Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ukuvezwa kwabalingiswa

26.164 visualizaciones

Publicado el

This is one of my best work I would love to share with you. It a IsiZulu assignment talking about "Ukuvezwa kwabalingiswa", whereby we look at various characters at the novel Inkinsela yasemgungundlovu, how the writer depicts them/views them

Publicado en: Educación
 • Get the best essay, research papers or dissertations. from ⇒ www.WritePaper.info ⇐ A team of professional authors with huge experience will give u a result that will overcome your expectations.
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Don't forget another good way of simplifying your writing is using external resources (such as ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ). This will definitely make your life more easier
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Very nice tips on this. In case you need help on any kind of academic writing visit our website ⇒ HelpWriting.net ⇐ and place your order
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Read this heartfelt letter below from Sonasi Samita, a disease-ridden man stricken with kidney failure, diabetes, gout, heart problems, and blindness. He tells his tear-jerking story on how the Demolisher system has totally changed his life! Sonasi says he's convinced that the Demolisher system is God's answer to his prayers! ➤➤ http://t.cn/A6zP2wH9
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Ukuvezwa kwabalingiswa

 1. 1. Assignment YesiZulu 2015 UKUVEZWA KWABALINGISWA NONHLANHLA MANANA 201310817 [COMPANY NAME] | [Companyaddress]
 2. 2. Ukuvezwa kwabalingiswa kunoveli Inkinsela yaseMgungundlovu Impela kungumbono ongephikiswe ukuthi abalingiswa bakule noveli ethi “Inkinsela YaseMgungundlovu” babumbeke ngendlela ehlabahlosile, umlobi usebenzise ubuhlakani obunzulu ukuveza abalingiswa bakhe. UNyembezi abalingiswa bakhe ubabumbe ngezindlela ezahlukahlukene ngenhloso yokuphumelelisa indaba yakhe. Laba balingiswa abalandelayo ngezansi bangumhlahlandlela wempumelelo wenoveli. Lombhalo olandelayo uzohlaziya, uphinde ugxile ezindleleni ezisetshenziswe ngumbhali ukubumba abalingiswa bakhe. U-Hawthorn (1987: 40) uveza ukuthi “ a writer explain a character in a way that may be associated with actions or objects for a purpose connected with the theme of the novel; a character may say things just so that the reader can be told something”. Ngokuchaza kukaHawthorn ukubunjwa kabalingiswa kunoveli kungahlanganiswa nezenzo zabo noma nokuthile okuxhumene nokwakheka kwaloyomlingiswa kanye nokwakheka kwesihloko sendaba okanye indikimba yendaba. Lokhu kunika umfundi wendaba ithuba lokuthi esheshe eqonde ubunjalo bomlingiswa othile. Ngakhoke lendlela yokubunjwa kwabalingiswa uNyembezi ayisebenzisile ibonisa ikhono elihle kakhulu lokubumba abalingiswa. Ubunjalo bomlingiswa buvezwa indlela akhuluma ngayo kanye nangendlela agqoka ngayo NDEBENKULU Umnumzane Ndebenkulu ungumlingiswa osemqoka kakhulu endabeni. Nguyena uqobo lo okuthiwa yinkinsela yeseMgungundlovu. Uma sifunda indaba sithola ukuthi