Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
AAAA OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn lllleeee 
llllllllaaaammmmaaaabbbbaaaannnn eeeellll NNNNeeeennnnaaa...
AAAA OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn lllleeee 
llllllllaaaammmmaaaabbbbaaaannnn eeeellll NNNNeeeennnnaaa...
EEEEnnnn ccccaaaammmmbbbbiiiioooo,,,, lllleeee 
gggguuuussssttttaaaabbbbaaaa ccccooooggggeeeerrrr 
fffflllloooorrrreeeesss...
LLLLeeee gggguuuussssttttaaaabbbbaaaa jjjjuuuuggggaaaarrrr 
ccccoooonnnn rrrreeeeccccoooorrrrttttaaaabbbblllleeeessss dddd...
YYYY,,,, ssssoooobbbbrrrreeee ttttooooddddoooo,,,, aaaa 
OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn lllleeee 
eeeen...
YYYY,,,, ssssoooobbbbrrrreeee ttttooooddddoooo,,,, aaaa 
OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn lllleeee 
eeeen...
SSSSuuuu ppppaaaaddddrrrreeee lllleeee ddddeeeeccccíaaaa:::: 
- ¡OOOOlllliiiivvvveeeerrrr,,,, nnnnoooo sssseeeeaaaassss 
t...
PPPPeeeerrrroooo OOOOlllliiiivvvveeeerrrr 
BBBBuuuuttttttttoooonnnn nnnnoooo qqqquuuueeeerrrríaaaa 
jjjjuuuuggggaaaarrrr a...
PPPPeeeerrrroooo OOOOlllliiiivvvveeeerrrr 
YYYY ssssiiiieeeemmmmpppprrrreeee ddddeeeeccccíaaaa 
BBBBuuuuttttttttoooonnnn n...
SSSSuuuu mmmmaaaaddddrrrreeee lllleeee ddddeeeeccccíaaaa:::: 
-¡OOOOlllliiiivvvveeeerrrr,,,, ttttiiiieeeennnneeeessss qqqq...
- ¡MMMMiiiirrrraaaa!!!! 
EEEEnnnnttttoooonnnncccceeeessss ssssuuuussss ppppaaaaddddrrrreeeessss 
ddddeeeecccciiiiddddiiiie...
- SSSSoooobbbbrrrreeee ttttooooddddoooo,,,, 
ppppaaaarrrraaaa hhhhaaaacccceeeerrrr 
eeeejjjjeeeerrrrcccciiiicccciiiioooo –...
CCCCoooommmmpppprrrraaaarrrroooonnnn aaaa 
OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn uuuunnnn 
pppprrrreeeecccciii...
Pero PPPeeerrrooo lllloooossss cccchhhhiiiiccccoooossss,,,, ssssoooobbbbrrrreeee 
ttttooooddddoooo lllloooossss mmmmaaaayy...
- ¡DDDDeeeejjjjaaaadddd eeeennnn ppppaaaazzzz lllloooossss 
zzzzaaaappppaaaattttoooossss ddddeeee bbbbaaaaiiiilllleeee ddd...
YYYY eeeessssccccrrrriiiibbbbiiiieeeerrrroooonnnn eeeennnn llllaaaa 
ppppaaaarrrreeeedddd ddddeeeellll ccccoooolllleeeeggg...
CCCCaaaassssiiii ttttooooddddoooossss lllloooossss ddddíaaaassss,,,, 
lllloooossss nnnniiiiñoooossss sssseeee 
mmmmeeeettt...
UUUUnnnn ddddíaaaa sssseeee ccccoooonnnnvvvvooooccccó eeeellll 
ccccoooonnnnccccuuuurrrrssssoooo “SSSSaaaallllttttoooo aaa...
OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn 
eeeessssttttaaaabbbbaaaa mmmmuuuuyyyy 
eeeexxxxcccciiiittttaaaaddddoooo...
OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn 
eeeessssttttaaaabbbbaaaa CCCCuuuuaaaannnnddddoooo mmmmuuuuyyyy 
lllllll...
YYYY uuuunnnnoooo ddddeeee vvvvuuuueeeessssttttrrrroooossss 
ccccoooommmmppppaaaañeeeerrrroooossss vvvvaaaa aaaa 
ppppaaaa...
YYYY uuuunnnnoooo ddddeeee vvvvuuuueeeessssttttrrrroooossss 
ccccoooommmmppppaaaañeeeerrrroooossss vvvvaaaa aaaa 
ppppaaaa...
HHHHaaaabbbbíaaaa uuuunnnn mmmmaaaaggggoooo,,,, 
uuuunnnn EEEEllll ddddoooommmmiiiinnnnggggoooo aaaaccccoooorrrrddddeeeeoo...
PPPPoooorrrr ffffiiiinnnn lllllllleeeeggggó eeeellll 
ttttuuuurrrrnnnnoooo ddddeeee OOOOlllliiiivvvveeeerrrr 
BBBBuuuutttt...
“DDDDaaaammmm – ddddiiii – ddddaaaammmm” 
–ssssoooonnnnaaaabbbbaaaa llllaaaa 
mússssiiiiccccaaaa.... 
PPPPoooorrrr ffffiii...
“DDDDaaaammmm – ddddiiii – ddddaaaammmm” 
–ssssoooonnnnaaaabbbbaaaa llllaaaa 
mússssiiiiccccaaaa.... 
“DDDDaaaammmm – dddd...
“DDDDaaaammmm – ddddiiii – ddddaaaammmm 
– ddddiiii – ddddaaaammmm – ddddaaaammmm 
DDDDAAAAMMMM....” 
CCCCuuuuaaaannnndddd...
EEEEllll pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaaddddoooorrrr 
ccccoooommmmeeeennnnzzzzó aaaa 
aaaannnnuuuunnnncccciiiiaaaarrrr ll...
EEEEllll pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaaddddoooorrrr 
ccccoooommmmeeeennnnzzzzó aaaa 
aaaannnnuuuunnnncccciiiiaaaarrrr ll...
OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn sssseeee 
ttttrrrraaaaggggó llllaaaassss llllággggrrrriiiimmmmaaaassss.....
SSSSuuuu ppppaaaaddddrrrreeee lllleeee ddddiiiijjjjoooo:::: 
- NNNNoooo tttteeee pppprrrreeeeooooccccuuuuppppeeeessss.... ...
EEEEllll lllluuuunnnneeeessss ppppoooorrrr llllaaaa 
mmmmaaaañaaaannnnaaaa OOOOlllliiiivvvveeeerrrr 
BBBBuuuuttttttttoooon...
EEEEllll lllluuuunnnneeeessss ppppoooorrrr llllaaaa 
mmmmaaaañaaaannnnaaaa OOOOlllliiiivvvveeeerrrr 
BBBBuuuuttttttttoooon...
OOOOlllliiiivvvveeeerrrr nnnnoooo ttttuuuuvvvvoooo 
mássss rrrreeeemmmmeeeeddddiiiioooo qqqquuuueeee 
iiiirrrr aaaallll cc...
