Bases d’un nou model universitari catalàBases d’un nou model universitari      català.  Actuacions estratègiques ...
Bases d’un nou model universitari catalàContext•  Les universitats catalanes destaquen en el rànquing de producció de l’e...
Bases d’un nou model universitari català    Les universitats públiques catalanes al   “Rànquing ISI de las universid...
Bases d’un nou model universitari català   Pressupost 2012 en l’àmbit d’Universitats (M€)                ...
Bases d’un nou model universitari catalàUn conjunt d’actuacions estratègiques1.  Reestructuració de l’oferta universitàri...
Bases d’un nou model universitari català1. Reestructuració de l’oferta    universitària
Bases d’un nou model universitari català                   7
Bases d’un nou model universitari català1. Reestructuració de l’oferta universitària• S’han aprovat els criteris generals ...
Bases d’un nou model universitari catalàUna visió global dels estudis de grau a l’actualitat aCatalunya          ...
Bases d’un nou model universitari catalàNombre total de graus impartits: Curs 2010/11= 459 / Curs 2011/12= 479      ...
Bases d’un nou model universitari català                  11
Bases d’un nou model universitari catalàPostgraus d’excel·lènciaProposta    de  sistema  (Característiques  Temàtiqu...
Bases d’un nou model universitari català2. Model català de personal acadèmic
Bases d’un nou model universitari català                 14
Bases d’un nou model universitari català                  15
Bases d’un nou model universitari català        PLA SERRA HÚNTER (2012-2015)•  Primera fase 2004-2010: 482 profess...
Bases d’un nou model universitari català     Ajuts a tasques de suport acadèmic• Al sistema actualment hi ha al voltan...
Bases d’un nou model universitari català      ESQUEMA DESPLEGAMENT SERRA HUNTER                   ...
Bases d’un nou model universitari català3. Impuls de serveis consorciats
Bases d’un nou model universitari català   Programa de serveis consorciats• Finançament incentivat (posada en      ...
Bases d’un nou model universitari català  Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya•  Organisme gestor de la pres...
Bases d’un nou model universitari català4. Nova política de preus i     beques
Bases d’un nou model universitari català                  23
Bases d’un nou model universitari català     Beques del Ministerio de EducaciónTRASPÀS DE LES BEQUES UNIVERSITÀRIES:•...
Bases d’un nou model universitari catalàUn nou model per una millor formació superior                   ...
Bases d’un nou model universitari català   Polítiques pròpies de beques i prèstecs a           CatalunyaPRIMER...
Bases d’un nou model universitari català5. Les universitats, motors del desenvolupament del país
Bases d’un nou model universitari català5. Les universitats com a motors deldesenvolupament econòmic del paísLínies d’actu...
Bases d’un nou model universitari català Careers of Doctorate Holders (CDH) -- Basic 2006 indicators OECD         ...
Bases d’un nou model universitari catalàDoctorats Industrials•  Cada programa de doctorat industrial ha de comptar amb un...
Bases d’un nou model universitari català  6. Governança, gestió ifinançament de les universitats     públiques
Bases d’un nou model universitari català       Model Català de GovernançaPrincipis:- Una visió completa de la gover...
Bases d’un nou model universitari catalàPrimera aproximació a alguns elements del noumodel de finançament•  Ha de ser un ...
Bases d’un nou model universitari català   Nova llei d’AQU CatalunyaObjectius:•Consolidar la independència respecte l’a...
