Publicidad
Rajarata Arsenic Matter...
Rajarata Arsenic Matter...
Rajarata Arsenic Matter...
Rajarata Arsenic Matter...
Próximo SlideShare
පුරා විද්‍යාව නිබන්ධන අංක  1පුරා විද්‍යාව නිබන්ධන අංක 1
Cargando en ... 3
1 de 4
Publicidad

Rajarata Arsenic Matter...

  1. ඵත් ඳතට ආවනික් ඳැමිණෙන්ණන් ණෙණවේද? June 8, 2011 at 10:00 am | Lanka C News රජරට ලකුගඩු ණරෝගයට ණශේතුල ෙැල්සියම් ආවණන්ට් වි඿ වීභ ඵල මීට වති කිහිඳයෙට ණඳර රටට ණශළි ණෙරිණි. භූගත ජ඼ණේ ණේ඾ල඼ කිවුණල් ඇති ෙැල්සියම් ඼ලෙ ආවනික් වභග එක් ල තනන “ෙැල්සියම් ආවණන්ට්” ලකුගඩුල඼ට අධිෙ කිවු඼ ඇති ප්රශ ඉතා වි඿ වංණයෝගයකි. එය දීර්ඝ ො඼යක් පුරා ඾රීරගත වීභ රජරට ප්රඑ ණේ඾ණේ ඇති ල තිණඵන නිධන්ගත ලකුගඩු අෙර්භණ්යඅ වීභ පිටුඳව සිටි “අභිරශව් ඝාතෙයා” ඵල අඳ ද ඇතුෂත් ෙැ඼ණිය වශ රජරට වි඾්ලවිේයාධ විේලතුන් පිරිවක් විසින් ශඳුනා ගැනිණි. ඼ල඼ ණම් ඵල ප්රං ෙෂ ණඵොණශෝ අලව්ථාල඼ දී ඳැන නැඟුණු ප්ර඾්නයක් නම් භූගත ජ඼යට ආවනික් එෙතු ව෕ණේ ණෙණවේ ද යන්නයි. ො඾ එණශත් අපි ඒ අලව්ථාලන්හි දී වෘජු පිළිතුරක් ණනො දී අඳ ණේ ඉතිරි ඳර්ණේ඿ෙ ව඲ශා ො඼ය ඼ඵා ගතිමු. ඳසුගිය භාව කිහිඳයෙ ො඼ය පුරා ෙෂ දු඿්ෙර ව෕ත් ණලණශවෙර ව෕ත් ඳර්ණේ඿ෙ භා඼ාලකින් ඳසු ආවනික් අණප් ණඳොණෂොලට, ලතුරට එක් ලන ප්රඳ බලය කිසිදු වැෙයකින් ණතොර ල ශඳුනා ගැනීභට අඳට ශැකි විය. ඇතැම් විට මිනිව් ක්රිභ යාොරීත්ලයකින් ණතොර ල ද භූගත ජ඼ණේ ආවනික් ඳැලතිය ශැකි ය. ඒ ව්ලාබාවිෙ ඳා඿ාෙ ව්ථරල඼ වංයුතිණේ ආවනික් අඩංගු වීභ නිවා ය. දීර්ඝ ො඼යක් පුරා ඳා඿ාෙ ජීර්ෙය වීණභන් ආවනික් භූගත ජ඼යට එක් විය ශැකි නමුත් වැභ ව්ථානයෙ භ ඇති ඳා඿ාෙලලින් ඒ ආොරයට ආවනික් භූගත ජ඼යට එක් ණනො ණේ. ඒ ව඲ශා විණ඾ේ඿ ලර්ගණේ ඳා඿ාෙ වංයුතියක් තිබිය යුතු ය. ඾්රී ඼ංොණේ ඳා඿ාෙ ව්ථර ආවනික් භූගත ජ඼යට එක් ෙරන ලර්ගණේ ඒලා ණනො ණේ. ඇණභරිො