Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNcies

M
DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM PER AL DESENVOLUPAMENT DE FIGUERES Setembre-08 COMPETÈNCIES BÀSIQUES Roser Canals Cabau
DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES  Què ens preguntem en relació amb l’aplicació del nou currículum...? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Jaume Carbonell Sebarroja. “La aventura de innovar”. Ed. Morata Una escola pensada al segle XIX, Amb un professorat format al segle XX, Ha d’educar persones per al segle XXI Una aula = un professor? Un grup = 25 alumnes? Els continguts rellevants són al llibre de text, a les explicacions del professor…? Al món hi ha problemes disciplinars? Les qüestions professionals es plantegen a través d’exàmens? Enfoc del nou currículum com a una oportunitat per a donar resposta als reptes educatius d’un món global i complex.
[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],L’ensenyament obligatori ha de donar resposta als nous reptes que l´educació té plantejats en el marc del segle XXI
Velles i Noves alfabetitzacions Coll, C. (2006). Lo básico en la educación básica. http://redie.uabc.mx/vol8no1/contenido-coll.html  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Finalitats de l´educació obligatòria en el context actual ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2. Les competències bàsiques de la nova proposta curricular a l´educació obligatòria (marc normatiu)‏ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],El nou disseny curricular per a l´educació obligatòria intenta avançar en la línia d´altres projectes com ara:
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CURRÍCULUM: Conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació
Competències Bàsiques ,[object Object],[object Object],[object Object],Continguts ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],per exercir com a ciutadà i resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana . conceptes procediments actituds, valors i normes
Cal revisar, actualitzar i replantejar... ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Les finalitats de l’educació obligatòria educar persones que Tinguin coneixement sobre el món Disposin de Les eines per Comprendre’l Puguin habitar-lo I millorar-lo Saber fer Saber Saber ser i estar
El currículum ha de garantir que a l´acabar l´ensenyament obligatori tot l’alumnat tingui un bon domini de certes competències Referents clau per al desplegament del currículum per competències: TRANSVERSALITAT, FUNCIONALITAT, AUTONOMIA 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual ,[object Object],[object Object],6. Competències d’autonomia i iniciativa personal ,[object Object],5. Competència d’aprendre a aprendre 8. Competència social i ciutadana 4. Competència matemàtica 3. Tractament de la informació i competència digital ,[object Object],7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 2. Competències artística i audiovisual COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER CONVIURE I HABITAR EL MÓN COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
[object Object],[object Object],FUNCIONALITAT: Entesa com el criteri que prioritza estratègies i metodologies orientades a l’aplicació dels aprenentatges en diferents situacions i contextos reals, concrets i propers a l’alumnat AUTONOMIA DE L’ALUMNAT: Entesa com el criteri que afavoreixi estratègies d’aprenentatge, basades en l’autoregulació, per fer alumnes més autònoms en l’aprenentatge com ara: la comunicació d’objectius, el treball cooperatiu, la corresponsabilitat en l’avaluació...
DESENVOLUPAMENT PERSONAL SOCIAL, PROFESSIONAL SABER SABER FER SABER SER SABER CONVIURE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Ensenyar a transferir Per al Morfosintaxi Estructurar un discurs coherent Defensar el propi punt de vista en un debat Proporcionalitat Calcular el % Valorar si un article està realment rebaixat Proteïnes, greixos, hidrats carboni Elaborar una dieta equilibrada Tenir hàbits d’alimentació saludables RESOLUCIÓ DE PROBLEMES O SITUACIONS REALS I CONTEXTUALITZADES
Parlem-ne ?
[object Object],[object Object]
Què suposa l´aprenentatge pel desenvolupament de competències? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Estratègies i mètodes per a l´aprenentatge competencial ,[object Object],[object Object],[object Object]
Fer de la informació, CONEIXEMENT Tasa mitjana de retenció 5 % 10 % 20 % 30 % 50 % 75 % 90 % Font: National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine, USA. Si s’escolta ( oral )‏ Si es llegeix ( lectura )‏ Si s’escolta i es veu ( audiovisual )‏ Si hi ha una demostració ( observació )‏ Si es discuteix ( diàleg )‏ Si es fa ( exercici  pràctic )‏ Si s’explica a un altre ( comprensió i comunicació )‏
