Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
COMISSIÓ GESTORA DELS PROCESSOS D’ACCÉS I
       PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA


    COMISIÓN GESTORA DE LOS PROC...
Índex / Índice

A. Instruccions relatives al calendari d’actuacions i al procés de reclamacions i segones
  correccions d...
A. Instruccions relatives al calendari d’actuacions i al
procés de reclamacions i segones correccions de la prova
d’accés ...
2. Característiques de la PAU

1. Tots els exàmens seran d’una hora i mitja i tindran dos opcions, de les quals
  l’estud...
3. Qualificació de la PAU i l’accés a la universitat

A: Nota d’accés a la universitat (NAU)

 1.  La qualificació de la...
4.  La fórmula del càlcul de la qualificació d’accés a una determinada titulació és la
   següent:

     Nota d’ac...
5. Nota d’accés a la universitat dels estudiants de cicles
     formatius


    La nota d’accés a una determinada ...
7. Matriculació en les Proves

1. Les PAU de 2010 tindran dos convocatòries, una d’ordinària els dies 8, 9, 10 i 11 de jun...
9. El lliurament als Delegats de Centres de les actes de qualificacions, targetes i etiquetes per
als llibres de qualifica...
8. Calendari de Reclamacions i segona correcció

1. Els alumnes podran sol·licitar, per a cada assignatura, en obtindre la...
9. Normativa


1. Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre de 2008, pel qual es regulen les condicions
   per a l’accés...
A. Instrucciones relativas al calendario de actuaciones y al proceso
de reclamaciones y segundas correcciones de la prueba...
2. Características de la PAU

1. Todos los exámenes serán de una hora y media, y tendrán dos opciones, de las cuales
  e...
3. Calificación de la PAU y el acceso a la universidad

A: Nota de acceso a la universidad (NAU)

 1. La calificación de l...
4. La fórmula del cálculo de la calificación de acceso a una determinada titulación es la
  siguiente:

    Nota de a...
5. Nota de acceso a la universidad de los estudiantes de
     ciclos formativos
   La nota de acceso a una determin...
7. Matriculación en las Pruebas
1. Las PAU de 2010 tendrán dos convocatorias, una ordinaria los días 8, 9, 10 y 11 de juni...
10. Quedarán exentos de realizar el ejercicio de Valenciano: Lengua y Literatura II de la
Prueba de Acceso a la Universida...
8. Calendario de reclamaciones y segunda corrección
1. Los alumnos podrán solicitar, para cada asignatura, tras su calific...
9. Normativa
1. Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre de 2008, por el que se regulan las
  condiciones para el acce...
B. Annexos /Anexos
ANNEX I / ANEXO I
    Horari de les Proves PAU 2010 / Horario de las Pruebas PAU 2010
   Convocatò...
Annex II / Anexo II. Impresos de matrícula.
               COMISSIÓ GESTORA DELS PROCESSOS D’ACCÉS I
    ...
El/La secretari/a del centre                   Vist i Plau. El/La director/a del centre  Segell del
El/...
COMISSIÓ GESTORA DELS PROCESSOS D’ACCÉS I
                 PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA
         ...
Annex III / Anexo III

Certificació de qualificacions dels cicles formatius / Certificación de
calificaciones de los ciclo...
.................................................................., como      secretario/secretaria      del
...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Pau instrucciones 2010

