,»-a -. .r. -,. 

 

- ¿Ï,7(.7/Z(. _‘. g/‘ZÏZ/ ZQZ, »'. _ 1 ‘ í f {¿

 
  
 

z

   

>«. _‘ "gh i;  . 7 A‘ J"- : ...
. . t 1
guuunnumn-n-nnnnn: iznr———ln—mlhm unrfissfïr

 f ' . r-—¡——. -q‘r‘ GIHBrjXESï-rï 
_ ¿a —, _, ,, q. — V. _ _, ‘...
" , b. ’ . =u«. x i. 
firíïrfiív 121)! L, 

—-—yu——u-í7 laluwïnii. 

r ——¡g van

¡’la nun-u
S} ‘Ü

'———-—1-—u—ni¡in
qn-nn...
‘ “a. ” F" I K v i >
‘Ü J

nlíísln’ Iziïílríz — 1 <- _. gy
(¡cunas-caza — — —'—- n. .-

‘ A Z» . s’ A 
E’ 1T" ¿mía u‘...
- . - -—¿.4¿ v1 rv La? ! I-í
‘1 ———t—- r7 i‘ n-v-u ru t? ‘

‘s; - , . I
rá; ¡d  . . . 
‘ la? ! Hi4‘ IT—: —14 IPT 1.? ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Michel Yost; Dúo para dos clarinetes

897 visualizaciones

Publicado el

Dúo para dos clarinetes de Michel Yost

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
897
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
537
Acciones
Compartido
0
Descargas
6
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Michel Yost; Dúo para dos clarinetes

