L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS

L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LA SOCIETAT
                           Unitat 4

                    Índex general
 0.-INTRODUCCIÓ

 1.-L’ESTAT COM A ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LA SOCIETAT

 2. – L’EXERCICI DEL PODER: ESTATS DEMOCRÀTICS

 3. –ESTATS DEMOCRÀTICS I ESTATS NO DEMOCRÀTICS

 4. –L’ESTAT: ENTRE LA GLOBALITZACIÓ I LA REGIONALITZACIÓ

 5. –TRACTATS, DECLARACIONS I ORGANITZACIONS SUPRANACIONALS

 6. –LES ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS ONG

 7. –ÁMBITS CULTURALS DEL MÓN
0. INTRODUCCIÓ    LA GEOGRAFIA           Estudia com s'organitza la
     POLÍTICA
                    societat a l'espai
    o geopolítica

                com


           resultat de la  La POLITICA és la Ciència de
    ESTAT             governar l'Estat, d'organitzar i
                   administrar les societats.


                    La paraula prové del grec POLIS,
                    que significa ciutat                   ACTUALMENT
 TRADICIONALMENT
                   Els estats cedeixen part de la seva sobirania
 Ha estat l’organització
                   a entitats supranacionals, com l'ONU o la
 bàsica de les societats
                   Unió Europea
1.L’ESTAT COM A ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LA SOCIETAT


         És el conjunt de les institucions creades per regular
         la vida i l'activitat de les persones, que viuen en un
  L’ESTAT   territori i que estan governades per unes mateixes
         lleis sota un mateix poder


         EL TERRITORI, sobre el qual exerceix el seu poder. El
         territori estatal acostuma a estar ben delimitat per
         unes fronteres que permeten distingir-lo d'uns altres
         estats  ELEMENTS    LA POBLACIÓ, sotmesa al poder de l’Estat i a les
 CONSTITUTIUS   seves lleis: els drets i les obligacions que afecten per
         igual tots els ciutadans         EL PODER. L’Estat té la capacitat de decidir sobre la
         forma de vida dels habitants de l’Estat
PODERS DE L’ESTAT
 PODER         PODER             PODER
 LEGISLATIU      EXECUTIU            JUDICIAL
            Capacitat          Capacitat de
 Capacitat de
            d’aplicar les        jutjar qui no
 fer les lleis
            lleis            compleix les lleis         ELS IMPOSTOS, que han de pagar els ciutadans per
         finançar la estructura de l’Estat i tots el serveis que
         dona (infraestructures,sanitat, educació, etc)
MITJANS DE
 L’ESTAT
         L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT. És el conjunt
         d’organismes necessaris per que l’Estat compleixi les
         seves funcions (govern, policia, exèrcit, etc)
2. L’EXERCICI DEL PODER: ESTATS DEMOCRÀTICS             Es el poder de decidir dins d’un ESTAT, el que
 SOBIRANIA       finalment pot exercir el poder. En funció de qui
             tingui la sobirania parlem de dos tipus d’estats:


      ESTAT                      ESTAT NO
     DEMOCRÀTIC                    DEMOCRÀTIC


    L’exercici del                  El poder el té
    poder resideix                  una persona o
    en el poble                   grup de persones


                  Els ciutadans exerceixen     assamblees
          DIRECTA     directament el poder
                  mitjançant            referèmdums
  TIPUS DE
 DEMOCRACIA
                     Democracia representativa: els ciutadans
          INDIRECTA      designen per mitjà de eleccions els qui
                     exerciran la sobirania en el seu nom
DEMOCRÀCIA    ELECCIONS per triar
                          PARLAMENT
 REPRESENTATIVA  els representants a un
                               tria

                         President del Govern         LLIURES. Tots els ciutadans son electors i elegibles
         sense cap tipus de coacció


         PLURALS. Totes les ideologies respectuoses amb els
         drets humans han de poder presentar-se

REQUISITS DE
LES ELECCIONS   SUFRAGI UNIVERSAL. Tots el ciutadans majors
         d’edat han de poder votar sense distinció de raça,
         sexe o riquesa


         PERIÒDIQUES. Cada cert temps els ciutadans han de
         poder triar els seus representants
Es la forma que tenen els ciutadans amb
ELS PARTITS
        unes idees afins d’organitzar-se en una
 POLÍTICS   democràcia (ideologia)       els seus programes electorals, que
       recullen els objectius que es
       proposen d'assolir si accedeixen al
       poder
 presenten

       els seus candidats, que concorren a
       les eleccions
A una DEMOCRÀCIA es produeix una DIVISIÓ DE
DIVISIÓ DE  PODERS per impedir que una institució o grup de
 PODERS   persones acapari tot el poder. Els tres poders són
       independents i es controlen mutuament
3. ESTATS DEMOCRÀTICS I ESTATS NO DEMOCRÀTICS


  TIPOLOGIA D’ESTATS DEMOCRÀTICS

                   Els reis fan la funció de cap d'Estat
         MONARQUIA     però no governen. Els seus càrrecs
         PARLAMENTÀRIA   són vitalicis i hereditaris. Gran
                   Bretanya, Espanya
 EN FUNCIÓ DEL
  CAP D’ESTAT            Cap de l'Estat: el president de la
                   república, que és elegit per la
         REPÚBLICA
                   ciutadania. El govern de l'Estat queda
         PARLAMENTARIA
                   a les mans del primer ministre.
                   França, Alemanya
No interfereix a l’economia, que
        ESTAT LIBERAL  ha de funcinar amb les seves
                pròpies regles. Els Estats Units

