Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

O 1º TERZO DO SÉCULO XX

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Castelao
Castelao
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 36 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Similares a O 1º TERZO DO SÉCULO XX (20)

Anuncio

Más reciente (20)

O 1º TERZO DO SÉCULO XX

 1. 1. A LINGUA NO PRIMEIRO TERZO DO S. XX
 2. 2. DO REXIONALISMO AO NACIONALISMO Ramón Cabanillas, o “Poeta da Raza” (Cambados 1876-1959)
 3. 3. Ramón Cabanillas, o “Poeta da Raza” (Cambados 1876-1959) <ul><li>Autor monolingüe, determinante na superación dos moldes poéticos do Rexurdimento. </li></ul><ul><li>Tras publicar os seus dous primeiros libros en Cuba, a onde emigrara en 1910, volta á terra e participa de maneira activa no movemento nacionalista: Irmandades, Grupo Nós, Seminario de Estudos Galegos. </li></ul>
 4. 4. Ramón Cabanillas, o “Poeta da Raza” (Cambados 1876-1959) <ul><li>Escribiu poesía cívica, intimista e costumista, ademais dunha poesía narrativa épica na que reelabora os mitos do ciclo artúrico. </li></ul><ul><li>Os seus poemas de ton anticaciquil e redencionista convertérono no poeta do movemento agrarista, co que entra en contacto a través da “Acción Gallega” de Basilio Álvarez. </li></ul><ul><li>Xunto con Antón Vilar Ponte escribe a peza teatral “O Mariscal”, unha reconstrución do pasado na que o Mariscal Pardo de Cela se erixe en símbolo de resistencia fronte aos Reis Católicos. </li></ul>
 5. 5. O líder agrarista Basilio Álvarez AGRARISMOS 1907-1914
 6. 6. <ul><li>Loita pola abolición dos foros e a rexeneración democrática: ABOLICIÓN DO CACIQUISMO e modernización do agro galego. </li></ul><ul><li>A lingua é aínda unha cuestión secundaria. </li></ul><ul><li>Destacan as organizacións “Solidaridad Gallega” (1907) e “Liga Agraria de Acción Gallega” (1912) e o líder Basilio Álvarez, o “Abade de Beiro”. </li></ul><ul><li>O Rexionalismo acada unha maior proxección social ao se sumar ás reinvindicacións agraristas. </li></ul>AGRARISMOS
 7. 7. Mobilización agrarista: Portada do disco “Érguete!!” do grupo estradense Xenreira AGRARISMOS
 8. 8. IRMANDADES DA FALA <ul><li>Fúndanse na Coruña o 18 de maio de 1916 da man de Antón Vilar Ponte. </li></ul><ul><li>En pouco tempo nacen outras Irmandades en vilas e cidades do País. </li></ul><ul><li>Abren unha etapa de concienciación galeguista. Como o seu nome indica, a dignificación e promoción do idioma era o seu principio fundamental. </li></ul><ul><li>Reclaman autonomía política e modernización socioeconómica para Galiza. </li></ul>
 9. 9. IRMANDADES DA FALA <ul><li>O seu voceiro é o xornal A Nosa Terra. </li></ul>1916-1922
 10. 11. IRMANDADES DA FALA <ul><li>Na Asemblea de Lugo de 1918 convértense nun partido político e formulan as teses do nacionalismo galego: GZ posúe todas as características que a definen como nación. Na última asemblea (1931) fúndase o Partido Galeguista. </li></ul>
 11. 12. A nosa lingua é o camiño de ouro da nosa redención e do noso progreso: sen a lingua morreremos como pobo, e nada significaremos xamais na cultura universal. Se o galego quere ser máis que habitante dun territorio, se arela ser un factor de universalidade e de cosmopolitismo, soamente co emprego da lingua propia poderá selo. Arrenegando da lingua, terá que avergoñarse sempre de si mesmo. Creando valores na lingua propia, axiña seremos universais. ANTÓN VILLAR PONTE IRMANDADES DA FALA
 12. 13. IRMANDADES DA FALA <ul><ul><li>Promoven o uso oral do idioma en todo tipo de ámbitos: ensino, xustiza, prensa, actos públicos… </li></ul></ul><ul><ul><li>Crean editoriais: Nós (Santiago de Compostela), Lar, Céltiga, Alborada… </li></ul></ul><ul><ul><li>Publican revistas e xornais: Alfar , Nós , Ronsel … </li></ul></ul><ul><ul><li>Impulsan o teatro pola súa importancia normalizadora e social: Conservatorio Nacional de Arte Galega (1918). </li></ul></ul><ul><ul><li>Diversifican os xéneros literarios: coleccións de narrativa como “Lar” e “Céltiga” cobren o período 1920-1936… </li></ul></ul>
