Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Apple

2.365 visualizaciones

Publicado el

Brand : APPLE
BDC412 Section3014

Publicado en: Tecnología
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Apple

 1. 1. Apple Inc.
 2. 2. ความเปนมา แอปเปล (Apple Inc.) หรือในชื่อเดิม แอปเปลคอมพิวเตอร (Apple Computer Inc.) เปนบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เกิดจากการกอตั้งของ สตีฟ จ็อบส และ สตีฟ วอซเนียก แรกเริ่มแอปเปลปฏิวัติคอมพิวเตอรตั้งโตะในยุค 70 ดวยเครื่อง แอปเปลทู (Apple II) และแมคอินทอช (Macintosh)
 3. 3. ปจจุบันแอปเปลมีชื่อเสียงดานฮารดแวร เชน ไอแมค ไอพอด ไอโฟน และ รานขายเพลงออนไลนไอทูนส ซึ่งApple นั้นถือเปนแบรนด ที่ประสบผลสําเร็จอยางมากจนกลายเปนบริษัทผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รายใหญอันดับตนๆ ของโลก และยังเปนผูนําที่คอยสรางสรรคนําเสนอ นวัตกรรมรูปแบบใหมๆ ใหกับวงการอิเล็กทรอนิกสอีกดวย
 4. 4. รูปผลแอปเปล ที่มีรอยแหวงเหมือนโดนกัด ตรง กับคําวากัด (Bite) ในภาษาอังกฤษ (Byte) แปลวา หนวยความจําของคอมพิวเตอร Logo นี้ไดรับการชื่นชมในเรื่องของการออกแบบ และมีความหมายที่เขาใจงาย Steve Jobs จึงเลือกใชโลโก แอปเปลแหวงนี้ เปนโลโกของบริษัทเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน Logo
 5. 5. Timeline Brand Portfolio
 6. 6. “มุงสูระดับโลก และประสบความสําเร็จ โดยตั้งอยูบนความเปนเลิศ และการพัฒนานวัตกรรม” วิสัย ทัศน
 7. 7. พันธกิจ (Mission) พันธสัญญาที่จะสรางเครื่องคอมพิวเตอร ที่ดีที่สุด มาใหแกบรรดานักเรียน นักศึกษา ผูคนที่ทํางานดานการ สรางสรรค และผูบริโภคทั่วโลกไดใชงาน พรอมทั้งฮารดแวร ซอฟแวร และระบบอินเตอรเน็ต ที่มีประสิทธิภาพ เปยมไปดวย นวัตกรรมและความกาวลํ้า เลือกที่จะโฟกัสในสิ่งดียวที่มีความสําคัญและมี ความหมายเทานั้น เพื่อที่จะไดใชเวลาทําสิ่งนั้นไดอยางเต็มที่และมี คุณภาพ มากกวาการทําหลายๆสิ่งพรอมกันแลวคุณภาพของ งานลดลง
 8. 8. การลดผลกระทบที่กอใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การพัฒนา วัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อนําไป สรางสรรคผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัย และการใชทรัพยากรอยางคุมคาที่สุดเทาที่จะ เปนไปได การทํางานอยาง เปนระบบของพนักงานในบริษัท คือ สิ่งที่ทําให Apple สามารถ ดําเนินงานไดดีและราบรื่น
 9. 9. คุณคาหลัก นอกเหนือจากการตอบโจทยความ ตองการของลูกคาดวยการสงมอบคุณคาทางดาน คุณภาพ ราคา ชองทางการซื้อขาย และความ สะดวกสบายพื้นฐานตางๆ แลว ผลิตภัณฑที่สามารถ แกปญหาใหลูกคาไดนั้นสรางคุณคาใหกับลูกคาเปน อยางมาก ซึ่งในปจจุบันก็มีนวัตกรรมผลิตภัณฑใหมๆ ที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับความตองการมากมาย
 10. 10. นวัตกรรมผลิตภัณฑที่เห็นชัดมากที่สุดในปจจุบันนี้นั่นก็คือผลิตภัณฑ ตระกูล “i” ของบริษัท Apple Inc. ไมวาจะเปน iPod, iPhone มาจนถึง iPad ซึ่งเปน นวัตกรรมผลิตภัณฑที่ถูกสรางสรรคและมีความแตกตางเหนือคูแขง มีอิทธิพลตอ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชชีวิต พฤติกรรมการใชงานโทรศัพทมือถือของผูบริโภค อยางสิ้นเชิง และเปนผลิตภัณฑที่ประสบความสําเร็จครองใจผูบริโภคมาจนทุกวันนี้
