Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

4 marzo2008 orden

596 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

4 marzo2008 orden

 1. 1. 6142 EHAA - 2008ko martxoak 18, asteartea N.º 55 ZK. BOPV - martes 18 de marzo de 2008HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,ETA IKERKETA SAILA UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN1685 168540/2008 DEKRETUA, martxoaren 4koa, Universidad DECRETO 40/2008, de 4 de marzo, sobre régimen del del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko ira- personal docente e investigador de la Universidad del kasleen eta ikertzaileen araubideari buruzkoa. País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarriarekin, El presente Decreto se aprueba en el marco de lasUnibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Le- competencias que a las Instituciones Vascas atribuye elge Organikoarekin (apirilaren 12ko 4/2007 Lege Or- vigente artículo 16 del Estatuto de Autonomía, en co-ganikoak aldatuta), Euskal Unibertsitate Sistemari bu- nexión con la disposición adicional primera de la Cons-ruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legearekin eta lan-ar- titución, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,loko legediarekin batera, Autonomia Estatutuaren 16. de Universidades, y su modificación por la Ley Orgá-artikuluak euskal erakundeei esleitzen dien eskumenen nica 4/2007, de 12 de abril, la Ley 3/2004, de 25 deesparruaren barruan onetsi da honako Dekretu hau. Ha- febrero, del Sistema Universitario Vasco, y la legisla-laber, Konstituzioaren 27.10 artikuluak aitortzen duen ción laboral. Todo ello desde el respeto al principiounibertsitateen autonomiaren printzipioa errespetatuz constitucional de autonomía universitaria reconocido enonetsi da. el artículo 27.10 de la Constitución. Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 En el marco de lo dispuesto por la Ley OrgánicaLege Organikoak (apirilaren 12ko 4/2007 Lege Orga- 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y su mo-nikoak aldatuta) eta Euskal Unibertsitate Sistemari bu- dificación por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,ruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legeak xedatutako es- y la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Univer-parruaren barruan, Dekretu honek unibertsitateko ira- sitario Vasco, se regula en el presente Decreto el régi-kasleen erregimen juridikoa arautzen du, autonomia- men jurídico del profesorado universitario, de acuerdoerkidegoak dituen eskumenen arabera. con las competencias que ostenta la Comunidad Autó- noma. Hartara, estatuari, autonomia-erkidegoari eta uni- En tal sentido, deben conciliarse en esta materia lasbertsitateei dagozkien eskumenak uztartu behar dira, competencias que corresponden al Estado, a la Comu-jakina denez, Konstituzioak bermatzen duen unibertsi- nidad Autónoma y a las propias Universidades, en vir-tateen autonomia-printzipioari jarraituz. tud, en este último caso, del principio de autonomía que se consagra, como se sabe, en la Constitución. Ildo horretan, Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako A este último propósito debe recordarse que la Sen-konstituziokontrakotasun-helegitearen gainean Kons- tencia del Tribunal Constitucional 26/1987, resolvien-tituzio Auzitegiak emandako 26/1987 epaia gogoratu do un recurso de inconstitucionalidad interpuesto porbehar da, han askatasun akademikoa errespetatzean bil- el Gobierno Vasco, cifraba la autonomía universitariatzen baitzuen unibertsitateen autonomia, hau da, ira- en el respeto a la libertad académica, es decir, a la li-kasteko, ikasteko eta ikertzeko askatasuna errespeta- bertad de enseñanza, estudio e investigación. La pro-tzean. Askatasun horiek kanpoko esku-hartzeetatik ba- tección de estas libertades frente a injerencias externasbestea da autonomiaren funtsa eta, horretarako, ezin- constituye la razón de ser de la autonomía, la cual re-bestekoa da banakoei zein taldeei zientziaren arloan jar- quiere, cualquiera que sea el modelo organizativo adop-duteko askatasuna bermatzea, antolakuntza-eredua tado, que la libertad de ciencia sea garantizada tanto enedozein dela ere. Laburbilduz, Konstituzio Auzitegia- su vertiente individual cuanto en la colectiva de la ins-ren iritziz, autonomia askatasun akademikoaren dimen- titución. En resumen, la autonomía, a juicio del Tribu-tsio instituzionala da, eta horrek bermatu eta osatu egi- nal Constitucional, es la dimensión institucional de laten du autonomiaren banakako dimentsioa, Konstitu- libertad académica, que garantiza y completa su dimen-zioak katedra-askatasunean jasotakoa, hain zuzen. sión individual, constitucionalizada por la libertad de cátedra. Halaber, unibertsitateari buruzko Brincall txostenak De forma complementaria, el conocido como Infor-irakasleei buruzko seigarren atalean gogora dakarrenez, me Bricall sobre la Universidad, recuerda en su capí-komenigarria da unibertsitateen finantzazioaz, kontro- tulo sexto, relativo al profesorado, la conveniencia delaz eta mantenuaz arduratzen diren administrazio pu- que las Administraciones Públicas responsables de la fi-blikoek berek beren plangintza estrategikoa abiatu, ga- nanciación, control y mantenimiento de las Universi-ratu eta bultzatzea; plangintza horren arabera ezartzen dades, sean las instancias que estimulen la puesta enda, hain zuzen, langile taldea. marcha, el desarrollo y el proceso de planificación es- tratégica de las Universidades, del que se deriva, en con- secuencia, la plantilla de personal.
 2. 2. EHAA - 2008ko martxoak 18, asteartea N.º 55 ZK. BOPV - martes 18 de marzo de 2008 6143 Abenduaren 21eko 6/2001 Legeak argi eta garbi ai- Claramente, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-tortzen die autonomia-erkidegoei kontratatutako ira- ciembre, reconoce a las Comunidades Autónomas la re-kasleen erregimena arautzeko eskumena; araubide ho- gulación del régimen del profesorado contratado, cu-rren oinarriak Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko yas bases están desarrolladas en la Ley 3/2004, de 25otsailaren 25eko 3/2004 Legean garatzen dira, eta De- de febrero, del Sistema Universitario Vasco, como mar-kretu hau lantzeko esparrua osatzen dute. Hala, Lege co de la presente norma. Así, se abre una nueva vía deOrganiko horrek bide berria sortu du karrera akademi- carrera académica, articulada mediante la contrataciónkoan: lan-kontratua izango du ardatz, eta unibertsita- laboral, en la que el profesorado será seleccionado di-te publikoak hautatuko ditu irakasleak zuzenean, De- rectamente por la Universidad pública, de conformidadkretu honek ezarriko dituen betekizunen eta prozedu- con los requisitos y procedimientos establecidos en elren arabera. presente Decreto. Lan-legepeko irakasleen karrera akademikoak treba- La carrera académica del profesorado contratado la-kuntza, irakaskuntza eta ikerketa bereizi behar ditu ar- boral debe diferenciar claramente la formación, de la do-gi eta garbi. Trebakuntzan lehen urratsak egin ahala, cencia y de la investigación. Los primeros pasos en launibertsitateko bekadunak adskribatu ahal izango di- formación permitirán adscribir al personal becario a lara, eta, ondoren, aldi baterako lan-kontratua egin ahal Universidad, y con posterioridad podrán ser contrata-izango zaie, praktikaldiko kontratu batekin edota la- dos laboralmente, de modo temporal, con un contratoguntzaile edo atxikitako irakasle moduan. Irakaskun- en prácticas o como ayudante o profesorado adjunto. Latza, halaber, unibertsitateko taldeen ardura izateaz gain, docencia recaerá, además de en los cuerpos universita-irakasle laguntzaileei, irakasle elkartuei eta irakasle rios, en el profesorado ayudante, en el profesorado aso-kontratatu doktoreei (atxikiak, agregatuak zein osoak ciado y en todo el profesorado contratado doctor, sea ad-izan) egokituko zaie. Azkenik, ikerketa irakasle dokto- junto, agregado o pleno. Finalmente, la investigaciónre guztiei dagokie lehentasunez, baita irakasle emeri- corresponde de forma prioritaria a todo el personal do-tuei eta irakasle bisitariei ere; dena den, aipatutako ira- cente doctor, incluidos el profesorado emérito y el vi-kasleen zuzendaritzapean, bekadunek, irakasle lagun- sitante, aunque bajo su dirección también los becariostzaileek eta gainerako irakasle kontratatuek ikerketa- y las becarias, el profesorado ayudante y el resto del pro-jarduera hasi edo jarraitu ahal izango dute. Horren osa- fesorado contratado podrá iniciar o proseguir su activi-garri, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsaila- dad investigadora. De forma complementaria, y deren 25eko 3/2004 Legearen arabera, Universidad del acuerdo con la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Siste-País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak lan-erre- ma Universitario Vasco, la Universidad del País Vascogimenean kontratatu ahal izango ditu irakasle ikertzai- / Euskal Herriko Unibertsitatea podrá contratar, en ré-leak eta doktore ikertzaileak. gimen laboral profesorado de investigación y personal doctor investigador. Lan-legepeko irakasle eta ikertzaile guztiak hauta- La selección y el acceso a todos los puestos de traba-tzean eta lanpostuak hornitzean, publizitate-, merezi- jo del personal docente e investigador contratado labo-mendu- eta gaitasun-printzipioak hartu behar dira oi- ral debe tomar como base, referencia y punto de parti-narri, erreferentziatzat eta abiapuntu orokortzat eta, da generalizado los principios de publicidad, mérito yahal dela, lanpostu horiek unibertsitatean dagokien ira- capacidad, con una deseable búsqueda en la homologa-kasle funtzionarioen taldearekin parekatzen saiatu be- ción, siempre que sea posible, con su correspondientehar da. Hartara, behar den osagarritasuna eta bateratzea profesorado funcionario de los cuerpos docentes univer-aurkituko dituzte irakasleen eta ikertzaileen gaitasun sitarios, de tal suerte que encuentren la complementa-profesionaletan, baita arduran, betebeharretan, ordain- riedad necesaria y convergencia desde la perspectiva desarietan, eskatutako merezimenduetan eta plazen hor- su competencia profesional, así como en su dedicación,niduran ere. obligaciones, retribuciones, méritos exigidos para su se- lección, y provisión en el acceso a las correspondientes plazas. Hori guztia dela-eta, Dekretu honek Universidad del Por todo ello, el presente Decreto tiene como obje-País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle to fundamental la regulación del régimen jurídico delkontratatuen erregimen juridikoa arautzea du helburu; profesorado contratado de la Universidad del País Vas-lehenengo kapituluan, xedeari eta erregimen juridikoa- co / Euskal Herriko Unibertsitatea, estableciendo en suri buruzko xedapen orokorrak ezarriko dira, eta, ondo- capítulo primero las disposiciones generales relativas alren, bigarren kapituluan, irakasleen zein ikertzaileen objeto y régimen jurídico, para, a continuación, abor-kontratu-kategoriak aztertuko dira. Hirugarren kapi- dar en el capítulo segundo las categorías contractualestuluan, kontratazioari, bateraezintasunei eta arduraldia- tanto del personal docente como del investigador. Enri buruzko beste xedapen komunak zehaztuko dira. el capítulo tercero, se determinan otras disposiciones co- munes relativas a contratación, incompatibilidades y dedicación.
