Plan tic 2010 2011

PLAN DE INTRODUCCIÓN DAS

     TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN

                 CURSO 2.010 - 2011CONTEXTUALIZACIÓN

Partimos dun centro -C.E.I.P. Fermín Bouza Brey/ Ponteareas- que ten unha dotación
insuficiente de ordenadores para o nº de alumnos/as (máis de 600) que ten
matriculados. A maioría dos ordenadores están obsoletos e non soportan os programas
educativos actuais mási básicos. Os teclados e ratóns adoitan estar inservibles debido
à insufciente dotación de ordenadores por alumno/a (16 ordenadores para máis de 600
alumnos/as). Hai problemas de horario para que o alumnado de infantil acuda á aula de
informática. O alumnado tampouco pode realizar actividades de impresión ou escaneo
da información coa que vai a traballar. O centro educativo (de 28 unidades) só conta
cunha pizarra dixital.

A aula de informática non ten suficiente luz natural e a non ten a necesaria ventilación
para un espazo tan pequeno no que se atopan acendidos durante cinco horas seguidas
16 ordenadores, xunto cunha media de 20 alumnos/as.XUSTIFICACIÓN
No Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria
na Comunidade Autónoma de Galicia establécese

1.   Artigo 3º.-Obxectivos da educación primaria

(...)

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da
comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que recibe e elabora.

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de
propostas visuais.

2.   Artigo 6º.-Áreas de coñecemento.

(...)                                             1
3. Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunha das áreas da etapa, a comprensión
lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información
e da comunicación e a educación en valores traballaranse en todas as áreas.

(...)

5. Os centros docentes elaborarán e aplicarán, ademais, o plan de introducción das
tecnoloxías da información e da comunicación que se axustará ás directrices que se
publican como anexo V deste decreto.

3.   No ANEXO I sinálase como competencias básicas

(...) 4. Tratamento da información e competencia dixital. (...)

Tratamento da información e competencia dixital.

Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e
comunicar información, e para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades,
que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez
tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como
elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.

Está asociada coa procura, selección, rexistro e tratamento ou análise da información,
utilizando técnicas e estratexias diversas para acceder a ela segundo a fonte á cal se acuda e
o soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, dixital ou multimedia). Require o dominio de
linguaxes específicas básicas (textual, numérica, icónica, visual, gráfica e sonora) e das súas
pautas de descodificación e de transferencia, así como aplicar en distintas situacións e
contextos o coñecemento dos diferentes tipos de información, das súas fontes, das súas
posibilidades e da súa localización, así como as linguaxes e soportes.

4. ANEXO V axústanse as directrices do Plan de introducción das tecnoloxías da
información e da comunicación, especifícanse os elementos da competencia
dixital. “Trátase de que o alumnado, ao rematar a escolarización obrigatoria, acade unha
competencia dixital.

Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e
comunicar información, para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades,
que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez
tratada, incluíndo a utilización das TIC como elemento esencial para informarse, aprender e
comunicarse.

Para que isto se poida poñer en práctica con garantía de éxito e de coherencia, resulta
necesaria a creación dun plan de introducción das tecnoloxías da información e da
comunicación no centro e na aula coa participación activa de todo o equipo docente, que unha

                                                2
vez aprobado, se incorporará á programación xeral anual de centro, e a súa avaliación, á súa
memoria.

Cada proxecto será único atendendo ás características e ás posibilidades que se poden acadar
tendo en conta a situación xeográfica, o tipo de alumnado, a formación do profesorado e as
infraestructuras dispoñibles.

Deseñaranse unhas pautas para realizar un seguimento e avaliación do plan, polo menos
trimestral, polas persoas coordinadoras de ciclo e -en caso de existir- pola persoa coordinadora
do plan, que determinarán, se é o caso, aspectos a mellorar.
                                               3
1. OBXECTIVOS.
Neste apartado indícanse    os obxectivos xerais establecidos no ANEXO V do Decreto
130/2007. Estes obxectivos xerais desglósanse en obxectivos máis concretos a desenvolver
no actual curso escolar.

1. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración con
  toda a comunidade educativa.

2. Coordinar a acción do profesorado de distintas áreas e materias en relación ao traballo
  coas TIC.

3. Facilitar o acceso a esta ferramenta por parte do alumnado con necesidades especiais de
  apoio educativo e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes.

4. Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e transmitir valores
  sociais e de respecto doutros costumes e outras formas de vida.

5. Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o seu afán de
  coñecemento.

6. Fornecer ao alumnado estratexias para obter e xestionar a información conseguida
  mediante o uso das TIC.

7. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos nas
  diferentes áreas do currículo.

8. Utilizar o ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación e de
  expresión das propias ideas.

9. Potenciar a comunicación cos seus iguais.

10. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao aproveitar as
  posibilidades que ofrecen as TIC.

11. Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula: programacións,
  proxectos, explicacións, actividades...

12. Consultar e obter información a través das TIC, tanto para temas profesionais como para
  experiencias interesantes para a súa actividade docente.

13. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración
  como a internet.

14. Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación, de maneira que se
  constitúan nun elemento común de información e de contacto con todos os axentes do
  proceso educativo, facilitando a conexión entre eles.


                                              4
15. A través das asociacións de nais e de pais dos centros, poñer en marcha mecanismos para
  aproveitar a infraestrutura tecnolóxica e favorecer a adquisición por parte de nais e pais dos
  coñecementos necesarios para un uso proveitoso das TIC.

16. Favorecer a superación das limitacións de acceso ás TIC derivadas das desigualdades
  sociais.BLOQUE 1:

AS TIC PARA A COMUNICACIÓN INTERNA
Obxectivos

  -  Mellorar a páxina web do centro. Crear un área privada para o profesorado de tal xeito
    que nela se poda acceder a todos os documentos ou informacións que os diferentes
    equipos queran transmitir.

  -  Conformar un equipo de mantemento da web distribuíndo as tarefas de mantemento
    das diferentes páxinas.

  -  Lograr a implicación de todo o profesorado na mellora dos contidos.

  -  Lograr a implicación da ANPA na mellora dos contidos.

  -  Lograr que todas as aulas teñan polo menos un ordenador e conexión a internet.

  -  Programar un curso en coordinación co CFR de Vigo sobre seguridade na rede e
    sistemas de protección antivirus dirixido ao profesorado do centro.BLOQUE 2:

AS TIC COMO TECNOLOXÍA DIDÁCTICA
Obxectivos

-  Facer unha avaliación dos programas instalados e das preferencias de uso polo
  profesorado respecto ás distintas áreas e materias do currículo.

-  Facer un mantemento e control rutinario dos ordenadores buscando a súa maior
  operatividade e a súa protección contra ataques de virus (malware ou código malicioso).

-  Facer un rexistro dos ordenadores que debido a súa antigüidade non soportan os
  programas didácticos actuais co obxectivo de substituir compoñentes ou actualizalos se é
  posible.


                                                5
-  Rendibilizar os ordenadores que aínda están sen estrear, antes de que queden obsoletos.

-  Instalar ou mercar programas educativos de interese educativo.

-  Utilizar regularmente programas informáticos que potencien os procesos cognitivos.

-  Facer uso da pizarra dixital na sala 1 prefabricada –adicada a medios audiovisuais- para
  que non interfira co horario de biblioteca asignado a cada titoría e así poder empregar este
  recurso todo o profesorado.

-  Facer uso dos escáneres e impresoras que están sen estrear, antes de que se estropeen
  pola falta de uso.
BLOQUE 3:

AS TIC COMO COMPETENCIA PERSOAL PARA O ALUMNADO
Obxectivos

-  Achegar a todo o alumnado o coñecemento e uso responsable das novas TIC.

-  Aproveitar as sesións de informática para introducir o uso dos seguintes programas: Paint,
  word, excel.

-  Saber obter e manipular información obtida na rede que fomenten a comprensión,
  interiorización e adquisición de novos contidos.

-  Empregar adecuadamente os diferentes materiaris multimedia e programa educativos.

-  Utilizar os buscadores de internet para resolver problemas de contidos das distintas áreas .

-  Configuraciòn persoal de correo-e e blog.

-  Coñecer a importancia e a utilización dun antivirus como ferramenta de seguridade.BLOQUE 4:

AS TIC PARA O INTERCAMBIO SOCIOCULTURAL
Obxectivos

-  Mellorar a disposición de enlaces con outros centros.

-  Impulsar a correspondencia entre alumnos/as de diversos centros e/ou países .

