LA IMPORTÀNCIA DE LA MOTIVACIÓ AL’AULA DE LLENGÜES ESTRANGERES(ADULTS)_______________________________________________Abans...
Un dels treballs més ambiciosos i possiblement més aconseguits sobre ladefinició del concepte de motivació és el que van f...
•  Quant de temps estan decidides a dedicar-hi per sostenir aquesta      activitatLa motivació inclou tres aspectes...
intrínseca i extrínseca s’inclou el que anomenen desmotivació o amotivació.(AR)4LA DESMOTIVACIÓLa desmotivació o amotivaci...
S’entèn com la participació en una activitat per satisfer que s’experimentaaprenent o tractant d’entendre alguna cosa nova...
•  objectes i esdeveniments que es produeixen a l’entorn  •  contingència arbitrària (relacionats amb la conducta per a...
exemple, l’autonomia) encara es considera extrínseca perquè la conducta esporta a terme pel seu valor instrumental respect...
Segons les investigacions realitzades, existeix una probabilitat més gran que unalumne se senti intrínsecament motivat env...
en elles mateixes. Els estudiants introvertits, en ser més reservats, i enautocontrolar-se massa tendeixen a participar me...
Implicar els estudiants en el disseny i el desenvolupament del curs   Crear creences realistes als alumnes sobre el seu...
Estratègies per al control de la sacietat   Estratègies per al control de l’emoció   Estratègies per al control de l...
UNA BONA PRÀCTICA MOTIVADORAMOTIVAR UNA CLASSE D’ANGLÈS D’ADULTS PER ESCRIUREUNA REDACCIÓDe tots és sabut que en una class...
Ara explicarem els deu principis creatius per motivar els alumnes a escriure unahistòria de fantasmes des d’un punt de vis...
En lloc d’escriure la història d’un fantasma, escriurem la història d’una ciutatsencera encantada amb milers de fantasmes....
Ramajo, A. (2008) La importancia de la motivación en el proceso de adquisición de una lenguaextranjera. Universidad Antoni...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Gracia i panisello la motivació

450 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Gracia i panisello la motivació

 1. 1. LA IMPORTÀNCIA DE LA MOTIVACIÓ AL’AULA DE LLENGÜES ESTRANGERES(ADULTS)_______________________________________________Abans de centrar-nos en el paper que juga la motivació a l’aula de llengüesestrangeres (si és que en juga algun, de paper) seria bo començar pel principi iintentar explicarQUÈ ÉS LA MOTIVACIÓ?El terme la motivació és una via fàcil de referir-nos a un concepte ques’acostuma a considerar un tret humà de gran importància, però que alhora ésd’una complexitat immensa.Així doncs, la motivació és un concepte hipotètic tan ampli i complex quesempre hi ha lloc per a la polèmica i l’argumentació, sens dubte el veritableproblema de la motivació és que tothom vol una resposta senzilla i única. Ras icurt, podríem dir que la motivació analitza perquè les persones es comportencom ho fan, però aquesta afirmació porta cua…. 1
 2. 2. Un dels treballs més ambiciosos i possiblement més aconseguits sobre ladefinició del concepte de motivació és el que van fer Kleinginna i Kleinginna(1981). Aquests autors van seleccionar un total de 102 definicions de motivacióde diferents procedències i a partir d’una anàlisi minuciosa van proposar unaclassificació de deu categories que van etiquetar de la manera següent:definicions fenomenològiques, fisiològiques, energètiques, direccionals,funcionals, vectorials, restrictives, temporals, restrictives de procés, d’espectreampli (globalitzadores), inclusives i escèptiques.1Les definicions globalitzadores o d’espectre ampli són probablement les méscompletes, ja que destaquen tant: - les característiques de la conducta motivada (intensitat i direcció) - com les variables determinants (processos fisiològics, incentius, cognicions influents en l’activació i la direcció de la conducta)Una de les definicions incloses en aquesta categoria la plantegen Morgan, Kingi Robinson (1979). Aquests autors afirmen que la motivació és la manerageneral de referir-nos als antecedents (és a dir a les causes, els orígens) d’unaacció. En definitiva la motivació és una energia que orienta la conducta humanacap a un objectiu.El capteniment humà té dues dimensions bàsiques: - La direcció - La magnitud (la intensitat)La motivació s’ha d’aplicar a totes dues per definició perquèdetermina: - La tria d’una acció en particular - L’esforç esmerçat en aquesta acció i la persistència mostradaPer tant, la motivació explica: • Perquè les persones decideixen fer una cosa • Fins a quin punt ho intentaran1 Limonero Garcia, J. (2006) Motivació i emoció 2