693 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Pau instrucciones 2010

 1. 1. COMISSIÓ GESTORA DELS PROCESSOS D’ACCÉS I PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA COMISIÓN GESTORA DE LOS PROCESOS DE ACCESO Y PREINSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA Informació General i Instruccions de Matrícula. Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2009/2010. Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad. Curso 2009/2010. 1
 2. 2. Índex / Índice A. Instruccions relatives al calendari d’actuacions i al procés de reclamacions i segones correccions de la prova d’accés als estudis universitaris del curs 2009/2010. 1. Estructura de la PAU. 2. Característiques de la PAU. 3. Qualificació de la PAU i l’accés a la Universitat. 4. Reclamacions 5. Nota d’Accés a la Universitat dels estudiants de cicles formatius. 6. Millora de qualificació de las PAU. 7. Matriculació en les proves. 8. Calendari de reclamacions i segona correcció. 9. Normativa. A. Instrucciones relativas al calendario de actuaciones y al proceso de reclamaciones y segundas correcciones de la prueba de acceso a los estudios universitarios del curso 2009/2010. 1. Estructura de la PAU. 2. Características de la PAU. 3. Calificación de la PAU y el acceso a la Universidad. 4. Reclamaciones. 5. Nota de Acceso a la Universidad de los estudiantes de ciclos formativos. 6. Mejora de calificación de las PAU. 7. Matriculación en las pruebas. 8. Calendario de reclamaciones y segunda corrección. 9. Normativa. B. Annexos / Anexos. 1. Horari de les proves PAU 2010 / Horario de las pruebas PAU 2010. 2. Impresos de matrícula. 3. Certificació de qualificacions dels cicles formatius / Certificación de calificaciones de los ciclos formativos. 2
 3. 3. A. Instruccions relatives al calendari d’actuacions i al procés de reclamacions i segones correccions de la prova d’accés als estudis universitaris del curs 2009/2010. 1. Estructura de la PAU La nova PAU té dos fases: A: Fase general (obligatòria, consta de 5 exàmens) Castellà: Llengua i Literatura II Valencià: Llengua i Literatura II Idioma (a escollir entre alemany, anglés, francés, italià o portugués) Història d’Espanya o Història de la Filosofia 1 assignatura de modalitat (a escollir entre les 21 assignatures de modalitat de segon curs de batxillerat) L'estudiant s'examinarà d'una assignatura de modalitat (preferentment de la modalitat de batxillerat que ha cursat l'alumne, encara que excepcionalment es podrà triar entre altres assignatures d'altres modalitats de batxillerat diferents, si ho considera convenient, inclús quan no les haja cursat), i de l'idioma que trie. B: Fase específica (voluntària) L'estudiant s'examinarà preferentment de les assignatures de modalitat del batxillerat que ha cursat, sempre que no coincidisca amb la triada en la fase general, sense excloure la possibilitat de presentar-se a altres diferents encara que no les haja cursat. Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de 4 assignatures en la Fase Específica. Estes matèries han de ser diferents de la matèria de modalitat elegida en la Fase General quan l’estudiant s’examina de la Fase general i de l’Específica en una mateixa convocatòria. 3
 4. 4. 2. Característiques de la PAU 1. Tots els exàmens seran d’una hora i mitja i tindran dos opcions, de les quals l’estudiant n’escollirà una i la contestarà completa. 2. Hi haurà un descans de 45 minuts entre els exàmens. 3. Els exàmens es puntuaran de 0 a 10, amb dos xifres decimals. 4. No hi haurà una PAU residual per als estudiants de normatives anteriors. Tots els estudiants faran les PAU amb l’estructura actual. 5. L’examen d’una determinada assignatura de modalitat en la fase general i en l’específica serà el mateix. 6. Les assignatures de modalitat de la PAU, tant en la fase general com en l’específica són: Anàlisi Musical II Història de l’Art Biologia Història de la Música i la Dansa Ciències de la Terra i Mediambientals Literatura Universal Dibuix Artístic II Llatí II Dibuix Tècnic II Llenguatge i Pràctica Musical Disseny Matemàtiques Aplicades Economia de l’Empresa a les Ciències Socials II Electrotècnia Matemàtiques II Física Química Geografia Tècniques d’Expressió Graficoplàstica Grec II Tecnologia Industrial II 4
 5. 5. 3. Qualificació de la PAU i l’accés a la universitat A: Nota d’accés a la universitat (NAU) 1. La qualificació de la fase general és la mitjana dels 5 exàmens d’esta fase. 2. Esta qualificació de la fase general haurà de ser major o igual que 4. 3. La nota d’accés a la universitat resultarà de la mitjana ponderada entre la qualificació mitjana del batxillerat i la qualificació de la fase general de la prova d’accés a la universitat. La qualificació mitjana de batxillerat tindrà una ponderació del 60% i la qualificació de la fase general de la prova d’accés a la universitat tindrà una ponderació del 40%. 4. La qualificació de la nota d’accés a la universitat estarà expressada de 0 a 10 amb 3 xifres decimals. 5. La qualificació de la NAU ha de ser major o igual a 5 punts. 6. Esta Nota d’Accés a la Universitat té validesa indefinida. B: Nota d’accés a les titulacions universitàries 1. Per a l’accés a les diferents titulacions universitàries es considerarà la nota d’accés a la universitat (NAU), incrementada amb les ponderacions resultants de les qualificacions de la fase específica. 2. Sols es consideraran les qualificacions de la fase específica que siguen iguals o superiors a 5 punts. 3. Les ponderacions de les assignatures de la fase específica resultaran de multiplicar el coeficient de ponderació de 0 o 0,1 o 0,2 per la qualificació de l’examen corresponent, d’acord amb el document de ponderacions aprovat per la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària (este document pot consultar-se a la pàgina web de les universitats públiques valencianes i a la pàgina web de la Conselleria d’Educació). http://www.edu.gva.es/univ/val/prueba_acceso.htm 5