umnumzane Ndebenkulu wasuka eMgungundlovu waya endaweni esemaphandleni ebizwa ngokuthi iNyanyadu ngenhloso yokusiza abantu ngokubathengisela izinkomo zabo kubelungu ukuze bazothola inzuzo. UMnumzane uNdebenkulu sithola ukuthi wayeluhlaza ngebala, enobuso obulolongekile, umlomo ocijile owawunezinyo elalilikhulu kunamanye, elalivele ngaphandle komlomo. Umnumzane lona ubuye avezwe njengomuntu owayefundile kakhulu nowayedla izambane likapondo. Lokhu kufakazelwa yizimpahla umbhali athi wayezigcoka. Wayegcoka izimpahla ezibukeka
 3. 3. zidula kakhulu kusukela ekhanda kuya ezinyaweni. Siyathola futhi ukuthi wayenezimoto,okukhombisayo ukuthi wayedla izambane likapondo. Nendlela wayebhale ngayo incwadi ayeyibhalele uMkhwanazi iyakhombisa ukuthi wayengumuntu ofundile. Uvezwa njengomuntu othanda kakhulu ukuzikhukhumeza belu ngoba uma ekhuluma njalo akakhohlwa ukugcizelela ukuthi yena uyisikwaya futhi ngumuntu ohloniphekile kakhulu, ngisho nabelungu bamhlonipha kabi. “Nyembezi in Inkinsela YaseMgungundlovu uses Ndebenkulu, a flat character, in order to further his plot. Nyembezi designates Ndebenkulu as a rogue in order to explain how rural simple and naive people can be exploited by such unscrupulous persons as Ndebenkulu” Ntuli (1998). Lokhu kufakazelwa yilapho ethi khona “mina Nkosikazi ngazana nabelungu abakhulu. Ngiyabhalelana futhi nabo. Bathi uma bengibhalela bangakulibali mpela mpela ukuba babeke ukuthi isikwaya emva kwegama lami” Nyembezi (1961: 33).Yonke into khulunywa uNdebenkulu kubonisa ukuthi ubhekela abanye abantu phansi, njengoba simthola endabeni esegxeka indawo yaseNyanyadu, abantu bakhona, indawo kanye nendlela abaphila ngayo. UNdebenkulu uvezwe njengomuntu ongenabo ubuntu yize yena eziveza njengomuntu onobuntu, ozimisele ukusiza abantu ukuba bathuthuke, babe nenqubekela phambili empilweni, kepha izenzo zakhe zisivezela ngokusobala ukuthi akusiyena lomuntu aziveza ukuthi unguyena ebantwini. Uziveza njengomuntu onemali futhi owazana nabelungu abakhulu, abasezingeni eliphezulu, kanti futhi olethe usizo kubantu base Nyandunyandu kanti uze ngobugebengu. Umnumzane Ndebenkulu uyindoda ezethembayo futhi enomlomo omnandi, noma ekhuluma amanga akakekho obonayo noma omsolayo ukuthi amanga; yonke into ephuma ngomlomo wakhe ibukeka futhi izwakala iyiqiniso emadlebeni abantu akhuluma kubo. Endabeni sibuye sivezelwe ukuthi uNdebenkulu lona ungumuntu ozethembayo futhi onamaqhinga anzulu okwenza ukuba abantu bamethembe, lokhu sikubona endabeni lapho ehlangene namadoda, ezowazisa ngenhloso yakhe yokuza kulendawo, sithola efundisa uMkhwanazi incwadi athi ivela kumfelokazi owayezibongela kuye njengoba phela emsizile. Yonke into ayikhulumayo uyayigcizelela abuye ayiphindaphinde ngenhloso yokuthi labo akhuluma
