Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

1. modulis - Tiesību normas

12 visualizaciones

Publicado el

Nodarbības plāns

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

1. modulis - Tiesību normas

 1. 1. 1 1. Kompetences modulis/ 1. mācību modulis Kooperatīvu atbilstība saistošajiem iekšējiem, ārējiem, nozares un institucionālajiem tiesību aktiem Profesionālais / Kompetences standarts Mācību standarts / mācību programmaProfesionālais / Kompetences standarts Aktivitātes Uzdevumi Zināšanas Prasmes/ spējas Kompetences Mācību mērķi Mācību saturs Aktivitātes un minimālais laiks (stundās) (Teorija un praktiskais, Klātienes un attālinātās mācības) Mācību metodes, avoti un mācību mediji Mācību mērķgru pa Attiecīgo iekšējo, ārējo, nozaru un institucionālo tiesību normu piemērošana kooperatīvie m Aktīva līdzdalība kooperatīva juridiskajos jautājumos, kas attiecas uz kooperatīvo tiesisko regulējumu, kooperatīvu iekšējiem noteikumiem, lauksaimniecība s-pārtikas nozares reglamentējoši em noteikumiem, noteikumiem un procedūrām attiecībā uz kooperatīvo pārstāvniecību un demokrātisku struktūru, kuras Kooperatīvā definīcija Kooperatīvās vērtības un principi Kooperatīva dalībnieku (locekļu, direktoru, vadītāju, darbinieku) lomas un pienākumi Kooperatīvie uzņēmējdarbības modeļi un citi korporatīvie modeļi: kooperatīvās ekonomikas sistēmas īpatnības un atšķirības starp kooperatīvo un tirdzniecības uzņēmumu Iekšzemes (nacionālie un vietējie likumi un noteikumi) un/vai starptautiskie tiesību akti, kas nosaka sadarbību (piemēram, Eiropas un salīdzinošo kooperatīvo likumu, Eiropas kooperatīvo sabiedrību) un piemērojami Aktīvi piedalīties tiesiskajos jautājumos, kas saistīti ar kooperatīvu tiesisko regulējumu, kooperatīvu iekšējiem noteikumiem, lauksaimniecības pārtikas nozares reglamentējošiem noteikumiem, noteikumiem un procedūrām attiecībā uz sadarbības partneru un demokrātisku struktūru, kuras pamatā ir dalība kooperatīvā un valdē. Dalība un pieņēmumi par likumā noteiktiem pienākumiem attiecībā uz darba tiesībām, atbildību par ražošanu un izvairīšanos no krāpšanas, nodrošinot līdzdalību, regulāri apmeklējot sanāksmes, pārskatot informāciju un datus, ko sniedz darbinieki, eksperti un komitejas Lojāli piemērot kooperatīvo tiesisko regulējumu, kooperatīvu iekšējos noteikumus, lauksaimniecības pārtikas nozares reglamentējošos noteikumus, Kooperatīvu uzņēmējdarb ības vadībā piemērot attiecīgas iekšējās, ārējās, nozaruun institucionālā s tiesību normas Kompetences iegūšana "Attiecināt atbilstošas iekšējās, ārējās, nozaru un institucionālās tiesībunormas kooperatīvo sabiedrību uzņēmējdarbība s vadībā" Kooperatīvā definīcija Kooperatīvās vērtības un principi Kooperatīva dalībnieku (locekļu, direktoru, vadītāju, darbinieku) lomas un pienākumi Kooperatīvie uzņēmējdarbības modeļi un citi korporatīvie modeļi: kooperatīvās ekonomikas sistēmas īpatnības un atšķirības starp kooperatīvo un tirdzniecības uzņēmumu Iekšzemes Teorija: … (10 klātienē +1.5 online) Prakse: … (0,5 balstīta darbā +0 online) Mācību metodes: Vienvirziena / Lektoru vadītas apmācības (piem., lekcijas, konferences, stāsti, u.c.) Interaktīvās metodes (piem., diskusijas nelielās grupās, gadījumu izpēte, simulācijas, aktīvie kopsavilkumi, viktorīnas, jautājumu un atbilžu sesijas, jautājumu kārtis, lomu spēles, biznesa un vadības spēles, dalībnieku