Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

FB, Twitter, Slideshare http://q.4rd.ca/aaacmx Brady ready for "great rematch" #SB46

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Works of Auvaiyar:
            AtticcUTi, konRai vEntan,
              mUturai & nalvazi


   ...
2


            ¶¨Å¡÷ áø¸û:

              1. ¬ò¾¢ÝÊ
¸¼×û Å¡úòÐ

¬ò¾¢ ÝÊ «Á÷ó¾ §¾Å¨É
²ò¾¢ ²ò¾¢ò ...
3

36. ̽ÁÐ ¨¸Å¢§¼ø.
37. ÜÊô À¢Ã¢§Âø.
38. ¦¸ÎôÀÐ ´Æ¢.
39. §¸ûÅ¢ ÓÂø.
40. ¨¸Å¢¨É ¸Ã§Åø.
41. ¦¸¡û¨Ç Å¢Õõ§Àø.
42. §¸¡¾¡ðÎ ´Æ¢...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Adobe photoshop-in-tamil
Adobe photoshop-in-tamil
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

FB, Twitter, Slideshare http://q.4rd.ca/aaacmx Brady ready for "great rematch" #SB46

 1. 1. Works of Auvaiyar: AtticcUTi, konRai vEntan, mUturai & nalvazi ¶¨Å¡÷ áø¸û: ¬ò¾¢îÝÊ , ¦¸¡ý¨È§Åó¾ý, ãШà & ¿øÅÆ¢ Etext in Tamil Script - TSCII format (v. 1.7) Etext preparation & Proof-eading, prep in pdf format: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland This pdf file is based on InaimathiTSC font embedded in the file. Hence this file can be viewed and printed on all computer platforms: Windows, Macintosh and Unix without the need to have the font installed in your computer. © Project Madurai 2002 You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.
 2. 2. 2 ¶¨Å¡÷ áø¸û: 1. ¬ò¾¢ÝÊ ¸¼×û Å¡úòÐ ¬ò¾¢ ÝÊ «Á÷ó¾ §¾Å¨É ²ò¾¢ ²ò¾¢ò ¦¾¡Ø§Å¡õ ¡§Á. ¯Â¢÷ ÅÕì¸õ 1. «Èõ ¦ºÂ Å¢ÕõÒ. 2. ¬ÚÅÐ º¢Éõ. 3. þÂøÅÐ ¸Ã§Åø. 4. ®ÅРŢÄ째ø. 5. ¯¨¼ÂРŢÇõ§Àø. 6. °ì¸ÁÐ ¨¸Å¢§¼ø. 7. ±ñ ±ØòÐ þ¸§Æø. 8. ²üÀÐ þ¸ú. 9. ³Âõ þðÎ ¯ñ. 10. ´ôÒÃ× ´ØÌ. 11. µÐÅÐ ´Æ¢§Âø. 12. ¶Å¢Âõ §À§ºø. 13. «·¸õ ÍÕ째ø. ¯Â¢÷¦Áö ÅÕì¸õ 14. ¸ñ¦¼¡ýÚ ¦º¡ø§Äø. 15. ¹ô §À¡ø ŨÇ. 16. ºÉ¢ ¿£Ã¡Î. 17. »ÂõÀ¼ ¯¨Ã. 18. þ¼õÀ¼ ţΠ±§¼ø. 19. þ½ì¸õ «È¢óÐ þ½íÌ. 20. ¾ó¨¾ ¾¡öô §Àñ. 21. ¿ýÈ¢ ÁȧÅø. 22. ÀÕÅò§¾ À¢÷ ¦ºö. 23. Áñ ÀÈ¢òÐ ¯ñ§½ø. 24. þÂøÒ «Ä¡¾É ¦ºö§Âø. 25. «ÃÅõ ¬ð§¼ø. 26. þÄÅõ Àﺢø Тø. 27. Åﺸõ §À§ºø. 28. «ÆÌ «Ä¡¾É ¦ºö§Âø. 29. þǨÁ¢ø ¸ø. 30. «Ã¨É ÁȧÅø. 31. «Éó¾ø ¬§¼ø. ¸¸Ã ÅÕì¸õ 32. ¸ÊÅÐ ÁÈ. 33. ¸¡ôÀРŢþõ. 34. ¸¢Æ¨ÁôÀ¼ Å¡ú. 35. ¸£ú¨Á «¸üÚ.
 3. 3. 3 36. ̽ÁÐ ¨¸Å¢§¼ø. 37. ÜÊô À¢Ã¢§Âø. 38. ¦¸ÎôÀÐ ´Æ¢. 39. §¸ûÅ¢ ÓÂø. 40. ¨¸Å¢¨É ¸Ã§Åø. 41. ¦¸¡û¨Ç Å¢Õõ§Àø. 42. §¸¡¾¡ðÎ ´Æ¢. 43. ¦¸ª¨Å «¸üÚ. º¸Ã ÅÕì¸õ 44. ºì¸Ã ¦¿È¢ ¿¢ø. 45. º¡ý§È¡÷ þÉòÐ þÕ. 46. º¢ò¾¢Ãõ §À§ºø. 47. º£÷¨Á ÁȧÅø. 48. ÍÇ¢ì¸î ¦º¡ø§Äø. 49. ÝРŢÕõ§Àø. 50. ¦ºöÅÉ ¾¢Õó¾î ¦ºö. 51. §ºÃ¢¼õ «È¢óÐ §º÷. 52. ¨º¦ÂÉò ¾¢Ã¢§Âø. 53. ¦º¡ü §º¡÷× À§¼ø. 54. §º¡õÀ¢ò ¾¢Ã¢§Âø. ¾¸Ã ÅÕì¸õ 55. ¾ì§¸¡ý ±Éò ¾¢Ã¢. 56. ¾¡ÉÁРŢÕõÒ. 57. ¾¢ÕÁ¡ÖìÌ «Ê¨Á ¦ºö. 58. ¾£Å¢¨É «¸üÚ. 59. ÐýÀò¾¢üÌ þ¼õ ¦¸¡§¼ø. 60. à츢 Å¢¨É ¦ºö. 61. ¦¾öÅõ þ¸§Æø. 62. §¾ºò§¾¡Î ´ðÊ Å¡ú. 63. ¨¾Âø ¦º¡ø §¸§Çø. 64. ¦¾¡ý¨Á ÁȧÅø. 65. §¾¡üÀÉ ¦¾¡¼§Ãø. ¿¸Ã ÅÕì¸õ 66. ¿ý¨Á ¸¨¼ôÀ¢Ê. 67. ¿¡Î ´ôÀÉ ¦ºö. 68. ¿¢¨Ä¢ø À¢Ã¢§Âø. 69. ¿£÷ Å¢¨Ç¡§¼ø. 70. Ññ¨Á Ѹ§Ãø. 71. áø ÀÄ ¸ø. 72. ¦¿üÀ¢÷ Å¢¨Ç× ¦ºö. 73. §¿÷À¼ ´ØÌ. 74. ¨¿Å¢¨É ¿Ï§¸ø. 75. ¦¿¡ö ¯¨Ã§Âø. 76. §¿¡öìÌ þ¼õ ¦¸¡§¼ø. À¸Ã ÅÕì¸õ 77. ÀÆ¢ôÀÉ À¸§Ãø.