 4. 4. nabo bamkholwe kulokhu akushoyo, futhi bangakungabazi. Ukukhombisa khona ukuthi ungumuntu ohlezi ecabanga amaqhiinga, siyavezelwa ukuthi uhlale aphotha amadevu akhe, okukhombayo ukuthi usuke ecabanga amaqhinga ngaso sonke isikhathi. UMKHWANAZI UMkhwanazi singasho naye ukuthi ungumlingiswa osemqoka endabeni, njengoba kunguyena obhekane nenkinga kakhulu endabeni. Ungumnumzane wekhaya, ngubaba kaThemba noThoko aphinde abe ngumyeni kaMaNtuli. Uvezwa ngengomnumzane owayeseqinile. Indlela agcoka ngayo ikhombisa ukuthi yindoda ezithandela umsebenzi wezandla, imfuyo yakhe kanye nokulima. Emphakathini aphila kuwo waziwa njengendoda ehloniphekile ethembekile kanye neqotho kunawo wonke amadoda endawo. Lokhu kufakazelwa yikho ukuthi nguyena owabhalelwa incwadi nguNdebenkulu,kunawo onke amadoda endawo. Sibuye sibone nangodaba luka mnumzane Shandu, naye owanela ukuzwa ukuthi uMkhwanazi uyazihambisa izinkomo zakhe naye wavumela phezulu ngezakhe njengoba phela ebona uMkhwanazi enza njalo njengoba phela kungumuntu ababemethemba kakhulu ukuthi uhlezi ethatha izinqumo ezihlakaniphile. Ubuye avezwe njengomuntu ongafuni ukutshelwa futhi onguthathekile nje. Lokhu kubonakala lapho uNdebenkulu ekhuluma ngomkomelo ayezowuthola uma nje engavuma ukuthi uNdebenkulu amthengisele izinkomo zakhe. Umkhwanazi uma ezwa lokhu wavumela phezulu ukunika uNdebenkulu izinkomo zakhe ukuba amuthengisele zona. Indlela uNyembezi athule ngayo uMkhwanazi umenze waba umlingiswa oyisicaba, ngoba evezwa njengomuntu ongaguquki entweni ayishoyo, kwala ngisho eseboniswa. Kusuka indaba iqala ize iyofika emaphethelweni akakaze nangelilodwa ilanga leli aguqule umqondo wakhe. Lokhu kufakazelwa ukuthi waze wacishe walahlekelwa izinkomo zakhe ngakho ukungafuni ukutshelwa. Sibuye sivezelwe ukuthi uMkhwanazi lona wayengafundanga, ugcine kuStd 4 njengoba phela wafundwa ngezinkathi zasendulo lapho kwakufundwa kugcinwe kulawo mabanga aphansi. UMANTULI
 5. 5. UMaNtuli ungumlingiswa ongaqondakali ukuthi ungumuntu onjani ngakho ke ngingambeka njengomlingiswa oyindilinga. Ungumuntu ohlale eguquka nje akahlali entweni eyodwa futhi onolaka ngempela. Okumveza njengomuntu ongathembekile. Ungumlingiswa oyiphixixi, ngamanye amazwi uzishaya ngapha nangapha. Sizokhumbula ukuthi mhla kufika incwadi evela kuNdebenkulu ebazisa ngokuthi uzofikela ekhaya kwaMkhwanazi, wayejabule kakhulu ngaleyondaba yokuhanjelwa yisihambi esisezingeni eliphakeme kakhulu; kepha uma sesifikile leso sihambi ekhaya lakhe, indlela ayezizwa ngayo iyashintsha. Kuyavela endabeni ukuthi UMnumzane Ndebenkulu phela wathi uma efika ekhaya lakwaMkhwanazi uye wavelelwa yishwa lokuthi uma ethi uzama ukwehla ekalishini, wavele wawa wadabukelwa impahla yakhe athi iyabiza. Ubese elandisa umaNtuli indlela ayezizwa ngayo ngalesi sehlakalo, njengomama wekhaya. Amazwi akaNdebenkulu amthukuthelisa kakhulu umaNtuli, wahluleka nokuzibamba, waluveza ulaka lwakhe. Lokhu kusekelwa yilawa mazwi acaphunwe endabeni; “uyabona Nkosikazi,”kusho umfokaNdebenkulu ephimisa inhlabathi emlonyeni ezithintitha ijazi nebhulukwe. “Bengisasho-ke Nkosikazi ngithi iyo le nto ebengisayisho endleleni, ngishilo kulendodana yakho ngathi ukube bengazi ngabe ngize ngemoto yami. Angisiye mina umfokazana wokuba ngingakhwezwa izinqola lezi enithi amakalishi, angisiye neze. Ake ubheke lapha senginjani” (Nyembezi 1961; 33)Lawo amanye amazwi acasula umaNtuli nokwamenza ashintshe imizwa yakhe ngesihambi