kontrole, u.c.) Eksperimentālās / “Paņemt aiz rokas” metodes (piem., koučings, mentorings, atdarināšana, ēnošana, mācekļu programma, darba instruktāžas, aizbildņa iecelšana, demonstrējumi, treniņi, u.c.) Didaktiskie materiāli: tāfele, projektors, dators, printeris, interneta pieslēgums, u.c.. Mācību mediji: Printēti un digitāli teksti Mācību vadīšanas sistēmas (piem., diskusiju lapas, forumi, grupu lapas, gadagrāmatas, u.c.) Sociālie mediji Aplikācijas un savstarpējās saziņas platformas (piem.., Facebook, Edmodo, Classroom 2.0, Peer2Peer University, etc.) Kooperatī vu biedri, kuri ievēlēti valdē
 2. 2. 2 Aktivitātes Uzdevumi Zināšanas Prasmes/ spējas Kompetences Mācību mērķi Mācību saturs Aktivitātes un minimālais laiks (stundās) (Teorija un praktiskais, Klātienes un attālinātās mācības) Mācību metodes, avoti un mācību mediji Mācību mērķgru pa pamatā ir dalība kooperatīvā, dalība valdēun noteikto pienākumu veikšana, atbildība par ražošanuun izvairīšanos no krāpšanas Pastāvīga un rūpīga kooperatīva uzņēmējdarbīb a, kooperatīvu tiesiskā regulējuma, kooperatīva iekšējo noteikumu, lauksaimniecība s-pārtikas nozares reglamentējošo noteikumu, normatīvajo aktu un procedūru piemērošana attiecībā uz kooperatīvuun tā demokrātisku kooperatīviem Iekšējie noteikumi, kas reglamentē kooperatīvās darbības un attiecības ar tās locekļiem Sadarbības iekšējo noteikumu ietekme uz līgumiem starp kooperatīvu un katru dalībnieku, starp kooperatīvu un valdes loscekļiem un vadītāju, kā arī starp visiem kooperatīva locekļiem Iekšējo noteikumu saturs, modeļi un procedūras, kas reglamentē kooperatīvās darbības Darba ņēmēju un darba devēju statūtos noteiktie pienākumi un tiesības kooperatīvajās sabiedrībās saskaņā ar vietējiem un/vai starptautiskajiem tiesību aktiem, kas piemērojami kooperatīviem Obligātie pienākumi un atbildība par ražojumu saskaņā ar vietējiem un/vai starptautiskajiem tiesību aktiem, kas piemērojami noteikumus un procedūras attiecībā uz sadarbības pārstāvjiem un demokrātisku struktūru, kuras pamatā ir dalība kooperatīvā un tā valdē, un likumā noteiktos pienākumus attiecībā uz darba tiesībām, atbildību par ražošanu un izvairīšanās no krāpšanas, godājot savu uzticības pozīciju kooperatīvam un izvairoties no šo attiecību ļaunprātīgas izmantošanas Rūpīgi jāpiemēro kooperatīvu tiesību aktu sistēma, iekšējie sadarbības noteikumi, lauksaimniecības pārtikas nozares reglamentējošie noteikumi, noteikumi un procedūras attiecībā uz kooperatīvu pārstāvniecību un demokrātisku struktūru, kuras pamatā ir dalība kooperatīvā un kooperatīva valdē un rūpīga pienākumu izpilde. Darba tiesības, atbildība par ražošanu un izvairīšanos no krāpšanas, darbojoties kooperatīva interesēs, risku uzņemšanās tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams. (nacionālie un vietējie likumi un noteikumi) un/vai starptautiskie tiesību akti, kas nosaka sadarbību (piemēram, Eiropas un salīdzinošo kooperatīvo likumu, Eiropas kooperatīvo sabiedrību) un piemērojami kooperatīviem Iekšējie noteikumi, kas reglamentē kooperatīvās darbības un attiecības ar tās locekļiem Sadarbības iekšējo noteikumu ietekme uz līgumiem starp kooperatīvu un katru dalībnieku, starp kooperatīvu un valdes loscekļiem un vadītāju, kā arī starp visiem kooperatīva locekļiem Iekšējo Tiešraides konferenču programmatūra (piem., Tiešsaistes sanāksmju/ konferenču aplikācijas, divvirzienu audioaparatūra, u.c.)
