Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Eleccions consell escolar 12 13

506 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Eleccions consell escolar 12 13

 1. 1. Eleccions al consell escolar Orientacions per als equips directius
 2. 2. Normativa per a centres públics I Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació: Articles 139 i 148. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació: Articles 126 i 127. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. Articles: 27, 28, 45, 46 i 47 Primer procés de renovació: Addicional quarta Llars d’infants: Addicional desena Zones escolars rurals: Addicional quinzena Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i elsrequisits dels centres: Article 18 Resolució ENS/2475/2012, de 25 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari del procéselectoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privatssostinguts amb fons públics. Normes d’Organització i Funcionament del centre: Regulen els processos electius. En casque no estigui aprovada una regulació específica, el consell escolar pot acordar ajustar laseva actuació al que preveu l’annex de la Resolució ENS/2475/2012. 2
 3. 3. Funcions de les Meses Funcions Termini Aprovar el cens electoral definitiu Immediatament després de constituir-se Publicar la relació de candidats Mínim de 3 dies d’antelació a les votacions Organitzar la votació Fer l’escrutini Immediatament després de la votació Publicar el resultat de les votacions en acta Immediatament després de l’escrutini pública En el termini més breu possible. En temes de candidatures, abans de la Resoldre dubtes i reclamacions votació. En temes de votació i escrutini, abans de la constitució del consell escolar 3
 4. 4. Composició de les Meses Sector Composició Secretari de la mesa Observacions Presideix la mesa. Pot delegar en Director/a un òrgan de govern Professor/a de més antiguitat al En cas de mateixa antiguitat el/la Professorat centre de més edat Professor/a de menys antiguitat En cas de mateixa antiguitat el/la Secretari/a de la mesa al centre de menor edat Presideix la mesa. Pot delegar en Director/a un òrgan de govern Pares i Mares Dues persones membres del La de menys antiguitat al centre i, Es designen per sorteig entre les en cas de coincidència, la de persones que integren el cens del sector menor edat sector Presideix la mesa. Pot delegar en Director/a un òrgan de govern Alumnat Dues persones membres del La del curs superior, i en cas de Es designen per sorteig entre els i sector coincidència, la de major edat les alumnes elegibles Presideix la mesa. Pot delegar en Director/a un òrgan de govern Secretari/a del centre Secretari/a de la mesa PAS i PAE Persona membre del PAS amb Mesa única més antiguitat al centre En cas de la mateixa antiguitat, la Persona membre del PAE amb de major edat més antiguitat al centre 4
 5. 5. Cens electoral i candidaturesSector Professorat Pares i Mares Alumnat PAS PAE Personal d’administració Personal d’atenció Pares, mares, tutors i Tots els professors i i serveis, funcionari/a o educativa funcionari o tutores legals, els fills o Tots els i les alumnes queForma part professores que contractat/da per contractat per filles dels quals estan estan matriculats al centre integren el claustre l’administració titular o l’administració titular que matriculats en el centre en el moment de ladel cens en el moment de la en el moment de la convocatòria local, que presta serveis presta serveis al centre convocatòria al centre en el moment en el moment de la convocatòria de la convocatòria convocatòria Tot l’alumnat del centre Els pares, mares, tutors que figura en el cens i tutores legals delsPoden Totes les persones alumnes del centre que electoral i no ha estat Totes les persones que Totes les persones que membres del objecte de sanció per faltapresentar claustre excepte el exerceixen la pàtria greument perjudicial per a figuren en el cens figuren en el cens potestat o la tutela electoral electoralcandidatura professorat substitut d’aquests i figuren en el la convivència durant el present curs escolar o cens electoral l’immediatament anterior Totes les persones Totes les persones Totes les persones membres del membres del sector són membres del sector són claustre són Totes les persones Totes les personesEn cas de elegibles, excepte elegibles i, en cas que elegibles i, en cas que la membres del sector són membres del sector són la persona elegida no persona elegida no vulguimés vacants el professorat vulgui assumir-ne la assumir-ne la elegibles i la persona elegibles i la persona substitut. La elegida ha d’assumir-ne elegida ha d’assumir-neque candidats persona elegida ha representació, el lloc representació, el lloc la representació la representació queda vacant fins a la queda vacant fins a la d’assumir-ne la propera convocatòria propera convocatòria representació. Les candidatures poden Pot votar el Les candidatures poden presentar-se amb l’aval professorat substitut presentar-se amb l’aval d’una associació deObservacions i amb llicència per pares i mares d’alumnes d’una associació malaltia, matrimoni d’alumnes o d’una relació o d’una relació de pares o infantament. d’alumnes. i mares. 5
