SlideShare una empresa de Scribd logo

Parlar en public wordvell

Este documento resume un libro sobre cómo hablar en público de manera efectiva. Explica que la comunicación oral es cada vez más importante para conferencias y presentaciones. Ofrece consejos sobre cómo controlar los nervios al hablar en público, como prepararse bien, ganar experiencia y usar técnicas prácticas. También cubre temas como el lenguaje corporal, la voz, el uso de medios audiovisuales y cómo preparar un guión efectivo. El objetivo es proporcionar una guía completa para hablar con seguridad y eficacia frente a una audiencia.

1 de 18
Descargar para leer sin conexión
RESUM DEL LLIBRE
“COM PARLAR BÉ AMB
   PÚBLIC”
        Marta Hernádez Reyes
      Comunicació, oral, escrita i digital
Capítol 1
La importància de la comunicació


Cada dia és més important saber parlar bé amb públic, ja que cada cop
s’utilitza més per fer conferències, presentacions...
Tothom pot aprendre a parlar en públic. Tot i que distingim entre la bona
retòrica (que està plena de sentit, és senzilla, clara, original, moderna i sincera)
i la mala retòrica (que està buida, és pomposa, artificiosa, tòpica, arcaica i
falsa).


La dificultat més important a l’hora de parlar en públic és saber controlar els
nervis. És important que el públic no senti la teva inseguretat. Hi ha sis coses
que ens permeten controlar els nervis:
  -   L’efecte melic. L’orador mentre parla està mirant-se el melic, ja que
     d’aquesta manera pot controlar les seves sensacions.
  -   És normal estar nerviós: l’adrenalina. Parlar amb públic no s’acostuma a
     fer cada dia i per tant és lògic tenir una certa angoixa davant de la
     perspectiva de realitzar una presentació oral. El que és important és
     saber controlar-te i treure-li importància.
  -   Una bona preparació: la millor garantia. Has de tenir una presentació
     ben pensada, de tal manera que sàpigues que diràs en cada moment.
  -   Experiència i pràctica: més autoconfiança. a partir de la pràctica pots
     anar millorant, gràcies a l’autocrítica.
  -   Alguns trucs pràctics.
  -   I si hem quedo en blanc? És de les coses que fan més pànic als oradors
     novells. Davant d’aquesta situació pots fer varies coses: reconèixer-ho
     obertament, repetir el darrer que s’ha dit, formular una pregunta al
     públic...
Hi ha quatre preguntes bàsiques a l’hora de parlar en públic:
  -   Per què? L’objectiu.
  -   A qui? El públic, l’interlocutor.
  -   Què? El guió.
  -   Com? Els mitjans.
Capítol 2
Com parlar en públic


En aquest capítol tractarem la pregunta com. Veurem les tècniques per a
enfrontar-se davant d’un públic: la veu, el llenguatge oral, el llenguatge corporal
i els mitjans audiovisuals de suport.


És important anar al gra a l’hora d’explicar les coses. Fer-ho amb naturalitat, és
a dir, intentar no cohibir-te. No pronunciar frases llarguíssimes i intentar-ho fer
tot de la manera més simple possible, de tal manera que quedi entès
clarament.
Per fer una bona explicació és important tenir bons coneixements, és a dir,
dominar el tema. Un altra punt essencial és el de memoritzar el que dirà, ja que
així també ho podrà dir amb la màxima naturalitat.


La mirada és un element clau a l’hora d’establir una relació amb el públic. Així
l’orador pot anar modificant el seu discurs segons la reacció del públic. A més
mirant pots obtenir informació i també dominar al públic, de tal manera que set
vegi segura.


La veu és un factor revelador de l’orador. Per això ha tenir presents quatre
aspectes: la intensitat o el volum alt (per a captar l’atenció del públic), la
velocitat de creuer, la vocalització i articulació i l’actitud davant del públic.
També s’ha de tenir en conta l’entonació en que s’explicarà, ja què ha de ser
de tal manera que no s’avorreixi el públic. Cal a dir que per a fer una bona
entonació s’ha d’entendre el que és diu a la perfecció. Hi ha diferents tipus de
frases:
  -  Frases enunciatives. Comencen en to greu, pugen i tornen a baixar.
  -  Frases interrogatives.
  -  Frases exclamatives.
El control de la respiració, és essencial per a un orador. És important fer
pauses ens els moments que convingui, per fer la frase més entonada.
Capítol 3
El llenguatge oral


