Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
15      UNIDADE DIDÁCTICA       “ AS ACTIVIDADES      NO MEDIO NATURAL:      O APROVEITAMENTO   ...
16INTRODUCIÓNINTRODUCIÓN    O Decreto 130 / 2007, do 28 de xuño ( publicado no D.O.G. do 9 de xullo de2007 ), polo que ...
17A educación primaria é, pois, a primeira etapa do ensino obrigatorio. Como tal,caracterízase por unha especial atención ...
18AS ACTIVIDADES NO MEDIO NATURAL    Ó longo das últimas décadas, e en especial desde a LOXSE, a sociedade experimentou...
19   Aceptar ós seus compañeiros nos xogos sen ter en conta as características persoais,   sexuais ou sociais de cad...
20 Coñecer e valorar o seu propio corpo e a actividade física como medio de exploración e goce das súas posibilidades mo...
21 Favorecer a relación multidisciplinar ( evidente na área de Coñecemento do Medio Social e Natural con topoloxía básic...
22 Iniciación nas estratexias básicas de cooperación, oposición, cooperación - oposición nos diferentes xogos.Actitudes,...
23   Segundo os obxectivos que pretendíamos acadar           en cada momento utilizamos osmétodos seguintes:♦ ...
24 Proposta. As propostas e o proceso de elaboración das mesmas tamén foron avaliadas tanto a priori como a posteriori (...
25 Coñeceron unha realidade de clase de Educación Física distinta á que desenvolven no entorno habitual da aula, o patio...
26                   OS CAZAPROBAS    En grupos de 4 – 5 alumnos / as. A cada grupo se lle entregan...
27                Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educa...
28                Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educa...
29                Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educa...
30                Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educa...
31                   OS INVESTIGADORES    Neste xogo nos distribuimos en grupos de 4 – 5 alumnos / as...
32                PLANO DO PAVILLÓN             PASILLO VESTUARIOS              ...
33                 XOGO DO MAGOSTO.    Aproveitando a época do Magosto, podemos facer un xogo de pista...
34           XOGO DO MAGOSTO                      PROBA  Escribe unha   receita dun p...
35      XOGO DO MAGOSTO                    PROBA               Resolve este xeroglí...
36        XOGO DO MAGOSTO                      PROBA  Isto que verás na outra parte da páxin...
37                Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educa...
38       XOGO DO MAGOSTO                    PROBA ¿ Cal destas castañas é zurda ?.        ...
39       XOGO DO MAGOSTO                    PROBA Con dez follas de árbore tedes quedisfrazar de...
40        XOGO DO MAGOSTO                    PROBAUn saco de castañas custou 350 euros.    ...
41        XOGO DO MAGOSTO                   PROBA    PALABRAS QUE              ...
42        XOGO DO MAGOSTO                    PROBAVai ó ximnasio e conta as lámpadas que hai. ...
43        XOGO DO MAGOSTO                    PROBANo almacén do ximnasio atoparás uncartel cunh...
44        XOGO DO MAGOSTO                    PROBASituádevos na porta de entrada docolexio. Esc...
45           XOGO DO MAGOSTO                       PROBAArguiñano cociñou un flan con est...
46       XOGO DO MAGOSTO                    PROBA Dúas ducias de castañas e catro mediasducias m...
47        XOGO DO MAGOSTO                     PROBA    Observa estas doce castañas e respos...
48         XOGO DO MAGOSTO                      PROBA                    S...
49      XOGO DO MAGOSTO                   PROBA               Resolve este xeroglífi...
50                  XOGO DAS GAFAS    O xogo das gafas pretende desenvolver a orientación espacial, a...
51PARTICIPANTE Nº 1NOME:                         CURSO:                     ...
52PARTICIPANTE Nº 2NOME:                         CURSO:                     ...
53                 XOGO DOS DETECTIVES.    Escondemos sete pistas ( nos ocos que aparecen no plano ) c...
54               XOGO DOS DETECTIVES.      Equipo: _______________________________________      ...
55              Plano do colexio                                 11    ...
56                 AS LETRAS GALEGAS    Aproveitando a    celebración do Día das Letras Galegas, e ...
57                       ¿ A quen se lle adicou o Día das                      ...
58¿ A quen se lle adicou o Día das Letras Galegas do ano 1991 ?                Licenzas por estudos 2009 – ...
59                       ¿ A quen se lle adicou o Día das                      ...
60¿ A quen se lle adicou o Día das Letras Galegas do ano 1968 ?                Licenzas por estudos 2009 – ...
61           PLANO DA ENTRADA DO COLEXIO             AULA E. INFANTILSALA DE VÍDEO COMEDOR    ...
62              APRENDEMOS A RASTREXAR    Neste xogo imos tratar de ampliar o que xa fixemos sobre iniciac...
63        PLANO DA PISTA DO PAVILLÓN                                        ...
64  SINAL                   SIGNIFICADO                    COMEZO DO RASTREXO.   ...
65          O PUZZLE DAS ÁRBORES DEPORTIVAS    Na zona de xardín do centro os alumnos / as, divididos en grupo...
66As pistas poden ser como as seguintes:   Busca a árbore con froito que ten forma redondeada e vai recuberto dunha cap...
67                O MISTERIO DA CUBELA    Facemos grupos de 4 – 5 alumnos / as e, a cada grupo, se lle e...
68Exemplos de fotografías de árbores do parque:                    Licenzas por estudos 2009 – 10   ...
69                Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educa...
70            O CASO DAS FOTOS DO PARQUE   Os alumnos / as terán un mapa do xardín da Cubela, que é o parqu...
71 CEDRO       BIDUEIRO        FALSO ARCIPRESTE           ACIVROCERDEIRA       TUIA     ...
72   As imaxes que aparecen para relacionar cos deportes que se lles entrega no plano doparque poden ser coma as seguin...