Bases d’un nou model universitari catalàSíntesi del pla de treball 2012                       35
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

5- Bases d'un nou model universitari català, actuacions estratègiques.ppt

473 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

5- Bases d'un nou model universitari català, actuacions estratègiques.ppt

 1. 1. Bases d’un nou model universitari catalàBases d’un nou model universitari català. Actuacions estratègiques Maig de 2012
 2. 2. Bases d’un nou model universitari catalàContext• Les universitats catalanes destaquen en el rànquing de producció de l’estat en tots els camps científics i són visibles a nivell internacional.• El període 2002-2009 ha estat caracteritzat per un significatiu creixement del finançament a les universitats públiques (en mitjana, un increment anual 6 punts per sobre l’IPC).• Durant el 2011 les universitats públiques han fet un exercici d’ajust molt important (-15%) que ha portat a posar les bases de la sostenibilitat acadèmica i econòmica del conjunt del sistema. D’un període de creixement a un període d’estabilització.• El 2012 continua sent pel conjunt del sector públic un exercici de contenció pressupostària (-5%), menor per a les universitats públiques (-2%) compensat per l’increment de taxes 2011-12.• Durant el 2012 s’ha d’aprofundir en els canvis per assegurar la millora de la qualitat acadèmica i la sostenibilitat econòmica del conjunt i de cadascuna de les universitats. 2
 3. 3. Bases d’un nou model universitari català Les universitats públiques catalanes al “Rànquing ISI de las universidades españolas 2011” En ombrejat lloc ocupat per una universitat pública catalana entre el conjunt de l’estat en el «Ranking ISI de las universidades españolas 2011»Aquest rànquing s’elabora en base a les publicacions científiques de cada institució i considera indicadors quantitatius (com ara elnombre de documents publicats al JCR, les cites rebudes o l’índex H de Hirsch) així com indicadors qualitatius (com ara laproporció d’articles publicats en el primer quartil de cada camp científic o la mitjana de cites rebudes pels articles publicats). 3
 4. 4. Bases d’un nou model universitari català Pressupost 2012 en l’àmbit d’Universitats (M€) % var. % var. 2010 2011 2012 2012/2011 2012/2010Total Educació universitària 1.005,9 858,5 841,6 -2,0% -16,3%Principals actuacions del pressupost 2012 en làmbit % var. % var. 2010 2011 2012duniversitats 2012/2011 2012/2010Finançament ordinari i per objectius de les universitats 874,5 747 733,1 -1,9% -16,2%públiquesPla Serra Hunter i noves actuacions 7,5 9,5 10,0 5,3% 33,3%PIU (inclou ICF i programa de serveis consorciats) 28,5 24,3 25,7 5,8% -9,8% Serveis consorciats -- 1,7 2,5 47,1% -- Les taxes del curs 2011/12 ha representat un increment de 11,8 M€ en els ingressos de les universitats públiques Els majors ingressos de graus i cicles ha representat 5,8 M€ per sobre l’IPC dels quals 1,45 M€ s’han destinat a beques equitat i excel·lència 4
 5. 5. Bases d’un nou model universitari catalàUn conjunt d’actuacions estratègiques1. Reestructuració de l’oferta universitària.2. Model català de personal acadèmic.3. Impuls de serveis comuns (consorciats).4. Nova política de preus i beques.5. Les universitats, motors del desenvolupament del país.6. Governança, gestió i finançament. 5
 6. 6. Bases d’un nou model universitari català1. Reestructuració de l’oferta universitària
 7. 7. Bases d’un nou model universitari català 7
 8. 8. Bases d’un nou model universitari català1. Reestructuració de l’oferta universitària• S’han aprovat els criteris generals per a la revisió de la programació i els criteris específics per als estudis de màster (matrícula, progressió, ocupabilitat, professorat, internacionalització i qualitat percebuda)• S’ha renovat una part significativa de l’oferta de màsters (-17% i +10%)• S’ha acordat el procediment per a la creació de les escoles de doctoratPrevisió 2012:• Elaboració de la programació plurianual dels estudis de grau («Mapa») aprofundint en l’especialització de les universitats, en les necessitats dels diferents territoris i en l’eficiència del conjunt del sistema universitari català.• Potenciar l’oferta d’estudis interuniversitaris.• Convocatòria de màsters d’excel·lència 8