Estratègies i metodologies en l’ensenyament de les CCSS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Mètodes o estratègies d’ensenyament en ciències socials
Transmissió i reproducció del coneixement Reconstrucció compartida del coneixement Escoltar copiar contestar Treball individual  parlar Treball cooperatiu preguntar discutir
La comunicació a l´aula PROFESSORAT  ALUMNAT Explica Pregunta Respon Proposa Opina Explica Pregunta Respon Proposa Opina Transformació informació en coneixement orienta el discurs DISCURS COMPARTIT = classes comunicadores reconstrueix el discurs
Els mètodes interactius basats en la cooperació entre iguals ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
B) L’aprenentatge basat en problemes (ABP)‏ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ELS REFUGIATS CLIMÀTICS Diumenge, 01 de Juny del 2008 04:00 Déu estreny i d'altres ofeguen Nazanín Amirian L'increment de la vulnerabilitat de la població causat per tot això ha tingut com a resultat que l'any passat morissin milió i mig de persones per aquests desastres i 25 milions més es convertissin en refugiats ambientals, xifra que supera, per primera vegada, el nombre dels desplaçats per conflictes armats.
E) El treball per projectes  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Què vull ser quan sigui gran?
Els mètodes interactius fomenten l’aprenentatge cooperatiu ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Els mètodes interactius basats en la cooperació entre iguals ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],4. La presa de decisions en relació amb el currículum  PROGRAMACIONS
La programació és...  ,[object Object],Per desplegar el currículum el professorat ha de prendre decisions i acords compartits que garanteixin la coherència del projecte educatiu. Aquestes decisions es concreten en els diferents nivells de programació
Diferents nivells de programació  ,[object Object],[object Object],b) Programació d’una àrea o matèria per a un curs o un cicle c) Programació de la unitat didàctica d) Programació d’aula (seqüència didàctica)‏
CONSELL ESCOLAR PROJECTE EDUCATIU COMISSIÓ PEDAGÒGICA > Caps departament > Coordinadors nivell/cicle PROJECTE CURRICULAR PROGRAMACIÓ ANUAL CENTRE PROGRAMACIÓ D’AULA DEPARTAMENTS PROGRAMACIONS MATÈRIES/TREBALLS SÍNTESI EQUIPS DOCENTS ACORDS PER NIVELLS
ACORDS DE CICLE / DISSENY PROGRAMACIONS  CONSELL ESCOLAR PROJECTE EDUCATIU COMISSIÓ PEDAGÒGICA > Cap d’estudis > Coordinadors de cicle PROJECTE CURRICULAR PROGRAMACIÓ ANUAL CENTRE ED. INFANTIL Equip docent  PROGRAMACIÓ D’AULA CICLE INCIAL Equip docent  CICLE MITJÀ Equip docent  CI. SUPERIOR Equip docent
Iniciar el treball per competències a partir del que el centre està fent...  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1r curs 2n curs 3r curs expresar reflexions o judicis propis a través d’una comprensió crítica del propi entorn social Cooperar, participar i dialogar en la resolució de problemes 8. Competència social i ciutadana Emprar els procediments d’indagació científica: plantejar problemes, fer hipòtesis, cercar dades… 7. Competència coneixement i interacció món físic Adquirir consciència del què se sap, què cal aprendre i com s’aprèn Elegir amb criteri propi i prendre decisions 6. Competència d’autonomia i iniciativa perso Saber autoevaluar-se per a aprendre dels encerts i dels errors 5. Competència d’aprendre a aprendre Utilitzar la mesura, la proporcionalitat i el càlcul en situacions pràctiques Representar informació a través d’eines matemàtiques: gràfics, estadístiques… 4. Competència matemàtica Comunicar informació mitjançant l'ús de les TIC Cercar informació mitjançant l'ús de les TIC 3. Tractament informació i comp. digital Expresar-se a través dels mitjans artístics 2. Competèn. artística i cultur Produir diferents tipus de text adequats a la situació comunicativa Interactuar i dialogar amb els altres 1. Competència comunicativa lingüística i aud Unitat did…L’aigua ... EVP Medi N i S Llengua PROFESSORAT MATÈRIA/PROJECTE/C.S (Departament, Equip Docent...)‏ COMISSIÓ PEDAGOGICA PROGRAMACIÓ D’AULA PROGRAMACIÓ PROJECTE EDUCATIU CENTRE COMPETEN- CIES BÀSIQUES
10. Comprèn les preguntes i respon adequadament amb les seves paraules Defensa les idees 9. Exposa un nombre suficient d’idees treballades 8. Usa adequadament el vocabulari específic Domina el contingut del discurs 7. Manifesta la seva opinió 6. Acaba amb una conclusió o síntesi Desenllaç 5. Justifica les idees (usa paraules pròpies i posa exemples)‏ 4. Exposa ordenadament les idees (frases curtes i estructurades)‏ Desenvolu pament 3. Introdueix o presenta el tema Introducc. Estruc tura del discurs 2. Manté un to de veu adequat i ho acompanya amb el gest 1. Manté una postura adequada i mira al públic Exposa oralment el treball Ho fa molt bé Ho sap fer No ho sap fer INDICADORS Desenvolupament de la capacitat d’expressar fets, conceptes, idees, opinions, sentiments i emocions, de forma clara i entenedora, adequant-se a la intenció comunicativa, segons l´objectiu que es perseguexi (narrar, convèncer, entretenir, descriure, interessar, justificar…) i interactuant de manera adequada amb els altre. Implica també saber utilitzar diferents llenguatges i registres . DEFINICIÓ COMPETÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ ORAL (IES Pla i Farreras)‏