 13. 14. IRMANDADES DA FALA <ul><li>Elaboran un completo programa político : </li></ul><ul><ul><li>Autonomía integral para Galiza, </li></ul></ul><ul><ul><li>Autonomía municipal, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingreso de Galicia na Liga das Nacións, </li></ul></ul><ul><ul><li>Busca dunhas bases para facer posíbel un federalismo con Portugal, </li></ul></ul><ul><ul><li>Cooficialidade do galego, </li></ul></ul><ul><ul><li>Supresión das Deputacións Provinciais, </li></ul></ul><ul><ul><li>Igualdade de dereitos da muller. </li></ul></ul><ul><ul><li>Soberanía estética de Galiza. </li></ul></ul>
 14. 15. ÉPOCA NÓS
 15. 16. <ul><li>Está formado polo chamado “Cenáculo Ourensán”, composto por Otero Pedrayo, Losada Diéguez, López Cuevillas e Vicente Risco, ao que logo se suma Castelao. </li></ul>O Grupo Nós <ul><li>Todos eles nacen arredor de 1885, comparten o proxecto das Irmandades, colaboran no Seminario de Estudos Galegos e conflúen no Partido Galeguista. </li></ul><ul><li>Dálles nome a revista ourensá Nós (1920-1936), na que Risco é director literario e Castelao director artístico. </li></ul><ul><li>Nós é a publicación máis destacada deste período e nela, ao igual que no SEG, estúdase a cultura galega en todas as súas manifestacións, dándolle cabida tanto a intelectuais galegos como europeos. </li></ul>Ramón Otero Pedrayo, Vicente Risco xunto a Florentino López Cuevillas eAntón Losada Diéguez
 16. 17. <ul><li>Os seus obxectivos son pór a cultura galega ao mes-mo nivel das culturas euro-peas, accedendo directa-mente a elas sen o inter-medio do castelán </li></ul><ul><li>Modernizar o discurso lite-rario en todos os xéneros, prestando especial atención á narrativa. </li></ul><ul><li>Compártese a máxima do Partido Galeguista: “Gali-za, célula de universali-dade”. </li></ul>O Grupo Nós <ul><li>A revista, vinculada ao pensamento nacionalista, pretendía normalizar o uso do idioma e elevalo dos usos exclusivamente orais aos ámbitos formais. </li></ul><ul><li>Mesmo a publicidade era maioritariamente en gale-go. Pretendeuse tamén que o seu deseño gráfico axu-dase a conseguir esa digni-ficación e a crear unha estética xenuinamente ga-lega. </li></ul>
 17. 18. Sección de Filoloxía , coordinador Armando Cotarelo . Sección de Arte e Letras, coord. A. R. Castelao . Sección de Etnografía, coord. Vicente Risco . Sección de Historia, coord. Cabeza de León , presidente do Seminario de 1925 a 1934. Sección de Prehistoria, coord. F. López Cuevillas . Sección de Xeografía, coord. Otero Pedrayo . Sección de Historia da Arte, coord. Xesús Carro . Sección de Historia da Literatura,coord. X.Filgueira Valverde . Sección de Pedagoxía, coord. Díaz Rozas . Sección de Ciencias Aplicadas, coord. Manuel Gómez Román . Sección de Ciencias Naturais , coord. Luis Iglesias . Sección de Ciencias Sociais, Xurídicas e Económicas; coord. Lois Tobío . O Seminario de Estudos Galegos O SEG, institución fundamental na ideación da identidade de Galiza e na investigación da nosa historia e cultura, foi creado por un grupo de mozos universitarios entre os que se contaban, entre outros, Lois Tobío, Bouza Brey e Fil-gueira Valverde no outono de 1923. O SEG posibilitou,nos seus trece anos de historia, o vencello dun bo número de profesores e alumnos universitarios cos intelectuais máis destacados do galeguismo como Risco, Otero Pedrayo, Ló-pez Cuevillas ou Castelao . SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS
 18. 19. <ul><li>Figura central desta época, exerceu o seu maxisterio </li></ul><ul><li>intelectual e ideolóxico no movemento galeguista. </li></ul><ul><li>Etapas : </li></ul><ul><ul><li>Coincidindo coa publicación da revista La Centuria (1917), fai gala dunha actitude cosmopolita e individualista, afastada da realidade próxima . Manifesta o seu interese polo orientalismo e o ocultismo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nunha segunda fase, sofre unha conversión ao galeguismo , únese ás Irmandades e convértese no primeiro teórico do nacionalismo co ensaio Teoría do nacionalismo galego . Descobre Galiza dende unha óptica galeguista e europeísta. </li></ul></ul><ul><li>Funda Nós en 1920, asume a súa dirección literaria e dirixe a Sección de Etnografía e Folclore do SEG </li></ul><ul><li>Co Partido Nacionalista Republicano ingresa no Partido Galeguista, que abandona nas vésperas da Guerra Civil. </li></ul>“ Hoy se hace literatura gallega, acaso más gallega que nunca; pero la mejor se hace en castellano. En castellano porque el gallego ya no es una lengua literaria [...] El gallego debe conservarse como una parte de nuestro bellísimo folclore[...] pero el que quiera ser leído que escriba en castellano” Vicente Risco (1884-1963)