lesi, asibone ngenye indlela manje. Siyathola nokuthi ubengasafuni nokuthi singene emzini wakhe. Ukufika kuka mnumzane Ndebenkulu kwamshintsha ngempela uMaNtuli. Umbhali ubuye asivezele ekuqhubekeni kwendaba ukuthi umaNtuli lona bekasavumelana nemibono wakhe lomlisa bekamthukuthelele kangaka, engafuni lutho ezomhlanganisa naye. Kuthe ezwa elemali eyizizumbulu eyayithenjiswa uNdebenkulu ,uMaNtuli wavele wema nowakwakhe ukuba kuthengiswe izinkomo. Sithi sisabheke lokho, simthola esevumelana noThemba ukuthi uNdebenkulu lona uyisigebengu. Umbhali ubuye asivezele lapho esebhokela izingane zakhe ngolaka ethi azihloniphi ngenxa yalo udaba lokuthi babengamzwisisi kahle uNdebenkulu lona. umaNtuli lona singamveza njengomuntu ukhohliseka kalula futhi ongazazi ofunani nokuthi umephi. Ngenkathi ezwa ngezizumbulu zemali ababezozithola nomyeni wakhe, wavele wavumela phezulu,
 6. 6. akabe esafuna lutho oluvela kwindodana yakhe uThemba, wayembona ekhuluma into engekho nje futhi ezama ukubaphazamisa endleleni yabo yempumelelo. Kanti ubuye ajike futhi uma esebona iphepha elifika noThemba. Lokhu kwenza singamqondi kahle ukuthi uyisima kanjani lomlingiswa okusho ukuthi umbaxambili. UTHEMBA UThemba kwakuyingane/izibulo lomnumzane Mkhwanazi nowakwakhe umaNtuli. Wayeyinsiswa eyayiyohlanganisa amashumi amabili eminyaka. Uyingane eyayihlonipha kakhulu futhi emaziyo umuntu omdala kuye. Lokhu kufakazelwa ukuzama ukuhlonipha nokubekezelela uNdebenkulu owayesemcasule kabi ngenkathi eyomhlangabeza esiteshini ngenxa yendlela eyakhuluma ngayo futhi emubukela phansi kanye nendawo yangakubo ngakhona, elokhu emuchoshela ngobukhulu bakhe nangezinto ayenazo. Lomlingiswa naye wayeyithanda kakhulu imfuyo, njengoba phela wakhulela khona lapha emakhaya. uThemba lona ubuye avezwe njengomuntu owayefundile, njengoba phela siyathola ukuthi wayefunda ekholiji futhi nendlela wayegcoka ngayo yayikukhombisa lokho. Ukufunda kwakhe kuyakhombisa ukuthi kwamenza wahlakanipha kakhulu futhi kwamfundisa ukucabanga ngobunzulu nokuhlaziya izinto ngaphambi kokuthatha izinqumo ngento ethile. Lokhu sikubona ngokuthi akazange amthembe uNdebenkulu, izinkulumo zakhe zazivele simsolisa kakhulu uThemba, ukuthi lo muntu kukhona okungahambi kahle ngaye kusukela esaqala ukumbona nje. Kodwa lokho azange kwamenza ukuba amxwaye kepha wathatha isikhathi sakhe wamhlaziya kahle ngaphambi kokuthatha isinqumo ngaye. Lona mlingiswa singamthatha njengomlingiswa oyisicaba, ngoba phela selokho indaba iqalile, akaguquki entweni ayishoyo. Siyavezelwa nokuthi uzama ngakho konke okusemandleni akhe ukuvikela umndeni wakhe, ikakhulukazi abazali bakhe kulesigebengu esingumnumzane Ndebenkulu, okumveza njengomuntu onothando olukhulu futhi owunakekelayo umndeni wakhe. Lokhu sikuthola lapho ezama ukuxwayisa abazali bakhe ngobungozi abubona sengathi buza noNdebenkulu.UThemba ungumlingiswa onobuhlakani, indlela akukhuluma ngayo, ahlaziya ngayo izinto. Kanti nendlela agqoka ngayo umbhali usivezele ukuthi usegqoka amabhulukwe amade lokho kusho ukukhula kwakhe kanye nakho belu ukuhluzeka