 3. 3. • Quant de temps estan decidides a dedicar-hi per sostenir aquesta activitatLa motivació inclou tres aspectes: 1. Un estat impulsor dins l’organisme que s’activa per necessitats corporals, estímuls ambientals o esdeveniments mentals com ara records o pensaments 2. La conducta activada i dirigida per aquest estat 3. La meta cap a la qual es dirigeix l’esmentada conducta2LA MOTIVACIÓ A L’AULALa motivació és el nivell d’interès (d’acceptació i rebuig) que experimenta unalumne, en un context determinat, envers una tasca acadèmica determinada.Entenem doncs la motivació com un “estat” (contraposat al que seria un “tret”de personalitat) inestable i subjecte a les característiques de cada situacióeducativa concreta, i diem que un alumne està motivat quan la tasca que liproposem forma part de la seves prioritats en aquell moment i, que no n’està,quan les seves prioritats no se centren en l’activitat proposada de tal maneraque si l’alumne pogués triar, possiblement faria una altra cosa3En conseqüència, amb aquesta concepció, motivar vol dir “canviar elsinteressos i les prioritats d’una persona” i des d’aquest punt de vista, un delsobjectius primordials de l’ensenyament serà canviar les prioritats dels alumnes,això és, intentar que s’interessin per coses per les quals abans nos’interessaven.Els professors de llengua acostumen a fer servir el terme “motivació” quandescriuen un alumne amb bons o mals resultats. Aquest ús reflecteix la nostracreença intuïtiva i correcta que, al llarg del prolongat i sovint enutjós procésd’aprenentatge d’una segona llengua o llengua estrangera (L2) fins a dominar-la, l’entusiasme, l’entrega i la persistència de l’estudiant són factors cabdalsque en determinen l’èxit o el fracàs .TIPUS DE MOTIVACIÓDeci i Ryan (2000) van plantejar un model el què s’incloïen diversos tipus demotivació en el qual qualsevol tipus de motivació es pot manifestar a diferentsnivells. Estableixen un model de motivació humana en què a més de motivació2 Dörnyei, Zoltán (2001). Motivational Strategies in the Language Classroom.3 Clariana i Muntada, Mercè (200). Ensenyar i aprendre. 3
 4. 4. intrínseca i extrínseca s’inclou el que anomenen desmotivació o amotivació.(AR)4LA DESMOTIVACIÓLa desmotivació o amotivació és un estat d’absència de motivació i de faltad’intenció per actuar. L’alumne desmotivat no té intencionalitat, la qual cosadesencadena: • Pensaments sobre la pròpia falta de capacitat per realitzar una tasca • Convenciment que la tasca és massa difícil per l’estudiant i no se sent competent per realitzar-la amb èxit. • Sentiments d’indefensió i de falta de control, pel que fa a una percepció generalitzada que els resultats obtinguts no depenen en absolut de l’esforç realitzat5MOTIVACIÓ INTRÍNSECA Les activitats intrínsecament motivades són: • Les que els subjectes consideren interessants i les que volen portar a terme sense tenir en compte les conseqüències • Les que són interessants per elles mateixes i no necessiten cap tipus de reforç • Les activitats la motivació de les quals està basada en la satisfacció inherent a l’activitat en ella mateixaO bé la motivació intrínseca és: • La tendència innata a buscar la novetat i els reptes a ampliar i exercitar les pròpies capacitats, a explotar i a aprendrePodem diferenciar tres tipus de motivació intrínseca:Motivació per conèixer4 Dörnyei, Z. (2001). Motivational Strategies in the Language Classroom5 Ramajo.A. (2008) La importancia de la motivación en el proceso de adquisición de una lenguaextranjera. Universidad Antonio de Nebrija 4
