Eta eskandalua ekarri zuten

ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

Femenekoen ekintza urratzaileek zenbaiten begiko bihurtzea lortu dute, bat-batean agendan sartu zuelako emakumeek euren gorputzei buruz erabakitzeko eskubidea hein handi batean mugatuko dituen berehalako lege erreforma. 21 Noviembre 2013 Berria

Zuzendaria:
MartxeloOtamendi
Zuzendariordea:
IñakiPetxarroman
Edizioarduraduna:
JoseAnjelAldai
Argitaratzailea:
EuskalEditoreaSM
Publizitatea:Bidera
publizitatea
Legegordailua:
SS-0662/03
Batzordeparekidea:
0712I84059
Egoitzanagusia:
MartinUgaldekulturparkea.
GudarienEtorbidea,z/g.
20140Andoain.
Telefonoa:
(0034)943-304030
Faxa:(0034)943-300943
Webgunea:
www.berria.info
Postaelektronikoa:
berria@berria.info
Publizitatea:
publi@bidera.eu
Harpidetzasaila:
(0034) 943-304345
Date:21/11/2013
Exemplaire:3.231
Editeur:EuskalEditoreas.l.
Directeurdepublication:
MartxeloOtamendi
Comissionparitaire:
0712I84059
DelegationLabourd:
Lisses3,64100-Baiona.
Tel.:(0033)559256220.
Fax:(0033)559254303.
E-mail:lapurdi@berria.info
ORDEZKARITZAK
Araba:BizentaMogel,6.
Postakodea:01008
Gasteiz.Telefonoa:
945-150452. Erredakzioko
faxa:945-148307.
Postaelektronikoa:
araba@berria.info.
Bizkaia:Uribitartekalea,18,
3.C.Postakodea:48001
Bilbo.Telefonoa:
94-4352600. Erredakzioko
faxa:94-4234975.
Postaelektronikoa:
bizkaia@berria.info.
Lapurdi:Lisses,3.Posta
kodea:64100Baiona.
Telefonoa:559-256220.
Faxa:559-254303.
Postaelektronikoa:
lapurdi@berria.info.
Nafarroa:IratxekoMonaste-
rioa,45,13.Postakodea:
31011Iruñea.Telefonoa:
948-366622.
Publizitatea:948-366623.
Postaelektronikoa:
nafarroa@berria.info.
berria
Eta eskandalua
ekarri zuten
L
anzailadahedabideei
atentzioaematea,iaezi-
nezkoa,batikbatmugi-
mendusozialentzateta
gizaeskubideenaldeko-
entzat.Egoerabidegabeensalake-
tekhedabideetanislaizandezaten,
etagizarteanhorrenbestekoeragi-
naizateko,berritzaileizanbeharra
dago,osoberritzaile.Haatik,errea-
litateaaregehiagokonplikatzen
daprotestakemakumeeneskubi-
deendefentsarekinzerikusia
badu.Emakumeenkausakilara
amaierandirau.
AstebatzukigarodiraFemene-
koek(emakumeak,ukraineraz)sa-
latzekolehenekintzapublikoa
eginzutenetikEspainian.Diputa-
tuenKongresuaneginzutenekin-
tza,abortuariburuzkoGallardón
ministroarenlegeproiektuariau-
rreegiteko,etaaurretikbesteekin-
tzaaskoriekinizandieteeuren
gorputzezbaliatuta.Davosenhala
jokatuzuten,MundukoEkonomia
Foroarenaurrean,emakumezko
herritarrakberezikizigortzendi-
tuenmundukoekonomiarenmen-
deratzearenaurka;Londongo
2012koOlinpiarJokoetanerehala
jokatuzuten,emakumeakzapal-
tzendituztenerregimenislamiar
odolgiroeiNOBNazioartekoOlin-
piarBatzordeaksostenguaemate-
arenaurka.Duelaaregutxiago,
Madrilen,Femenekobostekintzai-
leabortuarenaurkakomanifesta-
ziobatenaurreanagerizirenpro-
testan,etahorrenondoriozatxilo-
tueginzituzten.