 7. 7. kwenqondo. Ukubunjwa kwakhe singasho sithi kuyahambelana ncamashi negama lakhe. Siyavezelwa ukuthi nguyena owabuya nephepha elavula umama wakhe umaNtuli amehlo ukuba abone ukuthi uNdebenkulu lona wayengalunganga. Okukhombayo ukuthi wayehlakaniphile kakhulu futhi ekwazi ukuyimela into akholelwa kuyo. Endabeni kusuka ekuqaleni kuya ekuphethweni kwayo yilokhu ezamile enza izaba zokuba abazali bakhe bagcine bekubona ubungozi bokuthemba umuntu ongamazi. Uze ubaphathela iphephandaba ukuba babheme bakholwe ngezigilamkhuba esezikhona.Yize zonke lezo zaba azenzayo zifana nokuthela amazi emhlane wedada kepha ulokhu eqhubekile ngoba ephokophele ukuba abazali bakhe bangalinge bangene kulolutaku, ikakhulu ubaba wakhe osekhomba ukumthandaza uNdebenkulu. Lomlingiswa uyakuveza ukukhathazeka kwakhe okukhulu lapho esebona ukuthi nangu uyise esezolahla umgexo aphisane ngemfuyo yakhe engaka ngento engekho nje. UThemba singabuye simveze njengomutnu okwaziyo ukubekezela, akalilahli neze ithemba, noma izinto zibuxayi kangakanani. Yize wayethatheka kabi kubazali bakhe ngenkathi ezama ukubabonisa ubungozi bukaNdebenkulu, kepha ekugcineni liyavela iqiniso elifakazela kona impela ukuthi elempohlo liziwa muva. Ngendlela uNyembezi abumbe ngayo lomlingiswa, ukuveza kube sobala ukuthi ngesinye isikhathi abazali baye bazixwaye izingane zabo, bazibukele phansi, beye uqobo ngisho zibasindisa ezindleleni ezibaholela ophathe. Lokhu kuyingxenye yesifundo esisitholayo endabeni, ukuthi kubalulekile ukulalela imibono yabanye abantu, akubalulekile ukuba badala noma bancane, bangahle babe usizo olukhulu empilweni yakho. Impela basuke beqinisile uma bethi abantu abayi nganxanye bengemanzi, ngoba ukube wayengekho uThemba ngabe uMkhwanazi wasala dengwane, yeka izinkabi zakhe ezingaka eyeyolahlekelwa yizo. UTHOKO Ungudadewabo kaThemba,indodakazi kaMkhwanazi noMaNtuli. Nakuba engeyena umlingiswa obalulekile kakhulu noma ongagqamanga kulendaba, kodwa ngibone kubalulekile ukuba ngithi qaphuqaphu ngaye ngoba indaba yenzeka noma ithinta kakhulu umndeni wakubo. UThoko kule ndaba uvezwa njengomuntu owayemi ohlangothini lomfowabo njengoba phela wayengahambisani nezenzo zikaNdebenkulu.
 8. 8. Singamveza naye njengomliswa owayengakhohliseki kalula ngoba phela nakhu simthola engagculiseki ngenkulumo kaNdebenkulu, yokuthengisa izinkomo zikayise ngaphandle kobufakazi obunzulu. Indlela avezwe ngayo uThoko ngingasho kugcwale umlomo ukuthi uvezwe njengomuntu owayenenhlonipho kakhulu futhi omaziyo umuntu omdala kunaye njengomfowabo uThemba. Lokhu kufakazelwa yikho ukuthi noma esezwa ukuthi uyadinwa amagama kaNdebenkulu eyawasho kumfowabo nomama wakhe, wavele wazithoba nje. Noma iqhubeka indaba kuyavela ukuthi bekubonakala noThemba umfowabo ukuthi kukhona abangakutholisisi kahle ngomnumzane uNdebenkulu, kodwa bebeqhubeka bebonisa inhlonipho kuye, nakuba bengamuthembi futhi bangayijabuleli indlela wayenza ngayo izinto. Umlobi ubuye aveze ukuthi uThoko wayemkhonze kakhulu umama wakhe, kwazise phela wayemuthemba kakhulu, emuhlonipha futhi elalela iziyalelo zakhe. Indlela uThoko unyembezi amubumbe ngayo, iyakuqhakambisa ukuthi ungumuntu