EN FUNCIÓ DE
 LA POLÍTICA
 ECONÒMICA
                L’estat ha de intervenir a
                l’economia per redistribuir la
        ESTAT SOCIAL  riquesa (pensions, educació,
                sanitat, subsidi d’atur, etc).
                Europa
Un Govern Central es el que pren
         ESTAT
                    totes les decisions que afecten als
         CENTRALISTA
                    territoris que el formen. França
 EN FUNCIÓ DE
LA DISTRIBUCIÓ
 ESPACIAL DEL
                    El govern central delega part les
   PODER
         ESTAT         seves competències en governs
         DESCENTRALITZAT    regionals que gestionen els seus
                    territoris
                  Estat Federal     Estat autonòmic
                  Alemanya        Espanya
TIPOLOGIA D’ESTATS NO DEMOCRÀTICS

  Els ESTATS NO DEMOCRÀTICS són els que han predominat al llarg de la
  major part de la història. La democràcia només se ha imposat com a
  forma de govern als països desenvolupats a partir del segle XIX


            Un rei absolut que concentra tots els poders de l’Estat i
MONARQUIA        que governa en nom de Deu. Forma de govern dominant a
ABSOLUTA        Europa fins al segle XIX i actualment es troba a certs
            països musulmans com Arabia Saudita


            Un dictador que amb el recolçament de l’exèrcit, un grup
DICTADURA        ètnic o una ideologia controla el poder. Predomina al
            continent africà
4. L’ESTAT: ENTRE LA GLOBALITZACIÓ I LA REGIONALITZACIÓ L’ESTAT exerceix de forma    actualment
 exclusiva el poder i la            l’ESTAT ha cedit part del
 sobirania, delegada als països        seu poder a:
 democràtics pel poble.
      ORGANITZACIONS              ENTITATS
      SUPRANACIONALS              LOCALS I
                           REGIONALS

                             Ajuntaments
           ONU
                           Comunitats Autonomes
         Unió Europea
                            Estats Federats
           etc
                               etc
L’ESTAT I LA GLOBALITZACIÓ


                  Cap ESTAT té prou força per
                  imposar el seu poder sobre els
        MULTILATERALISME  altres, pel que es formen aliances
                  polítiques, econòmiques i militars
                  (OTAN, ONU, etc)


                  L’economia funciona a nivell mundial i
 CAUSES DE LA
        GLOBALITZACIÓ   els estats han de coordinar-se per
GLOBALITZACIÓ
        ECONÒMICA     fer front als nous desafiaments
 DELS ESTATS
                  (OPEP, MERCOSUR, etc)                  Aparició de problemàticas
                  mundials que s’han de solucionar
        GLOBALITZACIÓ
        POLÍTICA
                  de forma coordinada
                  (contaminació, urgències
                  humanitàries, sanitat, gana, etc)
L’ESTAT I LA REGIONALITZACIÓ

L’Estat cedeix poder als governs locals i regionals pel principi de
SUBSIDIARIETAT –es l’administració més propera al ciutadà la que millor
pot respondre a les seves necessitats-.

                   AJUNTAMENT


                   CONSELL COMARCAL
    NIVELLS DE
   ADMINISTRACIÓ          DIPUTACIÓ PROVINCIAL
   Catalunya-Espanya
                   COMUNITAT AUTONOMA (GENERALITAT)

                   GOVERN DE L’ESTAT
NACIONS SENSE ESTAT (QUEBEC, al Canadà)


TIPUS DE
      REGIONS CONSOLIDADES (BAVIERA, a Alemanya)
REGIONS


      GRANS ÀREES URBANES (LONDRES, NOVA YORK,TOKIO)
COORDINADORS de les administracions locals


         Garants de la IGUALTAT DE DRETS I DEURES de
         tots els ciutadans de l’ESTAT

 FUNCIONS DE
L’ESTAT ACTUAL  Creació i manteniment de les INFRAESTRUCTURES
         bàsiques de comunicació del país (carreteres,
         ferrocarril, etc)


         Les RELACIONS INTERNACIONALS, incloses la
         pertinença a diferents organismes supranacionals
5. TRACTATS, DECLARACIONS I ORGANITZACIONS SUPRANACIONALS
 Els problemes actuals        Les solucions també han de
    son globals          ser globals


             com
                 Els tractats, convenis i declaracions internacionals
                 de drets, que es comprometen a acomplir
   Amb l’acció
  conjunta dels     mitjançant
   ESTATS
                 Les organitzacions supranacionals, amb diferents
                 finalitats
Restringits a determinats països
TRACTATS I CONVENIS
               Poden ser
INTERNACIONALS
                  Oberts a tots els països           ARMAMENT: Tractat de prohibició de proves nuclears


           PAU : Pau de Versalles


           MEDI AMBIENT: Tractat de Kioto
Tipus de tractats

           POLÍTIC: Tractat de l’Antàrtida


           ECONÒMIC: Tractat de lliure comerç


           ETC
DECLARACIÓ DELS DRETS HUMANS              DECLARACIÓ DELS DRETS DELS INFANTS


  DECLARACIONS
UNIVERSALS DE DRETS    DECLARACIÓ SOBRE L’ELIMINACIÓ DE LA
              DISCRIMINACIÓ CONTRA LA DONA              ETC

Son d’obligat cumpliment
pels països signants
Els Estats creen institucions
ORGANITZACIONS    permanents per resoldre de forma
SUPRANACIONALS    coordinada problemes i reptes que
           tenen una dimensió internacional

          ÀMBIT MUNDIAL. Poden ser membres tots els
          països del món. Ex: ONU, l’Organització Mundial
          del Comerç, etc.
   Tipus
 d’organitzacions
 supranacionals
          ÀMBIT REGIONAL. Els països membres han de
          acomplir certs requisits de localització
          geogràfica, característiques econòmiques,
          religioses, etc. Ex: Unió Europea, G20,
          Conferència Islàmica.
ORGANITZACIÓ DE
           Creada al 1945 i formada per gairebé tots
 LES NACIONS    els ESTATS reconeguts del món
   UNIDES