73                Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educa...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

04 unidade didáctica-as actividades no medio natural na área de educación física-a orientación

188 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

04 unidade didáctica-as actividades no medio natural na área de educación física-a orientación

 1. 1. 15 UNIDADE DIDÁCTICA “ AS ACTIVIDADES NO MEDIO NATURAL: O APROVEITAMENTO DO CONTORNO. SESIÓNS DE INICIACIÓN Á ORIENTACIÓN: DA AULA Ó BARRIO ” Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 2. 2. 16INTRODUCIÓNINTRODUCIÓN O Decreto 130 / 2007, do 28 de xuño ( publicado no D.O.G. do 9 de xullo de2007 ), polo que se establece o currículo da educación primaria na ComunidadeAutónoma de Galicia é a referencia que temos os docentes á hora de traballar. Nel imosatopar as bases sobre as que se vai a sustentar o nosa acción educativa.“ A Lei orgánica 2 / 2006, do 3 de maio, de educación, no capítulo III, determina quese entende por currículo, o conxunto de obxectivos, competencias básicas, contidos,métodos pedagóxicos e criterios de avaliación de cada unha das ensinanzas reguladas polacitada lei.Así mesmo, coa finalidade de asegurar unha formación común a toda a cidadanía española egarantir a validez das titulacións correspondentes, establece que lle corresponde aoGoberno de España fixar os aspectos básicos do currículo en relación aos obxectivos,contidos e criterios de avaliación que constitúen as ensinanzas mínimas ás cales se refire adisposición adicional primeira, punto 2, letra c, da Lei orgánica 8 / 1985, do 3 de xullo,reguladora do dereito á educación.O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 31, determina que é competencia plenada Comunidade Autónoma galega o regulamento e administración do ensino en toda a súaextensión, niveis e graos, modalidades e especialidades, sen prexuízo do desposto noartigo 27 da Constitución e nas leis orgánicas que, conforme o parágrafo primeiro do seuartigo 81, o desenvolvan.O Real decreto 1513 / 2006, do 7 de decembro, polo que se establecen as ensinanzasmínimas da educación primaria que facilitarán a continuidade, progresión e coherencia daaprendizaxe no caso de mobilidade xeográfica do alumnado, desenvolve os aspectos básicosdo currículo en relación cos obxectivos, competencias básicas, contidos e criterios deavaliación.A Lei orgánica de educación indica que serán as administracións educativas as que establezano currículo das distintas ensinanzas reguladas pola citada lei, do cal formarán parte osaspectos básicos anteriormente indicados.Os centros docentes desenvolverán e completarán, se for o caso, o currículo das diferentesetapas e ciclos no uso da súa autonomía, tal e como se recolle no capítulo II do título V daLei orgánica de educación, respondendo ao principio de autonomía pedagóxica, deorganización e xestión que a citada lei lles atribúe aos centros educativos coa finalidade deadecuarse ás características e á realidade educativa de cada un deles.O currículo que se establece neste decreto ten como obxectivo contribuír ao logro dosprincipios básicos desta Lei orgánica de educación que se expresan no preámbulo e que seresumen en lograr: Calidade de educación para todo o alumnado. Equidade que garanta a igualdade de oportunidades. Esforzo compartido por todas as persoas componentes da comunidade educativa.A educación primaria e mais a educación secundaria obrigatoria constitúen o ensino básico,que é obrigatorio e gratuíto para todas as persoas. Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 3. 3. 17A educación primaria é, pois, a primeira etapa do ensino obrigatorio. Como tal,caracterízase por unha especial atención á diversidade, pola prevención das dificultades deaprendizaxe e a posta en práctica de apoios e / ou reforzos tan pronto como sexandetectadas, acudindo ás medidas organizativas e / ou curriculares que sexan precisas paraasegurar o principio de equidade, sen prexuízo de garantir unha educación común para todoo alumnado.Nesta liña, estableceranse os mecanismos precisos para lograr unha coordinación entre estaetapa e as de educación infantil e educación secundaria obrigatoria. Porén, será de grandeimportancia a acción titorial que vertebre todas as actuacións con cada un dos grupos e concada alumno e cada alumna dese grupo.O eixe do traballo nesta etapa educativa será o desenvolvemento das competenciasbásicas que permitan encamiñar todo o alumnado cara ao logro dunha formación integral,tanto na súa vertente persoal coma nas demandas sociais e culturais que faciliten acontinuación dos estudos e, posteriormente, a inclusión na vida laboral, pero sempre coaasunción da necesidade de aprender ao longo de toda a vida.Ten enorme importancia a presenza no currículo das competencias básicas que o alumnadodeberá desenvolver na educación primaria e completar na educación secundaria obrigatoria.As competencias básicas permiten identificar aquelas aprendizaxes que se consideranimprescindibles desde un enfoque integrador e orientado á aplicación dos saberes adquiridos.O seu logro deberá capacitar as alumnas e os alumnos para a súa realización persoal, aincorporación satisfactoria á vida adulta e o desenvolvemento dunha aprendizaxe permanenteao longo da vida.Será preciso que a organización dos centros educativos, as formas de relación de todas aspersoas componentes da comunidade educativa, as actividades docentes, así como ascomplementarias e extraescolares, incidan no desenvolvemento das citadas competenciasbásicas. Prestarase especial atención á educación en valores e ás normas de convivencia quepermitan unha incorporación á sociedade democrática con respecto, interese, esforzo eresponsabilidade ”. Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 4. 4. 