 3. 3. 6144 EHAA - 2008ko martxoak 18, asteartea N.º 55 ZK. BOPV - martes 18 de marzo de 2008 Azkenik, laugarren kapituluan, irakasleen eta iker- Finalmente, en el capítulo cuarto, desde la perspec-tzaileen hizkuntza-gaitasunaren oinarriak ezarriko di- tiva de la competencia autonómica en materia de nor-ra, euskararen erabileraren normalizazioaren arloan au- malización del uso del euskera, de conformidad con eltonomia-erkidegoak duen eskumena baliatuta, hala artículo 6 del Estatuto, su legislación de desarrollo, yadierazten baitute Autonomia Estatutuaren 6. artiku- la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universi-luak eta hura garatzeko legediak, baita Euskal Uniber- tario Vasco, se sientan las bases sobre el nivel de com-tsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Le- petencia lingüística del personal docente e investiga-geak ere; hala, titulu ofiziala lortzeko irakaskuntza guz- dor que permitan de forma progresiva garantizar en sutietan, euskaraz ikasteko eskubide osoa bermatu ahal integridad el derecho a estudiar en euskera en todas lasizango da pixkanaka. enseñanzas conducentes a titulaciones oficiales. Halaber, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Así mismo, y de acuerdo con lo establecido en elotsailaren 18ko 4/2005 Legearen 33.1 artikuluak eza- artículo 33.1 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, pararri bezala, emakumeek eta gizonek, bai irakasle-ibilbi- la Igualdad de Mujeres y Hombres, la Universidad deldean bai erabakiak hartzeko esparruetara heltzeko bi- País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea promoverádean, aukera berak izan ditzaten sustatuko du Univer- la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres considad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak. relación a la carrera docente y el acceso a los ámbitos de toma de decisiones. Horrenbestez, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerke- En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejerota sailburuak proposatuta, emakumeen eta gizonen ber- de Educación, Universidades e Investigación, cumpli-dintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak ezarrita- dos los trámites previstos por la Ley 4/2005, de 18 deko izapideak beteta daudela, Euskadiko Unibertsitate febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, infor-Kontseilua jakinaren gainean dagoela, Euskal Irakas- mado el Consejo Vasco de Universidades, emitido in-kuntza Publikoa Koordinatzeko Kontseiluak aldeko forme favorable por el Consejo de Coordinación de latxostena eman duela, Aholku Batzorde Juridikoak adie- Enseñanza Pública Vasca y oída la Comisión Jurídicarazitakoa entzunda eta Gobernu Kontseiluak 2008ko Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobaciónmartxoaren 4ko bilkuran erabaki eta onetsi ondoren, del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el díahauxe 4 de marzo de 2008, XEDATU DUT: DISPONGO: I. KAPITULUA CAPÍTULO I XEDAPEN OROKORRAK DISPOSICIONES GENERALES 1. artikulua.– Xedea. Artículo 1.– Objeto. Autonomia-erkidegoak unibertsitateko irakasleen El objeto del presente Decreto es el desarrollo de laseta ikertzaileen arloan dituen eskumenak garatzea da competencias que ostenta la Comunidad Autónoma endekretu honen helburua. Hain zuzen, Universidad del materia de personal docente e investigador universita-País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak lan-lege- rio. De forma particular se determina el régimen jurí-pean kontratatutako irakasleen eta ikertzaileen araubi- dico del personal docente e investigador contratado la-de juridikoa zehaztuko du. boralmente por la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. 2. artikulua.– Araubide juridikoa. Artículo 2.– Régimen jurídico. 1.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 1.– Todas las plazas de profesorado contratado de laUnibertsitateko irakasle kontratatuen plaza guztiek Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Uniber-unibertsitateko lanpostuen zerrendan agertu behar du- tsitatea, con la salvedad de las plazas que tengan porte, beste plaza bateko irakaslea ordezkatzea helburu du- objeto la cobertura de la docencia de otra plaza, debe-tenak izan ezik; hartara, irakasleen eta ikertzaileen kos- rán formar parte o encontrar su ubicación concreta entu guztiek Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sai- la relación de puestos de trabajo de la Universidad, delaren aldez aurreko baimena izango dute. tal suerte que todos los costes de personal docente e in- vestigador cuenten con la previa autorización del De- partamento de Educación, Universidades e Investiga- ción. 2.– Lanpostuak banan-banan agertuko dira zerren- 2.– La relación de puestos estará individualizada ydan, eta taldetan zein kontratu-motaren arabera egon- clasificada por cuerpos y figuras contractuales, y debe-go dira sailkatuta; halaber, gutxienez, Euskal Uniber- rán hacer mención expresa, como mínimo, de las pre-tsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Le- visiones contenidas en el artículo 99.2 de la Ley
 4. 4. EHAA - 2008ko martxoak 18, asteartea N.º 55 ZK. BOPV - martes 18 de marzo de 2008 6145gearen 99.2 artikuluak ezarritakoaren berri eman be- 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitarioharko du zerrendak. Vasco. II. KAPITULUA CAPÍTULO II KONTRATU KATEGORIAK CATEGORÍAS CONTRACTUALES 1. ATALA SECCIÓN 1.ª XEDAPEN OROKORRAK DISPOSICIONES GENERALES 3. artikulua.– Kontratu iraunkorra duten irakasleen Artículo 3.– Categorías de profesorado contratado dekategoriak. forma permanente. Lanpostuen zerrendaren barruan, eta aurrekontuan En el marco de la relación de puestos de trabajo,baliabiderik bada, Universidad del País Vasco / Euskal siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria,Herriko Unibertsitateak lan-kontratu iraunkorrak egin la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Uniber-ahal izango ditu, irakasle kontratatuen bi kategoriatan: tsitatea podrá contratar en régimen laboral, de formairakasle osoak eta irakasle agregatuak. permanente, entre las siguientes categorías de profeso- rado contratado: profesorado pleno y profesorado agre- gado. 4. artikulua.– Aldi baterako kontratua duten ira- Artículo 4.– Categorías de profesorado contratado dekasleen kategoriak. forma temporal. 1.– Aurrekontuan baliabiderik badago, Universidad 1.– La Universidad del País Vasco / Euskal Herrikodel País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak aldi ba- Unibertsitatea, siempre y cuando exista disponibilidadterako lan-kontratuak egin ahal izango ditu, irakasle presupuestaria, podrá contratar en régimen laboral, dekontratatuen honako kategoria hauetan: irakasle atxi- forma temporal, entre las siguientes categorías de pro-kiak, laguntzaileak, irakasle elkartuak, irakasle emeri- fesorado contratado: profesorado adjunto, ayudante,tuak eta irakasle bisitariak. profesorado asociado, profesorado emérito y profesora- do visitante. 2.– Langileren batek lanpostua aldi baterako uzten 2.– Cuando en las relaciones de puestos de trabajoduenean edo lanpostuen zerrendan plaza hutsik dagoe- se produzcan ausencias temporales o existan vacantes nonean, lanpostuok betetzeko arauzko prozedura bidera- cubiertas, en tanto se procede a su cobertura reglamen-tzen den bitartean, beste irakasleren bat kontratatu ahal taria, de conformidad con las previsiones del artículoizango da bitarteko kontratua eginez, baldin eta lan- 25 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Uni-postuari dagokion ezagutza-arloko irakasleek hutsunea versitario Vasco, se podrá contratar profesorado a tra-bete ezin badute, eta Euskal Unibertsitate Sistemari bu- vés de un contrato de interinidad, siempre que las ne-ruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legearen 25. artikuluak cesidades de docencia no puedan ser atendidas con eldioena aintzat hartuta. profesorado del área de conocimiento al que esté ads- crito el puesto. 5. artikulua.– Kontratu iraunkorra duten ikertzai- Artículo 5.– Categorías de personal investigadorleen kategoriak. contratado de forma permanente. Lanpostuen zerrendaren barruan, eta aurrekontuan En el marco de la relación de puestos de trabajo,baliabiderik bada, Universidad del País Vasco / Euskal siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria,Herriko Unibertsitateak lan-kontratu iraunkorrak egin la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Uniber-ahal izango ditu, ikertzaileen bi kategoriatan: ikerke- tsitatea podrá contratar, en régimen laboral, de formata-irakasleak eta doktore ikertzaileak. permanente, entre las siguientes categorías de personal investigador: profesorado de investigación y personal doctor investigador. Doktoreei dagokienez, Dekretu honek arautzen ez A este personal, en su condición de personal contra-dituen arloetan, irakasle osoei edo irakasle agregatuei tado doctor, en lo no previsto en este Decreto, le seráezarritakoa aplikatuko zaie, kategoriaren arabera. de aplicación lo establecido para el profesorado agrega- do o pleno dependiendo de su categoría. Behin betiko ikertzaileek sinatutako kontratuek Los contratos suscritos por el personal investigadorizango duten klausula baten arabera, bost urtetik be- permanente contendrán una cláusula en la que figura-hin Uniqual Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea rá el compromiso del investigador de someterse a unaEbaluatu eta Egiaztatzeko Agentziaren ebaluazioan par- evaluación por Uniqual, la Agencia de Evaluación dete hartzeko konpromisoa adieraziko dute ikertzaileek, la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vas-agentziak ezarritako baldintzetan. Aipatutako ebalua- co, cada 5 años en los términos que ésta establezca. La