 19. 20. <ul><li>De familia fidalga, culta e liberal, comeza a súa actividade cultural en Ourense, onde colabora con Risco e Cuevillas en La Centuria . </li></ul><ul><li>Ao igual que os seus compañeiros do Grupo Nós toma conciencia da problemática do país e ingresa nas filas do galeguismo. </li></ul><ul><li>Conduce a Sección de Historia do SEG, participa nas Irmandades e é elixido deputado polo Partido Nacionalista Republicano en 1931. </li></ul><ul><li>Participa activamente na fundación da Editorial Galaxia e é todo un referente para as novas xeracións galeguistas. </li></ul><ul><li>No momento do seu falecemento, en 1976, era considerado unanimemente o patriarca das letras galegas, creador dunha vasta e plural obra literaria e ensaística, e un grande exemplo da resistencia galeguista </li></ul>É un dos autores máis prolíficos da literatura galega: cultivou todos os xéneros con brillantez e destacou polo seu saber enciclopédico e a súa oratoria privilexiada. Destaca nomeadamente a súa obra narra-tiva, con títulos como Os camiños da vida e Arredor de si . Otero Pedrayo (1888-1976)
 20. 22. CASTELAO POLÍTICO Durante a 2ª República (1931-1936) desenvolveu un importante labor político: - Participou na constitución do Partido Galeguista - En 1931 resultou elixido deputado nas Cortes Constituíntes -Foi desterrado por medio dun traslado administrativo forzoso a Badaxoz en novembro de 1934. -Durante o seu desterro escribiu para A Nosa Terra unha serie de artigos co título Verbas de chumbo que posterior-mente integraría no ensaio Sempre en Galiza (1944), libro de referencia para o nacionalismo galego. -En 1936 foi escollido de novo deputado na candidatura da Fronte Popular. - Protagonizou a campaña pro-Estatuto de Autonomía de Galiza, aprobado en plebiscito o 28 de xuño de 1936.
 21. 23. Castelao artista Durante os anos vinte, Castelao con-verteuse na principal figura da arte galega. Desta etapa son os seus me-llores cadros, a consagración defini-tiva como caricaturista
 22. 24. Atila en Galicia (1937) Galicia mártir (1937) Milicianos (1938) Iniciada a Guerra, embarca cara a Nova York ao encomendarlle o goberno a realización dunha cam-paña de axuda á República en América. Conseguiu recadar 50.000 dólares e organizou a Fronte Po-pular Antifascista Galega , Castelao artista
 23. 25. Castelao pintando as máscaras da obra Os vellos non deben de namorarse Castelao artista
 24. 26. Algúns dos seus puntos principais: O PROGRAMA POLÍTICO do Partido Galeguista era nas súas liñas xerais continuador do formulado polas Irmandades da Fala nas súas diversas asembleas. PARTIDO GALEGUISTA ► autodeterminación política de Galiza ► constitución dun Parlamento e un Goberno galego dentro da Constitución da República ► oficialidade da lingua galega ► reforma agraria ► eliminación do caciquismo ► igualdade política da muller PROCLAMACIÓN DA SEGUNDA REPÚBLICA (14-05-1931)
 25. 27. EL ESCOLANTE ANDALUZ - ¿Cuánto año tiene? - Non temos año ningún; temos unha ovella - De andar a servir se me esquen- ció de todo el jallego. - Vaites, vaites.
 26. 28. DIALECTALISMO Uso literario de formas dialectais correspon- dentes á zona propia de cada escritor INTERDIALECTALISMO Uso literario de formas dialectais proceden- tes de diferentes áreas lingüísticas mestura- das, sen ningún criterio filolóxico SUPRADIALECTALISMO Procura dun modelo de lingua unificado,va- léndose das formas existentes na fala galega, Escollidos con criterios científicos
 27. 29. REAL DECRETO DE 1902 CONSTITUCIÓN REPUBLICANA DE 1931