okhulele emakhaya, unenhlonipho futhi uyakwenza konke okuthiwa makakwenze ekhaya. Lokhu kungafakazelwa yilapho kuthiwa makaphekele uNdebenkulu yize ubesebacasulile kakhulu ekhaya kodwa ngoba kwakukhulume umzali wakhe, akali lutho. Yize wayembona ukuthi uNdebenkulu lona wayeyisichwensi, kepha ngoba ihlonipha nalapho ingayukwendela khona, wayemenzela konke okufanale ukuba amenzele kona, inkani eyalelwe abazali bakhe ukuba akwenze. ABANYE ABALINGISWA ABASENDABENI Bakhona ke nabanye abalingiswa uNyembezi abasebenzisile ekubhaleni indaba yakhe ukuze ibe yimpumelelo. Abalingiswa abafana noMaShezi, uDiliza, uMpungose kanye noShandu. Laba abanye babalingiswa abavelayo endabeni. Yize bengagqamile kodwa amagama abo ayaphatheka endabeni, okuyinye yezinto eyenze indaba kaNyembezi ibe sezingeni eliphezulu. Ngamanye amazwi ngingasho ngithi laba abalingiswa baseka abalingiswa abakhulu. USHANDU Lomlingiswa uvezwa njengomuntu oyisicaba. Uyashintshashintsha kukho konke akakushoyo. Emhlanganweni wokuqala wayenemibuzo eyaze yenza isigilamkhuba
 9. 9. esinguNdebenkulu ukuba sibone ukuthi kunzinyana ukuba angazuza lamadoda eseNyandunyandu ukuba avumelane necebo lakhe. Ekuqaleni kwendaba uvezwa njengomuntu ewayethanda iqiniso futhi othanda izinto zihambe ngomthetho. Siyathola ukuthi ngesikhathi somhlangano, wakhwela edilika kuMkhwanazi emubuza ukuthi ngabe naye sewaba yinkosi yini njengoba ehlele umhlangano ngaphandle kwemvumo yenkosi yaseNyandunyandu. Lokhu wayekusho mayelana nesenzo esingalungile esenziwa ngu-Mkhwanazi, ekubeni eyisithenjwa kangaka nje endaweni; wabiza umhlangano ngaphandle kwemvume yenkosi. Lesisenzo sikaShandu sasikhomba ukuba ungumuntu wamaqiniso kanti futhi ke nemibuzo ayeyibuza kulomhlangano beyikhomba ukuthi akayizwisisi kahle nalento eyayishiwo nguNdebenkulu futhi akahambisani nayo neze. Kodwa ngenxa yokuthanda imali, uShandu ungumlimlingiswa ogcina eselibala ukuthi uNdebenkulu ubabophela amanqina enyathi. Wathi uma ezwa izizumbulu zemali eyekhuluma ngazo uNdebenkulu, wakhohlwa konke, wabe esevumelana naye necebo lakhe. Lokhu kuyakhomba ukuthi wayeyikhonze kakhulu imali lomlingiswa. Kuyiqiniso ngempela ukuthi imali yimpande yesono. UShandu impela ebebukeka njengendoda eqotho, yasemakhaya, ewuhloniphayo kakhulu nomthetho wenkosi. Lokhu kusagqamisa kona ukuthi amadoda asemakhaya lawa asabuqhakambisa ubuntu nenhlonipho. Kodwa siyathola futhi ukuthi ngenxa yokungabi nolwazi kanye nokulingwa yimali nokufuna ukuphila impilo engcono nesezingeni eliphakeme, udela konke ayekholelwa kukho. Singasho ukuthi naye ungumuntu othatheka kalula nje. Kanti ke iqiniso yikho ukuthi iningi labantu lingenza noma yini ngenxa yemali. Ukuba uNdebenkulu akazange agabisele uShandu ngesheke elinezishaqane zezimali ngabe akazange acishe alahlekelwe izinkomo zakhe uMthiya, kepha-ke ngoba imali ayiluthezi olunenkume, walutheka umtaka Mbatha. BUTHELEZI Lomlingiswa singasho ukuthi ungumuntu onobuhlakani kakhulu futhi ongasinguthathekile. Ngaphambi kokwenza izinto noma athathe izinqumo, uqale afunisise kahle. Naye wayenokungabaza okukhulu ngecebo likaNdebenkulu futhi angalinambithisisi kahle. Siyathola ukuthi uyazama ukumxwayisa umnumzane uShandu