 5. 5. 6146 EHAA - 2008ko martxoak 18, asteartea N.º 55 ZK. BOPV - martes 18 de marzo de 2008zioaren ostean, Universidad del País Vasco / Euskal He- normativa de la Universidad del País Vasco / Euskal He-rriko Unibertsitateko araudiak ezarriko ditu langile ho- rriko Unibertsitatea regulará las condiciones de esterien baldintzak. personal tras la citada evaluación. 6. artikulua.– Aldi baterako kontratua duten iker- Artículo 6.– Categorías de personal investigadortzaileen kategoriak. contratado de forma temporal. 1.– Aurrekontuan baliabiderik dagoenean, Univer- 1.– La Universidad del País Vasco / Euskal Herrikosidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak Unibertsitatea, siempre y cuando exista disponibilidadikerketa zientifiko edo teknikoko egitasmoak garatze- presupuestaria, podrá contratar personal investigador,ko ikertzaileak, teknikariak edo bestelako langileak técnico u otro personal para el desarrollo de proyectoskontratatu ahal izango ditu, lan edo zerbitzu jakin ba- de investigación científica o técnica, mediante un con-terako kontratuen bidez, halaxe ezartzen baitute Iker- trato de trabajo de obra o servicio para la realización deketa Zientifiko eta Teknikoaren Sustapen eta Koordi- un proyecto de investigación, conforme a lo estableci-nazio Nagusiari buruzko apirilaren 14ko 13/1986 Le- do en el artículo 17.1.a) de la Ley 13/1986, de 14 degearen 17.1.a) artikuluak, Unibertsitateei buruzko abril, de Fomento y Coordinación General de la Inves-abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 48.1 ar- tigación Científica y Técnica, en el artículo 48.1 de latikuluak eta Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko Le- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-gearen 14.2 artikuluak. Langileen Estatutuaren Lege- sidades, en al artículo 14.2 de la Ley del Sistema Uni-ko testu moldatua onartu zuen martxoaren 24ko versitario Vasco. El régimen jurídico de aplicación se-1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren 15.1 artiku- rá el recogido en el artículo 15.1 del Real Decreto Le-luak ezartzen du aplikatu beharreko araubide juridikoa. gislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprue- ba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra- bajadores. 2.– Prestakuntzarako kontratuen bidez, Universidad 2.– La Universidad del País Vasco / Euskal Herrikodel País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak iker- Unibertsitatea podrá contratar personal investigador pa-tzaileak kontratatu ahal izango ditu trebakuntza zien- ra su formación científica y técnica conforme a lo esta-tifikoa eta teknikoa jaso dezaten, 13/1986 Legearen blecido en el artículo 17.1.b) de la Ley 13/1986, me-17.1.b) artikuluak ezarritakoaren arabera. Langileen Es- diante contrato formativo. El régimen jurídico será eltatutuaren Legeko testu moldatua onartu zuen martxoa- recogido en el artículo 11.1 del Real Decreto Legisla-ren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren tivo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el11.1 artikuluak eta Prestatzen ari diren Ikertzaileen Es- texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-tatutua onetsi zuen urtarrilaren 27ko 63/2006 Errege dores y en la disposición adicional sexta del Real De-Dekretuko seigarren xedapen gehigarriak ezartzen du- creto 63/2006, de 27 de enero, por el que se apruebate aplikatu beharreko araubide juridikoa. Kontratazioa el Estatuto de personal investigador en formación.doktoreentzako ikerketarako laguntza programa baten Cuando la contratación obedezca a un programa de ayu-barruan badago, programan bertan zehaztuko dira or- da a la investigación para doctores, las retribuciones se-dainsariak, eta deialdia egiten duen erakundeak lagun- rán las indicadas en el citado programa y la entidad con-tzaren zenbateko osoa ordainduko dio Universidad del vocante abonará a la Universidad del País Vasco / Eus-País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateari, gizarte- kal Herriko Unibertsitatea la cantidad global de la ayu-segurantzaren kostua barne. da, incluyendo en la aportación el coste de la seguridad social. 3.– Halaber, ikerketarako laguntza esleitu zenetik 3.– Asimismo, la Universidad del País Vasco / Eus-hirugarren eta laugarren urteetan dauden ikertzaileak kal Herriko Unibertsitatea podrá contratar como per-ere kontratatu ahal izango ditu Universidad del País sonal investigador en formación a aquel personal queVasco / Euskal Herriko Unibertsitateak, trebatzen ari se encuentre en los años tercero y cuarto desde la con-den lan-taldearen barruan. Langileen Estatutuaren Le- cesión de la ayuda de investigación, en la modalidad degeko testu moldatua onartu zuen martxoaren 24ko trabajo en formación. El régimen jurídico de aplicación1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren 11.1 artiku- será el recogido en el artículo 11.1 del Real Decreto Le-luak ezartzen du aplikatu beharreko araubide juridikoa. gislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprue- ba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra- bajadores. 2. ATALA SECCIÓN 2.ª IRAKASLEAK PROFESORADO 7. artikulua.– Irakasle osoak. Artículo 7.– Profesorado pleno. 1.– Irakasle osoak lanaldi osoan jardungo dira. 1.– El profesorado pleno ejercerá sus funciones en ré- gimen de dedicación a tiempo completo.
 6. 6. EHAA - 2008ko martxoak 18, asteartea N.º 55 ZK. BOPV - martes 18 de marzo de 2008 6147 Lan-hitzarmen kolektiboak zehaztuko du lanaldia- La duración de la jornada laboral será la que se fijeren iraupena, eta irakaskuntza- eta ikerketa-jardueren en el correspondiente convenio colectivo y se repartiráartean zein norbere sail, zentro edo unibertsitateko ku- entre actividades docentes e investigadoras, así como dedeaketa- edota administrazio-beharrizanen artean bana- atención a las necesidades de gestión y administracióntuko da denbora hori; ikerketa-jarduerek, baina, lanal- de su Departamento, Centro o Universidad, quedandodiaren heren bat hartuko dute gutxienez. al menos un tercio de la jornada reservada a tareas de investigación. 2.– Irakasle osoek zortzi irakastordu eta ikasleen la- 2.– Las obligaciones docentes del profesorado plenoguntzarako edo tutoretzarako sei ordu bete beharko di- serán, semanalmente, de ocho horas lectivas y seis detuzte astean. tutoría o asistencia al alumnado. 3.– Irakasle osoak publizitate-, berdintasun-, mere- 3.– La selección del profesorado pleno se efectuarázimendu- eta gaitasun-printzipioak aintzat hartuz hau- de conformidad con los principios de publicidad, igual-tatuko dira, lehiaketa bidez. Deialdiaren oinarriak Eus- dad, mérito y capacidad, mediante concurso. Las baseskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko di- serán publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco.ra. 4.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 4.– La Universidad del País Vasco / Euskal HerrikoUnibertsitateak arautuko du hautaketa-prozesua nola Unibertsitatea regulará el proceso de selección y la com-egin eta lehiaketa epaitu behar duten batzordeak nola posición de las comisiones que han de juzgar el concur-osatu. so. 8. artikulua.– Irakasle agregatuak. Artículo 8.– Profesorado agregado. 1.– Irakasle agregatuak lanaldi osoan jardungo di- 1.– El profesorado agregado ejercerá sus funcionesra. en régimen de dedicación a tiempo completo. Lan-hitzarmen kolektiboak zehaztuko du lanaldia- La duración de la jornada laboral será la que se fijeren iraupena, eta irakaskuntza- eta ikerketa-jardueren en el correspondiente convenio colectivo y se repartiráartean zein norbere sail, zentro edo unibertsitateko ku- entre actividades docentes e investigadoras, así como dedeaketa- edota administrazio-beharrizanen artean bana- atención a las necesidades de gestión y administracióntuko da denbora hori; ikerketa-jarduerek, baina, lanal- de su Departamento, Centro o Universidad, quedandodiaren heren bat hartuko dute gutxienez. al menos un tercio de la jornada reservada a tareas de investigación. 2.– Irakasle agregatuek zortzi irakastordu eta ikas- 2.– Las obligaciones docentes del profesorado agre-leen laguntzarako edo tutoretzarako sei ordu bete be- gado serán, semanalmente, de ocho horas lectivas y seisharko dituzte astean. de tutoría o asistencia al alumnado. 3.– Irakasle agregatuak publizitate-, berdintasun-, 3.– La selección del profesorado agregado se efectua-merezimendu- eta gaitasun-printzipioak aintzat hartuz rá de conformidad con los principios de publicidad,hautatuko dira, lehiaketa bidez. Deialdiaren oinarriak igualdad, mérito y capacidad, mediante concurso. LasEuskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu- bases serán publicadas en el Boletín Oficial del País Vas-ko dira. co. 4.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Uni- 4.– La Universidad del País Vasco / Euskal Herrikobertsitateak arautuko du hautaketa-prozesua nola egin Unibertsitatea regulará el proceso de selección y la com-eta lehiaketa epaitu behar duten batzordeak nola osatu. posición de las comisiones que han de juzgar el concurso. 9. artikulua.– Irakasle atxikiak. Artículo 9.– Profesorado adjunto. 1.– Irakasle atxikiak lanaldi osoan jardungo dira. 1.– El profesorado adjunto ejercerá sus funciones en Lan-hitzarmen kolektiboak zehaztuko du lanaldia- régimen de dedicación a tiempo completo.ren iraupena, eta irakaskuntza- eta ikerketa-jardueren La duración de la jornada laboral será la que se fijeartean zein norbere sail, zentro edo unibertsitateko ku- en el correspondiente convenio colectivo y se repartirádeaketa- edota administrazio-beharrizanen artean bana- entre actividades docentes e investigadoras, así como detuko da denbora hori; ikerketa-jarduerek, baina, lanal- atención a las necesidades de gestión y administracióndiaren heren bat hartuko dute gutxienez. de su Departamento, Centro o Universidad, quedando al menos un tercio de la jornada reservada a tareas de investigación. 2.– Irakasle atxikiek zortzi irakastordu bete behar- 2.– Las obligaciones docentes del profesorado adjun-ko dituzte astean (ahal dela, irakaskuntza-ikaskuntza to será, semanalmente, de ocho horas lectivas, preferen-ereduan laguntzeko), baita ikasleen laguntzarako edo temente de apoyo en el modelo de enseñanza-aprendiza-tutoretzarako sei ordu ere. je, y de seis horas de tutoría o asistencia al alumnado.