 6. 6. 4. La fórmula del càlcul de la qualificació d’accés a una determinada titulació és la següent: Nota d’accés a la titulació = (QFG x 0,4 + QMB x 0,6) + a x M1 + b x M2 QFG és la qualificació de la fase general de la PAU. QMB és la qualificació mitjana de batxillerat. a i b són els coeficients de ponderació (0 o 0,1 o 0,2). M1 i M2 són les qualificacions, amb dos xifres decimals, de les dos assignatures de la fase específica que major qualificació final donen després de l’adequada ponderació. 5. Els exàmens de la fase específica sols tenen validesa per a l’accés a la universitat en els dos cursos següents al de la superació de les matèries d’esta fase específica. (Per exemple, les qualificacions de les assignatures de la Fase específica de la PAU de juny de 2010 i de setembre de 2010 sols podran utilitzar-se en la preinscripció de 2010 (per a l’accés al curs 2010/2011) i en la preinscripció de 2011 (per a l’accés al curs 2011/2012). 4. Reclamacions 1. L’estudiant podrà demanar una reclamació o una segona correcció sobre les seues qualificacions dels exàmens de la PAU. 2. La reclamació suposa comprovar que no hi ha hagut errors en el procés de correcció i qualificació. Sol·licitar reclamació d’alguna assignatura anul·la la possibilitat de demanar-ne una segona correcció. 3. La segona correcció suposa que un altre corrector corregirà de nou l’examen. La qualificació definitiva serà la mitjana de les dos qualificacions. 4. Si la diferència entre la primera i la segona correcció fora de dos o més punts, es realitzarà una tercera correcció. La qualificació definitiva serà la mitjana de les tres qualificacions. 5. Sobre el resultat del procés de segona correcció, l’estudiant podrà presentar una reclamació a aquesta segona correcció. 6. L’estudiant podrà veure els exàmens dels quals haja demanat segona correcció després de tot el procés de segona correcció i reclamació. 6
 7. 7. 5. Nota d’accés a la universitat dels estudiants de cicles formatius La nota d’accés a una determinada titulació per als estudiants de cicles formatius es calcularà amb la fórmula següent: Nota d’accés a la titulació = NMC + 0.1 x M1 + 0.1 x M2 NMC és la nota mitjana del cicle formatiu, expressada amb tres xifres decimals. M1 i M2 són les dos millors qualificacions dels mòduls del cicle formatiu. D’acord amb el Reial Decret 558/2010, de 7 de maig (BOE de 8 de maig de 2010), els estudiants de cicles formatius tindran una Fase Específica pròpia a partir del curs 2010/2011. 6. Millora de Nota de les PAU Els estudiants que vulguen augmentar la seua qualificació de les PAU podran presentar-se a la fase General, a la Fase Específica o a les dos Fases. Sempre conservaran la qualificació més alta aconseguida en la convocatòria en que s’hagen presentat, tot i considerant que les qualificacions de la Fase Específica sols són vàlides per a l’accés a la universitat en els dos cursos posteriors al del curs en què s’han fet els exàmens. Als estudiants amb la PAU ja aprovada anteriorment se’ls considerarà aquesta nota de les PAU anterior equivalent a l’actual qualificació de la Fase General. Estos estudiants podran presentar-se a la Fase Específica. No obstant això, i sols en la preinscripció de 2010, a estos estudiants se’ls calcularà la nota d’admissió a les titulacions universitàries segons la següent fórmula: Nota d’admissió = CDA + a x C1 + b x C2 CDA= Nota definitiva de la seua PAU realitzada amb anterioritat a 2010. C1, C2 = qualificacions d’un màxim de 2 matèries de les quals l’estudiant es va examinar en el segon exercici de la seua PAU anterior, amb un mínim de 5 punts. Les ponderacions aplicades a aquestes qualificacions seran les mateixes que per a la resta d’estudiants, d’acord amb el document de ponderacions aprovat per la Comissió Gestora de les PAU. Tots els estudiants que vulguen millorar la seua nota de les PAU podran fer-ho presentant-se a la Fase General, a l’Específica o a les dos, en qualsevol convocatòria. 7
 8. 8. 7. Matriculació en les Proves 1. Les PAU de 2010 tindran dos convocatòries, una d’ordinària els dies 8, 9, 10 i 11 de juny de 2010 i una d’extraordinària els dies 9, 10, 13 i 14 de setembre de 2010. En cada una de les convocatòries la prova d’accés serà única. 2. Els exercicis que formen la prova d’accés han de basar-se en les matèries comunes i de modalitat que ordena el Decret 102/2008, d’11 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s’estableix el currículum del Batxillerat a la Comunitat Valenciana (DOCV, de 8 de maig de 2008). 3. A sol·licitud dels estudiants, els Centres d’Ensenyament Secundari han de realitzar la inscripció per a la prova d’accés a la Universitat que els corresponga. 4. Els centres han de remetre a la Universitat a la qual estiguen adscrits, entre els dies 30 de maig i 3 de juny i els dies 3 i 6 del mes de setembre, una relació certificada en què figuraran els alumnes que desitgen presentar-se a la prova d’accés, s’hi haurà d’indicar: la nota mitjana del Batxillerat que consta en la documentació oficial, les matèries objecte d’examen de la fase general de la prova i de la fase específica, la matèria elegida entre Història d’Espanya o Història de la Filosofia, la Llengua Estrangera escollida, així com les exempcions que hagen sigut concedides i l’Historial Acadèmic de Batxillerat, d’acord amb el procediment establit per cada universitat. 5. Aquells estudiants que pretenguen millorar la qualificació de la Prova d’Accés a la Universitat obtinguda amb anterioritat han de matricular-se en el centre docent on van cursar el batxillerat o en la universitat on han realitzat la prova d’accés, d’acord amb allò establert en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre. 6. Els estudiants que tinguen aprovat el batxillerat o estudis equivalents d’acord amb normatives anteriors, i vulguen presentar-se a la Prova d’Accés a la Universitat, podran fer- ho d’acord amb l’estructura de Prova d’Accés regulada en l’Orde 29/2010, de 20 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la Prova d’Accés a estudis universitaris per al curs 2009/2010, publicada al DOCV del 30/4/2010. 