Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
LLAA MMAATTEERRIIAA
 El ppllaanneettaa ttiieerrrraa eessttaa ccoonnssttiittuuiiddoo ppoorr 
mmaatteerriiaa yy eenneerrggííaa.. MMaatteerriiaa...
II.. EEll ÁÁttoommoo 
 EEss llaa ppoorrcciióónn mmaass ppeeqquueeññaa ddee mmaatteerriiaa yy 
eess iinnddiivviissiibbllee...
I.11.. IIoonneess yy mmoollééccuullaass 
 LLooss IIoonneess ssoonn ááttoommooss qquuee hhaann ppeerrddiiddoo oo 
ggaannaa...
IIII.. CCOOMMPPUUEESSTTOOSS DDEE 
CCAARRBBOONNOO 
 CCoonnssttiittuuyyeenn llooss pprroodduuccttooss qquuíímmiiccooss 
cce...
22..11 EEnnllaacceess qquuíímmiiccooss 
SSoonn eell rreessuullttaaddoo ddee llaa uunniióónn ddee ddooss 
ááttoommooss 
EEn...
EEnnllaaccee ccoovvaalleennttee..-- EEnnllaaccee qquuee rreessuullttaa ddee 
ccoommppaarrttiirr eelleeccttrroonneess ddee ...
22..22.. IIssóómmeerrooss 
ssoonn ccoommppuueessttooss qquuee ppoosseeeenn iigguuaall 
nnuummeerroo yy ccllaassee ddee áát...
III. LLooss HHiiddrrooccaarrbbuurrooss 
 SSoonn ccoommppuueessttooss oorrggáánniiccooss ffoorrmmaaddooss ppoorr 
ssoollaa...
IIIIII..11 HHiiddrrooccaarrbbuurrooss 
AAlliiffááttiiccooss 
 SSoonn ccoommppuueessttooss oorrggáánniiccooss ffoorrmmaadd...
11..-- AAllccaannooss ..-- ssoonn ccoommppuueessttooss qquuee ppoosseeeenn 
ááttoommooss ddee CC,, HH,, ppeerroo ssiinn ff...
Los alcanos ssee oobbttiieenneenn mmaayyoorriittaarriiaammeennttee ddeell 
ppeettrróólleeoo,, yyaa sseeaa ddiirreeccttaamm...
IImmppoorrttaanncciiaa ddee llooss AAllccaannooss 
LLooss aallccaannooss ssoonn iimmppoorrttaanntteess ppaarraa llaa 
iinn...
22..-- AAllqquueennooss..-- ssoonn hhiiddrrooccaarrbbuurrooss nnoo 
ssaattuurraaddooss ccoonn uunn eennllaaccee ddoobbllee...
33..-- AAllqquuiinnooss..-- llooss aallqquuiinnooss ppoosseeeenn uunn eennllaaccee 
ttrriippllee ddee ccaarrbboonnoo -- cc...
III.22.. HHiiddrrooccaarrbbuurrooss 
AArroommááttiiccooss 
SSoonn ccoommppuueessttooss ddee ccaarrbboonnoo ee HHiiddrroogg...
IIVV.. Suussttaanncciiaass 
oorrggáánniiccaass ddee llooss sseerreess 
vviivvooss 
LLaa ssuussttaanncciiaa oorrggáánniicca...
ELEMENTO SIMBOLO PORCENTAJE % 
1.-OXIGENO O 62 
2.-CARBONO C 20 
3.-HIDROGENO H 10 
4.-NITROGENO N 3 
5.-CALCIO Ca 2.50 
6...
CCéélluullaa vveeggeettaall AAgguuaa 7755%% 
PPrrootteeíínnaa 22%% 
GGrraassaass 11%% 
CCaarrbboohhiiddrraattooss 2200%% 
...
CCéélluullaa aanniimmaall AAgguuaa 6677%% 
PPrrootteeíínnaass 1155%% 
GGrraassaass 1133%% 
CCaarrbboohhiiddrraattooss 11%%...
EELL AAGGUUAA 
EEss llaa mmoollééccuullaa mmaass aabbuunnddaannttee eenn llooss 
sseerreess vviivvooss,, eess ccoonnooccii...
Entre las propiedades ddeell aagguuaa qquuee llaa 
ccoonnvviieerrtteenn eenn llaa mmoollééccuullaa pprriimmoorrddiiaall pp...
FFuunncciióónn ddeell aagguuaa 
 RReegguullaa llaa tteemmppeerraattuurraa aannttee llooss bbrruussccooss 
ccaammbbiiooss ...
SSaalleess mmiinneerraalleess 
LLooss tteejjiiddooss aassíí ccoommoo llooss ssiisstteemmaass 
cciirrccuullaattoorriiooss d...
V. MMoollééccuullaass oorrggáánniiccaass 
LLooss cciieennttooss ddee llaass mmoollééccuullaass oorrggáánniiccaass 
qquuee ...
VV..11 CCaarrbboohhiiddrraattooss.. 
SSoonn llaass mmoollééccuullaass ffoorrmmaaddaass ppoorr CC,, HH,, OO.. 
rreepprreess...
VV..11..11.. MMoonnoossaaccáárriiddooss 
SSoonn llooss aazzuuccaarreess mmaass ssiimmpplleess ccoonnffoorrmmaaddoo 
ppoorr...
 En función aall nnuummeerroo ddee ccaarrbboonnooss qquuee 
ccoonnffoorrmmaann llaa ccaaddeennaa ssee ddeennoommiinnaann ...
VV..11..22.. DDiissaaccáárriiddooss.. 
SSoonn llooss aazzuuccaarreess ddeennoommiinnaaddooss ddoobblleess,, 
ffoorrmmaaddo...
IIVV..11..33..PPoolliissaaccáárriiddooss 
SSoonn mmaaccrroommoollééccuullaass ffoorrmmaaddaass ppoorr ccaaddeennaass ddee ...
IImmppoorrttaanncciiaa 
CCoonnssttiittuuyyeenn llaa ffuueennttee ddee eenneerrggííaa ppaarraa llaass 
ccéélluullaass aanni...
VV..22.. LLííppiiddooss 
SSoonn ccoommppuueessttooss oorrggáánniiccooss ffoorrmmaaddooss ppoorr 
CC,, HH,, yy eenn mmeenno...
VV..22..11.. CCllaassiiffiiccaacciióónn ddee llooss LLííppiiddooss 
LLooss llííppiiddooss ssee ccllaassiiffiiccaann,, rree...
VV..22..11..11.. LLííppiiddooss ssaappoonniiffiiccaabblleess 
LLooss llííppiiddooss ssaappoonniiffiiccaabblleess ssee ccaa...
LIPIDOS SSAAPPOONNIIFFIICCAABBLLEESS SSIIMMPPLLEESS 
SSoonn llooss llííppiiddooss ccoonnssttiittuuiiddooss ppoorr ssoolloo...
 Los Triglicéridos ccoonnssttiittuuyyeenn llaa pprriinncciippaall 
rreesseerrvvaa eenneerrggééttiiccaa ddee llooss aannii...
CCeerraass..-- ssoonn eesstteerreess ddee áácciiddooss ggrraassooss ddee 
ccaaddeennaa llaarrggaa,, ccoonn aallccoohhoolle...
LLIIPPIIDDOOSS SSAAPPOONNIIFFIICCAABBLLEESS CCOOMMPPLLEEJJOOSS 
SSoonn llííppiiddooss qquuee aaddeemmááss ddee pprreesseen...
FFOOSSFFOOLLIIPPIIDDOOSS..-- ssoonn llííppiiddooss qquuee ppoosseeeenn uunn 
ggrruuppoo ffoossffaattoo yy ssee ccllaassiif...
FFoossffooeessffiinnggoollííppiiddooss..-- ssoonn llííppiiddooss 
ssiimmiillaarreess aa llooss FFoossffoogglliiccéérriiddo...