 9. 9. Bases d’un nou model universitari catalàUna visió global dels estudis de grau a l’actualitat aCatalunya Fer seguiment continuat encaix oferta i demanadaReorientar l’oferta Adequar l’oferta i la demanda en alguns estudis com ara magisteri i medicina 9
 10. 10. Bases d’un nou model universitari catalàNombre total de graus impartits: Curs 2010/11= 459 / Curs 2011/12= 479 10
 11. 11. Bases d’un nou model universitari català 11
 12. 12. Bases d’un nou model universitari catalàPostgraus d’excel·lènciaProposta de sistema (Característiques Temàtiques possibles Temàtiques possiblesprincipals): ••Arquitectura Arquitectura•Una temàtica ben definida ••Ciènciapolítica i irelacions Ciència política relacions internacionals internacionals•Un lideratge clar ••Biociències,biomedicina i ibiotecnologia Biociències, biomedicina biotecnologia•Una estructura a mida ••Economiai iBusiness administration Economia Business administration•Una demanda suficient ••TIC TIC ••Enginyeries Enginyeries•Uns estàndards de qualitat acadèmica ••Energia Energiaelevats ••Matemàtiques Matemàtiques•Una orientació internacional ••Ciències Ciències•Un objectiu de sostenibilitat financera ••Agroalimentarii iforestal Agroalimentari forestal ••Salut SalutConvocatòria d’acreditació ••Patrimonii icultura Patrimoni culturad’excel·lència ••Comunicació Comunicació ••... ... 12
 13. 13. Bases d’un nou model universitari català2. Model català de personal acadèmic
 14. 14. Bases d’un nou model universitari català 14
 15. 15. Bases d’un nou model universitari català 15
 16. 16. Bases d’un nou model universitari català PLA SERRA HÚNTER (2012-2015)• Primera fase 2004-2010: 482 professors permanents contractats.• Objectiu del nou pla: Incrementar la contractació de professorat permanent excel·lent en docència i recerca i amb mèrits homologables amb estàndards internacionals.• Anualment les universitats podran contractar la meitat de les jubilacions del curs anterior i de les baixes sobrevingudes més les contractacions no disposades del curs anterior. Les universitats decidiran quines contractacions corresponen a contractes SH i a places pròpies.• El pla tindrà una direcció acadèmica, nomenada per la GC, escoltades les universitats. Recaurà en un acadèmic de reconegut prestigi i trajectòria.• La comissió de selecció de contractes SH serà nomenada pel rector, d’entre acadèmics de prestigi, consensuats per la universitat i la direcció acadèmica.• La GC finançarà la meitat de cost de cada contractació SH i la meitat de la retribució variable associada, si es el cas. El Pla Serra Húnter va ser aprovat per la Junta del CIC de 1 de desembre de 2011 i incorporat a la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics 16
 17. 17. Bases d’un nou model universitari català Ajuts a tasques de suport acadèmic• Al sistema actualment hi ha al voltant de 3000 persones investigadores en formació i a l’entorn d’uns 1000 post-doctorals, finançats per les administracions, universitats, projectes de recerca...• Convocatòria AGAUR 2012 de assistents de docència i post-docs.• Funcions dels assistents de docència : • Suport al disseny, realització i avaluació de pràctiques de camp i de laboratori. • Seguiment i tutorització dels treballs realitzats pels estudiants. • Impartició de classes de pràctiques i seminaris. • Suport a la gestió de l’assignatura.• Funcions dels post-docs: • Suport a tasques docents especialitzades • Desenvolupament projectes de recerca • Suport a la gestió de projectes de recerca • Infraestructures avançades de recerca. 17
 18. 18. Bases d’un nou model universitari català ESQUEMA DESPLEGAMENT SERRA HUNTER 500 1.000 500 2.000(*) Amb el topall del 90% del finançament ordinari Altres fonts de finançament En els propers 10 anys es jubilaran fins a 2.000 professors permanents. 18