 10. 10. ngalecebo likaNdebenkulu ukuthi lingaba yingozi. Kwakungavumi neze ukuba ahambise ezakhe izinkomo, kepha alizange limufulathele elakubo ngempela. Nokho naye zazimfikehla zizinhle izindaba zezizumbulu zemali ababezozithola uma bengavumelana nalokho bekuvezwa ngumnumzane uNdebenkulu, kodwa wakwazi ukuzithiba. Ukube uShenge wavumela okwakumufikela naye ngabe wagcina esegcwala amathafa ejaha isigilamkhuba esingu Ndebenkulu njengoShandu noMkhwanazi. Lona ngumlingiswa okholwa ngokubona njengoThomas wasebhayibhelini. Uze udela ubuthongo bakhe ubophela amahhashi akhe naye ulibangisa khona le eThisayidi ukuyozibonela ngawakhe ukuthi ngempela ziyahamba yini izinkomo zalamadoda, njengoba phela wona ayesevumile ukusebenzisana noNdebenkulu lowo. Ukuthatha izinto kancane lokhu kwakhe kwamsiza kakhulu, kwamvikela kulenkinga uMkhwanazi noShandu azithola akuyo. UDILIZA Lomlingiswa ubaluleke kakhulu endabeni. Ungomunye wabantu abadlala indima enkulu kakhulu ukuze phela kugcine kubanjwa lesigilamkhuba esinguNdebenkulu. uNdebenkulu wayemuthatha kancane nje aze amubize ngebhoxongwana kanti usho insizwa uqobo. Naye wayengahambisani neze necebo elivezwe nguNdebenkulu futhi wayengamunthembi lomnumzane. Singasho sithi wayeseka uThemba. Lokhu kufakazelwa phela yindima enkulu kanye neqhaza elibalulekile akalibambile ngokuya kwakhe kuMpungose, begcine beya nakundabezitha ukuba bayobonisana ngalolutaku ukuze kubanjwa leliqili elinguNdebenkulu. UDilizi ulibhoxongwana elibukeleka phansi ngokukaNdebenkulu, kepha wayenobuhlakani ngempela futhi enamacebo ahlakaniphile enza uNdebenkulu lona agcine esebanjiwe, esebenzisana noThemba, uMpungose kanye noButhelezi. ISIPHETHO Abalingiswa yibona bantu ababaluleke kakhulu endabeni nasemidlalweni ehlukene. Ngingasho ngithi ngaphandle kwabalingiswa indaba kungaba into ethule nje engachazi noma engasho lutho. Phela abalingiswa yibona abenza indaba ilandeleke uthi noma uyifunda ube nomdlandla kanye nogcozi wokuqhubeka nayo. Uma ufunda indaba
 11. 11. enabalingiswa abanongeke kahle, ufikelwe yimibuzo ehlukahlukene kanye nezithombe enqondweni yakho ngokusuke kwenzeka. Unyembezi ubaveze ngendlela esemgangathweni ophezulu kakhulu abalingiswa enovelini yakhe. Lokhu kufakazelwa ngu Forster 1974:30 uma ethi “The novelist, unlike many of his colleagues, makes up a number of word-masses roughly describing himself ... , gives them names and sex, assigns them plausible gestures ... and perhaps to behave consistently,”.
 12. 12. IMITHOMBO YOLWAZI ESETSHENZISIWE Nyembezi, S. (1961). Inkinsela Yasemgungundluvu. Kwazulu Natal: Shuter & Shooters Publishers (Pty) Ltd. Forster, E.M (1974). Aspects Of The Novel And Related Writings. London: William C10wes & Sons Ltd, , Colchester & Beccles. Hawthorn, J. (1987).Studying The Novel An Introduction. London: Edward Arno1d (Publishers) Ltd. Ntuli J.H. (1998). The Conception And Evolution Of Characterization In The Zulu Novel. Kwazulu Natal: Department Of African Languages At The University Of Zululand

×