GGLLUUCCOOLLIIPPIIDDOOSS..-- ssoonn llííppiiddooss ffoorrmmaaddooss 
ppoorr uunnaa cceerraammiiddaa ((eessffiinnggoocciinn...
L V.2.1.2. Lííppiiddooss iinnssaappoonniiffiiccaabblleess 
SSoonn llííppiiddooss qquuee nnoo ppoosseeeenn áácciiddooss ggr...
CCOOLLEESSTTEERROOLL..-- llííppiiddoo ppeerrtteenneecciieennttee aall 
ggrruuppoo ddee llooss eesstteerrooiiddeess,, ccoon...
VV..22..22.. FFuunncciioonneess ddee llooss llííppiiddooss 
FFuunncciióónn ddee rreesseerrvvaa..-- ttrriigglliiccéérriiddo...
VV..33.. PPrrootteeíínnaass 
SSoonn llooss ccoonnssttiittuuyyeenntteess NNiittrrooggeennaaddooss mmaass 
iimmppoorrttaannt...
AAMMIINNOOAACCIIDDOOSS..-- UUnn aammiinnooáácciiddoo eess uunn aacciiddoo 
oorrggáánniiccoo eenn eell ccuuaall eell ccaarr...
VV..33..11.. CCllaassiiffiiccaacciióónn ddee llaass pprrootteeíínnaass 
LLaass pprrootteeíínnaass ssee ccllaassiiffiiccaan...
PPrrootteeíínnaass gglloobbuullaarreess..-- eessttáánn ccoonnssttiittuuiiddaass ppoorr 
ccaaddeennaass ppoolliippééppttiid...
DDee aaccuueerrddoo aa ssuu ccoommppoossiicciióónn:: 
PPrrootteeíínnaass ssiimmpplleess..-- eessttáánn ccoonnffoorrmmaadda...
NIVELES DE ORGANIZACIÓN EESSTTRRUUCCTTUURRAALL DDEE 
LLAASS PPRROOTTEEIINNAASS 
LLaass pprrootteeíínnaass ppoosseeeenn 44 ...
ESTRUCTURA TTEERRCCIIAARRIIAA..-- llaa eessttrruuccttuurraa 
sseeccuunnddaarriiaa ssee pplleeggaa ssoobbrree ssii mmiissmm...
VV..44.. LLooss áácciiddooss nnuucclleeiiccooss 
SSoonn mmaaccrroommoollééccuullaass qquuee ttiieenneenn ccoommoo ffuunncc...
 El grupo fosfato eess uunn aacciiddoo ffoossffoorriiccoo ((PPOO44)) 
 EEll aazzúúccaarr ppuueeddee sseerr uunnaa RRiibb...
p Los Nucleótidos poosseeeenn oottrraass ffuunncciioonneess 
aaddeemmááss ddee sseerr ccoonnssttiittuuyyeenntteess 
eesstt...
CCLLAASSIIFFIICCAACCIIOONN DDEE LLOOSS AACCIIDDOOSS 
NNUUCCLLEEIICCOOSS 
LLooss AAcciiddooss NNuucclleeiiccooss ssee cclla...
Acido desoxirribonucleico ((AADDNN)).. 
EEss eell ccoonnssttiittuuyyeennttee pprriimmaarriioo ddee llooss 
CCrroommoossoom...
AAcciiddoo RRiibboonnuucclleeiiccoo ((AARRNN)) 
EEss uunnaa ccaaddeennaa ssiimmppllee ddee NNuucclleeóóttiiddooss,, 
ccuuy...
EExxiisstteenn 33 ttiippooss ddee AARRNN 
AARRNN ((tt)) ddee ttrraannssffeerreenncciiaa..-- RReeccooggee llooss aammiinnoo...
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
La materia
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

La materia

102 visualizaciones

Publicado el

LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES

Publicado en: Ingeniería
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

La materia

 1. 1. LLAA MMAATTEERRIIAA
 2. 2.  El ppllaanneettaa ttiieerrrraa eessttaa ccoonnssttiittuuiiddoo ppoorr mmaatteerriiaa yy eenneerrggííaa.. MMaatteerriiaa ccoommoo llaass rrooccaass eell aagguuaa llooss sseerreess vviivvooss,, eettcc.. YY eenneerrggííaa ccoommoo llaa lluuzz,, eell ccaalloorr eettcc.. LLeeuucciippoo aaffiirrmmaabbaa qquuee llaa mmaatteerriiaa ssee ddiivviiddííaa hhaassttaa lllleeggaarr aa ppaarrttííccuullaass iinnddiivviissiibblleess llllaammaaddaass ááttoommooss.. EEnn llaa aaccttuuaalliiddaadd ssee hhaann eennccoonnttrraaddoo 9922 eelleemmeennttooss oo ááttoommooss,, mmaass 1133 pprroodduucciiddooss eenn llaabboorraattoorriioo..
 3. 3. II.. EEll ÁÁttoommoo  EEss llaa ppoorrcciióónn mmaass ppeeqquueeññaa ddee mmaatteerriiaa yy eess iinnddiivviissiibbllee ppoorr mmeeddiioo ddee pprroocceessoo qquuíímmiiccooss.. CC == ccaarrbboonnoo HH == hhiiddrrooggeennoo OO == ooxxiiggeennoo NN == nniittrróóggeennoo,, eettcc..
 4. 4. I.11.. IIoonneess yy mmoollééccuullaass  LLooss IIoonneess ssoonn ááttoommooss qquuee hhaann ppeerrddiiddoo oo ggaannaaddoo eelleeccttrroonneess..  LLaass mmoollééccuullaass ssoonn llaass ccoommbbiinnaacciioonneess ddee uunnoo oo mmaass ááttoommooss iigguuaalleess oo ddiiffeerreenntteess..
 5. 5. IIII.. CCOOMMPPUUEESSTTOOSS DDEE CCAARRBBOONNOO  CCoonnssttiittuuyyeenn llooss pprroodduuccttooss qquuíímmiiccooss cceennttrraalleess eenn ttooddooss llooss sseerreess vviivvooss..  NNoo ssoolloo pprroovveenniimmooss ddee eellllooss nnii nnooss aalliimmeennttaammooss ddee eellllooss  EEll ccaarrbboonnoo ppuueeddee aa uunniirrssee aa oottrrooss ffoorrmmaannddoo ccaaddeennaass aabbiieerrttaass oo cceerrrraaddaass
 6. 6. 22..11 EEnnllaacceess qquuíímmiiccooss SSoonn eell rreessuullttaaddoo ddee llaa uunniióónn ddee ddooss ááttoommooss EEnnllaaccee iióónniiccoo oo eelleeccttrroovvaalleennttee..-- ffoorrmmaaddoo ppoorr llaa ttrraannssffeerreenncciiaa ddee uunnoo oo mmaass eelleeccttrroonneess ddee uunn ááttoommoo iioonniizzaaddoo
 7. 7. EEnnllaaccee ccoovvaalleennttee..-- EEnnllaaccee qquuee rreessuullttaa ddee ccoommppaarrttiirr eelleeccttrroonneess ddee llaass oorrbbiittaass eexxtteerrnnaass ddee llooss ááttoommooss,,
 8. 8. 22..22.. IIssóómmeerrooss ssoonn ccoommppuueessttooss qquuee ppoosseeeenn iigguuaall nnuummeerroo yy ccllaassee ddee ááttoommooss,, ppeerroo eell oorrddeennaammiieennttoo ddee ddiicchhooss ááttoommooss eess ddiiffeerreennttee..
 9. 9. III. LLooss HHiiddrrooccaarrbbuurrooss  SSoonn ccoommppuueessttooss oorrggáánniiccooss ffoorrmmaaddooss ppoorr ssoollaammeennttee ááttoommooss ddee CC,, HH.. SSoonn llooss ccoommppuueessttooss oorrggáánniiccooss mmaass ssiimmpplleess,, yy ssoonn ccoonnssiiddeerraaddooss llaass ssuussttaanncciiaass pprriinncciippaalleess ddee llaass qquuee ddeerriivvaann ttooddooss llooss ddeemmááss ccoommppuueessttooss oorrggaanniiccooss..
