Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

La indústria. esquema

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a La indústria. esquema (20)

Anuncio

Más reciente (20)

La indústria. esquema

 1. 1. LA INDÚSTRIA ESPANYOLA ENTRE 1855 I 1975 Breu evolució històrica: - Lent inici de la industrialització (1855-1900) - Creixement : 1r terç del s. XX - Estancament: guerra civil i postguerra - Desenvolupament indústrial (1960-1975) - Crisi de 1975 i reestructuració - Actualitat (1985-2007)
 2. 2. 1855- 1975: alguns aspectes generals:  Sistema de producció divers: sist. tradicionals sist. Fordista:cadena de producció  Grandària contrastada: xicotetes empreses/ grans empreses  Endarreriment tecnològic  Dependència externa: tecnològica, financera, energètica  Ma d’obra abundant i de baixa qualificació  Posició semiperifèrica de la inds. espanyola en el món.  Àrees indústrials: -franja cantàbrica (País Basc, Cantàbria, Astúries) - Regions inds. -àrea mediterrània (Catalunya, València) -Madrid periferies de les ciutats inds. Vall de l’Ebre -Difusió a nous espais (1960) eixos nacionals entre regions inds.: Mediterrania enclavaments inds. aïllats (Vallalodid, Saragossa) -Resta del territori: industrialització escassa  Política industrial: proteccionisme - intervenció estatal Evolució de la indústria espanyola
 3. 3. 1975-1985: crisi i reestructuració  Causes de la crisi: internes i externes tancament d’empreses, descens de la producció,  Conseqüències caiguda de beneficis, endeutament i desocupació  MESURES: REESTRUCTURACIÓ INDUSTRIAL reconversió reindustrialització Evolució de la indústria espanyola
 4. 4. Indústria en l’actualitat, 1985-2007 Recuperació del sector influenciada per: l’entrada en la UE: augment del mercat, més competència la progressiva adopció dels canvis de la Tercera Revol. Inds.: o Apareixen nous sectors d’alta tecnologia o Hi ha canvis en els sist. de producció: descentralització flexibilització productiva o Canvis en la grandària de les empreses: pimes o Terciarització de l’ocupació industrial o Augment de la qualificació laboral o Mercat laboral més flexible i amb més precarietat o Canvis en la localització industrial: -deslocalització -concentració d’inds. d’alta tecnologia Evolució de la indústria espanyola: inds. en l’actualitat
 5. 5. Problemes del sector industrial:  Problemes en els sectors productius - Sectors inds. madurs: descens de la competitivitat, reducció de la demanda, necessitat de reconversió. Escassa tecnologia. Metal·lúrgia, siderúrgia, construcció naval. - Sectors inds. més dinàmics: alta productivitat, demanda assegurada. Capital estranger. Automòbil, sector químic - Sectors inds. punta o d’alta tecnologia: escassa implantanció i menor desenvolupament. Material elèctric i electrònic, ordinadors, instruments òptics Evolució de la indústria espanyola: inds. en l’actualitat: problemes
 6. 6. • Problemes en l’estructura actual de la inds. - Dimensió mitjana d’empreses i inds. reduïda. Predomini de xicotetes empreses, escasses grans empreses. - Investigació i innovació insuficients. Escassa inversió en I+D - Tecnologia insuficient i dependent *Consulteu els gràfics de la pàg. 216 Evolució de la indústria espanyola: inds. en l’actualitat: problemes
 7. 7.  Problemes en la distribució espacial de la inds.: localització inds.: desigual distribució de la inds. DESEQUILIBRIS TERRITORIALS diversos: -demogràfics: desigual repartiment pobl. - riquesa - dotació d’infraestructures, equipaments i serveis - pes polític  Localització de la inds.: desenvolupades: espais centrals: àrees metropolitanes de Madrid i Barcelona en expansió: corones metropolitanes • Àrees industrialitzades franges periurbanes eixos de desenvolupament inds.: vall Ebre Mediterrània àrees rurals en declivi: cornisa cantàbrica. Sectors madurs+dificil reinds. • Àrees d’industrialització induïda (Aragó, Castella-Lleó, Andalusia) o escassa (Castella –La Manxa, Extremadura, Balears i Canàries) Evolució de la indústria espanyola: inds. en l’actualitat: problemes
 8. 8.  Problemes mediambientals: • Ús abusiu i sobreexplotació dels recursos naturals (matèries primeres i fonts d’energia) • Contaminació del medi: gasos, soroll i residus. • Desgradació del paisatge. Evolució de la indústria espanyola: inds. en l’actualitat: problemes
 9. 9. POLÍTICA INDUSTRIAL ACTUAL (solució als problemes)  CARACTERÍSTIQUES: - Obertura a l’exterior - M enor intervenció estatal - Participació de la UE, L’Estat+CCAA  OBJECTIUS: - Augmentar la competitivitat - Aconseguir un repartiment més equilibrat - Garantir la sostenibilitat  Àmbits d’actuació: estructural, sectorial, territorial i mediambiental Política industrial actual
 10. 10.  Política estructural Solucións a l’escassa competitivitat i poca internacionalització de les empreses  MESURES: - Millora de l’inadequada grandària de les empreses: suport a les pimes i a les grans empreses - Foment de la investigació, innovació i tecnologia - Augment de la despesa en I+D - Connexió entre investigació i empreses - Participació enprogrames internacionals d’investigació i tecnologia - Extensió de les TIC a la societat - Promoció exterior i millora de la imatge internacional  Política sectorial reconcersió dels sectors madurs idesenvolupament dels sectors d’alta tecnologia  MESURES: - Culminació de la reconversió i reindustrialiltzació - Creació d’observatoris industrials - Suport als sectors més afectats per la competència exterior. Política industrial actual
 11. 11.  Política territorial Correció dels desequilibris espacials en el repartiment de la inds.  MESURES: - Promoció industrial =Llei d’incentius regionals: compensacions a la inversió en zones desfavorides - Desenvolupament endògen: impuls de les potencialitats i avantatges de cada territori = microplanificació, supot a pimes locals, creació de districtes inds. o clústers, acció de les agències de desenvolupament regional o local(CCAA)  Política mediambiental solució als probles que causa la inds. sobre el medi  MESURES: - Foment del desenvolupament sostenible - Introducció de tecnologies netes: inds. verda i ecològica - Mesures correctores: compromisos del Protocol de Kyoto - Auditories mediambientals - Rehabilitació de les zones inds, abandonades o obsoletes (ria de Bilbao) - Protecció del Patrimoni Industrial (edificis, conjunts o paisatges inds.) Política industrial actual

×