OOOOlllliiiivvvveeeerrrr lllllllleeeeggggó eeeellll 
úllllttttiiiimmmmoooo.... 
CCCCuuuuaaaannnnddddoooo EEEEnnnnttttoooon...
OLIVER BUTTON ES UN NENA 
@ Tomie de Paola, 1979 
Sexta edición: marzo 1996 
Madrid – España 
Colección Duende 
SUSAETA ED...
OLIVER BUTTON ES UN NENA 
@ Tomie de Paola, 1979 
Sexta edición: marzo 1996 
Madrid – España 
Colección Duende 
SUSAETA ED...
Oliver 
Button 
es un 
fen fenómeno meno
Cuento oliver button es una nena (2º ciclo)
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Cuento oliver button es una nena (2º ciclo)

797 visualizaciones

Publicado el

LECTURAS COEDUCATIVAS

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Cuento oliver button es una nena (2º ciclo)

 1. 1. AAAA OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn lllleeee llllllllaaaammmmaaaabbbbaaaannnn eeeellll NNNNeeeennnnaaaa.... AAAA éllll nnnnoooo lllleeee ddddiiiivvvveeeerrrrttttíaaaa hhhhaaaacccceeeerrrr aaaaqqqquuuueeeellllllllaaaassss ccccoooossssaaaassss qqqquuuueeee sssseeee ssssuuuuppppoooonnnneeee ddddeeeebbbbeeeennnn hhhhaaaacccceeeerrrr lllloooossss nnnniiiiñoooossss....
 2. 2. AAAA OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn lllleeee llllllllaaaammmmaaaabbbbaaaannnn eeeellll NNNNeeeennnnaaaa.... EEEEnnnn ccccaaaammmmbbbbiiiioooo,,,, lllleeee gggguuuussssttttaaaabbbbaaaa ccccooooggggeeeerrrr fffflllloooorrrreeeessss eeeennnn eeeellll ccccaaaammmmppppoooo AAAA éllll nnnnoooo lllleeee ddddiiiivvvveeeerrrrttttíaaaa hhhhaaaacccceeeerrrr yyyy ssssaaaallllttttaaaarrrr aaaaqqqquuuueeeellllllllaaaassss aaaa llllaaaa ccccoooommmmbbbbaaaa.... ccccoooossssaaaassss qqqquuuueeee sssseeee ssssuuuuppppoooonnnneeee ddddeeeebbbbeeeennnn hhhhaaaacccceeeerrrr lllloooossss nnnniiiiñoooossss....
 3. 3. EEEEnnnn ccccaaaammmmbbbbiiiioooo,,,, lllleeee gggguuuussssttttaaaabbbbaaaa ccccooooggggeeeerrrr fffflllloooorrrreeeessss eeeennnn eeeellll ccccaaaammmmppppoooo LLLLeeee gggguuuussssttttaaaabbbbaaaa lllleeeeeeeerrrr lllliiiibbbbrrrroooossss yyyy ppppiiiinnnnttttaaaarrrr yyyy ssssaaaallllttttaaaarrrr aaaa llllaaaa ccccuuuuaaaaddddrrrroooossss.... ccccoooommmmbbbbaaaa....
 4. 4. LLLLeeee gggguuuussssttttaaaabbbbaaaa jjjjuuuuggggaaaarrrr ccccoooonnnn rrrreeeeccccoooorrrrttttaaaabbbblllleeeessss ddddeeee mmmmuuuuñeeeeccccaaaassss.... j0215227 LLLLeeee gggguuuussssttttaaaabbbbaaaa lllleeeeeeeerrrr lllliiiibbbbrrrroooossss yyyy ppppiiiinnnnttttaaaarrrr ccccuuuuaaaaddddrrrroooossss....
 5. 5. YYYY,,,, ssssoooobbbbrrrreeee ttttooooddddoooo,,,, aaaa OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn lllleeee eeeennnnccccaaaannnnttttaaaabbbbaaaa ddddiiiissssffffrrrraaaazzzzaaaarrrrsssseeee.... LLLLeeee gggguuuussssttttaaaabbbbaaaa jjjjuuuuggggaaaarrrr ccccoooonnnn rrrreeeeccccoooorrrrttttaaaabbbblllleeeessss ddddeeee mmmmuuuuñeeeeccccaaaassss.... SSSSuuuubbbbíaaaa aaaallll ddddeeeessssvvvvánnnn yyyy sssseeee pppprrrroooobbbbaaaabbbbaaaa ttttooooddddaaaa ccccllllaaaasssseeee ddddeeee ddddiiiissssffffrrrraaaacccceeeessss.... j0215227
 6. 6. YYYY,,,, ssssoooobbbbrrrreeee ttttooooddddoooo,,,, aaaa OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn lllleeee eeeennnnccccaaaannnnttttaaaabbbbaaaa ddddiiiissssffffrrrraaaazzzzaaaarrrrsssseeee.... EEEEnnnnttttoooonnnncccceeeessss,,,, sssseeee ppppoooonnnníaaaa aaaa ccccaaaannnnttttaaaarrrr yyyy aaaa bbbbaaaaiiiillllaaaarrrr yyyy aaaaccccttttuuuuaaaabbbbaaaa ccccoooommmmoooo ssssiiii ffffuuuueeeerrrraaaa uuuunnnnaaaa eeeessssttttrrrreeeellllllllaaaa ddddeeee cccciiiinnnneeee.... SSSSuuuubbbbíaaaa aaaallll ddddeeeessssvvvvánnnn yyyy sssseeee pppprrrroooobbbbaaaabbbbaaaa ttttooooddddaaaa ccccllllaaaasssseeee ddddeeee ddddiiiissssffffrrrraaaacccceeeessss....
 7. 7. SSSSuuuu ppppaaaaddddrrrreeee lllleeee ddddeeeeccccíaaaa:::: - ¡OOOOlllliiiivvvveeeerrrr,,,, nnnnoooo sssseeeeaaaassss ttttaaaannnn nnnneeeennnnaaaa!!!! SSSSaaaallll ffffuuuueeeerrrraaaa aaaa jjjjuuuuggggaaaarrrr aaaallll fúttttbbbboooollll,,,, aaaallll bbbbéiiiissssbbbboooollll,,,, aaaallll bbbbaaaalllloooonnnncccceeeessssttttoooo… ¡aaaa ccccuuuuaaaallllqqqquuuuiiiieeeerrrr jjjjuuuueeeeggggoooo ddddeeee ppppeeeelllloooottttaaaa!!!! EEEEnnnnttttoooonnnncccceeeessss,,,, sssseeee ppppoooonnnníaaaa aaaa ccccaaaannnnttttaaaarrrr yyyy aaaa bbbbaaaaiiiillllaaaarrrr yyyy aaaaccccttttuuuuaaaabbbbaaaa ccccoooommmmoooo ssssiiii ffffuuuueeeerrrraaaa uuuunnnnaaaa eeeessssttttrrrreeeellllllllaaaa ddddeeee cccciiiinnnneeee....