 3. 3. 3 Aktivitātes Uzdevumi Zināšanas Prasmes/ spējas Kompetences Mācību mērķi Mācību saturs Aktivitātes un minimālais laiks (stundās) (Teorija un praktiskais, Klātienes un attālinātās mācības) Mācību metodes, avoti un mācību mediji Mācību mērķgru pa struktūru, kuras pamatā ir dalība kooperatīvā un valdē, likumā noteikto pienākumu pieņemšana par darba pienākumiem, atbildība par ražošanuun krāpšanas novēršanu kooperatīviem Tiesību aktos noteiktie pienākumi un izvairīšanās no krāpšanas saskaņā ar vietējiem un/vai starptautiskajiem tiesību aktiem, kas piemērojami kooperatīviem Pārtikas kvalitātes un drošības un uztura nozares reglamentējošie noteikumi saskaņā ar vietējiem un/vai starptautiskajiem tiesību aktiem (jo īpaši Eiropas reglamentējošie noteikumi), kas piemērojami kooperatīviem Pārtikas kvalitātes standarti starptautiskā mērogā (piemēram: ISO 22000 standartu grupa, jo īpaši ISO 22000: 2005 Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas - Prasības visām pārtikas ķēdes organizācijām, ISO 22006: 2009 Kvalitātes vadības sistēmas - Vadlīnijas ISO 9001: 2008 augkopības produkcija, ISO / TS 22002-1: 2009 Pārtikas nekaitīguma priekšnoteikumi - noteikumu saturs, modeļi un procedūras, kas reglamentē kooperatīvās darbības Darba ņēmēju un darba devēju statūtos noteiktie pienākumi un tiesības kooperatīvajās sabiedrībās saskaņā ar vietējiem un/vai starptautiskajiem tiesību aktiem, kas piemērojami kooperatīviem Obligātie pienākumi un atbildība par ražojumu saskaņā ar vietējiem un/vai starptautiskajiem tiesību aktiem, kas piemērojami kooperatīviem Tiesību aktos noteiktie pienākumi un izvairīšanās no krāpšanas saskaņā ar vietējiem un/vai starptautiskajiem
 4. 4. 4 Aktivitātes Uzdevumi Zināšanas Prasmes/ spējas Kompetences Mācību mērķi Mācību saturs Aktivitātes un minimālais laiks (stundās) (Teorija un praktiskais, Klātienes un attālinātās mācības) Mācību metodes, avoti un mācību mediji Mācību mērķgru pa 1.daļa: Pārtikas produktu ražošana, pārtikas produktu drošības priekšnosacījumu programmas - ISO / TS 22002-2: 2013. : 2011. gada noteikumi par pārtikas nekaitīgumu - 3. daļa: Lauksaimniecība, Codex Alimentarius FAO - PVO, PTO SPS nolīgums, HACCP - Bīstamības analīze, Kritiskie kontroles punkti, GMP - Labas ražošanas prakses, GHP - Laba higiēnas prakse, GAP - Laba lauksaimniecības prakse u.c.) un vietējā līmenī Integrētas pārtikas kvalitātes un drošības pārvaldības sistēmas Vides un efektivitātes nozaru reglamentējošie noteikumi saskaņā ar vietējiem un/vai starptautiskajiem tiesību aktiem, kas piemērojami kooperatīviem Vides pārvaldības sistēmas, kas ļauj organizācijām samazināt ietekmi uz vidi un paaugstināt darbības tiesību aktiem, kas piemērojami kooperatīviem Pārtikas kvalitātes un drošības un uztura nozares reglamentējošie noteikumi saskaņā ar vietējiem un/vai starptautiskajiem tiesību aktiem (jo īpaši Eiropas reglamentējošie noteikumi), kas piemērojami kooperatīviem Pārtikas kvalitātes standarti starptautiskā mērogā (piemēram: ISO 22000 standartu grupa, jo īpaši ISO 22000: 2005 Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas - Prasības visām pārtikas ķēdes organizācijām, ISO 22006: 2009 Kvalitātes vadības sistēmas - Vadlīnijas ISO 9001: 2008 augkopības produkcija, ISO /
