Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Accio convocatories-transnacionals-i-patent-box

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 33 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (9)

Anuncio

Similares a Accio convocatories-transnacionals-i-patent-box (20)

Más de Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Accio convocatories-transnacionals-i-patent-box

 1. 1. Nuclis d'innovació tecnològica Objectiu Ajudar-te a desenvoluparprojectes d’R+D de forma individual o cooperativa. A qui va dirigit? Empresesamb establimentoperatiuaCatalunyaque desenvolupinactivitatsd’R+D. Característiques Observacions • Els projecteshauran d’estar alineats amb l’estratègiaRIS3CAT: ús de tecnologiesfacilitadorestransversals(també conegudescom KETs) i amb aplicació als sectors líders estratègics. • Es valoraràla generacióde nova ocupació, novesinversionsindustrialsi amb impacte en l’activitatindustrial i productiva a Catalunya • La durada màxima delsprojectesserà de 2 anys. • Aquestalínia d’ajutsés compatible amb la línia de présteci+i d’ACCIÓ. Termini: Tancat •Projecte individual(1empresa) •Pressupost subvencionable mínim: 100.000€per projecte •Projecte cooperatiu (a partirde2 empreses) •Pressupost subvencionable mínim: 150.000€per projecte Nuclis LOCALS •Projecte MANUNET: •Projectes d’R+D en format cooperatiu en l’àmbit delmanufacturing •Mínim 2 empreses de dos regions i països diferents •Pressupost subvencionable mínim: 150.000€ per a la participació catalana •Projecte ISRAEL-CATALUNYA •Projectes d’R+D en format cooperatiu en tots els àmbits tecnològics •Mínim 2 empreses: 1 catalana +1 d’Israel •Pressupost subvencionable mínim: 150.000€per a la participaciócatalana Nuclis TRANSNACIONALS Tancatactualment – Oberturaprevista 2015
 2. 2. Programa MANUNET   convocatòria Propostes Pressupostos PROJECTES EMPRESES ACCEPTAT AJUT MANUNET 2010 7 8 1.339.616,73 744.460,84 MANUNET 2011 3 4 972.107,68 558.547,34 MANUNET 2012 2 2 425.981,34 192.468,54 MANUNET 2013 4 6 1.221.973,97 713.217,71 MANUNET 2014 2 2 415.743,31 305.380,00 totals 18 22 4.375.423,03 2.514.073,59
 3. 3.            Programa MANUNET
 4. 4. Programa MANUNET • Convocatòria2015:OBERTAFASE INTERNACIONAL http://www.manunet.net/ • Finançamentpart catalanadels projectes: ConvocatòriaNuclisInnovació tecnològica2015(pendent obertura) Si teniu propostesde projectecontacteu-nosal Serveiassessorament eninnovacióACCIO: innova.accio@gencat.cat dmarco@gencat.cat
 5. 5. Grups de Recerca: Dades resum del projecte (Codi RDNET13-3-0003): GUTMAR (Líder) – disseny, fabricació de sistemes mecànics i hidràulics Participació transnacional: • Espanya / País Basc: SUSENSA-mecanització • Espanya / País Basc: KONDIA-bens d’equipament • Espanya / País Basc: MECANIFRAN-mecanització • Espanya / País Basc: HRE Hidràulic-Fluids refrigerants • Espanya / País Basc: NECO-eines de tall • Turquia: MAXIMA-enginyeria (eines de tall i mecanització) • Turquia: KARKAN- eines de tall. Pressupost total del projecte: 1.528.000€ Pressupost català del projecte: 290.000€ (acceptat 249.528,66 €) Àmbit tecnològic del projecte: Tecnologies de la producció Sector final d’aplicació resultats: Metal·lúrgia (mecanització) Development of new alternative cooling technique based on low cost cryogenic fluids Objectiu: L'objectiu principal del projecte BE-COOL és eliminar totalment o parcialment els fluids de tall basats en productes químics que s'utilitzen en els processos de mecanització sense perdre quotes de productivitat, perseguint la reducció de costos i l’impacte ambiental. Atès que la indústria evoluciona, apareixen nous materials (titani aliatges de Ni) de baixa maquinabilitat, i elevats costos de fabricació de peces fetes amb Les raons principals d'aquests desavantatges són la seva gran duresa, la seva resistència i la seva relativa baixa conductivitat tèrmica. L'ús de refrigerants en el mecanitzat d'aliatges de baixa maquinabilitat és un aspecte crític per aconseguir abaratir els processos.