 8. 8. PPPPeeeerrrroooo OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn nnnnoooo qqqquuuueeeerrrríaaaa jjjjuuuuggggaaaarrrr aaaa ccccuuuuaaaallllqqqquuuuiiiieeeerrrr jjjjuuuueeeeggggoooo ddddeeee ppppeeeelllloooottttaaaa.... NNNNoooo lllleeee gggguuuussssttttaaaabbbbaaaa ppppoooorrrrqqqquuuueeee nnnnoooo eeeerrrraaaa bbbbaaaassssttttaaaannnntttteeee bbbbuuuueeeennnnoooo jjjjuuuuggggaaaannnnddddoooo aaaa eeeessssoooo.... SSSSiiiieeeemmmmpppprrrreeee sssseeee lllleeee ccccaaaaíaaaa llllaaaa ppppeeeelllloooottttaaaa,,,, oooo nnnnoooo llllaaaa ccccooooggggíaaaa,,,, oooo nnnnoooo ccccoooorrrrrrrríaaaa lllloooo ssssuuuuffffiiiicccciiiieeeennnntttteeee.... SSSSiiiieeeemmmmpppprrrreeee eeeerrrraaaa eeeellll úllllttttiiiimmmmoooo eeeennnn sssseeeerrrr eeeelllleeeeggggiiiiddddoooo ccccuuuuaaaannnnddddoooo ffffoooorrrrmmmmaaaabbbbaaaannnn eeeeqqqquuuuiiiippppoooossss.... SSSSuuuu ppppaaaaddddrrrreeee lllleeee ddddeeeeccccíaaaa:::: - ¡OOOOlllliiiivvvveeeerrrr,,,, nnnnoooo sssseeeeaaaassss ttttaaaannnn nnnneeeennnnaaaa!!!! SSSSaaaallll ffffuuuueeeerrrraaaa aaaa jjjjuuuuggggaaaarrrr aaaallll fúttttbbbboooollll,,,, aaaallll bbbbéiiiissssbbbboooollll,,,, aaaallll bbbbaaaalllloooonnnncccceeeessssttttoooo… ¡aaaa ccccuuuuaaaallllqqqquuuuiiiieeeerrrr jjjjuuuueeeeggggoooo ddddeeee ppppeeeelllloooottttaaaa!!!!
 9. 9. PPPPeeeerrrroooo OOOOlllliiiivvvveeeerrrr YYYY ssssiiiieeeemmmmpppprrrreeee ddddeeeeccccíaaaa BBBBuuuuttttttttoooonnnn nnnnoooo qqqquuuueeeerrrríaaaa eeeellll ccccaaaappppiiiittttánnnn:::: jjjjuuuuggggaaaarrrr aaaa ccccuuuuaaaallllqqqquuuuiiiieeeerrrr jjjjuuuueeeeggggoooo ddddeeee ppppeeeelllloooottttaaaa.... - ¡QQQQuuuué mmmmaaaallllaaaa ppppaaaattttaaaa!!!! NNNNoooossss ttttooooccccaaaa OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn.... ¡PPPPeeeerrrrddddeeeemmmmoooossss sssseeeegggguuuurrrroooo!!!! NNNNoooo lllleeee gggguuuussssttttaaaabbbbaaaa ppppoooorrrrqqqquuuueeee nnnnoooo eeeerrrraaaa bbbbaaaassssttttaaaannnntttteeee bbbbuuuueeeennnnoooo jjjjuuuuggggaaaannnnddddoooo aaaa eeeessssoooo.... SSSSiiiieeeemmmmpppprrrreeee sssseeee lllleeee ccccaaaaíaaaa llllaaaa ppppeeeelllloooottttaaaa,,,, oooo nnnnoooo llllaaaa ccccooooggggíaaaa,,,, oooo nnnnoooo ccccoooorrrrrrrríaaaa lllloooo ssssuuuuffffiiiicccciiiieeeennnntttteeee.... SSSSiiiieeeemmmmpppprrrreeee eeeerrrraaaa eeeellll úllllttttiiiimmmmoooo eeeennnn sssseeeerrrr eeeelllleeeeggggiiiiddddoooo ccccuuuuaaaannnnddddoooo ffffoooorrrrmmmmaaaabbbbaaaannnn eeeeqqqquuuuiiiippppoooossss....
 10. 10. SSSSuuuu mmmmaaaaddddrrrreeee lllleeee ddddeeeeccccíaaaa:::: -¡OOOOlllliiiivvvveeeerrrr,,,, ttttiiiieeeennnneeeessss qqqquuuueeee jjjjuuuuggggaaaarrrr aaaa aaaallllggggoooo!!!! NNNNeeeecccceeeessssiiiittttaaaassss hhhhaaaacccceeeerrrr eeeejjjjeeeerrrrcccciiiicccciiiioooo.... YYYY OOOOlllliiiivvvveeeerrrr lllleeee ccccoooonnnntttteeeessssttttaaaabbbbaaaa:::: - YYYYaaaa hhhhaaaaggggoooo eeeejjjjeeeerrrrcccciiiicccciiiioooo,,,, mmmmaaaammmmá.... PPPPaaaasssseeeeoooo ppppoooorrrr eeeellll bbbboooossssqqqquuuueeee,,,, ssssaaaallllttttoooo aaaa llllaaaa ccccoooommmmbbbbaaaa yyyy mmmmeeee eeeennnnccccaaaannnnttttaaaa bbbbaaaaiiiillllaaaarrrr.... YYYY ssssiiiieeeemmmmpppprrrreeee ddddeeeeccccíaaaa eeeellll ccccaaaappppiiiittttánnnn:::: - ¡QQQQuuuué mmmmaaaallllaaaa ppppaaaattttaaaa!!!! NNNNoooossss ttttooooccccaaaa OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn.... ¡PPPPeeeerrrrddddeeeemmmmoooossss sssseeeegggguuuurrrroooo!!!!