 5. 5. 5 Aktivitātes Uzdevumi Zināšanas Prasmes/ spējas Kompetences Mācību mērķi Mācību saturs Aktivitātes un minimālais laiks (stundās) (Teorija un praktiskais, Klātienes un attālinātās mācības) Mācību metodes, avoti un mācību mediji Mācību mērķgru pa efektivitāti, tostarp produktu dzīves ciklu, oglekļa dioksīda nospiedumu sertificēšanu, ūdens pēdu nospiedumus un ietekmi uz vidi un enerģijas patēriņu (piemēram, vides vadības standartu ISO 14000 paka, jo īpaši: ISO 14050: Vides pārvaldība - Vides pārvaldība - Vārdnīca, ISO 14040: 2006 Vides pārvaldība - Dzīves cikla novērtējums - Principi un ietvars; ISO 14044: 2006 Vides pārvaldība - Dzīves cikla novērtējums - Prasības un vadlīnijas; ISO / TS 14048: 2002 Vides pārvaldība - Dzīves cikla novērtēšana - Dati ISO 14001: 2001 Vides pārvaldība - Vietu un organizāciju vides novērtējums - EAS, ISO 14031: 1999 Vides pārvaldība - Vides novērtējums - Vadlīnijas; I SO / AWI 14033 Vides pārvaldība - kvantitatīvā informācija par vidi - vadlīnijas un piemēri; ISO 14063: 2006 Vides pārvaldība - Vides komunikācija - vadlīnijas un piemēri; TS 22002-1: 2009 Pārtikas nekaitīguma priekšnoteikumi - 1.daļa: Pārtikas produktu ražošana, pārtikas produktu drošības priekšnosacījumu programmas - ISO / TS 22002-2: 2013. : 2011. gada noteikumi par pārtikas nekaitīgumu - 3. daļa: Lauksaimniecība, Codex Alimentarius FAO - PVO, PTO SPS nolīgums, HACCP - Bīstamības analīze, Kritiskie kontroles punkti, GMP - Labas ražošanas prakses, GHP - Laba higiēnas prakse, GAP - Laba lauksaimniecības prakse u.c.) un vietējā līmenī Integrētas pārtikas kvalitātes un drošības pārvaldības sistēmas
 6. 6. 6 Aktivitātes Uzdevumi Zināšanas Prasmes/ spējas Kompetences Mācību mērķi Mācību saturs Aktivitātes un minimālais laiks (stundās) (Teorija un praktiskais, Klātienes un attālinātās mācības) Mācību metodes, avoti un mācību mediji Mācību mērķgru pa ISO 14001: 2004 Vides vadības sistēmas - prasības ar norādījumiem par lietošanu; ISO / TR 14062: 2002 Vides pārvaldība - vides aspektu integrēšana produkta projektēšanā un izstrādē; ISO 14004: 2004 Vides pārvaldības sistēmas - vispārīgas vadlīnijas par principiem, sistēmām un atbalsta metodēm; ISO / DIS 14005 Vides pārvaldības sistēmas - pamatnostādnes vides pārvaldības sistēmas pakāpeniskai ieviešanai, tostarp vides kvalitātes novērtējuma izmantošana; ISO / CD 14006 Vides vadības sistēmas - ekodizaina vadlīnijas; ISO Guide 64: 2008 Rokasgrāmata vides jautājumu risināšanai ražojumu standartos; ISO 14064- 1: 2006 Siltumnīcefekta gāzes - 1.daļa: Specifikācija ar vadlīnijām organizācijas līmenī siltumnīcefekta gāzu emisijas un piesaistes aprēķināšanai un ziņošanai par tām; Siltumnīcefekta gāzes - Vides un efektivitātes nozaru reglamentējošie noteikumi saskaņā ar vietējiem un/vai starptautiskajiem tiesību aktiem, kas piemērojami kooperatīviem Vides pārvaldības sistēmas, kas ļauj organizācijām samazināt ietekmi uz vidi un paaugstināt darbības efektivitāti, tostarp produktu dzīves ciklu, oglekļa dioksīda nospiedumu sertificēšanu, ūdens pēdu nospiedumus un ietekmi uz vidi un enerģijas patēriņu (piemēram, vides vadības standartu ISO 14000 paka, jo īpaši: ISO 14050: Vides pārvaldība - Vides pārvaldība - Vārdnīca, ISO 14040: 2006 Vides pārvaldība - Dzīves cikla
