Arte 
hispanomusulmán
AARRTTEE DDEE TTAAIIFFAASS 
((11003311--ffiinnaalleess SS.. XXII)) 
 LLooss pprriimmeerrooss rreeiinnooss ddee TTaaiiffaa...
 Los reinos iinntteennttaann ccoommppeettiirr eenn bbeelllleezzaa ppeerroo 
aall nnoo tteenneerr mmeeddiiooss ssuupplleen...
AAlljjaaffeerrííaa ddee ZZaarraaggoozzaa
 La Aljafería fue construida por eell rreeyy ddee llaa ppooddeerroossaa ttaaiiffaa ddee 
ZZaarraaggoozzaa.. EExxtteerriio...
 Destacan también los baños árabes y particularmente, eell ddeell BBaaññuueelloo ddee 
GGrraannaaddaa.. 
 EEss ddeell ss...
 Santa María la Blanca:: ppoosseeee ccaappiitteelleess 
pprrooppiiooss ddeell ppeerrííooddoo yy llooss ppiillaarreess 
pp...
 d Del siglo XI data lo más antiguo dee llaass aallccaazzaabbaass ddee MMáállaaggaa,, 
AAllmmeerrííaa yy GGrraannaaddaa.....
AALLMMOORRÁÁVVIIDDEESS ((XXII--XXIIIIII)) 
 SSee ccaarraacctteerriizzaann ppoorr eell uussoo 
ssiisstteemmááttiiccoo ddee...
AALLMMOOHHAADDEESS 
 PPuueebblloo bbeerréébbeerr,, 
ddooggmmááttiiccoo qquuee 
rreecchhaazzaabbaa ccoommoo 
bbllaassffeem...
Arte almohade: 
 Buscaban la sencillez yy ppoorr eelllloo,, ssuuss oobbrraass ssoonn 
aauusstteerraass,, ddee llaaddrriil...
MMeezzqquuiittaa ddee SSeevviillllaa 
 SS.. XXIIII.. SSee ccoonnsseerrvvaa eell ppaattiioo yy eell aallmmiinnaarr qquuee ...
 La Giralda: 
 La situación ddee eessttee aallmmiinnaarr eessttáá ddeessppllaazzaaddaa 
ddeebbiiddoo aa llooss pprroobbl...
 TTiieennee 33 ccuueerrppooss.. 
 EEnn eell iinnffeerriioorr llooss 
ppaarraammeennttooss aappaarreecceenn 
ddiivviiddii...
TToorrrree ddeell OOrroo 
 FFoorrmmaa ppaarrttee ddee llaa rreeeeddiiffiiccaacciióónn aallmmoohhaaddee 
ddee llaass mmuur...
 Planta ddooddeeccaaggoonnaall yy ppoosseeee 22 
ccuueerrppooss ssuuppeerrppuueessttooss ssiieennddoo llaa 
lliinntteerrn...
AARRTTEE NNAAZZAARRÍÍ 
 EEssttee ppeerrííooddoo aarrttííssttiiccoo ssee ddaa ddeessddee qquuee llaa 
ddiinnaassttííaa nna...
AAllhhaammbbrraa 
 EEss uunnaa mmeeddiinnaa pprriinncciippeessccaa llllaammaaddaa ““ccaassttiilllloo 
rroojjoo”” ppoorr e...
 Estaba situada en uunnaa ccoolliinnaa aall mmaarrggeenn ddeell 
nnúúcclleeoo uurrbbaannoo ddee GGrraannaaddaa yy eenn ee...
 El primer recinto ffuuee llaa aallccaazzaabbaa,, ccoonnssttrruuiiddaa 
ppoorr MMuuhhaammmmaadd ((SS..XXIIIIII)) ccoonn u...
 Muhammad II realiza eell GGeenneerraalliiffee aa ppaarrttiirr 
ddee llaa rroottuurraacciióónn ddee uunnaa ffiinnccaa aag...
JARDINES GENERALIFE
El Palacio:: 
 am Dentro del recinto amuurraallllaaddoo vvaa aa aapprroovveecchhaarr 
llaass pprrooppiiaass mmuurraalllla...
 La decoración es muy iimmppoorrttaannttee:: llaass eennjjuuttaass ssee ccaallaann 
eenn ffoorrmmaa ddee cceelloossííaa,,...