 11. 11. - ¡MMMMiiiirrrraaaa!!!! EEEEnnnnttttoooonnnncccceeeessss ssssuuuussss ppppaaaaddddrrrreeeessss ddddeeeecccciiiiddddiiiieeeerrrroooonnnn eeeennnnvvvviiiiaaaarrrr aaaa OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn aaaa llllaaaa EEEEssssccccuuuueeeellllaaaa ddddeeee DDDDaaaannnnzzzzaaaa ddddeeee llllaaaa sssseeeeñoooorrrriiiittttaaaa LLLLeeeeaaaahhhh.... SSSSuuuu mmmmaaaaddddrrrreeee lllleeee ddddeeeeccccíaaaa:::: -¡OOOOlllliiiivvvveeeerrrr,,,, ttttiiiieeeennnneeeessss qqqquuuueeee jjjjuuuuggggaaaarrrr aaaa aaaallllggggoooo!!!! NNNNeeeecccceeeessssiiiittttaaaassss hhhhaaaacccceeeerrrr eeeejjjjeeeerrrrcccciiiicccciiiioooo.... YYYY OOOOlllliiiivvvveeeerrrr lllleeee ccccoooonnnntttteeeessssttttaaaabbbbaaaa:::: - YYYYaaaa hhhhaaaaggggoooo eeeejjjjeeeerrrrcccciiiicccciiiioooo,,,, mmmmaaaammmmá.... PPPPaaaasssseeeeoooo ppppoooorrrr eeeellll bbbboooossssqqqquuuueeee,,,, ssssaaaallllttttoooo aaaa llllaaaa ccccoooommmmbbbbaaaa yyyy mmmmeeee eeeennnnccccaaaannnnttttaaaa bbbbaaaaiiiillllaaaarrrr....
 12. 12. - SSSSoooobbbbrrrreeee ttttooooddddoooo,,,, ppppaaaarrrraaaa hhhhaaaacccceeeerrrr eeeejjjjeeeerrrrcccciiiicccciiiioooo –ddddeeeeccccíaaaa ssssuuuu ppppaaaaddddrrrreeee.... - ¡MMMMiiiirrrraaaa!!!! EEEEnnnnttttoooonnnncccceeeessss ssssuuuussss ppppaaaaddddrrrreeeessss ddddeeeecccciiiiddddiiiieeeerrrroooonnnn eeeennnnvvvviiiiaaaarrrr aaaa OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn aaaa llllaaaa EEEEssssccccuuuueeeellllaaaa ddddeeee DDDDaaaannnnzzzzaaaa ddddeeee llllaaaa sssseeeeñoooorrrriiiittttaaaa LLLLeeeeaaaahhhh....
 13. 13. CCCCoooommmmpppprrrraaaarrrroooonnnn aaaa OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn uuuunnnn pppprrrreeeecccciiiioooossssoooo ppppaaaarrrr ddddeeee zzzzaaaappppaaaattttoooossss ddddeeee bbbbaaaaiiiilllleeee,,,, nnnneeeeggggrrrroooossss yyyy bbbbrrrriiiillllllllaaaannnntttteeeessss.... YYYY pppprrrraaaaccccttttiiiiccccó yyyy pppprrrraaaaccccttttiiiiccccó. - SSSSoooobbbbrrrreeee ttttooooddddoooo,,,, ppppaaaarrrraaaa hhhhaaaacccceeeerrrr eeeejjjjeeeerrrrcccciiiicccciiiioooo –ddddeeeeccccíaaaa ssssuuuu ppppaaaaddddrrrreeee....
 14. 14. Pero PPPeeerrrooo lllloooossss cccchhhhiiiiccccoooossss,,,, ssssoooobbbbrrrreeee ttttooooddddoooo lllloooossss mmmmaaaayyyyoooorrrreeeessss,,,, sssseeee mmmmeeeettttíaaaannnn ccccoooonnnn OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn eeeennnn eeeellll rrrreeeeccccrrrreeeeoooo yyyy lllleeee ddddeeeeccccíaaaannnn:::: - ¿DDDDeeee ddddónnnnddddeeee hhhhaaaassss ssssaaaaccccaaaaddddoooo eeeessssoooossss zzzzaaaappppaaaattttoooossss ttttaaaannnn bbbbrrrriiiillllllllaaaannnntttteeeessss,,,, NNNNeeeennnnaaaa???? DDDDuuuu - DDDDuuuu – DDDDuuuuaaaaaaaa… ¿vvvvaaaassss aaaa bbbbaaaaiiiillllaaaarrrr ppppaaaarrrraaaa nnnnoooossssoooottttrrrroooossss???? YYYY lllleeee qqqquuuuiiiittttaaaarrrroooonnnn aaaa OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn ssssuuuussss zzzzaaaappppaaaattttoooossss ddddeeee bbbbaaaaiiiilllleeee yyyy jjjjuuuuggggaaaarrrroooonnnn aaaa ppppaaaa-sárrrrsssseeeelllloooossss uuuunnnnoooossss aaaa oooottttrrrroooossss,,,, hhhhaaaassssttttaaaa qqqquuuueeee uuuunnnnaaaa nnnniiiiñaaaa ccccoooonnnnssssiiiigggguuuuiiiió ccccooooggggeeeerrrrlllloooossss.... CCCCoooommmmpppprrrraaaarrrroooonnnn aaaa OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn uuuunnnn pppprrrreeeecccciiiioooossssoooo ppppaaaarrrr ddddeeee zzzzaaaappppaaaattttoooossss ddddeeee bbbbaaaaiiiilllleeee,,,, nnnneeeeggggrrrroooossss yyyy bbbbrrrriiiillllllllaaaannnntttteeeessss.... YYYY pppprrrraaaaccccttttiiiiccccó yyyy pppprrrraaaaccccttttiiiiccccó.
 15. 15. - ¡DDDDeeeejjjjaaaadddd eeeennnn ppppaaaazzzz lllloooossss zzzzaaaappppaaaattttoooossss ddddeeee bbbbaaaaiiiilllleeee ddddeeee OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn!!!! ¡TTTToooommmmaaaa,,,, OOOOlllliiiivvvveeeerrrr!!!! –ddddiiiijjjjoooo llllaaaa nnnniiiiñaaaa.... LLLLoooossss nnnniiiiñoooossss ddddeeeeccccíaaaannnn ppppaaaarrrraaaa ppppiiiinnnncccchhhhaaaarrrrlllleeee:::: - ¡NNNNeeeecccceeeessssiiiittttaaaa qqqquuuueeee lllleeee ddddeeeeffffiiiieeeennnnddddaaaannnn llllaaaassss nnnniiiiñaaaassss!!!! PPPPeeeerrrroooo lllloooossss cccchhhhiiiiccccoooossss,,,, ssssoooobbbbrrrreeee ttttooooddddoooo lllloooossss mmmmaaaayyyyoooorrrreeeessss,,,, sssseeee mmmmeeeettttíaaaannnn ccccoooonnnn OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn eeeennnn eeeellll rrrreeeeccccrrrreeeeoooo yyyy lllleeee ddddeeeeccccíaaaannnn:::: - ¿DDDDeeee ddddónnnnddddeeee hhhhaaaassss ssssaaaaccccaaaaddddoooo eeeessssoooossss zzzzaaaappppaaaattttoooossss ttttaaaannnn bbbbrrrriiiillllllllaaaannnntttteeeessss,,,, NNNNeeeennnnaaaa???? DDDDuuuu - DDDDuuuu – DDDDuuuuaaaaaaaa… ¿vvvvaaaassss aaaa bbbbaaaaiiiillllaaaarrrr ppppaaaarrrraaaa nnnnoooossssoooottttrrrroooossss???? YYYY lllleeee qqqquuuuiiiittttaaaarrrroooonnnn aaaa OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn ssssuuuussss zzzzaaaappppaaaattttoooossss ddddeeee bbbbaaaaiiiilllleeee yyyy jjjjuuuuggggaaaarrrroooonnnn aaaa ppppaaaa-sárrrrsssseeeelllloooossss uuuunnnnoooossss aaaa oooottttrrrroooossss,,,, hhhhaaaassssttttaaaa qqqquuuueeee uuuunnnnaaaa nnnniiiiñaaaa ccccoooonnnnssssiiiigggguuuuiiiió ccccooooggggeeeerrrrlllloooossss....