Hasizirenean,Ukrainanbaino
ezzutenjarduten,emakumeen
sexuesplotazioarenaurka,herrial-
dearenbarruanetakanpoan;izan
ere,herrialdeaprostituzio-etxe
erraldoibihurtudadefacto,eta
bortxaketeksarritandirautezigo-
rrikgabe.Protestatzekomoduari
dagokionez,jantzigutxirekinedo
topless-enagertzeandatza,eta,eu-
rekdiotenez,ikusgarriizateko
modubakarrada.Egiaesan,arra-
kastaeztabaidaezinalortudute
aldehorretatik.Badakiteosoera
eraginkorreannabarmentzen,eu-
renekintzaososoilekoihartzun
handixamarralortzenbaitutehe-
dabideetan.Erantzunsuharraren
arabera,«hedabideetanagertzen
lortzendutebiluztendirelako,bes-
terikez»,bainaerabatokerdabil;
kontuada,egiazki,horiezdelaFe-
menekoemakumeenaurkakokri-
tika,baiziketastatuquoa-renaur-
kakoa,horrenbaitanhedabideek
gorputzbiluzianjartzendutelako
arreta,berezikipatriarkatuakbe-
raksozialkiezarritakoemakumez-
koenedertasunarenkanonakbete-
tzenbaditu,etabadirudiFemenek
horrenkontraegitenduela.Argi
etagarbi,hedabideekezlieketeto-
kirikemangomanifestariak«be-
harbezala»jantzitajoangobalira.
Gobernuespainiarraosatzen
duenalderdiakezdubularraldebi-
luzianidatziazeramatenleloaongi
hartu:«elabortoessagrado»(abor-
tuasakratuada).EtabadirudiFe-
menekondobainohobetokalkula-
tuzuela,hainzuzen,PPrenbera-
renerreakzioak,hainbiziak,
anplifikadorelanakeginzitzan.
Sakratukalifikatzaileaerabiltze-
aksortudueneskandaluazgain,
Gallardónekhauxeesanduekin-
tzariburuz:«herrisubiranotasu-
naribegiruneezarenadierazpena
da».GonzálezPonsekministroare-
nagainditueta«demokraziaren
aurkakoerasoa»delaesanzuen.
PPkodiputatuAnaBelénVázquez
BlancoketaBeatrizEscuderok
«higuingarri»,«patetiko»eta«fa-
natismo»ekintzatzatjozuten.
Erreakziohoriekguztiekatentzioa
desbideratzealortuduteetaezzaio
benetakoarazoarierreparatu,
hots,aldebaterautzidaongizate
estatuarendesegitea,hezkuntzan
etaosasunsistemaneginikomu-
rrizketakizanikondorionagusia,
etaorain,emakumeeneskubidee-
tanegindakomurrizketaerebai.
Herrisubiranotasunaribegiru-
neeza?Demokraziarenaurkako
erasoa?Abortuarenlegeproiek-
tua,Gallardónsustatzendabilena,
duelagutxionetsidenWertLegea-
renildoberetikdoa,atzerapena-
renildotik.Haatik,ezdezagunes-
perobezainbestekoeztabaidasen-
doa,eztaoposiziosendoaere.Bes-
teakbeste,abortuatabuadelako.
Bainabadaarrazoihandiagobat:
nolalitekeemakumeek,emaku-
meeksoilik,libreerabakitzeaeu-
rengorputzeninguruan?
Feminismoamugimenduplura-
ladaoso,etaeztabaidaetengabe
zabalikdu.Esaterako,iritziosoez-
berdinakdaudeprostituzioalegez-
tatzeariburuz,etaFemenhorren
aurkaagertudaerabat.Erabere-
an,besteaukerafeministabatzuk
osokritikodiraerakundehorre-
kin,biluztendirenFemenekoema-
kumeekedertasunereduonartua
etapatriarkatuakdefinitutakoa
betetzendutelako.Alabaina,Fe-
menekoenekintzaurratzaileek
zenbaitenbegikobihurtzealortu
dute,bat-bateanagendansartu
zuelakoemakumeekeurengorpu-
tzeiburuzerabakitzekoeskubidea
heinhandibateanmugatukodi-
tuenberehalakolegeerreforma.
Horreneraginez,Espainia
1985ekoabainolehenagokoegoera-
raitzulikoda,etagaurkoegunez,
Europaniadesagertuadagoenera.
Izanere,hedabideekezzutenarre-
tajarritokikofeminismoarenaha-
legin,manifestazio,txosten,ezta-
baidaetagogoetetan.
Gizaeskubideenaldekoekin-
tzailegarenheinean,ustedugu
emakumebatekereezduelazer-
tanosasunfisikoaedopsikikoa
arriskuanizanezinabortatzeaga-
tik.