 5. 5. S’entèn com la participació en una activitat per satisfer que s’experimentaaprenent o tractant d’entendre alguna cosa nova. Es relaciona amb l’exploració,metes d’aprenentatge o curiositat intrínseca.Motivació de l’èxitTé en compte el paper motivador associat al plaer que se sent quan unapersona intenta de superar-se a ella mateixa, aconseguir o crear alguna cosa.El focus d’atenció se centra en el propi procés i no tant en el producte final o elresultat. Està relacionada amb termes com a repte personal, motiu d’èxit ocompetència personal.Motivació per experimentar estimulacióAquesta modalitat es posa en marxa quan es participa en una activitat amb lafinalitat de viure sensacions agradables. Ha estat menys estudiada i té unamenor aplicació en els nivells bàsics de l’adquisició del coneixement, encaraque ho ha estat en àmbits com el plaer de la lectura, l’aprenentatge autoregulat,la creativitat o la resolució de problemes.Segons les investigacions realitzades existeix una major probabilitat que unalumne se senti intrínsecament motivat envers una tasca si experimentasentiments d’autonomia o de competència mentre la realitza i si se li permetrelacionar-se amb d’altres companys; a més el recolzament a l’autonomia al’aula també fomenta aquest tipus de motivació.LA MOTIVACIÓ EXTRÍNSECASegons Deci i Ryan (2000) la motivació extrínseca és “qualsevol situacióen què la raó per a l’actuació és alguna conseqüència separable d’ella, ja siguiproposada per altres o autoadministrada”. La conducta motivadaextrínsecament és tota aquella en la qual l’esforç i la persistència estan regulatsprincipalment per incentius externs: 5
 6. 6. • objectes i esdeveniments que es produeixen a l’entorn • contingència arbitrària (relacionats amb la conducta per a una convenció social)Deci i Ryan (2000) proposen quatre tipus de motivacióextrínseca:Regulació externa:Les conductes regulades externament es realitzen per satisfer una demandaexterior o per obtenir un premi. Són típiques d’estudiants d’ensenyamentsobligatoris ja que els alumnes necessiten per a la seva motivació a pares imares i al professorat. D’altra banda els docents consideren l’alumnat pocindependent, escassament motivat i que necessita molta atenció. Aquestsestudiants perceben l’entorn educatiu com controlador, es consideren a ellsmateixos poc autònoms i tenen baixes percepcions de confiança, competència ii autoestima.Regulació introjectada:Es dóna quan les accions es porten a terme sota un sentiment de pressió, ambla finalitat d’evitar la sensació de culpa o ansietat o per afavorir l’autoestima.Són motivadors freqüents els motius: • Aconseguir aprovació • Evitar sentiments negatius • Experimentar vàlua personal o demostrar capacitat per aconseguir lloancesRegulació identificada:La identificació és el procés a través del qual la persona reconeix i accepta elvalor implícit d’una conducta, per la qual cosa l’executa lliurement fins i totmalgrat no li resulti agradable. Es considera extrínseca perquè la conductasigui essent un mitjà i no es realitza pel gaudi o la satisfacció que produeix. Sesol associar a un gran sentiment de competència i autoestima, a una granconfiança en les pròpies possibilitats i a l’afrontament positiu del fracàs.Regulació integrada:Es produeix quan la identificació s’ha assimilat dins del propi jo, establintrelacions coherents, harmonioses i jeràrquiques entre aquesta conducta id’altres valors, necessitats o metes personals. Aquesta forma de motivació,malgrat que comparteix certes qualitats amb la motivació intrínseca (per 6