 7. 7. 6148 EHAA - 2008ko martxoak 18, asteartea N.º 55 ZK. BOPV - martes 18 de marzo de 2008 3.– Irakasle atxikiak publizitate-, berdintasun-, me- 3.– La selección del profesorado adjunto se efectua-rezimendu- eta gaitasun-printzipioak aintzat hartuz rá de conformidad con los principios de publicidad,hautatuko dira, lehiaketa bidez. igualdad, mérito y capacidad, mediante concurso. 4.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 4.– La Universidad del País Vasco / Euskal HerrikoUnibertsitateak arautuko du hautaketa-prozesua nola Unibertsitatea regulará el proceso de selección y la com-egin eta lehiaketa epaitu behar duten batzordeak nola posición de las comisiones que han de juzgar el concur-osatu. so. 10. artikulua.– Laguntzailea. Artículo 10.– Ayudante. 1.– Laguntzaileen lan-kontratua lanaldi osokoa 1.– La contratación laboral de las y los ayudantes se-izango da, gutxienez urtebeterako eta gehienez bost ur- rá con dedicación a tiempo completo, por una duraciónterako; urte horiek, ordea, ez dute zertan elkarren ja- mínima de un año y máxima de cinco, no necesariamen-rraian egon. Denboraldi hori amaitu baino lehen dok- te consecutivos. En el caso de que antes de finalizar es-tore-titulua lortuz gero, unibertsitateak zuzenean ira- te período se adquiera la condición de doctora o doctorkasle atxiki moduan kontratatzeko aukera izango du, podrá ser contratado directamente como profesorado ad-baldin lanpostuan hasteko legezko eskakizunak bete- junto, siempre y cuando cumpla con los requisitos le-tzen baditu. Edonola ere, laguntzaile eta irakasle atxi- gales establecidos para su acceso. En cualquier caso, elki lanpostuetan guztira jardun daitekeen denbora zor- tiempo total de duración conjunta entre esta figura ytzi urte da gehienez. la de adjunto no podrá exceder de ocho años. 2.– Lan-hitzarmen kolektiboak zehaztuko du lanal- 2.– La duración de la jornada laboral será la que sediaren iraupena, eta irakaskuntza- eta ikerketa-jardue- fije en el correspondiente convenio colectivo y se repar-ren artean zein norbere sail, zentro edo unibertsitateko tirá entre actividades docentes e investigadoras, así co-kudeaketa- edota administrazio-beharrizanen artean ba- mo de atención a las necesidades de gestión y adminis-natuko da denbora hori; ikerketa-jarduerek, baina, la- tración de su Departamento, Centro o Universidad,naldiaren heren bat hartuko dute gutxienez. quedando al menos un tercio de la jornada reservada a tareas de investigación. 3.– Laguntzaileek bi irakastordu praktiko bete be- 3.– Las obligaciones docentes del ayudante serán se-harko dituzte astean; irakaskuntzan eta ikerketan tre- manalmente de dos horas lectivas de índole práctica, ga-batzen direla bermatu behar da. rantizando que se completa la formación docente e in- vestigadora de dichas personas. 4.– Laguntzaileak publizitate-, berdintasun-, mere- 4.– La selección del ayudante se efectuará de confor-zimendu- eta gaitasun-printzipioak aintzat hartuz hau- midad con los principios de publicidad, igualdad, mé-tatuko dira, lehiaketa bidez. rito y capacidad, mediante concurso. 5.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 5.– La Universidad del País Vasco / Euskal HerrikoUnibertsitateak arautuko du hautaketa-prozesua nola Unibertsitatea regulará el proceso de selección y la com-egin eta lehiaketa epaitu behar duten batzordeak nola posición de las comisiones que han de juzgar el concur-osatu. so. 11. artikulua.– Irakasle elkartuak. Artículo 11.– Profesorado asociado. 1.– Irakasle elkartuak lanaldi partzialean jardungo 1.– El profesorado asociado ejercerá sus funciones endira; gehienez, sei irakastordu eta, gutxienez, hiru ira- régimen de dedicación a tiempo parcial, siendo sus obli-kastordu bete beharko dituzte astean, baita ikasleen la- gaciones docentes semanales de un máximo de seis y unguntzarako edo tutoretzarako beste horrenbeste ordu. mínimo de tres horas lectivas y otras tantas de tutoría o asistencia al alumnado. 2.– Irakasle elkartuak publizitate-, berdintasun-, 2.– La selección del profesorado asociado se efectua-merezimendu- eta gaitasun-printzipioak aintzat hartuz rá de conformidad con los principios de publicidad,hautatuko dira, lehiaketa bidez. igualdad, mérito y capacidad, mediante concurso. 3.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 3.– La Universidad del País Vasco / Euskal HerrikoUnibertsitateak arautuko du hautaketa-prozesua nola Unibertsitatea regulará el proceso de selección y la com-egin eta lehiaketa epaitu behar duten batzordeak nola posición de las comisiones que han de juzgar el concur-osatu. so. 4.– Irakasle elkartuen plazak eta izendapenak apiri- 4.– El profesorado asociado cuya plaza y nombra-laren 25eko Osasunari buruzko 14/1986 Lege Oroko- miento traigan causa en el artículo 105.2 de la Leyrraren 105.2 artikuluan oinarrituta badaude, unibertsi- 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se regi-tateko irakasle elkartuei dagozkien berezko arauak eza- rán por las normas propias del profesorado asociado derriko zaizkie irakasle horiei. Hala ere, kontzertu bidez la Universidad. Sin embargo, se respetarán las peculia-ezarri diren berezitasunak errespetatuko dira, eta aben- ridades que se puedan establecer mediante los concier-
 8. 8. EHAA - 2008ko martxoak 18, asteartea N.º 55 ZK. BOPV - martes 18 de marzo de 2008 6149duaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren zazpigarren tos aprobados a tal efecto y, en tanto la disposición adi-xedapen gehigarria abian jartzen ez den bitartean, au- cional 7.ª de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-rreko araubide juridikoak jarraituko du indarrean. bre, no sea desarrollada, continuará vigente el régimen jurídico precedente. 12. artikulua.– Irakasle emerituak. Artículo 12.– Profesorado emérito. 1.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 1.– La Universidad del País Vasco / Euskal HerrikoUnibertsitateak, bere Estatutuen arabera, irakasle eme- Unibertsitatea, de acuerdo con sus Estatutos, podrá con-ritu gisa kontratatu ahal izango ditu unibertsitatean tratar como profesorado emérito a personas jubiladas,kulturaren, zientziaren edo lanaren arloan ospe handia funcionarias o contratadas, de reconocido prestigio cul-duten pertsona erretiratuak, funtzionarioak edo kontra- tural, científico o profesional procedentes del ámbitotatuak. universitario. 2.– Unibertsitateko sailek, unibertsitatearen arau- 2.– La contratación temporal como profesorado emé-diaren arabera, gainerako irakasleei ez bezalako araubi- rito implica que los Departamentos universitarios, endea ezarri ahal izango diete irakasle emeritu gisa aldi el marco de la normativa universitaria, puedan desig-baterako kontratatutakoei, irakasteko, unibertsitatean narles obligaciones de docencia, de permanencia y degeratzeko eta ikerketa-lanak egiteko betebeharretan, investigación, diferentes al régimen del resto del pro-eta, bereziki, mintegiak eta doktoretza-ikastaroak fesorado, con especial dedicación a la impartición de se-emango dituzte. minarios y cursos de doctorado. 3.– Unibertsitateak, bere autonomia aintzat hartu- 3.– La Universidad debe decidir, de acuerdo con suta, erabaki behar du irakasle emerituak kontratatzeko autonomía, el procedimiento y los méritos objetivos re-prozedura eta hautagaiek izan behar dituzten merezi- queridos para ser contratado como profesorado eméri-menduak zein diren. to. 13. artikulua.– Irakasle bisitariak. Artículo 13.