 10. 10. IIIIII..11 HHiiddrrooccaarrbbuurrooss AAlliiffááttiiccooss  SSoonn ccoommppuueessttooss oorrggáánniiccooss ffoorrmmaaddooss ppoorr ccaaddeennaass aabbiieerrttaass yy rraammiiffiiccaaddaass ddee CCaarrbboonnoo,, yy ssee ccllaassiiffiiccaann eenn :: 11.. AAllccaannooss 22.. AAllqquueennooss 33.. AAllqquuiinnooss
 11. 11. 11..-- AAllccaannooss ..-- ssoonn ccoommppuueessttooss qquuee ppoosseeeenn ááttoommooss ddee CC,, HH,, ppeerroo ssiinn ffuunncciioonnaalliiddaadd aallgguunnaa,, eess ddeecciirr ssiinn llaa pprreesseenncciiaa ddee ggrruuppooss ffuunncciioonnaalleess.. EEssttoo hhaaccee qquuee ssuu rreeaaccttiivviiddaadd sseeaa mmuuyy rreedduucciiddaa eenn ccoommppaarraacciióónn ccoonn oottrrooss ccoommppuueessttooss.. SSoonn llooss ddeennoommiinnaaddooss HHiiddrrooccaarrbbuurrooss ssaattuurraaddooss..
 12. 12. Los alcanos ssee oobbttiieenneenn mmaayyoorriittaarriiaammeennttee ddeell ppeettrróólleeoo,, yyaa sseeaa ddiirreeccttaammeennttee oo mmeeddiiaannttee ppiirroolliissiiss,, eessttoo eess rroottuurraa ttéérrmmiiccaa ddee mmoollééccuullaass mmaayyoorreess.. AApplliiccaacciióónn..-- eell ggaass uussaaddoo ddoommééssttiiccaammeennttee eess uunnaa mmeezzccllaa ddee bbuuttaannoo yy pprrooppaannoo,, aallggoo ddee mmeettaannoo yy eettaannoo ppeerroo eenn ccaannttiiddaaddeess mmíínniimmaass.. EEll mmeettaannoo,, ssee llee ddeennoommiinnaa ggaass ddee llooss ppaannttaannooss EEll eettaannoo,, ssee eennccuueennttrraa eenn ccaannttiiddaaddeess aapprreecciiaabblleess eenn eell ggaass nnaattuurraall..
 13. 13. IImmppoorrttaanncciiaa ddee llooss AAllccaannooss LLooss aallccaannooss ssoonn iimmppoorrttaanntteess ppaarraa llaa iinndduussttrriiaa qquuíímmiiccaa yy ddee llooss ccoommbbuussttiibblleess.. PPeerroo ssoonn ttaammbbiiéénn llooss pprriinncciippaalleess ccoonnttaammiinnaanntteess ddee llaa bbiioossffeerraa yy ccaauussaanntteess ddee nnuummeerroossaass aaffeecccciioonneess ppuullmmoonnaarreess eenn llooss sseerreess vviivvooss ppoorr llaa pprroodduucccciióónn ddee CCOO22..
 14. 14. 22..-- AAllqquueennooss..-- ssoonn hhiiddrrooccaarrbbuurrooss nnoo ssaattuurraaddooss ccoonn uunn eennllaaccee ddoobbllee ddee ccaarrbboonnoo aa ccaarrbboonnoo.. EEll EEttiilleennoo ssee llee ccoonnssiiddeerraa ccoommoo llaa mmaass iimmppoorrttaannttee mmaatteerriiaa pprriimmaa ppaarraa llaa pprroodduucccciióónn ddee eettaannooll,, ccoommoo aanneessttééssiiccoo,, ppaarraa llaa mmaadduurraacciióónn ddee ffrruuttaass..
 15. 15. 33..-- AAllqquuiinnooss..-- llooss aallqquuiinnooss ppoosseeeenn uunn eennllaaccee ttrriippllee ddee ccaarrbboonnoo -- ccaarrbboonnoo.. SSoonn mmuuyy aaccttiivvooss qquuíímmiiccaammeennttee yy nnoo ssee pprreesseennttaann lliibbrreess eenn llaa nnaattuurraalleezzaa.. SSoonn iinnssoolluubblleess eenn aagguuaa ppeerroo bbaassttaannttee ssoolluubblleess eenn ddiissoollvveenntteess oorrggáánniiccooss.. EEttiinnoo oo AAcceettiilleennoo,, eess uunn ggaass iinnccoolloorroo ddee oolloorr aaggrraaddaabbllee.. EEnn llaa iinndduussttrriiaa qquuíímmiiccaa llooss aallqquuiinnooss ssoonn iimmppoorrttaanntteess pprroodduuccttooss ddee ppaarrttiiddaa ddee llaa ssíínntteessiiss ddee PPVVCC ddee ccaauucchhoo aarrttiiffiicciiaall,, ttaammbbiiéénn eessttáánn pprreesseenntteess eenn aallgguunnooss ffáárrmmaaccooss cciittoossttááttiiccooss aannttiiccaanncceerroossooss..
 16. 16. III.22.. HHiiddrrooccaarrbbuurrooss AArroommááttiiccooss SSoonn ccoommppuueessttooss ddee ccaarrbboonnoo ee HHiiddrrooggeennoo aassoocciiaaddooss ffoorrmmaannddoo aanniillllooss,, llaa ddiissttrriibbuucciióónn ddee CC,, HH,, eess ddee 11::11 SSoonn llooss llllaammaaddooss ddeerriivvaaddooss ddeell bbeenncceennoo yyaa qquuee eell bbeenncceennoo eess eell aanniilllloo pprriimmoorrddiiaall ddee eessttooss ccoommppuueessttooss.. PPuueeddeenn ffoorrmmaarrssee ppoorr ssuussttiittuucciióónn ddee ÁÁttoommooss ddee HH oo ppoorr rraaddiiccaalleess ddee HH.. AAlliiffááttiiccooss,, ttaammbbiiéénn ppoorr llaa uunniióónn ddee 22 oo mmaass aanniillllooss
 17. 17. IIVV.. Suussttaanncciiaass oorrggáánniiccaass ddee llooss sseerreess vviivvooss LLaa ssuussttaanncciiaa oorrggáánniiccaa ccoonnssttiittuuyyeennttee ddee ttooddooss llooss oorrggaanniissmmooss vviivvooss ssee ddeennoommiinnaa PPrroottooppllaassmmaa,, qquuee ssee eennccuueennttrraa eenn llaa nnaattuurraalleezzaa eenn uunn eessttaaddoo ccoollooiiddaall.. QQuuíímmiiccaammeennttee eell PPrroottooppllaassmmaa eess uunnaa mmeezzccllaa mmuuyy ccoommpplleejjaa ddee ssuussttaanncciiaass..