 7. 7. 7 Aktivitātes Uzdevumi Zināšanas Prasmes/ spējas Kompetences Mācību mērķi Mācību saturs Aktivitātes un minimālais laiks (stundās) (Teorija un praktiskais, Klātienes un attālinātās mācības) Mācību metodes, avoti un mācību mediji Mācību mērķgru pa 2. daļa: Specifikācija ar norādījumiem projekta līmenī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas vai noņemšanas uzlabojumu noteikšanai, monitoringam un ziņošanai par tiem; ISO 14064-3: 2006 Siltumnīcefekta gāzes - 3.daļa: specifikācija ar norādēm siltumnīcefekta gāzu apstiprinājumu apstiprināšanai un pārbaudei; ISO 14065: 2007 "Siltumnīcefekta gāzes". Prasības siltumnīcefekta gāzu validēšanas un verifikācijas institūcijām akreditācijai vai citiem atzīšanas veidiem; ISO / WD 14045 Ekoefektivitātes novērtējums - principi un prasības; ISO / WD 14067-1 Produktu oglekļa dioksīda noslodze - 1.daļa: kvantitatīva noteikšana; ISO / WD 14067-2 Produktu oglekļa dioksīda noslodze - 2.daļa: Komunikācija; ISO / AWI 14069 SEG - SEG emisiju kvantitatīva noteikšana un ziņošana novērtējums - Principi un ietvars; ISO 14044: 2006 Vides pārvaldība - Dzīves cikla novērtējums - Prasības un vadlīnijas; ISO / TS 14048: 2002 Vides pārvaldība - Dzīves cikla novērtēšana - Dati ISO 14001: 2001 Vides pārvaldība - Vietu un organizāciju vides novērtējums - EAS, ISO 14031: 1999 Vides pārvaldība - Vides novērtējums - Vadlīnijas; I SO / AWI 14033 Vides pārvaldība - kvantitatīvā informācija par vidi - vadlīnijas un piemēri; ISO 14063: 2006 Vides pārvaldība - Vides komunikācija - vadlīnijas un piemēri; ISO 14001: 2004 Vides vadības sistēmas -
 8. 8. 8 Aktivitātes Uzdevumi Zināšanas Prasmes/ spējas Kompetences Mācību mērķi Mācību saturs Aktivitātes un minimālais laiks (stundās) (Teorija un praktiskais, Klātienes un attālinātās mācības) Mācību metodes, avoti un mācību mediji Mācību mērķgru pa par organizācijām - Organizācijas radītais oglekļa dioksīda radītājs - Vadlīnijas ISO 14064-1 piemērošanai) Vienlīdzība (vīriešu un sieviešu līdztiesība un vienlīdzības pasākumi) un profesionālo risku novēršana, nozaru regulējošie noteikumi saskaņā ar vietējiem un/vai starptautiskajiem tiesību aktiem, kas piemērojami kooperatīviem Fiskālās nozares reglamentējošie noteikumi saskaņā ar vietējiem un/vai starptautiskajiem tiesību aktiem, kas piemērojami kooperatīviem Sociālie pienākumi (saistības pret kooperatīvu, sabiedrības ieguvumi, ētiska rīcība, pielāgošanās spēja utt.) Nozaru regulējošie noteikumi saskaņā ar vietējiem un/vai starptautiskajiem tiesību aktiem, kas piemērojami kooperatīviem Noteikumi, ar kuriem nosaka kooperatīva prasības ar norādījumiem par lietošanu; ISO / TR 14062: 2002 Vides pārvaldība - vides aspektu integrēšana produkta projektēšanā un izstrādē; ISO 14004: 2004 Vides pārvaldības sistēmas - vispārīgas vadlīnijas par principiem, sistēmām un atbalsta metodēm; ISO / DIS 14005 Vides pārvaldības sistēmas - pamatnostādnes vides pārvaldības sistēmas pakāpeniskai ieviešanai, tostarp vides kvalitātes novērtējuma izmantošana; ISO / CD 14006 Vides vadības sistēmas - ekodizaina vadlīnijas; ISO Guide 64: 2008 Rokasgrāmata vides jautājumu risināšanai ražojumu
 9. 9. 9 Aktivitātes Uzdevumi Zināšanas Prasmes/ spējas Kompetences Mācību mērķi Mācību saturs Aktivitātes un minimālais laiks (stundās) (Teorija un praktiskais, Klātienes un attālinātās mācības) Mācību metodes, avoti un mācību mediji Mācību mērķgru pa reprezentatīvo un demokrātisko struktūru, un ar to saistītās vēlēšanu procedūras: noteikumi, kas disciplinē kooperatīva biedru kontroli, balsojot par galvenajiem uzņēmējdarbības lēmumiem (piemēram, ierosinātā apvienošana ar citu kooperatīvu vai uzņēmumu; formāli lēmumi biedru kopsapulcē, piemēram, grozījumi statūtos, revīzijas ziņojumu pieņemšana, valdes ievēlēšana un vadības ierosinātās izmaiņas, kā arī balsojumi par rezolūcijām un priekšlikumiem) Noteikumi, ar ko izveido kooperatīvu un ar to saistīto vēlēšanu procedūru reprezentatīvo un demokrātisko