 19. 19. Bases d’un nou model universitari català3. Impuls de serveis consorciats
 20. 20. Bases d’un nou model universitari català Programa de serveis consorciats• Finançament incentivat (posada en Programa 2012 marxa) •Compartició CPD’s• Universitats: serveis de valor afegit •Aprofitar infraestructura comuna i model cloud per a comunicacions •Cloud de servidors •Correu electrònic •Emmagatzematge CESCA/CBUC Subministrador Capa aplicacions universitàries especialitzat •Reestructurar governança •Licitació de serveisCapa fixa d’informació: servidors,... Subministrador •Serveis addicionals (PAU’s, serveis núvol Lingüístics, Compres,...)Capa fixa de comunicacions: Anella Subministrador comunicacions científica, fibra, 1 Gbps 20
 21. 21. Bases d’un nou model universitari català Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya• Organisme gestor de la prestació de serveis al sistema universitària acadèmic català.• Format per les 7 universitats públiques, la UOC i el Govern de la Generalitat• Les altres universitats i centres de recerca podran ser membres associats• Objectius: • Millorar els nivells d’eficiència i eficàcia dels serveis, trobant sinergies i desenvolupaments comuns a les plataformes, tecnologies i serveis. • Promoure l’establiment d’aliances en serveis amb xarxes internacionalsOperativitat:• Previsió de la integració del CESCA i del CBUC• Gestió dels nous projectes TIC (CPD, Emmagatzematge, CloudComputing, VoIP i correu electrònic PAS/PDI)• Gestió del projecte d’impuls a l’administració electrònica a les universitats• Analitzar la possible integració de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat i l’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat• Identificar i analitzar altres ens o serveis existents susceptibles de ser incorporats Aprovat per la Junta del CIC de 10 de maig de 2012 21
 22. 22. Bases d’un nou model universitari català4. Nova política de preus i beques
 23. 23. Bases d’un nou model universitari català 23
 24. 24. Bases d’un nou model universitari català Beques del Ministerio de EducaciónTRASPÀS DE LES BEQUES UNIVERSITÀRIES:• Petició constant i contínua del traspàs de les beques en virtut de lasentència del Tribunal Constitucional de 2001CONVENI PER A LA GESTIÓ DE LES BEQUES UNIVERSITÀRIES:•Incompliment d’incloure en la Llei de pressupostos per a l’any 2012 elpagament de l’endarreriment dels costos de gestió de les beques delperíode 2005-2011•Incompliment del pagament dels costos de gestió de les beques 2011-2012, inclòs en el conveni de col·laboració signat per al curs 2011-2012 24
 25. 25. Bases d’un nou model universitari catalàUn nou model per una millor formació superior 25
 26. 26. Bases d’un nou model universitari català Polítiques pròpies de beques i prèstecs a CatalunyaPRIMER FONS DE BEQUES UNIVERSITÀRIES PROPI:• Beques Equitat (1.100.000 €)• Beques Excel·lència Acadèmica (300.000 €)PRÉSTECS PER AL FRACCIONAMENT DE LA MATRÍCULA :• Conveni amb l’Institut Català de Finances (ICF) per fraccionar el pagament de la matrícula en un màxim de 10 mesos. Serà gestionat per entitats bancàries.• Import màxim endeutament 40.000.000.- € 26
 27. 27. Bases d’un nou model universitari català5. Les universitats, motors del desenvolupament del país
 28. 28. Bases d’un nou model universitari català5. Les universitats com a motors deldesenvolupament econòmic del paísLínies d’actuació – Enfortir l’ocupabilitat dels graus i màsters: Programa de pràctiques per a estudiants de grau amb el Consell General de Cambres de Catalunya (2011: Pilot UPF / 2012: Obertura a totes les universitats públiques de Catalunya) – Integrar el desenvolupament de competències demprenedoria en els programes de formació – Promoure doctorats industrials (realització de tesi i inserció professional) – Potenciar la creació d’empreses de base tecnològica (start-up i spin-off) – Fer de les universitats un aliat estratègic en els processos d’innovació del nostre teixit industrial – Promoure un sistema conjunt de promoció de la transferència de tecnologia i coneixement – Iniciativa acord de govern recerca i innovació 28