El llenguatge oral ha de buscar per damunt de tot la simplicitat, la claredat i la
immediatesa. Les tres característiques bàsiques del llenguatge oral són:
claredat, precisió i brevetat.
Quan parles amb públic has de ser clar, ja que les paraules se les endú el vent,
és a dir, que no pots tornar a repassar una frase com en un text escrit. Per tant
es important saber construir frases curtes i utilitzar un ordre gramatical lògic.
Cal donar dades i explicar casos i històries molt concrets, de manera que
t’emboliquis amb altres temes que no siguin interessants per al públic. L’orador
ha de donar-li el que vol sentir, explicar-li sintèticament i plegar.
Un bon comunicador també ha de saber que l’humor és excepcionalment
important per a establir un bon contacte amb el públic, ja que és una manera de
trencar barreres entre ambdós, generar confiança i relaxar-lo... L’humor és una
de les claus de l’èxit de l’orador.
Hi ha altres figures retòriques que és poden utilitzar a l’hora de parlar amb
públic, com:
  -  Paradoxa: construir una frase que inclou una contradicció aparent.
  -  Eufemisme: no dir clarament allò a que ens referim.
  -  Antítesi: definir una cosa per oposició a una altra.
  -  Ironia: dir una cosa quan en realitat volem dir una altra, i sabem que el
    públic interpretarà aquesta altra.
  -  Onomatopeia: reproduir sons de la realitat.
  -  Asíndeton: suprimir connexions gramaticals d’una frase per donar-li més
    força.
  -  Pregunta retòrica: formular una pregunta al públic sense esperar
    resposta.
  -  Clímax: fer ascendir una determinada idea.
  -  Circumloqui: no entrar directament en un tema, sinó donar un tomb per
    temptejar el territori.
  -  Hipèrbole: exageració.
  -  Minimització: treure importància a una cosa.
-  Personificació o antropomorfisme o prosopopeia: donar vida a un objecte
    inanimat.
  -  Sinècdoque: identificació del tot per la part.
  -  Retardament o suspens: provocar l’interès evitant donar una informació
    esperada.
  -  Anticipació: avançar el que es dirà.
  -  Recordatori: recapitular el que s’ha dit.
  -  Explicació: explicitació d’alguna cosa.
  -  Repetició: figura que consisteix a insistir sobre una paraula o frase
    important.
Una altra cosa important per parlar bé amb públic és dominar la llengua
catalana, és a dir no cometre errors lingüístics.


Capítol 4
El llenguatge corporal


El llenguatge corporal és essencial en la comunicació oral. L’orador comunica
amb tot el cos i molta gent no és conscient: amb la mirada, amb el moviment de
les mans, amb la postura, amb la distància interpersonal, amb l’aparença i la
manera de vestir. Quan l’orador expressa oralment, fa servir el llenguatge no
verbal, ja sigui per a donar èmfasi, per a matisar, per a indicar, per a enumerar,
per a interrogar, per a ordenar o per a suggerir. Amb els gestos precisa allò que
vol dir amb paraules.
Un altre element important per tenir en conte quan fas una exposició oral és
l’actitud. Has de tenir una actitud positiva envers al públic. Una bona manera de
començar amb bon peu una exposició és amb somriure, ja que d’aquesta
manera transmets amabilitat des de bon principi al públic i aquest ho agrairà.
Hi ha tres trets ha esmentar:
  -  La posició del cos, que és l’expressió de l’autoritat i la seguretat de
    l’orador.
  -  La gesticulació, que és l’expressió de l’energia de l’orador.
  -  La mirada, que és el que expressa si l’orador és conscient del públic i
    s’hi comunica.
Pel que fa a la posició del cos, és una manera de que el públic rebi missatges
respecte a la seva autoritat o a la seva seguretat.
La posició ideal és la postura d’equilibri. La més senzilla, còmoda i natural per a
l’orador. Cal estar dret, els peus han d’estar separats, el pes del cos ha de
descansar sobre tota la superfície dels peus. Quant als braços, cal deixar-los
penjar còmodament als costats del cos, d’una manera natural. Si l’orador
permet que el pes del cos es reparteixi amb equilibri, es pot relaxar i tenir en
compte el públic. Hi ha algunes recomanacions pel que fa a la posició:
  -  Ensenyar el cos sencer
  -  Moure’s de tant en tant
  -  Evitar els moviments cíclics
  -  Evitar els tics repetitius i no jugar amb objectes
  -  No creuar els braços
La gesticulació de l’orador dóna informació de la seva energia, de la seva
convicció i de la seva sinceritat al públic. La gesticulació inclou tots els
moviments dels braços i mans. Ha de complir quatre condicions:
  -  Ha de ser natural
  -  No ha de semblar assajada
  -  Ha d’estar d’acord amb la personalitat de cadascú
  -  No ha de ser exagerada
Hi ha dues classes de gestos: oberts i tancats. Els gestos oberts denoten
l’absència d’una imposició i la possibilitat d’escollir. Els gestos tancats
expressen poder, repressió i violència. Els consells generals sobre gesticulació:
  -  Cal mostrar les mans al públic
  -  Cal evitar els gestos que neixen de la inseguretat o el nerviosisme (cal
    incloure els tics)
  -  Cal evitar fer moviments breus i ràpids amb l’avantbraç
  -  No s’han d’acabar els gestos massa de cop