 Yusuf I reconstruyó llaa mmuurraallllaa ddeessttaaccaannddoo 
eenn eellllaa llaa PPuueerrttaa ddee llaa EExxppllaannaadd...
EEnn eell tteecchhoo 
aappaarreecceenn 
rreepprreesseennttaaddooss llooss 
ssiieettee cciieellooss ddeell 
PPaarraaííssoo ...
 Muhammad V da la ccoonnffiigguurraacciióónn aaccttuuaall aa llooss 
ppaallaacciiooss.. DDeessttaaccaa eell ppaattiioo dd...
PPaattiioo ddee llooss LLeeoonneess
Sala de los Mocárabes
SSaallaa ddee llooss AAbbeenncceerrrraajjeess
SSaallaa ddee llooss RReeyyeess
SSaallaa ddee llaass 
DDooss HHeerrmmaannaass 
MMiirraaddoorr ddee 
DDaarraaxxaa
PPuueerrttaa ddeell vviinnoo:: 
ccoonnssttrruuiiddaa ppaarraa 
ccoonnmmeemmoorraarr llaa 
ttoommaa ddee llaa 
ppllaazzaa d...
Menxuar: sala de audiencias y administración ddee jjuussttiicciiaa..
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Arte hispano musulmán ii 2014

388 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
388
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
32
Acciones
Compartido
0
Descargas
5
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Arte hispano musulmán ii 2014

 1. 1. Arte hispanomusulmán
 2. 2. AARRTTEE DDEE TTAAIIFFAASS ((11003311--ffiinnaalleess SS.. XXII))  LLooss pprriimmeerrooss rreeiinnooss ddee TTaaiiffaass ffrruuttoo ddee llaa ddeessiinntteeggrraacciióónn ddeell CCaalliiffaattoo dduurraann hhaassttaa llaa lllleeggaaddaa ddee llooss aallmmoorráávviiddeess aa llaa PPeenníínnssuullaa qquuee ddeessttiittuuyyeenn aa llooss rreeyyeezzuueellooss ddee eessttooss eessttaaddooss yy uunniiffiiccaann llaa EEssppaaññaa mmuussuullmmaannaa..  EEll aarrttee mmuussuullmmáánn ssee ffrraacccciioonnóó ttaammbbiiéénn yy vvaa aa eessttaarr mmaarrccaaddoo ppoorr llaa ccoonnssttrruucccciióónn ddee mmuurraallllaass aallrreeddeeddoorr ddee llaass cciiuuddaaddeess,, nnoorrmmaallmmeennttee aa bbaassee ddee bbaarrrroo aappiissoonnaaddoo.. EEssttaass mmuurraallllaass ssee ccoonnssttrruuyyeenn ccoonn mmoottiivvoo ddee llooss rroocceess ccoonnttiinnuuooss ccoonn ssuuss vveecciinnooss ddoonnddee llaa mmoovviilliiddaadd ddee llaass ffrroonntteerraass eess ccoonnssttaannttee..
 3. 3.  Los reinos iinntteennttaann ccoommppeettiirr eenn bbeelllleezzaa ppeerroo aall nnoo tteenneerr mmeeddiiooss ssuupplleenn llaa ppoobbrreezzaa ddee llooss mmaatteerriiaalleess ((llaaddrriilllloo)) ccoonn uunnaa rriiccaa ddeeccoorraacciióónn qquuee llooss rreeccuubbrree,, ddeessttaaccaannddoo llaa rreeaalliizzaaddaa eenn yyeessoo..  DDeessttaaccaann llaass aarrqquueerrííaass ddee aarrccooss lloobbuullaaddooss,, ppoolliilloobbuullaaddooss yy mmiixxttiillíínneeooss,, llooss aarrccooss ddee hheerrrraadduurraa aappuunnttaaddooss yy sseemmiicciirrccuullaarreess..  TTaammbbiiéénn eess llaa ééppooccaa ddeell eesspplleennddoorr ppaallaacciieeggoo ddee llooss rreeyyeess ddee ccaaddaa TTaaiiffaa,, aauunnqquuee ppaarraaddóójjiiccaammeennttee ccoonnttaammooss ccoonn ppooccooss eelleemmeennttooss ddee eessttaa ééppooccaa qquuee sseeaann bbiieenn ccoonnsseerrvvaaddooss ((ssaallvvoo llaa AAlljjaaffeerrííaa))..