7. Segons la legislació vigent es consignaran dos decimals en obtenir la nota mitjana de Batxillerat. Per tal que tots els Centres procedisquen amb un criteri homogeni, la determinació d'eixe decimal es farà en arredonir la xifra com és habitual en aquestos casos: Quan les milèssimes de la qualificació siguen superiors o iguals a 5 s'arredoniran per excés; i quan les milèssimes de la qualificació siguen inferiors a 5 s'arredoniran per defecte. 8. L’estudiant que no assistisca a algun exercici de la fase general serà qualificat amb 0 punts, i es farà la mitjana d’esta nota amb la resta a efectes del càlcul de la nota definitiva. Les qualificacions de la fase específica sols s’utilizaran en les ponderacions si són majors o iguals que 5. 8
 9. 9. 9. El lliurament als Delegats de Centres de les actes de qualificacions, targetes i etiquetes per als llibres de qualificació es realitzarà el dia 18 de juny i el dia 20 de setembre a tota la Comunitat Valenciana. 10. Quedaran exempts de realitzar l’exercici de Valencià: Llengua i Literatura II de la Prova d’Accés a la Universitat els alumnes que no hagen cursat íntegrament els dos cursos del Batxillerat en centres docents de la Comunitat Valenciana. Així mateix, els alumnes que, inclús havent cursat íntegrament els dos cursos de Batxillerat en centres docents de la Comunitat Valenciana, hagen obtingut en algun d’ells resolució positiva d’exempció de la matèria de valencià, en 1r o 2n de Batxillerat, o hagen rebut adaptació curricular en els seus estudis d’aquesta assignatura, quedaran exempts de realitzar l’exercici de Valencià: Llengua i Literatura II de la Prova d’Accés a la Universitat. 11. L’horari de les proves queda recollit en l’Annex I. 12. En l’Annex II, s’adjunten els impresos de matrícula dels estudiants en la Prova d’Accés a la Universitat. En aquestos Fulls s’han de consignar totes les dades per tal que la matrícula siga efectiva. 13. L’annex III és el document per a certificar les qualificacions dels cicles formatius de cara a la preinscripció. 9
 10. 10. 8. Calendari de Reclamacions i segona correcció 1. Els alumnes podran sol·licitar, per a cada assignatura, en obtindre la seua qualificació en la Prova: a) Una Reclamació sobre la qualificació obtinguda davant la Comissió Gestora de les proves. b) Una segona correcció del seu exercici per un nou corrector davant el president del Tribunal. La qualificació serà la mitjana de les dos correccions. Els exàmens que en la segona correcció presenten una diferència de dos o més punts respecte de la primera passaran a un Tribunal que efectuarà una tercera correcció de l’exercici. En este cas, la nota definitiva serà la mitjana de les tres correccions. 2. L’alumne podrà demanar reclamació d’algunes assignatures i segona correcció d’altres. En el cas que un alumne presente alhora una reclamació i demane una segona correcció d’una mateixa assignatura, únicament es tindrà en compte la reclamació. 3. La presentació de sol·licituds de reclamació s’efectuarà en la universitat respectiva, i el termini de presentació de sol·licituds és de tres dies hàbils des de la data de publicació de les qualificacions. Aquest termini és improrrogable de manera que les reclamacions presentades fora de termini seran desestimades. a) Per a la convocatòria ordinària, el 21, 22 i 23 de juny. b) Per a la convocatòria extraordinària, 21, 22 i 23 de setembre. Serà obligatori el lliurament de la targeta de la PAU a l’hora de sol·licitar la segona correcció d’algun dels exercicis. En el cas que siga necessària la modificació de la qualificació degut a la reclamació, els estudiants hauran de lliurar la targeta al replegar la nova. 4. La comunicació dels resultats tant de la reclamació com de la revisió es farà pública: A tota la Comunitat Valenciana els dies 30 de juny i 27 de setembre. 5. Els estudiants podran presentar una reclamació davant la Comissió Gestora sobre la seua 2na o 3ra (si n'hi ha) correcció, segons el següent calendari: A tota la Comunitat Valenciana l’1, 2 i 5 de juliol i els dies 28, 29 i 30 de setembre. 6. La Comissió Gestora farà públiques les resolucions el dia 6 de juliol en la convocatòria ordinària, i el dia 1 d’octubre en la convocatòria extraordinària. Aquesta resolució de la Comissió, esgota la via administrativa. 7. L’estudiant podrà veure els exàmens de la segona correcció una vegada haja acabat tot el procés de correcció i reclamació. 10
 11. 11. 9. Normativa 1. Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre de 2008, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE de 24 de novembre de 2008). 2. Correcció d’errors del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE de 28 de març de 2009). 3. Orde EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual s’actualitzen els annexos del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE de 4 de juny de 2009). 4. Correcció d’errors del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE de 21 de juliol de 2009). 5. Orde EDU/268/2010, d’11 de febrer, per la qual es modifica l’Orde EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual s’actualitzen els annexos del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre. (BOE de 13 de febrer de 2010) 6. ORDE 29/2010, de 20 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula en la Comunitat Valenciana la prova d’accés a la universitat per als alumnes que estiguen en possessió del títol de batxiller. (DOCV de 30 d’abril de 2010). 7. Reial Decret 558/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre. (BOE de 8 de maig de 2010) 8. Decret 80/2010, de 7 de maig, del Consell, pel qual es regula la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià (DOCV d’11 de maig de 2010). 11