 28. 30. Nosotros no escribimos en gallego. Sin embargo, nos solaza la lectura de nuestros poetas; nos encanta la belleza hogareña de nuestras canciones populares. Y las oiremos y las recitaremos sin se nos ocurra pensar que con ello sea posible lastimar un interés, inmediato ni remoto, de España. Pero es que en la escuela de los ultimos tiempos se había infiltrado el galle- guismo político, con una finalidad desintegradora. No queremos creer que en todos los casos se hubiese llegado a obrar por inspiraciones de Moscú. Queremos quedarnos más atrás. De todos modos, donde entrase el propó- sito de dividir la nación en nacionalidades, ya estaba presente la locura, criminal o necia. El Estado interviene, bien avisado, las escuelas. Los maestros peligrosos fueron substituídos o llamados a la cordura. ESPAÑOLES NADA MÁS Las lenguas vernáculas en la patria grande, que es España JAIME SOLÁ, Vida Gallega , 1937
 29. 31. EVOLUCIÓN DA LINGUA HABITUAL EN GALIZA DESDE 1924 ATÉ 1974 (MONOLINGÜISMO)
 30. 32. 3.- Os intelectuais galeguistas do primeiro terzo do século XX levaron a cabo un importante labor na purificación do galego de elementos foráneos, conseguindo así un estado de uso ideal da lingua 4.- A situación da ortografía no primeiro terzo do século XX é absolu- tamente caótica, ao non existiren criterios unificados para a escrita 4.- A situación da ortografía no primeiro terzo do século XX é absolu- tamente caótica, ao non existiren criterios unificados para a escrita 3.- Os intelectuais galeguistas do primeiro terzo do século XX levaron a cabo un importante labor na purificación do galego de elementos foráneos, conseguindo así un estado de uso ideal da lingua 2.- Unha das principais aportacións do grupo Nós á lingua galega foi o seu uso como lingua vehicular para disciplinas como a historia, etno- grafía, arqueoloxía, xornalismo, filosofia, etc. nas que nunca fora empregada anteriormente 1.- O nacionalismo nace en Galiza a principios do século XX, da man do Partido Galeguista, claramente vinculado desde o seu inicio á de- fensa da lingua 2.- Unha das principais aportacións do grupo Nós á lingua galega foi o seu uso como lingua vehicular para disciplinas como a historia, etno- grafía, arqueoloxía, xornalismo, filosofia, etc. nas que nunca fora empregada anteriormente 1.- O nacionalismo nace en Galiza a principios do século XX, da man do Partido Galeguista, claramente vinculado desde o seu inicio á de- fensa da lingua COMENTAR A VERACIDADE OU FALSIDADE DAS SEGUINTES AFIRMACIÓNS
 31. 33. Cuestións para a reflexión <ul><li>Por que os primeiros movementos de protesta do s.XX reciben o nome de Agrarismos ? </li></ul><ul><li>Por que o berce do nacionalismo galego recibe o nome de Irmandades da Fala? </li></ul><ul><li>Que quere dicir que “Galiza debe ser célula de universalidade”? Por que se lle quere eliminar ao galego a connotación de ruralidade? </li></ul><ul><li>Que ditadura, anterior á franquista, tivo lugar en España entre 1923 e 1930? </li></ul><ul><li>Por que se lle chama a Cabanillas o poeta da Raza ? </li></ul><ul><li>Cal é a diferenza entre o grupo Nós e a xeración Nós ? Por que aquí se fala de época Nós ? </li></ul><ul><li>En que se diferencian o nacionalismo de Risco e o de Castelao? </li></ul><ul><li>Cales son as obras más importantes de Risco, Otero Pedraio e Castelao? </li></ul>
 32. 34. ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN <ul><li>Comentario oral do texto sobre o Acto de constitución da RAG en 1906 . </li></ul><ul><li>Comentario dos poemas Acción gallega, A rosa que sangra e En pé!, de Cabanillas </li></ul><ul><li>Comentario crítico dun artigo de Vilar Ponte </li></ul><ul><li>Comentario oral do fragmento de Nós, os inadaptados, de Risco . </li></ul><ul><li>Comentario literario de As onzas , de Otero Pedraio. </li></ul><ul><li>Comentario literario de Peito de lobo , de Castelao. </li></ul><ul><li>Libro de apoio (páx. 11-14): Exercicio 3. </li></ul><ul><li>Libro de apoio (páx. 19-24) </li></ul><ul><li>Libro de apoio (páx. 41-46): Exercicio 1. </li></ul>
 33. 35. FONTES <ul><li>Textos de Vilar Ponte, Vicente Risco e Castelao. </li></ul><ul><li>Libros de texto do Consorcio Editorial Galego e da Editorial Xerais. </li></ul><ul><li>Presentacións de Lourenço Álvarez e Román Landín aloxadas no slideshare. </li></ul><ul><li>Imaxes tiradas de libros de texto, xornais, googl e e algunha presentación aloxada en slideshare . </li></ul>

×