 18. 18. ELEMENTO SIMBOLO PORCENTAJE % 1.-OXIGENO O 62 2.-CARBONO C 20 3.-HIDROGENO H 10 4.-NITROGENO N 3 5.-CALCIO Ca 2.50 6.-FOSFORO P 1.14 7.-CLORO Cl 0.16 8.-AZUFRE S 0.14 9.-POTASIO K 0.11 10.-SODIO Na 0.10 11.-MAGNESIO Mg 0.07 12.-YODO I 0.014 13.-HIERRO Fe 0.010 14.-Cu, Zn, F, Au. 0.756
 19. 19. CCéélluullaa vveeggeettaall AAgguuaa 7755%% PPrrootteeíínnaa 22%% GGrraassaass 11%% CCaarrbboohhiiddrraattooss 2200%% MMiinneerraalleess 22%%
 20. 20. CCéélluullaa aanniimmaall AAgguuaa 6677%% PPrrootteeíínnaass 1155%% GGrraassaass 1133%% CCaarrbboohhiiddrraattooss 11%% MMiinneerraalleess 44%% LLaass mmoollééccuullaass iinnoorrggáánniiccaass ddeell pprroottooppllaassmmaa ssoonn eell aagguuaa yy llaass ssaalleess mmiinneerraalleess
 21. 21. EELL AAGGUUAA EEss llaa mmoollééccuullaa mmaass aabbuunnddaannttee eenn llooss sseerreess vviivvooss,, eess ccoonnoocciiddoo ccoommoo eell ddiissoollvveennttee uunniivveerrssaall,, ppeerroo ssuu ccaannttiiddaadd ddeeppeennddee ddee llaa eeddaadd yy ddeell ttiippoo ddee ccéélluullaa rreepprreesseennttaannddoo ddeell 55--9955%% ddeell ppeessoo ddee llaa mmaatteerriiaa vviivvaa.. SSeemmiillllaass yy ddiieenntteess 55--1100%% MMaaddeerraa yy hhuueessooss 2255--5500%% MMúússccuullooss 7755%% HHoonnggooss,, cceerreebbrroo,, lleecchhee 800--9955%% SSaannggrree 778%%
 22. 22. Entre las propiedades ddeell aagguuaa qquuee llaa ccoonnvviieerrtteenn eenn llaa mmoollééccuullaa pprriimmoorrddiiaall ppaarraa llaa vviiddaa tteenneemmooss::  CCoonnssttiittuuyyee eell mmeeddiioo ddiissppeerrssaannttee ddoonnddee ssee rreeaalliizzaann llaass rreeaacccciioonneess qquuíímmiiccaass ddee oottrraass mmoollééccuullaass,, aaddeemmááss ppuueeddee iinntteerrvveenniirr eenn eellllaa ((hhiiddrróólliissiiss)) oo ppuueeddee sseerr lliibbeerraaddaa ((ddeesshhiiddrraattaacciióónn))..  EEss uunnaa mmoollééccuullaa eessttaabbllee..
 23. 23. FFuunncciióónn ddeell aagguuaa  RReegguullaa llaa tteemmppeerraattuurraa aannttee llooss bbrruussccooss ccaammbbiiooss ddeell mmeeddiioo eexxtteerrnnoo,, ppoorr qquuee ssee eennffrrííaa yy ccaalliieennttaa mmuuyy lleennttaammeennttee ddeebbiiddoo aa ssuu aallttoo ccaalloorr eessppeeccííffiiccoo..  EEss uunn bbuueenn ccoonndduuccttoorr eellééccttrriiccoo  MMaannttiieennee eell ttaammaaññoo yy ffoorrmmaa ddee llaass ccéélluullaass  TTiieennee uunn aallttoo ppooddeerr ddee eessttaabbiilliiddaadd eess ddeecciirr nnoo ssee ddeessccoommppoonnee ffáácciillmmeennttee  TTiieennee llaa pprrooppiieeddaadd ddee ddiissoollvveerr aa llaa mmaayyoorrííaa ddee llaass ssuussttaanncciiaass oorrggáánniiccaass ccoommoo iinnoorrggáánniiccaass  SSiirrvvee ccoommoo lluubbrriiccaannttee,, ccuuaannddoo ssee eennccuueennttrraa eenn llaass aarrttiiccuullaacciioonneess,, hhuummeeddeeccee llooss aalliimmeennttooss dduurraannttee llaa mmaassttiiccaacciióónn ee iinnssaalliivvaacciióónn,, ttaammbbiiéénn hhuummeeddeeccee llaass ccaavviiddaaddeess ddee llaass oorrbbiittaass ddee llooss oojjooss eettcc..
 24. 24. SSaalleess mmiinneerraalleess LLooss tteejjiiddooss aassíí ccoommoo llooss ssiisstteemmaass cciirrccuullaattoorriiooss ddee ttooddooss llooss sseerreess vviivvooss ccoonnttiieenneenn ggrraann ccaannttiiddaadd ddee aagguuaa yy ppeeqquueeññaass ccaannttiiddaaddeess ddee ssaalleess,, aassíí llooss cclloorruurrooss,, ssuullffaattooss yy ppoottaassiioo ssoonn iimmppoorrttaanntteess:: RReegguullaann llaa pprreessiióónn oossmmóóttiiccaa ddee llaa ccéélluullaa oo pprreessiióónn ddeell llííqquuiiddoo iinnttrraacceelluullaarr ccoonn eell llííqquuiiddoo eexxttrraacceelluullaarr qquuee rrooddeeaa aa llaa ccéélluullaa.. RReegguullaann eell eeqquuiilliibbrriioo aacciiddoo-- bbaassee
 25. 25. V. MMoollééccuullaass oorrggáánniiccaass LLooss cciieennttooss ddee llaass mmoollééccuullaass oorrggáánniiccaass qquuee ssee eennccuueennttrraann ffoorrmmaannddoo eell pprroottooppllaassmmaa ssee aaggrruuppaann eenn 44 ccoommoo llaass mmaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass yy ccoonnssttiittuuyyeenn llaa bbaassee oorrggáánniiccaa ddee llaa mmaatteerriiaa vviivvaa.. GGeenneerraallmmeennttee ssee eennccuueennttrraann ddiissuueellttooss,, eenn ssuussppeennssiióónn oo iioonniizzaaddooss eenn eell aagguuaa..
 26. 26. VV..11 CCaarrbboohhiiddrraattooss.. SSoonn llaass mmoollééccuullaass ffoorrmmaaddaass ppoorr CC,, HH,, OO.. rreepprreesseennttaann llaa ffuueennttee pprriinncciippaall ddee eenneerrggííaa ppaarraa llaa ccéélluullaa,, ttaammbbiiéénn ssoonn ccoonnssttiittuuyyeenntteess eessttrruuccttuurraalleess iimmppoorrttaanntteess ddee llaa ppaarreedd cceelluullaarr yy ddee llaass ssuussttaanncciiaass iinntteerrcceelluullaarreess.. SSee ccllaassiiffiiccaann ddee aaccuueerrddoo aall nnuummeerroo ddee mmoonnóómmeerrooss qquuee ccoonnttiieenneenn,, ttooddooss llooss ccaarrbboohhiiddrraattooss eexxcceeppttoo llaa llaaccttoossaa yy eell gglluuccóóggeennoo ssoonn eellaabboorraaddooss ppoorr llaass ppllaannttaass ccoonn cclloorrooffiillaa
 27. 27. VV..11..11.. MMoonnoossaaccáárriiddooss SSoonn llooss aazzuuccaarreess mmaass ssiimmpplleess ccoonnffoorrmmaaddoo ppoorr ccaaddeennaass ddee 33--66 ááttoommooss ddee ccaarrbboonnoo,, ssoonn ssuussttaanncciiaass ccrriissttaalliinnaass,, iinnccoolloorraass ddee ssaabboorr dduullccee yy ffáácciillmmeennttee ssoolluubblleess eenn aagguuaa,, ppoosseeeenn ggrruuppooss OOHH,, yy uunn ggrruuppoo aallddeehhííddoo oo cceettoonnaa sseeggúúnn sseeaa eell ccaassoo.. AAll ppoosseeeerr uunn ggrruuppoo aallddeehhííddoo eenn ssuu ccaarrbboonnoo pprriimmaarriioo ttoommaann eell nnoommbbrree ddee aallddoossaass AAll ppoosseeeerr uunn ggrruuppoo cceettoonnaa eenn ssuu ccaarrbboonnoo sseeccuunnddaarriioo ssee lleess ccoonnssiiddeerraa cceettoossaass..
 28. 28.  En función aall nnuummeerroo ddee ccaarrbboonnooss qquuee ccoonnffoorrmmaann llaa ccaaddeennaa ssee ddeennoommiinnaann TTrriioossaass,, tteettrroossaass,, ppeennttoossaass,, hheexxoossaass.. AAllddoohheexxoossaass..-- gglluuccoossaa,, ggaallaaccttoossaa CCeettoohheexxoossaass..-- ffrruuccttoossaa..