 12. 12. A. Instrucciones relativas al calendario de actuaciones y al proceso de reclamaciones y segundas correcciones de la prueba de acceso a los estudios universitarios del curso 2009/2010. 1. Estructura de la PAU La nueva PAU tiene dos fases: A: Fase general (obligatoria, consta de 5 exámenes) Castellano: Lengua y Literatura II Valenciano: Lengua y Literatura II Idioma (a escoger entre alemán, inglés, francés, italiano o portugués) Historia de España o Historia de la Filosofía 1 asignatura de modalidad (a escoger entre las 21 asignaturas de modalidad de segundo curso de Bachillerato) El estudiante se examinará de una asignatura de modalidad (preferentemente de la modalidad de bachillerato que ha cursado el alumno, aunque excepcionalmente se podrá elegir entre otras asignaturas de otras modalidades de bachillerato diferentes, si lo considera conveniente, incluso cuando no las haya cursado), y del idioma que elija. B: Fase específica (voluntaria) El estudiante se examinara preferentemente de las asignaturas de modalidad del bachillerato que ha cursado, siempre que no coincida con la elegida en la fase general, sin excluir la posibilidad de presentarse a otras diferentes aun cuando no las haya cursado. Cada estudiante puede examinarse de un máximo de 4 asignaturas en la Fase Específica. Estas materias han de ser diferentes de la materia de modalidad elegida en la Fase General cuando el estudiante se examina de la Fase general y de la Específica en una misma convocatoria. 12
 13. 13. 2. Características de la PAU 1. Todos los exámenes serán de una hora y media, y tendrán dos opciones, de las cuales el estudiante escogerá una y la contestará completa. 2. Habrá un descanso de 45 minutos entre los exámenes. 3. Los exámenes se puntuarán de 0 a 10, con dos cifras decimales. 4. No habrá una PAU residual para los estudiantes de normativas anteriores. Todos los estudiantes harán las PAU con la estructura actual. 5. El examen de una determinada asignatura de modalidad en la fase general y en la específica será el mismo. 6. Las asignaturas de modalidad de la PAU, tanto en la fase general como en la específica, son: Análisis Musical II Historia del Arte Biología Historia de la Música y la Danza Ciencias de la Tierra y Medioambientales Literatura Universal Dibujo Artístico II Latín II Dibujo Técnico II Lenguaje y Práctica Musical Diseño Matemáticas Aplicadas Economía de la Empresa a las Ciencias Sociales II Electrotecnia Matemáticas II Física Química Geografía Técnicas de Expresión Graficoplàstica Griego II Tecnología Industrial II 13
 14. 14. 3. Calificación de la PAU y el acceso a la universidad A: Nota de acceso a la universidad (NAU) 1. La calificación de la fase general es la media de los 5 exámenes de esta fase. 2. Esta calificación de la fase general deberá ser mayor o igual que 4. 3. La nota de acceso a la universidad resultará de la media ponderada entre la calificación media del Bachillerato y la calificación de la fase general de la prueba de acceso a la universidad. La calificación media de Bachillerato tendrá una ponderación del 60% y la calificación de la fase general de la prueba de acceso a la universidad tendrá una ponderación del 40%. 4. La calificación de la nota de acceso a la universidad estará expresada de 0 a 10 con 3 cifras decimales. 5. La calificación de la NAU debe ser mayor o igual a 5 puntos. 6. Esta Nota de Acceso a la Universidad tiene validez indefinida. B: Nota de acceso a las titulaciones universitarias 1. Para el acceso a las diferentes titulaciones universitarias se considerará la nota de acceso a la universidad (NAU), incrementada con las ponderaciones resultantes de las calificaciones de la fase específica. 2. Solo se considerarán las calificaciones de la fase específica que sean iguales o superiores a 5 puntos. 3. Las ponderaciones de las asignaturas de la fase específica resultarán de multiplicar el coeficiente de ponderación de 0 o 0,1 o 0,2 por la calificación del examen correspondiente, de acuerdo con el documento de ponderaciones aprobado por la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción Universitaria (este documento puede consultarse en la página web de las universidades públicas valencianas y a la página web de la Conselleria de Educación). http://www.edu.gva.es/univ/es/prueba_acceso.htm 14
 15. 15. 4. La fórmula del cálculo de la calificación de acceso a una determinada titulación es la siguiente: Nota de acceso a la titulación = (QFG x 0,4 + QMB x 0,6) + a x M1 + b x M2 QFG es la calificación de la fase general de la PAU QMB es la calificación media de bachillerato a y b son los coeficientes de ponderación (0 o 0,1 o 0,2). M1 y M2 son las calificaciones, con dos cifras decimales, de las dos asignaturas de la fase específica que mayor calificación final dan después de la ponderación. 5. Los exámenes de la fase específica sólo tienen validez para el acceso a la universidad en los dos cursos siguientes al de la superación de las materias de esta fase específica. (Por ejemplo, las calificaciones de las asignaturas de la Fase específica de la PAU de junio de 2010 y de septiembre de 2010 sólo podrán utilizarse en la preinscripción de 2010 (para el acceso al curso 2010/2011) y en la preinscripción de 2011 (para el acceso al curso 2011/2012). 4. Reclamaciones 1. El estudiante podrá pedir una reclamación o una segunda corrección sobre sus calificaciones de los exámenes de la PAU. 2. La reclamación supone comprobar que no ha habido errores en el proceso de corrección y calificación. Solicitar reclamación de alguna asignatura anula la posibilidad de pedir una segunda corrección. 3. La segunda corrección supone que otro corrector corregirá de nuevo el examen. La calificación definitiva será la media de las dos calificaciones. 4. Si la diferencia entre la primera y la segunda corrección fuera de dos o más puntos, se realizará una tercera corrección. La calificación definitiva será la media de las tres calificaciones. 5. Sobre el resultado del proceso de segunda corrección, el estudiante podrá presentar una reclamación. 6. El estudiante podrá ver los exámenes de los cuales haya pedido una segunda corrección después de todo el proceso de segunda corrección y reclamación. 15