18AS ACTIVIDADES NO MEDIO NATURAL Ó longo das últimas décadas, e en especial desde a LOXSE, a sociedade experimentouimportantes cambios na forma de entender a Educación Física e a súa contribución na formacióndos cidadáns. Na actualidade, a nosa área é demandada como unha necesidade do ser humano, quecolabora xunto coas demáis áreas para conquerir o desenrolo global e harmónico dos individuos,o que representa unha das finalidades da educación. É, polo tanto, esencial prestar atención ás capacidades que, relacionadas co corpo e asúa actividade motriz, contribúen ao equilibrio persoal, á posibilidade de interelación cosdemáis e á utilización creativa do tempo de lecer, contribuindo tamén á conservación e mellorada saúde e a calidade de vida. A Educación Física é o fío condutor que posibilita o desenrolo das aptitudes ecapacidades físico, psíquico e sociomotrices do alumnado. O noso corpo é o vínculo derelación con entorno que nos rodea e con resto das persoas coas que convivimos. Unhaactividade física adecuada permitirá un desenrolo completo e armónico do noso corpo. Por todo isto, a relación co entorno e os demáis, fundamentalmente a través do xogo,son pilares básicos da nosa actividade docente. O xogo non é posible sen un espazo no quedesenrolarse e os individuos precisan de aprendizaxes prácticos e reais, é dicir, “ aprendizaxessignificativos ”. Ademáis, os centros e a nosa área en particular necesitan actividades enconexión co entorno. Polo tanto, este proxecto pretende a recompilación das diferentes sesións, que xa foronpostas en práctica, que fixeron unha aproximación ao descubrimento do entorno máispróximo a través de actividades e xogos relacionados coa orientación ( partindosucesivamente da aula – pavillón, colexio, ata as zonas máis próximas ao centro ) quepermitiron aos alumnos / as familiarizarse con seu entorno próximo ( centro de estudios ebarrio ) dun xeito lúdico e, ao mesmo tempo, favoreceron as súas aprendizaxes a tódolosniveis: físico, motriz, ... As sesións están orientadas e foron postas en práctica polos alumnos / as do 2º ciclo deE. Primaria do CEIP San Francisco Xabier, do CEIP Alborada e do CEIP Ría do Burgo ao longode diferentes cursos ( A Coruña e Culleredo respectivamente ). Polo tanto, ademáis dosobxectivos xerais de etapa e do que se reflicte no párrafo anterior, tamén promocionamos osseguintes obxectivos xerais da nosa área correspondentes a este ciclo: Practicar as distintas normas, rutinas e actividades no coidado do propio corpo. Desenvolver o valor lúdico do xogo e o seu aproveitamento no desenrolo das destrezas e habilidades propias do ciclo. Participar con agrado en calquera actividade física independentemente da súa capacidade. Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 5. 5. 19 Aceptar ós seus compañeiros nos xogos sen ter en conta as características persoais, sexuais ou sociais de cada quen. Respectar as normas de xogo establecidas polo grupo ou por regulamento propio. Recoñecer como elementos propios do xogo o feito de gañar / perder e a cooperación / oposición.Obxectivos O traballo no entorno próximo é recollido nos obxectivos xerais da E. Primaria,especialmente en tres dos seus apartados: Comprender e establecer relacións entre feitos e fenómenos do entorno natural e social, valorando a interacción entre ambos, como elemento que inflúe na calidade de vida, e contribuir activamente, na medida das súas posibilidades, á defensa, conservación e mellora do medio ambiente. Coñecer, apreciar e disfrutar o patrimonio cultural, participando na súa conservación e mellora, e respectando a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e individuos á súa identidade, desenvolvendo unha actitude de interese e respecto cara ó exercicio deste dereito. Utilizar, nun contexto de resolución de problemas sinxelos, os procedementos para obter a información pertinente, seleccionala, organizala, representala mediante códigos e tomar decisións, así como levalas a cabo anticipando e planificando as condicións materiais e temporais necesarias para a súa realización. Por outra banda, os obxectivos xerais da Educación Física, que aparecen a continuación,recollen aspectos esenciais das actividades de orientación propostas, especialmente as queaparecen marcadas en azul: Tomar conciencia do propio corpo. Promover a adaptación ó contorno a través do seu corpo. Potenciar as súas capacidades, perfeccionar habilidades e destrezas e mellorar o seu control e dominio corporal. Identificar e utilizar as diferentes formas de expresión e comunicación. Valorar a actividade física no tempo libre como medio de divertimento, de coñecemento e de sentimento de satisfacción consigo mesmo. Cooperar en accións de equipo desde un eficaz traballo persoal, con actitude de tolerancia e respecto para os valores sociais, e tamén coñecer e identificar as actividades física de carácter socio – cultural propias da nosa Comunidade Autónoma. Aumentar a confianza en si mesmo e nas súas capacidades, desenvolvendo a autoesixencia, constancia e superación das propias limitacións. Coñecer, identificar e experimentar diferentes actividades na natureza de cara ó entretemento e lecer. Asimesmo, os obxectivos xerais da Educación Física na Educación Primaria reflicten osmesmos aspectos anteriormente sinalados: Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 6. 6. 20 Coñecer e valorar o seu propio corpo e a actividade física como medio de exploración e goce das súas posibilidades motrices, de relación cos demais e como recurso para organizar o tempo libre. Regular e dosificar o seu esforzo chegando a un nivel de autoesixencia acorde coas súas posibilidade e coa natureza da tarefa que se realice, utilizando como criterio fundamental de valoración dito esforzo e non o resultado obtido. Utilizar as súas capacidades físicas básicas e destrezas motrices e o seu coñecemento da estrutura e funcionamento do corpo para a actividade física e para adaptar o momento ás circunstancias e condicións de cada situación. Participar en xogos e actividades establecendo relacións equilibradas e construtivas cos demais, evitando a discriminación por características persoais, sexuais e sociais, así como os comportamentos agresivos e as actitudes de rivalidade nas actividades competitivas. Coñecer e valorar a diversidade de actividades físicas e deportivas e os contornos nos que se desenvolven, participando na súa conservación e mellora. Utilizar os recursos expresivos do corpo e do movemento para comunicar sensacións, ideas, estados de ánimo e comprender mensaxes expresados deste xeito. As sesións, ao estar orientadas aos alumnos / as do 2º ciclo de E. Primaria permitironque promocionásemos os seguintes obxectivos xerais da nosa área correspondentes a este ciclo: Practicar as distintas normas, rutinas e actividades no coidado do propio corpo. Desenvolver o valor lúdico do xogo e o seu aproveitamento no desenrolo das destrezas e habilidades propias do ciclo. Participar con agrado en calquera actividade física independentemente da súa capacidade. Aceptar ós seus compañeiros nos xogos sen ter en conta as características persoais, sexuais ou sociais de cada quen. Respectar as normas de xogo establecidas polo grupo ou por regulamento propio. Recoñecer como elementos propios do xogo o feito de gañar / perder e a cooperación / oposición.Contidos Todos os contidos e materiais que aparecen neste libro pretenden, por unha banda, ofomento do sentido lúdico na orientación e o desenrolo de aprendizaxes significativos (aspectos referidos ó alumnado ) e, tamén, unha serie de obxectivos para os mestres / ascomo poden ser, entre outros, os seguintes: Tomar conciencia do entorno próximo como un medio moi importante para o noso traballo como mestres / as de E. Física, é dicir, “ recuperar ” o noso entorno para a educación. Desenrolar materiais de traballo que posibiliten e favorezan unha educación un pouco máis dinámica. Proporcionar actividades interdisciplinares ( os xogos de orientación, pistas, etc., poden incluir calquera tipo de actividade doutra área ). Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 7. 7. 21 Favorecer a relación multidisciplinar ( evidente na área de Coñecemento do Medio Social e Natural con topoloxía básica; coñecemento de animais, vexetais, costumes, etc.; coidado do entorno, ... ). Concienciarnos das posibilidades que nos ofrece o entorno, así coma dos problemas que pode padecer polo uso inadecuado do mesmo. Tratar de formarnos como cidadáns conscientes, críticos e construtivos, que tratan de integrarse no entorno de xeito perceptivo e a través da reflexión, posibilitando así que o poidamos transmitir ós nosos alumnos / as Existe unha relación moi importante das actividades no medio natural propostas ereferidas á orientación, cos bloques de contidos da nosa área, especialmente en dous casos:“ SAÚDE CORPORAL ”. Practicar as distintas normas, rutinas e actividades no coidado do propio corpo ( xeral de ciclo ). Fomentar a postura correcta en posicións básicas. Practicar os hábitos de coidado do corpo e as normas de alimentación básicas.“ OS XOGOS ”. Desenvolver o valor lúdico do xogo e o seu aproveitamento no desenrolo das destrezas e habilidades de ciclo. Participar con agrado en calquera actividade física independentemente da súa capacidade ( xeral de ciclo ). Aproveitar o xogo para o desenrolo das habilidades e destrezas básicas. Coñecer estratexias básicas de cooperación, oposición e cooperación / oposición. Valorar as posibilidades de equipo e da participación de cada un dos seus membros con independencia dos resultados obtidos. Chegado o momento de facer a secuenciación dos distintos bloques de contidos, taménestán reflectidos de xeito evidente os aspectos relacionados coa orientación, especialmente nobloque de XOGOS.Feitos Xogos de habilidades e destrezas. Estratexias básicas de xogo.Procedementos Práctica de habilidades básicas nos xogos. Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 8. 8. 22 Iniciación nas estratexias básicas de cooperación, oposición, cooperación - oposición nos diferentes xogos.Actitudes, valores e normas Participación e integración nos xogos con independencia da súa capacidade. Valoración das súas posibilidades e das do equipo nos xogos. Aceptación do reto da competición nos xogos, entendendo a oposición como estratexia nos xogos. básicos,Metodoloxía, contidos básicos, procedementos de traballo A nivel global a metodoloxía empregada tratou de ser o máis construtiva posible, paraprocurar achegarse á realidade dos nenos / as e ás súas diferenzas individuais, tentando queinterpretasen as ensinanzas e que a través das actividades planificadas superasen as súaslimitacións. Polo tanto, a metodoloxía empregada baseouse nas seguintes características: Activa e participativa por parte do alumno / a tanto no deseño coma no desenrolo das sesións. Se debe procurar ir restándolle protagonismo ós métodos tradicionais de mando directo, pois aínda que se poden considerar moi válidos cando desexamos acadar un mellor rendemento físico ou o desenvolvemento das habilidades motrices complexas, vainos ir en contra de outros aspectos que é desexable que os nenos / as desenvolvan como a iniciativa, a responsabilidade, o desenrolo intelectual, etc., que son parte fundamental da persoa que se desexa que saia da escola. Creativa. É quizais un dos aspectos que menos se tocaba ata agora. Polo tanto, é necesario e importante desenvolver a creatividade dos alumnos / as, e non se debe abusar dos estereotipos aínda a costa de perder un certo grado de eficacia motora. Lúdica e integradora. A área de Educación Física conta coa avantaxe da especial predilección que os alumnos / as teñen por ela, polo que é fundamental aproveitala cara a acadar unha relación o máis completa posible entre todos os alumnos / as. Flexible. Debe axustarse a cada alumno / a. Nos plantexamentos que farei de cada sesión, se marcarán os obxectivos, pero o xeito de logralos está en función das capacidades, intereses, motivacións, etc., dos alumnos / as e, polo tanto, admitirase calquera tipo de resposta que irá sendo mellorada ao longo do período educativo, de acordo coas mencionadas capacidades. A metodoloxía, por todo isto, nas sesións é globalizadora, participativa e lúdica, efomenta nos nenos / as a exploración, o descubrimento, a creatividade e, sobre todo, avaloración das propias posibilidades; e todo isto, a través do xogo, que promoverá estascaracterísticas. Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 9. 9. 23 Segundo os obxectivos que pretendíamos acadar en cada momento utilizamos osmétodos seguintes:♦ Conducido, que favorece e potencia a máxima intervención do mestre / a utilizando a repetición e a demostración, cun estilo de aprendizaxe de mando directo.♦ Semiconducido, no que a intervención do mestre / a é media; é unha aprendizaxe polo descubrimento guiado.♦ Non conducido, con mínima intervención do mestre / a; é unha aprendizaxe mediante a busca, cunha grande importancia da creatividade do neno / a. Mediante os métodos semiconducido e non conducido foméntase a iniciativa persoaldo neno / a, a súa creatividade, autonomía e desenvolvemento afectivo – social co resto doscompañeiros / as, aprendendo a valorar a importancia do outro/a no proceso de ensino /aprendizaxe. Tanto o método coma o estilo de aprendizaxe están en función do que se pretendeconseguir; polo tanto, primeiro hai que ver o que se pretende e logo utilizar o método máisaxeitado para conseguilo. De todos xeitos, os materiais que imos a crear tratarán de fomentar asúa autonomía, o traballo en grupo, etc., polo que os métodos semiconducido e nonconducido serán os que terán prioridade. Por último, coma en todo o proceso de ensino – aprendizaxe, calquera métodoutilizado debe respectar dúas condicións básicas: Os procesos individuais de aprendizaxe. A incidencia nos procesos cognitivos e afectivos de todo tipo de aprendizaxes.Criterios de autoavaliación das sesións, dos materiais empregados, doproxecto en xeral, etc. A avaliación foi realizada a tres niveis: Alumnos / as. A avaliación do alumnado foi moi positiva tanto a nivel de obxectivos e contidos plantexados ( nos que non se fixeron modificacións, a pesares de ter unha nena con Síndrome de Down e un neno con dificultades motóricas, que participaron nas actividades e xogos con total normalidade ) como na adecuación dos mesmos. Os elementos fundamentais empregados foron a observación e a posta en común cos alumnos / as das súas impresións respecto de cada actividade, sen esquecer as observacións e anotacións dos membros do seminario acerca dos aspectos máis relevantes do mesmo. Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 10. 10. 24 Proposta. As propostas e o proceso de elaboración das mesmas tamén foron avaliadas tanto a priori como a posteriori ( nas expectativas que se tiñan de cada actividade e nos resultados das mesmas, nos que non houbo modificacións significativas, agás nalgunha parte dun xogo ). As actividades, métodos e recursos empregados foron axeitados na maior parte dos casos e non se realizaron cambios reseñables. Cabe destacar as facilidades dadas polo departamento de Educación Física e a dirección do Centro para a elaboración das unidades e as reunións. Este proxecto pretende elaborar unha unidade didáctica con actividades relacionadas,entre outros aspectos, coa orientación, o coñecemento e disfrute do entorno próximo, acooperación e a participación. Polo tanto, tanto no proceso de elaboración coma no derevisión posterior á realización, tratamos de ter en conta unha serie de criterios que se reflictena continuación: Comprobar se a realización da actividade busca alcanzar novas experiencias disfrutando, por encima de alcanzar un nivel táctico ou técnico. Ver se a actividade é o suficientemente motivadora para mobilizar ó grupo. A realización da actividade, ¿ implica aprendizaxe / coñecemento ?. Favorecer e orientar a actividade cara ao disfrute máis que ao esforzo físico. ¿ Que novos elementos empregamos no pavillón e patio con esta actividade ?. ¿ E se facemos unha saída ós arredores ?. ¿ Promovemos unha aprendizaxe que favoreza o descubrimento ?. ¿ Usamos propostas lúdicas e creativas para isto ?. O nivel de adaptación das actividades propostas ó espazo seleccionados, á idade e ó nivel do alumnado. As actividades propostas, ¿ son realmente integradoras ?. Favorecer a participación e o traballo de grupo sobre a competición. ¿ A actividade favorece a autonomía do neno / a ?. Trataremos de que nas actividades non recorran, ou o fagan o menos posible, ó mestre / a.Conclusións A orientación é un aspecto da Educación Física moi importante e positivo posto que,entre outros moitos aspectos, nos permite abarcar moitos aspectos da nosa área como: O valor lúdico do xogo. Aproveitar os xogos de orientación no desenrolo das destrezas e habilidades correspondentes á súa idade. Participar con agrado nos xogos independentemente da súa capacidade, posto que o grao de motivación é moi alto. Facilita o traballo en grupos ( algo ao que os alumnos / as de hoxe lle custa bastante ) e permite a interacción entre alumnos / as de xeito individual e grupal. Permite que aprecien aspectos de lugares que lle son familiares, como o centro e o parque próximo ao centro, que non coñecían, a pesares de ter estado moito tempo neles. Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 11. 11. 25 Coñeceron unha realidade de clase de Educación Física distinta á que desenvolven no entorno habitual da aula, o patio ou o pavillón, a pesares de que moitos dos xogos tamén se realizan nestes lugares. Proporcionaron actividades interdisciplinares ( algúns dos xogos de orientación, pistas, etc., incluiron actividades doutra área, ter que ir á biblioteca, traballo previo na aula de Internet, … ). Favoreceron a relación multidisciplinar ( evidente, por exemplo, nas área de Coñecemento do Medio Social e Natural con topoloxía básica; coñecemento de animais, vexetais, costumes, etc.; coidado do entorno, ..., pero tamén coa aplicación das nova tecnoloxías na educación; un exemplo claro foi a visita previa que fixeron os alumnos / as ao xardín da Cubela cos seus titores / as e Amalia Casas para iniciarse no coñecemento das especies vexetais que hai, como se ve na ficha de traballo “ O xardín da Cubela ” que se adxunta na carpeta de Materiais ). Concienciarnos das posibilidades que nos ofrece o entorno, así coma dos problemas que pode padecer polo uso inadecuado do mesmo. Foi, polo tanto, unha experiencia moi enriquecedora para os alumnos / as e, ao mesmotempo, para nós, posto que as aprendizaxes e experiencias aquí reflectidas tamén son aplicablesás demáis persoas que participamos. Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 12. 12. 26 OS CAZAPROBAS En grupos de 4 – 5 alumnos / as. A cada grupo se lle entregan, en distinta orde, osfolios que aparecen a continuación, nos que hai unha serie de fotos do pavillón; na zona dafoto que aparece atoparán unha proba nun sobre ( para cada proba teremos preparado omaterial que se empregará nela ). Cando esa proba se dé por superada polo mestre /acontinúan coa seguinte foto ata acabar co percorrido das dezaseis fotos que se lles entregou.Este xogo pode levar unha ou dúas sesións, dependendo do número de fotos e a complexidadedas probas. As probas poden ser como as seguintes: Transportar a tódolos membros do grupo dun xeito diferente. Pintar a fronte co seu nome. Facer unha poesía co nome de tódolos membros do grupo. Cubrir con papel de periódico a un dos membros do grupo. Desprazarse todos xuntos facendo un percorrido cos cordóns dos deportivos atados. Facer un vehículo ( cunha corda, globos, ... ) e desprazarse todos xuntos polo circuíto indicado. Vestir a un dos membros do equipo cunha cantidade de roupa indicada aportada polo resto do grupo. Buscar unha moeda nun prato de fariña. Sacar un obxecto dun cubo cheo de auga. Averiguar o número de escaleiras que hai nunha zona do pavillón. Buscar ao conserxe e multiplicar por 43 o número que nos da. Intercambiarse entre os membros do grupo unha peza de roupa por cada neno / a. Facer un percorrido en equipo pasando de atrás hacia adiante por debaixo das pernas dos demáis no grupo. Bailar o “ Minué ” diante do mestre. Construir unha angarela co material que ofrece o pavillón e transportar a un do grupo para demostralo. Contar o número de árbores, contenedores de lixo, etc., do centro. Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 13. 13. 27 Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 14. 14. 28 Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 15. 15. 29 Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 16. 16. 30 Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 17. 17. 