         Mantenir la Pau

  OBJECTIUS   Defensar els Drets Humans

         Fomentar el desenvolupament econòmic
 ORGANITZACIÓ
6. –LES ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS ONG

                     Entitats públiques amb finalitats
  ORGANITZACIONS NO
                     humanitàries i socials que no depenen dels
   GOVERNAMENTALS
                     governs i que són independents dels Estats
       ONG
                     i dels Partits Polítics


                   CIUTADANS PARTICULARS


                   EMPRESES
   QUÍ LES FORMA?
                   ASSOCIACIONS


                   CENTRES D’INVESTIGACIÓ, ETC

                   DONATIUS DELS SEUS MEMBRES


   CÓM ES FINANCIEN?       TREBALL VOLUNTARI DELS SEUS MEMBRES


                   APORTACIONS DEL GOVERN


 Les ONG, partir de la reunió d'Estocolm l'any 1990,
 es van unir per reivindicar el 0,7 % dels pressupostos
 de cada Estat per ajudar els paisos pobres
                  ̈
Actuacions preventives o directes en
                      cas d’emergències humanitàries per
         ACCIONS
         HUMANITÀRIES
                      guerres, fams, catàstrofes naturals,
                      etc (Creu Roja, Metges Sense
                      Fronteres, etc)


                      Per defensar els drets generals o
                      específics –llibertat, drets dels
FINALITATS DE  DEFENSA DELS
                      nens, pena de mort, etc-(Amnistia
  LES ONG    DRETS HUMANS
                      Internacional, Save the Children,
                      etc)


                      Denúncia de la destrucció del medi
         PROTECCIÓ DE LA
         NATURA
                      ambient i defensa dels drets dels
                      animals (Greenpeace, WWF, etc)
           Moviments socials que agrupen a ONG i altres agents
MOVIMENTS
           socials per defensar a nivell internacional les
SOCIALS
           agressions als drets socials i econòmics de les
INTERNACIONALS
           persones (FÒRUM SOCIAL MUNDIAL)
L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS
7. ÁMBITS CULTURALS DEL MÓN

               És el conjunt de costums, de coneixements
               i de maneres de viure que un grup de
    LA CULTURA
               persones sent com a propi i, al mateix
               temps, diferent d'altres grups


               No es deuen a les característiques físiques
               de les persones sinó a l'educació, a la
   LES DIFERÈNCIES
               forma de viure i de pensar, etc. Totes les
    CULTURALS
               cultures tenen dret a desenvolupar-se
               lliure i dignament
Defensa la coexistència de grups
MULTICULTURALITAT  humans diversos i les seves cultures,
          sense imposicions ni maximalismes
Es caracteritza per la generalització
                d'unes mateixes pautes de consum. A
                través d'elles, un nombre cada vegada
LA CULTURA DE MASSES I
                major de persones consumeix idèntics
LA SOCIETAT DE CONSUM
                productes, de manera que les seves
                formes culturals són cada vegada més
                similars

A aquesta homogeneïtzació
contribueixen els mitjans de
comunicació, l'augment en el
nombre i la facilitat dels
transports.
1 de 28