 4. 4. AAlljjaaffeerrííaa ddee ZZaarraaggoozzaa
 5. 5.  La Aljafería fue construida por eell rreeyy ddee llaa ppooddeerroossaa ttaaiiffaa ddee ZZaarraaggoozzaa.. EExxtteerriioorrmmeennttee ttiieennee aassppeeccttoo ddee ffoorrttaalleezzaa,, pprreesseennttaannddoo uunn rreecciinnttoo ccaassii ccuuaaddrraaddoo ccoonn 1166 ttoorrrreess cciillíínnddrriiccaass yy uunnaa ccuuaaddrraaddaa,, llaa ddeell hhoommeennaajjee,, qquuee ssee aallzzaa eenn eell ccoossttaaddoo sseepptteennttrriioonnaall ddee llaa ffoorrttaalleezzaa..  EEnn ssuu iinntteerriioorr yy ddeessppllaazzáánnddoonnooss hhaacciiaa eell ssuurr aa ppaarrttiirr ddee llaa cciittaaddaa ttoorrrree hhaayy ttrreess ssaallaass ppaallaacciieeggaass,, llaa ddee llaa CChhiimmeenneeaa,, llaa ddeell eennttrraaddaa aall OOrraattoorriioo yy llaa ssaallaa ddee llooss MMáárrmmoolleess.. IInnmmeeddiiaattaammeennttee mmááss aall ssuurr ssee aabbrrííaa eell ggrraann ppaattiioo rreeccttaanngguullaarr..  EEll OOrraattoorriioo ssee aabbrree mmeeddiiaannttee ppuueerrttaa ddee hheerrrraadduurraa yy ddaa ppaassoo aa uunn rreecciinnttoo ccuuaaddrraaddoo qquuee ssee eelleevvaa ppaassaannddoo aa uunn ooccttóóggoonnoo mmeeddiiaannttee aacchhaaffllaannaammiieennttoo ddee llooss áánngguullooss.. EEnn eell cchhaafflláánn ssuurreessttee eessttáá eell mmiihhrraabb ccuubbiieerrttoo ppoorr bbóóvveeddaa ggaalllloonnaaddaa yy eessppeeccttaaccuullaarr ppuueerrttaa ddee hheerrrraadduurraa eexxccéénnttrriiccaa aall iinnttrraaddóóss,, ddee rraaiiggaammbbrree ccaalliiffaall..  AAddeemmááss ddeell oorraattoorriioo,, lloo mmááss eessppeeccttaaccuullaarr ddee llaa AAlljjaaffeerrííaa ssoonn llaass ssaallaass ccoonn ppóórrttiiccooss --eessppeecciiaallmmeennttee eell ddee llaa CChhiimmeenneeaa-- aa bbaassee ddee aarrccooss aappuunnttaaddooss yy ppoolliilloobbuullaaddooss yy ccoommppuueessttooss eennttrreeccrruuzzaaddooss
 6. 6.  Destacan también los baños árabes y particularmente, eell ddeell BBaaññuueelloo ddee GGrraannaaddaa..  EEss ddeell ssiigglloo XXII yy ddiissppoonnee ddee uunnaa sseerriiee ddee eessttaanncciiaass aabboovveeddaaddaass ccoonn óóccuullooss eessttrreellllaaddooss uu ooccttooggoonnaalleess.. TTrraass eell vveessttuuaarriioo ssee ddiissppoonneenn eell ffrriiggiiddaarriiuumm,, tteeppiiddaarriiuumm yy ccaallddaarriiuumm..  FFrriiggiiddaarriioo yy ccaallddaarriioo ssoonn ssiimmiillaarreess ddee ppllaannttaa rreeccttaanngguullaarr yy ccoonn aattaajjooss ddee aarrccooss ddee hheerrrraadduurraa eenn ssuuss eexxttrreemmooss..  EEll tteeppiiddaarriioo eess llaa ssaallaa mmááss ccoonnoocciiddaa ppoorr ssuuss ggaalleerrííaass ddee aarrccooss ddee hheerrrraadduurraa ssoobbrree ccoolluummnnaass ccuuyyooss ccaappiitteelleess ssoonn ddiissttiinnttooss,, llaa mmaayyoorrííaa rreeuuttiilliizzaaddooss ddee ééppooccaa ccaalliiffaall yy rroommaannaa.. LLaass pprrooppiiaass aarrqquueerrííaass yy bbóóvveeddaass ssoonn ddee llaaddrriilllloo yy ddee nnuueevvoo eess rreesseeññaabbllee llaa iilluummiinnaacciióónn mmeeddiiaannttee ccllaarraabbooyyaass ooccttooggoonnaalleess..