 16. 16. 5. Nota de acceso a la universidad de los estudiantes de ciclos formativos La nota de acceso a una determinada titulación para los estudiantes de ciclos formativos se calculará con la siguiente fórmula: Nota de acceso a la titulación = NMC + 0.1 x M1 + 0.1 x M2 NMC es la nota media del ciclo formativo, expresada con tres cifras decimales. M1 y M2 son las dos mejores calificaciones de los módulos del ciclo formativo. De acuerdo con el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo (BOE de 8 de mayo de 2010), los estudiantes de ciclos formativos tendrán una Fase Específica propia a partir del curso 2010/2011. 6. Mejora de Nota de las PAU Los estudiantes que quieran aumentar su calificación de las PAU podrán presentarse a la fase General, a la Fase Específica o a las dos Fases. Siempre conservarán la calificación más alta conseguida en la convocatoria en la que se hayan presentado, siempre teniendo en cuenta que las calificaciones de la Fase Específica sólo son válidas para el acceso a la universidad en los dos cursos posteriores al del curso en que se han realizado los exámenes. A los estudiantes con la PAU ya aprobada anteriormente se les considerará esta nota de las PAU anterior equivalente a la actual calificación de la Fase General. Estos estudiantes podrán presentarse a la Fase Específica. No obstante, y sólo en la preinscripción de 2010, a estos estudiantes se les calculará la nota de admisión a las titulaciones universitarias según la siguiente fórmula: Nota de admisión = CDA + a x C1 + b x C2 CDA= Nota definitiva de su PAU realizada con anterioridad a 2010. C1, C2 = calificaciones de un máximo de 2 materias de las que el estudiante se examinó en el segundo ejercicio de su PAU anterior, con un mínimo de 5 puntos. Las ponderaciones aplicadas a estas calificaciones serán las mismas que para el resto de estudiantes, de acuerdo con el documento de ponderaciones aprobado por la Comisión Gestora de las PAU. Todos los estudiantes que quiera mejorar su nota de las PAU podrán hacerlo presentándose a la Fase General, a la Específica o a las dos, en cualquier convocatoria. 16
 17. 17. 7. Matriculación en las Pruebas 1. Las PAU de 2010 tendrán dos convocatorias, una ordinaria los días 8, 9, 10 y 11 de junio de 2010 y una extraordinaria los días 9, 10, 13 y 14 de septiembre de 2010. En cada una de las convocatorias la prueba de acceso será única. 2. Los ejercicios que componen la prueba de acceso deberán basarse en las materias comunes y de modalidad establecidas en el Decreto 102/2008, de 11 de julio del Gobierno Valenciano, por el que se establece el currículum del Bachillerato en la Comunidad Valenciana (DOCV de 8 de mayo de 2008). 3. A solicitud de los estudiantes, los Centros de Enseñanza Secundaria realizarán la inscripción para la prueba de acceso en la Universidad que les corresponda. 4. Los Centros remitirán a la Universidad a la que estén adscritos, entre los días 30 de mayo y 3 de junio y los días 3 y 6 del mes de septiembre, una relación certificada en la que figuren los alumnos que desean presentarse a la prueba de acceso, en la que se deberá indicar: la nota media de Bachillerato que conste en la documentación oficial, las materias objeto de examen de la fase General de la prueba i de la Fase Específica, la materia elegida entre Historia de España o Historia de la Filosofía, la lengua extranjera escogida, así como las exenciones que hayan podido ser concedidas y el Historial Académico de Bachillerato, según el procedimiento que establezca cada Universidad. 5. Aquellos estudiantes que pretendan mejorar la calificación de la Prueba de Acceso a la Universidad obtenida con anterioridad deberán matricularse en el centro docente donde cursaron el bachillerato o en la universidad donde realizaron la Prueba de acceso, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre. 6. Los estudiantes que tengan aprobado el bachillerato o estudios equivalentes de acuerdo con normativas anteriores, y quieran presentarse a la Prueba de Acceso a la Universidad, lo harán de acuerdo con la estructura de la Prueba de Acceso regulada en la Orden 29/2010 de la Conselleria de Educación, por la que se regula la Prueba de Acceso a estudios universitarios para el curso 2009/2010, publicada en el DOCV del 30/4/2010. 7. Según la legislación vigente se consignarán dos decimales al obtener la nota media de Bachillerato. Con objeto de que los Centros procedan con un criterio homogéneo, la determinación de ese decimal se hará por redondeo en la forma que es habitual en estos casos: Cuando las milésimas de la calificación sean superiores o iguales a 5 se redondearán por exceso; y cuando las milésimas de la calificación sean inferiores a 5 se redondearán por defecto. 8. El estudiante que no asista a algún ejercicio de la fase general será calificado con 0 puntos, y se promediará esta nota con las demás a efectos del cálculo de la nota definitiva. Las calificaciones de la fase específica sólo se utilizarán en las ponderaciones si son mayores o iguales que 5. 9. La entrega a los Delegados de Centros de las actas de calificaciones, tarjetas y los libros de Calificación, se realizará el día 18 de junio y el día 20 de septiembre en toda la Comunidad Valenciana. 17