struktūru, pamatojoties uz valdes locekļu statusu: noteikumi, kas disciplinē ievēlētos valdes locekļus standartos; ISO 14064-1: 2006 Siltumnīcefekta gāzes - 1.daļa: Specifikācija ar vadlīnijām organizācijas līmenī siltumnīcefekta gāzu emisijas un piesaistes aprēķināšanai un ziņošanai par tām; Siltumnīcefekta gāzes - 2. daļa: Specifikācija ar norādījumiem projekta līmenī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas vai noņemšanas uzlabojumu noteikšanai, monitoringam un ziņošanai par tiem; ISO 14064- 3: 2006 Siltumnīcefekta gāzes - 3.daļa: specifikācija ar norādēm siltumnīcefekta gāzu apstiprinājumu apstiprināšanai un pārbaudei; ISO 14065: 2007
 10. 10. 10 Aktivitātes Uzdevumi Zināšanas Prasmes/ spējas Kompetences Mācību mērķi Mācību saturs Aktivitātes un minimālais laiks (stundās) (Teorija un praktiskais, Klātienes un attālinātās mācības) Mācību metodes, avoti un mācību mediji Mācību mērķgru pa "Siltumnīcefekta gāzes". Prasības siltumnīcefekta gāzu validēšanas un verifikācijas institūcijām akreditācijai vai citiem atzīšanas veidiem; ISO / WD 14045 Ekoefektivitātes novērtējums - principi un prasības; ISO / WD 14067-1 Produktu oglekļa dioksīda noslodze - 1.daļa: kvantitatīva noteikšana; ISO / WD 14067-2 Produktu oglekļa dioksīda noslodze - 2.daļa: Komunikācija; ISO / AWI 14069 SEG - SEG emisiju kvantitatīva noteikšana un ziņošana par organizācijām - Organizācijas radītais oglekļa dioksīda radītājs - Vadlīnijas ISO 14064-1 piemērošanai) Vienlīdzība (vīriešu un
 11. 11. 11 Aktivitātes Uzdevumi Zināšanas Prasmes/ spējas Kompetences Mācību mērķi Mācību saturs Aktivitātes un minimālais laiks (stundās) (Teorija un praktiskais, Klātienes un attālinātās mācības) Mācību metodes, avoti un mācību mediji Mācību mērķgru pa sieviešu līdztiesība un vienlīdzības pasākumi) un profesionālo risku novēršana, nozaru regulējošie noteikumi saskaņā ar vietējiem un/vai starptautiskajiem tiesību aktiem, kas piemērojami kooperatīviem Fiskālās nozares reglamentējošie noteikumi saskaņā ar vietējiem un/vai starptautiskajiem tiesību aktiem, kas piemērojami kooperatīviem Sociālie pienākumi (saistības pret kooperatīvu, sabiedrības ieguvumi, ētiska rīcība, pielāgošanās spēja utt.) Nozaru regulējošie noteikumi saskaņā ar vietējiem un/vai starptautiskajiem
 12. 12. 12 Aktivitātes Uzdevumi Zināšanas Prasmes/ spējas Kompetences Mācību mērķi Mācību saturs Aktivitātes un minimālais laiks (stundās) (Teorija un praktiskais, Klātienes un attālinātās mācības) Mācību metodes, avoti un mācību mediji Mācību mērķgru pa tiesību aktiem, kas piemērojami kooperatīviem Noteikumi, ar kuriem nosaka kooperatīva reprezentatīvo un demokrātisko struktūru, un ar to saistītās vēlēšanu procedūras: noteikumi, kas disciplinē kooperatīva biedru kontroli, balsojot par galvenajiem uzņēmējdarbības lēmumiem (piemēram, ierosinātā apvienošana ar citu kooperatīvu vai uzņēmumu; formāli lēmumi biedru kopsapulcē, piemēram, grozījumi statūtos, revīzijas ziņojumu pieņemšana, valdes ievēlēšana un vadības ierosinātās izmaiņas, kā arī balsojumi par rezolūcijām un
 13. 13. 13 Aktivitātes Uzdevumi Zināšanas Prasmes/ spējas Kompetences Mācību mērķi Mācību saturs Aktivitātes un minimālais laiks (stundās) (Teorija un praktiskais, Klātienes un attālinātās mācības) Mācību metodes, avoti un mācību mediji Mācību mērķgru pa priekšlikumiem) Noteikumi, ar ko izveido kooperatīvu un ar to saistīto vēlēšanu procedūru reprezentatīvo un demokrātisko struktūru, pamatojoties uz valdes locekļu statusu: noteikumi, kas disciplinē ievēlētos valdes locekļus