 4. 4. 4 78. À¡õ¦À¡Î ÀƧ¸ø. 79. À¢¨ÆÀ¼î ¦º¡ø§Äø. 80. À£Î ¦ÀÈ ¿¢ø. 81. Ò¸ú󾡨Ãô §À¡üÈ¢ Å¡ú. 82. âÁ¢ ¾¢Õò¾¢ ¯ñ. 83. ¦À⡨Ãò Ш½ì ¦¸¡û. 84. §À¨¾¨Á «¸üÚ. 85. ¨À§ġΠþ½í§¸ø. 86. ¦À¡Õû¾¨Éô §À¡üÈ¢ Å¡ú. 87. §À¡÷ò ¦¾¡Æ¢ø Òâ§Âø. Á¸Ã ÅÕì¸õ 88. ÁÉõ ¾ÎÁ¡§Èø. 89. Á¡üÈ¡ÛìÌ þ¼õ ¦¸¡§¼ø. 90. Á¢¨¸À¼î ¦º¡ø§Äø. 91. Á£àñ Å¢Õõ§Àø. 92. Ó¨ÉÓ¸òÐ ¿¢ø§Äø. 93. ã÷츧áΠþ½í§¸ø. 94. ¦ÁøÄ¢ ¿øÄ¡û §¾¡û§º÷. 95. §ÁýÁì¸û ¦º¡ø §¸û. 96. ¨Á ŢƢ¡÷ Á¨É «¸ø. 97. ¦Á¡Æ¢ÅÐ «È ¦Á¡Æ¢. 98. §Á¡¸ò¨¾ ÓÉ¢. Ÿà ÅÕì¸õ 99. ÅøĨÁ §À§ºø. 100. Å¡Ð ÓüܧÈø. 101. Å¢ò¨¾ Å¢ÕõÒ. 102. ţΠ¦ÀÈ ¿¢ø. 103. ¯ò¾ÁÉ¡ö þÕ. 104. °Õ¼ý ÜÊ Å¡ú. 105. ¦Åð¦¼Éô §À§ºø. 106. §ÅñÊ Å¢¨É ¦º§Âø. 107. ¨Å¸¨Èò Тø ±Ø. 108. ´ýÉ¡¨Ãò §¾§Èø. 109. µÃõ ¦º¡ø§Äø.
 5. 5. 5 ¶¨Å¡÷ áø¸û: 2. ¦¸¡ý¨È §Åó¾ý ¸¼×û Å¡úòÐ ¦¸¡ý¨È §Åó¾ý ¦ºøÅý «Ê¢¨É ±ýÚõ ²ò¾¢ò ¦¾¡Ø§Å¡õ ¡§Á. ¯Â¢÷ ÅÕì¸õ 1. «ý¨ÉÔõ À¢¾¡×õ ÓýÉÈ¢ ¦¾öÅõ. 2. ¬ÄÂõ ¦¾¡ØÅÐ º¡Ä×õ ¿ýÚ. 3. þøÄÈõ «øÄÐ ¿øÄÈõ «ýÚ. 4. ®Â¡÷ §¾ð¨¼ ¾£Â¡÷ ¦¸¡ûÅ÷. 5. ¯ñÊ ÍÕí̾ø ¦ÀñÊ÷ìÌ «ÆÌ. 6. °Õ¼ý À¨¸ì¸¢ý §ÅÕ¼ý ¦¸Îõ. 7. ±ñÏõ ±ØòÐõ ¸ñ ±Éò ¾Ìõ. 8. ²Å¡ Áì¸û ãÅ¡ ÁÕóÐ. 9. ³Âõ Ò¸¢Ûõ ¦ºöÅÉ ¦ºö. 10. ´ÕŨÉô ÀüÈ¢ ´Ã¸òÐ þÕ. 11. µ¾Ä¢ý ¿ý§È §Å¾¢Â÷ìÌ ´Øì¸õ. 12. ¶Å¢Âõ §À;ø ¬ì¸ò¾¢üÌ «Æ¢×. 13. «·¸Óõ ¸¡Íõ º¢ì¦¸Éò §¾Î. ¸¸Ã ÅÕì¸õ 14. ¸ü¦ÀÉôÀÎÅÐ ¦º¡ø ¾¢ÈõÀ¡¨Á. 15. ¸¡Åø¾¡§É À¡¨ÅÂ÷ìÌ «ÆÌ. 16. ¸¢ð¼¡¾¡Â¢ý ¦Åð¦¼É ÁÈ. 17. ¸£§Æ¡÷ ¬Â¢Ûõ ¾¡Æ ¯¨Ã. 18. ÌüÈõ À¡÷츢ø ÍüÈõ þø¨Ä. 19. Ü÷ «õÒ ¬Â¢Ûõ ţâÂõ §À§ºø. 20. ¦¸ÎÅÐ ¦ºö¢ý Å¢ÎÅÐ ¸ÕÁõ. 21. §¸ðÊø ¯Ú¾¢ ÜðÎõ ¯¨¼¨Á. 22. ¨¸ô ¦À¡Õû ¾ýÉ¢ý ¦Áöô¦À¡Õû ¸øÅ¢. 23. ¦¸¡üÈÅý «È¢¾ø ¯üÈ þ¼òÐ ¯¾Å¢. 24. §¸¡û ¦ºÅ¢ì Ì鬂 ¸¡üÚ¼ý ¦¿ÕôÒ. 25. ¦¸ª¨Å ¦º¡øÄ¢ý ±ùÅÕìÌõ À¨¸. º¸Ã ÅÕì¸õ 26. ºó¿¾¢ìÌ «ÆÌ Åó¾¢ ¦ºö¡¨Á. 27. º¡ý§È¡÷ ±ý¨¸ ®ý§È¡÷ìÌ «ÆÌ. 28. º¢Éò¨¾ô §À½¢ý ¾Åò¾¢üÌ «ÆÌ. 29. º£¨Ãò §¾Êý ²¨Ãò §¾Î. 30. ÍüÈò¾¢üÌ «ÆÌ ÝÆ þÕò¾ø. 31. ÝÐõ Å¡Ðõ §Å¾¨É ¦ºöÔõ. 32. ¦ºö¾Åõ ÁÈó¾¡ø ¨¸¾Åõ ¬Ùõ. 33. §ºÁõ Ò¸¢Ûõ ¡ÁòÐ ¯ÈíÌ. 34. ¨º ´òÐ þÕó¾¡ø ³Âõ þðÎ ¯ñ. 35. ¦º¡ì¸÷ ±ýÀÅ÷ «ò¾õ ¦ÀÚÅ÷.