Recomendados

2. l'organització econòmica de les societats por
2. l'organització econòmica de les societats2. l'organització econòmica de les societats
2. l'organització econòmica de les societatsJulia Valera
10.8K vistas28 diapositivas
3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura por
3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura
3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silviculturaJulia Valera
18.3K vistas58 diapositivas
Unitat 4 mineria, energia i construcció 1 por
Unitat 4 mineria, energia i construcció 1Unitat 4 mineria, energia i construcció 1
Unitat 4 mineria, energia i construcció 1Julia Valera
7.3K vistas46 diapositivas
Unitat 6 els serveis por
Unitat 6 els serveisUnitat 6 els serveis
Unitat 6 els serveisJulia Valera
5.8K vistas45 diapositivas
3r eso tema 4- lL'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS por
3r eso tema 4- lL'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS3r eso tema 4- lL'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS
3r eso tema 4- lL'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATSMario Vicedo Pellin
5.9K vistas39 diapositivas
L'organització política de la societat por
L'organització política de la societatL'organització política de la societat
L'organització política de la societatLibertango
5.5K vistas28 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Organització econòmica de les societats por
Organització econòmica de les societatsOrganització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societatsEladi Fernàndez
2.7K vistas30 diapositivas
3r eso tema 6 L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI por
3r eso tema 6 L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI3r eso tema 6 L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI
3r eso tema 6 L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORIMario Vicedo Pellin
4.9K vistas30 diapositivas
Els factors de producció por
Els factors de produccióEls factors de producció
Els factors de produccióalumnesflorida florida secundària
9K vistas11 diapositivas
Conceptes econòmics. 3r ESO por
Conceptes econòmics. 3r ESOConceptes econòmics. 3r ESO
Conceptes econòmics. 3r ESOTxeli
29.2K vistas30 diapositivas
Sistemes econòmics. Sergi Juan i Alejandro Grau por
Sistemes econòmics. Sergi Juan i Alejandro GrauSistemes econòmics. Sergi Juan i Alejandro Grau
Sistemes econòmics. Sergi Juan i Alejandro GrauInstitut Educació Secundària
2.3K vistas16 diapositivas
3r eso l'organització política. l'estat por
3r eso l'organització política. l'estat3r eso l'organització política. l'estat
3r eso l'organització política. l'estatTxema Gil
6.2K vistas27 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Organització econòmica de les societats por Eladi Fernàndez
Organització econòmica de les societatsOrganització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societats
Eladi Fernàndez2.7K vistas
3r eso tema 6 L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI por Mario Vicedo Pellin
3r eso tema 6 L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI3r eso tema 6 L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI
3r eso tema 6 L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI
Mario Vicedo Pellin4.9K vistas
Conceptes econòmics. 3r ESO por Txeli
Conceptes econòmics. 3r ESOConceptes econòmics. 3r ESO
Conceptes econòmics. 3r ESO
Txeli29.2K vistas
3r eso l'organització política. l'estat por Txema Gil
3r eso l'organització política. l'estat3r eso l'organització política. l'estat
3r eso l'organització política. l'estat
Txema Gil6.2K vistas
L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA por locoserrallo
L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCAL’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA
L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA
locoserrallo53K vistas
L'activitat econòmica por vicentaros
L'activitat econòmicaL'activitat econòmica
L'activitat econòmica
vicentaros6.3K vistas
Unitat 4 globalització por David Busquets
Unitat 4  globalitzacióUnitat 4  globalització
Unitat 4 globalització
David Busquets18.7K vistas
Els estats i la divisió política del territori. por 2nESO
Els estats i la divisió política del territori.Els estats i la divisió política del territori.
Els estats i la divisió política del territori.
2nESO5.2K vistas
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM por Antonio Núñez
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
Antonio Núñez4.8K vistas
7. el naixement del món modern por Julia Valera
7. el naixement del món modern7. el naixement del món modern
7. el naixement del món modern
Julia Valera8.5K vistas
Sector Primari por Txeli
Sector PrimariSector Primari
Sector Primari
Txeli54.9K vistas
Tema 16. Organització política d'Espanya i Catalunya (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT) por Rafael Palomero Caro
Tema 16. Organització política d'Espanya i Catalunya (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)Tema 16. Organització política d'Espanya i Catalunya (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
Tema 16. Organització política d'Espanya i Catalunya (GEOGRAFIA. 2n BATXILLERAT)
Rafael Palomero Caro4.1K vistas
Unitat 3 liberalisme, restauració i nacionalisme - 2017-18 por jordimanero
Unitat 3  liberalisme, restauració i nacionalisme - 2017-18Unitat 3  liberalisme, restauració i nacionalisme - 2017-18
Unitat 3 liberalisme, restauració i nacionalisme - 2017-18
jordimanero11.9K vistas
El paisatge agrari por pilarmestres
El paisatge agrariEl paisatge agrari
El paisatge agrari
pilarmestres5.8K vistas

Destacado

Demografia de La Plana Baixa por
Demografia de La Plana Baixa Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa Toni Pitarch
1.1M vistas134 diapositivas
La Guerra de Successió a Vila-real por
La Guerra de Successió a Vila-realLa Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-realToni Pitarch
1.2M vistas117 diapositivas
Preguntas examen residencias 2012 por
Preguntas examen residencias 2012Preguntas examen residencias 2012
Preguntas examen residencias 2012Medicina Córdoba
18.4K vistas3 diapositivas
Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial por
Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial
Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial locoserrallo
5.5K vistas28 diapositivas
Septiembre 3º eso ccss por
Septiembre 3º eso ccssSeptiembre 3º eso ccss
Septiembre 3º eso ccssConchagon
2.1K vistas9 diapositivas
Los suelos de españa por
Los suelos de españaLos suelos de españa
Los suelos de españaprofeshispanica
12.1K vistas16 diapositivas

Destacado(20)

Demografia de La Plana Baixa por Toni Pitarch
Demografia de La Plana Baixa Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa
Toni Pitarch1.1M vistas
La Guerra de Successió a Vila-real por Toni Pitarch
La Guerra de Successió a Vila-realLa Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-real
Toni Pitarch1.2M vistas
Preguntas examen residencias 2012 por Medicina Córdoba
Preguntas examen residencias 2012Preguntas examen residencias 2012
Preguntas examen residencias 2012
Medicina Córdoba18.4K vistas
Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial por locoserrallo
Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial
Unitat9 Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial
locoserrallo5.5K vistas
Septiembre 3º eso ccss por Conchagon
Septiembre 3º eso ccssSeptiembre 3º eso ccss
Septiembre 3º eso ccss
Conchagon2.1K vistas
Paisatges i vegetació del món por Àlex Amorós
Paisatges i vegetació del mónPaisatges i vegetació del món
Paisatges i vegetació del món
Àlex Amorós3.4K vistas
La formació del relleu 1 factors interns por Joan Piña Torres
La formació del relleu 1 factors internsLa formació del relleu 1 factors interns
La formació del relleu 1 factors interns
Joan Piña Torres16.3K vistas
Unitat 1 RELLEU I RIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA por seldarock
Unitat 1 RELLEU I RIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANAUnitat 1 RELLEU I RIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Unitat 1 RELLEU I RIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
seldarock22.2K vistas
Organització política i territorial d'Espanya por Pili Villalobos
Organització política i territorial d'EspanyaOrganització política i territorial d'Espanya
Organització política i territorial d'Espanya
Pili Villalobos2.6K vistas
Ríos de españa por rainli77
Ríos de españaRíos de españa
Ríos de españa
rainli772.8K vistas
11. les activitats de serveis por Anabernabeu
11. les activitats de serveis11. les activitats de serveis
11. les activitats de serveis
Anabernabeu12.9K vistas
La formació del relleu 2 factors externs por Joan Piña Torres
La formació del relleu 2 factors externsLa formació del relleu 2 factors externs
La formació del relleu 2 factors externs
Joan Piña Torres18.3K vistas
El clima: factors i elements. por coloprimaria
El clima: factors i elements.El clima: factors i elements.
El clima: factors i elements.
coloprimaria10.5K vistas
Els climes d'Espanya i València por ferbelmir
Els climes d'Espanya i ValènciaEls climes d'Espanya i València
Els climes d'Espanya i València
ferbelmir12.7K vistas
El relleu d'Espanya por arnaupj
El relleu d'EspanyaEl relleu d'Espanya
El relleu d'Espanya
arnaupj10.8K vistas
El relieve de europa por Chema R.
El relieve de europaEl relieve de europa
El relieve de europa
Chema R.54.1K vistas
Sector primari por Marlluch
Sector primariSector primari
Sector primari
Marlluch4.2K vistas
Tema 2 La Europa Feudal por Popifresh
Tema 2 La Europa FeudalTema 2 La Europa Feudal
Tema 2 La Europa Feudal
Popifresh28.1K vistas
Mapas del tiempo = predicción por MUZUNKU
Mapas del tiempo = predicciónMapas del tiempo = predicción
Mapas del tiempo = predicción
MUZUNKU14.4K vistas