Però, a vegades l’orador pot fer-se preguntes com: per què és necessari
controlar el cos? No es fals, això? Doncs, la teoria diu que si es modifica una
conducta, es pot modificar la causa d’aquella conducta. Qualsevol persona pot

Recomendados

Cómo hablar en público
Cómo hablar en públicoCómo hablar en público
Cómo hablar en públicorevistadigital
 
10 Tecnicas Hablar Publico
10 Tecnicas Hablar Publico10 Tecnicas Hablar Publico
10 Tecnicas Hablar Publicocursocuesasabado
 
Tecnicas para hablar en público
Tecnicas para hablar en públicoTecnicas para hablar en público
Tecnicas para hablar en públicopatrimoni
 
Power El Arte De Hablar En PúBlico
Power El Arte De Hablar En PúBlicoPower El Arte De Hablar En PúBlico
Power El Arte De Hablar En PúBlicopruebamodulo
 
El arte de hablar en publico
El arte de hablar en publicoEl arte de hablar en publico
El arte de hablar en publicolopez martínez
 
El arte de_hablar_en_p_blico
El arte de_hablar_en_p_blicoEl arte de_hablar_en_p_blico
El arte de_hablar_en_p_blicovicerectorcorsa
 
Aprender hablar publico_tdj
Aprender hablar publico_tdjAprender hablar publico_tdj
Aprender hablar publico_tdjJuan Luis Hueso
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Cómo hablar en público
Cómo hablar en públicoCómo hablar en público
Cómo hablar en públicoJohn Muñoz
 
Clase hablar en publico retocado
Clase hablar en publico retocadoClase hablar en publico retocado
Clase hablar en publico retocadoDante Dante
 
Hablar en público: una oportunidad para brillar
Hablar en público: una oportunidad para brillarHablar en público: una oportunidad para brillar
Hablar en público: una oportunidad para brillarJosé María Palomares
 
El arte de hablar en publico
El arte de hablar en publicoEl arte de hablar en publico
El arte de hablar en publicoJUAN F. BUENO
 
Las claves para una presentación eficaz
Las claves para una presentación eficaz Las claves para una presentación eficaz
Las claves para una presentación eficaz José María Palomares
 
Presentación miedo a hablar en público
Presentación miedo a hablar en públicoPresentación miedo a hablar en público
Presentación miedo a hablar en públicocrish84
 
Seminario Presentaciones en Público Dircom
Seminario Presentaciones en Público DircomSeminario Presentaciones en Público Dircom
Seminario Presentaciones en Público DircomJosé María Palomares
 
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORALTÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORALCarmen Bautista
 
Tecnicas de expresión oral
Tecnicas de expresión oralTecnicas de expresión oral
Tecnicas de expresión oraljaxigeno77
 
Exposicion de tecnicas de expresion oral
Exposicion de tecnicas de expresion oralExposicion de tecnicas de expresion oral
Exposicion de tecnicas de expresion oralyuvitzasu
 
EL arte de Hablar bien, oratoria.
EL arte de Hablar bien, oratoria.EL arte de Hablar bien, oratoria.
EL arte de Hablar bien, oratoria.Elavit
 
Hablar en público
Hablar en públicoHablar en público
Hablar en públicoTania Lomeli
 

La actualidad más candente (20)

Cómo hablar en público
Cómo hablar en públicoCómo hablar en público
Cómo hablar en público
 