-  Facer un uso e manexo responsable da información en internet.                                                6
2. METODOLOXÍA
No desenvolvemento deste plan teranse en conta os seguintes criterios:

  2.1. Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis
    educativos.

  2.2. Utilización e aproveitamento dos recursos humanos e materiais existentes no
    centro en beneficio do proxecto.

  2.3. Organización dos espazos do centro.

  2.4. Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, atención ao
    alumnado con necesidade específica de apoio educativo e medidas para
    promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade por parte de persoas
    dos dous sexos e de diferentes condicións sociais.

  2.5. Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia para a
    obtención de información e para a aprendizaxe.

  2.6. Detección de necesidades formativas do profesorado. Elaboración dun plan de
    formación interno que permita difundir boas prácticas e aproveitar ideas e
    coñecementos dos compañeiros e compañeiras docentes.

  2.7. Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a
    comunidade educativa en xeral, de maneira que se fomente a súa
    participación nel.
3. Recursos.
ADSCRICIÓN/ESPACIO          DOTACIÓN

Dirección              1 ordenador

                   1 fax

                   1 ordenador portátil

                   1 impresora láser

Xefatura de Estudios         1 ordenador

                   1 impresora de inxección.

                   1 portátil

Secretaría              3 ordenadores
                                         7
1 impresora láser

                   1 impresora de inxección

                   1 escáner

                   1 impresora-fotocopiadora en rede

                   1 impresora- fotocopiadora color (encuadernadora)

                   1 portátil

Departamento de Orientación     1 ordenador

                   1 impresora láser

Sala de profesores          5 ordenadores.

                   1 escáner

                   1 TV convencional

Aula de informática         16 ordenadores

Educación Infantil          7 ordenadores portátiles

                           2 ordenadores

                   AULARIO     1 impresora inxección

                   MAIOR      1 TV analóxica

                           1 vídeo-DVD.

                           1 ordenador
                   CASITA
                           1 TV analóxica

2º Ciclo de Primaria         7 ordenadores portátiles

Aula de PT              1 ordenador

Aula de AL              1 ordenador

Biblioteca/ Sala de usos múltiples  2 ordenadores
                                             8
1 ordenador

                    1 canón de imaxe fixo.

                    1 pantalla

                    1 pizarra dixital                    1 TV analóxica

                    1 vídeo analóxico

                    1 DVD

                    1 portáltil

Sala 1 prefabricada          1 ordenador

                    1 canón de imaxe fixo.

                    1 pantalla

Búnker da sala profesores       1 vídeocámara analóxica

                    4 cámaras dixitais.

Búnker de secretaría          8 ordenadores sen estrear

                    2 portátiles sen estrear
4. Equipo TIC
 ESPECIALIDADE       NOME E APELIDOS            AULA

 E. Primaria        José Vilar López            1º B

 E. Primaria        Beatriz Iglesias Rodríguez       3º A

 E. Primaria        Alejandro Mera Cuevas         2º A

 E. Primaria        Hortensia Bautista Fernández      4ª C

 E. Primaria        María Taboada Blanco          4º A

 E. Primaria        Gloria Phillipon de Arriba       3º D

 E. Infantil        Paloma Manzano González

 Inglés           Judit Puente-Dodd Fernández
5. Plan de avaliación


                                     9
Avaliación continua. Rexistraranse os obxectivos que se vaian acadando así como
as dificultades que se vaian atopando durante o proceso e reflexionarase e
buscaranse as súas causas.

Avaliación final. Anotaránse os obxectivos acadados e os aspectos a mellorar para o
vindeiro curso; servirá como proceso de autoevaluación.

Instrumentos de avaliación.

    Enquisas ó alumnado, profesorado e familias.