එක්වත් ජනඳදය, චිලී, ණඵොලිවියාල, චීනය, ඵටහිර ඉන්දියාල වශ ඇතැම් අේනිදිග ආසියාතිෙ රටල඼ වභශර ප්ර ණේ඾ල඼ භූගත ජ඼යට ව්ලාබාවිෙල ආවනික් මි඾්ර ඇති ඵල ශඳුනාණගන ඇත. වී අඳ ණේ ඳර්ණේ඿ෙලලින් අනාලරෙය ව෕ ලැදගත් ෙරුෙක් නම් රජරට ප්රා ණේ඾ණේ වී ණගොවිතැන් ෙරන කුඹුරු ලතුණර් අධිෙ ආවනික් ප්රර භාෙයක් අඩංගු ඵලයි. ව්ලාබාවිෙ ක්රඇ භයකින් ණඳොණෂොලට ආවනික් එක් ව෕ විට කුඹුරු ජ඼ය ලැනි භතුපිට ජ඼ණේ ඒලා තිබිය ශැකි ණනො ණේ. ණම් අනුල අඳ ණේ වැෙය ණයොමු ව෕ණේ ඉතා වරුලට රජරට ණඳොණෂොලට එක් ණෙණරන ෙෘෂි රවායන ණලත ය. අඳ ණේ වැෙය වනාථ ෙරමින් අඳ ඼ඵාගත් ණඵොණශෝ ෙෘමි නා඾ෙ, ලල් නා඾ෙ, දිලීර නා඾ෙ වාම්ඳ඼ල඼ ඉතා ඉශෂ අගයකින් ආවනික් අඩංගු විය. ආවනික් ෙෘෂි රවායනල඼ අඩංගු විය ශැකි ද? ආවනික් යනු උේර වි඿කි. ආවනික් අඩංගු ෙෘමි නා඾ෙ වශ ණලනත් ඳළිණඵෝධ නා඾ෙ ණ඼ොලට ශඳුන්ලා දුන්ණන් අදින් ලවර සියයෙට ඳභෙ ණඳර ය. එණශත් ලැඩි ෙල් යැභට භත්ණතන් ෙෘමීන්ට ඳභෙක් ණනො ල මිනිසුන්ට ද අහිතෙර නිවා ආවනික් අඩංගු ෙෘෂි රවායන බාවිතය ණ඼ොල ණඵොණශෝ රටල඼ තශනම් ණෙරිණි. ඒ ණලනුලට ඳසුල ෙෘමිනා඾ෙ ණ඼ව ොඵනිෙ වංණයෝග ශඳුන්ලා ණදනු ඼ැබිණි. 1939 ලවණර් දී ණඳෝල් මු඼ර් විසින් DDT ශඳුන්ලා ණදනු ඼ැබීභත් වභග ආවනික් අඩංගු ෙෘමි නා඾ෙ බාවිතය අලභ විය. ඾්රී1 ඼ංොණේ නීතිය අනුල ද ආවනික් ණශෝ ආවනික් වංණයෝග වහිත ඳළිණඵෝධ නා඾ෙ ණභරටට ණගන්වීභ ද, ණඵදාශැරීභ වශ අණ඼වි කිරීභ ද වපුරා තශනම් ය. 2001 ජුනි භව 29 සිකුරාදා නිකුත් ෙරන ඼ද අංෙ 1190/24 දරන අති විණ඾ේ඿ ගැවට් ඳත්රි භගින් එභ නිණයෝගය ඳනලා ඇත. ය රණට් නීතියට අනුල, අඩංගු විය ණනොශැකි නමුත් අනුරාධපුර ප්රි ණේ඾ණේ ඳසුගිය භශ ෙන්නයට සු඼ඵ ණ඼ව බාවිත වුණු ෙෘෂි රවායනල඼ අඩංගු ව෕ ආවනික් ප්ණරොභාෙයන් ණභහි ලගුණේ (යම් යම් සීභාලන් වැ඼කිල්඼ට ණගන අදාෂ ෙෘෂි රවායන ණලණෂ඲ නාභලලින් ශඳුන්ලා නැති ඵල ව඼ෙන්න) දැක්ණලන අයුරින් විය. ණගොයම් ගවට, වී ඇටයට, ඵත් ඳතට ආවනික්?