 16. 16. YYYY eeeessssccccrrrriiiibbbbiiiieeeerrrroooonnnn eeeennnn llllaaaa ppppaaaarrrreeeedddd ddddeeeellll ccccoooolllleeeeggggiiiioooo.... - ¡DDDDeeeejjjjaaaadddd eeeennnn ppppaaaazzzz lllloooossss zzzzaaaappppaaaattttoooossss ddddeeee bbbbaaaaiiiilllleeee ddddeeee OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn!!!! ¡TTTToooommmmaaaa,,,, OOOOlllliiiivvvveeeerrrr!!!! –ddddiiiijjjjoooo llllaaaa nnnniiiiñaaaa.... LLLLoooossss nnnniiiiñoooossss ddddeeeeccccíaaaannnn ppppaaaarrrraaaa ppppiiiinnnncccchhhhaaaarrrrlllleeee:::: - ¡NNNNeeeecccceeeessssiiiittttaaaa qqqquuuueeee lllleeee ddddeeeeffffiiiieeeennnnddddaaaannnn llllaaaassss nnnniiiiñaaaassss!!!!
 17. 17. CCCCaaaassssiiii ttttooooddddoooossss lllloooossss ddddíaaaassss,,,, lllloooossss nnnniiiiñoooossss sssseeee mmmmeeeettttíaaaannnn ccccoooonnnn OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn.... PPPPeeeerrrroooo OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn sssseeeegggguuuuíaaaa yyyyeeeennnnddddoooo ccccaaaaddddaaaa sssseeeemmmmaaaannnnaaaa aaaa llllaaaa EEEEssssccccuuuueeeellllaaaa ddddeeee DDDDaaaannnnzzzzaaaa ddddeeee llllaaaa sssseeeeñoooorrrriiiittttaaaa LLLLeeeeaaaahhhh.... YYYY pppprrrraaaaccccttttiiiiccccó yyyy pppprrrraaaaccccttttiiiiccccóóóó………… YYYY eeeessssccccrrrriiiibbbbiiiieeeerrrroooonnnn eeeennnn llllaaaa ppppaaaarrrreeeedddd ddddeeeellll ccccoooolllleeeeggggiiiioooo....
 18. 18. UUUUnnnn ddddíaaaa sssseeee ccccoooonnnnvvvvooooccccó eeeellll ccccoooonnnnccccuuuurrrrssssoooo “SSSSaaaallllttttoooo aaaa llllaaaa ffffaaaammmmaaaa” yyyy llllaaaa sssseeeeñoooorrrriiiittttaaaa LLLLeeeeaaaahhhh lllleeee ddddiiiijjjjoooo:::: - OOOOlllliiiivvvveeeerrrr,,,, ddddeeeennnnttttrrrroooo ddddeeee uuuunnnn mmmmeeeessss sssseeee cccceeeelllleeeebbbbrrrraaaarrrrá eeeennnn eeeellll TTTTeeeeaaaattttrrrroooo eeeellll CCCCoooonnnnccccuuuurrrrssssoooo “SSSSaaaallllttttoooo aaaa llllaaaa FFFFaaaammmmaaaa”.... YYYYoooo qqqquuuuiiiieeeerrrroooo qqqquuuueeee tttteeee pppprrrreeeesssseeeennnntttteeeessss.... HHHHeeee pppprrrreeeegggguuuunnnnttttaaaaddddoooo aaaa ttttuuuussss ppppaaaaddddrrrreeeessss.... PPPPeeeerrrroooo eeeelllllllloooossss ddddiiiicccceeeennnn qqqquuuueeee eeeessssoooo eeeessss aaaassssuuuunnnnttttoooo ttttuuuuyyyyoooo. CCCCaaaassssiiii ttttooooddddoooossss lllloooossss ddddíaaaassss,,,, lllloooossss nnnniiiiñoooossss sssseeee mmmmeeeettttíaaaannnn ccccoooonnnn OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn.... PPPPeeeerrrroooo OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn sssseeeegggguuuuíaaaa yyyyeeeennnnddddoooo ccccaaaaddddaaaa sssseeeemmmmaaaannnnaaaa aaaa llllaaaa EEEEssssccccuuuueeeellllaaaa ddddeeee DDDDaaaannnnzzzzaaaa ddddeeee llllaaaa sssseeeeñoooorrrriiiittttaaaa LLLLeeeeaaaahhhh.... YYYY pppprrrraaaaccccttttiiiiccccó yyyy pppprrrraaaaccccttttiiiiccccóóóó…………
 19. 19. OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn eeeessssttttaaaabbbbaaaa mmmmuuuuyyyy eeeexxxxcccciiiittttaaaaddddoooo.... LLLLaaaa sssseeeeñoooorrrriiiittttaaaa LLLLeeeeaaaahhhh lllleeee pppprrrreeeeppppaaaarrrró ppppaaaarrrraaaa ssssuuuu númmmmeeeerrrroooo ddddeeee bbbbaaaaiiiilllleeee.... MMMMaaaammmmá lllleeee hhhhiiiizzzzoooo uuuunnnn ttttrrrraaaajjjjeeee.... YYYY OOOOlllliiiivvvveeeerrrr pppprrrraaaaccccttttiiiiccccó yyyy pppprrrraaaaccccttttiiiiccccó. UUUUnnnn ddddíaaaa sssseeee ccccoooonnnnvvvvooooccccó eeeellll ccccoooonnnnccccuuuurrrrssssoooo “SSSSaaaallllttttoooo aaaa llllaaaa ffffaaaammmmaaaa” yyyy llllaaaa sssseeeeñoooorrrriiiittttaaaa LLLLeeeeaaaahhhh lllleeee ddddiiiijjjjoooo:::: - OOOOlllliiiivvvveeeerrrr,,,, ddddeeeennnnttttrrrroooo ddddeeee uuuunnnn mmmmeeeessss sssseeee cccceeeelllleeeebbbbrrrraaaarrrrá eeeennnn eeeellll TTTTeeeeaaaattttrrrroooo eeeellll CCCCoooonnnnccccuuuurrrrssssoooo “SSSSaaaallllttttoooo aaaa llllaaaa FFFFaaaammmmaaaa”.... YYYYoooo qqqquuuuiiiieeeerrrroooo qqqquuuueeee tttteeee pppprrrreeeesssseeeennnntttteeeessss.... HHHHeeee pppprrrreeeegggguuuunnnnttttaaaaddddoooo aaaa ttttuuuussss ppppaaaaddddrrrreeeessss.... PPPPeeeerrrroooo eeeelllllllloooossss ddddiiiicccceeeennnn qqqquuuueeee eeeessssoooo eeeessss aaaassssuuuunnnnttttoooo ttttuuuuyyyyoooo.