    Observación directa e rexistro do desenvolvemento do proxecto.
    Ponteareas, 8 de outubro de 2010.
EQUIPO DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN
                                        10

Más contenido relacionado

Destacado(8)

Aplicacion De La Tabla De ContenidoAplicacion De La Tabla De Contenido
Aplicacion De La Tabla De Contenido
LinaSchmidtG281 vistas
Practica  9Practica  9
Practica 9
Pati Hernandez253 vistas
Nivelación 8ºANivelación 8ºA
Nivelación 8ºA
LinaSchmidtG306 vistas
Extinción de los contratos de trabajoExtinción de los contratos de trabajo
Extinción de los contratos de trabajo
Ana Lopez de Ayala1.7K vistas
Wikis- WikispaceWikis- Wikispace
Wikis- Wikispace
Claritza838 vistas
Pasos Para Calcular Una NóMinaPasos Para Calcular Una NóMina
Pasos Para Calcular Una NóMina
Carolina Glez317.9K vistas

Similar a Plan tic 2010 2011

AbalarAbalar
AbalarJose Vilar
210 vistas10 diapositivas
Proxecto abalarProxecto abalar
Proxecto abalarinfantilcouceiro
180 vistas8 diapositivas
01. introduccion01. introduccion
01. introduccionecoiote
251 vistas21 diapositivas
Pizarra dixital interactivaPizarra dixital interactiva
Pizarra dixital interactivaJesús Castro
398 vistas21 diapositivas
Pizarra dixital interactivaPizarra dixital interactiva
Pizarra dixital interactivaJesús Castro
272 vistas21 diapositivas

Similar a Plan tic 2010 2011(20)

Grupo De TraballoGrupo De Traballo
Grupo De Traballo
Eduardo Rodríguez Machado163 vistas
AbalarAbalar
Abalar
Jose Vilar210 vistas
Proxecto abalarProxecto abalar
Proxecto abalar
infantilcouceiro180 vistas
01. introduccion01. introduccion
01. introduccion
ecoiote251 vistas
Pizarra dixital interactivaPizarra dixital interactiva
Pizarra dixital interactiva
Jesús Castro398 vistas
Pizarra dixital interactivaPizarra dixital interactiva
Pizarra dixital interactiva
Jesús Castro272 vistas
Tarefa modulo 4 ABALARTarefa modulo 4 ABALAR
Tarefa modulo 4 ABALAR
juan josé 123 vistas
Vagalume ticsVagalume tics
Vagalume tics
Soniafp124 vistas
Directrices teletraballo Consellería EducaciónDirectrices teletraballo Consellería Educación
Directrices teletraballo Consellería Educación
orientacionjuanadevega172 vistas
Presentación espazo abalarPresentación espazo abalar
Presentación espazo abalar
Marta Pérez Lage181 vistas
Cuadernillo DesireCuadernillo Desire
Cuadernillo Desire
Carlos Parada Gandos727 vistas
PLAN DIXITAL.pdfPLAN DIXITAL.pdf
PLAN DIXITAL.pdf
CEIPN1TUI21.4K vistas
Presentación ABALARPresentación ABALAR
Presentación ABALAR
Fiz233 vistas
Presentación AbalarPresentación Abalar
Presentación Abalar
eclogita220 vistas
Presentación abalarPresentación abalar
Presentación abalar
Anamadosa167 vistas
Plan T I CPlan T I C
Plan T I C
guest62e307204 vistas
Plan TicPlan Tic
Plan Tic
rociodeirena162 vistas
Plan TicPlan Tic
Plan Tic
teacherchus137 vistas

Más de profesorbouzabrey

Alfombrado das rúasAlfombrado das rúas
Alfombrado das rúasprofesorbouzabrey
336 vistas32 diapositivas
PlcPlc
Plcprofesorbouzabrey
321 vistas13 diapositivas
Plan de convivenciaPlan de convivencia
Plan de convivenciaprofesorbouzabrey
368 vistas23 diapositivas
Manexo da impresoraManexo da impresora
Manexo da impresoraprofesorbouzabrey
210 vistas4 diapositivas
InformaciónInformación
Informaciónprofesorbouzabrey
243 vistas8 diapositivas

Más de profesorbouzabrey(20)