  2. ෙෘෂි රවායනල඼ ආවනික් ඉතා ඉශෂ අගයකින් ශඳුනාගැනීභත් වභග අඳ ඳර්ණේ඿ෙ ෙණ්ඩායණම් ඊෂඟ අලධානය ණයොමු ව෕ණේ වශල්ල඼ ආවනික් ඳලතී ද යන ෙරුෙ ණලත ය. ඊට ණශේතු ව෕ණේ චීනණේ වශ ඵංේ඼ාණේ඾ණේ ආවනික් භගින් අඳවිත්රඅජ඼ය ඇති ප්රඩ ව෕ ණේ඾ල඼ ලගා ෙෂ වී ඇටලලින් ඉශෂ ආවනික් භාෙයක් ශඳුනාණගන තිබීභ ය. 2007 ලවණර් දී ෙරන ඼ද ඳර්ණේ඿ෙයකින් ණශළි වී ඇති ඳරිදි ජ඼ණේ ඇති ආවනික් උරා ප්රශ ගැනීණම් වශ ඒලා ඳැෂෑටිය තුෂ තැන්ඳත් කිරීණම් ඉශෂ භ ශැකියාලක් ඇත්ණත් ණගොයම් ඳැෂෑටියට ය. අණනකුත් ධාන්යය ලර්ග වභග වන්වන්දනය ෙරන විට වශල් ඇටය තුෂ දව ගුෙයක් ඉශෂ වාන්ේණර් ෙයකින් ආවනික් තැන්ඳත් ණේ. ඳානීය ජ඼ණේ ආවනික් ඳැලතිය යුතු ඉශෂ භ අගය 10µg/L ණ඼ව ණ඼ෝෙ ණවෞඛ්යත වංවිධානය ශඳුන්ලා දී ඇති නමුත් වශල් ණශෝ ණලනත් ධාන්ේ ව඲ශා එලන් අගයක් ණම් ලන ණතක් ශඳුන්ලා දී නැත. ණෙණවේ ණලතත් චීනය ඳභෙක් ශානියකින් ණතොර ල මිනිව් ඳරිණබෝජනය ව඲ශා නම් වශල්ල඼ ඳැලතිය යුතු උඳරිභ ආවනික් ප්රභාෙය 150µg/kg ණ඼ව නීති ඳනලා ඇත. අඳ ණේ ඳර්ණේ඿ෙණයන් ණශළි ව෕ ඳරිදි රජරට ප්රු ණේ඾ණයන් ඼ඵාගත් වශල්ල඼ අඩංගු ව෕ ආවනික් ප්රි භාෙ ණභණවේ ය.  භශවි඼ච්චිය 258 µg/kg  ඳදවිය 326 µg/kg  ඾්රීය 550 µg/kg පුර 2010 ලවණර් දී ණප්රාණදණි වරවවිණේ භශාචාර්ය ණරෝශෙ චන්ේර඼ ඇතුළු ෙණ්ඩායභ විසින් සිදු ෙරන ඼ද ඳර්ණේ඿ෙයෙ ජිත් ප්ර0 අනුල ගිරාඳුරුණෙෝට්ණට් වශ නිෙලැල ප්ර තිප඼ ණේ඾ලලින් ඼ඵාගත් වශල් වාම්ඳ඼ලලින් ද 90-260 µµg/kg අතර ප්රන භාෙයකින් ආවනික් ශමු වී ඇත. වශල්ල඼ ආවනික් ඳැලතීණම් අලදානභ අද ණම් රණට් කුඹුරු ණගොවිතැන් ෙරන අයණගන් අති ඵහුතරයක් න෕තන ෙෘෂිරවායන බාවිත ෙරති. ෙෘමි නා඾ෙ ලල් නා඾ෙ, වශ දිලීර නා඾ෙලලින් ණතොර ල වී ණගොවිතැන් ෙරන කුඹුරු අක්ෙර ප්රා භාෙය ණද තුන් සියයෙට