 6. 6. 6 36. §º¡õÀ÷ ±ýÀÅ÷ §¾õÀ¢ò ¾¢Ã¢Å÷. ¾¸Ã ÅÕì¸õ 37. ¾ó¨¾ ¦º¡ø Á¢ì¸ Áó¾¢Ãõ þø¨Ä. 38. ¾¡Â¢ü º¢È󾦾¡Õ §¸¡Â¢Öõ þø¨Ä. 39. ¾¢¨Ã¸¼ø µÊÔõ ¾¢ÃÅ¢Âõ §¾Î. 40. ¾£Ã¡ì §¸¡Àõ §À¡Ã¡ö ÓÊÔõ. 41. ÐÊ¡ô ¦ÀñÊ÷ ÁÊ¢ø ¦¿ÕôÒ. 42. àüÚõ ¦ÀñÊ÷ ÜüÚ ±Éò ¾Ìõ. 43. ¦¾öÅõ º£È¢ý ¨¸ò¾Åõ Á¡Ùõ. 44. §¾¼¡Ð «Æ¢ì¸¢ý À¡¼¡ö ÓÊÔõ. 45. ¨¾Ôõ Á¡º¢Ôõ ¨Å¸òÐ ¯ÈíÌ. 46. ¦¾¡Øàñ ͨÅ¢ý ¯Øàñ þÉ¢Ð. 47. §¾¡Æ§É¡Îõ ²¨Æ¨Á §À§ºø. ¿¸Ã ÅÕì¸õ 48. ¿øÄ¢½ì¸õ «øÄø ÀÎòÐõ. 49. ¿¡¦¼íÌõ Å¡Æì §¸¦¼¡ýÚõ þø¨Ä. 50. ¿¢ü¸ì ¸üÈø ¦º¡ø ¾¢ÈõÀ¡¨Á. 51. ¿£Ã¸õ ¦À¡Õó¾¢Â °Ã¸òÐ þÕ. 52. Ññ½¢Â ¸ÕÁÓõ ±ñ½¢ò н¢. 53. áøÓ¨È ¦¾Ã¢óÐ º£ÄòÐ ´ØÌ. 54. ¦¿ï¨º ´Ç¢òÐ ´Õ Åﺸõ þø¨Ä. 55. §¿Ã¡ §¿¡ýÒ º£Ã¡¸¡Ð. 56. ¨¿ÀÅ÷ ±É¢Ûõ ¦¿¡ö ¯¨Ã§Âø. 57. ¦¿¡öÂÅ÷ ±ýÀÅ÷ ¦ÅöÂÅ÷ ¬Å÷. 58. §¿¡ýÒ ±ýÀЧŠ(? ±ýÀÐ) ¦¸¡ýÚ ¾¢ýÉ¡¨Á. À¸Ã ÅÕì¸õ 59. Àñ½¢Â À¢âø Òñ½¢Âõ ¦¾Ã¢Ôõ. 60. À¡§Ä¡Î ¬Â¢Ûõ ¸¡Äõ «È¢óÐ ¯ñ. 61. À¢Èý Á¨É Ò¸¡¨Á «Èõ ±Éò ¾Ìõ. 62. À£Ãõ §À½¢ À¡Ãõ ¾¡íÌõ. 63. Ò¨ÄÔõ ¦¸¡¨ÄÔõ ¸Ç×õ ¾Å¢÷. 64. ââ§Â¡÷ìÌ þø¨Ä º£Ã¢Â ´Øì¸õ. 65. ¦Àü§È¡÷ìÌ þø¨Ä ÍüÈÓõ º¢ÉÓõ. 66. §À¨¾¨Á ±ýÀÐ Á¡¾÷ìÌ «½¢¸Äõ. 67. ¨ÀÂî ¦ºýÈ¡ø ¨ÅÂõ ¾¡íÌõ. 68. ¦À¡øÄ¡íÌ ±ýÀ¨Å ±øÄ¡õ ¾Å¢÷. 69. §À¡É¸õ ±ýÀÐ ¾¡ý ¯ÆóÐ ¯ñ¼ø. Á¸Ã ÅÕì¸õ 70. ÁÕó§¾ ¬Â¢Ûõ Å¢Õ󧾡Π¯ñ. 71. Á¡Ã¢ «øÄÐ ¸¡Ã¢Âõ þø¨Ä. 72. Á¢ýÛìÌ ±øÄ¡õ À¢ýÛìÌ Á¨Æ. 73. Á£¸¡Áý þøÄ¡ ÁÃì¸Äõ µ¼¡Ð. 74. ÓüÀ¸ø ¦ºö¢ý À¢üÀ¸ø Å¢¨ÇÔõ. 75. ãò§¾¡÷ ¦º¡ø Å¡÷ò¨¾ «Á¢÷¾õ. 76. ¦Áò¨¾Â¢ø ÀÎò¾ø ¿¢ò¾¢¨ÃìÌ «ÆÌ. 77. §ÁÆ¢î ¦ºøÅõ §¸¡¨Æ À¼¡Ð.
 7. 7. 7 78. ¨Á ŢƢ¡÷ ¾õ Á¨É¸ýÚ ´ØÌ. 79. ¦Á¡Æ¢ÅÐ ÁÚ츢ý «Æ¢ÅÐ ¸ÕÁõ. 80. §Á¡Éõ ±ýÀÐ »¡É ÅÃõÒ. Ÿà ÅÕì¸õ 81. ÅÇÅý ¬Â¢Ûõ «ÇÅÈ¢óÐ «Æ¢òÐ ¯ñ. 82. Å¡Éõ ÍÕí¸¢ý ¾¡Éõ ÍÕíÌõ. 83. Å¢Õ󾢧ġ÷ìÌ þø¨Ä ¦À¡Õó¾¢Â ´Øì¸õ. 84. Å£Ãý §¸ñ¨Á ÜÃõÒ ¬Ìõ. 85. ¯Ã§Å¡÷ ±ý¨¸ þÃÅ¡Ð þÕò¾ø. 86. °ì¸õ ¯¨¼¨Á ¬ì¸ò¾¢üÌ «ÆÌ. 87. ¦Åû¨ÇìÌ þø¨Ä ¸ûÇî º¢ó¨¾. 88. §Åó¾ý º£È¢ý ¬õ Ш½ þø¨Ä. 89. ¨Å¸ø §¾¡Úõ ¦¾öÅõ ¦¾¡Ø. 90. ´ò¾ þ¼òÐ ¿¢ò¾¢¨Ã ¦¸¡û. 91. µ¾¡¾¡÷ìÌ þø¨Ä ¯½÷¦Å¡Îõ ´Øì¸õ.