 6. 6. Planificació orientativa del procés electoral Data Procés electoral Responsable Convocatòria d’eleccions. A partir del 3 de Publicació dels censos electorals provisionals. Director/a desembre Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures. Inici del termini per presentar reclamacions al cens electoral. 4 de desembre Director/a Sol·licitud a lAjuntament i a lAMPA de la designació del seu representant. 5 de desembre Sorteig per designar els vocals de les meses electorals. Director/a 10 de desembre Fi del termini de presentació de reclamacions. Director/a Últim dia per a la Constitució de les meses electorals. 13 de desembre Resolució de les reclamacions als censos electorals. President/a de la mesa Aprovació i publicació dels censos electorals definitius. 17 de desembre Últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors. 18 de desembre Últim dia per a la publicació de les candidatures dels diferents sectors. President/a de la mesa Últim dia per a la presentació de sol·licituds per actuar de supervisor/a del sector de 20 de desembre pares o mares o d’alumnat. 14 de gener Inici del període electoral. 18 de gener Fi del període electoral. 24 de gener Últim dia per constituir el consell escolar renovat. Director/a Últim dia per informar de les dades de participació a través de l’aplicació 25 de gener Director/a informàtica.En negreta es ressalten les dates fixes que estableix la resolució de calendari. Les altres dates són orientatives i permeten unmarge d’ajust sempre que es respectin els terminis fixats pel procediment electoral, el propi si les NOFC el determina o el de l’annex de laresolució en cas contrari. 6
 7. 7. Consideracions entorn al procés electoral I Atès que el procés electoral és prou complex, la manera més segura de procedir per tal d’evitar reclamacions posteriors de les diferents candidatures i sectors participants a les eleccions és respectar i seguir escrupolosament el procediment electoral aprovat pel consell escolar. Aquesta és la darrera convocatòria d’eleccions abans que expiri el termini de quatre anys que el decret d’autonomia estableix per a l’aprovació de les Normes d’organització i funcionament del centre que ha de regular, entre d’altres, el procediment electoral de renovació del consell escolar i el seu funcionament. Els centres que encara no l’han regulat poden elaborar-ne un o prendre el de l’annex de la Resolució com a model. En tot cas, s’ha d’aprovar pel consell escolar. El cens electoral s’ha de publicar en l’interior del centre sense més informació que l’estrictament necessària. La llista del cens que tingui la mesa electoral pot contenir el DNI. No s’han de convocar vacants en els sectors del professorat, pares i mares o alumnat en el cas que aquestes s’hagin generat per baixes de representants escollits en la darrera convocatòria electoral del 2010 mentre hi hagi candidats suplents de la mateixa convocatòria als quals correspon ocupar les vacants produïdes, fins a la finalització del mandat pel qual van ser escollits els membres que han causat baixa. En cas que no hi hagi suplents sí es poden convocar. 7
 8. 8. Consideracions entorn al procés electoral II És molt convenient tenir candidats/es en reserva per cobrir les vacants que es produeixin en el període intereleccions. No es recomana convocar eleccions extraordinàries per cobrir vacants atès que el nomenament es restringiria al temps restant a l’anterior candidat. En cas contrari, provocaria que la renovació es produís en anys imparells que no hi ha convocatòria. En qualsevol cas, la convocatòria extraordinària hauria d’estar recollida a les NOFC. En cas de coincidència entre el nombre de vacants i el nombre de candidats presentats sempre és necessari i convenient fer votacions. En aquest sentit cal tenir en compte que: - els membres del consell escolar que formen part d’un col·lectiu actuen en representació i la seva elecció el legitima com a tal. - les eleccions són un procés participatiu i transparent. 8
 9. 9. Consideracions entorn a les candidatures Respectar els terminis de presentació de candidatures. Les persones que formen part de més d’un sector de la comunitat escolar només poden presentar-se com a candidates per un dels sectors. Els membres nats del consell escolar que alhora formen part d’un sector que hi és representat no poden presentar-se com a candidats. 9
 10. 10. Consideracions entorn a les votacions L’horari de votació en una mesa ha de ser l’adient perquè hi pugui participar el màxim nombre possible d’electors. En tot cas, ha de ser ininterromput. En tot moment, el nombre mínim de components de la mesa serà de 2. Respectar el període horari establert per a la votació, evitant la pròrroga del mateix un cop finalitzat. Garantir que els candidats o els membres de la mesa no influeixen en el vot dels electors amb comentaris o campanyes el dia de la votació. El vot és secret, no està previst el vot delegat, per correu ni electrònic. 10
 11. 11. Consideracions entorn al sector PAE El sector de Personal d’Atenció Educativa té representació en el consell escolar quan el centre és d’educació especial o té USEE. Si no es dóna aquesta circumstància, els tècnics d’educació infantil o els tècnics d’integració social voten i són elegibles en el sector PAS. El tutor/a de l’USEE, que sempre és docent, no forma part del PAE, com tampoc els vetlladors o les vetlladores que estan contractades per empreses de serveis. 11
 12. 12. Consideracions entorn al sector PAS El personal d’empreses contractades per l’ajuntament o el centre no és personal PAS. El personal d’administració i serveis que desenvolupa la seva tasca en dos centres pot formar part dels consells escolars d’ambdós centres. La renovació del sector PAS es produeix cada quatre anys ja que en ser unipersonal no es pot fer per meitats. 12
 13. 13. Consideracions entorn al sector Professorat La composició del consell escolar pel que fa al nombre de representats del professorat no depèn del nombre de professors de la plantilla del centre, excepte en el cas dels centres de nova creació. En el cas de centres de nova creació, si la plantilla inicial del centre no ho permet, no es compleix la proporció dels terços en el consell escolar entre els sectors dels pares i mares/alumnes i el del professorat. Davant d’aquesta circumstància, el nombre de representats dels sectors de pares i mares/alumnat s’ajusta a la disponibilitat de components del professorat. El professorat de religió és elector i elegible, així com qualsevol altre docent amb jornada reduïda. El professorat substitut és elector però no és elegible. 13

×