Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DDEE CCHHEETTUUMMAALL 
MMAATTEERRIIAA:: 
CCoonnttaabbiilliiddaadd 
TTEEMMAA:: 
CCaappiittaall ccoonn...
CC AA PP II TT AA LL CC OO NN TT AA BB 
Diferencia entre eell aaccttiivvoo yy ppaassiivvoo.. 
LL EE 
CCaappiittaall ccoonn...
CCaappiittaall CCoonnttrriibbuuiiddoo :: 
 SSee rreeffiieerree aa llaass aappoorrttaacciioonneess ddee llooss dduueeññoos...
CCaappiittaall GGaannaaddoo ((ddééffiicciitt)):: 
 SSee rreeffiieerree aall rreessuullttaaddoo ddee llaass aaccttiivviidd...
CCAAPPIITTAALL CCOONNTTRRIIBBUUIIDDOO 
CCaappiittaall ssoocciiaall:: 
EEss eell ccoonnjjuunnttoo ddee aappoorrttaacciioonn...
CCAAPPIITTAALL CCOONNTTRRIIBBUUIIDDOO 
AAppoorrttaacciioonneess ppaarraa ffuuttuurrooss aauummeennttooss ddee 
ccaappiitta...
CCAAPPIITTAALL CCOONNTTRRIIBBUUIIDDOO 
PPrriimmaass ddee vveennttaass ddee aacccciioonneess yy 
ddoonnaacciioonneess.. 
EE...
CCaappiittaall GGaannaaddoo ((ddééffiicciitt)):: 
UUttiilliiddaaddeess rreetteenniiddaass.. 
SSoonn llaass uuttiilliiddaad...
CCaappiittaall GGaannaaddoo ((ddééffiicciitt)):: 
PPeerrddiiddaass aaccuummuullaaddaass.. 
CCuuaannddoo llaass ppeerrddiid...
CCaappiittaall GGaannaaddoo ((ddééffiicciitt)):: 
EExxcceessoo oo iinnssuuffiicciieenncciiaa eenn llaa aaccttuuaalliizzaac...
Capital contable
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Capital contable