Similar a L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS

L' organització política de les societats. El model catàlà i espanyol por
L' organització política de les societats. El model catàlà i espanyol L' organització política de les societats. El model catàlà i espanyol
L' organització política de les societats. El model catàlà i espanyol Lourdes Escobar
2.4K vistas39 diapositivas
L'organització política de les societats por
L'organització política de les societatsL'organització política de les societats
L'organització política de les societatsmarivisaiz
10.6K vistas60 diapositivas
Sa socat organitzacio politica dels estats por
Sa socat organitzacio politica dels estatsSa socat organitzacio politica dels estats
Sa socat organitzacio politica dels estatsTxeli
36K vistas20 diapositivas
Unitat 1. organització política (1) por
Unitat 1. organització política (1)Unitat 1. organització política (1)
Unitat 1. organització política (1)csantan2
598 vistas24 diapositivas
Resums Cristina Grane por
Resums Cristina GraneResums Cristina Grane
Resums Cristina Granecarla2crisclau
144 vistas3 diapositivas
Poder i Estat por
Poder i EstatPoder i Estat
Poder i EstatDaniel Fernández
1.3K vistas15 diapositivas

Similar a L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS(20)

L' organització política de les societats. El model catàlà i espanyol por Lourdes Escobar
L' organització política de les societats. El model catàlà i espanyol L' organització política de les societats. El model catàlà i espanyol
L' organització política de les societats. El model catàlà i espanyol
Lourdes Escobar2.4K vistas
L'organització política de les societats por marivisaiz
L'organització política de les societatsL'organització política de les societats
L'organització política de les societats
marivisaiz10.6K vistas
Sa socat organitzacio politica dels estats por Txeli
Sa socat organitzacio politica dels estatsSa socat organitzacio politica dels estats
Sa socat organitzacio politica dels estats
Txeli36K vistas
Unitat 1. organització política (1) por csantan2
Unitat 1. organització política (1)Unitat 1. organització política (1)
Unitat 1. organització política (1)
csantan2598 vistas
Democracies alternatives por lutxana
Democracies alternativesDemocracies alternatives
Democracies alternatives
lutxana510 vistas
Organització política de les societats por Eladi Fernàndez
Organització política de les societatsOrganització política de les societats
Organització política de les societats
Eladi Fernàndez18K vistas
L'organització política de les societats por professor_errant
L'organització política de les societatsL'organització política de les societats
L'organització política de les societats
professor_errant891 vistas
Vocabulari unitat didàctica 4 por amelisgalmes
Vocabulari unitat didàctica 4Vocabulari unitat didàctica 4
Vocabulari unitat didàctica 4
amelisgalmes849 vistas
El poder polític i l'estat por Guidacardona
El poder polític i l'estatEl poder polític i l'estat
El poder polític i l'estat
Guidacardona7.8K vistas
Sociales trabajo josefina pilloneto i nerea por amelisgalmes
Sociales trabajo josefina pilloneto i nereaSociales trabajo josefina pilloneto i nerea
Sociales trabajo josefina pilloneto i nerea
amelisgalmes361 vistas
Tema10 11 org_politica por Txeli
Tema10 11 org_politicaTema10 11 org_politica
Tema10 11 org_politica
Txeli12K vistas
Organització política i territorial a l’estat espanyol i català por Glòria Garcia
Organització política i territorial a l’estat espanyol i catalàOrganització política i territorial a l’estat espanyol i català
Organització política i territorial a l’estat espanyol i català
Glòria Garcia18.1K vistas
TEMA-3-l´organització-politica-de-les-societatas.pptx por MeilinZhuo
TEMA-3-l´organització-politica-de-les-societatas.pptxTEMA-3-l´organització-politica-de-les-societatas.pptx
TEMA-3-l´organització-politica-de-les-societatas.pptx
MeilinZhuo5 vistas
L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI por locoserrallo
L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORIL’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI
L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI
locoserrallo5.6K vistas
L'estat espanyol por avilase2
L'estat espanyolL'estat espanyol
L'estat espanyol
avilase2784 vistas

