La(1)

245 visualizaciones

Publicado el

tarea de lengua y literatura
1er año C-carande Carro
2014

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

La(1)

 1. 1. LLAA LLEEYYEENNDDAA......
 2. 2. es uunnaa nnaarrrraacciióónn oorraall oo eessccrriittaa,, ccoonn uunnaa mmaayyoorr oo mmeennoorr pprrooppoorrcciióónn ddee eelleemmeennttooss iimmaaggiinnaattiivvooss yy qquuee ggeenneerraallmmeennttee qquuiieerree hhaacceerrssee ppaassaarr ppoorr vveerrddaaddeerraa oo ffuunnddaaddaa eenn llaa vveerrddaadd,, oo lliiggaaddaa eenn ttooddoo ccaassoo aa uunn eelleemmeennttoo ddee llaa rreeaalliiddaadd.. SSee ttrraannssmmiittee hhaabbiittuuaallmmeennttee ddee ggeenneerraacciióónn eenn ggeenneerraacciióónn,, ccaassii ssiieemmpprree ddee ffoorrmmaa oorraall,, yy ccoonn ffrreeccuueenncciiaa eexxppeerriimmeennttaa ssuupprreessiioonneess,, aaññaaddiiddooss oo mmooddiiffiiccaacciioonneess
 3. 3. LLeeyyeennddaa:: LLaagguunnaa MMaarr CChhiiqquuiittaa EEss ssaabbiiddoo qquuee eenn mmuucchhaass llaagguunnaass yy llaaggooss hhaayy ppuueebbllooss ssuummeerrggiiddooss
 4. 4. CCiiuuddaaddeess eenntteerraass vviivveenn oottrraa vviiddaa bbaajjoo llaass aagguuaass yy hhaayy tteessttiimmoonniiooss qq aassíí lloo aaffiirrmmaann Ciudades eenntteerraass vviivveenn oottrraa vviiddaa bbaajjoo llaass aagguuaass yy hhaayy tteessttiimmoonniiooss qq aassíí lloo aaffiirrmmaann EEssttaa eess uunnaa ddee eessaass lleeyyeennddaass,, llaa mmaass eennaammoorraaddaa
 5. 5. PPoorrqquuee eenn llaa llaagguunnaa ddeell mmaarr AAnnsseennuuzzaa hhaabbiittaa uunnaa ddiioossaa ddee llaass aagguuaass
 6. 6. Vive eenn uunn ppaallaacciioo ddee ccrriissttaall ppeerrffeeccttoo yy ffaacceettaaddoo ccoommoo ddiiaammaannttee.. YY ccuubbrree ssuu iinnttiimmiiddaadd ddee mmiirraaddaass ccuurriioossaass ccoonn ccoorrttiinnaass ddee aarrccoo iirriiss ddeepplleeggaaddooss ppoorr llaa lluuzz
 7. 7. Su ccoorrttee vviivvee eenn uunnaa ddaannzzaa ppeerrmmaanneennttee,, fflluuyyeennddoo eenn llaass aagguuaass.. HHaassttaa ppaarraa ddoorrmmiirrssee,, ssee mmeecceenn ccoonn uunn rriittmmoo qquuee eellllooss ccoonnoocceenn yy nnoossoottrrooss nnoo..
 8. 8. LLooss hhaabbiittaanntteess ddeell ffoonnddoo ddee llaa llaagguunnaa nnoo hhaacceenn eell mmeennoorr eessffuueerrzzoo,, ssoolloo ssee ddeejjaann lllleevvaarr ppoorr llaa ccoorrrriieennttee hhaassttaa llaa ccoommiiddaa,, eell ssuueeññoo,, llaa ddiivveerrssiióónn
 9. 9. SSiinn eemmbbaarrggoo,, llaa aarrmmoonnííaa eess aappaarreennttee.. HHaayy qquuiieenn mmaanneejjaarr lloo qquuee ssee ddaa nnaattuurraallmmeennttee,, yy qquuiieerree ddoommiinnaarr ccoonn ccrruueellddaadd..
 10. 10. Es llaa mmiissmmaa ddiioossaa,, llaa mmiissmmaa ddiioossaa qquuee vviivvee ppaarraa ssuu ccaapprriicchhoo ppoorrqquuee nnoo ccoonnooccee oottrraa ffoorrmmaa ddee vviivviirr.. YY eess ccaappaass ddee sseerr tteerrrriibbllee ccoonn qquuiieenn,, ppoorr ccaassuuaalliiddaadd,, ssee iinntteerrppoonnee eennttrree eellllaa yy