– Profesorado visitante. Irakasle bisitariak, ahal dela, lanaldi osoan kontra- El profesorado visitante será contratado, preferente-tatuko dira; unibertsitate-araudiak ezarriko ditu hau- mente, en régimen de dedicación a tiempo completo ytaketa-irizpideak, unibertsitateko ikastetxe, zentro edo será la normativa universitaria la que determine los cri-sailetan plazak esleitzeko ezarritakoaren barruan eta au- terios de selección, dentro de las previsiones presupues-rrekontuak aintzat hartuta, Euskal Unibertsitate Siste- tarias y de adscripción de plazas a Institutos, Centrosmari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legearen 16.2 o Departamentos universitarios, todo ello de conformi-artikuluak zehaztutakoaren arabera betiere. dad con las previsiones establecidas en el artículo 16.2 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Uni- versitario Vasco. 14. artikulua.– Bitarteko irakasleak. Artículo 14.– Profesorado interino. 1.– Dekretu honetako 4.2 artikuluan xedatu beza- 1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículola, bitarteko irakasleak kontratatu ahal izango dira, bal- 4.2 del presente Decreto, podrá contratarse profesora-din eta lanpostuari dagokion ezagutza-arloko irakasleek do interino, siempre que las necesidades de docencia noirakaskuntza-beharrizana bete ezin badute, honako puedan ser atendidas con el profesorado del área de co-egoera hauetakoren bat gertatzen denean: nocimiento al que esté adscrito el puesto, cuando con- curra alguno de los siguientes supuestos: a) Irakasle funtzionarioren edo lan-legepeko irakas- a) Para la cobertura temporal de la docencia de pla-leren batek hutsik utzitako plaza aldi baterako betetze- za vacante de funcionario docente o contratado laboral,ko (aurrekontuan baliabiderik badago), lanpostua be- dotada presupuestariamente, en tanto se acomete suhin betiko hornitzeko arauzko prozedura bideratzen den provisión definitiva en la forma reglamentariamentebitartean. prevista. b) Irakasleen hutsuneak betetzeko, irakasleek lanpos- b) Para la cobertura de ausencias con derecho a re-tua utzi baina hura gordetzeko eskubidea dutenean (gai- serva del puesto de trabajo de profesoras o profesoresxotasun-baja edo -baimena, amatasun- eta aitatasun-ba- (bajas o licencias por enfermedad, maternidad y pater-ja edo baimena, zerbitzuak betetzea, zerbitzu bereziak, nidad, comisiones de servicios, servicios especiales, li-lizentzia sabatikoak, eszedentziak, lanaldi murrizketak cencias sabáticas, excedencias, reducciones de jornada,eta abar), edo irakaskuntza-betebeharrak murriztea edo etc.) o para la designación para ejercer cargos académi-horietatik salbuetsita egotea dakarten kargu akademi- cos que comporten la exoneración o reducción de laskoetan jarduten dutenean, edozein dela irakasleak uni- obligaciones docentes, cualquiera que sea la naturalezabertsitatearekin duen lotura profesionala, funtziona- de la relación profesional que les vincule a la Univer-rioak barne. sidad, incluida la funcionarial.
 9. 9. 6150 EHAA - 2008ko martxoak 18, asteartea N.º 55 ZK. BOPV - martes 18 de marzo de 2008 2.– Bitarteko irakasleek ordezkatzen duten irakas- 2.– La dedicación del profesorado interino será, co-leari edo betetzen duten lanpostuari dagokion lanaldi mo máximo, la de la plaza vacante cuya docencia cubrebera edukiko dute gehienez. o la del profesor o profesora sustituida. 3.– Ezin izango dira bitarteko irakasleak kontrata- 3.– En ningún caso podrá contratarse profesorado in-tu irakasle laguntzaileen, irakasle bisitarien eta irakas- terino para cubrir vacantes de profesorado ayudante,le emerituen hutsuneak betetzeko, edo kategoria horie- profesorado visitante y profesorado emérito o para sus-tako irakasleak ordezkatzeko. tituir a profesorado de dichas categorías docentes. 3. ATALA SECCIÓN 3.ª IKERTZAILEAK PERSONAL INVESTIGADOR 15. artikulua.– Ikerketa-irakasleak. Artículo 15.– Profesorado de investigación. 1.– Ikerketa-irakasle izateko, hautagaiek egiaztatu 1.– Para acceder a la condición de profesorado de in-beharko dute burututako irakaskuntza eta ikerketa jar- vestigación será preciso que las candidatas y candida-duerek edo doktoratu ostean batez ere ikerketan egin- tos acrediten la evaluación positiva de la actividad do-dako lanek aldeko balioespena jaso dutela, Uniqual Eus- cente e investigadora o prioritariamente investigadora,kal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta postdoctoral, mediante un informe de Uniqual, laEgiaztatzeko Agentziak, Kalitatea Ebaluatu eta Egiaz- Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación deltatzeko Estatuko Agentziak edo Uniqualekin onarpen- Sistema Universitario Vasco, o de la Agencia Nacionalhitzarmenik duen ebaluazio-agentzietako batek egin- de la Evaluación de la Calidad y Acreditación o de lasdako txostenaren bidez. agencias de evaluación con las que Uniqual, la Agen- cia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sis- tema Universitario Vasco, pueda establecer convenios de reconocimiento. Halaber, ikerketa-irakasleen kategorian sartzeko, au- Para acceder a esta categoría, con carácter previo, serretik doktore ikertzaile edo irakasle agregatu gisa kon- deberá estar contratado como personal doctor de inves-tratatuta egon behar du, gutxienez hiru urtez. Salbues- tigación o profesorado agregado durante al menos trespen gisa, baina, aipatutako eskakizunak betetzen ez di- años. Excepcionalmente, se podrá contratar a personastuen pertsona bat kontrata daiteke, Uniqual Euskal que sin reunir los citados requisitos, obtengan la eva-Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaz- luación positiva por parte de Uniqual, la Agencia detatzeko Agentziaren aldeko balioespena jaso baldin ba- Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistemadu. Universitario Vasco. 2.– Ikerketa-irakasleak lanaldi osoan jardungo dira. 2.– El profesorado de investigación ejercerá sus fun- ciones en régimen de dedicación a tiempo completo. Lan-hitzarmen kolektiboak zehaztuko du lanaldia- La duración de la jornada en régimen de dedicaciónren iraupena, eta, batez ere, ikerketan lan egingo dute. a tiempo completo será la que se fije en el correspon-Hala ere, lanaldian zehar, irakaskuntza-jardueretan par- diente convenio colectivo, jornada que se dedicará, prin-te hartu ahal izango dute, baita beren sail, zentro edo cipalmente, a la investigación. No obstante lo anterior,unibertsitateko kudeaketa- edota administrazio-beha- la jornada también podrá dedicarse a la participaciónrrizanetan ere. en actividades docentes, así como de atención a las ne- cesidades de gestión y administración de su Departa- mento, Centro o Universidad. 3.– Ikerketa irakasleei irakaskuntza betebeharrak es- 3.– Al profesorado de investigación se le podrá asig-leitu ahal izango zaizkie, urtean 12 kreditukoak gehie- nar obligaciones docentes hasta un máximo de 12 cré-nez ere; proposatutako ikerketa-jarduerarekin (ahal de- ditos anuales, siendo su objeto, principalmente, cola-la, hirugarren ziklokoa) lotutako irakaskuntza jardue- boraciones complementarias en tareas docentes relacio-retan laguntzea izango da, batez ere, betebeharron hel- nadas con la actividad de investigación propuesta, pre-burua. ferentemente de tercer ciclo. 4.– Ikerketa-irakasleek irakasle osoen eskubide be- 4.– El profesorado de investigación tendrá los mis-rak edukiko dituzte. mos derechos que el profesorado pleno. 5.– Ikerketa irakasleak publizitate-, berdintasun-, 5.– La selección del profesorado de investigación semerezimendu- eta gaitasun-printzipioak aintzat hartuz efectuará de conformidad con los principios de publi-hautatuko dira, lehiaketa bidez. Deialdiaren oinarriak cidad, igualdad, mérito y capacidad, mediante concur-Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu- so. Las bases serán publicadas en el Boletín Oficial delko dira. País Vasco.