Más de locoserrallo

Unitats 10 12-13 Espanya al segle XX por
Unitats 10 12-13 Espanya al segle XXUnitats 10 12-13 Espanya al segle XX
Unitats 10 12-13 Espanya al segle XXlocoserrallo
2K vistas14 diapositivas
UN MON BIPOLAR: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991) por
UN MON BIPOLAR:  GUERRA FREDA	 I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991)          UN MON BIPOLAR:  GUERRA FREDA	 I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991)
UN MON BIPOLAR: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991) locoserrallo
4.6K vistas45 diapositivas
NATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTES por
NATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTESNATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTES
NATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTESlocoserrallo
12.7K vistas33 diapositivas
ELS FENOMENS MIGRATORIS por
ELS FENOMENS MIGRATORISELS FENOMENS MIGRATORIS
ELS FENOMENS MIGRATORISlocoserrallo
36.2K vistas25 diapositivas
CAP A UN SISTEMA MUNDIAL por
CAP A UN SISTEMA MUNDIALCAP A UN SISTEMA MUNDIAL
CAP A UN SISTEMA MUNDIALlocoserrallo
5.9K vistas21 diapositivas
L’ENERGIA I LA INDÚSTRIA por
L’ENERGIA I LA INDÚSTRIAL’ENERGIA I LA INDÚSTRIA
L’ENERGIA I LA INDÚSTRIAlocoserrallo
6.2K vistas31 diapositivas

Más de locoserrallo(12)

Unitats 10 12-13 Espanya al segle XX por locoserrallo
Unitats 10 12-13 Espanya al segle XXUnitats 10 12-13 Espanya al segle XX
Unitats 10 12-13 Espanya al segle XX
locoserrallo2K vistas
UN MON BIPOLAR: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991) por locoserrallo
UN MON BIPOLAR:  GUERRA FREDA	 I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991)          UN MON BIPOLAR:  GUERRA FREDA	 I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991)
UN MON BIPOLAR: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ (1945-1991)
locoserrallo4.6K vistas
NATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTES por locoserrallo
NATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTESNATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTES
NATURA SOCIETAT: HARMONIES, CRISIS I IMPACTES
locoserrallo12.7K vistas
ELS FENOMENS MIGRATORIS por locoserrallo
ELS FENOMENS MIGRATORISELS FENOMENS MIGRATORIS
ELS FENOMENS MIGRATORIS
locoserrallo36.2K vistas
CAP A UN SISTEMA MUNDIAL por locoserrallo
CAP A UN SISTEMA MUNDIALCAP A UN SISTEMA MUNDIAL
CAP A UN SISTEMA MUNDIAL
locoserrallo5.9K vistas
L’ENERGIA I LA INDÚSTRIA por locoserrallo
L’ENERGIA I LA INDÚSTRIAL’ENERGIA I LA INDÚSTRIA
L’ENERGIA I LA INDÚSTRIA
locoserrallo6.2K vistas
L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS por locoserrallo
L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATSL’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS
L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS
locoserrallo10K vistas
LA UNIÓ EUROPEA por locoserrallo
LA UNIÓ EUROPEALA UNIÓ EUROPEA
LA UNIÓ EUROPEA
locoserrallo4.4K vistas
ELS PAISSATGES DE LA TERRA por locoserrallo
ELS PAISSATGES DE LA TERRAELS PAISSATGES DE LA TERRA
ELS PAISSATGES DE LA TERRA
locoserrallo25.5K vistas
L'ECONOMIA CATALANA I EPANYOLA por locoserrallo
L'ECONOMIA CATALANA I EPANYOLAL'ECONOMIA CATALANA I EPANYOLA
L'ECONOMIA CATALANA I EPANYOLA
locoserrallo3K vistas
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI por locoserrallo
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARILES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI
LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI
locoserrallo65.1K vistas
EL RELLEU: MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANES por locoserrallo
EL RELLEU: MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANESEL RELLEU: MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANES
EL RELLEU: MARC FÍSIC DE LES ACTIVITATS HUMANES
locoserrallo33.8K vistas

Último

4 RATLLES DESEMBRE.pdf por
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
15 vistas5 diapositivas
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vistas48 diapositivas
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 vistas19 diapositivas
Notícies de la setmana.pdf por
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 vistas4 diapositivas
Pràctica 1.pdf por
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
26 vistas6 diapositivas
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
9 vistas37 diapositivas