 6. 6.      Consorcis Internacionals amb almenys 2empreses Independents Participació mínima part catalana 150.000€ Projecte Programa Israel-Catalunya Si teniu propostesde projecte contacteu-nosal Serveiassessorament en innovacióACCIO: innova.accio@gencat.cat
 7. 7. Programa Xile-Catalunya
 8. 8. Previstaoberturaconvocatòriaajuts Catalunya– Xile 2015: ProgramaNuclis innovaciótecnològicaTransnacionals Tipologiade projectesafinançar: • Projectesd'R+D i innovació realitzatsde forma cooperativai/o individual, amb els que es desenvolupin nous productes,processosserveis, amb impacte de Mercatd'abast global i amb participaciód'agentsdels sistemes de R + d + I de les dues parts. • Els àmbits d'actuacióestan oberts a tots els sectorssi bé per a les dues parts es prioritzaransectorsi tecnologies segons estratègiaregional RIS3CAT per a Catalunya;i estratègiaregional de Selecció Intel·ligentper a Xile. • Cadascunade les parts financés els conceptes subvencionablesdel projectede l'empresa del corresponentàmbit geogràfic.El finançamentestaràsubjectea les respectives disponibilitatspressupostàries. Programa Xile-Catalunya Si teniu propostesde projecte contacteu-nosal Servei assessoramenteninnovació ACCIO: innova.accio@gencat.cat
 9. 9. La innovació com a estratègia empresarial • • • •
 10. 10. • • • • • • • • •
 11. 11.   • •  • •
 12. 12.    • • •
 13. 13.  • • • Per a què... Pagarmenys impostos Ara o quan s’obtinguin els beneficis per l’explotació del projecte...
 14. 14.    Recuperarl’inversióen R+D+i per a la seva reinversió!!! R+D+i
 15. 15. • • •
 16. 16. Mecanismes d’aplicació de les deduccions fiscals
 17. 17. Patent Box  • • • • • •
 18. 18. Patent box  • • • • • • • • • • • • • ••
 19. 19. Bonificacionsa la Seguretat Social per a personal investigador  • • • • • • • • •
 20. 20. Enllaç a la base de dades del MINECOde “EMPRESESINNOVADORAS” http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.c47 492c5249cb7a0beddc684026041a0/?vgnextoid=478b2c606e5714 10VgnVCM1000002006140aRCRD Base de dades de “PYMES INNOVADORAS” encara pendent de publicar
 21. 21. Objectius del Programa ACCIÓ 1.- Ajudarles empreses a entendre els incentius fiscals a la Innovació i a decidir una estratègia d’aplicació. 2.- Ajudarl’empresa a identificarels actors rellevants de l’entorn. 3.- Capacitar l’empresaen l’ús dels incentius fiscals a la innovació. 4.- Treure les màximes sinergies dels recursos públics destinats al finançamentde projectes d’R+D
 22. 22. Actuació 1: Formació i sensibilització: Objectiu: Ajudar les empreses a entendre els incentius i establiruna estratègia d’aplicació. Eines: 1.- Organitzacióde jornades pròpies per introducció de conceptesi enfocament estratègic. 2.- Participacióenjornades sectorials. 3.- Tallers ambcasos pràctics
 23. 23. Acord amb entitatsacreditadesENAC: Objectiu: Cooperacióper difondre el sistema de certificaciói d’IMV
 24. 24. Acord amb entitats acreditades ENAC: Benefici de participació en el programa: Incentiu:descompte 5% en el cost de la certificació : Normes d'aplicacióde descomptes:      