 29. 29. VV..11..22.. DDiissaaccáárriiddooss.. SSoonn llooss aazzuuccaarreess ddeennoommiinnaaddooss ddoobblleess,, ffoorrmmaaddooss ppoorr llaa uunniióónn ddee 22 mmoonnoossaaccáárriiddooss.. SSaaccaarroossaa:: GGLLUUCCOOSSAA++ FFRRUUCCTTOOSSAA ++ AAGGUUAA aazzúúccaarr ddee ccaaññaa.. LLaaccttoossaa:: GGLLUUCCOOSSAA ++ GGAALLAACCTTOOSSAA ++ AAGGUUAA aazzúúccaarr ddee llaa lleecchhee.. MMaallttoossaa:: GGLLUUCCOOSSAA ++ GGLLUUCCOOSSAA ++ AAGGUUAA aazzúúccaarr ddee mmaallttaa..
 30. 30. IIVV..11..33..PPoolliissaaccáárriiddooss SSoonn mmaaccrroommoollééccuullaass ffoorrmmaaddaass ppoorr ccaaddeennaass ddee mmoonnoossaaccáárriiddooss ddee 55 oo 66 ccaarrbboonneess.. SSee eennccuueennttrraann eenn mmaayyoorr ccaannttiiddaadd qquuee llooss mmoonnoossaaccáárriiddooss CCeelluulloossaa..-- eess eell ppoolliissaaccáárriiddoo mmaass iimmppoorrttaannttee ddee llooss vveeggeettaalleess,, eess iinnssoolluubbllee.. HHeemmiicceelluulloossaa..-- ffoorrmmaa ccoonn llaa cceelluulloossaa llaa ppaarreedd cceelluullaarr,, aaddeemmááss eess mmaass ffáácciill ddee hhiiddrroolliizzaarr.. AAllmmiiddóónn..-- eess ccoonnssiiddeerraaddoo ccoommoo eell pprriimmeerr pprroodduuccttoo aaiissllaabbllee yy ccaarraacctteerrííssttiiccoo ddee llaa ffoottoossíínntteessiiss.. GGlluuccóóggeennoo..-- eell aallmmiiddóónn aanniimmaall,, ssee aallmmaacceennaa eenn llee hhííggaaddoo yy llooss mmúússccuullooss ddee llooss aanniimmaalleess,, aall hhiiddrroolliizzaarrssee ssee ddeessccoommppoonnee eenn gglluuccoossaa yy aacciiddoo ppiirrúúvviiccoo yy llááccttiiccoo.. PPeeccttiinnaass..-- ssoonn ppoolliissaaccáárriiddooss qquuee ssee ccaarraacctteerriizzaann ppoorr qquuee ssuuss mmoollééccuullaass ppoosseeeenn uunn ggrruuppoo aacciiddoo ssee eennccuueennttrraann eenn llaa llaammiinnaa mmeeddiiaa qquuee uunnee aallaass ccéélluullaass vveeggeettaalleess QQuuiittiinnaa..-- ppoolliissaaccáárriiddoo,, qquuee ffoorrmmaa eell eessqquueelleettoo ddee llooss iinnsseeccttooss yy ccrruussttáácceeooss
 31. 31. IImmppoorrttaanncciiaa CCoonnssttiittuuyyeenn llaa ffuueennttee ddee eenneerrggííaa ppaarraa llaass ccéélluullaass aanniimmaalleess yy vveeggeettaalleess aassii ccoommoo ttaammbbiiéénn ssuussttaanncciiaass ddee rreesseerrvvaa,, aaddeemmááss ddee eessttrruuccttuurraass ddee ssoossttéénn yy rreessiisstteenncciiaa..
 32. 32. VV..22.. LLííppiiddooss SSoonn ccoommppuueessttooss oorrggáánniiccooss ffoorrmmaaddooss ppoorr CC,, HH,, yy eenn mmeennoorr ccaannttiiddaadd OOxxiiggeennoo,, aaddeemmááss ppuueeddeenn ppoosseeeerr PP,, SS yy nniittrróóggeennoo TTiieenneenn llaa ccaarraacctteerrííssttiiccaa pprriinncciippaall ddee sseerr iinnssoolluubblleess eenn aagguuaa yy ssii eenn ssoollvveenntteess oorrggáánniiccooss.. SSoonn bbiioommoollééccuullaass mmuuyy ddiivveerrssaass,, uunnooss eessttáánn ffoorrmmaaddaass ppoorr ccaaddeennaass ddee HH.. AAlliiffááttiiccooss ssaattuurraaddaass oo iinnssaattuurraaddaass,, aallgguunnaass ssoonn fflleexxiibblleess,, oottrraass ssoonn rrííggiiddaass,, eettcc..
 33. 33. VV..22..11.. CCllaassiiffiiccaacciióónn ddee llooss LLííppiiddooss LLooss llííppiiddooss ssee ccllaassiiffiiccaann,, rreessppoonnddiieennddoo aa ssii ppoosseeeenn áácciiddooss ggrraassooss oo nnoo.. AACCIIDDOO GGRRAASSOO.. SSoonn llaass uunniiddaaddeess bbáássiiccaass ddee llooss LLííppiiddooss SSaappoonniiffiiccaabblleess,, yy ccoonnssiisstteenn eenn mmoollééccuullaass ffoorrmmaaddaass ppoorr uunnaa llaarrggaa ccaaddeennaa hhiiddrrooccaarrbboonnaaddaa ccoonn uunn nnuummeerroo ppaarr ddee ááttoommooss ddee CCaarrbboonnoo yy uunn ggrruuppoo ccaarrbbooxxiilloo TTeerrmmiinnaall ((CCOOOOHH)).. LLooss áácciiddooss ggrraassooss ssee pprreesseennttaann ddee ddooss ttiippooss:: SSaattuurraaddooss ee IInnssaattuurraaddooss..
 34. 34. VV..22..11..11.. LLííppiiddooss ssaappoonniiffiiccaabblleess LLooss llííppiiddooss ssaappoonniiffiiccaabblleess ssee ccaarraacctteerriizzaann ppoorr ppoosseeeerr áácciiddooss ggrraassooss,, eessttooss llííppiiddooss ssee ccllaassiiffiiccaann ddee ddooss ttiippooss:: LLIIPPIIDDOOSS SSAAPPOONNIIFFIICCAABBLLEESS SSIIMMPPLLEESS LLIIPPIIDDOOSS SSAAPPOONNIIFFIICCAABBLLEESS CCOOMMPPLLEEJJOOSS
 35. 35. LIPIDOS SSAAPPOONNIIFFIICCAABBLLEESS SSIIMMPPLLEESS SSoonn llooss llííppiiddooss ccoonnssttiittuuiiddooss ppoorr ssoolloo ááttoommooss ddee CC,, HH,, OO yy ppuueeddeenn sseerr:: AAcciillgglliiccéérriiddooss yy CCeerraass.. AACCIILLGGLLIICCEERRIIDDOOSS..-- ssoonn eesstteerreess ddee áácciiddooss ggrraassooss ccoonn gglliicceerrooll,, ffoorrmmaaddooss mmeeddiiaannttee uunnaa rreeaacccciióónn ddee ccoonnddeennssaacciióónn llllaammaaddaa eesstteerriiffiiccaacciióónn.. SSeeggúúnn eell nnuummeerroo ddee áácciiddooss ggrraassooss llooss ppooddeemmooss ddeennoommiinnaarr ccoommoo:: MMoonnooaacciillgglliiccéérriiddooss,, DDiiaacciillgglliiccéérriiddooss,, TTrriiaacciillgglliiccéérriiddooss.. LLooss AAcciillgglliiccéérriiddooss ffrreennttee aa mmoollééccuullaass bbaasseess ddaann lluuggaarr aa rreeaacccciioonneess ddee ssaappoonniiffiiccaacciióónn,, pprroodduucciieennddoo jjaabbóónn..