 8. 8. 8 ¶¨Å¡÷ áø¸û: 3. ãШà ¸¼×û Å¡úòÐ Å¡ìÌñ¼¡õ ¿øÄ ÁÉÓñ¼¡õ Á¡ÁÄáû §¿¡ìÌñ¼¡õ §ÁÉ¢ Ñ¼í¸¡Ð -â즸¡ñÎ ÐôÀ¡÷ ¾¢Õ§ÁÉ¢ ÐõÀ¢ì¨¸ ¡ýÀ¡¾õ ¾ôÀ¡Áø º¡÷Å¡÷ ¾ÁìÌ. ¿ýÈ¢ ´ÕÅ÷ìÌî ¦ºö¾ì¸¡ø «ó¿ýÈ¢ ±ýÚ ¾Õí§¸¡ø ±É §Åñ¼¡ - ¿¢ýÚ ¾Çá ÅÇ÷¦¾íÌ ¾¡Ùñ¼ ¿£¨Ãò ¾¨Ä¡§Ä ¾¡ý¾Õ¾ Ä¡ø. 1 ¿øÄ¡÷ ´ÕÅ÷ìÌî ¦ºö¾ ¯À¸¡Ãõ ¸ø§Áø ±ØòÐô§À¡ø ¸¡Ï§Á - «øÄ¡¾ ®ÃÁ¢Ä¡ ¦¿ïºò¾¡÷ì ¸£ó¾ ¯À¸¡Ãõ ¿£÷ §Áø ±ØòÐìÌ §¿÷. 2 þýÉ¡ þǨÁ ÅÚ¨ÁÅó ¦¾ö¾¢Â측ø þýÉ¡ «ÇÅ¢ø þÉ¢Â×õ-þýÉ¡¾ ¿¡ÇøÄ¡ ¿¡ûâó¾ ¿ýÁÄÕõ §À¡Ö§Á ¬Ç¢øÄ¡ Áí¨¸ì ¸ÆÌ. 3 «ð¼¡Öõ À¡ø ͨÅ¢ø ÌýÈ¡(Ð) «ÇÅÇÅ¡ö ¿ð¼¡Öõ ¿ñÀøÄ¡÷ ¿ñÀøÄ÷ ¦¸ð¼¡Öõ §ÁýÁì¸û §ÁýÁ츧Ç; ºíÌ Íð¼¡Öõ ¦Åñ¨Á ¾Õõ. 4 «ÎòÐ ÓÂýÈ¡Öõ ¬Ìõ¿¡û «ýÈ¢ ±Îò¾ ¸ÕÁí¸û ¬¸¡ - ¦¾¡Îò¾ ¯ÕÅò¾¡ø ¿£ñ¼ ¯Â÷ÁÃí¸û ±øÄ¡õ ÀÕÅò¾¡ø «ýÈ¢ô ÀÆ¡ . 5 ¯üÈ þ¼ò¾¢ø ¯Â¢÷ÅÆíÌõ ¾ý¨Á§Â¡÷ ÀüÈĨÃì ¸ñ¼¡ø À½¢Å§Ã¡ - ¸üêñ À¢Çó¾¢ÚÅ ¾øÄ¡ø ¦ÀÕõÀ¡Ãõ ¾¡í¸¢ý ¾Ç÷óРŨÇÔ§Á¡ ¾¡ý. 6 ¿£÷ «Ç§Å ¬ÌÁ¡õ ¿£÷ ¬õÀø ¾¡ý¸üÈ áø «Ç§Å ¬ÌÁ¡õ Ññ «È¢× - §Á¨Äò ¾ÅòÐ «Ç§Å ¬ÌÁ¡õ ¾¡ý¦ÀüÈ ¦ºøÅõ ÌÄòÐ «Ç§Å ¬ÌÁ¡õ ̽õ . 7 ¿øÄ¡¨Ãì ¸¡ñÀÐ×õ ¿ý§È ¿ÄÁ¢ì¸ ¿øÄ¡÷¦º¡ø §¸ðÀÐ×õ ¿ý§È - ¿øÄ¡÷ ̽í¸û ¯¨ÃôÀÐ×õ ¿ý§È; «Å§Ã¡Î
 9. 9. 9 þ½í¸¢ þÕôÀÐ×õ ¿ýÚ. 8 ¾£Â¡¨Ãì ¸¡ñÀÐ×õ ¾£§¾ ¾¢ÕÅüÈ ¾£Â¡÷¦º¡ø §¸ðÀÐ×õ ¾£§¾ - ¾£Â¡÷ ̽í¸û ¯¨ÃôÀÐ×õ ¾£§¾; «Å§Ã¡Î þ½í¸¢ þÕôÀÐ×õ ¾£Ð. 9 ¦¿øÖì ¸¢¨Èò¾¿£÷ Å¡ö측ø ÅÆ¢§Â¡Êô ÒøÖìÌõ ¬í§¸ ¦À¡º¢ÔÁ¡õ - ¦¾¡ø ¯Ä¸¢ø ¿øÄ¡÷ ´ÕÅ÷ ¯Ç§Ãø «Å÷¦À¡ÕðÎ ±øÄ¡÷ìÌõ ¦ÀöÔõ Á¨Æ. 10 ÀñÎ Ó¨ÇôÀÐ «Ã¢º¢§Â ¬É¡Öõ Å¢ñÎ ¯Á¢§À¡É¡ø Өǡ¾¡õ - ¦¸¡ñ¼§À÷ ¬üÈø ¯¨¼Â¡÷ì(Ì) ¬¸¡Ð «Ç× þýÈ¢ ²üÈ ¸ÕÁõ ¦ºÂø. 11 Á¼ø ¦ÀâР¾¡¨Æ (;) Á¸¢ú þɢР¸ó¾õ ¯¼øº¢È¢Â÷ ±ýÚ þÕì¸ §Åñ¼¡ - ¸¼ø¦ÀâРÁñ½£Õõ ¬¸¡(Ð) «¾ÉÕ§¸ º¢üêÈø ¯ñ½£Õõ ¬¸¢ Å¢Îõ. 12 ¸¨Å¡¸¢ì ¦¸¡õÀ¡¸¢ì ¸¡ð¼¸ò§¾ ¿¢üÌõ «¨ÅÂøÄ ¿øÄ ÁÃí¸û - «¨Å¿Î§Å ¿£ð§¼¡¨Ä Å¡º¢Â¡ ¿¢ýÈ¡ý ÌÈ¢ôÀȢ Á¡ð¼¡¾Åý ¿ýÁÃõ. 13 ¸¡É Á¢ġ¼ì ¸ñÊÕó¾ Å¡ý§¸¡Æ¢ ¾¡Ûõ «ÐÅ¡¸ô À¡Å¢òÐò - ¾¡Ûõ ¾ý ¦À¡øÄ¡î º¢È¨¸Å¢Ã¢ò(Ð) ¬ÊÉ¡ø §À¡Ö§Á ¸øÄ¡¾¡ý ¸üÈ ¸Å¢. 