1.296 visualizaciones

Publicado el

Capital contable

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Capital contable

 1. 1. INSTITUTO TECNOLÓGICO DDEE CCHHEETTUUMMAALL MMAATTEERRIIAA:: CCoonnttaabbiilliiddaadd TTEEMMAA:: CCaappiittaall ccoonnttaabbllee  88..11 ccoonncceeppttoo  88..22 ccllaassiiffiiccaacciióónn ddee llaass aacccciioonneess..  88..33 ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llaass aacccciioonneess..
 2. 2. CC AA PP II TT AA LL CC OO NN TT AA BB Diferencia entre eell aaccttiivvoo yy ppaassiivvoo.. LL EE CCaappiittaall ccoonnttaabbllee == AAccttiivvoo –– PPaassiivvoo DDeerreecchhoo ddee llooss pprrooppiieettaarriiooss ssoobbrree llooss aaccttiivvooss nneettooss qquuee ssuurrggeenn ppoorr aappoorrttaacciioonneess ddee llooss dduueeññooss.. RReefflleejjaa llaa iinnvveerrssiióónn ddee llooss pprrooppiieettaarriiooss eenn uunnaa eennttiiddaadd.. RReeggiissttrroo ddeell ccaappiittaall ccoonnttaabbllee.. SSee hhaaccee ggeenneerraallmmeennttee aa ttrraavvééss ddee ccuueennttaass ddee MMaayyoorr ppaarraa ccaaddaa uunnoo ddee llooss ccoonncceeppttooss ccoonn ssuubbccuueennttaass ppaarraa ccaaddaa uunnoo ddee llooss eelleemmeennttooss oo ppaarrttiiddaass qquuee ssee ddeesseeeenn ccoonnttrroollaarr.. AAccttuuaalliizzaacciióónn ddeell ccaappiittaall ccoonnttaabbllee.. RReepprreesseennttaa eell aajjuussttee ppoorr rreeppeerrccuussiióónn ddee llooss ccaammbbiiooss eenn llooss pprreecciiooss qquuee ssee ttiieenneenn qquuee rreeccoonnoocceerr eenn llaa iinnffoorrmmaacciióónn ffiinnaanncciieerraa eenn EEccoonnoommííaass ddee aallttaa iinnffllaacciióónn.. EEssttaa ccoonnffoorrmmaaddoo ppoorr:: CCaappiittaall CCoonnttrriibbuuiiddoo,, yy CCaappiittaall ggaannaaddoo oo ddééffiicciitt,, eenn ssuu ccaassoo..
 3. 3. CCaappiittaall CCoonnttrriibbuuiiddoo ::  SSee rreeffiieerree aa llaass aappoorrttaacciioonneess ddee llooss dduueeññooss yy ddoonnaacciioonneess rreecciibbiiddaass ppoorr llaa eennttiiddaadd,, aassíí ccoommoo ttaammbbiiéénn eell aajjuussttee aa eessttaass ppaarrttiiddaass..  SSoonn llaass uuttiilliiddaaddeess rreetteenniiddaass,, iinncclluuyyeennddoo llaass aapplliiccaaddaass aa rreesseerrvvaass ddee ccaappiittaall,, ppéérrddiiddaass aaccuummuullaaddaass,, eexxcceessoo oo iinnssuuffiicciieenncciiaa eenn llaa aaccttuuaalliizzaacciióónn ddeell ccaappiittaall ccoonnttaabbllee.. EEll ccaappiittaall,, ccoonnttrriibbuuiiddoo ssee ddiivviiddeenn eenn:: CCaappiittaall ssoocciiaall,, aappoorrttaacciioonneess ppaarraa ffuuttuurrooss aauummeennttooss ddee ccaappiittaall,, pprriimmaass eenn vveennttaass ddee aacccciioonneess yy ddoonnaacciioonneess..
 4. 4. CCaappiittaall GGaannaaddoo ((ddééffiicciitt))::  SSee rreeffiieerree aall rreessuullttaaddoo ddee llaass aaccttiivviiddaaddeess ddee llaa eennttiiddaadd yy ddee oottrrooss eevveennttooss oo cciirrccuunnssttaanncciiaass qquuee llee aaffeecctteenn..  CCoorrrreessppoonnddee aall rreessuullttaaddoo ddee llaass aaccttiivviiddaaddeess ooppeerraattiivvaass ddee llaa eennttiiddaadd yy ddee oottrrooss eevveennttooss oo cciirrccuunnssttaanncciiaass qquuee llaa aaffeecctteenn.. EEll ccaappiittaall,, ggaannaaddoo ssee ddiivviiddeenn eenn:: UUttiilliiddaaddeess rreetteenniiddaass,, iinncclluuyyeennddoo llaass aapplliiccaaddaass aa rreesseerrvvaass ddee ccaappiittaall.. PPéérrddiiddaass aaccuummuullaaddaass.. EExxcceessoo oo iinnssuuffiicciieenncciiaa eenn llaa aaccttuuaalliizzaacciióónn ddeell ccaappiittaall ccoonnttaabbllee..