 10. 10. EHAA - 2008ko martxoak 18, asteartea N.º 55 ZK. BOPV - martes 18 de marzo de 2008 6151 6.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 6.– La Universidad regulará el proceso de selecciónUnibertsitateak arautuko du hautaketa-prozesua nola y la composición de las comisiones que han de juzgaregin eta lehiaketa epaitu behar duten batzordeak nola el concurso.osatu. 16. artikulua.– Doktore ikertzaileak. Artículo 16.– Personal doctor investigador. 1.– Doktore ikertzaile izateko, hautagaiek egiazta- 1.– Para acceder a la condición de personal doctortu beharko dute irakaskuntzan edota ikerketan gutxie- investigador será preciso que las candidatas y candida-nez hiru urtez jardun dutela eta burututako irakaskun- tos acrediten 3 años de experiencia docente y/o inves-tza eta ikerketa-jarduera horiek (doktoratu osteko iker- tigadora y la evaluación positiva de la actividad docen-keta-lanek batez ere) aldeko balioespena jaso dutela, te e investigadora o prioritariamente investigadora,Uniqual Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea postdoctoral, mediante un informe de Uniqual, laEbaluatu eta Egiaztatzeko Agentziak, Kalitatea Ebalua- Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación deltu eta Egiaztatzeko Estatuko Agentziak edo Uniquale- Sistema Universitario Vasco, o de la Agencia Nacionalkin onarpen-hitzarmenik duen ebaluazio-agentzietako de la Evaluación de la Calidad y Acreditación o de lasbatek egindako txostenaren bidez. agencias de evaluación con las que Uniqual, la Agen- cia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sis- tema Universitario Vasco, pueda establecer convenios de reconocimiento. 2.– Doktore ikertzaileak lanaldi osoan jardungo di- 2.– El personal investigador doctor ejercerá sus fun-ra. ciones en régimen de dedicación a tiempo completo. Lan-hitzarmen kolektiboak zehaztuko du lanaldia- La duración de la jornada en régimen de dedicaciónren iraupena, eta, batez ere, ikerketan lan egingo dute. a tiempo completo será la que se fije en el correspon-Hala ere, lanaldian zehar, irakaskuntza-jardueretan par- diente convenio colectivo, jornada que se dedicará, prin-te hartu ahal izango dute, baita beren sail, zentro edo cipalmente, a la investigación. No obstante lo anterior,unibertsitateko kudeaketa- edota administrazio-beha- la jornada también podrá dedicarse a la participaciónrrizanetan ere. en actividades docentes, así como de atención a las ne- cesidades de gestión y administración de su Departa- mento, Centro o Universidad. 3.– Doktore ikertzaileei irakaskuntza-betebeharrak 3.– Al personal investigador doctor se le podrá asig-esleitu ahal izango zaizkie, urtean 12 kreditukoak ge- nar obligaciones docentes hasta un máximo de 12 cré-hienez ere; proposatutako ikerketa-jarduerarekin (ahal ditos anuales, siendo su objeto, principalmente, cola-dela, hirugarren ziklokoa) lotutako irakaskuntza-jar- boraciones complementarias en tareas docentes relacio-dueretan laguntzea izango da, batez ere, betebeharron nadas con la actividad de investigación propuesta, pre-helburua. ferentemente de tercer ciclo. 4.– Doktore ikertzaileek irakasle agregatuen esku- 4.– El personal investigador doctor tendrá los mis-bide berak edukiko dituzte. mos derechos que el profesorado agregado. 5.– Doktore ikertzaileak publizitate-, berdintasun-, 5.– La selección del personal investigador doctor semerezimendu- eta gaitasun-printzipioak aintzat hartuz efectuará de conformidad con los principios de publi-hautatuko dira, lehiaketa bidez. Deialdiaren oinarriak cidad, igualdad, mérito y capacidad, mediante concur-Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu- so. Las bases serán publicadas en el Boletín Oficial delko dira. País Vasco. 6.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 6.– La Universidad regulará el proceso de selecciónUnibertsitateak arautuko du hautaketa-prozesua nola y la composición de las comisiones que han de juzgaregin eta lehiaketa epaitu behar duten batzordeak nola el concurso.osatu. III. KAPITULUA CAPÍTULO III IRAKASLE KONTRATATUEI DAGOZKION DISPOSICIONES COMUNES AL PROFESORADO XEDAPEN KOMUNAK CONTRATADO 17. artikulua.– Betekizunak eta lehiaketen araubi- Artículo 17.– Requisitos de acceso y régimen gene-de orokorra. ral de los concursos. 1.– Irakaskuntza-kategoria eta kontratu molde ba- 1.– Sin perjuicio de los requisitos específicos exigi-koitzera heldu ahal izateko bete behar diren baldintzez dos para poder acceder a cada modalidad contractual ygain, unibertsitateko irakaskuntza- eta ikerketa-plaza categoría docente, las y los aspirantes a ocupar una pla-bat izan nahi duten hautagaiek Langileen Estatutuak za de personal docente e investigador universitario con-
 11. 11. 6152 EHAA - 2008ko martxoak 18, asteartea N.º 55 ZK. BOPV - martes 18 de marzo de 2008dakartzan eskakizun orokorrak bete beharko dituzte; tratado deberán reunir los requisitos generales conte-halaber, hautagaien irakaskuntza- eta ikerketa-zerbi- nidos en el Estatuto de los Trabajadores y, en lo que re-tzuez hornituko den erakundearen ezaugarriak aintzat sulte de aplicación, por la naturaleza de la organizaciónhartuta, enplegu publikoko legediak ezarritako baldin- para la que se presta el servicio docente e investigador,tzak ere bete beharko dituzte, hala dagokienean. Ez zaie los establecidos por la legislación de empleo público.inoiz herritartasun-betekizunik eskatuko. En ningún caso estarán sujetos a requisitos de naciona- lidad. 2.– Lehiaketek deialdiaren oinarrietan ezarritakoari 2.– Los concursos se regirán por las bases de la con-jarraituko diote; oinarriotan, honako hau jaso behar da vocatoria, en las que como mínimo, se hará constar: elgutxienez: deitutako plaza kopurua eta horien ezauga- número y características de las plazas convocadas, el de-rriak, lanpostuok esleituko dituen saila eta ezagutza-ar- partamento y el área de conocimiento al que se encuen-loa, lanpostuaren eginkizunak, hautagaiek bete behar tren adscritas, las funciones asignadas, los requisitos ydituzten eskakizunak eta baldintzak, hautaketa-batzor- condiciones que deben reunir los aspirantes, la compo-deak nola osatu, kontratua iraunkorra edo aldi batera- sición de las comisiones de selección, el carácter per-ko izango den, lanaldi-erregimena, zein hizkuntzatan manente o temporal del contrato, el régimen de dedi-irakatsiko den edo lanpostua elebiduna izango den, aur- cación, la lengua en que se impartirá la docencia o elkeztu beharreko eskabide-eredua eta dokumentazioa, carácter bilingüe de la plaza, el modelo de solicitud ynon eta noiz arte aurkez daitekeen, zein organotara bi- la documentación a aportar, los registros en los que pue-dali behar diren eskabideak eta, halakorik balego, oi- de presentarse y el plazo de presentación, el órgano alnarrien aurkako helegiteak, eta horiek zein organotan que deben dirigirse las solicitudes, los recursos que pro-eta zein epetan aurkeztu behar diren. cedan contra las bases, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. 3.– Oinarriek unibertsitate-legedian, Dekretu hone- 3.– En todo caso, las bases deberán ajustarse a lo es-tan, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Uni- tablecido en la legislación universitaria, en el presentebertsitatearen araudian eta aplikatu beharreko adminis- Decreto, en la normativa de la Universidad del País Vas-trazio- eta lan-arloko araudian ezarritakoa bete behar- co / Euskal Herriko Unibertsitatea y en la normativako dute beti. Oinarrietan zehaztutako deialdien eta ad- administrativa y laboral que resulte de aplicación. Lasministrazio-ekintzen zein hautaketa-batzordeen jardun- convocatorias y cuantos actos administrativos tenganbideen aurka egin ahal izango da, Herri Administra- origen en las bases, así como las actuaciones de las co-zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Proze- misiones de selección podrán ser impugnadas en los su-dura Erkidearen 30/1992 Legeak ezarritako egoeretan puestos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992,eta moduan. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 4.– Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsaila- 4.– De conformidad con lo dispuesto en la Leyren 25eko 3/2004 Legean xedatu bezala, irakasle kon- 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vas-tratatuak hautatzeko batzordeen akordioak lotesleak co, los acuerdos de las comisiones de selección del pro-izango dira unibertsitateko administrazioarako, baina fesorado contratado serán vinculantes para la Adminis-Unibertsitateko Estatutuek akordio horien aurkako tración universitaria, sin perjuicio de que los Estatutoserreklamazioetarako administrazio-araubidea ezarri be- de la Universidad deban prever un régimen de recla-har dute; hartara, aipatutako akordioak baliogabetu dai- maciones administrativo frente a los citados acuerdos,tezke, legezko irizpide eta oinarri zorrotzak erabiliz. que podrán ser en su caso anulados con criterios y fun- damentos de estricta legalidad. 18. artikulua.– Irakasle kontratatuen esleipena. Artículo 18.– Adscripción del profesorado contra- tado. Kontratatutako irakasleak ezagutza-arlo eta sail edo El profesorado contratado estará adscrito a un áreaunibertsitate-institutu banan adskribatuta egongo di- de conocimiento y a un Departamento o Instituto uni-ra. Halaber, fakultate edo eskola batean egongo dira versitario. Asimismo, estará adscrito, en su caso, a unaadskribatuta, nahiz eta hainbat zentrotan irakatsi ahal Facultad o Escuela, sin perjuicio de que pueda impar-izango duten. Batzuetan, irakasle kontratatuek beren tir docencia en distintos centros. La normativa y la pla-ezagutza-arloarekin lotutako ikasgaietako irakaskuntza- nificación docente de la Universidad del País Vasco /eginkizunak hartu beharko dituzte beren gain; Univer- Euskal Herriko Unibertsitatea podrán determinar lassidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea- ocasiones justificadas en que el profesorado contratadoren araudiak eta irakaskuntza-plangintzak zehaztuko deba asumir tareas docentes en materias vinculadas odute zein abagunetan gertatuko den hori. afines a su área de conocimiento. 19. artikulua.– Kontratuak formalizatu eta erregis- Artículo 19.– Formalización y registro de los con-tratu. tratos.