14 §Åí¨¸ ÅâôÒÄ¢§¿¡ö ¾£÷ò¾ Å¢¼¸¡Ã¢ ¬í¸¾Ûì(Ì) ¬¸¡Ãõ ¬É¡ø§À¡ø - À¡í¸È¢Â¡ô ÒøÄÈ¢ Å¡Ç÷ìÌî ¦ºö¾ ¯À¸¡Ãõ ¸øÄ¢ý§Áø þð¼ ¸Äõ. 15 «¼ì¸õ ¯¨¼Â¡÷ «È¢Å¢Ä÷ ±ý¦Èñ½¢ì ¸¼ì¸ì ¸Õ¾×õ §Åñ¼¡ - Á¨¼ò ¾¨Ä¢ø µÎÁ£ý µ¼ ¯ÚÁ£ý ÅÕÁÇ×õ Å¡Ê þÕìÌÁ¡õ ¦¸¡ìÌ. 16 «üÈ ÌÇò¾¢ø «Ú¿£÷ô ÀȨŧÀ¡ø ¯üÚÆ¢ò ¾£÷Å÷ ¯ÈÅøÄ÷ -«ìÌÇò¾¢ø ¦¸¡ðÊÔõ ¬õÀÖõ ¦¿ö¾Öõ §À¡Ä§Å ´ðÊ ¯ÚÅ¡÷ ¯È×. 17 º£Ã¢Â÷ ¦¸ð¼¡Öõ º£Ã¢Â§Ã; º£Ã¢Â÷ Áü(Ú) «øÄ¡¾¡÷ ¦¸ð¼¡ø «í ¦¸ýÉ¡Ìõ? - º£Ã¢Â ¦À¡ýÉ¢ý ̼õ¯¨¼ó¾¡ø ¦À¡ýÉ¡Ìõ ±ýÉ¡Ìõ
 10. 10. 10 Áñ½¢ý ̼õ ¯¨¼ó¾ì ¸¡ø. 18 ¬Æ «Ó츢 Ӹ츢Ûõ ¬ú¸¼ø¿£÷ ¿¡Æ¢ ӸšР¿¡ø¿¡Æ¢ - §¾¡Æ¢ ¿¢¾¢Ôõ ¸½ÅÛõ §¿÷ÀÊÛõ ¾ò¾õ Å¢¾¢Â¢ý À夃 ÀÂý. 19 ¯¼ýÀ¢Èó¾¡÷ ÍüÈò¾¡÷ ±ýÈ¢Õì¸ §Åñ¼¡ ¯¼ýÀ¢Èó§¾ ¦¸¡øÖõ Ţ¡¾¢ - ¯¼ý À¢ÈÅ¡ Á¡Á¨Ä¢ø ¯ûÇ ÁÕó§¾ À¢½¢¾£÷ìÌõ «õÁÕóÐ §À¡øÅ¡Õõ ¯ñÎ. 20 þøÄ¡û «¸ò¾¢Õì¸ þøÄ¡¾Ð ´ýÈ¢ø¨Ä þøÄ¡Ùõ þøÄ¡§Ç ¬Á¡Â¢ý - þøÄ¡û ÅÄ¢¸¢¼ó¾ Á¡üÈõ ¯¨Ãì̧Áø «ùÅ¢ø ÒÄ¢¸¢¼ó¾ àÈ¡ö Å¢Îõ. 21 ±Ø¾¢ÂÅ¡ §È¸¡½ þÃíÌ Á¼¦¿ï§º ¸Õ¾¢ÂÅ¡ È¡§Á ¸ÕÁõ - ¸Õ¾¢ô§À¡öì ¸üÀ¸ò¨¾î §º÷ó¾¡÷ìÌì ¸¡ïº¢Ãí¸¡ö ®ó¾§¾ø ÓüÀÅò¾¢ø ¦ºö¾ Å¢¨É. 22 ¸üÀ¢Ç§Å¡(Î) ´ôÀ÷ ¸ÂÅ÷ ¸ÎﺢÉòÐô ¦À¡üÀ¢Ç§Å¡(Î) ´ôÀ¡Õõ §À¡øÅ¡§Ã - Å¢üÀ¢ÊòÐ ¿£÷¸¢Æ¢Â ±ö¾ ÅÎô§À¡Ä Á¡Ú§Á º£÷´ØÌ º¡ý§È¡÷ º¢Éõ. 23 ¿üÈ¡Á¨Ãì ¸Âò¾¢ø ¿ø «ýÉõ §º÷¾¡ü§À¡ø ¸üÈ¡¨Ãì ¸üÈ¡§È ¸¡ÓÚÅ÷ - ¸üÀ¢Ä¡ ã÷츨à ã÷츧à ӸôÀ÷ Óи¡ðÊø ¸¡ì¨¸ ¯¸ìÌõ À¢½õ. 24 ¿ïͨ¼¨Á ¾¡ÉÈ¢óÐ ¿¡¸õ ¸ÃóШÈÔõ «ïº¡ô ÒÈí¸¢¼ìÌõ ¿£÷ôÀ¡õÒ - ¦¿ïº¢ø ¸Ãר¼Â¡÷ ¾õ¨Áì ¸ÃôÀ÷ ¸ÃÅ¡÷ ¸ÃŢġ ¦¿ïºò ¾Å÷. 25 ÁýÉÛõ Á¡ºÈì ¸ü§È¡Ûõ º£÷à츢ý ÁýÉÉ¢ø ¸ü§È¡ý º¢ÈôÒ¨¼Âý - ÁýÉ÷ìÌò ¾ý§¾ºõ «øÄ¡ø º¢ÈôÀ¢ø¨Ä ¸ü§È¡üÌî ¦ºýÈþ¼õ ±øÄ¡õ º¢ÈôÒ. 26 ¸øÄ¡¾ Á¡ó¾÷ìÌì ¸üÚ½÷ó¾¡÷ ¦º¡øÜüÈõ «øÄ¡¾ Á¡ó¾÷ì(Ì) «ÈõÜüÈõ - ¦ÁøĢ š¨ÆìÌò ¾¡ý®ýÈ ¸¡öÜüÈõ ÜüȧÁ þøÄ¢ü(Ì) þ¨ºóÐ ´Ø¸¡ô ¦Àñ. 27 ºó¾É ¦ÁýÌÈÎ ¾¡ý§¾öó¾ ¸¡ÄòÐõ ¸ó¾õ ̨ÈÀ¼¡ (Ð;) ¬¾Ä¡ø - ¾õ¾õ ¾Éõº¢È¢Â÷ ¬Â¢Ûõ ¾¡÷§Åó¾÷ §¸ð¼¡ø