31 OS INVESTIGADORES Neste xogo nos distribuimos en grupos de 4 – 5 alumnos / as. Cada grupo terá unplano do pavillón no que aparecerán marcados, en distinta orde para cada grupo, vinte lugares( os que aparecen con óvalo no plano ). En cada lugar haberá, pegada con fixo para nontocala nin arrancala, unha pregunta. O grupo tratará de atopar e copiar nun folio tódalaspreguntas no menor tempo posible; cando o fagan se sentarán na pista e tratarán de respostalas. As preguntas poden ser como as seguintes:♦ ¿ Que cantante español participou no último Festival de Eurovisión ?♦ Verdadeiro ou falso: A doncela é unha serpe♦ ¿ Cal é o animal que ten máis dentes ?♦ Escribe o nome de tres tenistas famosos / as♦ ¿ En que lugar de Galicia están os máis famosos encaixes do mundo ?♦ ¿ Que famoso héroe lanzoulle unha frecha a unha mazá que tiña o seu fillo na cabeza ?♦ ¿ Como era o bikini de Eva María ?♦ Verdadeiro ou falso: A Fraga de Cecebre débelle o seu nome ao presidente da Xunta♦ ¿ Cal é o nome dos mosqueteiros máis famosos ?♦ Cita o nome de catro mariscos♦ ¿ Donde están as chaves, matarile, rile, rile ?♦ Escribe o nome de tres superhéroes♦ “ Don Quijote de la Mancha ” é a obra máis famosa de: Miguel de Cervantes, Rubén Darío ou Paco Porras♦ ¿ Que pesa máis: un quilo de ferro ou un quilo de algodón ?♦ ¿ En que país se van a celebrar as olimpiadas do ano 2016 ?♦ ¿ Que animal ten os pés na cabeza ?♦ ¿ Que quere decir que unha persoa está incontinente ?♦ Cal de estos tres personaxes é un escritor famoso: Coto Matamoros, Albert Luque ou Manuel Rivas♦ Cita o nome de catro personaxes de series de debuxos animados♦ ¿ En que provincia española está a Catedral de Santiago ? Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 18. 18. 32 PLANO DO PAVILLÓN PASILLO VESTUARIOS VESTIARIO VESTIARIO VESTIARIO VERDE VESTIARIO FOSO SALTO LONXINTUDE VERMELLO AZUL AMARELO ENTRADA VESTIARIO CONSER MINUSVÁLIDOS XEES CA LEI RAS BAÑOS PISTA FÚTBOL SALA E BALONMAN BAÑOS PISTA BALONCESTO PISTA VOLEI XIMNASIO CUARTO MATERIAL AXTO. PORTA ENTR. COLEXIO CUARTO MATER . COLE Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 19. 19. 33 XOGO DO MAGOSTO. Aproveitando a época do Magosto, podemos facer un xogo de pistas relacionadoque, do mesmo xeito que nos permite realizar unha actividade física ( na que seinclúen aspectos como a cooperación, a iniciación na orientación, ... ), tamén abordaunha tradición popular galega. O xogo faise en estrela e por grupos ( de 4 – 5 ) aos que se lles vai dando unhaproba que deben realizar no entorno elixido ( escola, campo, ... ). O monitor / a estaránun lugar concreto e irá dando as probas mentres o grupo realiza a proba que lle toca e volveonde o monitor para verificar a proba e, en caso de ser correcta, recoller a seguinte. Hai dous tipos de probas: as de resolver pensando, que se realizarán por grupos nolugar concreto que se lles indique, e as de busca, que realizarán por todo o recinto indicado. Ademais é recomendable dar por escrito, ou cando menos explicar claramente,unhas normas básicas do xogo: ir todo o grupo xunto, respectar ós que xogan e ós que non,non tocalas pistas, ... A cada grupo se lle entregan as probas en distinta orde para que noncoincidan no mesmo sitio. Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 20. 20. 34 XOGO DO MAGOSTO PROBA Escribe unha receita dun postre que se poida elaborar con castañas ( entreoutras cousas ). INGREDIENTES FORMA DE PREPARACIÓN. ________________________________________________________ XOGO DO MAGOSTO PROBA Indaga como se escribe a palabra “ castaña ” en inglés e enfrancés ( sen preguntarlle a ningún mestre / a ).INGLÉS: ________________________FRANCÉS: ________________________ Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 21. 21. 35 XOGO DO MAGOSTO PROBA Resolve este xeroglífico. ¿ Que había polo monte ?. _________________________ Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 22. 22. 36 XOGO DO MAGOSTO PROBA Isto que verás na outra parte da páxina é osouto por onde andan Carapuchiña e o lobo. Fíxate ben no debuxo e resposta ásseguintes preguntas. Sinala un camiño que poida percorrer o lobo para chegar á cesta de Carapuchiña ( que ten castañas asadas que recenden por todo o bosque ). Busca os dous castiñeiros que non deron froitos este ano e píntaos de verde. Localiza e rodea cun círculo a Carapuchiña ( que se agochou nalgún lugar do bosque ). Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 23. 23. 37 Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 24. 24. 38 XOGO DO MAGOSTO PROBA ¿ Cal destas castañas é zurda ?. A número ________ Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 25. 25. 39 XOGO DO MAGOSTO PROBA Con dez follas de árbore tedes quedisfrazar de INDIO a un compañeiro ou compañeira do voso grupo. Cando o teñades feito, o traedes xunto ó mestre /a para que diga en alto:“ Eu son o grande xefe do magosto ”. Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 26. 26. 40 XOGO DO MAGOSTO PROBAUn saco de castañas custou 350 euros. Cada quilogramo custa 7 euros.¿ Cantos quilos levan cinco sacos ?. SOLUCIÓN: ______________________________ Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 27. 27. 41 XOGO DO MAGOSTO PROBA PALABRAS QUE PALABRAS QUE EMPEZAN POR REMATAN EN CAST ___ ____ AÑAEX: CASTAÑA EX: CASTAÑA _____________ _______________ _____________ _______________ _____________ _______________ _____________ _______________ _____________ _______________ Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 28. 28. 42 XOGO DO MAGOSTO PROBAVai ó ximnasio e conta as lámpadas que hai. ___________________ __________________________________________________________________ XOGO DO MAGOSTO PROBA¿ Cantas canastras hai en todo o Colexio ?. _________________ Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 29. 29. 43 XOGO DO MAGOSTO PROBANo almacén do ximnasio atoparás uncartel cunha proba. Búscaa e escribe a resposta neste folio. MOI IMPORTANTE: Só tés que ler a proba que che manden facer e resposta neste folio. Non a movas nin a arranques. SOLUCIÓN: _____________________ Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 30. 30. 44 XOGO DO MAGOSTO PROBASituádevos na porta de entrada docolexio. Escollede ao neno / a quecalce o número máis grande dezapato e que conte os pasos que haidesde esa entrada ata a primeiraportería que hai baixando pola rampa.Cando os teñades contados, multiplicao número de pasos por sete. SOLUCIÓN: ______________________________ Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 31. 31. 45 XOGO DO MAGOSTO PROBAArguiñano cociñou un flan con este ingredientes: 1’5 Kg. de castañas cocidas. 500 ml. de nata líquida. 500 gr. de azucre. 