L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS

 • 1. L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LA SOCIETAT Unitat 4 Índex general 0.-INTRODUCCIÓ 1.-L’ESTAT COM A ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LA SOCIETAT 2. – L’EXERCICI DEL PODER: ESTATS DEMOCRÀTICS 3. –ESTATS DEMOCRÀTICS I ESTATS NO DEMOCRÀTICS 4. –L’ESTAT: ENTRE LA GLOBALITZACIÓ I LA REGIONALITZACIÓ 5. –TRACTATS, DECLARACIONS I ORGANITZACIONS SUPRANACIONALS 6. –LES ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS ONG 7. –ÁMBITS CULTURALS DEL MÓN
 • 2. 0. INTRODUCCIÓ LA GEOGRAFIA Estudia com s'organitza la POLÍTICA societat a l'espai o geopolítica com resultat de la La POLITICA és la Ciència de ESTAT governar l'Estat, d'organitzar i administrar les societats. La paraula prové del grec POLIS, que significa ciutat ACTUALMENT TRADICIONALMENT Els estats cedeixen part de la seva sobirania Ha estat l’organització a entitats supranacionals, com l'ONU o la bàsica de les societats Unió Europea
 • 3. 1.L’ESTAT COM A ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LA SOCIETAT És el conjunt de les institucions creades per regular la vida i l'activitat de les persones, que viuen en un L’ESTAT territori i que estan governades per unes mateixes lleis sota un mateix poder EL TERRITORI, sobre el qual exerceix el seu poder. El territori estatal acostuma a estar ben delimitat per unes fronteres que permeten distingir-lo d'uns altres estats ELEMENTS LA POBLACIÓ, sotmesa al poder de l’Estat i a les CONSTITUTIUS seves lleis: els drets i les obligacions que afecten per igual tots els ciutadans EL PODER. L’Estat té la capacitat de decidir sobre la forma de vida dels habitants de l’Estat
 • 4. PODERS DE L’ESTAT PODER PODER PODER LEGISLATIU EXECUTIU JUDICIAL Capacitat Capacitat de Capacitat de d’aplicar les jutjar qui no fer les lleis lleis compleix les lleis ELS IMPOSTOS, que han de pagar els ciutadans per finançar la estructura de l’Estat i tots el serveis que dona (infraestructures,sanitat, educació, etc) MITJANS DE L’ESTAT L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT. És el conjunt d’organismes necessaris per que l’Estat compleixi les seves funcions (govern, policia, exèrcit, etc)
 • 5. 2. L’EXERCICI DEL PODER: ESTATS DEMOCRÀTICS Es el poder de decidir dins d’un ESTAT, el que SOBIRANIA finalment pot exercir el poder. En funció de qui tingui la sobirania parlem de dos tipus d’estats: ESTAT ESTAT NO DEMOCRÀTIC DEMOCRÀTIC L’exercici del El poder el té poder resideix una persona o en el poble grup de persones Els ciutadans exerceixen assamblees DIRECTA directament el poder mitjançant referèmdums TIPUS DE DEMOCRACIA Democracia representativa: els ciutadans INDIRECTA designen per mitjà de eleccions els qui exerciran la sobirania en el seu nom
 • 6. DEMOCRÀCIA ELECCIONS per triar PARLAMENT REPRESENTATIVA els representants a un tria President del Govern LLIURES. Tots els ciutadans son electors i elegibles sense cap tipus de coacció PLURALS. Totes les ideologies respectuoses amb els drets humans han de poder presentar-se REQUISITS DE LES ELECCIONS SUFRAGI UNIVERSAL. Tots el ciutadans majors d’edat han de poder votar sense distinció de raça, sexe o riquesa PERIÒDIQUES. Cada cert temps els ciutadans han de poder triar els seus representants
 • 7. Es la forma que tenen els ciutadans amb ELS PARTITS unes idees afins d’organitzar-se en una POLÍTICS democràcia (ideologia) els seus programes electorals, que recullen els objectius que es proposen d'assolir si accedeixen al poder presenten els seus candidats, que concorren a les eleccions
 • 8. A una DEMOCRÀCIA es produeix una DIVISIÓ DE DIVISIÓ DE PODERS per impedir que una institució o grup de PODERS persones acapari tot el poder. Els tres poders són independents i es controlen mutuament
 • 9. 3. ESTATS DEMOCRÀTICS I ESTATS NO DEMOCRÀTICS TIPOLOGIA D’ESTATS DEMOCRÀTICS Els reis fan la funció de cap d'Estat MONARQUIA però no governen. Els seus càrrecs PARLAMENTÀRIA són vitalicis i hereditaris. Gran Bretanya, Espanya EN FUNCIÓ DEL CAP D’ESTAT Cap de l'Estat: el president de la república, que és elegit per la REPÚBLICA ciutadania. El govern de l'Estat queda PARLAMENTARIA a les mans del primer ministre. França, Alemanya
 • 10. No interfereix a l’economia, que ESTAT LIBERAL ha de funcinar amb les seves pròpies regles. Els Estats Units EN FUNCIÓ DE LA POLÍTICA ECONÒMICA L’estat ha de intervenir a l’economia per redistribuir la ESTAT SOCIAL riquesa (pensions, educació, sanitat, subsidi d’atur, etc). Europa
 • 11. Un Govern Central es el que pren ESTAT totes les decisions que afecten als CENTRALISTA territoris que el formen. França EN FUNCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ ESPACIAL DEL El govern central delega part les PODER ESTAT seves competències en governs DESCENTRALITZAT regionals que gestionen els seus territoris Estat Federal Estat autonòmic Alemanya Espanya
 • 12. TIPOLOGIA D’ESTATS NO DEMOCRÀTICS Els ESTATS NO DEMOCRÀTICS són els que han predominat al llarg de la major part de la història. La democràcia només se ha imposat com a forma de govern als països desenvolupats a partir del segle XIX Un rei absolut que concentra tots els poders de l’Estat i MONARQUIA que governa en nom de Deu. Forma de govern dominant a ABSOLUTA Europa fins al segle XIX i actualment es troba a certs països musulmans com Arabia Saudita Un dictador que amb el recolçament de l’exèrcit, un grup DICTADURA ètnic o una ideologia controla el poder. Predomina al continent africà
