Publicidad

2 a organización da economía mundial

26 de Feb de 2012
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

2 a organización da economía mundial

 1. XEOGRAFÍA ECONÓMICA 3º ESO A ORGANIZACIÓN DA ECONOMÍA MUNDIAL
 2. A XEOGRAFÍA ECONÓMICA é a rama da ciencia xeográfica que trata todos os aspectos relacionados coa economía e coas súas manifestacións nos distintos lugares do planeta.
 3. AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ABRANGUEN TRES FASES:
 4. OS SECTORES ECONÓMICOS Comprende as actividades destinadas a obter alimentos e materias primas do medio natural: agricultura, gandaría, pesca e a explotación forestal. Comprende as actividades que transforman as materias primas extraídas da natureza en produtos elaborados: industria, construción, minaría e explotación das fontes de enerxía. Diversidade de actividades que non producen un ben material, senón que prestan un servizo á sociedade (Comercio, transporte, sanidade, educación).
 5. AXENTES QUE INTERVEÑEN NA ACTIVIDADE ECONÓMICA
 6. AS FAMILIAS : xogan un papel económico dobre, por un lado participan na produción, dándolles ás empresas e ao estado o seu traballo e capital. Por outro lado, consomen os bens e servizos, e esto impulsa a actividade económica.
 7. AS EMPRESAS: dedícanse á produción de bens e servizos co fin de obter un beneficio económico. Poden ser de varios tipos:
 8. IMPOSTOS DIRECTOS INDIRECTOS A RIQUEZA (renda, patrimonio, beneficios O USO DA RIQUEZA (consumo e transmisión) PÁGANOS Traballadores Empresarios Os consumidores gravan gravan
 9. OS FACTORES PRODUTIVOS
 10. 6- O COÑECEMNTO e O “SABER FACER”: O coñecemento das persoas constitúen un factor de crecemento económico de primeira orde, por iso unha economía moderna e competitiva necesita contar cun sistema educativo e cuns centros de investigación de calidade. O “saber facer” fai referencia ao conxunto de coñecementos prácticos (técnicas, tácticas empresariais, … ) necesarios para unha actividade económica. Estes coñecementos pódense adquirir por varias fontes: a educación, o traballo diario e o medio social.
 11. OS SISTEMAS ECONÓMICOS As familias producen todo o que necesitan. É propio de sociedades subdesenvolvidas Non recoñece a propiedade privada dos medios de produción. O Estado controla a economía. Trazos principais: propiedade privada dos medios de produción; busca do beneficio; regulación pola lei da oferta e a demanda e libre competencia.
Publicidad