 14. 14. 14 2. Kompetences modulis: Kooperatīvu atbilstība saistošajiem iekšējiem, ārējiem, nozares un institucionālajiem tiesību aktiem Mācību moduļu saraksts 1. Mācību modulis: PowerPoint prezentācija (11 stundas 28 minūtes) 2. Mācību modulis: Motivējošs video par kooperācijas nozīmi (12 minūtes) 3. Mācību modulis: Lomu spēle “Cietumnieka dilemma” (20 minūtes)
 15. 15. 15 Mācību moduļu apraksts 1. Mācību modulis: PowerPoint prezentācija Ilgums: 11 stundas 28 minūtes Īss apraksts: Kooperācijas sektoramirnepieciešamstāds normatīvais regulējums un politika, kas veicinātu kooperatīvuattīstībuun izaugsmi,līdzīgi kājebkuracitaveida uzņēmumā. Likumdošanai ir ļoti būtiska loma, lai nodrošinātu kooperatīvu pastāvēšanu un dzīvotspēju. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai kooperatīvu pārstāvjiem būtu prasmes kooperatīva darbam piemērot iekšējos, ārējos un arī nozaru horizontālos tiesību aktus. • mācību aktivitātes: - Lekcija • pašnovērtējums un savstarpējā novērtēšana: - Novērtēšana nākamo grupu darbu laikā Materiāli:  Dators ar projektoru un interneta piekļuvi  Individuālieresursi:pierakstuklades,pildspalvas,zīmuļi,dzēšgumija,zīmuļu asināmais un informācija par mācību programmu. Metodoloģiskie ieteikumi mācību programmas īstenošanai un novērtēšanai: Apmācībulaikāieteicamsorganizētgrupudarbus,jo šīs prasmes varētu būt ļoti lietderīgas, lai palīdzētu grupai nonākt pie kompromisa lēmumiem Papildus informācija/Interneta resursi: http://ica.coop/es/ International Co-operativeAlliance http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3Axy0023Treaty establishingthe European Economic Community, EEC Treaty - original text http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT Consolidated versionsof the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union - Consolidated version of the Treaty on European Union - Protocols - Declarations annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Lisbon, signed on 13 December 2007 - Tables of equivalences
 16. 16. 16 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Axy0026Treaty of Maastricht on EuropeanUnion http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=uriserv:c10107CommunityCharterof Fundamental Social Rightsof Workers http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/Codex AlimentariusInternational Food Standards https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm The DohaRound https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm The UruguayRound http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Af80501Safe foodand animal feed https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene_en FoodHygiene http://www.fao.org/docrep/005/y1579e/y1579e03.htm Hazard AnalysisandCritical Control Point(HACCP) systemandguidelinesforitsapplication https://www.ams.usda.gov/services/auditing/gap-ghp Good Agricultural Practices (GAP) and Good Hygienic Practices (GHP) ………………………………………………………………………………………………………………. 2. Mācību modulis: Motivējošs video: “Kooperācija” Ilgums: 12 min Īss apraksts: Šajā aktivitātē lektors mācību apmeklētājiem rāda video. Tas ir īss video, tikai 1,22 minūtes garš. Saite uz šo video atrodama 5. slaidā. Video rādīšanas mērķis ir radīt labāku izpratni par to, ko nozīmē kooperācija, kā arī par kooperācijas praktisko nozīmi. Pēcvideonoskatīšanās,lektorsierosinadiskusijustarpkursantiemparvideo saturu. Diskusijas par video ieteicamas ne ilgāk kā 10 minūtes.
