Publicidad
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Publicidad
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Publicidad
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Publicidad
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Publicidad
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Publicidad
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Publicidad
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Publicidad
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Publicidad
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Publicidad
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Honda wave s 110 2012 2013
Próximo SlideShare
Đề tài: Nguyên lý động cơ đốt trong, HAY, 9đĐề tài: Nguyên lý động cơ đốt trong, HAY, 9đ
Cargando en ... 3
1 de 81
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Honda wave s 110 2012 2013

 1. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-21 U N I 2P MÁY PHÁT NG X CH HÒA KHÍ B L C KHÍ RIÊNG NG THÔNG H I VÁCH MÁY NG C P KHÍ U N I 6P CÔNG T C ( en) V TRÍ S U N I 4P TI T CH /CH NH L U U N I DÂY MÁY PHÁT/CU N PHÁT SUNG (Vàng,Xanh/Vàng) NG D N X NG TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 2. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-22 DÂY C M BI N M C X NG DÂY MÔ UN I U KHI N ÁNH L A DÂY C M BI N M C X NG MÔ UN I U KHI N ÁNH L A (ICM) BÓ DÂY CHÍNH NG D N X NG L C X NG BÓ DÂY CHÍNH U N I 3P C M BI N M C X NG NG D N X NG BÓ DÂY CHÍNH U N I DÂY CÔNG T C ÈN PHANH SAU ( en, L c/Vàng) BÓ DÂY BÌNH I N U N I DÂY ( )/ U N I 2P/3P BÓ DÂY BÌNH I N TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 3. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-23 MÔ UN I U KHI N ÁNH L A (ICM) BÓ DÂY CHÍNH BÓ DÂY CHÍNH CH N BÙN SAU CAO SU P ICM CAO SU P ICM MÔ UN I U KHI N ÁNH L A (ICM) GIÁ ICM BÌNH I N DÂY C C D NG (+) BÌNH I N C U CHÌ CHÍNH 10 A C U CHÌ PH 7,5 A R LE KH I NG DÂY C C ÂM (-) BÌNH I N ÈN BÁO S 1 (Y/R, Bl) ÈN CH TH BÁO R TRÁI (O, G) ÈN BÁO S 3 (W/Bu, Bl) ÈN BÁO S 4 (P, Bl) ÈN BÁO S 2 (Bl/Bu, Bl) ÈN NG H (Br, G) ÈN CH TH BÁO R PH I (Lb, G) ÈN CH TH BÁO PHA (Bu, G) ÈN BÁO S KHÔNG (Lg/R, Bl) C C DÂY NG H BÁO X NG (Bl) C C DÂY NG H BÁO X NG (G)C C DÂY NG H BÁO X NG (Y/W) MÀU: Br: Nâu G: L c Bu: Xanh Bl: en W: Tr ng Y : Vàng R: Lg: L c nh t Lb: Xanh nh t O: Cam P: H ng TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 4. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-24 V TRÍ THÂN V S THÁO THÂN V • D i ây là trình t tháo p thân xe: (2) (13) (11) (14) (15) (1) (4) (3) (5) (6) (8) (12) (9) (7) (10) (16) (17) (1) p trên tay lái (trang 3-12) (10) Yên xe (trang 3-8) (2) p tr c tay lái (trang 3-12) (11) H p ng (trang 23-32) (3) p sau tay lái (trang 3-14) (12) Ch n bùn sau (trang 3-11) (4) p trên tr c (trang 23-28) (13) Tay d t sau (trang 3-8) (5) Ch n bùn tr c (trang 3-5) (14) Gác chân (trang 3-19) (6) p ng chính (trang 23-30) (15) Gác chân sau (trang 3-20) (7) p c nh d i (trang 23-29) (16) p sau vách máy trái (trang 3-20) (8) p gi a (trang 23-29) (17) H p xích (trang 3-20) (9) p thân (trang 23-31) (1) P TRÊN TAY LÁI (2) P TR C TAY LÁI (3) P SAU TAY LÁI (6) P NG CHÍNH (13)TAY D T SAU (8) P GI A (4) M T N TR C (7) P C NH D I(10)YÊN XE (11) H P NG(9) P THÂN (14) GÁC CHÂN (15) GÁC CHÂN SAU (12) CH N BÙN SAU (16) N P SAU VÁCH MÁY TRÁI (17) H P XÍCH (5)CH N BÙN TR C TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 5. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-25 P TRÊN TR C THÁO/RÁP Tháo nh sau: – Hai vít t phía tr c – B n vít c bi t A t phía sau – B n vít c bi t B t phía sau – Hai k p Tháo p trên tr c b ng cách tách các l y ra kh i rãnh c a p ng chính. Tháo hai cao su ra kh i giá p trên tr c. Ráp theo th t ng c v i lúc tháo. THÁO/RÁP P D I TR C Tháo vít và p d i tr c r ng cách tách rãnh c a nó ra kh i l y c a p trên tr c. Ráp theo th t ng c v i lúc tháo. P TRÊN TR C CÁC VÍT VÍT A PHE CÀI CAO SU VÍT B RÃNH CÀI L Y CÀI VÍT P D I TR CL Y/RÃNH TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 6. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-26 P C NH D I THÁO/RÁP Tháo p trên tr c (trang 23-25). Tháo vít A, 2 vít B và m. Tháo p d i tr c b ng cách tách nh sau. – Tách 3 rãnh ra kh i móc c a p ng chính – C nh trái L y ra kh i rãnh c a p thân – Bên ph i: L y ra kh i rãnh c a p thân Ráp theo th t ng c v i lúc tháo. P GI A THÁO/RÁP M khóa yên xe ra. Tháo nh sau: – Hai c bi t vít – Vít Tách l y c a p gi a t rãnh c a p thân và tháo p gi a ra. Ráp theo th t ng c v i lúc tháo. VÍT B/ M VÍT A RÃNH CÀI BÊN PH I: L Y RÃNH CÀI L Y CÀI VÍT B RÃNH MÓC CÀI C n th n không làm h ng các l y cài. VÍT C BI TVÍT L Y CÀI P GI A RÃNH CÀI TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 7. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-27 P NG CHÍNH THÁO/RÁP Tháo nh sau: – p gi a (trang 23-26) – Hai vít A – Hai vít B – B n vít c bi t C – Ba vít c bi t D Tách móc cài trên p bên d i c a p ng chính ra kh i rãnh c a p bên d i và tháo p ng chính ra. Ráp theo th t ng c v i lúc tháo. THÁO RÃ/RÁP Tháo hai vít và tách p sau ng chính ra kh i p tr c ng chính b ng cách tách các l y ra kh i rãnh. Ráp theo th t ng c l i lúc tháo. VÍT C BI T C MÓC CÀI P NG CHÍNH VÍT B RÃNH VÍT A VÍT C BI T D P TR C NG CHÍNH P SAU NG CHÍNH CÁC VÍT RÃNH L Y CÀI TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 8. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-28 P THÂN THÁO/RÁP Tháo nh sau: – p gi a (trang 23-26) – Tay d t sau (trang 3-8) Tháo 2 vít t c bi t và vít 1 vít ra. Tách và tháo p thân nh sau. – V u ra kh i l trên khung – L ra kh i v u b t tay d t sau – Móc ra kh i rãnh ch n bùn sau – Bên trái: Rãnh ra kh i l y p bên d i – Bên ph i: Rãnh ra kh i l y p bên d i Ráp theo th t ng c v i lúc tháo. THÁO RÃ/RÁP Ch phía bên ph i: Tháo hai vít và p d i thân. Tháo vít và tách p thân sau và p phía gi a b ng cách tách c n th n l y p thân ra kh i rãnh p phía gi a. Ráp theo th t ng c l i lúc tháo. NHÌN BÊN TRÁI: V U B T TAY D T SAUL V U L I VÍT C BI T VÍT BÊN PH I: RÃNH CÀI L Y CÀI RÃNH CÀI L Y MÓC CÀI L Y RÃNH CÁC VÍT P PHÍA GI A P THÂN P THÂN SAU P D I THÂN ( ch bên ph i) TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 9. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-29 H P NG THÁO/RÁP Tháo nh sau: – Bình i n (trang 23-37) – Yên xe (trang 3-8) – p thân ph i (trang 23-28) Tách v u dây bình i n ra kh i l c a khoang ng và tháo u n i bó dây bình i n và u n i 2P mô t . Tháo ba bu lông và b c. Nâng h p ng lên ng th i kéo bó dây bình i n ra. Ráp theo th t ng c v i lúc tháo.C n th n không k t bó dây vào gi a h p ng và khung xe. BÓ DÂY BÌNH I N V U DÂY BÌNH I N H P NG L U N I U N I 2P CÔNG T C KH I NG BU LÔNG/B C TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 10. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-30 I U CH NH VÍT GIÓ QUY TRÌNH GI M T C C M CH NG • Vít khí c cài t s n nhà máy do v y không c n ph i i u ch nh tr khi i tu ch ho c thay th vít gió. • S d ng ng h v i thang o t i thi u 50 (vòng/ phút) ho c th p h n v i chính xác thay i t i thi u 50 (vòng/phút). Tháo p c nh d i bên ph i (trang 23-26). 1. Xoay vít gió theo chi u kim ng h cho n khi vào h t và sau ó v n ng c l i theo s vòng ã cho. ây ch là s i u ch nh ban u tr c khi i u ch nh vít gió cu i cùng. 2. Hâm nóng ng c t i nhi t ho t ng bình th ng. D ng và lái xe trong 10 phút là . 3. T t máy và n i ng h t c theo h ng d n c a nhà s n xu t ng h . 4. Tháo ng chân không c a van ki m soát khí ph PAIR , sau ó n i nó vào b m chân không và nút u ng l i. 5. B m chân không vào ng chân không van ki m soát khí ph PAIR v i áp su t l n h n 60 kPa (450 mmHg). 6. Kh i ng ng c và i u ch nh t c c m ch ng b ng vít ch nh ga. 7. Xoay vít gió vào ho c ra th t ch m t c t c ng c l n nh t. 8. T ng ga nh 2 ho c 3 l n, sau ó i u ch nh t c c m ch ng b ng vít ch nh ga. 9. Xoay vít gió ra cho n khi t c ng c gi m 50 vòng/phút. 10.Xoay vít gió theo chi u kim ng h n m cu i cùng t v trí t c b c 9. 11.Tháo nút ra kh i ng chân không, sau ó tháo b m chân không và n i ng chân không c a van ki m soát PAIR. 12. i u ch nh l i t c c m ch ng b ng vít ga. Ráp p c nh bên ph i (trang 23-26). N u si t vít gió lên quá ch t, vít gió có th h ng. M BAN U: Xoay ra 2 5/8 vòng VÍT CH NH GA VÍT GIÓNG CHÂN KHÔNG T C C C M CH NG: T i thi u 1.300 ± 100 (vòng/phút) M CU I CÙNG: Xoay vào 1/4 vòng T C C C M CH NG: T i thi u 1.400 ± 100 (vòng/phút) NG CHÂN KHÔNG B M CHÂN KHÔNG NÚT TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 11. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-31 TR C CAM THÁO Tháo nh sau: – p c nh d i bên trái (trang 23-26). – N p u quy lát (trang 8-6). – N p máy trái (trang 11-4). Tháo bu lông và m kín c ng xích cam. Xoay tr c c ng c chi u kim ng h cho n khi ng index trên nhông cam trùng v i b m t u quy lát. m b o pít tông t i i m ch t trên TDC cu i k nén. V trí này có th c bi t b ng cách ki m tra cò m có b l ng không. N u v n không trùng thì l i xoay tr c c cho n khi trùng. Gi nhông cam b ng d ng c chuyên d ng. Tháo bu lông m, nhông cam ra kh i tr c cam và xích cam ra kh i nhông cam. Bu c m t o n dây vào xích cam ng n xích cam không r i xu ng vách máy. Tháo bu lông/ m ra kh i u quy lát. Tháo tr c cam ra kh i u quy lát ng th i gi cò m d tháo. BU LÔNG/ M KÍN D NG C : D ng c gi a n ng 07725-0030000 VAM GI A N NG BU LÔNG M D U INDEX BU LÔNG/ M CÒ M TR C CAM TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 12. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-32 KI M TRA I TR NG GI M ÁP Tháo tr c cam (trang 23-31). Xoay gi m áp b ng tay. m b o ch c ch n cam gi m áp ho t ng êm và h i v v trí ban u b i l c c a lò xo. N u h ng gi m áp thì c n th c b tr c cam. RÁP Tra d u ng c vào b m t xoay vòng bi và b m t v u cam. Bôi d u molypden vào b m t tr t cam gi m áp. Ráp tr c cam vào u quy lát v i rãnh c a nó h ng v phía tr c ng th i gi cò m d l p. Ráp và si t bu lông/ m. GI M ÁPLÒ XO GI M ÁP V U CAM VÒNG BI TR C CAM CÒ M TR C CAM RÃNH BU LÔNG/ M TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 13. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-33 Xoay tr c c theo chi u ng c kim ng h cho n khi d u index trên vô l ng trùng v i d u V trên vách máy trái. Bôi d u ng c lên xích cam và r ng nhông cam. Ráp xích cam lên nhông cam sao cho l y c a nó kh p vào rãnh c a tr c cam, m b o ch c ch n r ng ng index trên nhông cam trùng v i m t nh u quy lát nh hình v ( i m ch t trên TDC k nén). Ráp nhông cam vào tr c cam. Gi nhông cam b ng d ng c chuyên d ng. Tra d u ng c ren bu lông m nhông cam và m t t a. Ráp và si t bu lông m nhông cam theo mô men si t quy nh. Tra t i thi u 4,0 cc d u ng c vào c n y. Ráp m kín m i và bu lông vào, r i si t chúng. Ráp theo trình t sau: – N p máy trái (trang 11-5). – N p u quy lát (trang 8-7). – p c nh d i bên trái (trang 23-26). D U V D U INDEX XÍCH CAM NHÔNG CAM D U INDEX Kh p (L Y/ RÃNH) D NG C : D ng c gi a n ng 07725-0030000 MÔ MEN L C SI T: 27 N.m (2,8 kgf.m, 20 lbf.ft) VAM GI A N NG BU LÔNG M NHÔNG CAM BU LÔNG/ M KÍN TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 14. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-34 U QUY LÁT THÁO Tháo nh sau: – Nhông cam (trang 23-31). – ng x (trang 3-21) – m/bu lông b t ng hút (trang 6-22) Tháo bu lông u quy lát. Tháo các c u quy lát theo ng chéo hai n ba b c. Tháo 4 c và m. Tháo u quy lát. Tháo gio ng và các ch t gô. RÁP V sinh xy lanh và b m t l p ráp u quy lát. Ráp các ch t gô và gio ng m i vào xy lanh. Lu n xích cam qua u quy lát và ráp u quy lát vào xy lanh. BU LÔNG C/ M U QUY LÁT CH T GÔ GIO NG U QUY LÁT XÍCH CAM TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 15. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-35 Bôi d u ng c vào b m t t a và si t c u quy lát. Ráp 4 m và si t c u quy lát theo quy t c ng chéo v i l c si t quy nh. L p và si t ch t bu lông u quy lát. Ráp theo trình t sau: – Nhông cam (trang 23-32) – ng x (trang 2-20) – Bu lông b t m/ m cách nhi t (trang 6-7) THÁO RÃ/RÁP MÔ MEN L C SI T: 13 N.m (1,3 kgf.m, 10 lbf.ft) BU LÔNG C/ M VÒNG HÃM LÒ XO D N H NG XU PÁP K P TR C CÒ M XU PÁP X BU LÔNG/ M TR C CAM XU PÁP HÚT XU PÁP X CÒ M XU PÁP HÚT CÒ M X LÒ XO LÒ XO XU PÁP PH T THÂN XU PÁP BU LÔNG HÃM TR C CÒ M TR C CÒ M HÚT Kh p l bu lông hãm. Kh p l bu lông hãm. MÓNG NG A : Vòng bi/V u cam : Khu v c tr t cam gi m áp TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 16. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-36 TAY LÁI RÁP C LÁI Ráp tay lái vào c lái ng th i kh p các l bu lông. Ráp bu lông và b c tr c t bên trái. Ráp bu lông b t c lái và b c sau, sau ó si t theo mô men si t quy nh. Ráp các ph n ã tháo theo th t ng c v i lúc tháo (trang 13-23). CÀNG SAU RÁP Ráp c n hãm v i d n h ng c a nó h ng v phía càng sau. Ráp theo trình t sau: – C n hãm – Bu lông – m lò xo – m – c c n hãm phanh sau V n ch t c theo úng mômen l c si t: Ráp ch t ch m i. Ráp tr t xích t i b ng cách kh p rãnh phía sau vào móc càng sau và rãnh vào d n h ng h p xích t i. Ráp rãnh phía tr c vào móc càng sau. B c sau cao h n b c tr c. MÔ MEN L C SI T: 59 N.m (6,0 kgf.m, 44 lbf.ft) B C TR C BU LÔNG B C SAU C MÔ MEN L C SI T: 22 N.m (2,2 kgf.m, 16 lbf.ft) C N HÃM C CH T M D N H NG M LÒ XO BU LÔNG TR T XÍCH T I kh p kh p TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 17. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-37 BÌNH I N THÁO/RÁP • Luôn v n công t c máy n v trí OFF tr c khi tháo bình i n. M khóa yên xe. Tháo vít c bi t và p bình i n ng th i tách l y p bình i n ra kh i rãnh trong h p ng . Luôn tháo c c âm bình i n tr c. Tháo bu lông và dây c c âm (-). Kéo p c c d ng v phía sau. Tháo bu lông và dây d ng (+) bình i n ra. Tháo bình i n ra kh i h p ng . Ráp theo th t ng c v i lúc tháo. • N i dây c c d ng (+) tr c, sau ó n i dây c c âm (-) sau. RÃNH CÀI P BÌNH I N VÍT C BI T MÓC CÀI DÂY C C D NG (+) BÌNH I N DÂY C C ÂM (-) BU LÔNG TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 18. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-38 S DÂY I N AFS110MS/MCS Y G Bl Lg/R Y/R Lg/R P W/Bu Bl/Bu Y/R O Lb G Br G/Y Lg G G R 3 42 1 N OFF ON LOCK BAT1BAT R/BlWBu HLLoHi Hi Lo (N) R N R L WLWWR OGrLb LgBl HoBAT Lo Hi HL Bu/R Bl Gr 3P Bu/R Bu W Gr Lb O WL WR W Bl Lg Ho BAT P W/Bu Bl/Bu Y/R G/Y O G W G BlR/Bl R G/Y Br G Lb O Br G G/Y Lb G G O W G Bu/YBu/Y G W Y/R Bl/Bu W/Bu P Lg/R Lb W Bu G Bl Bl C1 HL C1 TL G Br G Lb 9PMINI 9PMINI 6PMINI G Br G Br Bl Y/R Bl Bl/Bu Bl W/Bu Bl P Bl Lg/R G Bu G Lb O G G Y/W Bl 3P R 3P Bl G/Y Bl Bl G/Y Y R 6PMINI4TH 3RD 2ND 1ST R L 6P MINI2P 4P Y/RBl STBAT (N) C1HL YBu/R TL Br (N) Br G O G W Bu G Br W Bu G Br Br Y G Bl Lg/R Y/R P W/Bu Bl/Bu Br Y/W Y/R G/Y O Lb Y/W Y/W G MINI Bl 3P YY Bl R/W G 2P R/W G Bu/R Y 4P Br Y ST BAT Bl Y/R Bl 3P R/Bl RR R/Bl BAT BAT1 2P G 3P Bl/Y R/Bl Bu/Y 2P R/Bl R MINI 2P Bl R/Bl R R/W Y/R G R 5P R Bl/Y G G Y/R MINI G Y/R LbLb OO 3P L2P ÈNPHANH/SAU 18W/5W12V SAUPHÍAÈNBÁOR BÊNTRÁI 10W12V ISAUBÊNPH ÈNBÁOR 10W PHÍA 12V NG LE I R KH NI AH3,0 BÌNH 12V UC CHÌ CHÍNH 10A UC CHÌ PH 7,5A CCÔNGT ÈNPHANH SAUMÁT KHUNG U /HTC NHL TI CH N ICMA UNMÔ UKHII ÁNHLA NCU ÁNHL CCÔNGT MÁY CCÔNGT ÈNPHANH CTR C NG CÔNGT IKHÈNCCÔNGT C 10W TR I12V ÈNBÁOR BÊNPH LEBÁORR NGH x21,7W ÈN 12V S ÈNBÁOV x417W TRÍ 12V KHÔNG 1,7W ÈNBÁOS 12V ÈNBÁOR x23,4W12V 1,7W ÈNBÁOPHA 12V BÁONGH NGX TRÍVÈNBÁO 3,4W12V 35W/35W ÈNPHA TRÍ 3,4W ÈNV 12V 12V CTRÁITR ÈNBÁOR 10W12V ÈNCCÔNGT TPHA/CÈNCCÔNGTCMÁYCÔNGT C NG CÔNGT IKHCCÒICÔNGT CCÔNGT ÈNBÁOR CÒI CÔNG CCÒIT CCÔNGT ÈNBÁOR C T CÔNGT PHA/C N NG MBI CX C M XUNG A NCU PHÁT ÁNHL NG MÔT IDKH CCÔNGT STRÍV PHÁTMÁY T NÂU CAM XANHNH TCNH NG L H XÁMNG EN VÀNG XANH CL TR BI Y Bu G R W ULÀMD Br O Lb Lg P Gr P:MÁTIHMÀUPH MÀU MÀU MÀUMÀU N NH NH MÀU N NH NH MÀU TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 19. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-39 AFS110MD Y G Bl Lg/R Y/R Lg/R P W/Bu Bl/Bu Y/R O Lb G Br G/Y Lg G G R 3 42 1 N OFF ON LOCK BAT1BAT R/BlWBu HLLoHi Hi Lo (N) R N R L WLWWR OGrLb LgBl HoBAT Lo Hi HL Bu/R Bl Gr 3P Bu/R Bu W Gr Lb O WL WR W Bl Lg Ho BAT P W/Bu Bl/Bu Y/R G/Y O G W G BlR/Bl R G/Y Br G Lb O Br G G/Y Lb G G O W G Bu/YBu/Y G W Y/R Bl/Bu W/Bu P Lg/R Lb W Bu G Bl Bl C1 HL C1 TL G Br G Lb 9PMINI 9PMINI 6PMINI G Br G Br Bl Y/R Bl Bl/Bu Bl W/Bu Bl P Bl Lg/R G Bu G Lb O G G Y/W Bl 3P R 3P Bl G/Y Bl Bl G/Y Bl G/Y Bl G/Y Y R 6PMINI4TH 3RD 2ND 1ST R L 6P MINI2P 4P Y/RBl STBAT (N) C1HL YBu/R TL Br (N) Br G O G W Bu G Br W Bu G Br Br Y G Bl Lg/R Y/R P W/Bu Bl/Bu Br Y/W Y/R G/Y O Lb Y/W Y/W G MINI Bl 3P YY Bl R/W G 2P R/W G Bu/R Y 4P Br Y ST BAT Bl Y/R Bl 3P R/Bl RR R/Bl BAT BAT1 2P G 3P Bl/Y R/Bl Bu/Y 2P R/Bl R MINI 2P Bl R/Bl R R/W Y/R G R 5P R Bl/Y G G Y/RMINI G Y/R LbLb OO 3P L2P ÈNPHANH/SAU 18W/5W12V SAUPHÍAÈNBÁOR BÊNTRÁI 10W12V ISAUBÊNPH ÈNBÁOR 10W PHÍA 12V NG LE I R KH NI AH3,0 BÌNH 12V UC CHÌ CHÍNH 10A UC CHÌ PH 7,5A CCÔNGT ÈNPHANH SAUMÁT KHUNG U /HTC NHL TI CH N ICMA UNMÔ UKHII ÁNHLA NCU ÁNHL CCÔNGT MÁY CCÔNGT ÈNPHANH CTR C NG CÔNGT IKHÈNCCÔNGT C 10W TR I12V ÈNBÁOR BÊNPH LEBÁORR NGH x21,7W ÈN 12V S ÈNBÁOV x417W TRÍ 12V KHÔNG 1,7W ÈNBÁOS 12V ÈNBÁOR x23,4W12V 1,7W ÈNBÁOPHA 12V BÁONGH NGX TRÍVÈNBÁO 3,4W12V 35W/35W ÈNPHA TRÍ 3,4W ÈNV 12V 12V CTRÁITR ÈNBÁOR 10W12V ÈNCCÔNGT TPHA/CÈNCCÔNGTCMÁYCÔNGT C NG CÔNGT IKH CCÔNGT ÈNBÁORCCÒICÔNGT CÒI CÔNG CCÒIT CCÔNGT ÈNBÁOR C T CÔNGT PHA/C N NG MBI CX C M XUNG A NCU PHÁT ÁNHL NG MÔT IDKH CCÔNGT STRÍV PHÁTMÁY T NÂU CAM XANHNH TCNH NG L H XÁMNG EN VÀNG XANH CL TR BI Y Bu G R W ULÀMD Br O Lb Lg P Gr P:MÁTIHMÀUPH N NH NH MÀU N NH NH MÀU MÀUMÀU MÀU MÀU TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 20. GHI NH TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 21. 23-1 23 dummytext 23. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C ôi l i v v n an toàn···························23-2 H ng d n s d ng tài li u······················23-3 NH N BI T I XE ····································23-4 CÁC THÔNG S K THU T······················23-5 GIÁ TR L C SI T TIÊU CHU N·············23-10 I M BÔI TR N & B T KÍN······················23-13 I BÓ DÂY VÀ CÁP··································23-15 CÁC V TRÍ THÂN V ·······························23-24 S THÁO THÂN V ···························23-24 P TRÊN TR C·····································23-25 P C NH D I········································23-26 P GI A ···················································23-26 P NG CHÍNH ········································23-27 P THÂN···················································23-28 H P NG ·········································23-29 I U CH NH VÍT GIÓ································23-30 TR C CAM················································23-31 U QUY LÁT ··········································23-34 TAY LÁI·····················································23-36 CÀNG SAU················································23-36 BÌNH I N ················································23-37 S DÂY I N·····································23-38 TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 22. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-2 PH L C AFS110MS/MCS/MD-C ôi l i v v n an toàn Thông tin b o d ng Nh ng thông tin v b o d ng và s a ch a trong tài li u này c s d ng b i nh ng k thu t viên có tay ngh và trình k thu t. N u c th c hi n các công vi c s a ch a và b o trì mà không có ki n th c, d ng c và thi t b yêu c u có th gây t n th ng cho b n ho c cho ng i khác. Th m chí có th làm h ng xe và gây m t an toàn khi s d ng. Trong h ng d n b o trì này, chúng tôi mô t các ph ng pháp và quy trình th c hi n công vi c s a ch a và b o d ng. Trong ó có m t s h ng m c yêu c u ph i s d ng các d ng c và thi t b chuyên dùng. B t c ai có ý nh th c hi n công vi c thay th chi ti t, m t quy trình b o d ng hay s d ng d ng c không theo khuy n cáo c a Honda ph i t ch u trách nhi m v nh ng nguy hi m có th x y n i v i an toàn c a b n thân và an toàn i u khi n xe. N u c n thi t ph i thay th m t ph tùng, chi ti t nào ó nên s d ng ph tùng chính hi u c a Honda v i úng mã s ph tùng ho c lo i ph tùng t ng ng. Chúng tôi c bi t khuy n cáo các b n không nên s d ng ph tùng không chính hi u ho c ph tùng kém ch t l ng thay th . Vì s an toàn c a khách hàng Vi c b o trì và b o d ng úng ph ng pháp là c t y u m b o cho s an toàn c a khách hàng và n nh c a xe. B t c l i hay s su t nào khi b o d ng c ng có th gây m t an toàn khi i u khi n xe, gây h h ng xe hay gây th ng tích cho ng i khác. Vì s an toàn c a b n Vì h ng d n này ch s d ng cho k thu t viên do ó chúng tôi không c p n nh ng c nh báo v an toàn c b n (ví d mang g ng tay khi làm vi c v i các chi ti t nóng). N u b n ch a c ào t o v an toàn ho c th y không t tin v các hi u bi t an toàn d ch v thì chúng tôi khuy n cáo b n không c g ng th c hi n các công vi c hay quy trình c mô t trong cu n sách này. Sau ây chúng tôi xin a ra m t s l u ý chung v v n an toàn khi s a ch a. Tuy nhiên, chúng tôi không th c nh báo h t v i b n v m i nguy hi m có th phát sinh trong quá trình th c hi n b o d ng và s a ch a. Ch có b n m i có th quy t nh c có nên t th c hi n công vi c ó hay không. M t s l u ý quan tr ng v an toàn Hãy ch c ch n là b n ã hoàn toàn hi u các nguyên t c an toàn v d ch v t i c a hàng và ph i có y trang ph c b o h và s d ng các thi t b an toàn. Khi th c hi n b t c công vi c b o d ng nào c n c bi t chú ý nh ng v n sau: • c k các h ng d n tr c khi th c hi n công vi c b o d ng, ch c ch n là b n có y d ng c , thi t b ho c chi ti t, ph tùng thay th và có tay ngh c n thi t th c hi n công vi c ó m t cách an toàn và hoàn ch nh. • B o v m t c a b n b ng úng lo i kính b o h , m t n m i khi b n th c hi n công vi c khoan, mài, ho c làm vi c khu v c có khí/ch t l ng nén, lò xo ho c thi t b tích n ng l ng khác. N u có b t k s không ch c ch n nào, hãy eo kính b o v m t. • S d ng trang ph c b o h khi c n thi t ví d nh giày ho c g ng tay b o h . Làm vi c v i các chi ti t nóng, ho c s c, nh n có th gây b ng ho c th ng tích n b n. Vì v y, tr c khi b n ti p xúc v i các chi ti t có kh n ng gây th ng tích cho b n thân thì hãy s d ng g ng tay b o h . • T b o v b n thân và ng i khác m i khi nâng xe. M i khi b n nâng xe lên b ng ph ng ti n t i hay kích thì luôn ph i m b o ch c ch n ph ng ti n ó có thi t b nâng. Hãy s d ng kích . Ch c ch n là b n ã t t máy tr c khi th c hi n b t c công vi c b o d ng nào, tr khi có h ng d n khác. i u này s giúp b n h n ch c nh ng nguy c ti m n sau: • Nhi m c khí CO t khí x c a ng c . m b o thoáng t i khu v c b n v n hành ng c . • B ng do các chi ti t nóng ho c dung d ch làm mát. Hãy ng c và h th ng x ngu i tr c khi th c hi n b o d ng. • T n th ng do các chi ti t chuy n ng. N u h ng d n yêu c u ph i ch y máy thì ph i m b o bàn tay, các ngón tay và qu n áo không b v ng, hay trên ng chuy n ng. H i x ng và khí hydro t bình i n là ch t có th gây cháy n . gi m thi u kh n ng gây cháy n , hãy c n th n khi làm vi c khu v c có h i x ng và bình i n. • Ch s d ng các dung môi không cháy, không s d ng x ng r a các chi ti t. • Không x ho c ch a x ng vào bình h không có n p. • Không thu c lá, tia l a i n ho c các ngu n nhi t khu v c có x ng ho c bình i n. Th c hi n b o d ng hay s a ch a không úng có th gây m t an toàn, th ng tích ho c nguy hi m cho khách hàng. Do v y, th c hi n theo các quy trình, l u ý trong h ng d n b o trì này m t cách c n th n. Không th c hi n theo h ng d n và l u ý có th gây th ng tích và nguy hi m cho b n. Do v y, th c hi n theo úng các quy trình, l u ý trong h ng d n b o trì này m t cách c n th n. TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 23. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-3 H ng d n s d ng tài li u Xe này mô t quy trình d ch v i xe AFS110MS/MCS/MD-C. Tham kh o thêm sách b o trì ANF110MCV/MDV/MSV-9 và ph l c AFX110MS/MCS-A v quy trình b o d ng và d li u mà không trình bày trong cu n sách này. Khi c H ng d n này, b n s g p m t s thông tin ng tr c nó là m t bi u t ng M c ích c a nh ng thông tin trong ph n này là giúp tránh c nh ng h h ng n xe c a b n ho c các tài s n khác và có th nh h ng n môi tr ng. © Công ty Honda Motor. V N PHÒNG XU T B N TÀI LI U D CH V Ngày xu t b n: Tháng 6, 2011 Vì s an toàn c a b n và nh ng ng i xung quanh là r t quan tr ng. Trong tài li u này chúng tôi a ra m t s l u ý v an toàn và nh ng thông tin khác giúp b n có th a ra c nh ng quy t nh sáng su t. Tuy nhiên nó không th c nh báo h t m i nguy hi m liên quan n v n b o d ng khi th c hi n b o d ng lo i xe này. Vì v y, b n ph i t a ra nh ng quy t nh úng n nh t. B n có th tìm th y nh ng thông tin v an toàn d i các d ng sau: • Nhãn an toàn – dán trên xe • Thông báo v an toàn – ng tr c là m t bi u t ng c nh báo và m t trong ba t sau NGUY HI M, KHUY N CÁO, ho c C N TH N. Nh ng thông tin này có ý ngh a nh sau: B n S b NGUY HI M hay TH NG TÍCH NGHIÊM TR NG n u không th c hi n theo h ng d n. B n CÓ TH b NGUY HI M N TÍNH M NG hay TH NG TÍCH NGHIÊM TR NG n u không th c hi n theo h ng d n. B n CÓ TH b TH NG TÍCH n u không th c hi n theo h ng d n. • Các h ng d n – Cách b o d ng xe úng cách và an toàn. T T C NH NG THÔNG TIN, HÌNH NH MINH H A, H NG D N VÀ CÁC THÔNG S K THU T TRONG TÀI LI U NÀY D A TRÊN THÔNG TIN V S N PH M M I NH T CÓ C T I TH I I M IN TÀI LI U. Công ty Honda Motor CÓ QUY N THAY I B T C LÚC NÀO MÀ KHÔNG C N THÔNG BÁO TR C VÀ KHÔNG CH U B T C NGH A V NÀO. KHÔNG C TÁI B N B T C PH N NÀO C A TÀI LI U N U KHÔNG CÓ S CHO PHÉP B NG V N B N C A Công ty Honda Motor. TÀI LI U NÀY C VI T CHO NH NG NG I CÓ KI N TH C C B N V B O D NG XE MÁY, XE SCUT T , HO C XE ATVS C A Honda. TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 24. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-4 NH N BI T I XE Cu n sách này bao g m 3 lo i xe AFS110. • AFS110MS/II: Lo i phanh a tr c/Vành nan hoa • AFS110MCS: Lo i phanh a tr c/Vành úc • AFS110MD: Lo i tr ng phanh/Vành nan hoa S KHUNG, S MÁY S khung c óng bên ph i c lái. S máy c óng phía d i bên trái n p máy S b ch hòa khí c óng bên ph i c a thân b ch hòa khí. S KHUNG S MÁY S NH N BI T B CH HÒA KHÍ TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 25. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-5 THÔNG S K THU T THÔNG S K THU T CHUNG M C THÔNG S K THU T CÁC KÍCH TH C Chi u dài 1.919 mm Chi u r ng AFS110MS/MCS 709 mm AFS110MD 696 mm Chi u cao 1.080 mm Kho ng cách tr c bánh xe 1.227 mm Chi u cao yên xe 760 mm Chi u cao gác chân 272 mm Kho ng sáng g m xe 135 mm Tr ng l ng b n thân 100 kg KHUNG Ki u khung xe Lo i s ng l ng Gi m xóc tr c Phu c ng l ng Hành trình gi m xóc tr c 81 mm Gi m xóc sau Càng sau Hành trình gi m xóc sau 82 mm Gi m ch n sau Lo i ng ho t ng m t bên Kích c l p tr c 70/90 -17 M/C 38P Kích c l p sau 80/90 -17 M/C 50P Nhãn hi u l p IRC Tr c NR69 Sau NR69 VEE RUBBER Tr c V357F Sau V357R Phanh tr c AFS110MS/MCS Phanh a th y l c AFS110MD Phanh c khí gu c phanh giãn trong Phanh sau Phanh c khí gu c phanh giãn trong Góc nghiêng phu c tr c 26°30’ Chi u dài v t quét 68 mm Dung tích bình x ng 3,7 lít NG C ng kính xy lanh và hành trình piston 50,0 x 55,6 mm Dung tích xy lanh 109,1 cm3 T s nén 9,0 : 1 Truy n ng xu páp hai xu páp, truy n ng xích n SOHC Xu páp hút m khi nâng lên 1 mm 5° Tr c i m ch t trên óng khi nâng lên 1 mm 30° sau i m ch t d i Xu páp x m khi nâng lên 1 mm 34° Tr c i m ch t d i óng khi nâng lên 1 mm 0° t i i m ch t trên H thông bôi tr n B m t và áp su t c ng b c Ki u b m d u B m bánh r ng H th ng làm mát Làm mát b ng không khí L c gió L c gi y nh n Lo i tr c c Lo i l p ráp Tr ng l ng ng c khô 22,6 kg B trí xy lanh Xy lanh n nghiêng 80° so v i ph ng th ng ng CH HÒA KHÍ Lo i ch hòa khí Lo i van piston Tr ga 18 mm TRUY N NG H th ng ly h p Lo i nhi u a ma sát, t H th ng v n hành ly h p Lo i ly tâm t ng Truy n ng 4 s , n kh p không i Gi m t c s c p 4,059 (69/17) Truy n ng cu i cùng 2,642 (37/14) T s r ng S 1 2,615 (34/13) S 2 1,555 (28/18) S 3 1,136 (25/22) S 4 0,916 (22/24) Ki u sang s H th ng tr s v n hành b ng chân trái(h th ng s vòng , ch khi xe d ng) - N - 1 - 2 - 3 - 4 (- N: không s ) TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 26. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-6 H TH NG BÔI TR N n v : mm (in) H TH NG NHIÊN LI U U QUY LÁT/XU PÁP n v : mm (in) H TH NG I N H th ng ánh l a DC-CDI H th ng C n kh i ng và mô t kh i ng i n H th ng s c Máy phát i n xoay chi u u ra m t pha Ti t ch /ch nh l u Ch nh l u n a sóng b ng SCR /m t pha H th ng chi u sáng Máy phát M C THÔNG S K THU T M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A Dung tích d u máy Khi x 0,8 lít (0,8 US qt, 0,7 lmp qt) – Khi rã máy 1,0 lít (1,1 US qt, 0,9 lmp qt) – D u máy khuy n cáo D u Honda 4 thì ho c lo i t ng ng Phân lo i API: SG ho c cao h n (ngo i tr nh ng lo i d u nh t có dòng ch b o toàn n ng l ng vòng tròn c a nhãn API). nh t: SAE 10W-30 Tiêu chu n JASO T 903: MA – Rô to b m d u Khe h nh – 0,15 (0,006) Khe h thân 0,15 – 0,21 (0,006 – 0,008) 0,26 (0,010) Khe h bên 0,03 – 0,09 (0,001 – 0,004) 0,15 (0,006) M C THÔNG S K THU T S nh n bi t ch hòa khí PB7UL T c c m ch ng ng c T i thi u 1.400 ± 100 (vòng/phút) Hành trình t do tay ga 2 – 6 mm Jic l chính #90 Jic l ph #35 M c phao x ng 11,7 mm Khe h ban u vít gió Xem trang 23-30 Áp su t chân không tiêu chu n van ki m soát PAIR 60 kPa (450 mmHg) M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A Áp su t nén xy lanh 824 kPa (8,4 kgf/cm2 , 120 psi) t i 400 vòng/phút – vênh u quy lát – 0,05 (0,002) Xu páp, d n h ng xu páp Khe h xu páp HÚT/X 0,10 ± 0,02 (0,004 ± 0,001) – ng kính ngoài thân xu páp HÚT 4,975 – 4,990 (0,1959 – 0,1965) 4,965 (0,1955) X 4,955 – 4,970 (0,1951 – 0,1957) 4,945 (0,1947) ng kính trong d n h ng xu páp HÚT/X 5,000 – 5,012 (0,1969 – 0,1973) 5,03 (0,198) Khe h gi a d n h ng v i thân xu páp HÚT 0,010 – 0,037 (0,0004 – 0,0015) 0,065 (0,0026) X 0,030 – 0,057 (0,0012 – 0,0022) 0,085 (0,0033) Ph n nhô ra d n h ng xu páp HÚT/X 9,1 – 9,3 (0,36 – 0,37) – Chi u r ng xu páp HÚT/X 0,90 – 1,10 (0,035 – 0,043) 1,6 (0,06) Chi u dài t do lò xo xu páp HÚT/X 30,67 (1,207) 30,62 (1,206) Cò m /tr c cò m ng kính trong cò m HÚT/X 10,000 – 10,015 (0,3937 – 0,3943) 10,10 (0,398) ng kính ngoài tr c cò m HÚT/X 9,972 – 9,987 (0,3926 – 0,3932) 9,91 (0,390) Khe h gi a cò m và tr c cò m HÚT/X 0,013 – 0,043 (0,0005 – 0,0017) 0,044 (0,0017) Tr c cam Chi u cao g i cam HÚT 32,194 – 32,434 (1,2675 – 1,2769) 32,16 (1,266) X 31,990 – 32,230 (1,2594 – 1,2689) 31,96 (1,258) C ng xích cam ng kính ngoài c n y 11,985 – 12,000 (0,4718 – 0,4724) 11,94 (0,470) Chi u dài t do c a lò xo 111,3 (4,38) 109 (4,3) TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 27. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-7 XY LANH/PISTON n v : mm (in) C C U SANG S /LY H P n v : mm (in) MÁY PHÁT/LY H P KH I NG n v : mm (in) M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A Xy lanh ng kính trong 50,005 – 50,015 (1,9687 – 1,9691) 50,05 (1,970) oval – 0,10 (0,004) côn – 0,10 (0,004) vênh – 0,05 (0,002) Piston, xéc m ng H ng d u piston D u "IN" h ng v xu páp hút – ng kính ngoài pít tông 49,980 – 49,995 (1,9677 – 1,9683) 49,91 (1,965) i m o ng kính ngoài pít tông Cách chân váy piston 10 mm (0,4 in) – ng kính trong l ch t piston 13,002 – 13,008 (0,5119 – 0,5121) 13,03 (0,513) ng kính ngoài ch t piston 12,994 – 13,000 (0,5116 – 0,5118) 12,98 (0,511) Khe h gi a piston và ch t piston 0,002 – 0,014 (0,0001 – 0,0006) 0,075 (0,0030) Khe h gi a xéc- m ng và rãnh xéc- m ng Vòng nh 0,015 – 0,045 (0,0006 – 0,0018) 0,09 (0,004) Vòng th 2 0,015 – 0,045 (0,0006 – 0,0018) 0,09 (0,004) Khe h mi ng xéc –m ng Vòng nh 0,10 – 0,25 (0,004 – 0,010) 0,5 (0,02) Vòng th 2 0,10 – 0,25 (0,004 – 0,010) 0,5 (0,02) Vòng d u (vòng bên) 0,20 – 0,70 (0,008 – 0,028) 1,1 (0,04) Khe h gi a xy lanh và piston 0,010 – 0,035 (0,0004 – 0,0014) 0,10 (0,004) ng kính trong l u nh thanh truy n 13,016 – 13,034 (0,5124 – 0,5131) 13,05 (0,514) Khe h gi a ch t piston và thanh truy n 0,016 – 0,040 (0,0006 – 0,0016) 0,07 (0,003) M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A Ly h p i u khi n dày a 2,00 – 2,20 (0,079 – 0,087) 1,82 (0,072) vênh a – 0,20 (0,008) Chi u cao t do lò xo ly h p 5,01 (0,197) 4,63 (0,182) D n h ng ly h p ngoài ng kính trong 16,991 – 17,009 (0,6689 – 0,6696) 17,049 (0,6712) ng kính ngoài 22,959 – 22,980 (0,9039 – 0,9047) 22,940 (0,9031) ng kính trong bánh r ng truy n ng s c p 23,000 – 23,021 (0,9055 – 0,9063) 23,07 (0,908) ng kính ngoài tr c chính t i d n h ng n i ly h p 16,966 – 16,984 (0,6680 – 0,6687) 16,87 (0,664) Ly h p ly tâm ng kính trong tr ng ly h p 104,0 – 104,2 (4,09 – 4,10) 104,3 (4,11) Chi u dày l p b ly h p 1,5 (0,06) 1,0 (0,04) ng kính trong tr ng ly h p m t chi u 42,000 – 42,020 (1,6535 – 1,6543) 42,04 (1,655) ng kính ngoài con l n ly h p m t chi u 4,990 – 5,000 (0,1965 – 0,1969) 4,97 (0,196) ng kính trong bánh r ng truy n ng s c p 19,030 – 19,058 (0,7492 – 0,7503) 19,11 (0,752) ng kính ngoài tr c c t i bánh r ng truy n ng s c p 18,967 – 18,980 (0,7467 – 0,7472) 18,92 (0,745) M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A ng kính ngoài v u bánh r ng truy n ng kh i ng 45,660 – 45,673 (1,7976 – 1,7981) 45,2 (1,78) TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 28. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-8 TR C C /H P S /C N KH I NG n v : mm (in) BÁNH TR C/PHANH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI n v : mm (in) M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A Tr c c Khe h bên thanh truy n 0,10 – 0,35 (0,004 – 0,014) 0,60 (0,024) Khe h h ng kính thanh truy n 0 – 0,008 (0 – 0,0003) 0,05 (0,002) o – 0,10 (0,004) Truy n ng ng kính trong bánh r ng M2, M3 17,000 – 17,018 (0,6693 – 0,6700) 17,04 (0,671) C1 18,000 – 18,018 (0,7087 – 0,7094) 18,04 (0,710) C4 20,000 – 20,021 (0,7874 – 0,7882) 20,04 (0,789) ng kính ngoài b c C1 17,966 – 17,984 (0,7073 – 0,7080) 17,94 (0,706) ng kính trong b c C1 15,000 – 15,018 (0,5906 – 0,5913) 15,04 (0,592) Khe h gi a b c v i bánh r ng C1 0,016 – 0,052 (0,0006 – 0,0020) 0,10 (0,004) ng kính ngoài tr c chính M3 16,966 – 16,984 (0,6680 – 0,6687) 16,95 (0,667) ng kính ngoài tr c th c p C1 14,966 – 14,984 (0,5892 – 0,5899) 14,95 (0,589) Khe h gi a tr c v i bánh r ng M3 0,016 – 0,052 (0,0006 – 0,0020) 0,09 (0,004) Khe h gi a tr c và b c C1 0,016 – 0,052 (0,0006 – 0,0020) 0,09 (0,004) Càng g t s / heo s ng kính trong càng g t s 34,075 – 34,100 (1,3415 – 1,3425) 34,14 (1,344) Chi u dày càng g t s 4,85 – 4,95 (0,191 – 0,195) 4,60 (0,181) ng kính ngoài heo s Ph i 33,950 – 33,975 (1,3366 – 1,3376) 33,93 (1,336) Trái 23,940 – 23,980 (0,9425 – 0,9441) 23,92 (0,942) C n kh i ng ng kính l bánh r ng 20,000 – 20,021 (0,7874– 0,7882) 20,08 (0,791) ng kính ngoài tr c 19,959 – 19,980 (0,7858 – 0,7866) 19,94 (0,785) M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A Chi u sâu t i thi u c a gai l p – T i d u ch th mòn Áp su t l p ngu i Ch ng i i u khi n 200 kPa (2,00 kgf/cm2 , 29 psi) – Ng i i u khi n và ng i ng i sau 200 kPa (2,00 kgf/cm2 , 29 psi) – o tr c – 0,20 (0,008) o vành H ng tâm – 1,0 (0,04) D c tr c – 1,0 (0,04) Kho ng cách vành t i moay AFS110MS 13 ± 1 (0,51 ± 0,04) – AFS110MD 10 ± 1 (0,39 ± 0,04) – Gi m xóc tr c Chi u dài t do c a lò xo 294,3 (11,59) – H ng lò xo V i u xo n ng n h ng xu ng d i – o ng gi m xóc – 0,20 (0,008) D u gi m xóc khuyên dùng D u gi m xóc – M c d u (d i y) 78,0 (3,07) – Dung tích d u gi m xóc 62,0 ± 1cm3 (2,10 ± 0,03 US oz, 2,18 ± 0,04 lmp oz) – Phanh (AFS110MD) ng kính trong tr ng phanh 110,0 – 110,2 (4,33 – 4,34) 111,0 (4,37) Hành trình t do tay phanh 10 – 20 (0,4 – 0,8) – TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 29. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-9 BÁNH SAU/PHANH SAU/GI M XÓC SAU n v : mm (in) PHANH TH Y L C (AFS110MS/MCS) n v : mm (in) BÌNH I N/H TH NG S C H TH NG ÁNH L A H TH NG KH I NG I N n v : mm (in) M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A Chi u sâu t i thi u c a gai l p – T i d u ch th mòn Áp su t l p ngu i Ch ng i i u khi n 225 kPa (2,25 kgf/cm2 , 33 psi) – Ng i i u khi n và ng i ng i sau 280 kPa (2,80 kgf/cm2 , 41 psi) – o tr c – 0,20 (0,008) o vành H ng tâm – 1,0 (0,08) D c tr c – 1,0 (0,08) Kho ng cách vành t i moay AFS110MS/MD 6 ± 1 (0,24 ± 0,04) – Xích t i C -m t xích DID 420AD – 104RB – KMC 420JB – 104 – trùng 20 – 30 (0,8 – 1,2) – Phanh ng kính trong tr ng phanh 110,0 – 110,2 (4,33 – 4,34) 111,0 (4,37) Hành trình t do bàn p phanh 20 – 30 (0,8 – 1,2) – M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A D u phanh khuy n cáo DOT 3 ho c DOT 4 – Ch th mòn b phanh – T i rãnh dày a phanh 3,3 – 3,7 (0,13 – 0,15) 3,0 (0,12) o a phanh – 0,30 (0,012) ng kính trong xy lanh chính 11,000 – 11,043 (0,4331 – 0,4348) 11,055 (0,4352) ng kính ngoài piston chính 10,957 – 10,984 (0,4314 – 0,4324) 10,945 (0,4309) ng kính trong xy lanh ngàm phanh 33,96 – 34,01 (1,337 – 1,339) 34,02 (1,340) ng kính ngoài piston ngàm phanh 33,878 – 33,928 (1,3338 – 1,3357) 33,87 (1,333) M C THÔNG S K THU T Bình i n Dung tích 12 V – 3,0 Ah (10 h) Dòng i n rò 20 mA max, i n áp (20°C/ 68°F) S c y 13,0 – 13,2 V C n s c D i 12,4 V Dòng i n s c Bình th ng 0,3 A/5 – 10 h Nhanh 3,0 A/0,5h Máy phát Dung tích t i thi u 0,120 kW/5.000(vòng/phút) i n tr cu n s c(20°C/68°F) 0,2 – 1,0 M C THÔNG S K THU T Bugi Tiêu chu n CPR6EA-9S(NGK) U20EPR9S(DENSO) Khe h bugi 0,80 – 0,90 mm i n áp nh cu n ánh l a T i thi u 100 V i n áp nh cu n phát xung ánh l a T i thi u 0,7 V Th i i m ánh l a (d u "F") 10° tr c i m ch t trên t i t c c m ch ng M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A Chi u dài ch i than mô t 7,0 (0,28) 3,5 (0,14) TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 30. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-10 ÈN/ NG H /CÔNG T C MÔMEN L C SI T GIÁ TR L C SI T TIÊU CHU N GIÁ TR L C SI T KHUNG VÀ NG C • Thông s l c si t c li t kê d i ây dành cho các bu lông/ c/vít quy nh. • Nh ng c; bu lông khác c si t theo tiêu chu n c a b ng phía trên. KHUNG/ P THÂN/ H TH NG KHÍ X B O D NG H TH NG BÔI TR N M C THÔNG S K THU T Bóng èn èn tr c (pha/c t) 12 V – 35/35 W èn v trí 12 V – 3,4 W x 2 èn phanh/sau 12 V – 18/5 W èn báo r tr c 12 V – 10 W x 2 èn tín hi u báo r sau 12 V – 10 W x 2 èn ng h 12 V – 1,7 W x 2 èn ch th báo r 12 V – 3,4 W x 2 èn ch th báo pha 12 V – 1,7 W èn báo v trí s 12 V – 1,7 W x 4 èn báo không s 12 V – 1,7 W C u chì Chính 10 A Ph 7,5 A LO I BU LÔNG/ C/VÍT L C SI T: LO I BU LÔNG/ C/VÍT L C SI T: N·m (kgf·m, lbf·ft) N·m (kgf·m, lbf·ft) Bu lông và c 5 mm 5,2 (0,5, 3,8) Vít 5 mm 4,2 (0,4, 3,1) Bu lông và c 6 mm 10 (1,0, 7) Vít 6 mm 9,0 (0,9, 6,6) (Bao g m bu lông SH) Bu lông 6 mm ( u 8 mm, bích nh ) 10 (1,0, 7)Bu lông và c 8 mm 22 (2,2, 16) Bu lông và c 10 mm 34 (3,5, 25) Bu lông 6 mm ( u 8 mm, bích to) 12 (1,2, 9)Bu lông và c 12 mm 55 (5,6, 41) Bu lông 6 mm ( u 10 mm) và c 12 (1,2, 9) bu lông và c 8 mm 27 (2,8, 20) bu lông và c 10 mm 39 (4,0, 29) M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) c khóa dây ga 1 10 – Xem trang 3-17 Bu lông b t h p xích t i 4 6 7 (0,71, 5,2) Bu lông b t p ng x 2 6 9 (0,92, 6,6) c n i ng x 2 8 27 (2,8, 20) Gu giông b t ng x 2 8 – Xem trang 3-22 M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Bu lông x d u 1 12 24 (2,4, 18) c khóa vít i u ch nh xu páp 2 5 9 (0,92, 6,6) Tra d u ng c vào ren và m t t a. Bu lông n p l c d u ly tâm 3 5 5 (0,51, 3,7) Bôi keo khóa vào ren: Xem trang 4-12 c khóa i u ch nh ly h p 1 8 12 (1,2, 9) Bugi 1 10 16 (1,6, 12) Vít p h p l c gió 5 5 1,1 (0,11, 0,8) M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Vít p b m d u 3 5 5 (0,51, 3,7) TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 31. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-11 H TH NG NHIÊN LI U THÁO/RÁP NG C U QUY LÁT/XUPÁP XY LANH/PÍT TÔNG C C U SANG S /LY H P MÁY PHÁT/LY H P KH I NG M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Vít van x ng 2 3 0,88 (0,090, 0,65) Vít van c t khí 2 4 2,1 (0,21, 1,5) Jic l ph 1 – 1,5 (0,15, 1,1) Jic l chính 1 – 1,5 (0,15, 1,1) Gi kim ga 1 – 2,5 (0,25, 1,8) Vít b t bu ng phao 2 4 2,1 (0,21, 1,5) Vít x bu ng phao 1 – 1,5 (0,15, 1,1) Chén l c l ng 1 – 5,9 (0,60, 4,4) Vít b t gi dây ga 1 5 3,4 (0,35, 2,5) Vít c n van x ng 1 4 2,1 (0,21, 1,5) Bôi keo khóa vào các ren. Bu lông b t ng hút 2 6 12 (1,2, 9) Bu lông b t van ki m soát PAIR 2 6 10 (1,0, 7) Vít p van PAIR 2 4 2,1 (0,21, 1,5) M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Bu lông t m nh v nhông t i 2 6 12 (1,2, 9) c treo ng c 3 10 59 (6,0, 44) M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Bu lông c bi t p u quy lát 2 6 10 (1,0, 7) Bu lông u quy lát 4 7 13 (1,3, 10) Tra d u ng c vào ren và m t t a. Bu lông m nhông cam 1 8 27 (2,8, 20) Tra d u ng c vào ren và m t t a. Bu lông c ng xích cam 1 14 22 (2,2, 16) Bu lông c n c ng xích cam 1 8 16 (1,6, 12) M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Bu lông ch t bánh d n h ng xích cam 1 8 10 (1,0, 7) Gu dông xy lanh 4 7 – Xem trang 9-8 M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Bu lông c n hãm heo s 1 6 10 (1,0, 7) Bôi keo khóa vào các ren: Xem trang 10-31. Ch t lò xo h i v c n sang s 1 8 30 (3,1, 22) Bu lông a cam sang s 1 6 17 (1,7, 13) Bôi keo khóa vào các ren: Xem trang 10-30. c khóa ly h p ly tâm 1 14 54 (5,5, 40) Tra d u ng c vào ren và m t t a. c khóa tâm ly h p 1 14 54 (5,5, 40) Tra d u ng c vào ren và m t t a. Bu lông a nâng ly h p 4 6 12 (1,2, 9) M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) c vô l ng i n 1 10 40 (4,1, 30) Tra d u ng c vào ren và m t t a. Bu lông b t ly h p kh i ng 6 6 16 (1,6, 12) Bôi keo khóa vào các ren: Xem trang 11-12. TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 32. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-12 C N KH I NG/B S /TR C C BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI GI M XÓC SAU/PHANH SAU/BÁNH SAU PHANH TH Y L C (AFS110MS/MCS) H TH NG ÁNH L A H TH NG KH I NG I N M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Tr c bánh d n h ng xích cam 1 6 10 (1,0, 7) M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) c hãm thân c lái 1 26 – Xem trang 13-30 Ren trên c lái 1 26 – Xem trang 13-30 Bu lông b t u d i gi m xóc 4 10 64 (6,5, 47) Vít i tr ng tay lái 2 6 9 (0,92, 6,6) Vít ren SL c b t c lái 1 10 59 (6,0, 44) c U Bu lông ch t tay phanh (AFS110MD) 1 5 1,0 (0,10, 0,7) Bu lông ch t tay phanh (AFS110MD) 1 5 4,5 (0,46, 3,3) c c n phanh tr c (AFS110MD) 1 6 10 (1,0, 7) c tr c tr c 1 12 59 (6,0, 44) c U Bu lông giác chìm a phanh tr c 4 8 42 (4,3, 31) Bu lông ALOC; thay m i bu lông. Nan hoa tr c 36 BC 2,9 3,2 (0,33, 2,4) Bu lông giác chìm gi m xóc tr c 2 8 20 (2,0, 15) Bôi keo khóa vào ren. M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) c tr c sau 1 12 59 (6,0, 44) c U Nan hoa sau 36 BC 3,2 3,7 (0,38, 2,7) c nhông t i sau 4 8 32 (3,3, 24) c U Bu lông b t nhông t i 4 8 – Xem trang 14-11 c c n hãm phanh sau 2 8 22 (2,2, 16) c c n phanh sau 1 6 10 (1,0, 7) c U Bu lông b t u trên gi m xóc sau 2 10 24 (2,4, 18) c m b t u d i gi m xóc sau 2 10 24 (2,4, 18) c càng sau 1 12 59 (6,0, 44) c U M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Van x khí ngàm phanh 1 8 5,4 (0,55, 4,0) Ch t b phanh 1 10 17 (1,7, 13) Bu lông ch t giá ngàm phanh 1 8 17 (1,7, 13) Bu lông b t ngàm phanh 2 8 30 (3,1, 22) Bu lông ALOC; thay m i bu lông. Bu lông d u ng phanh 2 10 34 (3,5, 25) Vít n p binh ch a d u xy lanh chính 2 4 1,5 (0,15, 1,1) Vít công t c èn phanh tr c 1 4 1,2 (0,12, 0,9) Bu lông ch t tay phanh 1 6 1,0 (0,10, 0,7) c ch t tay phanh 1 6 5,9 (0,60, 4,4) Bu lông k p ng phanh 1 6 12 (1,2, 9) Bu lông ALOC; thay m i. M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) N p l th i i m 1 14 1,5 (0,15, 1,1) M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Vít dây mô t kh i ng 1 4 2,0 (0,20, 1,5) Vít v mô t kh i ng 3 5 4,2 (0,43, 3,1) TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 33. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-13 ÈN/ NG H /CÔNG T C KHÁC CÁC I M BÔI TR N VÀ B T KÍN NG C M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Bu lông b t công t c máy 2 6 9 (0,92, 6,6) Bu lông ALOC; thay m i bu lông. Bu lông giác chìm b t khóa an toàn 1 5 3,9 (0,40, 2,9) Bu lông ALOC; thay m i M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Bu lông b t chân ch ng c nh 1 10 18 (1,8, 13) c b t chân ch ng c nh 1 10 44 (4,5, 32) V T LI U V TRÍ CÁC B PH N GHI CHÚ D u ng c Trong xy lanh B m t tr t ngoài piston và rãnh xéc m ng M t trong l ch t pít tông B m t ngoài ch t pít tông Toàn b b m t xéc m ng B m t bên trong u nh thanh truy n u l n thanh truy n 1 – 2 cm3 B m t ngoài thân xu páp và u thân xu páp HÚT/X Toàn b b m t tr c cam Toàn b b m t xích cam và r ng nhông cam Khu v c b m t bên trong cò m và con l n B m t tr c cò m Khu v c tr t rô to trong và ngoài b m d u Toàn b tr c bánh d n h ng xích cam B m t ngoài d n h ng ly h p ngoài Toàn b b m t a ly h p Ngõng tr c sang s B m t bên trong c n sang s Toàn b b m t heo s B m t xoay t m khóa heo s tr c th c p R ng bánh r ng (s c p, truy n ng, kh i ng) Bên trong c n y c ng xích cam T i thi u 4,0 cc Khu v c c hai ngõng tr c bánh r ng gi m t c kh i ng Toàn b b m t tr c bánh r ng gi m t c kh i ng B m t l n ly h p kh i ng R ng bánh r ng gi m t c ly h p kh i ng B m t xoay m i bánh r ng Ph t O Keo khóa Ren bu lông t m hãm d u Xem trang 8-26 Ren bu lông t m nh v vòng bi tr c s c p Xem trang 12-17 D u molypden disunfua g m h n h p 1/2 d u ng c và 1/2 m molybdenum disunfua) B m t trong bánh r ng truy n ng s c p B m t bên trong bánh r ng sang s Toàn b b m t b c bánh r ng C1 Rãnh càng g t s bánh r ng M4, C3 Khu v c tr t cam gi m áp B m t bên trong bánh r ng kh i ng B m t tr t bánh r ng d n ng kh i ng Ch t b t kín(Three bond 1215 ho c lo i t ng ng) B m t l p ráp vách máy trái Xem trang 12-20 Ph t cao su p u quy lát (khu v c hình bán nguy t) Xem trang 8-7 Ch t b t kín(Three bond 1215 ho c 1207B ho c lo i t ng ng) B m t t a k p dây máy phát M a d ng Mi ng ph t d u tr c kh i ng và tr c sang s Mi ng ph t d u tr c th c p Ch t t y r a Khu v c ti p xúc vô l ng i n và bên trái tr c c TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 34. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-14 KHUNG V T LI U V TRÍ CÁC B PH N GHI CHÚ M a d ng ch u áp su t cao (ch nh: Kyodo Yushi EXCELITE EP2, Shell ALVANIA EP2 ho c lo i t ng ng) Mi ng ph t ch n b i c lái Bôi t i thi u 3 g Khu v c vòng bi ngoài và trong phía trên Bôi t i thi u 3 g M t ngoài và trong vòng bi phía d i Bôi t i thi u 3 g M (Daphne EPONEX NO,0, Shell BEARING GREASE HD, Pertamina 366903 ho c lo i t ng ng) R ng bánh r ng ng h t c (AFS110MD) Bôi 0,8 – 1,2 g (AFS110MS/MCS) Bôi 0,2 – 0,4 g B m t trong bánh r ng ng h t c Bôi 0,03 – 0,05 g Tr c bánh r ng ng h t c Bôi 0,02 – 0,03 g R ng bánh r ng ng h t c Bôi 0,2 – 0,4 g M a d ng Ch t nh v bát phanh tr c (AFS110MD) Bôi 0,02 – 0,04 g B m t tr t c a bu lông ch t tay phanh tr c (AFS110MD) Ch t nh v bát phanh sau Bôi 0,02 – 0,04 g B m t tr t cam phanh tr c (AFS110MD) Bôi 0,06 – 0,08 g B m t tr t cam phanh sau Bôi 0,06 – 0,08 g Khu v c ti p xúc gu c phanh cam phanh tr c (AFS110MD) Bôi 0,06 – 0,10 g Khu v c ti p xúc gu c phanh cam phanh sau Bôi 0,03 – 0,05 g B m t tr c tr c/sau Mi ng ph t ch n b i bánh tr c Mi ng ph t ch n b i bát phanh tr c (AFS110MD) Rãnh ng tay ga và rãnh mép ng ga Mi ng ph t ch n b i c m b t bánh sau Ph t O moay bánh xe sau Ph t O dây ng h t c Khu v c tr t khóa yên xe B m t tr t c n kh i ng B m t tr t tr c chân ch ng c nh B m t tr t c n phanh sau/tr c chân ch ng gi a M i vòng bi bánh xe M Silicon (AFS110MS/MCS) B m t tr t c a bu lông ch t tay phanh tr c Khu v c ti p xúc gi a pit tông chính và tay phanh tr c Khu v c tr t ch t giá ngàm phanh Bôi t i thi u 0,4 g Ph t ch n b i ngàm phanh Ph t O ch t b phanh D u phanh DOT 3 ho c DOT 4 (AFS110MS/MCS) Cúp ben piston, lò xo và piston phanh chính Piston ngàm phanh Ph t ch n b i ngàm phanh Honda Bond A ho c lo i t ng ng Bên trong cao su tay lái Khu v c gia công h p l c gió v i ng n i h p l c gió D u gi m xóc Mi ng ph t d u gi m xóc Mi ng ph t ch n b i gi m xóc Ph t O n p gi m xóc SAE #80 ho c d u bánh r ng 90 ho c d u bôi tr n xích t i Xích t i D u bánh r ng Ph t d cam phanh tr c (AFS110MD) Ph t cam phanh sau D u bôi tr n cáp Bên trong dây ga TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 35. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-15 I BÓ DÂY & CÁP AFS110MS/MCS DÂY CÔNG T C ÈN PHANH TR C DÂY CÔNG T C TAY LÁI TRÁI U N I 9P B ÈN PHA DÂY NG H T C DÂY LE GIÓ NG PHANH TR C DÂY GA DÂY CÔNG T C TAY LÁI PH I R LE ÈN BÁO R DÂY NG H T C BÓ DÂY B NG H U N I 2P CÔNG T C MÁY NG PHANH TR C DÂY LE GIÓ TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 36. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-16 AFS110MD DÂY CÔNG T C TAY LÁI TRÁI U N I 9P B ÈN PHA DÂY LE GIÓ DÂY GA R LE ÈN BÁO R DÂY PHANH TR C DÂY NG H T C DÂY CÔNG T C TAY LÁI PH I DÂY CÔNG T C ÈN PHANH TR C DÂY NG H T C BÓ DÂY B NG H U N I 2P CÔNG T C MÁY DÂY PHANH TR C DÂY LE GIÓ TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 37. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-17 AFS110MS/MCS BÓ DÂY B NG H DÂY CÒI DÂY NG H T C NG PHANH TR C NG C P KHÍ NG THÔNG H I CÁC U N I: – U N I 9P B DÂY NG H – U N I 6P B DÂY NG H DÂY LE GIÓ NG PHANH TR C U N I 2P CÔNG T C MÁY NG THÔNG H I DÂY GA BÓ DÂY CHÍNH TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 38. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-18 AFS110MD BÓ DÂY B NG H DÂY CÒI DÂY NG H T C DÂY PHANH TR C NG C P KHÍ NG THÔNG H I CÁC U N I: – U N I 9P B DÂY NG H – U N I 6P B DÂY NG H DÂY LE GIÓ U N I 2P CÔNG T C MÁY NG THÔNG H I DÂY GA BÓ DÂY CHÍNH TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 39. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-19 TOÀN B CÁC KI U XE NÀY DÂY LE GIÓ NG THÔNG H I DÂY GA BÓ DÂY CHÍNH B L C KHÍ RIÊNG NG C P KHÍ NG C P KHÍ TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 40. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-20 DÂY CÔNG T C ÈN PHANH SAU DÂY BUGI U N I 2P CÔNG T C KH I NG NG CHÂN KHÔNG BÓ DÂY CHÍNH NG C P KHÍ U N I DÂY MÁT NG THÔNG H I U N I DÂY MÁY PHÁT/CU N PHÁT SUNG (Vàng,Xanh/Vàng) C C MÁTU N I DÂY CU N ÁNH L A( en/Vàng, L c) TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 41. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-20 DÂY CÔNG T C ÈN PHANH SAU DÂY BUGI U N I 2P CÔNG T C KH I NG NG CHÂN KHÔNG BÓ DÂY CHÍNH NG C P KHÍ U N I DÂY MÁT NG THÔNG H I U N I DÂY MÁY PHÁT/CU N PHÁT SUNG (Vàng,Xanh/Vàng) C C MÁTU N I DÂY CU N ÁNH L A( en/Vàng, L c) TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 42. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-21 U N I 2P MÁY PHÁT NG X CH HÒA KHÍ B L C KHÍ RIÊNG NG THÔNG H I VÁCH MÁY NG C P KHÍ U N I 6P CÔNG T C ( en) V TRÍ S U N I 4P TI T CH /CH NH L U U N I DÂY MÁY PHÁT/CU N PHÁT SUNG (Vàng,Xanh/Vàng) NG D N X NG TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 43. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-22 DÂY C M BI N M C X NG DÂY MÔ UN I U KHI N ÁNH L A DÂY C M BI N M C X NG MÔ UN I U KHI N ÁNH L A (ICM) BÓ DÂY CHÍNH NG D N X NG L C X NG BÓ DÂY CHÍNH U N I 3P C M BI N M C X NG(Ðen) NG D N X NG BÓ DÂY CHÍNH U N I DÂY CÔNG T C ÈN PHANH SAU ( en, L c/Vàng) BÓ DÂY BÌNH I N U N I DÂY ( )/ U N I 2P/3P BÓ DÂY BÌNH I N TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 44. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-23 MÔ UN I U KHI N ÁNH L A (ICM) BÓ DÂY CHÍNH BÓ DÂY CHÍNH CH N BÙN SAU CAO SU P ICM CAO SU P ICM MÔ UN I U KHI N ÁNH L A (ICM) GIÁ ICM BÌNH I N DÂY C C D NG (+) BÌNH I N C U CHÌ CHÍNH 10 A C U CHÌ PH 7,5 A R LE KH I NG DÂY C C ÂM (-) BÌNH I N ÈN BÁO S 1 (Y/R, Bl) ÈN CH TH BÁO R TRÁI (O, G) ÈN BÁO S 3 (W/Bu, Bl) ÈN BÁO S 4 (P, Bl) ÈN BÁO S 2 (Bl/Bu, Bl) ÈN NG H (Br, G) ÈN CH TH BÁO R PH I (Lb, G) ÈN CH TH BÁO PHA (Bu, G) ÈN BÁO S KHÔNG (Lg/R, Bl) C C DÂY NG H BÁO X NG (Bl) C C DÂY NG H BÁO X NG (G)C C DÂY NG H BÁO X NG (Y/W) MÀU: Br: Nâu G: L c Bu: Xanh Bl: en W: Tr ng Y : Vàng R: Lg: L c nh t Lb: Xanh nh t O: Cam P: H ng TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 45. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-24 V TRÍ THÂN V S THÁO THÂN V • D i ây là trình t tháo p thân xe: (2) (13) (11) (14) (15) (1) (4) (3) (5) (6) (8) (12) (9) (7) (10) (16) (17) (1) p trên tay lái (trang 3-12) (10) Yên xe (trang 3-8) (2) p tr c tay lái (trang 3-12) (11) H p ng (trang 23-32) (3) p sau tay lái (trang 3-14) (12) Ch n bùn sau (trang 3-11) (4) p trên tr c (trang 23-28) (13) Tay d t sau (trang 3-8) (5) Ch n bùn tr c (trang 3-5) (14) Gác chân (trang 3-19) (6) p ng chính (trang 23-30) (15) Gác chân sau (trang 3-20) (7) p c nh d i (trang 23-29) (16) p sau vách máy trái (trang 3-20) (8) p gi a (trang 23-29) (17) H p xích (trang 3-20) (9) p thân (trang 23-31) (1) P TRÊN TAY LÁI (2) P TR C TAY LÁI (3) P SAU TAY LÁI (6) P NG CHÍNH (13)TAY D T SAU (8) P GI A (4) M T N TR C (7) P C NH D I(10)YÊN XE (11) H P NG(9) P THÂN (14) GÁC CHÂN (15) GÁC CHÂN SAU (12) CH N BÙN SAU (16) N P SAU VÁCH MÁY TRÁI (17) H P XÍCH (5)CH N BÙN TR C TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 46. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-25 P TRÊN TR C THÁO/RÁP Tháo nh sau: – Hai vít t phía tr c – B n vít c bi t A t phía sau – B n vít c bi t B t phía sau – Hai k p Tháo p trên tr c b ng cách tách các l y ra kh i rãnh c a p ng chính. Tháo hai cao su ra kh i giá p trên tr c. Ráp theo th t ng c v i lúc tháo. THÁO/RÁP P D I TR C Tháo vít và p d i tr c r ng cách tách rãnh c a nó ra kh i l y c a p trên tr c. Ráp theo th t ng c v i lúc tháo. P TRÊN TR C CÁC VÍT VÍT A PHE CÀI CAO SU VÍT B RÃNH CÀI L Y CÀI VÍT P D I TR CL Y/RÃNH TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 47. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-26 P C NH D I THÁO/RÁP Tháo p trên tr c (trang 23-25). Tháo vít A, 2 vít B và m. Tháo p d i tr c b ng cách tách nh sau. – Tách 3 rãnh ra kh i móc c a p ng chính – C nh trái L y ra kh i rãnh c a p thân – Bên ph i: L y ra kh i rãnh c a p thân Ráp theo th t ng c v i lúc tháo. P GI A THÁO/RÁP M khóa yên xe ra. Tháo nh sau: – Hai c bi t vít – Vít Tách l y c a p gi a t rãnh c a p thân và tháo p gi a ra. Ráp theo th t ng c v i lúc tháo. VÍT B/ M VÍT A RÃNH CÀI BÊN PH I: L Y RÃNH CÀI L Y CÀI VÍT B RÃNH MÓC CÀI C n th n không làm h ng các l y cài. VÍT C BI TVÍT L Y CÀI P GI A RÃNH CÀI TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 48. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-27 P NG CHÍNH THÁO/RÁP Tháo nh sau: – p gi a (trang 23-26) – Hai vít A – Hai vít B – B n vít c bi t C – Ba vít c bi t D Tách móc cài trên p bên d i c a p ng chính ra kh i rãnh c a p bên d i và tháo p ng chính ra. Ráp theo th t ng c v i lúc tháo. THÁO RÃ/RÁP Tháo hai vít và tách p sau ng chính ra kh i p tr c ng chính b ng cách tách các l y ra kh i rãnh. Ráp theo th t ng c l i lúc tháo. VÍT C BI T C MÓC CÀI P NG CHÍNH VÍT B RÃNH VÍT A VÍT C BI T D P TR C NG CHÍNH P SAU NG CHÍNH CÁC VÍT RÃNH L Y CÀI TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 49. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-28 P THÂN THÁO/RÁP Tháo nh sau: – p gi a (trang 23-26) – Tay d t sau (trang 3-8) Tháo 2 vít t c bi t và vít 1 vít ra. Tách và tháo p thân nh sau. – V u ra kh i l trên khung – L ra kh i v u b t tay d t sau – Móc ra kh i rãnh ch n bùn sau – Bên trái: Rãnh ra kh i l y p bên d i – Bên ph i: Rãnh ra kh i l y p bên d i Ráp theo th t ng c v i lúc tháo. THÁO RÃ/RÁP Ch phía bên ph i: Tháo hai vít và p d i thân. Tháo vít và tách p thân sau và p phía gi a b ng cách tách c n th n l y p thân ra kh i rãnh p phía gi a. Ráp theo th t ng c l i lúc tháo. NHÌN BÊN TRÁI: V U B T TAY D T SAUL V U L I VÍT C BI T VÍT BÊN PH I: RÃNH CÀI L Y CÀI RÃNH CÀI L Y MÓC CÀI L Y RÃNH CÁC VÍT P PHÍA GI A P THÂN P THÂN SAU P D I THÂN ( ch bên ph i) TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 50. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-29 H P NG THÁO/RÁP Tháo nh sau: – Bình i n (trang 23-37) – Yên xe (trang 3-8) – p thân ph i (trang 23-28) Tách v u dây bình i n ra kh i l c a khoang ng và tháo u n i bó dây bình i n và u n i 2P mô t . Tháo ba bu lông và b c. Nâng h p ng lên ng th i kéo bó dây bình i n ra. Ráp theo th t ng c v i lúc tháo.C n th n không k t bó dây vào gi a h p ng và khung xe. BÓ DÂY BÌNH I N V U DÂY BÌNH I N H P NG L U N I U N I 2P CÔNG T C KH I NG BU LÔNG/B C TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 51. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-30 I U CH NH VÍT GIÓ QUY TRÌNH GI M T C C M CH NG • Vít khí c cài t s n nhà máy do v y không c n ph i i u ch nh tr khi i tu ch ho c thay th vít gió. • S d ng ng h v i thang o t i thi u 50 (vòng/ phút) ho c th p h n v i chính xác thay i t i thi u 50 (vòng/phút). Tháo p c nh d i bên ph i (trang 23-26). 1. Xoay vít gió theo chi u kim ng h cho n khi vào h t và sau ó v n ng c l i theo s vòng ã cho. ây ch là s i u ch nh ban u tr c khi i u ch nh vít gió cu i cùng. 2. Hâm nóng ng c t i nhi t ho t ng bình th ng. D ng và lái xe trong 10 phút là . 3. T t máy và n i ng h t c theo h ng d n c a nhà s n xu t ng h . 4. Tháo ng chân không c a van ki m soát khí ph PAIR , sau ó n i nó vào b m chân không và nút u ng l i. 5. B m chân không vào ng chân không van ki m soát khí ph PAIR v i áp su t l n h n 60 kPa (450 mmHg). 6. Kh i ng ng c và i u ch nh t c c m ch ng b ng vít ch nh ga. 7. Xoay vít gió vào ho c ra th t ch m t c t c ng c l n nh t. 8. T ng ga nh 2 ho c 3 l n, sau ó i u ch nh t c c m ch ng b ng vít ch nh ga. 9. Xoay vít gió ra cho n khi t c ng c gi m 50 vòng/phút. 10.Xoay vít gió theo chi u kim ng h n m cu i cùng t v trí t c b c 9. 11.Tháo nút ra kh i ng chân không, sau ó tháo b m chân không và n i ng chân không c a van ki m soát PAIR. 12. i u ch nh l i t c c m ch ng b ng vít ga. Ráp p c nh bên ph i (trang 23-26). N u si t vít gió lên quá ch t, vít gió có th h ng. M BAN U: Xoay ra 2 5/8 vòng VÍT CH NH GA VÍT GIÓNG CHÂN KHÔNG T C C C M CH NG: T i thi u 1.300 ± 100 (vòng/phút) M CU I CÙNG: Xoay vào 1/4 vòng T C C C M CH NG: T i thi u 1.400 ± 100 (vòng/phút) NG CHÂN KHÔNG B M CHÂN KHÔNG NÚT TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 52. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-31 TR C CAM THÁO Tháo nh sau: – p c nh d i bên trái (trang 23-26). – N p u quy lát (trang 8-6). – N p máy trái (trang 11-4). Tháo bu lông và m kín c ng xích cam. Xoay tr c c ng c chi u kim ng h cho n khi ng index trên nhông cam trùng v i b m t u quy lát. m b o pít tông t i i m ch t trên TDC cu i k nén. V trí này có th c bi t b ng cách ki m tra cò m có b l ng không. N u v n không trùng thì l i xoay tr c c cho n khi trùng. Gi nhông cam b ng d ng c chuyên d ng. Tháo bu lông m, nhông cam ra kh i tr c cam và xích cam ra kh i nhông cam. Bu c m t o n dây vào xích cam ng n xích cam không r i xu ng vách máy. Tháo bu lông/ m ra kh i u quy lát. Tháo tr c cam ra kh i u quy lát ng th i gi cò m d tháo. BU LÔNG/ M KÍN D NG C : D ng c gi a n ng 07725-0030000 VAM GI A N NG BU LÔNG M D U INDEX BU LÔNG/ M CÒ M TR C CAM TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 53. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-32 KI M TRA I TR NG GI M ÁP Tháo tr c cam (trang 23-31). Xoay gi m áp b ng tay. m b o ch c ch n cam gi m áp ho t ng êm và h i v v trí ban u b i l c c a lò xo. N u h ng gi m áp thì c n th c b tr c cam. RÁP Tra d u ng c vào b m t xoay vòng bi và b m t v u cam. Bôi d u molypden vào b m t tr t cam gi m áp. Ráp tr c cam vào u quy lát v i rãnh c a nó h ng v phía tr c ng th i gi cò m d l p. Ráp và si t bu lông/ m. GI M ÁPLÒ XO GI M ÁP V U CAM VÒNG BI TR C CAM CÒ M TR C CAM RÃNH BU LÔNG/ M TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 54. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-33 Xoay tr c c theo chi u ng c kim ng h cho n khi d u index trên vô l ng trùng v i d u V trên vách máy trái. Bôi d u ng c lên xích cam và r ng nhông cam. Ráp xích cam lên nhông cam sao cho l y c a nó kh p vào rãnh c a tr c cam, m b o ch c ch n r ng ng index trên nhông cam trùng v i m t nh u quy lát nh hình v ( i m ch t trên TDC k nén). Ráp nhông cam vào tr c cam. Gi nhông cam b ng d ng c chuyên d ng. Tra d u ng c ren bu lông m nhông cam và m t t a. Ráp và si t bu lông m nhông cam theo mô men si t quy nh. Tra t i thi u 4,0 cc d u ng c vào c n y. Ráp m kín m i và bu lông vào, r i si t chúng. Ráp theo trình t sau: – N p máy trái (trang 11-5). – N p u quy lát (trang 8-7). – p c nh d i bên trái (trang 23-26). D U V D U INDEX XÍCH CAM NHÔNG CAM D U INDEX Kh p (L Y/ RÃNH) D NG C : D ng c gi a n ng 07725-0030000 MÔ MEN L C SI T: 27 N.m (2,8 kgf.m, 20 lbf.ft) VAM GI A N NG BU LÔNG M NHÔNG CAM BU LÔNG/ M KÍN TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 55. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-34 U QUY LÁT THÁO Tháo nh sau: – Nhông cam (trang 23-31). – ng x (trang 3-21) – m/bu lông b t ng hút (trang 6-22) Tháo bu lông u quy lát. Tháo các c u quy lát theo ng chéo hai n ba b c. Tháo 4 c và m. Tháo u quy lát. Tháo gio ng và các ch t gô. RÁP V sinh xy lanh và b m t l p ráp u quy lát. Ráp các ch t gô và gio ng m i vào xy lanh. Lu n xích cam qua u quy lát và ráp u quy lát vào xy lanh. BU LÔNG C/ M U QUY LÁT CH T GÔ GIO NG U QUY LÁT XÍCH CAM TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 56. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-35 Bôi d u ng c vào b m t t a và si t c u quy lát. Ráp 4 m và si t c u quy lát theo quy t c ng chéo v i l c si t quy nh. L p và si t ch t bu lông u quy lát. Ráp theo trình t sau: – Nhông cam (trang 23-32) – ng x (trang 2-20) – Bu lông b t m/ m cách nhi t (trang 6-7) THÁO RÃ/RÁP MÔ MEN L C SI T: 13 N.m (1,3 kgf.m, 10 lbf.ft) BU LÔNG C/ M VÒNG HÃM LÒ XO D N H NG XU PÁP K P TR C CÒ M XU PÁP X BU LÔNG/ M TR C CAM XU PÁP HÚT XU PÁP X CÒ M XU PÁP HÚT CÒ M X LÒ XO LÒ XO XU PÁP PH T THÂN XU PÁP BU LÔNG HÃM TR C CÒ M TR C CÒ M HÚT Kh p l bu lông hãm. Kh p l bu lông hãm. MÓNG NG A : Vòng bi/V u cam : Khu v c tr t cam gi m áp TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 57. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-36 TAY LÁI RÁP C LÁI Ráp tay lái vào c lái ng th i kh p các l bu lông. Ráp bu lông và b c tr c t bên trái. Ráp bu lông b t c lái và b c sau, sau ó si t theo mô men si t quy nh. Ráp các ph n ã tháo theo th t ng c v i lúc tháo (trang 13-23). CÀNG SAU RÁP Ráp c n hãm v i d n h ng c a nó h ng v phía càng sau. Ráp theo trình t sau: – C n hãm – Bu lông – m lò xo – m – c c n hãm phanh sau V n ch t c theo úng mômen l c si t: Ráp ch t m i. Ráp tr t xích t i b ng cách kh p rãnh phía sau vào móc càng sau và rãnh vào d n h ng h p xích t i. Ráp rãnh phía tr c vào móc càng sau. B c sau cao h n b c tr c. MÔ MEN L C SI T: 59 N.m (6,0 kgf.m, 44 lbf.ft) B C TR C BU LÔNG B C SAU C MÔ MEN L C SI T: 22 N.m (2,2 kgf.m, 16 lbf.ft) C N HÃM C CH T M D N H NG M LÒ XO BU LÔNG TR T XÍCH T I kh p kh p ch TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 58. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-37 BÌNH I N THÁO/RÁP • Luôn v n công t c máy n v trí OFF tr c khi tháo bình i n. M khóa yên xe. Tháo vít c bi t và p bình i n ng th i tách l y p bình i n ra kh i rãnh trong h p ng . Luôn tháo c c âm bình i n tr c. Tháo bu lông và dây c c âm (-). Kéo p c c d ng v phía sau. Tháo bu lông và dây d ng (+) bình i n ra. Tháo bình i n ra kh i h p ng . Ráp theo th t ng c v i lúc tháo. • N i dây c c d ng (+) tr c, sau ó n i dây c c âm (-) sau. RÃNH CÀI P BÌNH I N VÍT C BI T MÓC CÀI DÂY C C D NG (+) BÌNH I N DÂY C C ÂM (-) BU LÔNG TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 59. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-38 S DÂY I N AFS110MS/MCS Y G Bl Lg/R Y/R Lg/R P W/Bu Bl/Bu Y/R O Lb G Br G/Y Lg G G R 3 42 1 N OFF ON LOCK BAT1BAT R/BlWBu HLLoHi Hi Lo (N) R N R L WLWWR OGrLb LgBl HoBAT Lo Hi HL Bu/R Bl Gr 3P Bu/R Bu W Gr Lb O WL WR W Bl Lg Ho BAT P W/Bu Bl/Bu Y/R G/Y O G W G BlR/Bl R G/Y Br G Lb O Br G G/Y Lb G G O W G Bu/YBu/Y G W Y/R Bl/Bu W/Bu P Lg/R Lb W Bu G Bl Bl C1 HL C1 TL G Br G Lb 9PMINI 9PMINI 6PMINI G Br G Br Bl Y/R Bl Bl/Bu Bl W/Bu Bl P Bl Lg/R G Bu G Lb O G G Y/W Bl 3P R 3P Bl G/Y Bl Bl G/Y Y R 6PMINI4TH 3RD 2ND 1ST R L 6P MINI2P 4P Y/RBl STBAT (N) C1HL YBu/R TL Br (N) Br G O G W Bu G Br W Bu G Br Br Y G Bl Lg/R Y/R P W/Bu Bl/Bu Br Y/W Y/R G/Y O Lb Y/W Y/W G MINI Bl 3P YY Bl R/W G 2P R/W G Bu/R Y 4P Br Y ST BAT Bl Y/R Bl 3P R/Bl RR R/Bl BAT BAT1 2P G 3P Bl/Y R/Bl Bu/Y 2P R/Bl R MINI 2P Bl R/Bl R R/W Y/R G R 5P R Bl/Y G G Y/R MINI G Y/R LbLb OO 3P L2P ÈNPHANH/SAU 18W/5W12V SAUPHÍAÈNBÁOR BÊNTRÁI 10W12V ISAUBÊNPH ÈNBÁOR 10W PHÍA 12V NG LE I R KH NI AH3,0 BÌNH 12V UC CHÌ CHÍNH 10A UC CHÌ PH 7,5A CCÔNGT ÈNPHANH SAUMÁT KHUNG U /HTC NHL TI CH N ICMA UNMÔ UKHII ÁNHLA NCU ÁNHL CCÔNGT MÁY CCÔNGT ÈNPHANH CTR C NG CÔNGT IKHÈNCCÔNGT C 10W TR I12V ÈNBÁOR BÊNPH LEBÁORR NGH x21,7W ÈN 12V S ÈNBÁOV x417W TRÍ 12V KHÔNG 1,7W ÈNBÁOS 12V ÈNBÁOR x23,4W12V 1,7W ÈNBÁOPHA 12V BÁONGH NGX TRÍVÈNBÁO 3,4W12V 35W/35W ÈNPHA TRÍ 3,4W ÈNV 12V 12V CTRÁITR ÈNBÁOR 10W12V ÈNCCÔNGT TPHA/CÈNCCÔNGTCMÁYCÔNGT C NG CÔNGT IKHCCÒICÔNGT CCÔNGT ÈNBÁOR CÒI CÔNG CCÒIT CCÔNGT ÈNBÁOR C T CÔNGT PHA/C N NG MBI CX C M XUNG A NCU PHÁT ÁNHL NG MÔT IDKH CCÔNGT STRÍV PHÁTMÁY T NÂU CAM XANHNH TCNH NG L H XÁMNG EN VÀNG XANH CL TR BI Y Bu G R W ULÀMD Br O Lb Lg P Gr P:MÁTIHMÀUPH MÀU MÀU MÀUMÀU N NH NH MÀU N NH NH MÀU TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 60. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-39 AFS110MD Y G Bl Lg/R Y/R Lg/R P W/Bu Bl/Bu Y/R O Lb G Br G/Y Lg G G R 3 42 1 N OFF ON LOCK BAT1BAT R/BlWBu HLLoHi Hi Lo (N) R N R L WLWWR OGrLb LgBl HoBAT Lo Hi HL Bu/R Bl Gr 3P Bu/R Bu W Gr Lb O WL WR W Bl Lg Ho BAT P W/Bu Bl/Bu Y/R G/Y O G W G BlR/Bl R G/Y Br G Lb O Br G G/Y Lb G G O W G Bu/YBu/Y G W Y/R Bl/Bu W/Bu P Lg/R Lb W Bu G Bl Bl C1 HL C1 TL G Br G Lb 9PMINI 9PMINI 6PMINI G Br G Br Bl Y/R Bl Bl/Bu Bl W/Bu Bl P Bl Lg/R G Bu G Lb O G G Y/W Bl 3P R 3P Bl G/Y Bl Bl G/Y Bl G/Y Bl G/Y Y R 6PMINI4TH 3RD 2ND 1ST R L 6P MINI2P 4P Y/RBl STBAT (N) C1HL YBu/R TL Br (N) Br G O G W Bu G Br W Bu G Br Br Y G Bl Lg/R Y/R P W/Bu Bl/Bu Br Y/W Y/R G/Y O Lb Y/W Y/W G MINI Bl 3P YY Bl R/W G 2P R/W G Bu/R Y 4P Br Y ST BAT Bl Y/R Bl 3P R/Bl RR R/Bl BAT BAT1 2P G 3P Bl/Y R/Bl Bu/Y 2P R/Bl R MINI 2P Bl R/Bl R R/W Y/R G R 5P R Bl/Y G G Y/RMINI G Y/R LbLb OO 3P L2P ÈNPHANH/SAU 18W/5W12V SAUPHÍAÈNBÁOR BÊNTRÁI 10W12V ISAUBÊNPH ÈNBÁOR 10W PHÍA 12V NG LE I R KH NI AH3,0 BÌNH 12V UC CHÌ CHÍNH 10A UC CHÌ PH 7,5A CCÔNGT ÈNPHANH SAUMÁT KHUNG U /HTC NHL TI CH N ICMA UNMÔ UKHII ÁNHLA NCU ÁNHL CCÔNGT MÁY CCÔNGT ÈNPHANH CTR C NG CÔNGT IKHÈNCCÔNGT C 10W TR I12V ÈNBÁOR BÊNPH LEBÁORR NGH x21,7W ÈN 12V S ÈNBÁOV x417W TRÍ 12V KHÔNG 1,7W ÈNBÁOS 12V ÈNBÁOR x23,4W12V 1,7W ÈNBÁOPHA 12V BÁONGH NGX TRÍVÈNBÁO 3,4W12V 35W/35W ÈNPHA TRÍ 3,4W ÈNV 12V 12V CTRÁITR ÈNBÁOR 10W12V ÈNCCÔNGT TPHA/CÈNCCÔNGTCMÁYCÔNGT C NG CÔNGT IKH CCÔNGT ÈNBÁORCCÒICÔNGT CÒI CÔNG CCÒIT CCÔNGT ÈNBÁOR C T CÔNGT PHA/C N NG MBI CX C M XUNG A NCU PHÁT ÁNHL NG MÔT IDKH CCÔNGT STRÍV PHÁTMÁY T NÂU CAM XANHNH TCNH NG L H XÁMNG EN VÀNG XANH CL TR BI Y Bu G R W ULÀMD Br O Lb Lg P Gr P:MÁTIHMÀUPH N NH NH MÀU N NH NH MÀU MÀUMÀU MÀU MÀU TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 61. GHI NH TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 62. The Power of Dreams KWWY 7000711 WAVE 110 RS/S AFS110MS/MCS/MD-C TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 63. 23-1 23 dummytext 23. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C ôi l i v v n an toàn···························23-2 H ng d n s d ng tài li u······················23-3 NH N BI T I XE ····································23-4 CÁC THÔNG S K THU T······················23-5 GIÁ TR L C SI T TIÊU CHU N·············23-10 I M BÔI TR N & B T KÍN······················23-13 I BÓ DÂY VÀ CÁP··································23-15 CÁC V TRÍ THÂN V ·······························23-24 S THÁO THÂN V ···························23-24 P TRÊN TR C·····································23-25 P C NH D I········································23-26 P GI A ···················································23-26 P NG CHÍNH ········································23-27 P THÂN···················································23-28 H P NG ·········································23-29 I U CH NH VÍT GIÓ································23-30 TR C CAM················································23-31 U QUY LÁT ··········································23-34 TAY LÁI·····················································23-36 CÀNG SAU················································23-36 BÌNH I N ················································23-37 S DÂY I N·····································23-38 TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 64. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-2 PH L C AFS110MS/MCS/MD-C ôi l i v v n an toàn Thông tin b o d ng Nh ng thông tin v b o d ng và s a ch a trong tài li u này c s d ng b i nh ng k thu t viên có tay ngh và trình k thu t. N u c th c hi n các công vi c s a ch a và b o trì mà không có ki n th c, d ng c và thi t b yêu c u có th gây t n th ng cho b n ho c cho ng i khác. Th m chí có th làm h ng xe và gây m t an toàn khi s d ng. Trong h ng d n b o trì này, chúng tôi mô t các ph ng pháp và quy trình th c hi n công vi c s a ch a và b o d ng. Trong ó có m t s h ng m c yêu c u ph i s d ng các d ng c và thi t b chuyên dùng. B t c ai có ý nh th c hi n công vi c thay th chi ti t, m t quy trình b o d ng hay s d ng d ng c không theo khuy n cáo c a Honda ph i t ch u trách nhi m v nh ng nguy hi m có th x y n i v i an toàn c a b n thân và an toàn i u khi n xe. N u c n thi t ph i thay th m t ph tùng, chi ti t nào ó nên s d ng ph tùng chính hi u c a Honda v i úng mã s ph tùng ho c lo i ph tùng t ng ng. Chúng tôi c bi t khuy n cáo các b n không nên s d ng ph tùng không chính hi u ho c ph tùng kém ch t l ng thay th . Vì s an toàn c a khách hàng Vi c b o trì và b o d ng úng ph ng pháp là c t y u m b o cho s an toàn c a khách hàng và n nh c a xe. B t c l i hay s su t nào khi b o d ng c ng có th gây m t an toàn khi i u khi n xe, gây h h ng xe hay gây th ng tích cho ng i khác. Vì s an toàn c a b n Vì h ng d n này ch s d ng cho k thu t viên do ó chúng tôi không c p n nh ng c nh báo v an toàn c b n (ví d mang g ng tay khi làm vi c v i các chi ti t nóng). N u b n ch a c ào t o v an toàn ho c th y không t tin v các hi u bi t an toàn d ch v thì chúng tôi khuy n cáo b n không c g ng th c hi n các công vi c hay quy trình c mô t trong cu n sách này. Sau ây chúng tôi xin a ra m t s l u ý chung v v n an toàn khi s a ch a. Tuy nhiên, chúng tôi không th c nh báo h t v i b n v m i nguy hi m có th phát sinh trong quá trình th c hi n b o d ng và s a ch a. Ch có b n m i có th quy t nh c có nên t th c hi n công vi c ó hay không. M t s l u ý quan tr ng v an toàn Hãy ch c ch n là b n ã hoàn toàn hi u các nguyên t c an toàn v d ch v t i c a hàng và ph i có y trang ph c b o h và s d ng các thi t b an toàn. Khi th c hi n b t c công vi c b o d ng nào c n c bi t chú ý nh ng v n sau: • c k các h ng d n tr c khi th c hi n công vi c b o d ng, ch c ch n là b n có y d ng c , thi t b ho c chi ti t, ph tùng thay th và có tay ngh c n thi t th c hi n công vi c ó m t cách an toàn và hoàn ch nh. • B o v m t c a b n b ng úng lo i kính b o h , m t n m i khi b n th c hi n công vi c khoan, mài, ho c làm vi c khu v c có khí/ch t l ng nén, lò xo ho c thi t b tích n ng l ng khác. N u có b t k s không ch c ch n nào, hãy eo kính b o v m t. • S d ng trang ph c b o h khi c n thi t ví d nh giày ho c g ng tay b o h . Làm vi c v i các chi ti t nóng, ho c s c, nh n có th gây b ng ho c th ng tích n b n. Vì v y, tr c khi b n ti p xúc v i các chi ti t có kh n ng gây th ng tích cho b n thân thì hãy s d ng g ng tay b o h . • T b o v b n thân và ng i khác m i khi nâng xe. M i khi b n nâng xe lên b ng ph ng ti n t i hay kích thì luôn ph i m b o ch c ch n ph ng ti n ó có thi t b nâng. Hãy s d ng kích . Ch c ch n là b n ã t t máy tr c khi th c hi n b t c công vi c b o d ng nào, tr khi có h ng d n khác. i u này s giúp b n h n ch c nh ng nguy c ti m n sau: • Nhi m c khí CO t khí x c a ng c . m b o thoáng t i khu v c b n v n hành ng c . • B ng do các chi ti t nóng ho c dung d ch làm mát. Hãy ng c và h th ng x ngu i tr c khi th c hi n b o d ng. • T n th ng do các chi ti t chuy n ng. N u h ng d n yêu c u ph i ch y máy thì ph i m b o bàn tay, các ngón tay và qu n áo không b v ng, hay trên ng chuy n ng. H i x ng và khí hydro t bình i n là ch t có th gây cháy n . gi m thi u kh n ng gây cháy n , hãy c n th n khi làm vi c khu v c có h i x ng và bình i n. • Ch s d ng các dung môi không cháy, không s d ng x ng r a các chi ti t. • Không x ho c ch a x ng vào bình h không có n p. • Không thu c lá, tia l a i n ho c các ngu n nhi t khu v c có x ng ho c bình i n. Th c hi n b o d ng hay s a ch a không úng có th gây m t an toàn, th ng tích ho c nguy hi m cho khách hàng. Do v y, th c hi n theo các quy trình, l u ý trong h ng d n b o trì này m t cách c n th n. Không th c hi n theo h ng d n và l u ý có th gây th ng tích và nguy hi m cho b n. Do v y, th c hi n theo úng các quy trình, l u ý trong h ng d n b o trì này m t cách c n th n. TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 65. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-3 H ng d n s d ng tài li u Xe này mô t quy trình d ch v i xe AFS110MS/MCS/MD-C. Tham kh o thêm sách b o trì ANF110MCV/MDV/MSV-9 và ph l c AFX110MS/MCS-A v quy trình b o d ng và d li u mà không trình bày trong cu n sách này. Khi c H ng d n này, b n s g p m t s thông tin ng tr c nó là m t bi u t ng M c ích c a nh ng thông tin trong ph n này là giúp tránh c nh ng h h ng n xe c a b n ho c các tài s n khác và có th nh h ng n môi tr ng. © Công ty Honda Motor. V N PHÒNG XU T B N TÀI LI U D CH V Ngày xu t b n: Tháng 6, 2011 Vì s an toàn c a b n và nh ng ng i xung quanh là r t quan tr ng. Trong tài li u này chúng tôi a ra m t s l u ý v an toàn và nh ng thông tin khác giúp b n có th a ra c nh ng quy t nh sáng su t. Tuy nhiên nó không th c nh báo h t m i nguy hi m liên quan n v n b o d ng khi th c hi n b o d ng lo i xe này. Vì v y, b n ph i t a ra nh ng quy t nh úng n nh t. B n có th tìm th y nh ng thông tin v an toàn d i các d ng sau: • Nhãn an toàn – dán trên xe • Thông báo v an toàn – ng tr c là m t bi u t ng c nh báo và m t trong ba t sau NGUY HI M, KHUY N CÁO, ho c C N TH N. Nh ng thông tin này có ý ngh a nh sau: B n S b NGUY HI M hay TH NG TÍCH NGHIÊM TR NG n u không th c hi n theo h ng d n. B n CÓ TH b NGUY HI M N TÍNH M NG hay TH NG TÍCH NGHIÊM TR NG n u không th c hi n theo h ng d n. B n CÓ TH b TH NG TÍCH n u không th c hi n theo h ng d n. • Các h ng d n – Cách b o d ng xe úng cách và an toàn. T T C NH NG THÔNG TIN, HÌNH NH MINH H A, H NG D N VÀ CÁC THÔNG S K THU T TRONG TÀI LI U NÀY D A TRÊN THÔNG TIN V S N PH M M I NH T CÓ C T I TH I I M IN TÀI LI U. Công ty Honda Motor CÓ QUY N THAY I B T C LÚC NÀO MÀ KHÔNG C N THÔNG BÁO TR C VÀ KHÔNG CH U B T C NGH A V NÀO. KHÔNG C TÁI B N B T C PH N NÀO C A TÀI LI U N U KHÔNG CÓ S CHO PHÉP B NG V N B N C A Công ty Honda Motor. TÀI LI U NÀY C VI T CHO NH NG NG I CÓ KI N TH C C B N V B O D NG XE MÁY, XE SCUT T , HO C XE ATVS C A Honda. TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 66. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-4 NH N BI T I XE Cu n sách này bao g m 3 lo i xe AFS110. • AFS110MS/II: Lo i phanh a tr c/Vành nan hoa • AFS110MCS: Lo i phanh a tr c/Vành úc • AFS110MD: Lo i tr ng phanh/Vành nan hoa S KHUNG, S MÁY S khung c óng bên ph i c lái. S máy c óng phía d i bên trái n p máy S b ch hòa khí c óng bên ph i c a thân b ch hòa khí. S KHUNG S MÁY S NH N BI T B CH HÒA KHÍ TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 67. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-5 THÔNG S K THU T THÔNG S K THU T CHUNG M C THÔNG S K THU T CÁC KÍCH TH C Chi u dài 1.919 mm Chi u r ng AFS110MS/MCS 709 mm AFS110MD 696 mm Chi u cao 1.080 mm Kho ng cách tr c bánh xe 1.227 mm Chi u cao yên xe 760 mm Chi u cao gác chân 272 mm Kho ng sáng g m xe 135 mm Tr ng l ng b n thân 100 kg KHUNG Ki u khung xe Lo i s ng l ng Gi m xóc tr c Phu c ng l ng Hành trình gi m xóc tr c 81 mm Gi m xóc sau Càng sau Hành trình gi m xóc sau 82 mm Gi m ch n sau Lo i ng ho t ng m t bên Kích c l p tr c 70/90 -17 M/C 38P Kích c l p sau 80/90 -17 M/C 50P Nhãn hi u l p IRC Tr c NR69 Sau NR69 VEE RUBBER Tr c V357F Sau V357R Phanh tr c AFS110MS/MCS Phanh a th y l c AFS110MD Phanh c khí gu c phanh giãn trong Phanh sau Phanh c khí gu c phanh giãn trong Góc nghiêng phu c tr c 26°30’ Chi u dài v t quét 68 mm Dung tích bình x ng 3,7 lít NG C ng kính xy lanh và hành trình piston 50,0 x 55,6 mm Dung tích xy lanh 109,1 cm3 T s nén 9,0 : 1 Truy n ng xu páp hai xu páp, truy n ng xích n SOHC Xu páp hút m khi nâng lên 1 mm 5° Tr c i m ch t trên óng khi nâng lên 1 mm 30° sau i m ch t d i Xu páp x m khi nâng lên 1 mm 34° Tr c i m ch t d i óng khi nâng lên 1 mm 0° t i i m ch t trên H thông bôi tr n B m t và áp su t c ng b c Ki u b m d u B m bánh r ng H th ng làm mát Làm mát b ng không khí L c gió L c gi y nh n Lo i tr c c Lo i l p ráp Tr ng l ng ng c khô 22,6 kg B trí xy lanh Xy lanh n nghiêng 80° so v i ph ng th ng ng CH HÒA KHÍ Lo i ch hòa khí Lo i van piston Tr ga 18 mm TRUY N NG H th ng ly h p Lo i nhi u a ma sát, t H th ng v n hành ly h p Lo i ly tâm t ng Truy n ng 4 s , n kh p không i Gi m t c s c p 4,059 (69/17) Truy n ng cu i cùng 2,642 (37/14) T s r ng S 1 2,615 (34/13) S 2 1,555 (28/18) S 3 1,136 (25/22) S 4 0,916 (22/24) Ki u sang s H th ng tr s v n hành b ng chân trái(h th ng s vòng , ch khi xe d ng) - N - 1 - 2 - 3 - 4 (- N: không s ) TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 68. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-6 H TH NG BÔI TR N n v : mm (in) H TH NG NHIÊN LI U U QUY LÁT/XU PÁP n v : mm (in) H TH NG I N H th ng ánh l a DC-CDI H th ng C n kh i ng và mô t kh i ng i n H th ng s c Máy phát i n xoay chi u u ra m t pha Ti t ch /ch nh l u Ch nh l u n a sóng b ng SCR /m t pha H th ng chi u sáng Máy phát M C THÔNG S K THU T M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A Dung tích d u máy Khi x 0,8 lít (0,8 US qt, 0,7 lmp qt) – Khi rã máy 1,0 lít (1,1 US qt, 0,9 lmp qt) – D u máy khuy n cáo D u Honda 4 thì ho c lo i t ng ng Phân lo i API: SG ho c cao h n (ngo i tr nh ng lo i d u nh t có dòng ch b o toàn n ng l ng vòng tròn c a nhãn API). nh t: SAE 10W-30 Tiêu chu n JASO T 903: MA – Rô to b m d u Khe h nh – 0,15 (0,006) Khe h thân 0,15 – 0,21 (0,006 – 0,008) 0,26 (0,010) Khe h bên 0,03 – 0,09 (0,001 – 0,004) 0,15 (0,006) M C THÔNG S K THU T S nh n bi t ch hòa khí PB7UL T c c m ch ng ng c T i thi u 1.400 ± 100 (vòng/phút) Hành trình t do tay ga 2 – 6 mm Jic l chính #90 Jic l ph #35 M c phao x ng 11,7 mm Khe h ban u vít gió Xem trang 23-30 Áp su t chân không tiêu chu n van ki m soát PAIR 60 kPa (450 mmHg) M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A Áp su t nén xy lanh 824 kPa (8,4 kgf/cm2 , 120 psi) t i 400 vòng/phút – vênh u quy lát – 0,05 (0,002) Xu páp, d n h ng xu páp Khe h xu páp HÚT/X 0,10 ± 0,02 (0,004 ± 0,001) – ng kính ngoài thân xu páp HÚT 4,975 – 4,990 (0,1959 – 0,1965) 4,965 (0,1955) X 4,955 – 4,970 (0,1951 – 0,1957) 4,945 (0,1947) ng kính trong d n h ng xu páp HÚT/X 5,000 – 5,012 (0,1969 – 0,1973) 5,03 (0,198) Khe h gi a d n h ng v i thân xu páp HÚT 0,010 – 0,037 (0,0004 – 0,0015) 0,065 (0,0026) X 0,030 – 0,057 (0,0012 – 0,0022) 0,085 (0,0033) Ph n nhô ra d n h ng xu páp HÚT/X 9,1 – 9,3 (0,36 – 0,37) – Chi u r ng xu páp HÚT/X 0,90 – 1,10 (0,035 – 0,043) 1,6 (0,06) Chi u dài t do lò xo xu páp HÚT/X 30,67 (1,207) 30,62 (1,206) Cò m /tr c cò m ng kính trong cò m HÚT/X 10,000 – 10,015 (0,3937 – 0,3943) 10,10 (0,398) ng kính ngoài tr c cò m HÚT/X 9,972 – 9,987 (0,3926 – 0,3932) 9,91 (0,390) Khe h gi a cò m và tr c cò m HÚT/X 0,013 – 0,043 (0,0005 – 0,0017) 0,044 (0,0017) Tr c cam Chi u cao g i cam HÚT 32,194 – 32,434 (1,2675 – 1,2769) 32,16 (1,266) X 31,990 – 32,230 (1,2594 – 1,2689) 31,96 (1,258) C ng xích cam ng kính ngoài c n y 11,985 – 12,000 (0,4718 – 0,4724) 11,94 (0,470) Chi u dài t do c a lò xo 111,3 (4,38) 109 (4,3) TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 69. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-7 XY LANH/PISTON n v : mm (in) C C U SANG S /LY H P n v : mm (in) MÁY PHÁT/LY H P KH I NG n v : mm (in) M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A Xy lanh ng kính trong 50,005 – 50,015 (1,9687 – 1,9691) 50,05 (1,970) oval – 0,10 (0,004) côn – 0,10 (0,004) vênh – 0,05 (0,002) Piston, xéc m ng H ng d u piston D u "IN" h ng v xu páp hút – ng kính ngoài pít tông 49,980 – 49,995 (1,9677 – 1,9683) 49,91 (1,965) i m o ng kính ngoài pít tông Cách chân váy piston 10 mm (0,4 in) – ng kính trong l ch t piston 13,002 – 13,008 (0,5119 – 0,5121) 13,03 (0,513) ng kính ngoài ch t piston 12,994 – 13,000 (0,5116 – 0,5118) 12,98 (0,511) Khe h gi a piston và ch t piston 0,002 – 0,014 (0,0001 – 0,0006) 0,075 (0,0030) Khe h gi a xéc- m ng và rãnh xéc- m ng Vòng nh 0,015 – 0,045 (0,0006 – 0,0018) 0,09 (0,004) Vòng th 2 0,015 – 0,045 (0,0006 – 0,0018) 0,09 (0,004) Khe h mi ng xéc –m ng Vòng nh 0,10 – 0,25 (0,004 – 0,010) 0,5 (0,02) Vòng th 2 0,10 – 0,25 (0,004 – 0,010) 0,5 (0,02) Vòng d u (vòng bên) 0,20 – 0,70 (0,008 – 0,028) 1,1 (0,04) Khe h gi a xy lanh và piston 0,010 – 0,035 (0,0004 – 0,0014) 0,10 (0,004) ng kính trong l u nh thanh truy n 13,016 – 13,034 (0,5124 – 0,5131) 13,05 (0,514) Khe h gi a ch t piston và thanh truy n 0,016 – 0,040 (0,0006 – 0,0016) 0,07 (0,003) M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A Ly h p i u khi n dày a 2,00 – 2,20 (0,079 – 0,087) 1,82 (0,072) vênh a – 0,20 (0,008) Chi u cao t do lò xo ly h p 5,01 (0,197) 4,63 (0,182) D n h ng ly h p ngoài ng kính trong 16,991 – 17,009 (0,6689 – 0,6696) 17,049 (0,6712) ng kính ngoài 22,959 – 22,980 (0,9039 – 0,9047) 22,940 (0,9031) ng kính trong bánh r ng truy n ng s c p 23,000 – 23,021 (0,9055 – 0,9063) 23,07 (0,908) ng kính ngoài tr c chính t i d n h ng n i ly h p 16,966 – 16,984 (0,6680 – 0,6687) 16,87 (0,664) Ly h p ly tâm ng kính trong tr ng ly h p 104,0 – 104,2 (4,09 – 4,10) 104,3 (4,11) Chi u dày l p b ly h p 1,5 (0,06) 1,0 (0,04) ng kính trong tr ng ly h p m t chi u 42,000 – 42,020 (1,6535 – 1,6543) 42,04 (1,655) ng kính ngoài con l n ly h p m t chi u 4,990 – 5,000 (0,1965 – 0,1969) 4,97 (0,196) ng kính trong bánh r ng truy n ng s c p 19,030 – 19,058 (0,7492 – 0,7503) 19,11 (0,752) ng kính ngoài tr c c t i bánh r ng truy n ng s c p 18,967 – 18,980 (0,7467 – 0,7472) 18,92 (0,745) M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A ng kính ngoài v u bánh r ng truy n ng kh i ng 45,660 – 45,673 (1,7976 – 1,7981) 45,2 (1,78) TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 70. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-8 TR C C /H P S /C N KH I NG n v : mm (in) BÁNH TR C/PHANH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI n v : mm (in) M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A Tr c c Khe h bên thanh truy n 0,10 – 0,35 (0,004 – 0,014) 0,60 (0,024) Khe h h ng kính thanh truy n 0 – 0,008 (0 – 0,0003) 0,05 (0,002) o – 0,10 (0,004) Truy n ng ng kính trong bánh r ng M2, M3 17,000 – 17,018 (0,6693 – 0,6700) 17,04 (0,671) C1 18,000 – 18,018 (0,7087 – 0,7094) 18,04 (0,710) C4 20,000 – 20,021 (0,7874 – 0,7882) 20,04 (0,789) ng kính ngoài b c C1 17,966 – 17,984 (0,7073 – 0,7080) 17,94 (0,706) ng kính trong b c C1 15,000 – 15,018 (0,5906 – 0,5913) 15,04 (0,592) Khe h gi a b c v i bánh r ng C1 0,016 – 0,052 (0,0006 – 0,0020) 0,10 (0,004) ng kính ngoài tr c chính M3 16,966 – 16,984 (0,6680 – 0,6687) 16,95 (0,667) ng kính ngoài tr c th c p C1 14,966 – 14,984 (0,5892 – 0,5899) 14,95 (0,589) Khe h gi a tr c v i bánh r ng M3 0,016 – 0,052 (0,0006 – 0,0020) 0,09 (0,004) Khe h gi a tr c và b c C1 0,016 – 0,052 (0,0006 – 0,0020) 0,09 (0,004) Càng g t s / heo s ng kính trong càng g t s 34,075 – 34,100 (1,3415 – 1,3425) 34,14 (1,344) Chi u dày càng g t s 4,85 – 4,95 (0,191 – 0,195) 4,60 (0,181) ng kính ngoài heo s Ph i 33,950 – 33,975 (1,3366 – 1,3376) 33,93 (1,336) Trái 23,940 – 23,980 (0,9425 – 0,9441) 23,92 (0,942) C n kh i ng ng kính l bánh r ng 20,000 – 20,021 (0,7874– 0,7882) 20,08 (0,791) ng kính ngoài tr c 19,959 – 19,980 (0,7858 – 0,7866) 19,94 (0,785) M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A Chi u sâu t i thi u c a gai l p – T i d u ch th mòn Áp su t l p ngu i Ch ng i i u khi n 200 kPa (2,00 kgf/cm2 , 29 psi) – Ng i i u khi n và ng i ng i sau 200 kPa (2,00 kgf/cm2 , 29 psi) – o tr c – 0,20 (0,008) o vành H ng tâm – 1,0 (0,04) D c tr c – 1,0 (0,04) Kho ng cách vành t i moay AFS110MS 13 ± 1 (0,51 ± 0,04) – AFS110MD 10 ± 1 (0,39 ± 0,04) – Gi m xóc tr c Chi u dài t do c a lò xo 294,3 (11,59) – H ng lò xo V i u xo n ng n h ng xu ng d i – o ng gi m xóc – 0,20 (0,008) D u gi m xóc khuyên dùng D u gi m xóc – M c d u (d i y) 78,0 (3,07) – Dung tích d u gi m xóc 62,0 ± 1cm3 (2,10 ± 0,03 US oz, 2,18 ± 0,04 lmp oz) – Phanh (AFS110MD) ng kính trong tr ng phanh 110,0 – 110,2 (4,33 – 4,34) 111,0 (4,37) Hành trình t do tay phanh 10 – 20 (0,4 – 0,8) – TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 71. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-9 BÁNH SAU/PHANH SAU/GI M XÓC SAU n v : mm (in) PHANH TH Y L C (AFS110MS/MCS) n v : mm (in) BÌNH I N/H TH NG S C H TH NG ÁNH L A H TH NG KH I NG I N n v : mm (in) M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A Chi u sâu t i thi u c a gai l p – T i d u ch th mòn Áp su t l p ngu i Ch ng i i u khi n 225 kPa (2,25 kgf/cm2 , 33 psi) – Ng i i u khi n và ng i ng i sau 280 kPa (2,80 kgf/cm2 , 41 psi) – o tr c – 0,20 (0,008) o vành H ng tâm – 1,0 (0,08) D c tr c – 1,0 (0,08) Kho ng cách vành t i moay AFS110MS/MD 6 ± 1 (0,24 ± 0,04) – Xích t i C -m t xích DID 420AD – 104RB – KMC 420JB – 104 – trùng 20 – 30 (0,8 – 1,2) – Phanh ng kính trong tr ng phanh 110,0 – 110,2 (4,33 – 4,34) 111,0 (4,37) Hành trình t do bàn p phanh 20 – 30 (0,8 – 1,2) – M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A D u phanh khuy n cáo DOT 3 ho c DOT 4 – Ch th mòn b phanh – T i rãnh dày a phanh 3,3 – 3,7 (0,13 – 0,15) 3,0 (0,12) o a phanh – 0,30 (0,012) ng kính trong xy lanh chính 11,000 – 11,043 (0,4331 – 0,4348) 11,055 (0,4352) ng kính ngoài piston chính 10,957 – 10,984 (0,4314 – 0,4324) 10,945 (0,4309) ng kính trong xy lanh ngàm phanh 33,96 – 34,01 (1,337 – 1,339) 34,02 (1,340) ng kính ngoài piston ngàm phanh 33,878 – 33,928 (1,3338 – 1,3357) 33,87 (1,333) M C THÔNG S K THU T Bình i n Dung tích 12 V – 3,0 Ah (10 h) Dòng i n rò 20 mA max, i n áp (20°C/ 68°F) S c y 13,0 – 13,2 V C n s c D i 12,4 V Dòng i n s c Bình th ng 0,3 A/5 – 10 h Nhanh 3,0 A/0,5h Máy phát Dung tích t i thi u 0,120 kW/5.000(vòng/phút) i n tr cu n s c(20°C/68°F) 0,2 – 1,0 M C THÔNG S K THU T Bugi Tiêu chu n CPR6EA-9S(NGK) U20EPR9S(DENSO) Khe h bugi 0,80 – 0,90 mm i n áp nh cu n ánh l a T i thi u 100 V i n áp nh cu n phát xung ánh l a T i thi u 0,7 V Th i i m ánh l a (d u "F") 10° tr c i m ch t trên t i t c c m ch ng M C TIÊU CHU N GI I H N S A CH A Chi u dài ch i than mô t 7,0 (0,28) 3,5 (0,14) TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 72. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-10 ÈN/ NG H /CÔNG T C MÔMEN L C SI T GIÁ TR L C SI T TIÊU CHU N GIÁ TR L C SI T KHUNG VÀ NG C • Thông s l c si t c li t kê d i ây dành cho các bu lông/ c/vít quy nh. • Nh ng c; bu lông khác c si t theo tiêu chu n c a b ng phía trên. KHUNG/ P THÂN/ H TH NG KHÍ X B O D NG H TH NG BÔI TR N M C THÔNG S K THU T Bóng èn èn tr c (pha/c t) 12 V – 35/35 W èn v trí 12 V – 3,4 W x 2 èn phanh/sau 12 V – 18/5 W èn báo r tr c 12 V – 10 W x 2 èn tín hi u báo r sau 12 V – 10 W x 2 èn ng h 12 V – 1,7 W x 2 èn ch th báo r 12 V – 3,4 W x 2 èn ch th báo pha 12 V – 1,7 W èn báo v trí s 12 V – 1,7 W x 4 èn báo không s 12 V – 1,7 W C u chì Chính 10 A Ph 7,5 A LO I BU LÔNG/ C/VÍT L C SI T: LO I BU LÔNG/ C/VÍT L C SI T: N·m (kgf·m, lbf·ft) N·m (kgf·m, lbf·ft) Bu lông và c 5 mm 5,2 (0,5, 3,8) Vít 5 mm 4,2 (0,4, 3,1) Bu lông và c 6 mm 10 (1,0, 7) Vít 6 mm 9,0 (0,9, 6,6) (Bao g m bu lông SH) Bu lông 6 mm ( u 8 mm, bích nh ) 10 (1,0, 7)Bu lông và c 8 mm 22 (2,2, 16) Bu lông và c 10 mm 34 (3,5, 25) Bu lông 6 mm ( u 8 mm, bích to) 12 (1,2, 9)Bu lông và c 12 mm 55 (5,6, 41) Bu lông 6 mm ( u 10 mm) và c 12 (1,2, 9) bu lông và c 8 mm 27 (2,8, 20) bu lông và c 10 mm 39 (4,0, 29) M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) c khóa dây ga 1 10 – Xem trang 3-17 Bu lông b t h p xích t i 4 6 7 (0,71, 5,2) Bu lông b t p ng x 2 6 9 (0,92, 6,6) c n i ng x 2 8 27 (2,8, 20) Gu giông b t ng x 2 8 – Xem trang 3-22 M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Bu lông x d u 1 12 24 (2,4, 18) c khóa vít i u ch nh xu páp 2 5 9 (0,92, 6,6) Tra d u ng c vào ren và m t t a. Bu lông n p l c d u ly tâm 3 5 5 (0,51, 3,7) Bôi keo khóa vào ren: Xem trang 4-12 c khóa i u ch nh ly h p 1 8 12 (1,2, 9) Bugi 1 10 16 (1,6, 12) Vít p h p l c gió 5 5 1,1 (0,11, 0,8) M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Vít p b m d u 3 5 5 (0,51, 3,7) TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 73. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-11 H TH NG NHIÊN LI U THÁO/RÁP NG C U QUY LÁT/XUPÁP XY LANH/PÍT TÔNG C C U SANG S /LY H P MÁY PHÁT/LY H P KH I NG M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Vít van x ng 2 3 0,88 (0,090, 0,65) Vít van c t khí 2 4 2,1 (0,21, 1,5) Jic l ph 1 – 1,5 (0,15, 1,1) Jic l chính 1 – 1,5 (0,15, 1,1) Gi kim ga 1 – 2,5 (0,25, 1,8) Vít b t bu ng phao 2 4 2,1 (0,21, 1,5) Vít x bu ng phao 1 – 1,5 (0,15, 1,1) Chén l c l ng 1 – 5,9 (0,60, 4,4) Vít b t gi dây ga 1 5 3,4 (0,35, 2,5) Vít c n van x ng 1 4 2,1 (0,21, 1,5) Bôi keo khóa vào các ren. Bu lông b t ng hút 2 6 12 (1,2, 9) Bu lông b t van ki m soát PAIR 2 6 10 (1,0, 7) Vít p van PAIR 2 4 2,1 (0,21, 1,5) M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Bu lông t m nh v nhông t i 2 6 12 (1,2, 9) c treo ng c 3 10 59 (6,0, 44) M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Bu lông c bi t p u quy lát 2 6 10 (1,0, 7) Bu lông u quy lát 4 7 13 (1,3, 10) Tra d u ng c vào ren và m t t a. Bu lông m nhông cam 1 8 27 (2,8, 20) Tra d u ng c vào ren và m t t a. Bu lông c ng xích cam 1 14 22 (2,2, 16) Bu lông c n c ng xích cam 1 8 16 (1,6, 12) M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Bu lông ch t bánh d n h ng xích cam 1 8 10 (1,0, 7) Gu dông xy lanh 4 7 – Xem trang 9-8 M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Bu lông c n hãm heo s 1 6 10 (1,0, 7) Bôi keo khóa vào các ren: Xem trang 10-31. Ch t lò xo h i v c n sang s 1 8 30 (3,1, 22) Bu lông a cam sang s 1 6 17 (1,7, 13) Bôi keo khóa vào các ren: Xem trang 10-30. c khóa ly h p ly tâm 1 14 54 (5,5, 40) Tra d u ng c vào ren và m t t a. c khóa tâm ly h p 1 14 54 (5,5, 40) Tra d u ng c vào ren và m t t a. Bu lông a nâng ly h p 4 6 12 (1,2, 9) M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) c vô l ng i n 1 10 40 (4,1, 30) Tra d u ng c vào ren và m t t a. Bu lông b t ly h p kh i ng 6 6 16 (1,6, 12) Bôi keo khóa vào các ren: Xem trang 11-12. TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 74. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-12 C N KH I NG/B S /TR C C BÁNH TR C/GI M XÓC TR C/C LÁI GI M XÓC SAU/PHANH SAU/BÁNH SAU PHANH TH Y L C (AFS110MS/MCS) H TH NG ÁNH L A H TH NG KH I NG I N M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Tr c bánh d n h ng xích cam 1 6 10 (1,0, 7) M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) c hãm thân c lái 1 26 – Xem trang 13-30 Ren trên c lái 1 26 – Xem trang 13-30 Bu lông b t u d i gi m xóc 4 10 64 (6,5, 47) Vít i tr ng tay lái 2 6 9 (0,92, 6,6) Vít ren SL c b t c lái 1 10 59 (6,0, 44) c U Bu lông ch t tay phanh (AFS110MD) 1 5 1,0 (0,10, 0,7) Bu lông ch t tay phanh (AFS110MD) 1 5 4,5 (0,46, 3,3) c c n phanh tr c (AFS110MD) 1 6 10 (1,0, 7) c tr c tr c 1 12 59 (6,0, 44) c U Bu lông giác chìm a phanh tr c 4 8 42 (4,3, 31) Bu lông ALOC; thay m i bu lông. Nan hoa tr c 36 BC 2,9 3,2 (0,33, 2,4) Bu lông giác chìm gi m xóc tr c 2 8 20 (2,0, 15) Bôi keo khóa vào ren. M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) c tr c sau 1 12 59 (6,0, 44) c U Nan hoa sau 36 BC 3,2 3,7 (0,38, 2,7) c nhông t i sau 4 8 32 (3,3, 24) c U Bu lông b t nhông t i 4 8 – Xem trang 14-11 c c n hãm phanh sau 2 8 22 (2,2, 16) c c n phanh sau 1 6 10 (1,0, 7) c U Bu lông b t u trên gi m xóc sau 2 10 24 (2,4, 18) c m b t u d i gi m xóc sau 2 10 24 (2,4, 18) c càng sau 1 12 59 (6,0, 44) c U M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Van x khí ngàm phanh 1 8 5,4 (0,55, 4,0) Ch t b phanh 1 10 17 (1,7, 13) Bu lông ch t giá ngàm phanh 1 8 17 (1,7, 13) Bu lông b t ngàm phanh 2 8 30 (3,1, 22) Bu lông ALOC; thay m i bu lông. Bu lông d u ng phanh 2 10 34 (3,5, 25) Vít n p binh ch a d u xy lanh chính 2 4 1,5 (0,15, 1,1) Vít công t c èn phanh tr c 1 4 1,2 (0,12, 0,9) Bu lông ch t tay phanh 1 6 1,0 (0,10, 0,7) c ch t tay phanh 1 6 5,9 (0,60, 4,4) Bu lông k p ng phanh 1 6 12 (1,2, 9) Bu lông ALOC; thay m i. M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) N p l th i i m 1 14 1,5 (0,15, 1,1) M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Vít dây mô t kh i ng 1 4 2,0 (0,20, 1,5) Vít v mô t kh i ng 3 5 4,2 (0,43, 3,1) TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
 75. PH L C AFS110MS/MCS/MD-C 23-13 ÈN/ NG H /CÔNG T C KHÁC CÁC I M BÔI TR N VÀ B T KÍN NG C M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Bu lông b t công t c máy 2 6 9 (0,92, 6,6) Bu lông ALOC; thay m i bu lông. Bu lông giác chìm b t khóa an toàn 1 5 3,9 (0,40, 2,9) Bu lông ALOC; thay m i M C S L NG NG L C SI T: GHI CHÚ KÍNH REN (mm) N·m (kgf·m, lbf·ft) Bu lông b t chân ch ng c nh 1 10 18 (1,8, 13) c b t chân ch ng c nh 1 10 44 (4,5, 32) V T LI U V TRÍ CÁC B PH N GHI CHÚ D u ng c Trong xy lanh B m t tr t ngoài piston và rãnh xéc m ng M t trong l ch t pít tông B m t ngoài ch t pít tông Toàn b b m t xéc m ng B m t bên trong u nh thanh truy n u l n thanh truy n 1 – 2 cm3 B m t ngoài thân xu páp và u thân xu páp HÚT/X Toàn b b m t tr c cam Toàn b b m t xích cam và r ng nhông cam Khu v c b m t bên trong cò m và con l n B m t tr c cò m Khu v c tr t rô to trong và ngoài b m d u Toàn b tr c bánh d n h ng xích cam B m t ngoài d n h ng ly h p ngoài Toàn b b m t a ly h p Ngõng tr c sang s B m t bên trong c n sang s Toàn b b m t heo s B m t xoay t m khóa heo s tr c th c p R ng bánh r ng (s c p, truy n ng, kh i ng) Bên trong c n y c ng xích cam T i thi u 4,0 cc Khu v c c hai ngõng tr c bánh r ng gi m t c kh i ng Toàn b b m t tr c bánh r ng gi m t c kh i ng B m t l n ly h p kh i ng R ng bánh r ng gi m t c ly h p kh i ng B m t xoay m i bánh r ng Ph t O Keo khóa Ren bu lông t m hãm d u Xem trang 8-26 Ren bu lông t m nh v vòng bi tr c s c p Xem trang 12-17 D u molypden disunfua g m h n h p 1/2 d u ng c và 1/2 m molybdenum disunfua) B m t trong bánh r ng truy n ng s c p B m t bên trong bánh r ng sang s Toàn b b m t b c bánh r ng C1 Rãnh càng g t s bánh r ng M4, C3 Khu v c tr t cam gi m áp B m t bên trong bánh r ng kh i ng B m t tr t bánh r ng d n ng kh i ng Ch t b t kín(Three bond 1215 ho c lo i t ng ng) B m t l p ráp vách máy trái Xem trang 12-20 Ph t cao su p u quy lát (khu v c hình bán nguy t) Xem trang 8-7 Ch t b t kín(Three bond 1215 ho c 1207B ho c lo i t ng ng) B m t t a k p dây máy phát M a d ng Mi ng ph t d u tr c kh i ng và tr c sang s Mi ng ph t d u tr c th c p Ch t t y r a Khu v c ti p xúc vô l ng i n và bên trái tr c c TonNgoKhong www.bikervietnam.com TonNgoKhong BikerVietNam
Publicidad