Femenekoeijendaurrekoeskan-
daluasorraraztealeporatudiete,
parlamentusaiobatetenzutelako.
Epaitegiekerabakikodute,nahiz
eta,ZigorKodeko497.2artikuluan
xedatutakoarenarabera,zailadi-
rudieneurenprotestaekintzana-
hasmendularritzatjotzea,Kon-
gresuanordenapublikoaeralda-
tzekodelitugisazigortuta.
Indarkeriarikezbadago,etaesku
arteandugunkasuanezzenhala-
korikgertatu,ezdiraekintzazigor-
garriak,gukuste.Bestekontubat
da,jakina,batetortzeaeurenalda-
rrikapenekineta,batezere,sala-
tzekoerabiltzendituztenmetodoe-
kin.
Andrés
Krakenberger,
Bertha
Gaztelumendieta
MatíaNaredo
Argituz Giza Eskubideen Aldeko
Elkartearen izenean
Femenekoen ekintza
urratzaileek zenbaiten
begiko bihurtzea lortu
dute,bat-batean
agendan sartu zuelako
emakumeek euren
gorputzei buruz
erabakitzeko
eskubidea hein handi
batean mugatuko
dituen berehalako
lege erreforma
Argazkia
B
aldinjakinizanbanuIsaacRosano-
belistabezainiritzi-emailefinaIru-
ñeraetortzekoazela,osolitekeenada
entzuteraagertuizana.Gauerdikosola-
sakizenekoekimeneraekarridute.Uste
dutezdirelagauerdianizaten.
Eznaizinoizjoan.Orohar,ezdituda-
lakoekarriohidituztenidazleak
gustuko.Nafarroakoegunkariba-
tekoargazkiaikusita,jendegutxi
agertudahonakohonetan.Rosa-
gatikpenahartudut.Etadau-
denetatikerdiekezdirudite
joanizanazosoharro;aur-
pegiaezkutatzekoahalegin
nabarmeneanaridira.
(Norabaitjoanetaikus
ezzaitzatelaosohemengoada,osohau
irakurtzenarizarenarentokikoa,edo-
zeindelarikere.Zertarakojakinbehar
duteIsaacRosagustatzenzaizula,edo
areirakurtzeaduzulagogoko,edozer-
tanzabiltzanustezkogauerdian,etxean
goxoegonbeharrean.Salatarietakikil-
duenherribateanbizigara.Hobeezzai-
tzatelaseinala).
Aurpegiaezkutatzekoahalegintriste-
enkatalogoa:batekbetaurrekoak
goratzenditu,bestebateztulka
hasidajustuargazkikounean,hi-
rugarrenbatekkopetanazkura
du,laugarrenbatalferrikbiratuda
ondokolagunarengana,argaz-
kilariarieskortzoaeskainiz,
bosgarrenbattxikieginda
eserlekubigunean.
Tira,behintzat,ezdami-
tinbat.
Jira
AngelErro
Erasmus
L
aurogeigarrenekohamarkadan
bezalaCojoMantecalagunhartuta
ikasleenmanifestazioetanpartehartze-
koprestsumatuditutegunotanhainbat
guraso,sumindutaetabeldurtuta.Hori
baitukrisiizendatudigutenhonek,sine-
tsidugula,ezinbestean,funanbulisten
alanbrebatdelaetorkizuna,eta
gutxibatzukeutsikodiotelazutik:
abilenek,indartsuenek,prestatue-
nek.Eta,noski,multzohorretan
nahiditugugurealaba-
semeak.Horregatik,arran-
guratugarahainbeste
EspainiakoGobernuak
Erasmusbekekinegindako
prestidigitaziojokoarekin:
oraintxeez,oraintxebai,lasterbetiko
kentzeko.
Esaterako,5urtekoumebatenamak
esanditprestdagoelaitxialdibatabia-
tzeko,edogosegrebabat.Inorkezindiola
berealabarihizkuntzaketakulturakeza-
gutzekoaukeraebatsi,globalizaziorako
prestakuntzaukatu,etorkizunaezabatu.
Erasmusaoinarrizkoadela.