 7. 7. exemple, l’autonomia) encara es considera extrínseca perquè la conducta esporta a terme pel seu valor instrumental respecte a un resultat que és diferentd’ella, malgrat que sigui volgut i valorat per ell mateix. Per exemple: un alumneque rebutja sortir amb els seus amics perquè ha de preparar un examen. O eltreballador que s’esforça perquè li paguen, però no li agrada la seva feina: elnen que practica un esport perquè és una ocasió d’estar amb els seus amics.L’adolescent que estudia fort perquè el seu pare li ha promès una moto, el nenque fa els seus deures perquè els pares no el renyin són també exemples demotivació extrínseca.6QUINS SÓN ELS FACTORS QUEMOTIVEN ELS APRENENTS D’UNA L2 AAPRENDRE?Segons el model de Gardner de 1985, el grau de motivació d’un individuadult vers una classe de llengües es determina per tres factors: • El desig per aprendre o poder utilitzar la llengua en qüestió • Les activitats envers l’aprenentatge de la llengua • L’esforç que l’estudiant està disposar a fer Cada vegada més la pedagogia moderna dóna més importància als aspectes afectius de l’aprenentatge perquè quan aquests aspectes es tenen en compte s’aprèn més i millor. Incloure els aspectes afectius ens pot portar a un aprenentatge de llengües més efectiu: La importància que tenen les emocions i la dimensió afectiva en el procés d’aprenentatge d’una L2 ens empeny a fomentar les emocions positives a l’aula.Podem facilitar el procés d’aprenentatge d’idiomes si:Estimulem diferents factors emocionals positius com: • L’autoestima • L’empatia • Crear un ambient de suport i d’atenció6 Ramajo, A. (2008) La importancia de la motivación en el proceso de adquisición de una lenguaextranjera. Universidad Antonio de Nebrija 7
 8. 8. Segons les investigacions realitzades, existeix una probabilitat més gran que unalumne se senti intrínsecament motivat envers una tasca si experimentasentiments d’autonomia o de competència mentre la realitza i si li permetrelacionar-se amb d’altres companys.QUINS SÓN ELS FACTORS QUEOBSTACULITZEN LA MOTIVACIÓ?Com a professors de llengües estrangeres hem d’intentar contrarestar lesemocions negatives que puguin sorgir a l’aula. Entre aquestes emocionsHeron7destaca l’ansietat, que és el factor afectiu que obstaculitza amb mésforça el procés d’aprenentatge. L’ansietat és el temor o aprensió que pot sorgirquan un alumne realitza una actuació en la llengua estrangera.Podem diferenciar diversos tipus d’ansietat dins de l’ansietat existencial, quesorgeix d’una situació grupal i té tres components lligats entre ells: • L’ansietat d’acceptació • L’ansietat d’orientació • L’ansietat d’actuació L’intent d’expressar-se davant dels companys de la classe mitjançant un vehicle lingüístic inestable suposa una gran vulnerabilitat. Amb l’aparició dels enfocaments comunicatius, els quals donen més importància als aspectes personals com els sentiments, creix la possibilitat que es produeixin situacions que provoquin ansietat sinó es busca un ambient emocionalment segur. La inhibició és un altre dels factors negatius que poden dificultar el procés d’aprenentatged’una llengua estrangera. En els darrers anys els enfocaments del’ensenyament d’idiomes han considerat la necessitat de crear situacionsd’aprenentatge en les quals minvin les barreres de la inhibició i de l’ego amb lafinalitat que es pugui produir la lliure comunicació. Per això, s’ha d’establir unmarc afectiu adient, s’ha de crear un clima d’acceptació que estimuli laseguretat de l’estudiant i l’animi a experimentar i descobrir la llengua meta,arriscant-se, sense avergonyir-se.L’extraversió és un tret de personalitat que posseeixen els individus queexterioritzen fàcilment. En les classes de llengües estrangeres, els alumnesextravertits participen més i busquen contínuament oportunitats per practicar lallengua. La introversió, en canvi, caracteritza les persones que es repleguen7 Ramajo, A. (2008) La importancia de la motivación en el proceso de adquisición de una lenguaextranjera. Universidad Antonio de Nebrija 8