 36. 36.  Los Triglicéridos ccoonnssttiittuuyyeenn llaa pprriinncciippaall rreesseerrvvaa eenneerrggééttiiccaa ddee llooss aanniimmaalleess,, eenn llooss qquuee ccoonnssttiittuuyyeenn llaass ggrraassaass,, eenn llooss vveeggeettaalleess llooss aacceeiitteess.. EEll eexxcceessoo ddee ggrraassaa eess aallmmaacceennaaddoo eenn eell tteejjiiddoo aaddiippoossoo ddee llooss aanniimmaalleess..
 37. 37. CCeerraass..-- ssoonn eesstteerreess ddee áácciiddooss ggrraassooss ddee ccaaddeennaa llaarrggaa,, ccoonn aallccoohhoolleess ttaammbbiiéénn ddee ccaaddeennaa llaarrggaa yy ssoonn ttoottaallmmeennttee iinnssoolluubblleess eenn aagguuaa.. SSee eennccuueennttrraann eenn llaass pplluummaass,, ppiieell,, ppeelloo,, hhoojjaass,, ffrruuttooss,, eettcc.. EEnn llooss vveeggeettaalleess eevviittaann llaa eevvaappoorraacciióónn ddeell aagguuaa aa ttrraavvééss ddee llooss eessttoommaass
 38. 38. LLIIPPIIDDOOSS SSAAPPOONNIIFFIICCAABBLLEESS CCOOMMPPLLEEJJOOSS SSoonn llííppiiddooss qquuee aaddeemmááss ddee pprreesseennttaarr mmoollééccuullaass ddee CC,, HH,, OO,, ppoosseeeenn NN,, PP,, SS,, oo uunn GGllúúcciiddoo.. SSoonn llaass pprriinncciippaalleess mmoollééccuullaass ccoonnssttiittuuyyeenntteess ddee llaa ddoobbllee ccaappaa lliippííddiiccaa ddee llaa mmeemmbbrraannaa cceelluullaarr.. LLooss llííppiiddooss ccoommpplleejjooss eessttáánn ccoonnffoorrmmaaddooss ppoorr llooss FFoossffoollííppiiddooss yy llooss GGlluuccoollííppiiddooss..
 39. 39. FFOOSSFFOOLLIIPPIIDDOOSS..-- ssoonn llííppiiddooss qquuee ppoosseeeenn uunn ggrruuppoo ffoossffaattoo yy ssee ccllaassiiffiiccaann eenn ddooss ggrruuppooss:: FFoossffoogglliiccéérriiddooss,, ffoossffooeessffiinnggoollííppiiddooss FFoossffoogglliiccéérriiddooss..--ssoonn llííppiiddooss qquuee ppoosseeeenn uunn aacciiddoo ffoossffaattííddiiccoo uunniiddoo aa uunn GGlliicceerrooll aaddeemmááss ddee ddooss áácciiddooss ggrraassooss ((uunnoo ssaattuurraaddoo yy oottrroo iinnssaattuurraaddoo)),, ffoossffaattiiddiillccoolliinnaa ((ccoolliinnaa)),, ffoossffaattiiddiillsseerriinnaa ((sseerriinnaa)),, ffoossffaattiiddiilliinnoossiittooll ((iinnoossiittooll))..
 40. 40. FFoossffooeessffiinnggoollííppiiddooss..-- ssoonn llííppiiddooss ssiimmiillaarreess aa llooss FFoossffoogglliiccéérriiddooss,, ssoolloo qquuee nnoo ppoosseeeenn gglliicceerrooll ssiinnoo EEssffiinnggoommiicciinnaa ((aammiinnooaallccoohhooll ddee ccaaddeennaa llaarrggaa)),, aall qquuee ssee uunnee uunn aacciiddoo ggrraassoo ((cceerraammiiddaa)),, aa ddiicchhoo ccoonnjjuunnttoo ssee llee uunnee uunn ggrruuppoo FFoossffaattoo.. LLaa EEssffiinnggoommiieelliinnaa
 41. 41. GGLLUUCCOOLLIIPPIIDDOOSS..-- ssoonn llííppiiddooss ffoorrmmaaddooss ppoorr uunnaa cceerraammiiddaa ((eessffiinnggoocciinnaa ++ áácciiddoo ggrraassoo)) uunniiddaa aa uunn GGllúúcciiddoo.. SSee ssiittúúaann eenn llaa ccaarraa eexxtteerrnnaa ddee llaass mmeemmbbrraannaass cceelluullaarreess,, rreeaalliizzaannddoo uunnaa ffuunncciióónn ddee rreecceeppttoorraass ddee mmoollééccuullaass eexxtteerrnnaass.. CCeerreebbrróóssiiddooss,, GGaanngglliióóssiiddooss..
 42. 42. L V.2.1.2. Lííppiiddooss iinnssaappoonniiffiiccaabblleess SSoonn llííppiiddooss qquuee nnoo ppoosseeeenn áácciiddooss ggrraassooss eenn ssuu eessttrruuccttuurraa:: TTEERRPPEENNOOSS..-- SSoonn mmoollééccuullaass lliinneeaalleess oo ccíícclliiccaass,, llaa mmaayyoorrííaa ccuummpplleenn ffuunncciioonneess aarroommááttiiccaass eenn llaass ppllaannttaass,, oottrraass ccuummpplleenn ffuunncciioonneess vviittaammíínniiccaass.. EESSTTEERROOIIDDEESS..-- ggrruuppoo ddee llííppiiddooss aa llooss qquuee ppeerrtteenneecceenn llaass hhoorrmmoonnaass sseexxuuaalleess,, ccoorrttiiccooiiddeess,, ccoolleesstteerrooll,, áácciiddooss bbiilliiaarreess,, eennttrree oottrrooss,, ssoonn llooss llllaammaaddooss rreegguullaaddoorreess BBiioollóóggiiccooss
 43. 43. CCOOLLEESSTTEERROOLL..-- llííppiiddoo ppeerrtteenneecciieennttee aall ggrruuppoo ddee llooss eesstteerrooiiddeess,, ccoonn ffuunncciioonneess eessttrruuccttuurraalleess yy ddee ttrraannssppoorrttee aaddeemmááss ddee sseerr pprreeccuurrssoorr ddee vviittaammiinnaass yy hhoorrmmoonnaass..
 44. 44. VV..22..22.. FFuunncciioonneess ddee llooss llííppiiddooss FFuunncciióónn ddee rreesseerrvvaa..-- ttrriigglliiccéérriiddooss.. FFuunncciióónn eessttrruuccttuurraall..-- FFoossffoollííppiiddooss,, gglluuccoollííppiiddooss,, ccoolleesstteerrooll.. FFuunncciióónn hhoorrmmoonnaall..-- eesstteerrooiiddeess,,
 45. 45. VV..33.. PPrrootteeíínnaass SSoonn llooss ccoonnssttiittuuyyeenntteess NNiittrrooggeennaaddooss mmaass iimmppoorrttaanntteess ddee llaa mmaatteerriiaa vviivvaa.. LLaass pprrootteeíínnaass ssoonn mmaaccrroo mmoollééccuullaass oo ppoollíímmeerrooss ddee AAmmiinnooáácciiddooss LLaass pprrootteeíínnaass ttiieenneenn llaass ffuunncciioonneess mmaass ddiivveerrssaass ccoommoo llaass EEnnzziimmaass yy hhoorrmmoonnaass,, mmúússccuullooss yy tteennddoonneess,, ccrroommoopprrootteeíínnaass,, aannttiiccuueerrppooss,, ddee aappooyyoo ((hhuueessooss)).. JJuunnttoo ccoonn llooss ppoolliissaaccáárriiddooss yy llooss áácciiddooss nnuucclleeiiccooss ffoorrmmaann eell ggrruuppoo ddee llooss ppoollíímmeerrooss BBiioollóóggiiccooss.. AA nniivveell cceelluullaarr,, ppoosseeeenn ddiiffeerreenntteess ffuunncciioonneess ddeessddee eessttrruuccttuurraall,, hhaassttaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn hheerreeddiittaarriiaa..