Alfombrado das rúasAlfombrado das rúas
Alfombrado das rúas
profesorbouzabrey336 vistas
PlcPlc
Plc
profesorbouzabrey321 vistas
Plan de convivenciaPlan de convivencia
Plan de convivencia
profesorbouzabrey368 vistas
Manexo da impresoraManexo da impresora
Manexo da impresora
profesorbouzabrey210 vistas
Introducir datos no blogIntroducir datos no blog
Introducir datos no blog
profesorbouzabrey188 vistas
InformaciónInformación
Información
profesorbouzabrey243 vistas
Equipo ticEquipo tic
Equipo tic
profesorbouzabrey215 vistas
Equipo infantilEquipo infantil
Equipo infantil
profesorbouzabrey285 vistas
Equipo directivoEquipo directivo
Equipo directivo
profesorbouzabrey195 vistas
Equipo convivenciaEquipo convivencia
Equipo convivencia
profesorbouzabrey193 vistas
Equipo bibliotecaEquipo biblioteca
Equipo biblioteca
profesorbouzabrey218 vistas
Equipo 3º cicloEquipo 3º ciclo
Equipo 3º ciclo
profesorbouzabrey262 vistas
Equipo 2º cicloEquipo 2º ciclo
Equipo 2º ciclo
profesorbouzabrey266 vistas
Equipo 1º cicloEquipo 1º ciclo
Equipo 1º ciclo
profesorbouzabrey201 vistas
Enderezos web de utilidadeEnderezos web de utilidade
Enderezos web de utilidade
profesorbouzabrey1.2K vistas
DesvíoDesvío
Desvío
profesorbouzabrey167 vistas
Datos xeraisDatos xerais
Datos xerais
profesorbouzabrey169 vistas
Datos das enquisasDatos das enquisas
Datos das enquisas
profesorbouzabrey190 vistas
Coordinación pedagóxicaCoordinación pedagóxica
Coordinación pedagóxica
profesorbouzabrey243 vistas
Actividades extraescolares horarioActividades extraescolares horario
Actividades extraescolares horario
profesorbouzabrey209 vistas