 11. 11. 11 ÁÉõº¢È¢Â÷ ¬Å§Ã¡ ÁüÚ. 28 ÁÕŢɢ ÍüÈÓõ Å¡ý¦À¡ÕÙõ ¿øÄ ¯Õ×õ ¯Â÷ÌÄÓõ ±øÄ¡õ -¾¢ÕÁ¼ó¨¾ ¬Ìõ§À¡(Ð) «Å§Ç¡Îõ ¬Ìõ; «ÅûÀ¢Ã¢óÐ §À¡õ§À¡(Ð) «Å§Ç¡Î (õ) §À¡õ. 29 º¡ó¾¨ÉÔõ ¾£ÂɧŠ¦ºö¾¢ÊÛõ ¾¡õ«Å¨Ã ¬ó¾¨ÉÔõ ¸¡ôÀ÷ «È¢×¨¼§Â¡÷ - Á¡ó¾÷ ̨ÈìÌõ ¾¨ÉÔõ ÌÇ¢÷¿¢Æ¨Äò ¾óÐ Á¨ÈìÌÁ¡õ ¸ñË÷ ÁÃõ. 30
 12. 12. 12 ¶¨Å¡÷ áø¸û: 4. ¿øÅÆ¢ ¸¼×û Å¡úòÐ À¡Öõ ¦¾Ç¢§¾Ûõ À¡Ìõ ÀÕôÒÁ¢¨Å ¿¡Öõ ¸ÄóÐÉìÌ ¿¡ý ¾Õ§Åý - §¸¡Äõ¦ºö Ðí¸ì ¸Ã¢Ó¸òÐ àÁ½¢§Â ¿£ ±ÉìÌ ºí¸ò ¾Á¢ú ãýÚõ ¾¡ Òñ½¢Âõ¬õ À¡Åõ§À¡ø §À¡É¿¡û ¦ºö¾«¨Å Áñ½¢ø À¢Èó¾¡÷ìÌ ¨Åò¾¦À¡Õû -±ñÏí¸¡ø ®¦¾¡Æ¢Â §ÅÈ¢ø¨Ä; ±îºÁÂò§¾¡÷ ¦º¡øÖõ ¾£¦¾¡Æ¢Â ¿ý¨Á ¦ºÂø. 1 º¡¾¢ þÃñ¦¼¡Æ¢Â §ÅÈ¢ø¨Ä º¡üÚí¸¡ø ¿£¾¢ ÅØÅ¡ ¦¿È¢Ó¨È¢ý - §Á¾¢É¢Â¢ø þð¼¡÷ ¦Àâ¡÷ þ¼¡¾¡÷ þÆ¢ÌÄò¾¡÷ Àð¼¡í¸¢ø ¯ûÇ ÀÊ. 2 þÎõ¨Àì(Ì) þÎõ¨À þÂÖ¼õ(Ò) þ¾ý§È þÎõ¦À¡ö¨Â ¦Áö¦Âý(Ú) þ᧾ - þÎí¸Î¸ ¯ñ¼¡Â¢ý ¯ñ¼¡Ìõ °Æ¢ø ¦ÀÕÅÄ¢§¿¡ö Å¢ñ¼¡¨Ãì ¦¸¡ñ¼¡Îõ Å£Î. 3 ±ñ½¢ ´Õ¸ÕÁõ ¡÷ìÌõ¦ºö ´ñ½¡Ð Òñ½¢Âõ Åó¦¾öÐ §À¡¾øÄ¡ø - ¸ñ½¢øÄ¡ý Á¡í¸¡ö ŢƦÅÈ¢ó¾ Á¡ò¾¢¨Ã째¡ø ´ì̧Á ¬í¸¡Äõ ¬Ìõ «Å÷ìÌ. 4 ÅÕó¾¢ «¨Æò¾¡Öõ šá¾ šá ¦À¡ÕóÐÅÉ §À¡Á¢(ý) ±ýÈ¡ø §À¡¸¡ - þÕó§¾í¸¢ ¦¿ïºõ Òñ½¡¸ ¦¿ÎóàÃõ ¾¡õ¿¢¨ÉóÐ ÐïÍŧ¾ Á¡ó¾÷ ¦¾¡Æ¢ø. 5 ¯ûÇÐ ´Æ¢Â ´ÕÅ÷ì(Ì) ´ÕÅ÷͸õ ¦¸¡ûÇì ¸¢¨¼Â¡ ÌÅÄÂò¾¢ø -¦ÅûÇì ¸¼§Ä¡Ê Á£ñÎõ ¸¨Ã§ÂȢɡø ±ý ¯¼§Ä¡Î Å¡Øõ ¯Â¢÷ìÌ. 6 ±øÄ¡ôÀÊ¡Öõ ±ñ½¢É¡ø þù×¼õÒ ¦À¡øÄ¡ô ÒØÁÄ¢§¿¡ö ÒýÌÃõ¨À -¿øÄ¡÷ «È¢ó¾¢ÕôÀ¡÷ ¬¾Ä¢É¡ø ¬õ¸ÁÄ ¿£÷§À¡ø À¢È¢ó¾¢ÕôÀ¡÷ §Àº¡÷ À¢È÷ìÌ. 7 ®ðÎõ ¦À¡ÕûÓÂüº¢ ±ñ½¢Èó¾ ¬Â¢Ûõ°ú ÜðÎõ ÀÊÂýÈ¢ì ܼ¡Å¡õ - §¾ð¼õ
 13. 13. 13 Á⡨¾ ¸¡Ïõ Á¸¢¾Äò¾£÷ §¸ñÁ¢ý ¾Ã¢Â¡Ð ¸¡Ïõ ¾Éõ. 8 ¬üÚô ¦ÀÕì¸ü ÈÊÍÎÁó ¿¡ÙÁùÅ¡(Ú) °üÚô ¦ÀÕ측ø ¯ÄÜðÎõ - ²üÈÅ÷ìÌ ¿øÄ ÌÊÀ¢Èó¾¡÷ ¿øÜ÷ó¾¡÷ ¬É¡Öõ þø¨Ä ±É Á¡ð¼¡÷ þ¨ºóÐ . 