 12. 12. EHAA - 2008ko martxoak 18, asteartea N.º 55 ZK. BOPV - martes 18 de marzo de 2008 6153 1.– Kontratuen iraupena edozein izanda ere, idatziz 1.– Cualquiera que sea la duración de los contratos,formalizatuko dira. Unibertsitateak oro har erabili be- se formalizarán por escrito. La Universidad estableceráharreko eredu ofiziala ezarriko du, baina kategoria ba- el modelo oficial que, con carácter general, haya de uti-koitzaren berezitasunak nabarmenduko dira. Kontratua lizarse, distinguiendo las particularidades de cada ca-formalizatu eta hautatua bere lanpostuan hasi arte, kon- tegoría. Hasta que se formalice el contrato y la selec-tratatutako irakasleek ez dute ordainsari ekonomikorik cionada o el seleccionado se incorpore a su puesto dejasotzeko eskubiderik izango. trabajo, el profesorado contratado no tendrá derecho a retribución económica alguna. 2.— Kontratuaren eredu ofizialak lan-legedian eza- 2.– El modelo oficial de contrato deberá recoger el con-rritako gutxieneko edukiak jaso beharko ditu. Halaber, tenido mínimo establecido en la legislación laboral. Asi-enplegu-bulego publikoari eta langileen ordezkariei mismo, la Universidad estará obligada a cumplir con loskontratazioaren berri ematera behartuta dago uniber- deberes de comunicación a la oficina pública de empleotsitatea. y de información a los representantes de los trabajadores. 20. artikulua.– Bateraezintasunak. Artículo 20.– Régimen de incompatibilidades. 1.– Irakasle kontratatu guztiak Administrazio Pu- 1.– Todo el profesorado contratado está sujeto al ré-blikoetan Jarduten duten Langileen Bateraezintasunei gimen jurídico establecido por la Ley 53/1984, de 26buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legeak eta hura ga- de diciembre, de Incompatibilidades del Personal alratzeko xedapenek ezarritako araubide juridikoaren era- Servicio de las Administraciones Públicas, y sus dispo-ginpean daude; dena den, Unibertsitateei buruzko siciones de desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto enabenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 83. ar- el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-tikuluak xedatutakoa ere bete behar dute. ciembre, de Universidades. 2.– Osasun-zientziekin lotutako arloetan kontrata- 2.– Al profesorado contratado en las áreas relaciona-tutako irakasleei Universidad del País Vasco / Euskal das con las ciencias de la salud se le aplica lo dispues-Herriko Unibertsitatearen eta osasun-erakundeen arte- to en los correspondientes conciertos entre la Univer-ko kontzertuek xedatzen dutena aplikatuko zaie. sidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y las instituciones sanitarias. 3.– Unibertsitate pribatuetako irakasleek ezin izan- 3.– El profesorado de las Universidades privadas nogo dute Universidad del País Vasco / Euskal Herriko podrá prestar servicios como profesorado contratadoUnibertsitatean jardun behin betiko kontratatutako ira- permanente en la Universidad del País Vasco / Euskalkasle gisa. Herriko Unibertsitatea. 21. artikulua.– Ikasi nahi duten irakasleen matri- Artículo 21.– Matriculación del profesorado parakula. cursar estudios. Oro har, irakasle kontratatuek ezin izango dute ira- Con carácter general, el profesorado contratado nokasten duten fakultatean edo eskolan titulu ofizialik podrá matricularse como alumna o alumno, para la ob-lortzeko matrikularik egin. Dena den, errektoreak au- tención de un título oficial, en la Facultad o Escuela enrretik hala baimentzen badu, edozein irakaskuntza-zen- la que imparta docencia. No obstante, previa autoriza-trotan egin ahal izango dute matrikula, lizentzia-pro- ción expresa del Rector o Rectora, podrá matricularsegramaren batean irakaslea diplomaduna bada, edo dok- en cualquiera de los Centros donde impartan docencia,toretza-programaren batean irakaslea lizentziaduna ba- en los cursos de licenciatura, cuando posea una diplo-da. matura, o en los programas de doctorado, cuando po- sea una licenciatura. IV. KAPITULUA CAPÍTULO IV EUSKARAREN NORMALIZAZIOA NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA 22. artikulua.– Euskaraz ikasteko eskubidea. Artículo 22.– Derecho a estudiar en euskera. Titulu ofizialak lortzeko irakaskuntza guztietan, au- En todas las enseñanzas conducentes a titulacionestonomia-erkidegoko berezko hizkuntza nahitaez jaki- oficiales, al profesorado contratado y funcionario de latea eskatu ahal izango zaie Universidad del País Vasco Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsi-/ Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle kontratatuei tatea se le podrá exigir el conocimiento preceptivo de laeta funtzionarioei, lanpostu elebidunetara heltzeko be- lengua propia de la Comunidad Autónoma, como requi-tekizun gisa, halaxe ezartzen baitute Euskal Unibertsi- sito de capacidad, para el acceso y provisión a las plazastate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legea- que en la relación de puestos de trabajo se configurenren 11., 18.5 eta 99.2.e) artikuluek. como bilingües, todo ello en ejecución de lo estableci- do en los artículos 11, 18.5 y 99.2.e) de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco.
 13. 13. 6154 EHAA - 2008ko martxoak 18, asteartea N.º 55 ZK. BOPV - martes 18 de marzo de 2008 23. artikulua.– Euskara titulu berrietan. Artículo 23.– El euskera en las nuevas titulaciones. Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren Según lo dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley25eko 3/2004 Legearen 46.3 artikuluak xedatutakoa- 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vas-ren arabera, ondasun publikoekin finantzatutako titu- co, al establecer nuevas titulaciones financiadas con fon-lu berriak jartzean, euskara lehentasunezko irizpidetzat dos públicos, el euskera se utilizará como criterio pre-hartuko da taldeak ezartzerakoan. Hala, Universidad del ferente a la hora de implantar grupos. Así las cosas, laPaís Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateak neurriak Universidad del País Vasco adoptará medidas para quehartuko ditu irakaskuntza eta graduetako ikasketa-plan todas las enseñanzas y planes de estudio de grado, enguztiak enborreko eta derrigorrezko ikasgai guztietan todas las asignaturas troncales y obligatorias, se pue-euskaraz zein gazteleraz jaso daitezen. Universidad del dan recibir en euskera y en castellano. Esas medidas sePaís Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen Euska- desarrollarán a través del Plan para la Normalizaciónraren Erabilera Normalizatzeko Planaren bidez garatu- del Uso del Euskera en la Universidad del País Vasco /ko dira neurri horiek. Era berean, hautazko eta aukera Euskal Herriko Unibertsitatea. Asimismo, se impulsa-askeko ikasgaietan eleaniztasuna bultzatuko da, eta eus- rá el plurilingüismo en las asignaturas optativas y dekarazko ikasgaien eskaintza beste hizkuntzen horren- libre elección y la oferta de asignaturas en euskera se-bestekoa izango da. rá tanta como la de otras lenguas. Graduko tituluak Europako Unibertsitate Eremua- En el momento en que los títulos de grado se en-ren arabera ezartzen diren unean, euskarazko graduon- cuentren implantados de acuerdo con la configuracióndoko ikasketen eskaintza gaztelerazkoaren baliokidea acorde al Espacio Europeo de Educación Superior, laizango da oro har. Hortaz, irakaskuntza- eta ikerketa- oferta de estudios de posgrado en euskera será, en sulanpostu berrien hizkuntza-eskakizunak helburu horiek conjunto, equivalente a la de castellano. A estos efec-lortze aldera esleituko dira. tos, la asignación de perfiles lingüísticos a los nuevos puestos de personal docente e investigador que se creen deberá ser acorde con estos objetivos. 24. artikulua.– Plaza elebidunak. Artículo 24.– Plazas bilingües. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Uni- En los concursos de acceso a plazas de funcionaria-bertsitateko irakasle funtzionarioen edo lan-legepeko do docente o de profesorado contratado laboral de lairakasleen plazak hornitzeko lehiaketetan, plaza bat lan- Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Uniber-postuen zerrendan eta, ondorioz, lehiaketaren oinarrie- tsitatea, cuando la plaza esté caracterizada como bilin-tan plaza elebidunen multzoan sailkatuta badago, hau- güe en la relación de puestos de trabajo, y, por lo tan-tagaiek euskaraz dakitela egiaztatu beharko dute, na- to, en las bases del concurso, la candidata o el candida-hitaez bete beharreko eskakizuna den aldetik. Gaine- to deberá acreditar el conocimiento del euskera comorako plazetan, merezimendutzat hartuko da, eta hala requisito de cumplimiento preceptivo. En el resto deadieraziko da lehiaketen oinarrietan, ofizioz. plazas se incorporará de oficio a las bases del concurso su valoración como mérito. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Uni- La proporción de puestos de personal docente e in-bertsitatean hizkuntza-eskakizun elebiduna duten ira- vestigador con perfil lingüístico bilingüe en la Univer-kasle- eta ikertzaile-lanpostuen proportzioak euskaraz- sidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea de-ko ikasketen eskaerari erantzungo dio, eta Euskal Au- berá responder a la demanda de estudios en euskera aco-tonomia-erkidegoko errealitate soziolinguistikoari ego- modándose a la realidad sociolingüística de la Comu-kituko zaio. Hartara, gradu-ikasketak eta, pixkanaka, nidad Autónoma del País Vasco. Por ello, dicha pro-graduondoko ikasketak euskaraz eman daitezen bide- porción será tal que posibilite la impartición en euske-ratu behar du proportzio horrek. ra de sus estudios de grado, y progresivamente, tam- bién los estudios de posgrado. 25. artikulua.– Plaza elebidunetan euskarazko hiz- Artículo 25.– Títulos y pruebas que acrediten lakuntza-gaitasuna egiaztatzeko tituluak eta frogak. competencia lingüística en euskera para plazas bilingües. Será la normativa universitaria la que determine cuá- Unibertsitate-araudiak zehaztuko ditu zein diren les son los títulos o pruebas que acrediten la competen-Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Uniber- cia lingüística en euskera para las plazas bilingües detsitateko plaza elebidunetarako euskarazko hizkuntza- la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Uniber-gaitasuna egiaztatzeko tituluak edo frogak. tsitatea.XEDAPEN GEHIGARRIAK DISPOSICIONES ADICIONALES Lehenengoa.– Irakasle osoen edo irakasle agregatuen Primera.– Comisiones de selección para el acceso akategorietan sartzeko hautaketa-batzordeak. la categoría de profesorado pleno o agregado.