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],La programació d’un projecte, pla de centre, àrea/matèria per a un cicle o curs  El referents normatiu són els Decrets 142/2007 (EP) i 143/2007 (ESO) Justificació teòrica o referent didàctic i pedagògic que explicita les intencions educatives i les seves finalitats
QUÈ SABEM? COM APRENEM? QUÈ HEM APRÈS? QUÈ SABEM? QUÈ VOLEM SABER? AVALUACIO INICIAL OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA D’ENSENYAMENT ACTIVITATS D’E/A AVALUACIO FORMATIVA I SUMATIVA PER A QUÈ? Desenvolupament de les CB La programació de la unitat didàctica...
Exemple de graella de programació dinàmica  COMPETÈNCIES BÀSIQUES ACTITUDINALS SABER SER I ESTAR PROCEDIMENTALS SABER FER CONCEPTUALS SABER CRITERIS AVALUACIÓ ACTIVITATS ENSENY/APRE CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS
ACTIVITATS D’APLICACIÓ - - - - Competència social i ciutadana ACTITUDINALS SABER SER I EST - - - - Competència Coneixement i interacció amb el món físic ACTIVITATS D’ESTRUCTURACIO - - - Competència d’autonomia i Iniciativa personal - - - Competència d’aprendre a aprendre ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ PROCEDIMENTALS SABER FER - - - Competència matemàtica - - - Tractament informació comp. digital - - - Competència artística i cultural ACTIVITATS D’EXPLORACIÓ CONCEPTUALS SABER - - - Competència Comunicativa Lingüística i audiovisual Criteris d’avaluacio Activitats d’ensenyament aprenentatge i d’avaluació Continguts Objectius Didàctics Aspectes Competen. Competèn. bàsiques
CRITERIS/ACTIVITATS D’AVALUACIÓ Disseny d’un tríptic informatiu adreçat a la comunitat educativa sobre l’ús eficient de l´aigua al centre. Actituds i valors - Proposta d’actuacions per a l´estalvi d´aigua a la llar Saber ser i estar: - Prendre consciència sobre les pròpies actuacions per a la sostenibilitat A partir de notícies d´actualitat sobre la proposta de transvassament de l´aigua de l´Ebre identificar les raons a favor i en contra i redactar un text interpretatiu on s´exposi el propi punt de vista i les raons que el justifiquen. Obtenció de dades pluviomètriques dels darrers 10 anys a la localitat i representació i interpretació gràfica. ,[object Object],[object Object],[object Object],Saber fer:  - Representar i interpretar dades a partir de taules estadístiques i gràfics Elaboració d´un mapa conceptual sobre els usos de l´aigua a l´espai mediterrani i la seva problemàtica. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Saber: - Definir conceptes clau del problema/tema ACTIVITATS E/A CONTINGUTS OBJECTIUS Desenvolupar accions quotidianes per a un ús racional de l´aigua , a partir de la problemàtica dels nostre entorn, com a conseqüència de la comprensió del problema del canvi climàtic (ESO)‏
CRITERIS/ACTIVITATS D’AVALUACIÓ Disseny d’un tríptic informatiu adreçat a la comunitat educativa sobre l’ús eficient de l´aigua al centre. Actituds i valors - Proposta d’actuacions per a l´estalvi d´aigua Saber ser i estar: - Fer un ús racional de l´aigua en les accions quotidianes A partir de titulars de notícies d’actualitat sobre l’escassetat d’aigua a Catalunya completar la notícia a partir de qüestions: què passa? Perquè passa? Quines conseqüències té? I tu què en penses? Obtenció de dades sobre la despesa d’aigua a la llar a partir d’una taula i representació i interpretació gràfica. ,[object Object],[object Object],[object Object],Saber fer:  - Representar i interpretar dades a partir de taules estadístiques i gràfics Elaboració d´un mapa conceptual sobre els usos de l´aigua a l´espai mediterrani i la seva problemàtica. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Saber: - Definir conceptes clau del problema/tema ACTIVITATS E/A CONTINGUTS OBJECTIUS Desenvolupar accions quotidianes per a un ús racional de l´aigua , a partir de la problemàtica dels nostre entorn (E.Primària)
Decisions organitzatives i estratègies metodològiques ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Exemple d’organització horària que inclogui espais interdisciplinars a l’Educació Primària
Un exemple d’organització horària a ESO
Projectes interdisciplinaris que dissenyen els equips docents ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],El treball per projectes
El desplegament del currículum: UN PROJECTE EN CONSTRUCCIÓ ,[object Object]
Algunes lectures ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1 de 52