 7. 7.  Santa María la Blanca:: ppoosseeee ccaappiitteelleess pprrooppiiooss ddeell ppeerrííooddoo yy llooss ppiillaarreess ppoolliiggoonnaalleess ccoonn uunnaa ffrraannjjaa ddeeccoorraattiivvaa ddee yyeessoo yy aa ttrrééppaannoo..
 8. 8.  d Del siglo XI data lo más antiguo dee llaass aallccaazzaabbaass ddee MMáállaaggaa,, AAllmmeerrííaa yy GGrraannaaddaa..  LLaa aallccaazzaabbaa ddee AAllmmeerrííaa eess uunnaa iimmppoonneennttee oobbrraa ddee JJaaiirráánn ((11001122--11002288))..  AAddeemmááss ddee llooss rreecciiooss mmuurrooss yy ttoorrrreeoonneess qquuee ssee cciiññeenn aa llaass iirrrreegguullaarriiddaaddeess ddeell tteerrrreennoo,, eess nneecceessaarriioo ddeessttaaccaarr vvaarriiaass ccáámmaarraass ccoonn aa llaass qquuee ssee aacccceeddee ppoorr ppuueerrttaass ddee hheerrrraadduurraa..
 9. 9. AALLMMOORRÁÁVVIIDDEESS ((XXII--XXIIIIII))  SSee ccaarraacctteerriizzaann ppoorr eell uussoo ssiisstteemmááttiiccoo ddeell llaaddrriilllloo yy mmaammppoosstteerrííaa,, aarrccooss ppoolliilloobbuullaaddooss yy mmiixxttiillíínneeooss yy ddeeccoorraacciióónn ggeeoommééttrriiccaa eenn ffoorrmmaa ddee rreedd ddee rroommbbooss ((sseebbkkaa))..  TTaammbbiiéénn ddeessttaaccaann llaass bbóóvveeddaass ccoonn mmooccáárraabbeess yy aarrccooss eenn ccoorrttiinnaa..  MMiihhrraabb ddee llaa mmeezzqquuiittaa ddee AAllmmeerrííaa yy ffoorrttiiffiiccaacciioonneess ddee CCaassttiilllleejjoo ddee MMoonntteeaagguuddoo eenn MMuurrcciiaa..
 10. 10. AALLMMOOHHAADDEESS  PPuueebblloo bbeerréébbeerr,, ddooggmmááttiiccoo qquuee rreecchhaazzaabbaa ccoommoo bbllaassffeemmooss aa qquuiieenn ppoonnííaa aattrriibbuuttooss hhuummaannooss aa AAlláá..  LLuucchhaarroonn ccoonnttrraa llooss aallmmoorráávviiddeess yy ppeenneettrraarroonn eenn llaa PPeenníínnssuullaa ccuullmmiinnaannddoo eenn llaa vviiccttoorriiaa ccoonnttrraa llooss ccrriissttiiaannooss eenn AAllaarrccooss ((SS.. XXIIII)) ppeerroo eemmppeezzaarrííaann ssuu ddeeccaaddeenncciiaa ccoonn llaass NNaavvaass ddee TToolloossaa ((11221122))..
 11. 11. Arte almohade:  Buscaban la sencillez yy ppoorr eelllloo,, ssuuss oobbrraass ssoonn aauusstteerraass,, ddee llaaddrriilllloo yy ccoonn eessppaacciiooss vvaaccííooss ppaarraa ddeessccaannssaarr llaa vviissttaa..  UUssaann llaa mmaammppoosstteerrííaa yy eell aarrccoo ddee hheerrrraadduurraa aappuunnttaaddooss..  EEnn ssuuss mmeezzqquuiittaass rreedduucceenn eell ttaammaaññoo ddeell ppaattiioo yy ssoobbrreessaalleenn eenn ddiimmeennssiioonneess llaa nnaavvee cceennttrraall yy llaa qquuee ddiissccuurrrree ppaarraalleellaa aa llaa qquuiibbllaa ffoorrmmaaddoo uunnaa ““TT””..  EEnn SSeevviillllaa,, ccaappiittaall ddee ssuuss eessttaaddooss aannddaalluucceess,, ddeessttaaccaann aallgguunnooss ddee ssuuss eeddiiffiicciiooss ccllaavvee..