 9. 9. en elles mateixes. Els estudiants introvertits, en ser més reservats, i enautocontrolar-se massa tendeixen a participar menys a l’aula i per tant això elspot perjudicar pel que fa a l’aprenentatge de la llengua.ESTRATÈGIES PER ACONSEGUIR UNENSENYAMENT MOTIVADORCom a professors desenvolupem un paper molt important en el procés deadquisició d’una llengua estrangera i som nosaltres qui unim la capacitatcognitiva i l’afectiva, la qual cosa produeix més rendiment del potencialintel·lectual de l’alumne i per tant més èxit en l’aprenentatge de llengüesestrangeres.Estratègies para crear les condicions bàsiques per aun ensenyament motivador: - Conducta apropiada del professor - Atmosfera agradable a la classe - Cohesió de grup i normes grupals adientsEstratègies per generar la motivació inicial: Augmentar els valors i les actituds dels estudiants envers l’ L2. Incrementar les expectatives d’èxit la qual cosa es resumeix de la següent manera: o Oferir ajut i permetre que els alumnes s’ajudin entre ells o Establir un model d’èxit i clarificar els criteris d’èxit o Considerar i eliminar els possibles obstacles en el procés d’aprenentatge Incrementar l’ orientació de metes Fer el material interessant per als alumnes, seguint les següents formes d’actuació: Utilitzar tècniques d’anàlisi per detectar les necessitats, els objectius i els interessos dels alumnes i introduir-los en el currículum Relacionar els temes amb les vivències quotidianes dels estudiants i les seves experiències prèvies 9
 10. 10. Implicar els estudiants en el disseny i el desenvolupament del curs Crear creences realistes als alumnes sobre el seu aprenentatgeEstratègies per mantenir i protegir la motivacióÉs important mantenir la motivació al llarg de tot el procés d’aprenentge per laqual cosa s’estableixen les següents estratègies:Fer l’aprenentatge estimulant i divertit:Trencar la monotonia de l’aprenentatge variant les activitats proposades iintroduint tasques innovadoresFer activitats interessants per als alumnes introduint elements lúdics,innovadors i tractar temes que siguin de l’interès de l’alumnatAugmentar el grau d’implicació dels estudiants en les activitats proposadesPresentar les tasques de manera motivadora: explicant el propòsit i la finalitatde la tasca i proporcionar estratègies adequades per a la realització de la tascaEstablir metes específiques en l’aprenentatge, especialment a curt terminiProtegir l’autoestima de l’alumne i incrementar la seva autoconfiança totproporcionant experiències d’èxit i ensenyant estratègies d’aprenentatge i decomunicació; d’aquesta manera reduirem l’ansietat de l’estudiant i l’animarem aaprendrePermetre als alumnes que mantinguin una imatge social positiva i evitarsituacions que portin a la crítica i a posar en evidència a companys de la classePromoure la cooperació entre els estudiants tot realitzant activitats en grupCrear l’autonomia de l’alumne: permetre que els alumnes tinguin el majornúmero d’opcions sobre el seu aprenentatge, delegar sobre els alumnes rolstípics del professor.Adoptar el rol de professor-facilitadorProporcionar estratègies motivadores d’aprenentage: Estratègies de control de compromís Estratègies metacognitives 10
 11. 11. Estratègies per al control de la sacietat Estratègies per al control de l’emoció Estratègies per al control de l’ambientEstratègies per finalitzar l’experiència d’aprenentatge:animar a l’autoevaluació positivaNo hem d’oblidar que la manera de finalitzar l’experiència d’aprenentatge ésfonamental per consolidar les bases de la futura motivació. La manera en quès’analitza el passat influeix enormement en les actuacions futures. Per facilitaraquesta avaluació positiva Dörney ( ens proposa diverses estratègies, entre lesquals destaquem la de proporcionar una retroalimentació motivadora realitzantuna crítica constructiva per ajudar l’alumne a millorar el seu aprenentatge. Perexemple: els reforços externs en forma de recompenses, les bones notes o elsimple afalagament es consideren formes excel·lents de motivar els alumnesmediocres. 11