 1. 1. ,»-a -. .r. -,. - ¿Ï,7(.7/Z(. _‘. g/‘ZÏZ/ ZQZ, »'. _ 1 ‘ í f {¿ z >«. _‘ "gh i; . 7 A‘ J"- : ‘Ï-'4 . ‘_, ‘ "25 '. ".. -)¿1e: .:’; * ‘ - . i . ' ¿’una ' a . Í , _ l : ;'_kzzj: áfá, :j/ ¿vf/ cz¿zrx@-gfláïpjéai ¿ica/ gig ¿"og ' ”' " L ¿A Í í I! «r , ;- » s . , J-¡Áï-Víï " ' ¿{Ira/ nena rav-gta‘ _, . - x —- '-_'" »— "t t" ¿,7 "W ; “Ï"’-"Ï‘ '; _ . -_'¿— , _ — , eámf/ puur qu: fiÁváïua/ oítázu? JJIÏÚZJ zíuzmbfizm% ‘ "o: ¿¿m, z/Z-.4'é - -¿ ‘ , _ M!
 2. 2. . . t 1 guuunnumn-n-nnnnn: iznr———ln—mlhm unrfissfïr f ' . r-—¡——. -q‘r‘ GIHBrjXESï-rï _ ¿a —, _, ,, q. — V. _ _, ‘ _ __ V , . ‘n 4 ‘I’ h" . . más‘ A- —. _ ífi ——EIXJJ= l ¡’Víí uu-tgmmaugn-an-n-a Inga III . o—-¡I¡i¡—-—n: -—_ s 'ïá'n———ü ' , ‘iïrkïzamzn. . -¡ a , *-“"-¿= ¿‘-¿= =' ‘%; »*. -,. ..A. T.I*E: :;-: =L , , , ' 2‘ u ru: ’—ns: —-= mc. .. 55-11% ,4 . ... . 33-- ‘ —É Éïí ‘CK IIÉ“ÉZIZÏÉ 17?’ í————1 B- ' 41! ‘. _ A - ‘ha 1)’! ÉÉTIIEÉÚ I¿IIIÉZX. IQÉ Z ï II1—TIIZ— ÚFÏÉ’: “ÏúIIJÏWÏIÉ 1 ‘ ' Li-nnz-nn-uafiuainu 1 1 --flííï‘z—j— I] ‘ . f ¿r : ¡a A .32‘: r ' fi———: — 1—1 fïïjï-nílfinfiïj a‘! f! Hi1’! —-——_—n—————— fiin’ ¡h—z-¡1—I—nI-ufi4n. JIu———¿r la ízíxïí: —íííïïmÍ Ï————1—IZ——Z—E—1<——1 " ————-—fi_ál—mV n'*Id-—""—1——-, 3- 7-0-
 3. 3. " , b. ’ . =u«. x i. firíïrfiív 121)! L, —-—yu——u-í7 laluwïnii. r ——¡g van ¡’la nun-u S} ‘Ü '———-—1-—u—ni¡in qn-nn-ïnn-auï-inim u . "ICIIÍISUÍGÍJIÏIÏIÚ . . ají n-—-Z——-—1i8 nfiíïlïfififirnfi“ ' - ' - —: —n¿_¿—-n: :—fl IA-n’. —4——. ——. ——. ;—-———C í—-nlfl ——1——-———n— -v—__. _.. ._. — ï— . ' i ‘A V, E? ?? . nhnliïLfifllKrhflflqflffbéñ “í Ilfizfiflltnnfinzfilimdlhinl} r. » ¿q¡__. ——_. ... .¡_. .————= ¿, ‘
 4. 4. ‘ “a. ” F" I K v i > ‘Ü J nlíísln’ Iziïílríz — 1 <- _. gy (¡cunas-caza — — —'—- n. .- ‘ A Z» . s’ A E’ 1T" ¿mía u‘ . ïiïïíj—ï——ní, na-— . V «n m‘ y. _ LA . ‘q- ‘V 4 fl ¡- v y “ . T! 11111213151123 rá írr-lrïtt—tï—-——ïxï—t——a A! . í? ‘ {Í—Z1-—Ï7 131w íïïl Üíïíï ‘¿113 lï"‘¿ïlufit—ïïï7 Éáï 13- _ *ï Iíï .911 ïïflflfi I. a¡ífi—11aú ' ' . 313W- A 44 - . . _ . 4: '- - «V I . . “P, . u JJ‘, , y JFí= nnL '1—. ——. :=_--<11J111ï num- (-14 ImI. &-nn:9=—nl; _ - a. u ‘ ¿a """ ""“'""" "f5:= =%%S'-= =É¿á'— FÏEÜJÏEÉÏÉ: ¿Hanna-unas = —.——--———-—_——¡I—-—___—. _._—-_———= -Im-———. .__. —.. ._ u . _u__-¡_——II——-nl —ZI= =E— —n-- nla—nnl—1n 1 a __. ;¡ . . n». - '* - , , ‘ í Tí 1 fl’! mv T1 j 1T . ==1 z s ll’ ¡á 11414;: n 1 I’ mini ¡ú 114-¿11 11' . l' AI u! 3-1 I find’ rz“nn—n4c, a ¡1111I——:1—1—1[13111l—nlfiïm——ïiïtïí—úuïïlmnd ¡Till 11ïlm—mlï—t—riïztrm'fillmm—lilmllnnïI—11i= BrJEJZlIl ’A t ¿V ’ ' ' . - VP . l". . má’ ¿n? . . _, . - . «. '.. ¿.*1¡fl¡rr1g¡_»; ‘ y » . ‘.. ..¿¿¿ . naun———{ unn-í. - ¡a ¡run-unn-n: n-nu-¡‘nu-g-u-vn-¡Ïrv 1-14 ru—nr 1——————1111í1{ "_ ní--—1l*’ 112.4! l. _ Í-JI'-_—m— ur» < pe: 7* .1” ‘ ¿E? 311KB»
 5. 5. - . - -—¿.4¿ v1 rv La? ! I-í ‘1 ———t—- r7 i‘ n-v-u ru t? ‘ ‘s; - , . I rá; ¡d . . . ‘ la? ! Hi4‘ IT—: —14 IPT 1.? noir! !- . _ ¿‘gfifatgxïv . I¿3—¿I turistas; rw —ú—a—-ú¡¿vü—: .4 ¡‘nn-norrv Fqrgj: ¡Unai neu-u’ .45 ui’ mi? ¡.11 J411:——I2:——n—ú; mnr-t Tumn-II———úJ ¡F7 la: hífl'——ïmrïifir4 17' = ‘-dï¿> -únn. hu ‘ I ¡i - — . ’ ‘J .1 TÏÏT 7‘ ‘IT Ïïí ÚÏ ' gántvdJf E4151 Hïíúi-ïtuánïíúïát-zr n— ' s k 7.410‘; IIInn-nuit: ——¡’nn11-—12:1:-——na¡-Én—-—-É= -—= =n—u-—; —== =¡r l. lnlqnnrvunnnnrn——v-ï—nra—tc n: runn——r-—u—w-n1rnaru—nr—iurwu—np—svwn lc-¿qjniélañnl ngnnrggxnfláfia-ú naïnngg puma-gara A, " . ‘ x > ÏKV‘ Wa —————ik’. . . pd 4 ‘ ¿ir 4 . h—. —41_¿-¡I-4—1—— — v: írlurw-lrn-r-rmrln-u-finnrflurvjrflïl ¡>'I! !üu— _a; ¿—rnxntn. nn. srnrurnavuslgnz. cnan¿- _“_‘: I‘I'_Í 13a‘ j, a. » , . « ___. Law-Ii‘ ' , ¿ÉÏ 111] Hïíïïííïíï}:

×