EtaAbdourekingogoratunaiz.Orain
egunbatzukadiskidebatzuekkaleanal-
derraietagaixorikaurkitutakoadin-
gabekosenegaldarrarekin.Itsasoz-
koetabasamortuzkoinfernubat
gurutzatudupaperikgabekoeta
debekuzkobestebatekintopo
egiteko.Etaharkereizango
duhanurrunamabat,se-
mearenetorkizunagatik
dena—betikogaleraonar-
tzeraino—ematekoprest.
Bira
IdurreEskisabel
Harian›Iritzia
4 berria 2013koazaroaren21a,osteguna

Más contenido relacionado

Similar a Eta eskandalua ekarri zuten(11)

Enpresak, gobernuak eta giza eskubideakEnpresak, gobernuak eta giza eskubideak
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 128 vistas
Hau ez da iritzi artikulu batHau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu bat
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 217 vistas
Kontzientzia presoak, preso politikoakKontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoak
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 135 vistas
Biktimak: egia, justizia eta barkamenaBiktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 193 vistas
Erregistro aldaketaErregistro aldaketa
Erregistro aldaketa
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 174 vistas
SchadenfreudeSchadenfreude
Schadenfreude
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 105 vistas
Ardura ala axolagabekeria?Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 111 vistas
Biktimen aitorpen zuzena eta pluralaBiktimen aitorpen zuzena eta plurala
Biktimen aitorpen zuzena eta plurala
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 220 vistas
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 149 vistas
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. BerriaGaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 281 vistas

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIMEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 74 vistas
Hacia una memoria compartida. LegazpiHacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. Legazpi
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 96 vistas
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 355 vistas
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 244 vistas
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 157 vistas
Memoria Partekatu Baterantz AndoainMemoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 192 vistas
Hacia una memoria compartida: AndoainHacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: Andoain
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 485 vistas
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 183 vistas
Manual hacia una memoria compartida 2018Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 350 vistas
Memoria partekatu baterantz.  ErrenteriaMemoria partekatu baterantz.  Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 303 vistas
Memoria partekatu baterantz elgoibarMemoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibar
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 204 vistas
Memoria partekatu baterantz lasarteMemoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarte
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 177 vistas
Hacia una memoria compartida ErrenteriaHacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida Errenteria
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 505 vistas
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 583 vistas
Hacia una memoria compartida LasarteHacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida Lasarte
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 354 vistas
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junioAnalisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 382 vistas
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruanAnalisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 181 vistas
El tiempo es ahoraEl tiempo es ahora
El tiempo es ahora
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 498 vistas
Orain da garaiaOrain da garaia
Orain da garaia
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 301 vistas