 46. 46. AAMMIINNOOAACCIIDDOOSS..-- UUnn aammiinnooáácciiddoo eess uunn aacciiddoo oorrggáánniiccoo eenn eell ccuuaall eell ccaarrbboonnoo uunniiddoo aall ggrruuppoo ccaarrbbooxxiilloo eessttaa lliiggaaddoo aa uunn ggrruuppoo AAmmiinnoo.. EEll ccaarrbboonnoo ssee hhaallllaa lliiggaaddoo ttaammbbiiéénn aa uunn RRaaddiiccaall RR qquuee ddiiffiieerree eenn ccaaddaa aammiinnooáácciiddoo.. LLooss aammiinnooáácciiddooss ssee ccoommbbiinnaann ppaarraa ffoorrmmaarr pprrootteeíínnaass mmeeddiiaannttee uunn eennllaaccee ppeeppttííddiiccoo,, qquuee eess uunn ttiippoo ddee uunniióónn ccoovvaalleennttee,, ffoorrmmaannddoo llooss DDiippééppttiiddooss,, eessttooss aall ccoommbbiinnaarrssee ffoorrmmaann llooss ppoolliippééppttiiddooss yy eessttooss ttaammbbiiéénn aall ccoommbbiinnaarrssee ffoorrmmaann uunnaa pprrootteeíínnaa..
 47. 47. VV..33..11.. CCllaassiiffiiccaacciióónn ddee llaass pprrootteeíínnaass LLaass pprrootteeíínnaass ssee ccllaassiiffiiccaann ddee aaccuueerrddoo aa ssuu ssoolluubbiilliiddaadd eenn:: PPrrootteeíínnaass FFiibbrroossaass,, PPrrootteeíínnaass GGlloobbuullaarreess.. PPrrootteeíínnaass FFiibbrroossaass..-- ssoonn pprrootteeíínnaass iinnssoolluubblleess eenn ssoollvveenntteess ccoommuunneess ccoommoo aagguuaa,, ssoolluucciióónn ssaalliinnaa ddiilluuiiddaa,, ssoollvveenntteess oorrggáánniiccooss,, eettcc.. CCoommpprreennddeenn aa llaass pprrootteeíínnaass ddee eessttrruuccttuurraa sseeccuunnddaarriiaa.. EEssttaass pprrootteeíínnaass ssee ccaarraacctteerriizzaann ppoorr ddaarr ssooppoorrttee mmeeccáánniiccoo yy eessttrruuccttuurraall aa llooss sseerreess vviivvooss:: QQuueerraattiinnaa..-- ppiieell,, ppeelloo,, pplluummaass,, ccuueerrnnooss,, ppeezzuuññaass.. CCoolláággeennoo..-- hhuueessooss,, tteennddoonneess,, ccaarrttííllaaggooss,, ddiieenntteess.. EEllaassttiinnaa..-- lliiggaammeennttooss,, vvaassooss ssaanngguuíínneeooss.. FFiibbrrooíínnaa..-- sseeddaa..
 48. 48. PPrrootteeíínnaass gglloobbuullaarreess..-- eessttáánn ccoonnssttiittuuiiddaass ppoorr ccaaddeennaass ppoolliippééppttiiddaass pplleeggaaddaass eessttrreecchhaammeennttee,, ddee mmooddoo qquuee aaddooppttaann ffoorrmmaass eessfféérriiccaass ccoommppaaccttaass,, EEssttaass pprrootteeíínnaass ppoosseeeenn eennllaacceess HH--OO,, SS--SS,, eettcc,, ssee lleess ccoonnssiiddeerraa aa llaass pprrootteeíínnaass ddee eessttrruuccttuurraa tteerrcciiaarriiaa.. AAllbbúúmmiinnaass..-- ppllaassmmaa ssaanngguuíínneeoo,, ccllaarraa ddee hhuueevvoo.. GGlloobbuulliinnaass..-- ssuueerroo ddee llaa lleecchhee,, ddee llaa ssaannggrree.. SSoonn ccoommppoonneenntteess ddee EEnnzziimmaass yy aannttiiccuueerrppooss.. HHiissttoonnaass..-- jjuunnttoo ccoonn eell AADDNN ffoorrmmaann llooss ccrroommoossoommaass.. PPrroollaammiinnaass..-- sseemmiillllaass..
 49. 49. DDee aaccuueerrddoo aa ssuu ccoommppoossiicciióónn:: PPrrootteeíínnaass ssiimmpplleess..-- eessttáánn ccoonnffoorrmmaaddaass ppoorr pprrootteeíínnaass qquuee ppoosseeeenn ssoolloo aammiinnooáácciiddooss.. EEssttáánn iinncclluuiiddaass llaass pprrootteeíínnaass FFiibbrroossaass yy llaass GGlloobbuullaarreess.. PPrrootteeíínnaass ccoonnjjuuggaaddaass..-- eessttaass pprrootteeíínnaass eessttáánn uunniiddaass aa uunnaa ppoorrcciióónn NNoo pprrootteeiiccaa ((pprroossttééttiiccooss)) GGlliiccoopprrootteeiinnaass..-- eessttáánn uunniiddaass aa uunn aazzúúccaarr,, MMuucciinnaa,, iinnmmuunnoogglloobbuulliinnaass.. FFoossffoopprrootteeiinnaass..-- eessttáánn uunniiddaass aa uunn ggrruuppoo ffoossffóórriiccoo,, EEnnzziimmaass ((ccaasseeíínnaa)).. LLiippoopprrootteeíínnaass..-- ssoonn pprrootteeíínnaass ccoommbbiinnaaddaass ccoonn llííppiiddooss,, ssuu ffuunncciióónn pprriinncciippaall llaa ddee ttrraannssppoorrttee.. CCrroommoopprrootteeiinnaass..-- pprrootteeiinnaass uunniiddaass aa uunn mmeettaall pprroodduucciieennddoo ccoolloorraacciioonn,, hheemmoogglloobbiinnaa.. NNuucclleeoopprrootteeiinnaass..-- uunniiddaass aa uunn aacciiddoo nnuucclleeiiccoo,, RRiibboossoommaass,, nnuucclleeoossoommaass..
 50. 50. NIVELES DE ORGANIZACIÓN EESSTTRRUUCCTTUURRAALL DDEE LLAASS PPRROOTTEEIINNAASS LLaass pprrootteeíínnaass ppoosseeeenn 44 nniivveelleess ddee oorrggaanniizzaacciióónn oo eessttrruuccttuurraass:: EESSTTRRUUCCTTUURRAA PPRRIIMMAARRIIAA..-- llooss aammiinnooáácciiddooss ssee eennccuueennttrraann eenn uunnaa sseeccuueenncciiaa lliinneeaall ffoorrmmaannddoo llaa ccaaddeennaa pprrootteeiiccaa.. RRiibboonnuucclleeaassaa ppaannccrreeááttiiccaa.. EESSTTRRUUCCTTUURRAA SSEECCUUNNDDAARRIIAA..-- CCoonnssiissttee eenn eell eennrroollllaaddoo ddee llaa ccaaddeennaa ppoolliippééppttiiddiiccaa yy ssee hhaallllaa eessttaabbiilliizzaaddaa ppoorr ppuueenntteess ddee HH--OO.. EEssttee eennrroollllaaddoo ppuueeddee sseerr ddeell ttiippoo HHéélliiccee oo ddee HHoojjaa PPlleeggaaddaa.. DDeennttrroo ddee eessttee ggrruuppoo ssee eennccuueennttrraann llaass PPrrootteeiinnaass FFiibbrroossaass..