 29. 29. Bases d’un nou model universitari català Careers of Doctorate Holders (CDH) -- Basic 2006 indicators OECD 29
 30. 30. Bases d’un nou model universitari catalàDoctorats Industrials• Cada programa de doctorat industrial ha de comptar amb un nombre d’empreses “compromeses” (clúster) amb els objectius i la dinàmica del programa.• Empresa i universitat defineixen el projecte de recerca de la tesi que haurà de desenvolupar un estudiant.• Lestudiant de doctorat industrial passa 100% del seu temps en la seva investigació distribuït aproximadament al 50% entre lempresa i la universitat.• L’empresa contracta, per un període de 3 anys, l’estudiant de doctorat industrial, amb un nivell de Màster o de titulació de segon cicle. El salari inicial no serà inferior a 22.000 € anuals bruts.• El cost total de la formació de cada estudiant de doctorat industrial (cost salarial i de formació) és assumit al 50% entre l’empresa i la Generalitat de Catalunya.Amb el programa en ple desenvolupament, l’objectiu és que cada any hi hagin 100 tesis llegides en el marc de doctorats industrials 30
 31. 31. Bases d’un nou model universitari català 6. Governança, gestió ifinançament de les universitats públiques
 32. 32. Bases d’un nou model universitari català Model Català de GovernançaPrincipis:- Una visió completa de la governança- Identificar actuacions possibles sense modificacions substancials de la LLei Àmbits de treball:• Ambició per dissenyar un model propi de governança basat en les millor pràctiques nacionals i internacionals sense pensar en les restriccions que imposa la legislació vigent.• Reforçar l’autonomia institucional per donar més llibertat a les universitats.• Promoure la diversificació per superar el model homogeni i únic.• Obertura social i internacionalització per situar les universitats catalanes com a nodes en els seus camps de coneixement en el context mundial.• Meritocràcia per estendre el principi del mèrit a totes les esferes de la Universitat i en tots els àmbits en coherència amb la seva naturalesa.• Reforçar la cooperació interuniversitària per impulsar els elements de coordinació en formació, recerca, transferència, gestió i serveis compartits que permetin construir i reforçar el sistema universitari. Calendari:- Juliol 2012. Presentació  document ponència- Novembre 2012. Presentació document al govern 32
 33. 33. Bases d’un nou model universitari catalàPrimera aproximació a alguns elements del noumodel de finançament• Ha de ser un instrument clau per al foment de la millora de la qualitat, la internacionalització, l’eficàcia i l’eficiència• Vol incentivar les universitats perquè s’orientin més a la millora de la qualitat que al creixement i que prioritzin créixer en aquella part de la seva oferta acadèmica (grau, màster i doctorat) en que es poden assolir major quotes d’excel·lència.• El model de finançament ha d’estar dissenyat en forma tal que incorpori incentius per a la qualitat acadèmica i criteris de sostenibilitat econòmica que siguin clars, identificables i traslladables internament a les universitats• Inclourà nivells diferenciats d’acreditació de qualitat 33
 34. 34. Bases d’un nou model universitari català Nova llei d’AQU CatalunyaObjectius:•Consolidar la independència respecte l’administració i lesuniversitats•Evolucionar processos d’avaluació per a la millora cap a ladiscriminació per nivells de qualitat•Simplificar i concentrar en temes d’alt valor acadèmic afegit•Contribuir a millorar la transparència del sistema universitari•Potenciar la dimensió d’internacionalització en els processosd’avaluació de les universitats•Contribuir a potenciar el model català•Potenciar el model català d’agència d’acreditació d’abastinternacionalPrevisió d’entrada al Parlament: Juny-juliol de 2012 34
 35. 35. Bases d’un nou model universitari catalàSíntesi del pla de treball 2012 35

×