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Finaljesteveg
8.2K vistas41 diapositivas
Competencies bàsiquesCompetencies bàsiques
Competencies bàsiquesDavid Heras
48.8K vistas52 diapositivas
CompetènciesCompetències
CompetènciesManuela Rubio
7.3K vistas66 diapositivas
Instruments ProjecteInstruments Projecte
Instruments ProjecteRoserCanals
7K vistas7 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Final
jesteveg8.2K vistas
Competencies bàsiquesCompetencies bàsiques
Competencies bàsiques
David Heras48.8K vistas
CompetènciesCompetències
Competències
Manuela Rubio7.3K vistas
Què són les competències bàsiques?Què són les competències bàsiques?
Què són les competències bàsiques?
Guida Allès Pons4.7K vistas
Instruments ProjecteInstruments Projecte
Instruments Projecte
RoserCanals7K vistas
CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)
CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)
Servei d'Ordenació Curricular d'Educació d'Adults / Departament d'Ensenyament / Generalitat de Catalunya8.9K vistas
CompetèNcies BàSiques. Breu I ClarCompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
xavier suñé1.7K vistas
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaPresentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Àngels Miret Rial4.5K vistas
Jornada nous currículums LOE. Competències Primària - Neus SanmartíJornada nous currículums LOE. Competències Primària - Neus Sanmartí
Jornada nous currículums LOE. Competències Primària - Neus Sanmartí
Servei Educatiu del Vallès Oriental II2.6K vistas
Competències bàsiques a secundàriaCompetències bàsiques a secundària
Competències bàsiques a secundària
Josep Bargalló Valls7.3K vistas
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
Nuria Alart7.1K vistas
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012
Nuria Alart16.5K vistas
Metodologia Competencies ZabalaMetodologia Competencies Zabala
Metodologia Competencies Zabala
mcunille7.3K vistas
IM i CB Assessors CentreIM i CB Assessors Centre
IM i CB Assessors Centre
Nuria Alart1.1K vistas
La Programació CompetencialLa Programació Competencial
La Programació Competencial
Nuria Alart7.6K vistas
Disseny d’activitats competencialsDisseny d’activitats competencials
Disseny d’activitats competencials
Josep Bargalló Valls16.9K vistas
Treballar competènciesTreballar competències
Treballar competències
jaumedes1.9K vistas
Diversitat IMDiversitat IM
Diversitat IM
Nuria Alart2.5K vistas
11 opos  unitat didàctiques11 opos  unitat didàctiques
11 opos unitat didàctiques
Montse Irun16.2K vistas