 20. 20. OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn eeeessssttttaaaabbbbaaaa CCCCuuuuaaaannnnddddoooo mmmmuuuuyyyy lllllllleeeeggggó eeeellll eeeexxxxcccciiiittttaaaaddddoooo.... vvvviiiieeeerrrrnnnneeeessss aaaannnntttteeeessss ddddeeeellll ggggrrrraaaannnn ddddíaaaa,,,, ddddiiiijjjjoooo eeeellll LLLLaaaa sssseeeeñoooorrrriiiittttaaaa LLLLeeeeaaaahhhh mmmmaaaaeeeessssttttrrrroooo:::: lllleeee - EEEEllll pppprrrreeeeppppaaaarrrró ddddoooommmmiiiinnnnggggoooo ppppaaaarrrraaaa ppppoooorrrr ssssuuuu llllaaaa númmmmeeeerrrroooo ttttaaaarrrrddddeeee sssseeee cccceeeelllleeeebbbbrrrraaaarrrrá ddddeeee bbbbaaaaiiiilllleeee.... MMMMaaaammmmá eeeennnn eeeellll TTTTeeeeaaaattttrrrroooo lllleeee hhhhiiiizzzzoooo eeeellll uuuunnnn ttttrrrraaaajjjjeeee.... CCCCoooonnnnccccuuuurrrrssssoooo “SSSSaaaallllttttoooo aaaa llllaaaa YYYY FFFFaaaammmmaaaa”. OOOOlllliiiivvvveeeerrrr pppprrrraaaaccccttttiiiiccccó yyyy pppprrrraaaaccccttttiiiiccccó.
 21. 21. YYYY uuuunnnnoooo ddddeeee vvvvuuuueeeessssttttrrrroooossss ccccoooommmmppppaaaañeeeerrrroooossss vvvvaaaa aaaa ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaarrrr.... EEEEssssppppeeeerrrroooo qqqquuuueeee ttttooooddddoooossss eeeessssttttéiiiissss aaaallllllllí ppppaaaarrrraaaa aaaannnniiiimmmmaaaarrrr aaaa OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn.... - ¡EEEEllll NNNNeeeennnnaaaa!!!! – ccccuuuucccchhhhiiiicccchhhheeeeaaaarrrroooonnnn lllloooossss cccchhhhiiiiccccoooossss.... CCCCuuuuaaaannnnddddoooo lllllllleeeeggggó eeeellll vvvviiiieeeerrrrnnnneeeessss aaaannnntttteeeessss ddddeeeellll ggggrrrraaaannnn ddddíaaaa,,,, ddddiiiijjjjoooo eeeellll mmmmaaaaeeeessssttttrrrroooo:::: - EEEEllll ddddoooommmmiiiinnnnggggoooo ppppoooorrrr llllaaaa ttttaaaarrrrddddeeee sssseeee cccceeeelllleeeebbbbrrrraaaarrrrá eeeennnn eeeellll TTTTeeeeaaaattttrrrroooo eeeellll CCCCoooonnnnccccuuuurrrrssssoooo “SSSSaaaallllttttoooo aaaa llllaaaa FFFFaaaammmmaaaa”.
 22. 22. YYYY uuuunnnnoooo ddddeeee vvvvuuuueeeessssttttrrrroooossss ccccoooommmmppppaaaañeeeerrrroooossss vvvvaaaa aaaa ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaarrrr.... EEEEllll ddddoooommmmiiiinnnnggggoooo ppppoooorrrr llllaaaa ttttaaaarrrrddddeeee eeeellll TTTTeeeeaaaattttrrrroooo EEEEssssppppeeeerrrroooo qqqquuuueeee ttttooooddddoooossss eeeessssttttaaaabbbbaaaa lllllllleeeennnnoooo.... eeeessssttttéiiiissss aaaallllllllí ppppaaaarrrraaaa aaaannnniiiimmmmaaaarrrr aaaa OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn.... - ¡EEEEllll NNNNeeeennnnaaaa!!!! – ccccuuuucccchhhhiiiicccchhhheeeeaaaarrrroooonnnn lllloooossss cccchhhhiiiiccccoooossss.... UUUUnnnnaaaa ttttrrrraaaassss oooottttrrrraaaa ffffuuuueeeerrrroooonnnn ppppaaaassssaaaannnnddddoooo llllaaaassss aaaaccccttttuuuuaaaacccciiiioooonnnneeeessss....
 23. 23. HHHHaaaabbbbíaaaa uuuunnnn mmmmaaaaggggoooo,,,, uuuunnnn EEEEllll ddddoooommmmiiiinnnnggggoooo aaaaccccoooorrrrddddeeeeoooonnnniiiissssttttaaaa,,,, ppppoooorrrr llllaaaa uuuunnnnaaaa ttttaaaarrrrddddeeee nnnniiiiñaaaa eeeellll TTTTeeeeaaaattttrrrroooo qqqquuuueeee hhhhaaaaccccíaaaa eeeessssttttaaaabbbbaaaa mmmmaaaallllaaaabbbbaaaarrrreeeessss lllllllleeeennnnoooo.... ccccoooonnnn uuuunnnn bbbbaaaassssttttónnnn yyyy uuuunnnnaaaa sssseeeeñoooorrrraaaa qqqquuuueeee ccccaaaannnnttttaaaabbbbaaaa ccccoooossssaaaassss ssssoooobbbbrrrreeee bbbbeeeessssaaaarrrrsssseeee,,,, llllaaaa lllluuuunnnnaaaa yyyy JJJJuuuunnnniiiioooo.... UUUUnnnnaaaa ttttrrrraaaassss oooottttrrrraaaa ffffuuuueeeerrrroooonnnn ppppaaaassssaaaannnnddddoooo llllaaaassss aaaaccccttttuuuuaaaacccciiiioooonnnneeeessss....
 24. 24. PPPPoooorrrr ffffiiiinnnn lllllllleeeeggggó eeeellll ttttuuuurrrrnnnnoooo ddddeeee OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn.... EEEEllll ppppiiiiaaaannnniiiissssttttaaaa ccccoooommmmeeeennnnzzzzó aaaa ttttooooccccaaaarrrr yyyy lllloooossss ffffooooccccoooossss sssseeee eeeennnncccceeeennnnddddiiiieeeerrrroooonnnn.... OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn ssssaaaalllliiiió aaaa eeeesssscccceeeennnnaaaa.... HHHHaaaabbbbíaaaa uuuunnnn mmmmaaaaggggoooo,,,, uuuunnnn aaaaccccoooorrrrddddeeeeoooonnnniiiissssttttaaaa,,,, uuuunnnnaaaa nnnniiiiñaaaa qqqquuuueeee hhhhaaaaccccíaaaa mmmmaaaallllaaaabbbbaaaarrrreeeessss ccccoooonnnn uuuunnnn bbbbaaaassssttttónnnn yyyy uuuunnnnaaaa sssseeeeñoooorrrraaaa qqqquuuueeee ccccaaaannnnttttaaaabbbbaaaa ccccoooossssaaaassss ssssoooobbbbrrrreeee bbbbeeeessssaaaarrrrsssseeee,,,, llllaaaa lllluuuunnnnaaaa yyyy JJJJuuuunnnniiiioooo....
