Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Cap a la wiki Administració Fp 55. Set 2007

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
10 Sessions Web (2005 2007)
10 Sessions Web (2005 2007)
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 2 Anuncio

Cap a la wiki Administració Fp 55. Set 2007

Descargar para leer sin conexión

Following the thread of the article "Qualsevol nit pot sortir el sol. Innovar a l'Administració / Any night the sun can rise. Innovating to
the Government", published also in SlideShare, Jordi Graells, the author
proposes to advance towards the wikiGovernment. That is, to an Government
more collaborative: internment to have the knowledge and the expertise of the
professionals to improve the daily work practice and externally to make
that the collective knowledge is the key element of the innovation in the public sector.

Following the thread of the article "Qualsevol nit pot sortir el sol. Innovar a l'Administració / Any night the sun can rise. Innovating to
the Government", published also in SlideShare, Jordi Graells, the author
proposes to advance towards the wikiGovernment. That is, to an Government
more collaborative: internment to have the knowledge and the expertise of the
professionals to improve the daily work practice and externally to make
that the collective knowledge is the key element of the innovation in the public sector.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Cap a la wiki Administració Fp 55. Set 2007 (20)

Más de Jordi Graells (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Cap a la wiki Administració Fp 55. Set 2007

  1. 1. FUNCIÓ PÚBLICA iNNovACió Cap a la wikiAdministració seguint el fil de l’article “Qualsevol nit pot sortir el sol. innovar a l’Administració”, publicat en el número anterior d’aquesta revista, l’autor proposa avançar cap a la wikiAdministració. És a dir, cap a una Administració més col·laborativa: internament per comptar amb el saber i l’expertesa dels professionals per millorar la pràctica laboral quotidiana i externament per fer que el coneixement col·lectiu sigui l’element clau de la innovació al sector públic. lA NovA ECoNomiA: lA wikiECoNomiA La tecnologia per ella mateixa no constitueix un avantatge competitiu, ja que el mercat per obtenir-la és cada cop més a l’abast de tothom. I això vol dir que, almenys teòricament, la majoria d’organitzacions es troben en igualtat de condi- cions per explotar-ne les potencialitats. En aquest procés s’han abaratit enormement els cos- tos de transmissió i d’emmagatzematge de dades (bits i bytes), mentre que fa alguns decennis la comunicació (carta postal, telefonia analògica...) era lenta i cara. Aquest abaratiment de les TIC ha afavorit la creació grupal i el món de l’empresa ha descobert la producció col·lectiva. Amb un cost de les transaccions digitals molt baix, les empreses que es decideixen a cooperar esdevenen les capdavante- res en la nova economia, que alguns experts anomenen, per aquesta raó, wikieconomia (neologisme format pels digital (blocs, wikis...), repositoris amb continguts i docu- mots wiki, que és una eina d’Internet que permet que els ments audiovisuals (YouTube, Flickr, podcasts) i recursos internautes mateixos canviïn el contingut de les pàgines per gestionar la informació (portals que actuen de filtres wiki com si en fossin els editors, i economia). socials de notícies, com Menéame o Fresqui; webs com- A més, observem com les organitzacions amb fort com- partidors de preferits http://del.icio.us, cercadors de blocs ponent tecnològic en força casos ja generen valor gràcies www.technorati.com; agregadors RSS que avisen de noves al crowdsourcing (proveïdors col·lectius), perquè confien entrades www.bloglines.com). el valor dels seus productes i serveis al treball col·laboratiu De la mà d’aquest canvi de paradigma social, tal com co- mentàvem en un altre article al Funció Publicació 54, tenen (creativitat col·lectiva): YouTube, Linux, MySpace, Wikipe- dia, TopCoder... lloc fenòmens de participació ciutadana i social basats en entorns web i TIC (http://loprometidoesdeuda.com, www. lA iNTEl·liGèNCiA Col·lECTivA racocatala.cat, www.denuncia.org, http://asinosonlascosas. La tecnologia –Internet i les TIC– és la que permet comu- blogspot.com, www.empresuchas.com, http://manifestometro. nicar digitalment el món local i el global, recrear els con- blogspot.com...). tinguts ja existents (bases de