 14. 14. EHAA - 2008ko martxoak 18, asteartea N.º 55 ZK. BOPV - martes 18 de marzo de 2008 6155 Irakasle osoen eta irakasle agregatuen kategorietan Las Comisiones de selección para el acceso a las ca-sartzeko hautaketa-batzordeak unibertsitate-katedradu- tegorías de profesorado pleno o agregado estarán inte-nez edo Europako Unibertsitate Eremuko unibertsita- gradas por catedráticas o catedráticos de universidad ote publikoetako irakasle osoez egongo dira osatuta. Ho- profesoras o profesores plenos pertenecientes a univer-rietako bat, gehienez, Universidad del País Vasco / Eus- sidades públicas del Espacio Europeo de la Enseñanzakal Herriko Unibertsitateko lan-taldekoa izan daiteke. Superior. Uno de ellos, como máximo, podrá pertene-Plaza elebidunei dagokienez, behar diren neurriak har- cer a la plantilla de la Universidad del País Vasco / Eus-tuko dira batzordeak bere eginkizuna Euskal Autono- kal Herriko Unibertsitatea. En el caso de las plazas bi-mia-erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan egin dezakee- lingües se adoptarán las medidas necesarias para garan-la bermatzeko. Irakasle titularrek ere irakasle agrega- tizar que la comisión pueda desarrollar su trabajo in-tuen hautaketa-batzordeetan parte hartu ahal izango distintamente en las dos lenguas oficiales de la Comu-dute. Halaber, Emakumeen eta gizonen berdintasune- nidad Autónoma del País Vasco. En las comisiones derako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3. artikulua be- selección de los agregados también podrán participartetze aldera, ahaleginak egingo dira bi sexuek, gutxie- profesores titulares. Asimismo, a los efectos del artícu-nez, % 40ko ordezkaritza izan dezaten. lo 3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igual- dad de Mujeres y Hombres, se procurará que los dos se- xos estén representados en al menos el 40%. Bigarrena.– Irakasleen ikerketa-jarduera areago- Segunda.– Intensificación de la actividad investiga-tzea. dora del profesorado. Unibertsitate-irakasle kontratatuen zein unibertsi- Sin perjuicio de lo establecido en el presente Decre-tate-irakasle funtzionarioen doktore-tituluak gutxienez to en relación a las obligaciones docentes del profeso-hiru urteko antzinatasuna duenean, irakaskuntza-bete- rado contratado, éste, además de las funcionarias y fun-beharretatik guztiz edo zati batean salbuetsita egon ahal cionarios de los cuerpos docentes universitarios, cuan-izango dira irakasle horiek, lehentasunez ikerketetan do unos y otros tengan el título de doctor o doctora conjardun dezaten; hala ere, irakasle kontratatuen betebe- una antigüedad mínima de tres años, podrán ser eximi-harren gainean Dekretu honetan ezarritakoa bete behar dos, total o parcialmente, de dichas obligaciones docen-da. Salbuespen hori bost urtekoa izango da gehienez; tes, al objeto de que puedan dedicarse, preferentemen-Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Uniber- te, a la investigación. Esta exención tendrá una dura-tsitateko Gobernu Kontseiluak salbuespen hori eskatze- ción máxima de cinco años. El Consejo de Gobierno deko prozedura eta hura erabiltzeko baldintzak arautuko la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Uniber-ditu. tsitatea regulará el procedimiento para solicitar la mis- ma y las condiciones de su disfrute. Hirugarrena.– Irakasle laguntzaileak kontratatzea. Tercera.– Contratación de profesores colaboradores. Egoera berezietan, Universidad del País Vasco / Eus- La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Uni-kal Herriko Unibertsitateak irakasle laguntzaileak bertsitatea podrá contratar excepcionalmente profesora-kontratatu ahal izango ditu diplomadunen edo arkitek- do colaborador entre diplomadas o diplomados, arquitec-to zein ingeniari teknikoen artean, aurretik Uniqual tas o arquitectos técnicos o ingenieras o ingenieros técni-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta cos, previo informe favorable de Uniqual, la Agencia deEgiaztatzeko Agentziaren aldeko txostena badago, eta Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Uni-estatuko Gobernuak kontratazioaren baldintzak eta versitario Vasco, siempre y cuando el Gobierno estatal es-epeak arautzen baditu, apirilaren 12ko 4/2007 Legea- tablezca reglamentariamente las condiciones y plazos deren bigarren xedapen iragankorrak araututakoaren ara- dicha contratación, de acuerdo a lo regulado en la dispo-bera. sición transitoria segunda de la Ley 4/2007, de 12 de abril.XEDAPEN IRAGANKORRA DISPOSICIONES TRANSITORIAS Lehenengoa.– Diziplina-araubidea. Primera.– Régimen disciplinario. Lan-legepeko irakasleen diziplina-araubidea ezartzen En tanto en cuanto no se regule el régimen discipli-ez den bitartean, irakasle funtzionarioentzat ezarritako nario del personal docente laboral, será de aplicación ellege-hausteen eta zigorren katalogoa aplikatuko zaie, catálogo de faltas y sanciones establecido para el fun-Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren maiatza- cionariado docente, en consonancia con el título VII deren 12ko 7/2007 Legearen VII. kapituluak dioen beza- la Ley 7/2007, de 12 de mayo, del Estatuto Básico della. Empleado Público. Bigarrena.– Egungo irakasle laguntzaileak. Segunda.– Del actual profesorado colaborador. Dekretu hau indarrean jartzean, Euskal Unibertsi- Quienes a la entrada en vigor de este Decreto esténtate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legea- contratados como profesoras y profesores colaboradores
 15. 15. 6156 EHAA - 2008ko martxoak 18, asteartea N.º 55 ZK. BOPV - martes 18 de marzo de 2008ren arabera irakasle laguntzaile gisa kontratatuta dau- con arreglo a la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sis-denek bere irakaskuntza- eta ikerketa-eginkizunekin tema Universitario Vasco, podrán continuar en el de-aurrera jarraitu ahal izango dute, lau urtean zehar ge- sempeño de sus funciones docentes e investigadoras du-hienez ere. rante un período máximo de cuatro años. Hirugarrena.– Euskal Unibertsitate Sistemari bu- Tercera.– Aplicación de la disposición transitoria se-ruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legearen bigarren xe- gunda de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistemadapen iragankorra nola aplikatu. Universitario Vasco. 1.– Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsaila- 1.– El profesorado contratado actualmente como aso-ren 25eko 3/2004 Legearen bigarren xedapen iragan- ciado y asociado doctor afectado por la disposición tran-korrak egun irakasle elkartu edo doktore elkartu gisa sitoria segunda de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, delkontratatuta daudenei eragiten die; hartara, irakasle ho- Sistema Universitario Vasco, que reúna los requisitosriek aipatutako xedapenak ezarritako eskakizunak be- establecidos en la misma, será contratado como colabo-tetzen badituzte, irakasle laguntzaile iraunkor gisa (lan- rador permanente, declarado a extinguir, o agregado,postu hori desagertuko da) edo irakasle agregatu gisa dependiendo de su condición de doctor o no doctor. A(doktore titulua duten edo ez aintzat hartuta) kontra- tal efecto, se le exigirá informe específico de Uniqual,tuko dira. Horretarako, Uniqual Euskal Unibertsitate Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación delSistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agen- Sistema Universitario Vasco.tziaren berariazko txostena eskatuko zaie. 2.– Egun irakasle elkartu edo doktore elkartu gisa 2.– El profesorado contratado actualmente como aso-kontratatuta daudenek bigarren xedapen iragankor ho- ciado y asociado doctor que no acredite los requisitosrrek ezarritako eskakizunak betetzen ez badituzte, aldi establecidos en la citada disposición transitoria segun-baterako irakasle laguntzaile gisa (lau urtez, gehienez) da, será contratado como colaborador temporal, duran-edo atxikitako irakasle gisa (doktore titulua duten edo te un período máximo de cuatro años, o adjunto, de-ez aintzat hartuta) kontratuko dira. Kasu bietan, Uni- pendiendo de su condición de doctor o no doctor. Enqual Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebalua- ambos casos se exigirá evaluación de Uniqual, Agenciatu eta Egiaztatzeko Agentziaren berariazko txostena es- de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Siste-katuko zaie. ma Universitario Vasco.XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Araudia indarga- DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación normati-betzea. va. Indargabetu egiten da aldi baterako kontratatutako Queda derogado el Decreto 247/2003, de 21 de oc-unibertsitate-irakasleei buruzko 247/2003 Dekretua, tubre, sobre profesorado universitario contratado conurriaren 21ekoa, baita Dekretu honen edukiaren aurka carácter temporal, y cualquier otra disposición norma-doan maila bereko edo beheragoko beste edozein xeda- tiva de igual o inferior rango que se oponga al conte-pen arau-emaile ere. nido de este Decreto.AZKEN XEDAPENAK DISPOSICIONES FINALES Lehenengoa.– Araudia garatzea. Primera.– Desarrollo normativo. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuari Se autoriza al Consejero de Educación, Universida-Dekretu hau aplikatzeko eta garatzeko behar diren xe- des e Investigación para dictar, en su caso, las disposi-dapenak ezartzeko baimena ematen zaio. ciones necesarias en aplicación y desarrollo de este De- creto. Bigarrena.– Indarrean jartzea. Segunda.– Entrada en vigor. Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz- El presente Decreto entrará en vigor el día siguien-karian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da in- te al de su publicación en el Boletín Oficial del Paísdarrean. Vasco. Vitoria-Gasteizen, 2008ko martxoaren 4an. Dado en Vitoria-Gasteiz, a 4 de marzo de 2008. Lehendakaria El Lehendakari, JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU. JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua, El Consejero de Educación, Universidades e Investigación,JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS. JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.

×