ලඩා ලැඩි විය ණනොශැකි ය. එතරම් ණගොවිජනතාල ණම් ෙෘෂි රවායනල඼ට ඇබ්ඵැහි වී ඇත. අලාවනාලෙට වශල් ඇටය තුෂට ආවනික් ඳැමිණි ඳසු එය ණ඼ණශසිණයන් ඉලත් ෙෂ ණනොශැකි ය. පිසීණභන්, තැම්බීණභන් ණශෝ ණලනත් වාභාන්ේ ක්රව භයකින් වශල්ල඼ ඇති ආවනික් ඉලත් ණනො ණේ. ණෙණවේ ණලතත් වශල්ල඼ අඩංගු ලන ප්රි භාෙණයන් ආවනික් සිරුරට ඇතුළු වීණභන් දිනකින් ණදෙකින්, වතියකින් ණශෝ භාවයකින් ණවෞඛ්ය ප්රව ඳැන ණනො නඟී. එණශත් ලවර කිහිඳයක් දිනඳතා ණම් අයුරින් සුළු ප්රෙ ඾්න භාෙලලින් ආවනික් ඇතුළු වීණභන් ඵරඳතෂ ණරෝගී තත්ත්ල ඇති විය ශැකි ය. ණ඼ෝෙණේ විවිධ රටල඼ ඳර්ණේ඿ෙයන් ණඳන්ලා දී ඇති ඳරිදි දිගුොලීන ආවනික් වි඿ වීභ නිවා, 1. දියලැඩියාල (අේන්යා඾යිෙ ඉන්සියුලින් නි඿්ඳාදනයට ආවනික් ඵාධා ඇති ෙරලයි) 2. ශෘදයාඵාධ 3. ආඝාතය – ණභොෂයට රුධිරය වඳයන රුධිර ලාහිනීල඼ අලහිර වීම් නිවා ඇති ලන තත්ත්ලයකි. 4. රුධිරය ෙැටි ගැසීභ ලෂෙන ණශඳරින් නම් රවායන ේරී නිඳදවීභට වශ එහි ක්රිග ේයී යාොරීත්ලයට ආවනික් ඵාධා ඳමුණුලයි. 5. ආභා඾ණේ ආඵාධ 6. පිළිො 7. ලකුගඩු ණරෝග
  3. සු඼ඵ ණ඼ව ඇති ණේ. ඳසුගිය ලවර දශයෙ ඳශණෂොලෙ ො඼ය තුෂ අණප් රණට් දියලැඩියාල, ශෘදයාඵාධ, පිළිො ඉතා ශීඝ්රන ණයන් ඉශෂ යමින් ඳලතී. රජණේ ණරෝශ඼ෙ දියලැඩියාල ණශෝ ශෘදණරෝග වායනයක් ණදව ඵැල෕ විට ණඳනී යන ෙරුෙක් නම් නල ණයොවුන් තරුෙ තරුණියන් ඳලා ඒලාට වශබාගී ලන ඵලයි. අවුරුදු 20-30 ඳසු ලන තරුෙ තරුණියන්ට ඳලා දියලැඩියාල, ශෘදණරෝග, පිළිො ණරෝග ඇති ෙණෂේ ආවනික් විය ණනොශැකි ද? ණම් ජාතිෙ ේයවනණයන් මිණදන ක්රභය කුභක් ද? අඳ සියලව් ගෙනාලක් පුරා ඵත් ෙෑ ජාතියකි. ණම් රට ෙ඼ක් ණඳරදිග ණ඼ෝෙණේ ධන්යාද ගාරය ණ඼ව ශඳුන්ලනු ඼ැබී ය. ෙෘමි නා඾ෙ, ලල් නා඾ෙලලින් ණතොරල වී ණගොවිතැන් කිරීණම් අනභිබලනීය