 17. 17. 17 Specifiski ar tēmu saistīti uzdevumi kursantiem: Mācību aktivitātes: - Video skatīšanās un diskusija Pašnovērtējums un savstarpējā novērtēšana: - Pašvērtējums par izpratni Nepieciešamie materiāli:  Dators ar projektoru un interneta pieslēgumu  Tumbiņas  Lielās (flipchart) lapas un marķieri: Metodoloģiskie ieteikumi mācību programmas īstenošanai un novērtēšanai: Apmācībulaikāieteicamsorganizētgrupudarbus,jo šīs prasmes varētu būt ļoti lietderīgas, lai palīdzētu grupai nonākt pie kompromisa lēmumiem Papildus informācija/Interneta resursi: https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A ………………………………………………………………………………………………………………. 3. Mācību modulis: Lomu spēle “Cietumnieka dilemma” Ilgums: 20 minūtes Īss apraksts: Šajā aktivitātē (7.slaidā) lektorskursantiemizskaidro atšķirībasstarpkonkurences - egoistosko modeli, kas balstīts uz ātru rezultātu sasniegšanu, nedomāšanu par nākotni, un kooperatīvās sistēmas modeli, kas balstīts uz kooperatīva principiem un vērtībām Cietumniekadilemmair paradokss lēmumu pieņemšanas analīzē, kur divi cilvēki rīkojas katrs savās interesēs, tādā veidā nonākot pie ne pārāk veiksmīga rezultāta. Tipiska cietumnieka dilemma balstās uz principu, ka katra puse izvēlas sevi pasargāt uz otra cilvēka rēķina. Rezultātā, izdarot loģiskus secinājumus, abi dalībnieki atrodas sliktākā stāvoklī, nekā tad, ja būtu sadarbojušies viens ar otru lēmumu pieņemšanas procesā.
 18. 18. 18 Divi kriminālāsbandasdalībniekiirarestēti unieslodzīti.Katrsieslodzītaisirvieninieku kamerā beziespējassazinātiesarotru. Prokuroriemtrūkstpierādījumu,lai notiesātuaizturētos bandas dalībniekusarmaksimālo sodu. Abi aizturētie cer tikt cauri ar vieglāko sodu. Prokurori abiem ieslodzītajiemvienlaikuspiedāvākaulēties.Katramieslodzītajam tiek dota iespēja nodot otru, tādā veidā apliecinot, ka viņš ir izdarījis noziegumu vai sadarboties ar otru un klusēt par nozieguma izdarīšanu. Gudrs prokurors katram izsaka sekojošu piedāvājumu: “Tu vari izvēlēties atzīties vai klusēt.Ja tu atzīsiesun tavslīdzdalībnieks klusēs,es atbrīvošu Tevi no visām apsūdzībām un izmantošu tavu liecību, lai nodrošinātu, ka otrs aizturētais saņem maksimālu sodu. Turklāt, ja tavs līdzdalībnieks atzīsies, kamēr tu turpināsi klusēt, viņš izkļūs brīvībā, bet Tu saņemsisodu.Ja atzīsieties jūsabi, saņemsietmazāku sodu/tiksiet priekšlaicīgi atbrīvoti. Ja jūs abi turpināsiet klusēt,sodu saņemsiet abi. Ja tu izlemsi atzīties, tev ir jāatstāj ziņa cietuma uzraugam, līdz es atgriezīšos rīt no rīta. “ Pēc lomu spēles, lektors rosina debates starp kursantiem, apmēram 10 minūtes. Šīs aktivitātes mērķis ir radīt labāku izpratni par to, ka personiskās intereses šķietami ir vēlamākas, tomēr bieži vien tās noved pie sliktāka rezultāta, ja abas puses darbojas tikai personiskās interesēs. Tādā veidā tiek apliecināts, ka labāk ir sadarboties. Cietumnieks B neatzīstas (sadarbojas) Cietumnieks B atzīstas (nodod otru) Cietumnieks A neatzīstas (sadarbojas) Katrs saņem1 gadu CietumnieksA:3gadi Cietumnieks B:tiek brīvībā Cietumnieks A atzīstas (nodod otru) Cietumnieks A:tiekbrīvībā CietumnieksB:3 gadi Katrs saņem2 gadus Specifiski ar tēmu saistīti uzdevumi kursantiem: Mācību aktivitātes: - Diskusija Pašnovērtējums un savstarpējā novērtēšana: - Atgriezeniskā saite un diskusija Nepieciešamie materiāli: Dators ar projektoru
 19. 19. 19 Metodoloģiskie ieteikumi mācību programmas īstenošanai un novērtēšanai: Apmācībulaikāieteicamsorganizētgrupudarbus,jo šīs prasmes varētu būt ļoti lietderīgas, lai palīdzētu grupai nonākt pie kompromisa lēmumiem Papildus informācija/Interneta resursi: https://plato.stanford.edu/entries/prisoner-dilemma/

×