 25. 25. “DDDDaaaammmm – ddddiiii – ddddaaaammmm” –ssssoooonnnnaaaabbbbaaaa llllaaaa mússssiiiiccccaaaa.... PPPPoooorrrr ffffiiiinnnn lllllllleeeeggggó eeeellll ttttuuuurrrrnnnnoooo ddddeeee OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn.... “DDDDaaaammmm – ddddiiii – ddddaaaammmm – ddddiiii – ddddaaaammmm”. EEEEllll ppppiiiiaaaannnniiiissssttttaaaa ccccoooommmmeeeennnnzzzzó aaaa ttttooooccccaaaarrrr yyyy lllloooossss ffffooooccccoooossss sssseeee eeeennnncccceeeennnnddddiiiieeeerrrroooonnnn.... OOOOlllliiiivvvveeeerrrr bbbbaaaaiiiillllaaaabbbbaaaa yyyy bbbbaaaaiiiillllaaaabbbbaaaa.... OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn ssssaaaalllliiiió aaaa eeeesssscccceeeennnnaaaa....
 26. 26. “DDDDaaaammmm – ddddiiii – ddddaaaammmm” –ssssoooonnnnaaaabbbbaaaa llllaaaa mússssiiiiccccaaaa.... “DDDDaaaammmm – ddddiiii – ddddaaaammmm – ddddiiii – ddddaaaammmm – ddddaaaammmm DDDDAAAAMMMM....” “DDDDaaaammmm – ddddiiii – ddddaaaammmm – ddddiiii – ddddaaaammmm”. OOOOlllliiiivvvveeeerrrr ssssaaaalllluuuuddddó yyyy eeeellll púbbbblllliiiiccccoooo aaaappppllllaaaauuuuddddiiiió yyyy aaaappppllllaaaauuuuddddiiiió. OOOOlllliiiivvvveeeerrrr bbbbaaaaiiiillllaaaabbbbaaaa yyyy bbbbaaaaiiiillllaaaabbbbaaaa....
 27. 27. “DDDDaaaammmm – ddddiiii – ddddaaaammmm – ddddiiii – ddddaaaammmm – ddddaaaammmm DDDDAAAAMMMM....” CCCCuuuuaaaannnnddddoooo tttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaarrrroooonnnn llllaaaassss aaaaccccttttuuuuaaaacccciiiioooonnnneeeessss,,,, ttttooooddddoooossss lllloooossss ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaannnntttteeeessss ssssuuuubbbbiiiieeeerrrroooonnnn aaaallll eeeesssscccceeeennnnaaaarrrriiiioooo.... OOOOlllliiiivvvveeeerrrr ssssaaaalllluuuuddddó yyyy eeeellll púbbbblllliiiiccccoooo aaaappppllllaaaauuuuddddiiiió yyyy aaaappppllllaaaauuuuddddiiiió.
 28. 28. EEEEllll pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaaddddoooorrrr ccccoooommmmeeeennnnzzzzó aaaa aaaannnnuuuunnnncccciiiiaaaarrrr lllloooossss pppprrrreeeemmmmiiiioooossss.... CCCCuuuuaaaannnnddddoooo tttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaarrrroooonnnn llllaaaassss aaaaccccttttuuuuaaaacccciiiioooonnnneeeessss,,,, ttttooooddddoooossss lllloooossss ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaannnntttteeeessss ssssuuuubbbbiiiieeeerrrroooonnnn aaaallll eeeesssscccceeeennnnaaaarrrriiiioooo.... YYYY aaaahhhhoooorrrraaaa,,,, sssseeeeñoooorrrraaaassss yyyy sssseeeeñoooorrrreeeessss,,,, eeeellll ggggaaaannnnaaaaddddoooorrrr ddddeeeellll pppprrrriiiimmmmeeeerrrr pppprrrreeeemmmmiiiioooo…
 29. 29. EEEEllll pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaaddddoooorrrr ccccoooommmmeeeennnnzzzzó aaaa aaaannnnuuuunnnncccciiiiaaaarrrr lllloooossss pppprrrreeeemmmmiiiioooossss.... LLLLaaaa nnnniiiiñaaaa qqqquuuueeee nnnnoooossss ddddeeeelllleeeeiiiittttó ccccoooonnnn lllloooossss mmmmaaaallllaaaabbbbaaaarrrriiiissssmmmmoooossss ddddeeee ssssuuuu bbbbaaaassssttttónnnn:::: ¡RRRROOOOXXXXIIIIEEEE VVVVAAAALLLLEEEENNNNTTTTIIIINNNNEEEE!!!! YYYY aaaahhhhoooorrrraaaa,,,, sssseeeeñoooorrrraaaassss yyyy sssseeeeñoooorrrreeeessss,,,, eeeellll ggggaaaannnnaaaaddddoooorrrr ddddeeeellll pppprrrriiiimmmmeeeerrrr pppprrrreeeemmmmiiiioooo… EEEEllll ppppúbbbblllliiiiccccoooo cccchhhhiiiilllllllló yyyy ssssiiiillllbbbbó.
 30. 30. OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn sssseeee ttttrrrraaaaggggó llllaaaassss llllággggrrrriiiimmmmaaaassss.... MMMMaaaammmmá,,,, ppppaaaappppá yyyy llllaaaa sssseeeeñoooorrrriiiittttaaaa LLLLeeeeaaaahhhh ddddiiiieeeerrrroooonnnn aaaa OOOOlllliiiivvvveeeerrrr ggggrrrraaaannnnddddeeeessss aaaabbbbrrrraaaazzzzoooossss.... LLLLaaaa nnnniiiiñaaaa qqqquuuueeee nnnnoooossss ddddeeeelllleeeeiiiittttó ccccoooonnnn lllloooossss mmmmaaaallllaaaabbbbaaaarrrriiiissssmmmmoooossss ddddeeee ssssuuuu bbbbaaaassssttttónnnn:::: ¡RRRROOOOXXXXIIIIEEEE VVVVAAAALLLLEEEENNNNTTTTIIIINNNNEEEE!!!! EEEEllll ppppúbbbblllliiiiccccoooo cccchhhhiiiilllllllló yyyy ssssiiiillllbbbbó.