 • 13. 4. L’ESTAT: ENTRE LA GLOBALITZACIÓ I LA REGIONALITZACIÓ L’ESTAT exerceix de forma actualment exclusiva el poder i la l’ESTAT ha cedit part del sobirania, delegada als països seu poder a: democràtics pel poble. ORGANITZACIONS ENTITATS SUPRANACIONALS LOCALS I REGIONALS Ajuntaments ONU Comunitats Autonomes Unió Europea Estats Federats etc etc
 • 14. L’ESTAT I LA GLOBALITZACIÓ Cap ESTAT té prou força per imposar el seu poder sobre els MULTILATERALISME altres, pel que es formen aliances polítiques, econòmiques i militars (OTAN, ONU, etc) L’economia funciona a nivell mundial i CAUSES DE LA GLOBALITZACIÓ els estats han de coordinar-se per GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA fer front als nous desafiaments DELS ESTATS (OPEP, MERCOSUR, etc) Aparició de problemàticas mundials que s’han de solucionar GLOBALITZACIÓ POLÍTICA de forma coordinada (contaminació, urgències humanitàries, sanitat, gana, etc)
 • 15. L’ESTAT I LA REGIONALITZACIÓ L’Estat cedeix poder als governs locals i regionals pel principi de SUBSIDIARIETAT –es l’administració més propera al ciutadà la que millor pot respondre a les seves necessitats-. AJUNTAMENT CONSELL COMARCAL NIVELLS DE ADMINISTRACIÓ DIPUTACIÓ PROVINCIAL Catalunya-Espanya COMUNITAT AUTONOMA (GENERALITAT) GOVERN DE L’ESTAT
 • 16. NACIONS SENSE ESTAT (QUEBEC, al Canadà) TIPUS DE REGIONS CONSOLIDADES (BAVIERA, a Alemanya) REGIONS GRANS ÀREES URBANES (LONDRES, NOVA YORK,TOKIO)
 • 17. COORDINADORS de les administracions locals Garants de la IGUALTAT DE DRETS I DEURES de tots els ciutadans de l’ESTAT FUNCIONS DE L’ESTAT ACTUAL Creació i manteniment de les INFRAESTRUCTURES bàsiques de comunicació del país (carreteres, ferrocarril, etc) Les RELACIONS INTERNACIONALS, incloses la pertinença a diferents organismes supranacionals
 • 18. 5. TRACTATS, DECLARACIONS I ORGANITZACIONS SUPRANACIONALS Els problemes actuals Les solucions també han de son globals ser globals com Els tractats, convenis i declaracions internacionals de drets, que es comprometen a acomplir Amb l’acció conjunta dels mitjançant ESTATS Les organitzacions supranacionals, amb diferents finalitats
 • 19. Restringits a determinats països TRACTATS I CONVENIS Poden ser INTERNACIONALS Oberts a tots els països ARMAMENT: Tractat de prohibició de proves nuclears PAU : Pau de Versalles MEDI AMBIENT: Tractat de Kioto Tipus de tractats POLÍTIC: Tractat de l’Antàrtida ECONÒMIC: Tractat de lliure comerç ETC
 • 20. DECLARACIÓ DELS DRETS HUMANS DECLARACIÓ DELS DRETS DELS INFANTS DECLARACIONS UNIVERSALS DE DRETS DECLARACIÓ SOBRE L’ELIMINACIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ CONTRA LA DONA ETC Son d’obligat cumpliment pels països signants
 • 21. Els Estats creen institucions ORGANITZACIONS permanents per resoldre de forma SUPRANACIONALS coordinada problemes i reptes que tenen una dimensió internacional ÀMBIT MUNDIAL. Poden ser membres tots els països del món. Ex: ONU, l’Organització Mundial del Comerç, etc. Tipus d’organitzacions supranacionals ÀMBIT REGIONAL. Els països membres han de acomplir certs requisits de localització geogràfica, característiques econòmiques, religioses, etc. Ex: Unió Europea, G20, Conferència Islàmica.
 • 22. ORGANITZACIÓ DE Creada al 1945 i formada per gairebé tots LES NACIONS els ESTATS reconeguts del món UNIDES Mantenir la Pau OBJECTIUS Defensar els Drets Humans Fomentar el desenvolupament econòmic ORGANITZACIÓ
 • 23. 6. –LES ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS ONG Entitats públiques amb finalitats ORGANITZACIONS NO humanitàries i socials que no depenen dels GOVERNAMENTALS governs i que són independents dels Estats ONG i dels Partits Polítics CIUTADANS PARTICULARS EMPRESES QUÍ LES FORMA? ASSOCIACIONS CENTRES D’INVESTIGACIÓ, ETC DONATIUS DELS SEUS MEMBRES CÓM ES FINANCIEN? TREBALL VOLUNTARI DELS SEUS MEMBRES APORTACIONS DEL GOVERN Les ONG, partir de la reunió d'Estocolm l'any 1990, es van unir per reivindicar el 0,7 % dels pressupostos de cada Estat per ajudar els paisos pobres ̈
 • 24. Actuacions preventives o directes en cas d’emergències humanitàries per ACCIONS HUMANITÀRIES guerres, fams, catàstrofes naturals, etc (Creu Roja, Metges Sense Fronteres, etc) Per defensar els drets generals o específics –llibertat, drets dels FINALITATS DE DEFENSA DELS nens, pena de mort, etc-(Amnistia LES ONG DRETS HUMANS Internacional, Save the Children, etc) Denúncia de la destrucció del medi PROTECCIÓ DE LA NATURA ambient i defensa dels drets dels animals (Greenpeace, WWF, etc) Moviments socials que agrupen a ONG i altres agents MOVIMENTS socials per defensar a nivell internacional les SOCIALS agressions als drets socials i econòmics de les INTERNACIONALS persones (FÒRUM SOCIAL MUNDIAL)
 • 26. 7. ÁMBITS CULTURALS DEL MÓN És el conjunt de costums, de coneixements i de maneres de viure que un grup de LA CULTURA persones sent com a propi i, al mateix temps, diferent d'altres grups No es deuen a les característiques físiques de les persones sinó a l'educació, a la LES DIFERÈNCIES forma de viure i de pensar, etc. Totes les CULTURALS cultures tenen dret a desenvolupar-se lliure i dignament
 • 27. Defensa la coexistència de grups MULTICULTURALITAT humans diversos i les seves cultures, sense imposicions ni maximalismes
 • 28. Es caracteritza per la generalització d'unes mateixes pautes de consum. A través d'elles, un nombre cada vegada LA CULTURA DE MASSES I major de persones consumeix idèntics LA SOCIETAT DE CONSUM productes, de manera que les seves formes culturals són cada vegada més similars A aquesta homogeneïtzació contribueixen els mitjans de comunicació, l'augment en el nombre i la facilitat dels transports.