 25. 25. • Estructuració tècnicadeprojectes • Assessoramentlegal (acordsdeconsorci,propietatintel·lectual...) • Cerca definançamentnacionali internacional • Deduccions fiscals a la innovació • Cerca desocisi tecnòlegspel projecte • Cessió,vendai explotació deresultats deprojectes Projecte Suport al desenvolupamentde projectes de R+D, innovació,valorització,etc.I acompanyamenten les seves diferents etapes. • Vigilànciatecnològica • Estatdel’artdetecnologies • Informació sobretendènciestecnològiques • Identificació d’oportunitatstecnològiquesinternacionals • Valoritzaciótecnològica Tecnologia Suport a l’empresa per solucionar els seus reptes o problemes tecnològics. • Cerca proveïdorstecnològics • Cerca desociso aliats • Serveis dedinamització delainnovació(comunitatstecnològiques, missions,networking,etc.) • Serveis desuporta lainnovació en mercatsinternacionals(Centres de promoció denegocisInternacionalsd’’ACCIÓ) Col·laboració Suport a l’empresa per ajudar a trobar proveïdors o socis per a demandes tecnològiques concretes,reptes o problemes tecnològics. • Gestió de la Innovació a l’empresa • Identificació de capacitats tecnològiques de l’empresa i oportunitats de negoci • Capacitació sobremetodologies i processos (vigilància tecnològica, priorització de projectes, transferència tecnològica,preparació acords de consorcis, IPR, etc.) • Formació en gestió de projectes internacionals • Accés a processos de Compra Pública Innovadora • Aplicació de les Deduccions Fiscals a la Innovació Gestió Suport a l’empresa a conèixer com millorar qualsevol etapa del procés d’innovació intern,metodologia concreta de gestió o instrumentvinculat al procés d’Innovació. ACCIÓ ofereix al’empresaunconjunt de serveisd’orientaciói assessoramentespecialitzatde suport a la innovacióamb una visió internacional i que s’estructurenenels quatre àmbits següents: TECNIO (suportalainvestigacióindustrialientransferènciatecnològica) Necessitats empresa Serveis prestats peratendre les necessitats de l’empresa Internacionalitzaciódelainnovació (Lobbying,H2020,accésamercatsinnovadors,etc.) SERVEIINNOVA(orientacióiassessoramentespecialitzata l’empresa)
 26. 26. Actuació 4:     Projecte Suport al desenvolupamentdeprojectes de R+D, innovació,valorització,etc.I acompanyamenten les seves diferents etapes. Gestió Suport a l’empresa a conèixer com millorar qualsevol etapa del procés d’innovacióintern,metodologia concreta de gestió o instrumentvinculat al procés d’Innovació.
 27. 27.      
 28. 28. Actuació 3: Aplicació a projectes: 1. Servei d’assessorament expert destinat a capacitar l’empresa en l’ús dels incentius fiscals a la innovació. Tutoratge d’un servei pilot d’aplicaciódels incentius fiscals sobre:  Projectes d’R+D+i  Projectes Patent Box A través de consultors especialistes acreditats per ACCIÓ Com sol·licitar el servei: Servei INNOVA o incentiusfiscals.accio@gencat.cat
 29. 29. Beneficiaris potencials: TOTES les empreses que presentin una sol·licitud a les línies d’ajut d’ACCIÓamb component d’R+Di emmarcades dins de l’abast d’aquest Conveni. Quines línies:  Les que s'avaluïn la componentcientífica de la proposta amb suport d’una entitat certificadora acreditada per ENAC  I que estigui específicament publicat a la Ordre de Bases de referencia de la convocatòriad’ajuts. Què s'obtindrà?: amb independència del sentit de la resolució, un informe d’acreditaciód’activitats vàlid per sol·licitarun IMV ex-ante davantdel MINECO. 2.- Acord de col·laboració MINECO-ACCIÓ
 30. 30. Serveid’Informació Empresarial 934 767 206 Info.accio@gencat.cat Alt Penedès, GarrafiMaresme Tel. 934 767 251 Altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat Catalunya Central Tel. 936 930 209 Manresa.accio@gencat.cat Girona Tel. 872 975 991 Girona.accio@gencat.cat Lleida Tel. 973 243 355 Lleida.accio@gencat.cat Tarragona Tel. 977 251 717 Tarragona.accio@gencat.cat Terres de l’Ebre Tel. 977 449 333 Terresebre.accio@gencat.cat

×