dades, obres...) i generar-ne Per estar-hi a l’alçada, l’Administració ha d’evolucionar de nous amb més valor (innovació). Aquestes xarxes de cap a nous sistemes d’organització per començar a col- continguts de tota índole es van relacionant les unes amb laborar, per mitjà de xarxes socials flexibles, amb ciuta- les altres i es va constituint, gradualment, una ment col- dans, empreses i organitzacions socials. lectiva (milions de cervells que interaccionen entre si). lA wikiAdmiNisTRACió Gràcies sobretot a l’ús de les eines vinculades amb el concepte web 2.0, els internautes passen de consumidors D’un temps ençà han començat a sorgir iniciatives que d’informació a prosumidors, és a dir, autors, proveïdors i apunten cap a aquesta Administració més col·laborativa, dissenyadors col·laboratius d’enciclopèdies (Wikipedia, tan externament com també de portes endins, amb el pro- Citizendium, WikiHow...), micromitjans de comunicació pòsit de comptar amb el coneixement dels professionals
  2. 2. 10/11 funció ð mateixos. Es tracta d’avançar cap a la wikiAdministració, en què el coneixement col·lectiu sigui l’element determi- nant en la innovació dels serveis que es gestionen i pres- ten en el sector públic. La revista Funció Publicació s’ha fet ressò de diverses experiències de treball cooperatiu dels professionals de la Generalitat per millorar la pràctica laboral quotidiana (Presi- dència, Educació, Governació, Justícia...). En l’àmbit local, cal destacar l’eina tecnològica Consensus www.e-consensus. org, impulsada per Localret, l’Institut Català de Tecnologia i la Fundació Jaume Bofill. El seu objectiu és facilitar i promoure la informació i la participació ciutadana a través d’Internet en el món local. De portes enfora, l’Administració pot impulsar actua- cions per compartir continguts propis amb la resta de ciutadania a través d’entorns de simulació en comunitats virtuals i també estant present en els llocs web que actuen ments que hi desen informació pròpia relacionada amb te- de repositoris de coneixement a Internet. En el primer cas, mes de coneixement, innovació i Internet: www.slideshare. la comunitat de realitat virtual Second Life pot ajudar a fer net/stsiweb, www.youtube.com/departamentjusticia, participar més activament la ciutadania, i per això l’Admi- www.youtube.com/societatinformacio, www.flickr.com/ nistració de la Generalitat, amb altres institucions, hi orga- departamentjusticia, www.google.com/calendar/embed? nitza presentacions –de manera simultània al món real–, src=departamentjusticia%40gmail.com, etc. Tot aquest conei- ofereix informació i hi impulsa altres activitats. (Atenció xement s’entén sempre complementari al que ofereixen els Ciutadana de Presidència, Educació www.bubbleshare. canals institucionals propis, en aquest cas, de la Generalitat i com/album/230886, etc.). ha de respectar, escrupolosament, la propietat intel·lectual de Pel que fa a altres repositoris de continguts en obert a In- tots els materials que continguin, o bé perquè són de titulari- ternet, ens podem referir a Flickr (per a imatges estàtiques), tat pròpia o bé perquè, quan no ho són, se n’ha obtingut la YouTube (vídeos), Slideshare (presentacions en diapositives cessió del dret d’explotació per a aquell ús determinat. o altres documents en PDF), Calendari de Google (http:// calendar.google.com, per trobar calendaris públics d’organit- Jordi Graells i Costa zacions), entre els més coneguts. Actualment hi ha departa- Departament de Justícia una jornada proposa eines per innovar l’Administració amb internet El 21 de setembre passat, va tenir lloc a l’Escola d’Adminis- tració Pública de Catalunya (EAPC) la Jornada “Innovem a l’Administració amb Internet!”, adreçada a personal tècnic de les administracions catalanes, que s’insereix en un pro- grama sobre la utilitat de les TIC a l’Administració. La sessió tenia com a objectiu fer conèixer diferents ei- nes i metodologies que poden ser aplicades al lloc de treball per innovar els serveis que gestionem i prestem. Hi van assistir cent vint persones d’ajuntaments, diputa- cions, universitats i Generalitat. L’Escola va encarregar la ses- sió a Jordi Graells, cap del servei de Difusió del Departament de Justícia, professor del Màster de comunicació empresarial (especialitat tecnologies digitals) a l’Institut de Formació Contínua de la UPF i especialista en la matèria, que col·labora en el programa de formació sobre TIC de l’EAPC.

×