ව෕ දැනුභක් අඳ වතු විය. භශ අව්ලනු ඼ඵා දිය ශැකි ණඳෝ඿ණීය ගුෙණයන් අන෕න ෙළු හීනටි, රත්දැල්, සුල඲ැල්, ආදී ව෕ වී ලර්ග අඳ වතු විය. ශරිත විප්඼ලය නාභණයන් ඳැමිණි රකුණවක් ඒ සියල්඼ ගි඼ ගත්ණත් ය. ෙළු හීනටි, සුල඲ැල් ණලනුලට ණදමුහුම් වී ප්ර පිටරැටියන් විසින් ශඳුන්ලා ණදනු ඼ැබිණි. ණේද නල ණදමුහුම් වී ලර්ග වභග නා නා ප්රග ොරණේ ණ඼ඩ ණරෝග ද වී ණගොවිතැනට ආනයනය ණෙරිණි. ෙෘමි නා඾ෙ, ලල් නා඾ෙ නැති ල අලුත් වී ලර්ග ලගා ෙෂ ණනොශැකි විය. අලවානණේ බුවල් කිහිඳයෙ ලැඩි අව්ලැන්නට අනාදිභත් ො඼යෙ සිට දැශැමින් ණවමින් වී ණගොවිතැන් ෙෂ ණගොවියා රලටනු ඼ැබී ය. ෙෘමි නා඾ෙ වභග ණගොවියා ණේ දැශැමිෙම් තුරන් විය. එක් ෙන්නයෙට ෙෘමි වතුන්, ගැඩවිලුන්, ඳණුලන් බිලියන ගෙන් භරා දැමිය ශැකි භශා ඳේොරයකු ඵලට ණගොවි භශතුන් ඳත් ෙරනු ඼ැබී ය. ෙෘමි වතුන් භරා දැමීභට ඉසිනු ඼ඵන ෙෘමි නා඾ෙල඼ අඩංගු ව෕ ආවනික් කිවුල් ජ඼ය ශා ආශාර ඔව්ණවේ එභ ණගොවිභශතුන් ණේ සිරුරට ද ඇතුළු වී ලකුගඩු නරක් ෙණෂේ ය. ෙෘමි නා඾ෙල඼ තිබ෕ ආවනික් වශල් ඔව්ණවේ ගභන් ෙර මුළු රට භ ණරෝගී කිරීණම් අලදානභක් භතු ල ඇත. ණම් ලන විට රජරට ප්රන ණේ඾ණේ ලැණලන අණනකුත් ඳැෂෑටි ද අපි ඳර්ණේ඿ෙයට ඵඳුන් ෙරමින් සිටින්ණනමු. පි඼ ලැනි සු඼ඵල දැෙගත ශැකි ඳැෂෑටියෙ මුල්, ෙ඲ වශ ණෙොෂල඼ ඳලා ආවනික් ඇති ඵල ණම් ලන විට ණඳනී ණගොව් ඇත. එභ ප්රභණේ඾ල඼ ලගා ෙෂ එෂලළු, ඳ඼තුරු වශ වත්ත්ල නි඿්ඳාදන ඳර්ණේ඿ෙයට ඵඳුන් ණෙණරමින් ඳලතින අතර යම් ණශයකින් ඒලාණේ ද ආවනික් ශමු වුල ණශොත් ඳැනනඟින තත්ත්ලය කුභක් විය ශැකි ද? ණම් ශමුණේ අඳ ෙෂ යුත්ණත් ඵත් ෙෑභ අත්ශැරීභ ද? ඵත් ෙෑභ අත්ශැර ඊටත් ලඩා ණරෞේරරඳාන් පිටි ෙරා ගභන් කිරීභ ද? නැත. ව෕ කිසිණවේත් භ නැත. අඳ ෙෂ යුත්ණත් ආවනික් අඩංගු ණම් ෙෘමි