 12. 12. MMeezzqquuiittaa ddee SSeevviillllaa  SS.. XXIIII.. SSee ccoonnsseerrvvaa eell ppaattiioo yy eell aallmmiinnaarr qquuee eess ccoonnoocciiddoo ppoorr llaa ggiirraallddaa ddeessddee eell SS.. XXVVII..  EEll oorraattoorriioo ccoonn 1177 nnaavveess ffuuee ddeessttrruuiiddoo ppaarraa ccoonnssttrruuiirr llaa ccaatteeddrraall..  OOrriiggiinnaarriiaammeennttee,, nnooss eennccoonnttrráábbaammooss eenn llaa ppaarrttee aallttaa llaa qquuiibbllaa yy ddeellaannttee ddee eellllaa llaa nnaavvee ttrraannssvveerrssaall qquuee hhaaccee ddee ccrruucceerroo.. EEnn eell cceennttrroo,, eell mmiihhrraabb,, ccoonn 22 ccáámmaarraass llaatteerraalleess yy ddeellaannttee ddee ééll,, eell eessppaacciioo ddee llaa mmaaqqssuurraa.. AA llooss ppiieess,, eell ppaattiioo qquuee aaccttuuaallmmeennttee eess eell PPaattiioo ddee llooss NNaarraannjjooss ddee llaa ccaatteeddrraall..
 13. 13.  La Giralda:  La situación ddee eessttee aallmmiinnaarr eessttáá ddeessppllaazzaaddaa ddeebbiiddoo aa llooss pprroobblleemmaass ddee cciimmeennttaacciióónn ddee llooss qquuee nnooss hhaabbllaann ssuuss ccoonnssttrruuccttoorreess.. AAhhmmeedd bbeenn BBaassssoo yy AAllíí ddee GGoommaarraa,, rreessppoonnssaabblleess ddee ssuu ccoonnssttrruucccciióónn..  EEss uunn pprriissmmaa ddoonnddee ddeessttaaccaa llaa ddeeccoorraacciióónn eenn sseebbkkaa qquuee ttaappiizzaa ssuuss 44 ffrreenntteess,, eejjeerrcciieennddoo uunnaa ggrraann iinnfflluueenncciiaa eenn eell ppoosstteerriioorr aarrttee mmuuddééjjaarr..  SSeerrvvííaa ppaarraa llllaammaarr aa llaa aatteenncciióónn yy ddeennoottaarr llaa pprreesseenncciiaa ddee llaa mmeezzqquuiittaa..
 14. 14.  TTiieennee 33 ccuueerrppooss..  EEnn eell iinnffeerriioorr llooss ppaarraammeennttooss aappaarreecceenn ddiivviiddiiddooss eenn 33 ccaalllleess..  EEll cceennttrraall ooccuuppaa eell vveennttaannaajjee ccoonn aarrccooss mmááss aappuunnttaaddooss lloobbuullaaddooss qquuee eennmmaarrccaann vveennttaannaass ppaarrttiiddaass ppoorr uunnaa ccoolluummnnaa ssoobbrree llaa qquuee ddeessccaarrggaann aarrccooss ggeemmiinnaaddooss yy ccoonn ppeeqquueeññooss bbaallccoonneess..  LLaass ccaalllleess llaatteerraalleess ssoonn lliissaass hhaassttaa llaa mmiittaadd ((ttrriilloobbuullaaddoo ccoonn aallffiizz)) yy ppaarrttiirr ddee ééll,, ccoolluummnnaass aaddoossaaddaass ccoonn aarrccooss lloobbuullaaddooss ffoorrmmaannddoo uunnaa rreedd rroommbbooiiddaall..
 15. 15. TToorrrree ddeell OOrroo  FFoorrmmaa ppaarrttee ddee llaa rreeeeddiiffiiccaacciióónn aallmmoohhaaddee ddee llaass mmuurraallllaass ddee SSeevviillllaa,, ssiieennddoo uunnaa ttoorrrree aallbbaarrrraannaa oo vviiggííaa.. SSuu mmiissiióónn eerraa iimmppeeddiirr eell ppaassoo ppoorr llaa rriibbeerraa iizzqquuiieerrddaa ddeell GGuuaaddaallqquuiivviirr yy ccoonnttrroollaarr llaa eennttrraaddaa ddee nnaavvííooss eenn eell ppuueerrttoo.. PPaarraa eelllloo ccoonnttaabbaa ccoonn eell aauuxxiilliioo eenn llaa oottrraa oorriillllaa ddee uunn ffoorrttíínn ddeessddee eell qquuee ssee tteennddííaa uunnaa ccaaddeennaa qquuee aall tteennssaarrssee bbllooqquueeaabbaa eell ttrrááffiiccoo fflluuvviiaall..