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos 189 vistas

Eta eskandalua ekarri zuten

  • 1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: IñakiPetxarroman Edizioarduraduna: JoseAnjelAldai Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:Bidera publizitatea Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@bidera.eu Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:21/11/2013 Exemplaire:3.231 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria Eta eskandalua ekarri zuten L anzailadahedabideei atentzioaematea,iaezi- nezkoa,batikbatmugi- mendusozialentzateta gizaeskubideenaldeko- entzat.Egoerabidegabeensalake- tekhedabideetanislaizandezaten, etagizarteanhorrenbestekoeragi- naizateko,berritzaileizanbeharra dago,osoberritzaile.Haatik,errea- litateaaregehiagokonplikatzen daprotestakemakumeeneskubi- deendefentsarekinzerikusia badu.Emakumeenkausakilara amaierandirau. AstebatzukigarodiraFemene- koek(emakumeak,ukraineraz)sa- latzekolehenekintzapublikoa eginzutenetikEspainian.Diputa- tuenKongresuaneginzutenekin- tza,abortuariburuzkoGallardón ministroarenlegeproiektuariau- rreegiteko,etaaurretikbesteekin- tzaaskoriekinizandieteeuren gorputzezbaliatuta.Davosenhala jokatuzuten,MundukoEkonomia Foroarenaurrean,emakumezko herritarrakberezikizigortzendi- tuenmundukoekonomiarenmen- deratzearenaurka;Londongo 2012koOlinpiarJokoetanerehala jokatuzuten,emakumeakzapal- tzendituztenerregimenislamiar odolgiroeiNOBNazioartekoOlin- piarBatzordeaksostenguaemate- arenaurka.Duelaaregutxiago, Madrilen,Femenekobostekintzai- leabortuarenaurkakomanifesta- ziobatenaurreanagerizirenpro- testan,etahorrenondoriozatxilo- tueginzituzten. Hasizirenean,Ukrainanbaino ezzutenjarduten,emakumeen sexuesplotazioarenaurka,herrial- dearenbarruanetakanpoan;izan ere,herrialdeaprostituzio-etxe erraldoibihurtudadefacto,eta bortxaketeksarritandirautezigo- rrikgabe.Protestatzekomoduari dagokionez,jantzigutxirekinedo topless-enagertzeandatza,eta,eu- rekdiotenez,ikusgarriizateko modubakarrada.Egiaesan,arra- kastaeztabaidaezinalortudute aldehorretatik.Badakiteosoera eraginkorreannabarmentzen,eu- renekintzaososoilekoihartzun handixamarralortzenbaitutehe- dabideetan.Erantzunsuharraren arabera,«hedabideetanagertzen lortzendutebiluztendirelako,bes- terikez»,bainaerabatokerdabil; kontuada,egiazki,horiezdelaFe- menekoemakumeenaurkakokri- tika,baiziketastatuquoa-renaur- kakoa,horrenbaitanhedabideek gorputzbiluzianjartzendutelako arreta,berezikipatriarkatuakbe- raksozialkiezarritakoemakumez- koenedertasunarenkanonakbete- tzenbaditu,etabadirudiFemenek horrenkontraegitenduela.Argi etagarbi,hedabideekezlieketeto- kirikemangomanifestariak«be- harbezala»jantzitajoangobalira. Gobernuespainiarraosatzen duenalderdiakezdubularraldebi- luzianidatziazeramatenleloaongi hartu:«elabortoessagrado»(abor- tuasakratuada).EtabadirudiFe- menekondobainohobetokalkula- tuzuela,hainzuzen,PPrenbera- renerreakzioak,hainbiziak, anplifikadorelanakeginzitzan. Sakratukalifikatzaileaerabiltze- aksortudueneskandaluazgain, Gallardónekhauxeesanduekin- tzariburuz:«herrisubiranotasu- naribegiruneezarenadierazpena da».GonzálezPonsekministroare- nagainditueta«demokraziaren aurkakoerasoa»delaesanzuen. PPkodiputatuAnaBelénVázquez BlancoketaBeatrizEscuderok «higuingarri»,«patetiko»eta«fa- natismo»ekintzatzatjozuten. Erreakziohoriekguztiekatentzioa desbideratzealortuduteetaezzaio benetakoarazoarierreparatu, hots,aldebaterautzidaongizate estatuarendesegitea,hezkuntzan etaosasunsistemaneginikomu- rrizketakizanikondorionagusia, etaorain,emakumeeneskubidee- tanegindakomurrizketaerebai. Herrisubiranotasunaribegiru- neeza?Demokraziarenaurkako erasoa?Abortuarenlegeproiek- tua,Gallardónsustatzendabilena, duelagutxionetsidenWertLegea- renildoberetikdoa,atzerapena- renildotik.Haatik,ezdezagunes- perobezainbestekoeztabaidasen- doa,eztaoposiziosendoaere.Bes- teakbeste,abortuatabuadelako. Bainabadaarrazoihandiagobat: nolalitekeemakumeek,emaku- meeksoilik,libreerabakitzeaeu- rengorputzeninguruan? Feminismoamugimenduplura- ladaoso,etaeztabaidaetengabe