 11. 11. - Competence ความเหนือกวา ล้ําหนากวาใคร ฉลาดล้ํายุค แสดงถึงความล้ําหนาที่ไมตามใคร - Sophistication แสดงซึ่งความหรูหรา ดูดี เปนสินคา Hi-End ระดับสูง บุคลิกภาพ
 12. 12. 1. ใชพลังงานสะอาด100% ศูนยขอมูลของบริษัทไดใช พลังงานไฟฟาที่ผลิตจากพลังงาน หมุนเวียน นอกจากนี้ยังมีแผน ดําเนินการสราง "ศูนยขอมูล" ซึ่งใชไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งหมด คําสัญญา
 13. 13. การสรางเทคโนโลยีที่ใช กระดาษโดยมองหาวิธีที่จะ ทําใหบรรจุภัณฑของมี ขนาดเล็กลง และมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนใชกระดาษรีไซเคิล ทุกครั้งที่ทําได 2. สิ่งที่ทําเพื่อลด ผลกระทบตอปา
 14. 14. 3. การจัดหากระดาษบริสุทธิ์ เมื่อมีการใชกระดาษบริสุทธิ์ใน บรรจุภัณฑ ซัพพลายเออรจะตองจัดหา กระดาษจากปาที่ไดรับการจัดการอยาง ยั่งยืน หรือจากแหลงไมที่อยูภายใต การควบคุม และยังดําเนินการตรวจสอบ อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหแนใจวา ซัพพลายเออรปฏิบัติตามขอกําหนด
 15. 15. “Think Different” คําขวัญ
 16. 16. - บริการชวยเหลือดานเทคนิคครบวงจรในที่เดียว - ความคุมครองดานฮารดแวรของ apple - บริการชวยเหลือดานซอฟแวร บริการ
 17. 17. 1. กลยุทธการลดตนทุน เนนกลยุทธการผลิตแบบ ตนทุนต่ํา โดยแมจะคิดคน นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง แตกลับจางบริษัทผลิตที่ ตางประเทศอยาง Foxconn กลยุทธการตลาด
 18. 18. แอปเปลมีการลดตนทุนและลดการเลียนแบบสินคา จึงไมจางบริษัท เดียวในการผลิตสินคา พรอมกันนี้ยังมีการทําสัญญาวาอุปกรณที่ผลิตกับ แอปเปลนั้น หามผลิตใหกับคูแขงรายอื่นอีกดวย 2. กลยุทธทรัพยสิน ทางปญญา
 19. 19. Supply Change คือ การควบคุม ตั้งแตขั้นตอนการหาวัตถุดิบจนถึง ขั้นตอนการขายสินคา ซึ่งแอปเปลมีความ ชํานาญดานนี้อยูแลวทําใหทําไดไมยาก 3. การคุม Supply Change
 20. 20. Apple Store คือสิ่งปฏิวัติใหมของ วงการไอที โดยเนนศูนยที่ไมใหญแต กระจายทั่วโลก และ Position ของ Apple ยังวางตัวเปนสินคาพรีเมี่ยมที่ เขาถึงทุกคนไดอีกดวย ซึ่งจุดที่ Apple Store ไปตั้งนั้น จะไปตามเมืองใหญๆที่มี กําลังซื้อกอนจึงคอยสงใหศูนยเล็กๆ กระจายตัวออกไป 4. จุดกระจาย สินคาทั่วโลก
 21. 21. 5. การเขาถึง คนพิการ สินคาของ Apple อยาง iPhone และ iPad มีฟงกชัน สําหรับคนพิการทางดานหู หรือสายตา ใหสามารถ ใชสินคาไดอีกดวย
 22. 22. เนื่องจาก apple เปนสินคาไฮเทค จึงตั้งราคาสินคาที่ระดับสูง เพื่อสรางภาพลักษณใหกับตนเอง สงผลทําใหผูอุดหนุนสินคา แบรนดนี้ตัดสินใจซื้อสินคาโดยไมสนใจราคา 6. การตั้งราคา
 23. 23. 1. Product Strategy กลยุทธในดานผลิตภัณฑแบบ Product Standardization คือสินคาของ Apple จะมีมาตรฐานเชิงคุณภาพและการ บริการเทาเทียมกันทั่วโลก และจะเริ่มขายใน เวลาใกลเคียงกัน Brand Communication
 24. 24. กลยุทธการตั้งราคาแบบ Globalization และการตั้ง ราคาที่คอนขางสูง ทําให ภาพลักษณของ Apple เปนแบรนดที่มีคุณคาสูง ตามราคาไปดวย กลยุทธการกระจายสินคาแบบ Direct Involvement ซึ่งจะกระจาย สินคาไปตาม Retail Store ใน 14 ประเทศ รวมไปถึงการจําหนาย สินคาแบบออนไลนอีกดวย 2. Pricing Strategy 3. Distribution Strategy