 16. 16.  Planta ddooddeeccaaggoonnaall yy ppoosseeee 22 ccuueerrppooss ssuuppeerrppuueessttooss ssiieennddoo llaa lliinntteerrnnaa uunn aaññaaddiiddoo ddeell SS.. XXVVIIIIII  EEll cceennttrraall ddee ppiieeddrraa,, ssoobbrreessaallee aall eexxtteerriioorr yy eessttáá rreemmaattaaddoo ccoonn aallmmeennaass..  EEll ssuuppeerriioorr eess ddee llaaddrriilllloo..  PPoosseeee eessccaassaass vveennttaannaass yy uunn rreeccuubbrriimmiieennttoo aalliiccaattaaddoo ddee cceerráámmiiccaa vviiddrriiaaddaa yy ddoorraaddaa qquuee ppooddrrííaa eexxpplliiccaarr ssuu nnoommbbrree aall rreefflleejjaarr llooss rraayyooss ddeell ssooll aauunnqquuee oottrrooss aalluuddeenn aa llaa ccuussttooddiiaa ddeell oorroo aammeerriiccaannoo eenn ssuu iinntteerriioorr..
 17. 17. AARRTTEE NNAAZZAARRÍÍ  EEssttee ppeerrííooddoo aarrttííssttiiccoo ssee ddaa ddeessddee qquuee llaa ddiinnaassttííaa nnaazzaarríí ccoonnqquuiissttaa GGrraannaaddaa hhaassttaa qquuee ssoonn eexxppuullssaaddooss ((1122338--11449922))..  CCooiinncciiddee ccoonn llaa ddeessiinntteeggrraacciióónn ddeell IImmppeerriioo aallmmoohhaaddee yy ddeebbee ssuu ssuuppeerrvviivveenncciiaa aall ssuurrggiimmiieennttoo ddeell llííddeerr MMuuhhaammmmaadd iibbnn NNaassrr ccuuyyaa ddiinnaassttííaa ccoonn uunnaa ppoollííttiiccaa ddee vvaassaallllaajjee yy aalliiaannzzaa ccoonn llooss rreeyyeess ccaasstteellllaannooss ccoonnsseegguuiirrííaa mmaanntteenneerr eessttee rriinnccóónn aannddaalluussíí yy ddeessaarrrroollllaarr uunn eessttiilloo aarrttííssttiiccoo ddee ggrraann eesspplleennddoorr ccuuyyoo mmaayyoorr eexxppoonneennttee eess llaa AAllhhaammbbrraa ddee GGrraannaaddaa..
 18. 18. AAllhhaammbbrraa  EEss uunnaa mmeeddiinnaa pprriinncciippeessccaa llllaammaaddaa ““ccaassttiilllloo rroojjoo”” ppoorr eell ccoolloorr ddee llaa aarrcciillllaa uussaaddaa eenn llaa eeddiiffiiccaacciióónn ddee ssuuss mmuurrooss..  EEll rreecciinnttoo ssee ddiissttrriibbuuyyee eenn 33 nnúúcclleeooss iinnddeeppeennddiieenntteess:: aallccaazzaabbaa mmiilliittaarr,, ppaallaacciiooss rreeaalleess yy uunnaa cciiuuddaadd aauuttóónnoommaa,, uurrbbaanniizzaaddaa ccoonn ccaalllleess eessttrreecchhaass yy sseerrppeenntteeaanntteess ddoonnddee rreessiiddeenn ddiiggnnaattaarriiooss ddee llaa CCoorrttee,, ffuunncciioonnaarriiooss,, aarrtteessaannooss yy ppeerrssoonnaall ddeell sseerrvviicciioo yy ddoonnddee eessttáánn llaa CCaassaa ddee llaa MMoonneeddaa,, mmeezzqquuiittaass,, cceemmeenntteerriiooss,, aalljjiibbeess yy bbaaññooss ppúúbblliiccooss..