 11. 11. Pero uunn ddííaa,, mmaass bbiieenn uunnaa nnoocchhee ddeemmaassiiaaddoo eessttrreellllaaddaa,, llaa ddiioossaa ssaallee ddee ssuu ppaallaacciioo yy ssee aassoommaa aall oottrroo mmuunnddoo aattrraaííddaa ppoorr uunnaa ssoommbbrraa qquuee yyaaccee eenn llaass oorriillllaass..
 12. 12. Es el ccuueerrppoo mmaallhheerriiddoo ddee uunn hhoommbbrree.. SSuu rrooppaa ddeennoottaa qquuee eess uunn pprríínncciippee ddee aallgguunnaa ttrriibbuu vveecciinnaa.. SSuuss hheerriiddaass,, ddee gguueerrrraa,, ssoonn ddeeffiinniittiivvaass.. YYaa nnaaddaa ssee ppuueeddee hhaacceerr ppoorr eell..
 13. 13. PPeerroo llaa ddiioossaa ddeesseeaa ccuurraarrlloo.. NNoo ssee ssaabbee ssii ppoorr llaa mmaaggiiaa ddee llaa nnoocchhee oo ppoorrqquuee eell ppaarreeccee iimmpplloorráárrsseelloo ccoonn llaa mmiirraaddaa,, llaa ddiioossaa ddeesseeaa ccuurraarrlloo..
 14. 14. LLoo ddeesseeaa ccoonn aammoorr,, eess ddeecciirr,, qquuee ddeesseeaa qq ssee ccuurree ppaarraa qquuee vviivvaa ccoonn eellllaa oo ssiinn eellllaa.. PPeerroo ccoonn eellllaa,, mmeejjoorr..
 15. 15. LLee lllleeggaa ttaannttoo eell ssuuffrriimmiieennttoo ddeell pprríínncciippee,, qquuee ssiieennttee ssuuss hheerriiddaass ccoommoo ssuuyyaass,, yy eell ddoolloorr ddee eell llaa llaassttiimmaa..
 16. 16. Hasta eessee mmoommeennttoo,, llaa ddiioossaa nnoo ssaabbiiaa ccoommoo eerraa ssuuffrriirr.. TTaammppooccoo ccoonnooccííaa llaa iimmppootteenncciiaa ddee ddeesseeaarr yy nnoo llooggrraarr lloo qquuee ddeesseeaa..
 17. 17. PPeerroo aahhoorraa ddeebbee ccoonnoocceerr eessaa iimmppootteenncciiaa ppoorrqquuee eell ppooddeerr ddee llaa ddiioossaa nnoo eess ccuurraattiivvoo.. AAnntteess ddee ddeejjaarr eell gguueerrrreerroo mmoorriirr,, llaa ddiioossaa ddeecciiddee ttrraannssffoorrmmaarrlloo..
 18. 18. LLoo ccoonnvviieerrttee eenn ffllaammeennccoo.. UUnn ffllaammeennccoo ccoolloorr rroossaaddoo rreeccuueerrddaa ssuuss hheerriiddaass.. DDeessddee eessee mmoommeennttoo,, eell llaa aaccoommppaaññaa,, llaa ccuuiiddaa,, ssee ccuuiiddaann mmuuttuuaammeennttee..
 19. 19. Y dicen qquuee llaass aagguuaass ddee eell MMaarr AAnnsseennuuzzaa,, ccoommoo lloo llllaammaabbaann llooss iinnddiiooss,, oo llaass ddee oo llaass ddee llaa LLaagguunnaa MMaarr CChhiiqquuiittaa,, ccoommoo llaa nnoommbbrraann llooss mmaappaass ddee hhooyy eenn ddííaa,, ttiieenneenn,, ddeessddee eessee eennttoonncceess,, ppooddeerreess ccuurraattiivvooss..
 20. 20. Y, para llooss qquuee qquuiieerraann vveerr yy ppuueeddaann,, gguuaarrddaa eenn ssuu pprrooffuunnddiiddaadd uunn ppaallaacciioo ddee ccrriissttaall,, uunnaa ccoorrttee ddee ddaannzzaanntteess yy ccoorrttiinnaass ddee aarrccoo iirriiss..
 21. 21. EEqquuiippoo ddee ttrraabbaajjoo::  CCuuffrree GGaalloo,,  EEssccaalleerraa CCaammiillaa,,  ZZiillllii MMiillaaggrrooss yy  JJuulliieettaa MMeerrllooss......  eennttrreeggaaddoo:: 2222--0099--22001144 aa llaass 2233::4455 ppmm..

×