6 ovos. 500 ml. de leite. A ) ¿ Canto custou o flan ?. B ) ¿ Estaría bo ?._________________________________________PREZOS: ♦ 1 Kg. de castañas: 2 euros ♦ 1 litro de leite: 1 euro ♦ 1 Kg. de azucre: 1,50 euros ♦ 1 ducia de ovos: 2,70 euros ♦ 1 litro de nata líquida: 4 euros. Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 32. 32. 46 XOGO DO MAGOSTO PROBA Dúas ducias de castañas e catro mediasducias máis, menos oito medias ducias, ¿ cantas medias ducias fan ?. SOLUCIÓN: _________________________ Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 33. 33. 47 XOGO DO MAGOSTO PROBA Observa estas doce castañas e resposta ás seguintes preguntas:¿ Que número ten a castaña que aprobou o exame ?. ________¿ Que número ten a que se chama “ touro sentado ” ?. _____¿ Cal delas está fóra da lei ?. ________________________¿ A cal lle faltan 17 anos para ser maior de idade ?. ________¿ Cal delas estivo toda a noite de festa ?. _______________¿ Cal delas é pai de familia ?. __________________ Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 34. 34. 48 XOGO DO MAGOSTO PROBA SOPA DE LETRAS S L X L U M I A O X Q C I C N O V E M B R O E A J U Z I U P K L S R S S O T R M A G O S T O M T M Z O X E Z U Z M N T A R S O A U R O X I P B Ñ N G D L V F M S C R O A J O H I L X F B M D U V D H T Q L I F G A I X O R I E Ñ I T S A CEncontra cinco palabras relacionadas coa festa do Magosto, que celebramos esta semana. Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 35. 35. 49 XOGO DO MAGOSTO PROBA Resolve este xeroglífico. ¿ Que lle pasou cando caeu do castiñeiro ? _________________________ Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 36. 36. 50 XOGO DAS GAFAS O xogo das gafas pretende desenvolver a orientación espacial, a cooperación entrecompañeiros / as e o descobremento da importancia da visión, polo feito de que neste xogoprescindimos dela. O material necesario é de un par de gafas de piscina por parella e panos de papel. Oxogo realízase por parellas. Un dos membros da parella pon as gafas cubertas por un pano ( epolo tanto carece de visión ) e o outro fai de guía. Durante 15 minutos aproximadamente oguía leva ao seu compañeiro / a por varios lugares do pavillón e, de cando en vez, entrégalleun obxecto para que o toque e o identifique. O resultado queda anotado nas listas queaparecen a continuación. Pasados os 15 minutos e, ao sinal do mestre / a, os alumnos / asintercambian os seus papeis. Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 37. 37. 51PARTICIPANTE Nº 1NOME: CURSO: ACERTO OBXECTO SI NON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 38. 38. 52PARTICIPANTE Nº 2NOME: CURSO: ACERTO OBXECTO SI NON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 39. 39. 53 XOGO DOS DETECTIVES. Escondemos sete pistas ( nos ocos que aparecen no plano ) con frases no recinto oulugar onde imos desenrolar o xogo, e lles entregamos o folio da páxina seguinte e un croquisda zona coas pistas sinaladas aos alumnos / as, que se distribúen en grupos de 4 – 5. Outraposibilidade consistiría en entregarlles un folio indicando os lugares donde poden atopar as pistassen o croquis, como aparece na variante que hai ó final deste xogo. Os nenos / as teñen que encontrar as pistas e descubrir o nome e o deporte quepractican cada unha das rapazas que aparecen no debuxo. A cada grupo se lle entregan as pistasen distinta orde para que non coincidan no mesmo sitio. Cada pista que atopamos é anotada nofolio que se lles entregou e a deixamos no mesmo lugar para os grupos seguintesFRASES: Susana e Diana practican o seu deporte con rodas. Ana, Guadalupe e Mónica usan balóns para practicar o seu deporte. Luísa e Guadalupe levan o pelo curto. Ana e Diana usan casco. Luísa e Susana non levan pantalón curto. Susana e Mónica teñen gorra. A Luisa gústalle moito camiñar. Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 40. 40. 54 XOGO DOS DETECTIVES. Equipo: _______________________________________ Xogadores / as: ______________________________ Nome DeportePista 1: ________________________________________________Pista 2: ________________________________________________Pista 3 ________________________________________________Pista 4 ________________________________________________Pista 5 ________________________________________________Pista 6 ________________________________________________Pista 7 ________________________________________________ Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 41. 41. 55 Plano do colexio 11 Pavillón 6 7 2 5 Colexio 3 Xardín 4 Aparcamento Xardín Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 42. 42. 56 AS LETRAS GALEGAS Aproveitando a celebración do Día das Letras Galegas, e aproveitando o feito deque neste centro foise elaborando progresivamente unha mostra etnográfica permanente( www.edu.aytolacoruna.es/centros/sfxabier/mostra.htm ), e que as columnas da pranta baixaestán pintadas con rostros das persoas ás que se lles adicou algún ano o Día das Letras Galegas,imos facer un xogo na entrada do colexio que serve de conexión entre esta celebración e opropósito do noso xogo, que é a iniciación á orientación. Nos agrupamos en grupos de 4 – 5 alumnos / as; a cada grupo se lle entrega, endiferente orde, folios nos que aparecen fotos de obxectos ou persoas localizadas na entrada docolexio. Teñen que tratar de atopar cada foto e marcala no plano que tamén se lles entrega,anotando no espacio en branco o nome do obxecto ou personaxe que aparece. Para evitar queestén todos no mesmo sitio, o orde de entrega dos folios variará para cada grupo. Os folios aentregar e o mapa da planta baixa do centro aparecen a continuación. Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 43. 43. 57 ¿ A quen se lle adicou o Día das Letras Galegas do ano 1999 ? Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 44. 44. 58¿ A quen se lle adicou o Día das Letras Galegas do ano 1991 ? Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 45. 45. 59 ¿ A quen se lle adicou o Día das Letras Galegas do ano 1977 ? Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 46. 46. 60¿ A quen se lle adicou o Día das Letras Galegas do ano 1968 ? Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 47. 47. 61 PLANO DA ENTRADA DO COLEXIO AULA E. INFANTILSALA DE VÍDEO COMEDOR AULA E. INFANTIL Escaleiras subida Ed. ALMACÉN Infantil DESPACHO ORIENTADOR ALMACÉN SERVICIO SERVICIO SERVICIO ALMACÉN PROFE EF CUADRO ELÉCTRICO SERVICIO pATIO CUBERTO ALMACÉN A.N.P.A PROFES Escaleiras subida 2º e 3º Ciclo E. P. SALA DE PROFESORES XEFAT. DE ESTUDOS DIRECCIÓN CONSERXERÍA SECRETARÍA BIBLIOTECA Escaleiras subida 1º Ciclo E. P. ALMACÉN ALMACÉN ALMACÉN Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 48. 48. 