 19. 19.  Estaba situada en uunnaa ccoolliinnaa aall mmaarrggeenn ddeell nnúúcclleeoo uurrbbaannoo ddee GGrraannaaddaa yy eenn eellllaa ssee uussaarroonn ccoommoo mmaatteerriiaalleess llaa ppiieeddrraa,, llaaddrriilllloo rroojjoo,, mmáárrmmooll yy tteecchhuummbbrree ddee mmaaddeerraa ppaarraa eell aallzzaaddoo aarrqquuiitteeccttóónniiccoo yy ppaarraa llaa aarrqquuiitteeccttuurraa iinntteerriioorr.. YYeessoo,, eennrriiqquueecciiddoo ccoonn zzóóccaallooss ddee cceerráámmiiccaa yy aarrtteessoonnaaddoo ddee mmaaddeerraa,, mmaaddeerraa ddee cceeddrroo yy aazzuulleejjoo..  EEll iittiinneerraarriioo eessttáá qquueebbrraaddoo eexxiissttiieennddoo ddooss nnúúcclleeooss ccllaavvee:: llaa aallccaazzaabbaa yy llaa CCaassaa RReeaall..  AA ppeessaarr ddee qquuee vveemmooss eenn ssuu iinntteerriioorr ccúúppuullaass,, eess uunn ssiisstteemmaa aarrqquuiittrraabbaaddoo,, yyaa qquuee ééssttaass ssoonn ssiimmuullaaddaass ccoonn uunn aarrmmaazzóónn ddee mmaaddeerraa..
 20. 20.  El primer recinto ffuuee llaa aallccaazzaabbaa,, ccoonnssttrruuiiddaa ppoorr MMuuhhaammmmaadd ((SS..XXIIIIII)) ccoonn uunn ppaattiioo ddee aarrmmaass ppaarraa llaa gguuaarrnniicciióónn eenn eell áánngguulloo mmááss aallttoo yy ssaalliieennttee ddee llaa ccoolliinnaa..  CCoonnssiissttee eenn uunn ccoonnjjuunnttoo ddee ffoorrttiiffiiccaacciioonneess yy vviivviieennddaass ccoonnssttrruuiiddaass ccoonn ffiinneess mmiilliittaarreess..
 21. 21.  Muhammad II realiza eell GGeenneerraalliiffee aa ppaarrttiirr ddee llaa rroottuurraacciióónn ddee uunnaa ffiinnccaa aaggrrooppeeccuuaarriiaa ccoonnvviirrttiiéénnddoolloo eenn uunn ppaabbeellllóónn ddee rreeccrreeoo..  MMuuhhaammmmaadd IIIIII ((SS.. XXIIIIII)) iinnccoorrppoorraa llaa ccuullttuurraa ddeell aagguuaa yy llaa jjaarrddiinneerrííaa ccoonnssttrruuyyeennddoo eell ppaarrttaall.. Patio de la acequia
 22. 22. JARDINES GENERALIFE
 23. 23. El Palacio::  am Dentro del recinto amuurraallllaaddoo vvaa aa aapprroovveecchhaarr llaass pprrooppiiaass mmuurraallllaass yy ttoorrrreess uussaannddoo ddooss ssiisstteemmaass ccoonnssttrruuccttiivvooss.. AArrqquuiittrraabbaaddoo yy aabboovveeddaaddoo ((eenn rreeaalliiddaadd ffaallssoo aabboovveeddaaddoo))..  LLaass ccoolluummnnaass ssoonn ddee mmáárrmmooll,, ccoonn ffuussttee eessttiilliizzaaddoo,, ccoollllaarriinnooss eenn llaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr yy ccaappiitteelleess ccoommppuueessttooss ppoorr ddooss ppaarrtteess:: uunn ccuueerrppoo ppoolliiggoonnaall cciillíínnddrriiccoo ccoonn aaddoorrnnooss ddee llaacceerrííaass yy uunn ssuuppeerriioorr ccúúbbiiccoo ccoonn aattaauurriiqquueess oo mmooccáárraabbeess qquuee ssee eennssaanncchhaa ccoonnssiiddeerraabblleemmeennttee..