 31. 31. SSSSuuuu ppppaaaaddddrrrreeee lllleeee ddddiiiijjjjoooo:::: - NNNNoooo tttteeee pppprrrreeeeooooccccuuuuppppeeeessss.... VVVVaaaammmmoooossss aaaa lllllllleeeevvvvaaaarrrr aaaa nnnnuuuueeeessssttttrrrroooo ggggrrrraaaannnn bbbbaaaaiiiillllaaaarrrrínnnn aaaa ccccoooommmmeeeerrrr uuuunnnnaaaa ggggrrrraaaannnn ttttaaaarrrrttttaaaa.... HHHHiiiijjjjoooo,,,, eeeessssttttooooyyyy mmmmuuuuyyyy oooorrrrgggguuuulllllllloooossssoooo ddddeeee ttttiiii.... - NNNNoooossssoooottttrrrraaaassss ttttaaaammmmbbbbiiiiénnnn –eeeexxxxccccllllaaaammmmaaaarrrroooonnnn mmmmaaaammmmá yyyy llllaaaa sssseeeeñoooorrrriiiittttaaaa LLLLeeeeaaaahhhh.... OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn sssseeee ttttrrrraaaaggggó llllaaaassss llllággggrrrriiiimmmmaaaassss.... MMMMaaaammmmá,,,, ppppaaaappppá yyyy llllaaaa sssseeeeñoooorrrriiiittttaaaa LLLLeeeeaaaahhhh ddddiiiieeeerrrroooonnnn aaaa OOOOlllliiiivvvveeeerrrr ggggrrrraaaannnnddddeeeessss aaaabbbbrrrraaaazzzzoooossss....
 32. 32. EEEEllll lllluuuunnnneeeessss ppppoooorrrr llllaaaa mmmmaaaañaaaannnnaaaa OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn nnnnoooo qqqquuuueeeerrrríaaaa iiiirrrr aaaallll ccccoooolllleeeeggggiiiioooo.... SSSSuuuu mmmmaaaammmmá lllleeee ddddiiiijjjjoooo:::: SSSSuuuu ppppaaaaddddrrrreeee lllleeee ddddiiiijjjjoooo:::: - NNNNoooo tttteeee pppprrrreeeeooooccccuuuuppppeeeessss.... VVVVaaaammmmoooossss aaaa lllllllleeeevvvvaaaarrrr aaaa nnnnuuuueeeessssttttrrrroooo ggggrrrraaaannnn bbbbaaaaiiiillllaaaarrrrínnnn aaaa ccccoooommmmeeeerrrr uuuunnnnaaaa ggggrrrraaaannnn ttttaaaarrrrttttaaaa.... HHHHiiiijjjjoooo,,,, eeeessssttttooooyyyy mmmmuuuuyyyy oooorrrrgggguuuulllllllloooossssoooo ddddeeee ttttiiii.... - VVVVaaaammmmoooossss,,,, OOOOlllliiiivvvveeeerrrr,,,, nnnnoooo sssseeeeaaaassss ttttoooonnnnttttoooo.... VVVVeeeennnn aaaa ttttoooommmmaaaarrrr eeeellll ddddeeeessssaaaayyyyuuuunnnnoooo.... VVVVaaaassss aaaa lllllllleeeeggggaaaarrrr ttttaaaarrrrddddeeee.... - NNNNoooossssoooottttrrrraaaassss ttttaaaammmmbbbbiiiiénnnn –eeeexxxxccccllllaaaammmmaaaarrrroooonnnn mmmmaaaammmmá yyyy llllaaaa sssseeeeñoooorrrriiiittttaaaa LLLLeeeeaaaahhhh....
 33. 33. EEEEllll lllluuuunnnneeeessss ppppoooorrrr llllaaaa mmmmaaaañaaaannnnaaaa OOOOlllliiiivvvveeeerrrr BBBBuuuuttttttttoooonnnn nnnnoooo qqqquuuueeeerrrríaaaa iiiirrrr aaaallll ccccoooolllleeeeggggiiiioooo.... SSSSuuuu mmmmaaaammmmá lllleeee ddddiiiijjjjoooo:::: OOOOlllliiiivvvveeeerrrr nnnnoooo ttttuuuuvvvvoooo mássss rrrreeeemmmmeeeeddddiiiioooo qqqquuuueeee iiiirrrr aaaallll ccccoooolllleeeeggggiiiioooo.... - VVVVaaaammmmoooossss,,,, OOOOlllliiiivvvveeeerrrr,,,, nnnnoooo sssseeeeaaaassss ttttoooonnnnttttoooo.... VVVVeeeennnn aaaa ttttoooommmmaaaarrrr eeeellll ddddeeeessssaaaayyyyuuuunnnnoooo.... VVVVaaaassss aaaa lllllllleeeeggggaaaarrrr ttttaaaarrrrddddeeee....
 34. 34. OOOOlllliiiivvvveeeerrrr nnnnoooo ttttuuuuvvvvoooo mássss rrrreeeemmmmeeeeddddiiiioooo qqqquuuueeee iiiirrrr aaaallll ccccoooolllleeeeggggiiiioooo.... OOOOlllliiiivvvveeeerrrr lllllllleeeeggggó eeeellll úllllttttiiiimmmmoooo.... CCCCuuuuaaaannnnddddoooo yyyyaaaa hhhhaaaabbbbíaaaa ssssoooonnnnaaaaddddoooo llllaaaa ccccaaaammmmppppaaaannnnaaaa ddddeeeellll ccccoooolllleeeeggggiiiioooo....
 35. 35. OOOOlllliiiivvvveeeerrrr lllllllleeeeggggó eeeellll úllllttttiiiimmmmoooo.... CCCCuuuuaaaannnnddddoooo EEEEnnnnttttoooonnnncccceeeessss,,,, yyyyaaaa hhhhaaaabbbbíaaaa mmmmiiiirrrró ssssoooonnnnaaaaddddoooo ssssoooorrrrpppprrrreeeennnnddddiiiiddddoooo llllaaaa ccccaaaammmmppppaaaannnnaaaa llllaaaa ddddeeeellll ppppaaaarrrreeeedddd ccccoooolllleeeeggggiiiioooo.... ddddeeeellll ccccoooolllleeeeggggiiiioooo....
 36. 36. OLIVER BUTTON ES UN NENA @ Tomie de Paola, 1979 Sexta edición: marzo 1996 Madrid – España Colección Duende SUSAETA EDICIONES, S.A. EEEEnnnnttttoooonnnncccceeeessss,,,, mmmmiiiirrrró ssssoooorrrrpppprrrreeeennnnddddiiiiddddoooo llllaaaa ppppaaaarrrreeeedddd ddddeeeellll ccccoooolllleeeeggggiiiioooo....
 37. 37. OLIVER BUTTON ES UN NENA @ Tomie de Paola, 1979 Sexta edición: marzo 1996 Madrid – España Colección Duende SUSAETA EDICIONES, S.A.
 38. 38. Oliver Button es un fen fenómeno meno

×