නා඾ෙ, ලල් නා඾ෙ, බාවිතය අත්ශැරීභයි. අඳට උරුභ අණප් ණගොවිතැන ණලත ගභන් කිරීභයි. ඳළිණඵෝධ නා඾ෙ ණනොභැති ල ලගා ෙෂ ණනොශැකි වී ප්රන ණලනුලට ණඳෝ඿ෙණයන් වපිරි අණප් ණේද රටට, ඳවට, ඇඟට ගැ඼ණඳන අණප් වී ලර්ග ෙරා නැලත ගභන් කිරීභයි. එය ෙෂ ශැකි ෙටයුත්තක් දැයි ණෙනකු ප්රැන ෙෂ ශැකි ඾් ය. ඒ ව඲ශා පිළිතුර ණම් ලන විටත් ෙැ඼ණිය වි඾්ලවිේයාණ ේ ඼යණේ විේයාභ පීඨණයන් ඼ඵා දී ඇත. පීඨාධිඳති නලින් ද සිල්ලා භශාචාර්යතුභා ණේ භැදිශත් වීණභන් ආචාර්යලරුන් වශ සිසු සිසුවියන් එක් ල දැන් ෙන්න තුනක් “ධාර්මිෙ ණශෂ ණගොවිතැන” සිදු ෙර වාර්ථෙ ප්රග ණඳන්ලා ඇත. යටඳත් ල ගිය අතුරුදන් වී යයි වැ඼කුණු අඳ වතු ල තිබ෕ තාක්඿් තිප඼ ණිෙ ක්රශ භණේද, ලගා උඳක්රභ නැලත භතු ෙරණගන එහි වාර්ථෙත්ලය ඼ඵා ගැනීභට ඔවුනට ශැකි වී ඇත. ඉදිරි ො඼ණේ දී ධාර්මිෙ ණශෂ ණගොවිතැනට ඔවුන් මුළු රටට භ භඟණඳන්ලනු ඇත.
  4. ඳර්ණේ඿ෙයන් ෙණ්ඩායභ 1. භශාචාර්ය නලින් ද සිල්ලා – විේයාපීඨාධිඳති, ෙැ඼ණිය වි඾්ලවිේයාණ ි ඼යය. 2. භශාචාර්ය ප්රි ් ඳරෙගභ – රවායන විේයා අං඾ ප්ර඼ ෙැ඼ණිය වි඾්ලවිේයා ි යානි ි ධානී, ඼යය. 3. භශාචාර්ය භා඼ා අභරසිංශ – උේභිද විේයාඅං඾ ප්ර ධානී, ෙැ඼ණිය වි඾්ලවිේයා ් ඼යය. 4. ආචාර්ය කිත්සිරි ණවේනානායෙ – ජ්ණය඿්ිඨ ෙථිොචාර්ය, ෙැ඼ණිය වි඾්ලවිේයා ඼යය. 5. වලේයය චන්න ජයසුභන – වලේයද පීඨය, රජරට වි඾්ලවිේයාල඼යය 6. වලේයය දශනායෙ – විණ඾ේ඿ඥ අධිෙරෙ වලේයඅ ණක්. නි඼ධාරී, ෙරාපිටිය ශික්඿ෙ ණරෝශ඼. 7. වලේයය චින්තෙ විණේලර්ධන – ව්ථාන බාර වලේය නි඼ධාරී, ඳදවි ඾්පුර ණරෝශ඼. රී඾ 8. වලේයය ඩුෙ භශමිතල – වලේයඥ ඳණ් පීඨය, රජරට වි඾්ලවිේයාඳ ඼යය. 9. වලේයය ෂිත රාජෙරුො – වලේයපීඨය, රජරට වි඾්ලවිේයාය ඼ක් ඼යය. 10.වලේයත ධනංජය වභරසිංශ – ෙරලනැල්඼ ම෕ලිෙ ණරෝශ඼.
Publicidad