Destacado

Definicion Competencias BasicasDefinicion Competencias Basicas
Definicion Competencias Basicasmcunille
6.9K vistas22 diapositivas
Carmebarbajornadadim[1]Carmebarbajornadadim[1]
Carmebarbajornadadim[1]mcunille
6.9K vistas25 diapositivas
Gestiocurriculum LleidaGestiocurriculum Lleida
Gestiocurriculum Lleidamcunille
7.2K vistas37 diapositivas
Programació 2n esoProgramació 2n eso
Programació 2n esomjvercher
4.5K vistas33 diapositivas
Teatre ESO 2012Teatre ESO 2012
Teatre ESO 2012miraclencarna
6.1K vistas32 diapositivas

Destacado(6)

Definicion Competencias BasicasDefinicion Competencias Basicas
Definicion Competencias Basicas
mcunille6.9K vistas
Carmebarbajornadadim[1]Carmebarbajornadadim[1]
Carmebarbajornadadim[1]
mcunille6.9K vistas
Gestiocurriculum LleidaGestiocurriculum Lleida
Gestiocurriculum Lleida
mcunille7.2K vistas
Las Competencias y las inteligencias múltiplesLas Competencias y las inteligencias múltiples
Las Competencias y las inteligencias múltiples
Karina Crespo- Ministerio de Educacion13.6K vistas
Programació 2n esoProgramació 2n eso
Programació 2n eso
mjvercher4.5K vistas
Teatre ESO 2012Teatre ESO 2012
Teatre ESO 2012
miraclencarna6.1K vistas

Similar a Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNcies

Cbcapsestudiprimaria[1]Cbcapsestudiprimaria[1]
Cbcapsestudiprimaria[1]hospitaletcrp
529 vistas19 diapositivas
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiquesrivorubeo
1K vistas25 diapositivas
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiquesCRP del Tarragonès
1.3K vistas43 diapositivas
Educar en la diversitatEducar en la diversitat
Educar en la diversitatRicard Marrugat Ber
280 vistas22 diapositivas

Similar a Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNcies(20)

Cbcapsestudiprimaria[1]Cbcapsestudiprimaria[1]
Cbcapsestudiprimaria[1]
hospitaletcrp529 vistas
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
rivorubeo1K vistas
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiques
CRP del Tarragonès1.3K vistas
Educar en la diversitatEducar en la diversitat
Educar en la diversitat
Ricard Marrugat Ber280 vistas
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSica
Ull Esportiu890 vistas
Progrmar Amb CompetenciesProgrmar Amb Competencies
Progrmar Amb Competencies
CORINAT3K vistas
12 bases del_curriculum12 bases del_curriculum
12 bases del_curriculum
formaciobcn586 vistas
Competències bàsiques. breu i clarCompetències bàsiques. breu i clar
Competències bàsiques. breu i clar
Beatriz Comella722 vistas
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiques
Vicent2.7K vistas
nous curriculums - salounous curriculums - salou
nous curriculums - salou
atallada571 vistas
caracteristiquesduncentreacollidorcaracteristiquesduncentreacollidor
caracteristiquesduncentreacollidor
guest886f712K vistas
Conferència Joan MateoConferència Joan Mateo
Conferència Joan Mateo
Fermín Díez Sánchez558 vistas
Disseny Curricular Loe[1]Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]
Manuela Rubio635 vistas
Competències i tecnologia digitalCompetències i tecnologia digital
Competències i tecnologia digital
Ramon Grau857 vistas
Conferència Joan MateoConferència Joan Mateo
Conferència Joan Mateo
sebaixllobregat2480 vistas
Curriculum epCurriculum ep
Curriculum ep
nmurillo1.1K vistas

Más de mcunille

L'energia nuclearL'energia nuclear
L'energia nuclearmcunille
716 vistas15 diapositivas
DecalogoDecalogo
Decalogomcunille
344 vistas14 diapositivas
Geologia A CasaGeologia A Casa
Geologia A Casamcunille
562 vistas17 diapositivas
Creences, Aules Obertes 08Creences, Aules Obertes 08
Creences, Aules Obertes 08mcunille
625 vistas34 diapositivas

Más de mcunille(20)