 18. 18. 10. Quedarán exentos de realizar el ejercicio de Valenciano: Lengua y Literatura II de la Prueba de Acceso a la Universidad los alumnos que no hayan cursado íntegramente los dos cursos de Bachillerato en centros docentes de la Comunidad Valenciana. Asimismo, los alumnos que, aun habiendo cursado íntegramente los dos cursos de Bachillerato en centros docentes de la Comunidad Valenciana, hayan obtenido en alguno de ellos resolución positiva de exención de la materia de Valenciano, en 1º o 2º de Bachillerato, o hayan recibido adaptación curricular en sus estudios de esta asignatura, quedarán exentos de realizar el ejercicio de Valenciano: Lengua y Literatura II de la Prueba de Acceso a la Universidad. 11. El horario de las pruebas queda recogido en el Anexo I. 12. En el Anexo II se adjuntan los impresos de matrícula de los estudiantes en la Prueba de Acceso a la Universidad. En estas hojas se han de consignar todos los datos para que la matrícula sea efectiva. 13. El Anexo III es el documento para certificar las calificaciones de los ciclos formativos de cara a la preinscripción. 18
 19. 19. 8. Calendario de reclamaciones y segunda corrección 1. Los alumnos podrán solicitar, para cada asignatura, tras su calificación en la prueba: a) Una Reclamación sobre la calificación obtenida ante la Comisión Gestora de las pruebas. b) Una segunda corrección de su ejercicio por un nuevo corrector ante el Presidente del Tribunal. La calificación será la media de las dos correcciones. Los exámenes que en la segunda corrección presenten una diferencia de dos o más puntos respecto de la primera calificación pasarán a un Tribunal que efectuará una tercera corrección del ejercicio. En este caso la nota definitiva será la media de las tres correcciones. 2. El alumno podrá pedir reclamación de algunas asignaturas y segunda corrección de otras. En caso de que un alumno presente a la vez una Reclamación y pida una segunda corrección de la misma asignatura, sólo se tendrá en cuenta la Reclamación en ésta. 3. La presentación de solicitudes de reclamación o revisión se efectuará en la Universidad respectiva, siendo el plazo de presentación de solicitudes de tres días hábiles, a partir de la fecha de publicación de las calificaciones. Este plazo es improrrogable de manera que las reclamaciones presentadas fuera de plazo serán desestimadas. a) Para la convocatoria ordinaria, el 21, 22 y 23 de junio. b) Para la convocatoria extraordinaria, el 21, 22 y 23 de septiembre. Será obligatoria la entrega de la tarjeta de la PAU a la hora de solicitar la segunda corrección de algún ejercicio. En el supuesto de que proceda la modificación de la nota como resultado de la Reclamación el estudiante deberá entregar la tarjeta al recoger la nueva. 4 La comunicación de los resultados tanto de la Reclamación como de la Segunda Corrección hará pública: En toda la Comunidad Valenciana los días 30 de junio y 27 de septiembre. 5. Los estudiantes podrán presentar una Reclamación ante la Comisión Gestora respecto de su 2ª o 3ª (si la hubiere) corrección según el siguiente calendario: En toda la Comunidad Valenciana del día 1, 2 y 5 de julio y los días 28, 29 y 30 de septiembre. 6. La Comisión Gestora hará públicas las resoluciones el día 6 de julio en la convocatoria ordinaria y el día 1 de octubre en la convocatoria extraordinaria. Esta resolución de la Comisión, agota la vía administrativa. 7. El estudiante podrá ver los exámenes de la segunda corrección cuando haya acabado todo el proceso de corrección y reclamación. 19
 20. 20. 9. Normativa 1. Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre de 2008, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (BOE de 24 de noviembre de 2008). 2. Corrección de errores del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (BOE de 28 de marzo de 2009). 3. Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión en las universidades públicas españolas (BOE de 4 de junio de 2009). 4. Corrección de errores del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (BOE de 21 de julio de 2009). 5. Orden EDU/268/2010, de 11 de febrero, por la que se modifica la Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre. (BOE de 13 de febrero de 2010). 6. ORDEN 29/2010, de 20 de abril, de la Conselleria de Educación, por la que se regula en la Comunidad Valenciana la prueba de acceso a la universidad para los alumnos que estén en posesión del título de bachiller. (DOCV de 30 de abril de 2010). 7. Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre. (BOE de 8 de mayo de 2010) 8. Decreto 80/2010, de 7 de mayo, del Consell, por el que se regula la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano (DOCV de 11 de mayo de 2010). 20
 21. 21. B. Annexos /Anexos ANNEX I / ANEXO I Horari de les Proves PAU 2010 / Horario de las Pruebas PAU 2010 Convocatòries de juny i setembre / Convocatorias de junio y septiembre Dimecres, 9 juny Dijous, 10 juny Divendres, 11 juny Dijous, 9 setembre Divendres, 10 de setembre Dilluns, 13 setembre 9,30–11 Castellà Idioma BIO (ALE,FRA, ING,ITA,POR) HAR 11,45-13,15 Història d’Espanya MCS - Valencià FIS Història de la Filosofia TEG 15,00-16,30 DAR GEO AMU GRI QUI DTE MAT DIS LAT 17,15-18,45 LPM HMD CTM TIN ECO LIT ELE Assignatures PAU 2010 / Asignaturas PAU 2010 ASIGNATURA / ASSIGNATURA CODI ASIGNATURA / ASSIGNATURA CODI CÓDIGO CÓDIGO Alemán / Alemany ALE Historia de la Música y la Danza / Història de la Música HMD i la Dansa Análisis Musical II / Anàlisi Musical II AMU Historia del Arte / Història de l´Art HAR Biología / Biología BIO Historia de España / Història d’Espanya HES Castellano:Lengua y Literatura II / Castellà: CAS Inglés / Anglés ING Llengua i Literatura II Ciencias de la Tierra y Medioambientales / CTM Italiano / Italià ITA Ciències de la Terra i Mediambientals Dibujo Artístico II / Dibuix Artístic II DAR Latín II / Llatí II LAT Dibujo Técnico II / Dibuix Tècnic II DTE Lenguaje y práctica musical / Llenguatge i Pràctica LPM Musical Diseño / Disseny DIS Literatura Universal / Literatura Universal LIT Economía de la Empresa / Economia de ECO Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales / MCS l’Empresa Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials Electrotecnia / Electrotècnia ELE Matemáticas II / Matemàtiques II MAT Física / Física FIS Portugués / Portugués POR Francés / Francès FRA Química / Química QUI Geografía / Geografia GEO Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica / Tècniques TEG d´Expressió Graficoplàstica Griego II / Grec II GRI Tecnología Industrial II / Tecnologia Industrial II TIN Historia de la Filosofía / Història de la Filosofia HFI Valenciano: Lengua y Literatura II / Valencià: Llengua i VAL Literatura II 21