Plan tic 2010 2011

 • 1. PLAN DE INTRODUCCIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN CURSO 2.010 - 2011 CONTEXTUALIZACIÓN Partimos dun centro -C.E.I.P. Fermín Bouza Brey/ Ponteareas- que ten unha dotación insuficiente de ordenadores para o nº de alumnos/as (máis de 600) que ten matriculados. A maioría dos ordenadores están obsoletos e non soportan os programas educativos actuais mási básicos. Os teclados e ratóns adoitan estar inservibles debido à insufciente dotación de ordenadores por alumno/a (16 ordenadores para máis de 600 alumnos/as). Hai problemas de horario para que o alumnado de infantil acuda á aula de informática. O alumnado tampouco pode realizar actividades de impresión ou escaneo da información coa que vai a traballar. O centro educativo (de 28 unidades) só conta cunha pizarra dixital. A aula de informática non ten suficiente luz natural e a non ten a necesaria ventilación para un espazo tan pequeno no que se atopan acendidos durante cinco horas seguidas 16 ordenadores, xunto cunha media de 20 alumnos/as. XUSTIFICACIÓN No Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia establécese 1. Artigo 3º.-Obxectivos da educación primaria (...) i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que recibe e elabora. j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais. 2. Artigo 6º.-Áreas de coñecemento. (...) 1
 • 2. 3. Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunha das áreas da etapa, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación e a educación en valores traballaranse en todas as áreas. (...) 5. Os centros docentes elaborarán e aplicarán, ademais, o plan de introducción das tecnoloxías da información e da comunicación que se axustará ás directrices que se publican como anexo V deste decreto. 3. No ANEXO I sinálase como competencias básicas (...) 4. Tratamento da información e competencia dixital. (...) Tratamento da información e competencia dixital. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, e para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse. Está asociada coa procura, selección, rexistro e tratamento ou análise da información, utilizando técnicas e estratexias diversas para acceder a ela segundo a fonte á cal se acuda e o soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, dixital ou multimedia). Require o dominio de linguaxes específicas básicas (textual, numérica, icónica, visual, gráfica e sonora) e das súas pautas de descodificación e de transferencia, así como aplicar en distintas situacións e contextos o coñecemento dos diferentes tipos de información, das súas fontes, das súas posibilidades e da súa localización, así como as linguaxes e soportes. 4. ANEXO V axústanse as directrices do Plan de introducción das tecnoloxías da información e da comunicación, especifícanse os elementos da competencia dixital. “Trátase de que o alumnado, ao rematar a escolarización obrigatoria, acade unha competencia dixital. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das TIC como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse. Para que isto se poida poñer en práctica con garantía de éxito e de coherencia, resulta necesaria a creación dun plan de introducción das tecnoloxías da información e da comunicación no centro e na aula coa participación activa de todo o equipo docente, que unha 2
 • 3. vez aprobado, se incorporará á programación xeral anual de centro, e a súa avaliación, á súa memoria. Cada proxecto será único atendendo ás características e ás posibilidades que se poden acadar tendo en conta a situación xeográfica, o tipo de alumnado, a formación do profesorado e as infraestructuras dispoñibles. Deseñaranse unhas pautas para realizar un seguimento e avaliación do plan, polo menos trimestral, polas persoas coordinadoras de ciclo e -en caso de existir- pola persoa coordinadora do plan, que determinarán, se é o caso, aspectos a mellorar. 3
 • 4. 1. OBXECTIVOS. Neste apartado indícanse os obxectivos xerais establecidos no ANEXO V do Decreto 130/2007. Estes obxectivos xerais desglósanse en obxectivos máis concretos a desenvolver no actual curso escolar. 1. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración con toda a comunidade educativa. 2. Coordinar a acción do profesorado de distintas áreas e materias en relación ao traballo coas TIC. 3. Facilitar o acceso a esta ferramenta por parte do alumnado con necesidades especiais de apoio educativo e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 4. Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e transmitir valores sociais e de respecto doutros costumes e outras formas de vida. 5. Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o seu afán de coñecemento. 6. Fornecer ao alumnado estratexias para obter e xestionar a información conseguida mediante o uso das TIC. 7. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos nas diferentes áreas do currículo. 8. Utilizar o ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación e de expresión das propias ideas. 9. Potenciar a comunicación cos seus iguais. 10. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao aproveitar as posibilidades que ofrecen as TIC. 11. Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula: programacións, proxectos, explicacións, actividades... 12. Consultar e obter información a través das TIC, tanto para temas profesionais como para experiencias interesantes para a súa actividade docente. 13. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración como a internet. 14. Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación, de maneira que se constitúan nun elemento común de información e de contacto con todos os axentes do proceso educativo, facilitando a conexión entre eles. 4
