ROF Centres Educatius

3.452 visualizaciones

Publicado el

Reglament Orgànic i Funcional del Centres Educatius. Curset "Programacions didàctiques i avaluació per competències"

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

ROF Centres Educatius

  1. 1. PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA PER COMPETÈNCIES CONTEXTUALITZADES. Licencia Creative Commons: Reconocimiento - No Comercial – Sin Obra Derivada 3.0 España R06_CentreEscolar http://www.flickr.com/photos/83107364@N00/2404384026/ R00_CefireConselleria http://mestreacasa.gva.es/web/cefirefp/oferta_formativa_fp Raül Solbes i Monzó www.raulsolbes.wordpress.com
  2. 2. 3. Del Títol i del Currículum passe directament a la Programació Didàctica? Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014 2 Nivells de concreció PEC PCC PD Títol Currículum Projecte eductiu de centre (PEC) Projecte curricular de centre (PCC) Programació didàctica (PD) Programació d’aula (PA) ROF
  3. 3. 3. Del Títol i del Currículum passe directament a la Programació Didàctica? ROF Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014 3 Decret 234/1997 del 2 de setembre del Govern Valencià Reglament Orgànic i Funcional (ROF) Títol I. Disposicions de caràcter general. Títol II. Òrgans de govern. Títol III. Participació dels pares, mares i de l’alumnat del centre. Títol IV Òrgans de coordinació docent. Títol V. Autonomia pedagògica i organitzativa. Títol VI. Consell de delegats d’alumnes. Títol VII. Règim econòmic de l’institut. Títol VIII. Règim d’ensenyaments. Títol IX. Avaluació dels instituts. Nivells de concreció PEC PCC PD
  4. 4. 3. Del Títol i del Currículum passe directament a la Programació Didàctica? 4 V. Autonomia pedagògica i organitzativa. Projecte educatiu Serà coordinat i redactat per l’equip directiu Serà aprovat pel Consell Escolar. Serà publicat al tauler d’anuncis de l’institut. Inclourà: 1. Finalitats i intencions educatives. 2. Pla de normalització lingüística. 3. Criteris bàsics respecte a: • Organització. • Participació de diversos estaments. • Atenció a la diversitat. • Coordinació amb serveis externs. • Participació del Consell Escolar. • Reglament de règim intern. Nivells de concreció ROF PEC PCC PD Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014
  5. 5. 3. Del Títol i del Currículum passe directament a la Programació Didàctica? V. Autonomia pedagògica i organitzativa. ROF Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014 5 El projecte curricular d’etapa concretarà i complementarà el Currículum. • La comissió de coordinació pedagògica coordinarà i es responsabilitzarà de la seua redacció. • En el procés de reflexió ha d’assegurar-se que participe tot el professorat. • Seran aprovats i avaluats pel Claustre de Professors i es lliurarà una còpia al Consell Escolar. • Una vegada aprovats es faran públics i estaran en secretaria a disposició de qui els sol·licite. Inclourà: 1. L’adequació dels objectius generals a l’entorn i alumnat del centre. 2. Criteris metodològics de caràcter general. 3. Procés d’avaluació (avaluació i promoció). 4. Orientacions per incorporar els temes transversals. 5. Determinació de matèries optatives. 6. Tractament a la diversitat i adaptació curricular. 7. Criteris d’avaluació. 8. Pla d’orientació educativa, psicopedagògica i professional. 9. Programacions didàctiques. 10. Avaluació de projectes i programes d’innovació. Nivells de concreció PEC PCC PD
  6. 6. 3. Del Títol i del Currículum passe directament a la Programació Didàctica? ROF Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014 6 V. Autonomia pedagògica i organitzativa. Els continguts mínims que ha de tindre una programació didàctica en la Comunitat Valenciana (Decret 234/1997 del 2 de setembre, article 106) són: 1. Objectius. 2. Continguts. 3. Criteris d’avaluació. 4. Distribució temporal de continguts. 5. Metodologia didàctica a aplicar. 6. Materials i recursos didàctics a utilitzar per l’alumnat. 7. Concreció dels temes transversals del Currículum. 8. Activitats extraescolars. 9. Adaptacions curriculars i programes de diversificació. Nivells de concreció PEC PCC PD
  7. 7. 3. Del Títol i del Currículum passe directament a la Programació Didàctica? ROF Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014 7 Programació Didàctica segons l'Orde 45/2011. 1. Introducció (justificació de la programació i contextualització). 2. Objectius. (generals i específics). 3. Competències bàsiques. 4. Continguts. Estructura i classificació. 5. Unitats didàctiques (organització i distribució temporal) 6. Metodologia (orientacions didàctiques). 7. Avaluació (criteris d’avaluació i qualificació, activitats de reforç) 8. Mesures d'atenció a l'alumnat amb NEE. 9. Foment de la lectura. 10. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. 11. Recursos didàctics i organitzatius. 12. Activitats complementàries. Nivells de concreció PEC PCC PD
  8. 8. 3. Del Títol i del Currículum passe directament a la Programació Didàctica? Programació didàctica per competències contextualitzades. Versió 2_2014 8 La base documental utilitzada per tal d'elaborar aquest bloc de continguts és la següent: • Decret 234/1997 (Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d'educació secundària. • Resolució de 10 de juliol de 2013, la qual dicta instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent. • Orde 45/2011, per la qual es regula l'estructura de les programacions didàctiques. MOLTES GRÀCIES PER LA TEUA ATENCIÓ Raül Solbes

×