Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

La comunicació

Descargar para leer sin conexión

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
  • Sé el primero en recomendar esto

La comunicació

  1. 1. Vi TEXTOS O DISCURSOS MANlFESTAClO/ NS VERBALS AMB INTENCIÓ DE COMUNICAR son Les sítuacions comu- nicatives on té lioc ¡’activitat social hu- mana. exempies n ambic literari ámbit periodistíc ámbit academic ambit de ¡’adminis- tració ámbit de ia política 4 LA coMúNijcAció es FA”; mitjancani: són LA FlNALlTAT DEL MlSSATGE és La intenció amb que realitzem un acne comunicatiu. pot ser - informativa - orientadora de Vopinió i de ia con- ducta - reguladora de la vida social - artística o esté- tica PFESEHEEH L’0RGANlTZAClÓ és La forma adoptada per a presentar la informació del mís- satge. pot ser - narrativa descriptiva instructiva argumentativa expositiva en un mateix discurs pot aparéixer més d'una forma. ELS. GÉNERES. són Les formes textuals convencional: reco- negudes socialment. exemples - resums - reportatges - dissertació - article - instancia - comedia recepta llei GRAN VARIETAT I CARACTERÍSTIQUES DIFERENCIADES D’ACORD AMB és La via mitjancant Ia qual es cransmet el missatge. examples oral escrit audiovisual - quinésic o gestual vés una relació comple- xa de carácter prag- mátic en que l'emís- sor ajusta el seu mis- satge a ies caracte- rístiques i sicuacions variables del recep- tor per eficacia comunicativa pot ser el missatge - modalitzat o no modaliaat - amb presencia o abséncia de ¡’emis- sor o del receptor - formal o informal - dialogat o monolo- gac

Vistas

Total de vistas

143

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

2

Acciones

Descargas

2

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×