9 ¬ñ¼¡ñÎ §¾¡Úõ «ØÐ ÒÃñ¼¡Öõ Á¡ñ¼¡÷ ÅÕŧá Á¡¿¢Äò¾£÷ - §Åñ¼¡! ¿ÁìÌõ «ÐÅÆ¢§Â! ¿¡õ§À¡õ «Ç×õ ±Á즸ý? ±ý(Ú) þðÎ, ¯ñÎ, þÕõ 11 ´Õ¿¡û ¯½¨Å ´Æ¢¦ÂýÈ¡ø ´Æ¢Â¡ö þÕ¿¡ÙìÌ ²¦ÄýÈ¡ø ²Ä¡ö - ´Õ¿¡Ùõ ±ý§¿¡(×) «È¢Â¡ö þÎõ¨ÀÜ÷ ±ýÅ¢§È ¯ý§É¡Î Å¡ú¾ø «È¢Ð. 11 ¬üÈí ¸¨Ã¢ý ÁÃÓõ «ÃºÈ¢Â Å£üÈ¢Õó¾ Å¡ú×õ Å¢Øõ «ý§È - ²üÈõ ¯ØÐñÎ Å¡úžüÌ ´ôÀ¢ø¨Ä ¸ñË÷ ÀØÐñÎ §Å§È¡÷ À½¢ìÌ, 12 ¬Å¡¨Ã ¡§Ã «Æ¢ôÀ÷ «ÐÅýÈ¢î º¡Å¡¨Ã ¡§Ã ¾Å¢÷ôÀÅ÷- µÅ¡Áø ³Âõ ÒÌÅ¡¨Ã ¡§Ã Å¢ÄìÌÅ¡÷ ¦Áö«õ ÒŢ¾ý §Áø. 13 À¢î¨ºìÌ ãò¾ ÌÊÅ¡ú쨸 §ÀÍí¸¡ø þÀÄ ¦º¡øÄ¢ þÊòÐñ¨¸ - º¢îº£ ÅÂ¢Ú ÅÇ÷쨸ìÌ Á¡Éõ «Æ¢Â¡Ð ¯Â¢÷ŢΨ¸ º¡Ä ¯Úõ. 14 º¢Å¡Â ¿Á ±ýÚ º¢ó¾¢ò ¾¢Õô§À¡÷ìÌ «À¡Âõ ´Õ¿¡Ùõ þø¨Ä - ¯À¡Âõ þЧÅ(;) Á¾¢Â¡Ìõ «øÄ¡¾ ±øÄ¡õ Å¢¾¢§Â Á¾¢Â¡ö Å¢Îõ. 15 ¾ñ½£÷ ¿¢Ä¿Äò¾¡ø ¾ì§¸¡÷ ̽õ¦¸¡¨¼Â¡ø ¸ñ½£÷¨Á Á¡È¡ì ¸Õ¨½Â¡ø - ¦Àñ½£÷¨Á ¸üÀƢ¡ ¬üÈø ¸¼øÝúó¾ ¨Å¸òÐû «üÒ¾Á¡õ ±ý§È «È¢. 16 ¦ºö¾£ Å¢¨É¢Õì¸ò ¦¾öÅò¨¾ ¦¿¡ó¾ì¸¡ø ±ö¾ ÅÕ§Á¡ þÕ¿¢¾¢Âõ?- ¨ÅÂòÐ "«Úõ-À¡Åõ!" ±ýÉ «È¢óÐ «ýÈ¢¼¡÷ìÌ þýÚ ¦ÅÚõÀ¡¨É ¦À¡í̧Á¡ §Áø? 17 ¦ÀüÈ¡÷ À¢Èó¾¡÷ ¦ÀÕ¿¡ð¼¡÷ §ÀÕĸ¢ø ¯üÈ¡÷ ¯¸ó¾¡÷ ±É§Åñ¼¡÷ - Áü§È¡÷
 14. 14. 14 þýõ ¦¸¡Îò¾¡ø þÎÅ÷(;) þ¼¡§Ã ºÃ½õ ¦¸¡Îò¾¡Öõ ¾¡õ. 18 §ºÅ¢òÐõ ¦ºýÈ¢ÃóÐõ ¦¾ñ½£÷ì ¸¼ø¸¼óÐõ À¡Å¢òÐõ À¡Ã¡ñÎõ À¡ðʨºòÐõ - §À¡Å¢ôÀõ À¡Æ¢ý ¯¼õ¨À Å¢üÈ¢ý ¦¸¡Î¨Á¡ø ¿¡Æ¢ «Ã¢º¢ì§¸ ¿¡õ. 19 «õÁ¢ Ш½Â¡¸ ¬È¢Æ¢ó¾ Å¡¦È¡ìÌõ ¦¸¡õ¨Á Ó¨ÄÀ¸÷Å¡÷ ¦¸¡ñ¼¡ð¼õ -þõ¨Á ÁÚ¨ÁìÌõ ¿ýÈýÚ Á¡¿¢¾¢Âõ §À¡ì¸¢ ¦ÅÚ¨ÁìÌ Å¢ò¾¡ö Å¢Îõ. 20 ¿£Õõ ¿¢ÆÖõ ¿¢Äõ¦À¡¾¢Ôõ ¦¿ü¸ðÎõ §ÀÕõ Ò¸Øõ ¦ÀÕÅ¡ú×õ - °Õõ ÅÕó¾¢Õ×õ Å¡ú¿¡Ùõ ÅïºÁ¢øÄ¡÷ì ¦¸ýÚõ ¾Õõº¢Åó¾ ¾¡Á¨Ã¡û ¾¡ý. 21 À¡ÎÀðÎò §¾Êô À½ò¨¾ô Ò¨¾òШÅòÐì §¸Î¦¸ð¼ Á¡É¢¼§Ã §¸Ùí¸û - ÜÎÅ¢ðÎí(Ì) ¬Å¢¾¡ý §À¡Â¢ÉÀ¢ý ¡§Ã «ÛÀÅ¢ôÀ¡÷ À¡Å¢¸¡û «ó¾ô À½õ. 22 §Å¾¡Çõ §ºÕ§Á ¦Åû¦ÇÕìÌô âì̧Á À¡¾¡Ç ãÄ¢ À¼Õ§Á - 㧾Ţ ¦ºýÈ¢ÕóÐ Å¡úÅ§Ç §º¼ý ÌÊÒ̧Á Áý§È¡Ãõ ¦º¡ýÉ¡÷ Á¨É. 23 ¿£È¢øÄ¡ ¦¿üÈ¢À¡ú(;) ¦¿ö¢øÄ¡ ¯ñÊÀ¡ú ¬È¢øÄ¡ °Õì (Ì) «ÆÌÀ¡ú - Á¡È¢ø ¯¼ýÀ¢Èô À¢øÄ¡ ¯¼õÒÀ¡ú (;) À¡§Æ Á¼ì¦¸¡Ê þøÄ¡ Á¨É. 24 ¬É ӾĢø «¾¢¸õ ¦ºÄÅ¡É¡ø Á¡Éõ «Æ¢óÐ Á¾¢¦¸ðÎô - §À¡É¾¢¨º ±øÄ¡÷ìÌõ ¸ûÇÉ¡ö ²úÀ¢ÈôÒõ ¾£ÂÉ¡ö ¿øÄ¡÷ìÌõ ¦À¡øÄÉ¡õ ¿¡Î. 25 Á¡Éõ ÌÄõ ¸øÅ¢ Åñ¨Á «È¢×¨¼¨Á ¾¡Éõ ¾Å÷¯Â÷ ¾¡Ç¡ñ¨Á - §¾É¢ý ¸º¢Åó¾ ¦º¡øÄ¢Â÷§Áø ¸¡ÓÚ¾ø ÀòÐõ Àº¢Åó¾¢¼ô ÀÈóÐ §À¡õ. 26 ´ý¨È ¿¢¨É츢ý «Ð´Æ¢ó¾¢ð ¦¼¡ýÈ¡Ìõ «ýÈ¢ «ÐÅâÛõ Åó¦¾öÐõ - ´ý¨È ¿¢¨É¡¾ ÓýÅóÐ ¿¢üÀ¢Ûõ ¿¢üÌõ ±¨É¡Ùõ ®ºý ¦ºÂø. 27 ¯ñÀÐ ¿¡Æ¢ ¯ÎôÀÐ ¿¡ýÌÓÆõ ±ñÀÐ §¸¡Ê ¿¢¨ÉóÐ ±ñÏÅÉ - ¸ñÒ¨¾ó¾