 • 5. 15. A través das asociacións de nais e de pais dos centros, poñer en marcha mecanismos para aproveitar a infraestrutura tecnolóxica e favorecer a adquisición por parte de nais e pais dos coñecementos necesarios para un uso proveitoso das TIC. 16. Favorecer a superación das limitacións de acceso ás TIC derivadas das desigualdades sociais. BLOQUE 1: AS TIC PARA A COMUNICACIÓN INTERNA Obxectivos - Mellorar a páxina web do centro. Crear un área privada para o profesorado de tal xeito que nela se poda acceder a todos os documentos ou informacións que os diferentes equipos queran transmitir. - Conformar un equipo de mantemento da web distribuíndo as tarefas de mantemento das diferentes páxinas. - Lograr a implicación de todo o profesorado na mellora dos contidos. - Lograr a implicación da ANPA na mellora dos contidos. - Lograr que todas as aulas teñan polo menos un ordenador e conexión a internet. - Programar un curso en coordinación co CFR de Vigo sobre seguridade na rede e sistemas de protección antivirus dirixido ao profesorado do centro. BLOQUE 2: AS TIC COMO TECNOLOXÍA DIDÁCTICA Obxectivos - Facer unha avaliación dos programas instalados e das preferencias de uso polo profesorado respecto ás distintas áreas e materias do currículo. - Facer un mantemento e control rutinario dos ordenadores buscando a súa maior operatividade e a súa protección contra ataques de virus (malware ou código malicioso). - Facer un rexistro dos ordenadores que debido a súa antigüidade non soportan os programas didácticos actuais co obxectivo de substituir compoñentes ou actualizalos se é posible. 5
 • 6. - Rendibilizar os ordenadores que aínda están sen estrear, antes de que queden obsoletos. - Instalar ou mercar programas educativos de interese educativo. - Utilizar regularmente programas informáticos que potencien os procesos cognitivos. - Facer uso da pizarra dixital na sala 1 prefabricada –adicada a medios audiovisuais- para que non interfira co horario de biblioteca asignado a cada titoría e así poder empregar este recurso todo o profesorado. - Facer uso dos escáneres e impresoras que están sen estrear, antes de que se estropeen pola falta de uso. BLOQUE 3: AS TIC COMO COMPETENCIA PERSOAL PARA O ALUMNADO Obxectivos - Achegar a todo o alumnado o coñecemento e uso responsable das novas TIC. - Aproveitar as sesións de informática para introducir o uso dos seguintes programas: Paint, word, excel. - Saber obter e manipular información obtida na rede que fomenten a comprensión, interiorización e adquisición de novos contidos. - Empregar adecuadamente os diferentes materiaris multimedia e programa educativos. - Utilizar os buscadores de internet para resolver problemas de contidos das distintas áreas . - Configuraciòn persoal de correo-e e blog. - Coñecer a importancia e a utilización dun antivirus como ferramenta de seguridade. BLOQUE 4: AS TIC PARA O INTERCAMBIO SOCIOCULTURAL Obxectivos - Mellorar a disposición de enlaces con outros centros. - Impulsar a correspondencia entre alumnos/as de diversos centros e/ou países . - Facer un uso e manexo responsable da información en internet. 6
 • 7. 2. METODOLOXÍA No desenvolvemento deste plan teranse en conta os seguintes criterios: 2.1. Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos. 2.2. Utilización e aproveitamento dos recursos humanos e materiais existentes no centro en beneficio do proxecto. 2.3. Organización dos espazos do centro. 2.4. Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, atención ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo e medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade por parte de persoas dos dous sexos e de diferentes condicións sociais. 2.5. Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia para a obtención de información e para a aprendizaxe. 2.6. Detección de necesidades formativas do profesorado. Elaboración dun plan de formación interno que permita difundir boas prácticas e aproveitar ideas e coñecementos dos compañeiros e compañeiras docentes. 2.7. Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade educativa en xeral, de maneira que se fomente a súa participación nel. 3. Recursos. ADSCRICIÓN/ESPACIO DOTACIÓN Dirección 1 ordenador 1 fax 1 ordenador portátil 1 impresora láser Xefatura de Estudios 1 ordenador 1 impresora de inxección. 1 portátil Secretaría 3 ordenadores 7
 • 8. 1 impresora láser 1 impresora de inxección 1 escáner 1 impresora-fotocopiadora en rede 1 impresora- fotocopiadora color (encuadernadora) 1 portátil Departamento de Orientación 1 ordenador 1 impresora láser Sala de profesores 5 ordenadores. 1 escáner 1 TV convencional Aula de informática 16 ordenadores Educación Infantil 7 ordenadores portátiles 2 ordenadores AULARIO 1 impresora inxección MAIOR 1 TV analóxica 1 vídeo-DVD. 1 ordenador CASITA 1 TV analóxica 2º Ciclo de Primaria 7 ordenadores portátiles Aula de PT 1 ordenador Aula de AL 1 ordenador Biblioteca/ Sala de usos múltiples 2 ordenadores 8
 • 9. 1 ordenador 1 canón de imaxe fixo. 1 pantalla 1 pizarra dixital 1 TV analóxica 1 vídeo analóxico 1 DVD 1 portáltil Sala 1 prefabricada 1 ordenador 1 canón de imaxe fixo. 1 pantalla Búnker da sala profesores 1 vídeocámara analóxica 4 cámaras dixitais. Búnker de secretaría 8 ordenadores sen estrear 2 portátiles sen estrear 4. Equipo TIC ESPECIALIDADE NOME E APELIDOS AULA E. Primaria José Vilar López 1º B E. Primaria Beatriz Iglesias Rodríguez 3º A E. Primaria Alejandro Mera Cuevas 2º A E. Primaria Hortensia Bautista Fernández 4ª C E. Primaria María Taboada Blanco 4º A E. Primaria Gloria Phillipon de Arriba 3º D E. Infantil Paloma Manzano González Inglés Judit Puente-Dodd Fernández 5. Plan de avaliación 9
 • 10. Avaliación continua. Rexistraranse os obxectivos que se vaian acadando así como as dificultades que se vaian atopando durante o proceso e reflexionarase e buscaranse as súas causas. Avaliación final. Anotaránse os obxectivos acadados e os aspectos a mellorar para o vindeiro curso; servirá como proceso de autoevaluación. Instrumentos de avaliación. Enquisas ó alumnado, profesorado e familias. Observación directa e rexistro do desenvolvemento do proxecto. Ponteareas, 8 de outubro de 2010. EQUIPO DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 10