 51. 51. ESTRUCTURA TTEERRCCIIAARRIIAA..-- llaa eessttrruuccttuurraa sseeccuunnddaarriiaa ssee pplleeggaa ssoobbrree ssii mmiissmmoo ppaarraa ffoorrmmaarr uunnaa mmoollééccuullaa mmaass eessttaabbllee ccoonn eennllaacceess HH--OO,, SS--SS.. ddeennttrroo ddee eessttee ggrruuppoo ssee eennccuueennttrraann llaass PPrrootteeíínnaass GGlloobbuullaarreess.. EESSTTRRUUCCTTUURRAA CCUUAATTEERRNNAARRIIAA..-- SSee pprroodduuccee ccuuaannddoo llaa pprrootteeíínnaa eessttaa ffoorrmmaaddaa ppoorr mmaass ddee uunnaa ccaaddeennaa ppoolliippeeppttííddiiccaa.. EEssttee ttiippoo ddee eessttrruuccttuurraa ssee eennccuueennttrraa eenn llaa mmaayyoorrííaa ddee llaass pprrootteeíínnaass,, LLaa hheemmoogglloobbiinnaa eess uunn eejjeemmpplloo.. CCaaddaa ssuubbuunniiddaadd ddee pprrootteeíínnaa ttiieennee ssuu pprrooppiioo nniivveell ddee eessttrruuccttuurraa yyaa sseeaa pprriimmaarriiaa,, sseeccuunnddaarriiaa,, eettcc.. LLooss ttiippooss ddee eennllaacceess qquuee ppoosseeee ssoonn HH--OO,, SS--SS,, ffuueerrzzaass hhiiddrrooffóóbbiiccaass oo ppoorr llaa ccoommbbiinnaacciióónn ddee eessttaass..
 52. 52. VV..44.. LLooss áácciiddooss nnuucclleeiiccooss SSoonn mmaaccrroommoollééccuullaass qquuee ttiieenneenn ccoommoo ffuunncciióónn pprriinncciippaall llaa ddee ccoonntteenneerr llaa iinnffoorrmmaacciióónn hheerreeddiittaarriiaa ddee llooss oorrggaanniissmmooss.. AAssii ccoommoo llooss aammiinnooáácciiddooss ssoonn llaass eessttrruuccttuurraass mmoonnoomméérriiccaass ddee llaass pprrootteeíínnaass llooss NNuucclleeóóttiiddooss lloo ssoonn eenn llooss áácciiddooss nnuucclleeiiccooss.. NNuucclleeóóttiiddooss..-- ssoonn mmoollééccuullaass mmoonnoomméérriiccaass oorrggáánniiccaass qquuee ffoorrmmaann llooss áácciiddooss nnuucclleeiiccooss.. EEssttáánn ffoorrmmaaddaass ppoorr ttrreess ssuubbuunniiddaaddeess.. UUnn ggrruuppoo ffoossffaattoo.. UUnnaa aazzúúccaarr ((ppeennttoossaa)).. UUnnaa bbaassee NNiittrrooggeennaaddaa..
 53. 53.  El grupo fosfato eess uunn aacciiddoo ffoossffoorriiccoo ((PPOO44))  EEll aazzúúccaarr ppuueeddee sseerr uunnaa RRiibboossaa ((AARRNN)) oo uunnaa DDeessooxxiirrrriibboossaa ((AADDNN))..  LLaa BBaassee NNiittrrooggeennaaddaa llaass ccoonnffoorrmmaann:: PPuurriinnaass:: AAddeenniinnaa,, GGuuaanniinnaa.. EEssttáánn ffoorrmmaaddaass ppoorr 22 aanniillllooss ddee CC.. PPiirriimmiiddiinnaass:: CCiittoossiinnaa,, TTiimmiinnaa yy UUrraacciilloo.. EEssttáánn ffoorrmmaaddaass ppoorr 11 aanniilllloo ddee CC..
 54. 54. p Los Nucleótidos poosseeeenn oottrraass ffuunncciioonneess aaddeemmááss ddee sseerr ccoonnssttiittuuyyeenntteess eessttrruuccttuurraalleess ddee llooss áácciiddooss NNuucclleeiiccooss,, eell AATTPP,, aaccttúúaa ccoommoo ppoorrttaaddoorr ddee eenneerrggííaa qquuíímmiiccaa.. CCoonnttrroollaa eell mmeettaabboolliissmmoo ggeenneerraall ddee vvaarriiooss ccoommppuueessttooss ((AAMMPP))..
 55. 55. CCLLAASSIIFFIICCAACCIIOONN DDEE LLOOSS AACCIIDDOOSS NNUUCCLLEEIICCOOSS LLooss AAcciiddooss NNuucclleeiiccooss ssee ccllaassiiffiiccaann eenn:: AAcciiddoo ddeessooxxiirrrriibboonnuucclleeiiccoo ((AADDNN)).. AAcciiddoo rriibboonnuucclleeiiccoo ((AARRNN))..
 56. 56. Acido desoxirribonucleico ((AADDNN)).. EEss eell ccoonnssttiittuuyyeennttee pprriimmaarriioo ddee llooss CCrroommoossoommaass yy eell ppoorrttaaddoorr ddeell mmeennssaajjee ggeennééttiiccoo.. eessttrruuccttuurraa ccoommppuueessttaa ppoorr nnuummeerroossooss nnuucclleeóóttiiddooss uunniiddooss ppoorr uunn eennllaaccee ffoossffooddiieetteerr,, ddee ffoorrmmaa aallaarrggaaddaa ccoommppuueessttaa ddee ddooss ccaaddeennaass aa mmaanneerraa ddee HHéélliiccee.. LLaa aazzúúccaarr qquuee llaa ccoonnffoorrmmaa eess llaa ddeessooxxiirrrriibboossaa,, llaass bbaasseess nniittrrooggeennaaddaass qquuee ccoonnttiieenneenn llooss nnuucclleeóóttiiddooss ssoonn AA,, GG,, TT,, CC..
 57. 57. AAcciiddoo RRiibboonnuucclleeiiccoo ((AARRNN)) EEss uunnaa ccaaddeennaa ssiimmppllee ddee NNuucclleeóóttiiddooss,, ccuuyyoo oorrddeennaammiieennttoo eessttaa rreegguullaaddoo ppoorr eell AADDNN.. SSee oorriiggiinnaa eenn eell NNúúcclleeoo ppaassaannddoo ddeessppuuééss aall cciittooppllaassmmaa.. LLaa ffuunncciióónn ddeell AARRNN,, eess ttrraannssccrriibbiirr eell mmeennssaajjee ggeennééttiiccoo pprreesseennttee eenn eell AADDNN yy ttrraadduucciirrlloo aa pprrootteeíínnaass,, aaddeemmááss ddee ffoorrmmaarr llooss RRiibboossoommaass
 58. 58. EExxiisstteenn 33 ttiippooss ddee AARRNN AARRNN ((tt)) ddee ttrraannssffeerreenncciiaa..-- RReeccooggee llooss aammiinnooáácciiddooss iinnddiivviidduuaalleess ddee llaass ccéélluullaass yy llooss ccoonndduuccee aa lluuggaarreess ddoonnddee ssee ssiinntteettiizzaann llaass pprrootteeíínnaass.. AARRNN ((mm)) mmeennssaajjeerroo..-- EEnnccaarrggaaddoo ddee lllleevvaarr llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddeell AADDNN hhaacciiaa llooss RRiibboossoommaass ttrraannssmmiittiieennddoo ddiicchhaa iinnffoorrmmaacciióónn qquuee ssee ttrraadduuccee eenn uunnaa ddeetteerrmmiinnaaddaa sseeccuueenncciiaa yy ffoorrmmaacciióónn ddee pprrootteeíínnaa.. AARRNN ((rr)) RRiibboossoommaall..-- ffoorrmmaa ppaarrttee ddee llooss RRiibboossoommaass qquuee ssoonn eessttrruuccttuurraass ddoonnddee ssee rreeaalliizzaa llaa ssíínntteessiiss ddee pprrootteeíínnaass.. EEss hhaacciiaa llooss RRiibboossoommaass qquuee eell AARRNN ((tt)) lllleevvaa llooss aammiinnooáácciiddooss..

×