 22. 22. Annex II / Anexo II. Impresos de matrícula. COMISSIÓ GESTORA DELS PROCESSOS D’ACCÉS I PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA COMISIÓN GESTORA DE LOS PROCESOS DE ACCESO Y PREINSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA Relació d’alumnes inscrits per a realitzar les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) en la convocatòria de ………......... Relación de alumnos/as inscritos para realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la convocatoria de ……………………………………... Centre / Centro ………………………………………………………………………………………………………… Fase General PAU Fase Específica PAU Nota N. Cognom mitjana Història Idioma Exempci Assignatur d’Espany estranger ó de a de Orde DN s i Nom batxillerat ao Valencià modalitat I Història Idioma Assignatura 1 Assignatura 2 Assignatura 3 Assignatura 4 Asignatura 1 Asignatura 2 Asignatura 3 Asignatura 4 Núm. Apellido Nota de la extranjer Exención Asignatur Orde sy media Filosofia o de a de valencian modalidad n Nombre bachillerat Historia o o de España o Historia de la Filosofía 22
 23. 23. El/La secretari/a del centre Vist i Plau. El/La director/a del centre Segell del El/La secretario/a del centro centre Visto Bueno. El/La director/a del centro Sello del centro Es presentaran dos còpies segellades pel centre. Se presentarán dos opias selladas por el centro. 23
 24. 24. COMISSIÓ GESTORA DELS PROCESSOS D’ACCÉS I PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA COMISIÓN GESTORA DE LOS PROCESOS DE ACCESO Y PREINSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA Relació d’alumnes inscrits per a realitzar les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) en la convocatòria de ………..…... Relación de alumnos/as inscritos para realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la convocatoria de …………………….. Centre / Centro …………………………………..…………………………………………………………………… Estudiants que sols es presenten a la Fase Específica / Estudiantes que sólo se presentan a la Fase Específica. Fase Específica PAU Nota Assignatura 1 Assignatura 2 Assignatura 3 Assignatura 4 Asignatura 1 Asignatura 2 Asignatura 3 Asignatura 4 N. Cognoms i Nom PAU Orde DNI anterior Apellidos y Nombre Núm. Nota Orden PAU anterior El/La secretari/a del centre Vist i Plau. El/La director/a del centre Segell del centre El/La secretario/a del centro Visto Bueno. El/La director/a del centro Sello del centro Es presentaran dos còpies segellades pel centre. Se presentarán dos opias selladas por el centro. 24
 25. 25. Annex III / Anexo III Certificació de qualificacions dels cicles formatius / Certificación de calificaciones de los ciclos formativos. .................................................................., com a secretari/secretària del centre............................................................................................................., FAIG CONSTAR: Que d’acord amb l’article 26 del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, que regula les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles, l’estudiant ............................................................., amb DNI .................... té aprovat el Cicle Formatiu de Grau Superior ....................................................................., el qual pertany a la família professional ................................................................................ La nota mitjana del Cicle Formatiu de Grau Superior és: Les dos millors qualificacions dels mòduls dels quals es composa el cicle formatiu de grau superior (exceptuant els mòduls de Formació i Orientació Laboral, Formació en Centres de Treball i Empresa i Cultura Emprenedora) són: ........................................................................... Qualificació: ........................................................................... Qualificació: Perquè així conste, als efectes oportuns, signe la present en ..................., a ........ de ........................................ de ................... Signat: Vist i Plau El Secretari/a El director/a 25
 26. 26. .................................................................., como secretario/secretaria del centro............................................................................................................, HAGO CONSTAR: Que de acuerdo con el artículo 26 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, que regula las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, el estudiante ........................................ ..............................................................., con DNI ...................., tiene aprobado el Ciclo Formativo de Grado Superior................................ ....................................................................., que pertenece a la familia profesional ................................................................................ La nota media del Ciclo Formativo de Grado Superior es: Las dos mejores calificaciones de los módulos de los que componen el ciclo formativo de grado superior (exceptuando los módulos de Formación y Orientación Laboral, Formación en Centros de Trabajo y Empresa y Cultura Emprendedora) son: ........................................................................... Calificación: ........................................................................... Calificación: Para que así conste, a los efectos oportunos, firmo la presente en ..........................., a ........ de ........................................ de ................... Firmado: Visto Bueno El Secretario/a El director/a 26

×