 12. 12. UNA BONA PRÀCTICA MOTIVADORAMOTIVAR UNA CLASSE D’ANGLÈS D’ADULTS PER ESCRIUREUNA REDACCIÓDe tots és sabut que en una classe de llengua estrangera la part de lesredaccions és la més carregosa. A ningú no li agrada escriure, molts pensenque no dominen prou l’L2 per poder expressar-se bé, d’altres argumenten queno tenen idees, que no són imaginatius que no són CREATIUS???? En aquest apartat proposem treballar la creativitat, fugir dels tòpics mitjançant els deu principis creatius segons Munari (1987), per tal de motivar els alumnes d’una classe de llengua estrangera amb una HISTÒRIA DE FANTASMES!! I de passada riurem una miqueta. I per cert, estem en una classe de llengües estrangeres per a ADULTS!!! Concretament alumnes catalans en una classe de llengua anglesa. Dibuixarem un gran núvol a la part de la dreta de la pissarra. Cada estudiant haurà de copiar aquest núvolen un paper. Direm als alumnes que escriguin dins del núvol adjectius, noms,verbs, frases curtes relacionades amb fantasmes. Al cap d’una estona, elsestudiants en parelles podran comentar el que han escrit. Més tard explicaremque en aquesta classe volem treballar la creativitat, maneres de ser imaginatiu.Ara cada estudiant haurà de copiar algunes de les paraules que ha escrit al seufull a la pissarra.La pissarra quedarà així Walking THROUGH WALLS WHITE TERROR CHAINS wailing Spirits DEAD Cemetery Old Houses Candles blow out Vanishing Fear COLD 12
 13. 13. Ara explicarem els deu principis creatius per motivar els alumnes a escriure unahistòria de fantasmes des d’un punt de vista diferent al tradicional. A partir delque han escrit els alumnes a la pissarra i una vegada explicat el principi elsestudiants podran comentar-lo, afegint idees amb la qual cosa els motivarem aparlar.PRINCIPI 1. CANVIAR DIMENSIÓTendim a pensar que els fantasmes tenen mida humana. Pensem en unfantasma gegant o un mini-fantasma. O una combinació de mides, com unafamília de fantasmes: pare, mare i infantsPRINCIPI 2. CANVIAR COLORHem vist que la classe ha coincidit que el fantasmes són blancs o transparents.Per què no fer-los de colors?PRINCIPI 3. CANVIAR EL MATERIALEls fantasmes no tenen substància o porten un llençol. Però podria haverfantasmes de pedra o de líquidPRINCIPI 4. CANVIAR EL LLOCEls fantasmes es troben als castells, cementiris i cases velles, perquè no elssituem a una cuina d’un pis modern?PRINCIPI 5. CANVIAR EL TEMPSEls fantasmes estan connectats amb el passat, amb els morts. Imaginem elfantasma d’algú del futur. O podríem situar la història al futur i nosaltres ser elsfantasmes.PRINCIPI 6. CANVIAR L’OBJECTIUPensem que els fantasmes són terrorífics i amenaçadors. Però podrien seramables, simpàtics, divertits. Ens podrien ajudar a rentar els plats o estendre labugada.PRINCIPI 7. CANVIAR LA VELOCITAT O EL TIPUS DE MOVIMENTPodríem tenir un fantasma que nedés o que ballés en lloc de volar.PRINCIPI 8. MULTIPLICAR 13
 14. 14. En lloc d’escriure la història d’un fantasma, escriurem la història d’una ciutatsencera encantada amb milers de fantasmes.PRINCIPI 9. INTERCANVIAR ROLSEn lloc que sigui el fantasma que atemoritzi els humans, els humans podrienatemorir el fantasmaPRINCIPI 10. PERSONIFICAREn lloc d’escriure sobre el fantasma d’un humà podem parlar d’un fantasmad’un animal. Combinant-ho amb el principi d’intercanvi de rols podríem tenir unacadira fantasma que desapareix quan algú s’hi vol asseure.Amb aquestes idees i suggeriments aconseguirem relaxar els alumnes i crearun clima d’entusiasme a la classe que permetrà que els estudiants esdiverteixin aprenent i a més, en el cas que ens ocupa, tinguin ganes de posar-se a escriure la redacció._________________________________________BibliografiaDeci, E.L., Ryan D:C.(2000) Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behaviour. NewYork. PlentumDörnyei, Z. (2001). Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge University Press.New YorkLimonero Garcia, J. (2006) Motivació i emoció. Editorial UOC. BarcelonaMurani, B (1987) Fantasia. Editorial Presença. LisbonSion C. (ed.) (1991) More Recipes For Tired Teachers. Addison-Wesley 14
 15. 15. Ramajo, A. (2008) La importancia de la motivación en el proceso de adquisición de una lenguaextranjera. Universidad Antonio de Nebrija 15

×