 15. 15. 15 Á¡ó¾÷ ÌÊÅ¡ú쨸 Áñ½¢ý ¸Äõ§À¡Äî º¡óШ½Ôõ ºïºÄ§Á ¾¡ý. 28 ÁÃõÀØò¾¡ø ¦ÅªÅ¡¨Ä Å¡¦ÅýÚ ÜÅ¢ þÃó¾¨ÆôÀ¡÷ ¡ÅÕÁí ¸¢ø¨Ä - ÍÃó¾Ó¾õ ¸üÈ¡ ¾Ãø§À¡ø ¸ÃÅ¡Ð «Ç¢ôÀ§Ãø ¯üÈ¡÷ ¯Ä¸ò ¾Å÷. 29 ¾¡õ¾¡õÓý ¦ºö¾Å¢¨É ¾¡§Á «ÛÀÅ¢ôÀ¡÷ âó¾¡ Á¨Ã §Â¡ý ¦À¡È¢ÅÆ¢§Â - §Åó§¾ ´Úò¾¡¨Ã ±ý¦ºÂÄ¡õ °¦ÃøÄ¡õ ´ýÈ¡ ¦ÅÚò¾¡Öõ §À¡§Á¡ Å¢¾¢ . 30 þØį̀¼Â À¡ðÊü(Ì) þ¨º¿ýÚ(;) º¡Öõ ´Øì¸õ ¯Â÷ÌÄò¾¢ý ¿ýÚ - ÅØį̀¼Â Å£Ãò¾¢ý ¿ýÚ Å¢¼¡§¿¡ö(;) ÀÆ¢ì¸ïº¡ò ¾¡Ãò¾¢ý ¿ýÚ ¾É¢. 31 ¬È¢Îõ §ÁÎõ ÁÎ×õ§À¡ Ä¡õ¦ºøÅõ Á¡È¢Îõ ²È¢Îõ Á¡¿¢Äò¾£÷ - §º¡È¢Îõ ¾ñ½£Õõ Å¡Õõ ¾ÕÁ§Á º¡÷À¡¸ ¯ñ½£÷¨Á Å£Úõ ¯Â÷óÐ. 32 ¦Åð¦¼É¨Å ¦Áò¾É¨Å ¦ÅøÄ¡Å¡õ(;) §ÅÆò¾¢ø ÀðÎÕ×õ §¸¡øÀﺢø À¡Â¡Ð - ¦¿ðÊÕôÒô À¡¨ÃìÌ ¦¿ìÌÅ¢¼¡ô À¡¨È ÀÍÁÃò¾¢ý §ÅÕìÌ ¦¿ìÌ Å¢Îõ. 33 ¸øÄ¡§É ¬É¡Öõ ¨¸ô¦À¡Õû´ý Úñ¼¡Â¢ý ±øÄ¡Õõ ¦ºýÈí ¦¸¾¢÷¦¸¡ûÅ÷ - þøÄ¡¨É þøÄ¡Ùõ §Åñ¼¡û(;) Áü È£ý¦ÈÎò¾ ¾¡ö§Åñ¼¡û ¦ºøÄ¡(Ð) «Åýš¢ü ¦º¡ø. 34 âÅ¡§¾ ¸¡öìÌõ ÁÃÓÇ Áì¸ÙÙõ ²Å¡§¾ ¿¢ýÚ½÷Å¡÷ ¾¡Óǧà - àÅ¡ Å¢¨Ãò¾¡Öõ ¿ýÈ¡¸¡ Å¢ò¦¾É§Å §À¨¾ìÌ ¯¨Ãò¾¡Öõ §¾¡ýÈ¡(Ð) ¯½÷×. 35 ¿ñκ¢ôÀ¢ §Åö¸¾Ä¢ ¿¡ºÓÚí ¸¡Äò¾¢ø ¦¸¡ñ¼ ¸ÕÅÇ¢ìÌõ ¦¸¡û¨¸§À¡ø - ´ñ¦¾¡Ë §À¡¾õ ¾Éõ¸øÅ¢ ¦À¡ýÈÅÕõ ¸¡ÄÁÂø Á¡¾÷§Áø ¨ÅôÀ¡÷ ÁÉõ. 36 Å¢¨ÉôÀ嬃 ¦ÅøžüÌ §Å¾õ Ӿġõ «¨Éò¾¡Â áĸòÐõ þø¨Ä - ¿¢¨ÉôÀ¦¾Éì ¸ñÏÚÅ ¾øÄ¡ø ¸Å¨Äô À§¼ø ¦¿ï§º Å¢ñÏÚÅ¡÷ì ¸¢ø¨Ä Å¢¾¢. 37 ¿ý¦ÈýÚõ ¾£¦¾ýÚõ ¿¡¦ÉýÚõ ¾¡¦ÉýÚõ «ý¦ÈýÚõ ¬¦ÁýÚõ ¬¸¡§¾ - ¿¢ýÈ¿¢¨Ä
 16. 16. 16 ¾¡É¾¡õ ¾òÐÅÁ¡õ ºõÀÚò¾¡÷ ¡쨸ìÌô §À¡ÉÅ¡ §¾Îõ ¦À¡Õû. 38 ÓôÀ¾¡õ ¬ñ¼ÇÅ¢ø ãýÈüÚ ´Õ¦À¡Õ¨Çò ¾ôÀ¡Áø ¾ýÛû ¦Àȡɡ¢ý - ¦ºôÒõ ¸¨ÄÂǧŠ¬ÌÁ¡õ ¸¡Ã¢¨¸Â¡÷ ¾í¸û Ó¨ÄÂǧŠ¬ÌÁ¡õ ãôÒ. 39 §¾Å÷ ÌÈÙõ ¾¢Õ¿¡ý Á¨ÈÓÊ×õ ãÅ÷ ¾Á¢Øõ ÓÉ¢¦Á¡Æ¢Ôõ - §¸¡¨Å ¾¢ÕÅ¡ º¸Óõ ¾¢ÕãÄ÷ ¦º¡øÖõ ´ÕÅ¡ º¸¦Áý Ú½÷. 40

×