L'energia nuclearL'energia nuclear
L'energia nuclear
mcunille716 vistas
DecalogoDecalogo
Decalogo
mcunille344 vistas
Geologia A CasaGeologia A Casa
Geologia A Casa
mcunille562 vistas
Creences, Aules Obertes 08Creences, Aules Obertes 08
Creences, Aules Obertes 08
mcunille625 vistas
Tipus De NúVolsTipus De NúVols
Tipus De NúVols
mcunille10.1K vistas
Power Pee2n Congres UrvPower Pee2n Congres Urv
Power Pee2n Congres Urv
mcunille285 vistas
Tastet D’Oficis2Tastet D’Oficis2
Tastet D’Oficis2
mcunille672 vistas
Powerpoint Tastet Nov 06Powerpoint Tastet Nov 06
Powerpoint Tastet Nov 06
mcunille223 vistas
Portafolis[1]Portafolis[1]
Portafolis[1]
mcunille294 vistas
Desconcertprofessorat6 1Desconcertprofessorat6 1
Desconcertprofessorat6 1
mcunille14.4K vistas
PujolasPujolas
Pujolas
mcunille6.4K vistas
Power Point ModificatPower Point Modificat
Power Point Modificat
mcunille229 vistas
Power Interaccio TutorsPower Interaccio Tutors
Power Interaccio Tutors
mcunille657 vistas
PortfoliPortfoli
Portfoli
mcunille1.2K vistas
Cultura GitanafinalCultura Gitanafinal
Cultura Gitanafinal
mcunille318 vistas
Competencies Bellera CatCompetencies Bellera Cat
Competencies Bellera Cat
mcunille1.1K vistas

Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNcies

 • 1. DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM PER AL DESENVOLUPAMENT DE FIGUERES Setembre-08 COMPETÈNCIES BÀSIQUES Roser Canals Cabau
 • 2.
 • 3. Jaume Carbonell Sebarroja. “La aventura de innovar”. Ed. Morata Una escola pensada al segle XIX, Amb un professorat format al segle XX, Ha d’educar persones per al segle XXI Una aula = un professor? Un grup = 25 alumnes? Els continguts rellevants són al llibre de text, a les explicacions del professor…? Al món hi ha problemes disciplinars? Les qüestions professionals es plantegen a través d’exàmens? Enfoc del nou currículum com a una oportunitat per a donar resposta als reptes educatius d’un món global i complex.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20. Fer de la informació, CONEIXEMENT Tasa mitjana de retenció 5 % 10 % 20 % 30 % 50 % 75 % 90 % Font: National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine, USA. Si s’escolta ( oral )‏ Si es llegeix ( lectura )‏ Si s’escolta i es veu ( audiovisual )‏ Si hi ha una demostració ( observació )‏ Si es discuteix ( diàleg )‏ Si es fa ( exercici pràctic )‏ Si s’explica a un altre ( comprensió i comunicació )‏
 • 21.
 • 22. Mètodes o estratègies d’ensenyament en ciències socials
 • 23. Transmissió i reproducció del coneixement Reconstrucció compartida del coneixement Escoltar copiar contestar Treball individual parlar Treball cooperatiu preguntar discutir
 • 24. La comunicació a l´aula PROFESSORAT ALUMNAT Explica Pregunta Respon Proposa Opina Explica Pregunta Respon Proposa Opina Transformació informació en coneixement orienta el discurs DISCURS COMPARTIT = classes comunicadores reconstrueix el discurs
 • 25.
 • 26.
 • 27. ELS REFUGIATS CLIMÀTICS Diumenge, 01 de Juny del 2008 04:00 Déu estreny i d'altres ofeguen Nazanín Amirian L'increment de la vulnerabilitat de la població causat per tot això ha tingut com a resultat que l'any passat morissin milió i mig de persones per aquests desastres i 25 milions més es convertissin en refugiats ambientals, xifra que supera, per primera vegada, el nombre dels desplaçats per conflictes armats.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35. CONSELL ESCOLAR PROJECTE EDUCATIU COMISSIÓ PEDAGÒGICA > Caps departament > Coordinadors nivell/cicle PROJECTE CURRICULAR PROGRAMACIÓ ANUAL CENTRE PROGRAMACIÓ D’AULA DEPARTAMENTS PROGRAMACIONS MATÈRIES/TREBALLS SÍNTESI EQUIPS DOCENTS ACORDS PER NIVELLS
 • 36. ACORDS DE CICLE / DISSENY PROGRAMACIONS CONSELL ESCOLAR PROJECTE EDUCATIU COMISSIÓ PEDAGÒGICA > Cap d’estudis > Coordinadors de cicle PROJECTE CURRICULAR PROGRAMACIÓ ANUAL CENTRE ED. INFANTIL Equip docent PROGRAMACIÓ D’AULA CICLE INCIAL Equip docent CICLE MITJÀ Equip docent CI. SUPERIOR Equip docent
 • 37.
 • 38. 1r curs 2n curs 3r curs expresar reflexions o judicis propis a través d’una comprensió crítica del propi entorn social Cooperar, participar i dialogar en la resolució de problemes 8. Competència social i ciutadana Emprar els procediments d’indagació científica: plantejar problemes, fer hipòtesis, cercar dades… 7. Competència coneixement i interacció món físic Adquirir consciència del què se sap, què cal aprendre i com s’aprèn Elegir amb criteri propi i prendre decisions 6. Competència d’autonomia i iniciativa perso Saber autoevaluar-se per a aprendre dels encerts i dels errors 5. Competència d’aprendre a aprendre Utilitzar la mesura, la proporcionalitat i el càlcul en situacions pràctiques Representar informació a través d’eines matemàtiques: gràfics, estadístiques… 4. Competència matemàtica Comunicar informació mitjançant l'ús de les TIC Cercar informació mitjançant l'ús de les TIC 3. Tractament informació i comp. digital Expresar-se a través dels mitjans artístics 2. Competèn. artística i cultur Produir diferents tipus de text adequats a la situació comunicativa Interactuar i dialogar amb els altres 1. Competència comunicativa lingüística i aud Unitat did…L’aigua ... EVP Medi N i S Llengua PROFESSORAT MATÈRIA/PROJECTE/C.S (Departament, Equip Docent...)‏ COMISSIÓ PEDAGOGICA PROGRAMACIÓ D’AULA PROGRAMACIÓ PROJECTE EDUCATIU CENTRE COMPETEN- CIES BÀSIQUES
 • 39. 10. Comprèn les preguntes i respon adequadament amb les seves paraules Defensa les idees 9. Exposa un nombre suficient d’idees treballades 8. Usa adequadament el vocabulari específic Domina el contingut del discurs 7. Manifesta la seva opinió 6. Acaba amb una conclusió o síntesi Desenllaç 5. Justifica les idees (usa paraules pròpies i posa exemples)‏ 4. Exposa ordenadament les idees (frases curtes i estructurades)‏ Desenvolu pament 3. Introdueix o presenta el tema Introducc. Estruc tura del discurs 2. Manté un to de veu adequat i ho acompanya amb el gest 1. Manté una postura adequada i mira al públic Exposa oralment el treball Ho fa molt bé Ho sap fer No ho sap fer INDICADORS Desenvolupament de la capacitat d’expressar fets, conceptes, idees, opinions, sentiments i emocions, de forma clara i entenedora, adequant-se a la intenció comunicativa, segons l´objectiu que es perseguexi (narrar, convèncer, entretenir, descriure, interessar, justificar…) i interactuant de manera adequada amb els altre. Implica també saber utilitzar diferents llenguatges i registres . DEFINICIÓ COMPETÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ ORAL (IES Pla i Farreras)‏
 • 40.
 • 41. QUÈ SABEM? COM APRENEM? QUÈ HEM APRÈS? QUÈ SABEM? QUÈ VOLEM SABER? AVALUACIO INICIAL OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA D’ENSENYAMENT ACTIVITATS D’E/A AVALUACIO FORMATIVA I SUMATIVA PER A QUÈ? Desenvolupament de les CB La programació de la unitat didàctica...
 • 42. Exemple de graella de programació dinàmica COMPETÈNCIES BÀSIQUES ACTITUDINALS SABER SER I ESTAR PROCEDIMENTALS SABER FER CONCEPTUALS SABER CRITERIS AVALUACIÓ ACTIVITATS ENSENY/APRE CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS
 • 43. ACTIVITATS D’APLICACIÓ - - - - Competència social i ciutadana ACTITUDINALS SABER SER I EST - - - - Competència Coneixement i interacció amb el món físic ACTIVITATS D’ESTRUCTURACIO - - - Competència d’autonomia i Iniciativa personal - - - Competència d’aprendre a aprendre ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ PROCEDIMENTALS SABER FER - - - Competència matemàtica - - - Tractament informació comp. digital - - - Competència artística i cultural ACTIVITATS D’EXPLORACIÓ CONCEPTUALS SABER - - - Competència Comunicativa Lingüística i audiovisual Criteris d’avaluacio Activitats d’ensenyament aprenentatge i d’avaluació Continguts Objectius Didàctics Aspectes Competen. Competèn. bàsiques
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47. Exemple d’organització horària que inclogui espais interdisciplinars a l’Educació Primària
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.