 5. 5. CCAAPPIITTAALL CCOONNTTRRIIBBUUIIDDOO CCaappiittaall ssoocciiaall:: EEss eell ccoonnjjuunnttoo ddee aappoorrttaacciioonneess ddee llooss aacccciioonniissttaass.. PPuueeddee eessttaarr iinntteeggrraaddoo ccoommoo ssiigguuee:: CCaappiittaall aauuttoorriizzaaddoo nnoo eemmiittiiddoo CCaappiittaall eemmiittiiddoo nnoo ssuussccrriittoo.. CCaappiittaall ssuussccrriittoo.. CCaappiittaall ssuussccrriittoo yy nnoo eexxhhiibbiiddoo.. CCaappiittaall eexxhhiibbiiddoo..
 6. 6. CCAAPPIITTAALL CCOONNTTRRIIBBUUIIDDOO AAppoorrttaacciioonneess ppaarraa ffuuttuurrooss aauummeennttooss ddee ccaappiittaall.. EEssttaa ccuueennttaa rreepprreesseennttaa llaass aappoorrttaacciioonneess ddee llooss ssoocciiooss oo aacccciioonniissttaass ppeennddiieenntteess ddee ccaappiittaalliizzaarrssee yy eess ddee nnaattuurraalleezzaa aaccrreeeeddoorraa..
 7. 7. CCAAPPIITTAALL CCOONNTTRRIIBBUUIIDDOO PPrriimmaass ddee vveennttaass ddee aacccciioonneess yy ddoonnaacciioonneess.. EEssttaa ccuueennttaa ssee eemmpplleeaa ppaarraa rreeggiissttrraarr llaa pprriimmaa ddee vveennttaass ddee aacccciioonneess,, qquuee ssee ggeenneerraa ccuuaannddoo llooss ssoocciiooss oo aacccciioonniissttaass ppaaggaann uunn ssoobbrreepprreecciioo aall vvaalloorr nnoommiinnaall ddee llaass aacccciioonneess ddee llaa eennttiiddaadd oo aa ssuu vvaalloorr tteeóórriiccoo..
 8. 8. CCaappiittaall GGaannaaddoo ((ddééffiicciitt)):: UUttiilliiddaaddeess rreetteenniiddaass.. SSoonn llaass uuttiilliiddaaddeess oobbtteenniiddaass ppoorr llaa eemmpprreessaa qquuee nnoo hhaann ccaappiittaalliizzaaddoo oo ddiissttrriibbuuiiddoo aa llooss aacccciioonniissttaass ssoonn ccoonnsseerrvvaaddaass eenn llaa eemmpprreessaa yy ppoorr lloo ttaannttoo,, ffoorrmmaann ppaarrttee ddeell ccaappiittaall ccoonnttaabbllee.. SSee ccllaassiiffiiccaann eenn ddooss ggrruuppooss:: UUttiilliiddaaddeess rreetteenniiddaass ppeennddiieenntteess ddee aapplliiccaarr yy UUttiilliiddaaddeess rreetteenniiddaass aapplliiccaaddaass aa rreesseerrvvaass..
 9. 9. CCaappiittaall GGaannaaddoo ((ddééffiicciitt)):: PPeerrddiiddaass aaccuummuullaaddaass.. CCuuaannddoo llaass ppeerrddiiddaass hhaann aabbssoorrbbiiddoo llaass uuttiilliiddaaddeess rreetteenniiddaass ppeennddiieenntteess ddee aapplliiccaarr yy llaass aapplliiccaaddaass aa rreesseerrvvaass,, ssee pprroodduuccee llaa ppeerrddiiddaa aaccuummuullaaddaa..
 10. 10. CCaappiittaall GGaannaaddoo ((ddééffiicciitt)):: EExxcceessoo oo iinnssuuffiicciieenncciiaa eenn llaa aaccttuuaalliizzaacciióónn ddeell ccaappiittaall ccoonnttaabbllee.. EEssttee ccoonncceeppttoo eessttaa ffoorrmmaaddoo ppoorr eell rreessuullttaaddoo mmoonneettaarriioo aaccuummuullaaddoo,, eell rreessuullttaaddoo ppoorr tteenneenncciiaa ddee aaccttiivvooss nnoo mmoonneettaarriiooss yy eell ssaallddoo ddee llaa ccuueennttaa ttrraannssiittoorriiaa,, ccoorrrreecccciióónn ppoorr rreeeexxpprreessiióónn..

×