 24. 24.  La decoración es muy iimmppoorrttaannttee:: llaass eennjjuuttaass ssee ccaallaann eenn ffoorrmmaa ddee cceelloossííaa,, qquuee jjuunnttoo aa llooss ccaallaaddooss yy llaa ppoolliiccrroommííaa ddee llaass yyeesseerrííaass pprroovvooccaann eeffeeccttooss lluummíínniiccooss..  LLooss aarrccooss eennttrree ccoolluummnnaass yy ppaarreeddeess eessttrreecchhaass,, tteecchhooss yy ccúúppuullaass ssee ccuubbrreenn ccoonn mmooccáárraabbeess ((ttaammbbiiéénn ssee ccrreeaann aarrqquuiillllooss cciieeggooss)) oo eessttaallaaccttiittaass oo ppaannaalleess eenn yyeessoo ((ddaannddoo llaa sseennssaacciióónn ddee tteecchhooss ccoonn rriittmmooss aasscceennddeenntteess))..  EEnn eell yyeessoo ssee uussaa ddeeccoorraacciióónn eeppiiggrrááffiiccaa,, vveeggeettaall yy ggeeoommééttrriiccaa mmiieennttrraass qquuee llaass ppaarrttee iinnffeerriioorreess ssee rreeccuubbrreenn ccoonn aazzuulleejjooss yy llooss tteecchhooss ccoonn aarrtteessoonnaaddooss ddee mmaaddeerraass yy ccúúppuullaass ddee mmooccáárraabbeess..
 25. 25.  Yusuf I reconstruyó llaa mmuurraallllaa ddeessttaaccaannddoo eenn eellllaa llaa PPuueerrttaa ddee llaa EExxppllaannaaddaa ((SS.. XXIIVV)) ccoonn eessttrruuccttuurraa iinntteerriioorr aaccooddaaddaa ddeessttaaccaannddoo llaa ddee CCoommaarreess,, ccoonncceebbiiddaa ccoommoo sseeddee ooffiicciiaall ddeell ttrroonnoo yy ssaallóónn ddee eemmbbaajjaaddoorreess..
 26. 26. EEnn eell tteecchhoo aappaarreecceenn rreepprreesseennttaaddooss llooss ssiieettee cciieellooss ddeell PPaarraaííssoo mmuussuullmmáánn pprreessiiddiiddooss ppoorr AAlláá..
 27. 27.  Muhammad V da la ccoonnffiigguurraacciióónn aaccttuuaall aa llooss ppaallaacciiooss.. DDeessttaaccaa eell ppaattiioo ddee llooss LLeeoonneess,, uunn ppaattiioo ddee ccrruucceerroo ccoonn uunnaa ffuueennttee ddee 12 lleeoonneess eenn eell cceennttrroo qquuee eecchhaann aagguuaa.. EEss uunnaa ffuueennttee aannttiigguuaa jjuuddííaa qquuee ssee uussaa ccoonn nnuueevvoo ssiimmbboolliissmmoo..  EEll aagguuaa sseerrííaa ppllaattaa ffuunnddiiddaa qquuee rreepprreesseennttaa llooss ddoonneess ddeell ssuullttáánn yy llooss lleeoonneess ssoonn ssuuss gguueerrrreerrooss lleeaalleess aa qquuiieenn ddaa ffaavvoorreess,, eenn llooss ffrreenntteess ddeell ppaattiioo ssee aabbrreenn oottrraass ddeeppeennddeenncciiaass.. SSaallaa ddee MMooccáárraabbeess,, SSaallaa ddee llooss RReeyyeess,, SSaallaa ddee llooss AAbbeecceennrrrraajjeess yy llaa SSaallaa ddee llaass DDooss HHeerrmmaannaass..
 28. 28. PPaattiioo ddee llooss LLeeoonneess
 29. 29. Sala de los Mocárabes
 30. 30. SSaallaa ddee llooss AAbbeenncceerrrraajjeess
 31. 31. SSaallaa ddee llooss RReeyyeess
 32. 32. SSaallaa ddee llaass DDooss HHeerrmmaannaass MMiirraaddoorr ddee DDaarraaxxaa
 33. 33. PPuueerrttaa ddeell vviinnoo:: ccoonnssttrruuiiddaa ppaarraa ccoonnmmeemmoorraarr llaa ttoommaa ddee llaa ppllaazzaa ddee AAllggeecciirraass ppoorr MMuuhhaammmmaadd VV..
 34. 34. Menxuar: sala de audiencias y administración ddee jjuussttiicciiaa..

×