 25. 25. จุดเปลี่ยนสําคัญ ที่ Apple ไมไดมอง ตัวเองเปนแคแบรนด สินคาไอทีอีกแตยัง ตอบโจทยตลาด Luxurious brand อยางแทจริง Co-Branding
 26. 26. 1. Apple Watch : Hermes เปนการจับมือกัน ระหวาง Apple และแบรนดแฟชั่นสุด หรูอยาง Hermes สายหนังที่ ประณีตเรียบหรู เปนเอกลักษณ ผสมผสานกันกับความเปน Apple ทําให Apple Watch Hermes เปน นาฬิกา SmartWatch ที่ตอบโจทย ผูที่หลงใหลในแฟชั่นและตองการ ความไฮเทค
 27. 27. 2. Apple Music : Burberry Apple รวมมือกับแบรนด แฟชั่น Hi-end คือ “Burberry” ใน playlist ก็จะมีเพลงที่ Burberry ใชใน runway แฟชั่นโชวคอลเล็กชั่น ตางๆ มีการแสดงสด รวมไปถึงเพลง ที่ Burberry คัดสรรมาแลว เชน Emerging British Talent
 28. 28. 3. Apple : Nike Apple Watch Nike+ เปนเครื่องมือสําหรับผูที่ ชื่นชอบการวิ่ง ซึ่งมี GPS, จอภาพที่สวางขึ้นเปนสองเทา, กันน้ําไดถึงระดับ 50 เมตร* และยังมีคําสั่งพิเศษสําหรับ Siri และหนาปด Nike Watch ที่เปนเอกลักษณ พรอมดวย การผนวกรวมกับแอพ Nike+ Run Club
 29. 29. 4. Apple : IBM โดยIBM จัดทําแอพกวา 100 แอพและ Solution ทางธุรกิจ สําหรับใชงานบน iPhone และ iPad โดยเฉพาะระบบ IBM Cloud Service ที่สรางมาเพื่อใชกับระบบ iOS รวมถึงเรื่องระบบความปลอดภัยและ การบริหารเครื่องมือ
 30. 30. 5. Apple : Visa, Mastercard และ American Express Apple การ Co-Branding กับผูใหบริการบัตรเครดิต และการ ชําระเงิน ทั้ง3บริษัท เพื่อเตรียมพรอม กับการใหบริการให iPhone ของคุณเปน กระเปาสตางคอิเล็กทรอนิกส Mobile Wallet ใตชื่อ Apple pay เพื่อใหการ ชําระสินคาทําไดสะดวกขึ้น
 31. 31. Apple ปลอยแคมเปญ “รักษ” โลก ให ผูใชนําสินคาเกามารีไซเคิลฟรี Apple รวมกับเครือขาย Earth Day ซึ่ง เปนสวนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบตอ สิ่งแวดลอม โดยเปดตัวแคมเปญใหผูใชสินคา จาก Apple ที่ใชการไมไดแลว นํามารีไซเคิลฟรี และในวันนี้ทาง Apple ขยายโครงการรียูส และรีไซเคิล ไปสูทุกผลิตภัณฑเปนที่เรียบรอย CSR
 32. 32. Apple เปดตัวหุนยนตชื่อ Liam ซึ่งจะทําหนาที่ชําแหละ iPhone อยางนิ่มนวล เพื่อนําสวนตางๆมา recycle ในโครงการ iPhone recycle program Liam Robot หุนยนต Liam จะทําการสแกน iPhone เครื่องเกา และแยก ออกเปนสวนตางๆอยางนิ่มนวลเพื่อไมใหเกิดความเสียหายกับวัสดุ โดยสวนตางๆที่ถูกแยกออกมาจะถูกนําไปทําเปน แผงโซลาเซลล สําหรับใชงานกับ Data Center ของ Apple หรือแมกระทั่งเปนวัสดุ อื่นๆที่นํามาใชในสายการผลิต iPhone เครื่องใหม
 33. 33. แอพออกกําลังกายบน Apple Watch มา พรอมกับอัลกอริทึมฟตเนสที่ออกแบบมาเพื่อผูใช รถเข็นวีลแชรโดยแทนที่จะนับจํานวนกาว แอพอ อกกําลังกายและแอพกิจกรรมจะเปลี่ยนมานับ จํานวนครั้งที่ออกแรงหมุนลอและคอยใหแรงจูงใจ แกผูใชงาน CSR ดานผูพิการ คุณสมบัติ "การควบคุมสวิตช" บน Mac ชวยใหสามารถใชสวิตชตางๆ จอยสติ๊ก หรือ อุปกรณชวยเหลือผูพิการเพื่อควบคุมสิ่งที่อยู บนหนาจอMACของคุณไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น
 34. 34. สําหรับผูพิการทางการมองเห็น ความสามารถแรก คือ 'Voiceover' คุณสมบัติคือ ทันทีที่เราเปดโหมด Voiceover iPhoneของเราจะพูดทุกอยางที่เรา Tap ไป สามารถปรับไดวาจะใหพูดเร็วหรือชา รองรับ ถึง 36 ภาษา ระบบรองรับคนพิการ (Accessibility) บน iOS

×