zabalikdu.Esaterako,iritziosoez- berdinakdaudeprostituzioalegez- tatzeariburuz,etaFemenhorren aurkaagertudaerabat.Erabere- an,besteaukerafeministabatzuk osokritikodiraerakundehorre- kin,biluztendirenFemenekoema- kumeekedertasunereduonartua etapatriarkatuakdefinitutakoa betetzendutelako.Alabaina,Fe- menekoenekintzaurratzaileek zenbaitenbegikobihurtzealortu dute,bat-bateanagendansartu zuelakoemakumeekeurengorpu- tzeiburuzerabakitzekoeskubidea heinhandibateanmugatukodi- tuenberehalakolegeerreforma. Horreneraginez,Espainia 1985ekoabainolehenagokoegoera- raitzulikoda,etagaurkoegunez, Europaniadesagertuadagoenera. Izanere,hedabideekezzutenarre- tajarritokikofeminismoarenaha- legin,manifestazio,txosten,ezta- baidaetagogoetetan. Gizaeskubideenaldekoekin- tzailegarenheinean,ustedugu emakumebatekereezduelazer- tanosasunfisikoaedopsikikoa arriskuanizanezinabortatzeaga- tik. Femenekoeijendaurrekoeskan- daluasorraraztealeporatudiete, parlamentusaiobatetenzutelako. Epaitegiekerabakikodute,nahiz eta,ZigorKodeko497.2artikuluan xedatutakoarenarabera,zailadi- rudieneurenprotestaekintzana- hasmendularritzatjotzea,Kon- gresuanordenapublikoaeralda- tzekodelitugisazigortuta. Indarkeriarikezbadago,etaesku arteandugunkasuanezzenhala- korikgertatu,ezdiraekintzazigor- garriak,gukuste.Bestekontubat da,jakina,batetortzeaeurenalda- rrikapenekineta,batezere,sala- tzekoerabiltzendituztenmetodoe- kin. Andrés Krakenberger, Bertha Gaztelumendieta MatíaNaredo Argituz Giza Eskubideen Aldeko Elkartearen izenean Femenekoen ekintza urratzaileek zenbaiten begiko bihurtzea lortu dute,bat-batean agendan sartu zuelako emakumeek euren gorputzei buruz erabakitzeko eskubidea hein handi batean mugatuko dituen berehalako lege erreforma Argazkia B aldinjakinizanbanuIsaacRosano- belistabezainiritzi-emailefinaIru- ñeraetortzekoazela,osolitekeenada entzuteraagertuizana.Gauerdikosola- sakizenekoekimeneraekarridute.Uste dutezdirelagauerdianizaten. Eznaizinoizjoan.Orohar,ezdituda- lakoekarriohidituztenidazleak gustuko.Nafarroakoegunkariba- tekoargazkiaikusita,jendegutxi agertudahonakohonetan.Rosa- gatikpenahartudut.Etadau- denetatikerdiekezdirudite joanizanazosoharro;aur- pegiaezkutatzekoahalegin nabarmeneanaridira. (Norabaitjoanetaikus ezzaitzatelaosohemengoada,osohau irakurtzenarizarenarentokikoa,edo- zeindelarikere.Zertarakojakinbehar duteIsaacRosagustatzenzaizula,edo areirakurtzeaduzulagogoko,edozer- tanzabiltzanustezkogauerdian,etxean goxoegonbeharrean.Salatarietakikil- duenherribateanbizigara.Hobeezzai- tzatelaseinala). Aurpegiaezkutatzekoahalegintriste- enkatalogoa:batekbetaurrekoak goratzenditu,bestebateztulka hasidajustuargazkikounean,hi- rugarrenbatekkopetanazkura du,laugarrenbatalferrikbiratuda ondokolagunarengana,argaz- kilariarieskortzoaeskainiz, bosgarrenbattxikieginda eserlekubigunean. Tira,behintzat,ezdami- tinbat. Jira AngelErro Erasmus L aurogeigarrenekohamarkadan bezalaCojoMantecalagunhartuta ikasleenmanifestazioetanpartehartze- koprestsumatuditutegunotanhainbat guraso,sumindutaetabeldurtuta.Hori baitukrisiizendatudigutenhonek,sine- tsidugula,ezinbestean,funanbulisten alanbrebatdelaetorkizuna,eta gutxibatzukeutsikodiotelazutik: abilenek,indartsuenek,prestatue- nek.Eta,noski,multzohorretan nahiditugugurealaba- semeak.Horregatik,arran- guratugarahainbeste EspainiakoGobernuak Erasmusbekekinegindako prestidigitaziojokoarekin: oraintxeez,oraintxebai,lasterbetiko kentzeko. Esaterako,5urtekoumebatenamak esanditprestdagoelaitxialdibatabia- tzeko,edogosegrebabat.Inorkezindiola berealabarihizkuntzaketakulturakeza- gutzekoaukeraebatsi,globalizaziorako prestakuntzaukatu,etorkizunaezabatu. Erasmusaoinarrizkoadela. EtaAbdourekingogoratunaiz.Orain egunbatzukadiskidebatzuekkaleanal- derraietagaixorikaurkitutakoadin- gabekosenegaldarrarekin.Itsasoz- koetabasamortuzkoinfernubat gurutzatudupaperikgabekoeta debekuzkobestebatekintopo egiteko.Etaharkereizango duhanurrunamabat,se- mearenetorkizunagatik dena—betikogaleraonar- tzeraino—ematekoprest. Bira IdurreEskisabel Harian›Iritzia 4 berria 2013koazaroaren21a,osteguna