62 APRENDEMOS A RASTREXAR Neste xogo imos tratar de ampliar o que xa fixemos sobre iniciación á orientaciónempezando a introducir nocións sobre o rastrexo e algunha dos seus sinais básicos. A cadagrupo lle entregamos un folio no que, nunha das caras, hai un plano da pista do pavillón e,noutra, un grupo de sinais básicos de rastrexo. Os grupos deben elaborar un percorrido sinxeloque lles entrega o mestre e, logo, elaborar outro percorrido para que o faga outro grupo. Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 49. 49. 63 PLANO DA PISTA DO PAVILLÓN VESTIARIOS BAÑO PORTA BAÑO BANCO BANCO PORTA BANCO XIMNASIO BANCO CORREDER PORTA A ENTRADA COLE MATERIAL CUARTO Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 50. 50. 64 SINAL SIGNIFICADO COMEZO DO RASTREXO. SEGUILA DIRECCIÓN. XIRAR NO SENTIDO DA FRECHA. X MAL CAMIÑO. = BO CAMIÑO. MENSAXE - PISTA. MENSAXE A ________ PASOS. CORRER; CAMIÑO FÁCIL. DESPACIO, POSIBILIDADE DE PERDERSE. DESPACIO, PISTA PRÓXIMA. FIN DO RASTREXO. Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 51. 51. 65 O PUZZLE DAS ÁRBORES DEPORTIVAS Na zona de xardín do centro os alumnos / as, divididos en grupos de 4 ou 5,tratarán de atopar as pezas dun puzzle que conterá a foto dunha das árbores dosxardíns do colexio. Mediante diferentes pistas referentes a características das árbores,que xa coñecen polo traballo realizado na páxina web do centro con Amalia Casas e das quelevan anotacións acerca das diferentes árbores que hai no xardín do noso colexio( www.edu.aytolacoruna.es/centros/sfxabier/nosas_arbores.htm ), e tratarán de atopar ospedazos de puzzle ( que estarán escondidos en cartuchos de carrete fotográfico; en cadacartucho haberá varios pedazos da mesma peza, para que cada grupo, como se lles indicará naexplicación do xogo, colla un só ) e, unha vez rematada a búsqueda, compoñelo e tratar deaveriguar pola foto e coa axuda da páxina web cal é a árbore que aparece. As pistas irán nunfolio que se lle dará a cada grupo en diferente orde, para evitar que coincidan tódolos gruposno mesmo lugar. Fotografía completa da árbore do puzzle ( plátano ) Para facer o puzzle que aparece na páxina seguinte utilizamos o programa BrainsBreaker Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 52. 52. 66As pistas poden ser como as seguintes: Busca a árbore con froito que ten forma redondeada e vai recuberto dunha capa de espiñas punzantes e alí atoparás unha das pezas do puzzle Os chineses crián que o consumo das sementes desta árbore daba a lonxevidade. E aquí, antes de que te fagas vello e saibas se é certo ou non, busca outra peza do puzzle. Para atopar a seguinte peza do puzzle terás que poñer en marcha o teu sentido do olfato, posto que as follas desta árbore son perennes e teñen unhas células cargadas de aceite que lle dan un olor moi particular. O noso seguinte invitado ten unha madeira moi lixeira e é utilizada para embalaxes e pasta de celulosa; así que, busca na embalaxe que hai nesta árbore a seguinte peza. Da corteza desta árbore sacamos o elemento esencial na elaboración da aspirina. Evita dores de cabeza e atopa, o máis axiña posible, a outra peza. A fruta desta árbore é fácil de pelar e ten un zume moi aromático e dóce. A peza que falta para completar o puzzle está moi preto. Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 53. 53. 67 O MISTERIO DA CUBELA Facemos grupos de 4 – 5 alumnos / as e, a cada grupo, se lle entregará un folio confotografías das árbores do parque. Cada grupo tratará de localizar a árbore da fotografía e alíatopará unha proba para facer ( a proba estará escondida nun cartucho fotográfico e cadagrupo copiará a proba nun folio e volverá a deixar todo como estaba e no seu sitio ). Cando aproba se realiza ou resposta diante do mestre / a buscarán a seguinte. Cada grupo levará unhaorde distinta nas fotografías, a fin de evitar que todos coincidan na mesma proba.As probas poden ser como as seguintes: Tódolos membros do grupo realizarán un percorrido en zancos marcado polo mestre no parque. Contar o número de contedores de lixo que hai. Cun papel de periódico facer unha bola e, soprando, facer un oito entre as pernas de cada compañeiro / a do grupo. Multiplicar o número de bancos polo de farolas. O grupo realizara un percorrido marcado cos cordóns das deportivas atados uns a outros. Un dos membros do grupo medirá os pasos que hai desde a fonte ata o banco máis cercano e, co resultado multiplicado polo número de segundos que dura o chorro da fonte, escribirá un texto que teña exactamente ese número de palabras acerca do importante que é reciclar. Escribir a matrícula de tres coches que aparezan detrás da árbore da fotografía. Intercambiarse entre eles unha peza de roupa, de xeito que cada un teña unha doutro compañeiro / a. Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 54. 54. 68Exemplos de fotografías de árbores do parque: Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 55. 55. 69 Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 56. 56. 70 O CASO DAS FOTOS DO PARQUE Os alumnos / as terán un mapa do xardín da Cubela, que é o parque que está máis pretodo Colexio; podemos velo tódolos días e ten un fácil acceso desde o pavillón para realizar estexogo e o seguinte. O mapa estará só cos detalles esenciais. Ao lado do mapa aparecerán oitoárbores do parque. Terán que sinalar en que lugar ou lugares hai esas árbores ( para isotraballarán previamente buscando na páxina web do centro este mesmo mapa, perocon acceso ás árbores que hai no xardín e tamén facilitando ás súas característicasprincipais e ubicación ); ( www.edu.aytolacoruna.es/centros/sfxabier/xardins/cubela.htm ). Cando os teñan localizados irán ao parque e buscarán nesas árbores fotografías dediferentes deportes que haberá gardadas en cartuchos fotográficos ( para cada tipo de árborehaberá unha fotografía, polo que se hai varios árbores da mesma especie a fotografía só estaránun ). Collerán unha fotografía por cartucho ( haberá varias, unha para cada grupo ) e,cando as teñan todas, escribirán de que deporte se trata. Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 57. 57. 71 CEDRO BIDUEIRO FALSO ARCIPRESTE ACIVROCERDEIRA TUIA ERVEDO OLIVEIRA Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 58. 58. 72 As imaxes que aparecen para relacionar cos deportes que se lles entrega no plano doparque poden ser coma as seguintes: Licenzas por estudos 2009 – 10 Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )
 59. 59. 73 Licenzas por estudos 2009 – 10Proxecto “ As actividades no medio natural na área de Educación Física: Elaboración de materiais curriculares e de materiais multimedia interactivos ” ( 2º Cuadrimestre )

×