Manejo del publico
Manejo del publicoManejo del publico
Manejo del publico
 
Clase hablar en publico retocado
Clase hablar en publico retocadoClase hablar en publico retocado
Clase hablar en publico retocado
 
Hablar en público: una oportunidad para brillar
Hablar en público: una oportunidad para brillarHablar en público: una oportunidad para brillar
Hablar en público: una oportunidad para brillar
 
Presentación No-11-Cómo hablar en público
Presentación No-11-Cómo hablar en públicoPresentación No-11-Cómo hablar en público
Presentación No-11-Cómo hablar en público
 
El arte de hablar en publico (2)
El arte de hablar en publico (2)El arte de hablar en publico (2)
El arte de hablar en publico (2)
 
El arte de hablar en publico
El arte de hablar en publicoEl arte de hablar en publico
El arte de hablar en publico
 
Las claves para una presentación eficaz
Las claves para una presentación eficaz Las claves para una presentación eficaz
Las claves para una presentación eficaz
 
Expresión oral y lectura de comprensión.
Expresión oral y lectura de comprensión.Expresión oral y lectura de comprensión.
Expresión oral y lectura de comprensión.
 
Oratoria
OratoriaOratoria
Oratoria
 
Presentación miedo a hablar en público
Presentación miedo a hablar en públicoPresentación miedo a hablar en público
Presentación miedo a hablar en público
 
Seminario Presentaciones en Público Dircom
Seminario Presentaciones en Público DircomSeminario Presentaciones en Público Dircom
Seminario Presentaciones en Público Dircom
 
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORALTÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL
 
Presentaciones Exitosas Y Como Hablar En Publico
Presentaciones Exitosas Y Como Hablar En PublicoPresentaciones Exitosas Y Como Hablar En Publico
Presentaciones Exitosas Y Como Hablar En Publico
 
Tecnicas de expresión oral
Tecnicas de expresión oralTecnicas de expresión oral
Tecnicas de expresión oral
 
Exposicion de tecnicas de expresion oral
Exposicion de tecnicas de expresion oralExposicion de tecnicas de expresion oral
Exposicion de tecnicas de expresion oral
 
EL arte de Hablar bien, oratoria.
EL arte de Hablar bien, oratoria.EL arte de Hablar bien, oratoria.
EL arte de Hablar bien, oratoria.
 
Miedo a hablar en público
Miedo a hablar en públicoMiedo a hablar en público
Miedo a hablar en público
 
Oratoria Y Presentaciones Eficaces
Oratoria Y Presentaciones EficacesOratoria Y Presentaciones Eficaces
Oratoria Y Presentaciones Eficaces
 
Hablar en público
Hablar en públicoHablar en público
Hablar en público
 

Destacado

Com parlar bé en públic
Com parlar bé en públicCom parlar bé en públic
Com parlar bé en públicCBCarla
 
Tasca5 tesatello
Tasca5 tesatelloTasca5 tesatello
Tasca5 tesatellotesa2004
 
Consells presentació oral
Consells presentació oralConsells presentació oral
Consells presentació oralBea Veny
 
Teatro Nacional - San Jose, Costa Rica 2010
Teatro Nacional - San Jose, Costa Rica 2010Teatro Nacional - San Jose, Costa Rica 2010
Teatro Nacional - San Jose, Costa Rica 2010Joe McCright
 
Com fer una bona exposició oral el protagonista
Com fer una bona exposició oral el protagonistaCom fer una bona exposició oral el protagonista
Com fer una bona exposició oral el protagonistaElena Ponsoda
 
La síndrome d’Asperger
La síndrome d’AspergerLa síndrome d’Asperger
La síndrome d’Aspergerrosacs3
 
Dinàmica de Grups. Tema 3: LA COMUNICACIÓ
Dinàmica de Grups. Tema 3: LA COMUNICACIÓDinàmica de Grups. Tema 3: LA COMUNICACIÓ
Dinàmica de Grups. Tema 3: LA COMUNICACIÓpgarci47
 
Bona presentació
Bona presentacióBona presentació
Bona presentaciótecoreig
 
Rub text escrit (lletra impr)
Rub text escrit (lletra impr)Rub text escrit (lletra impr)
Rub text escrit (lletra impr)Júlia Allès
 
La reflexión sobre la lengua y la enseñanza en la educación primaria
La reflexión sobre la lengua y la enseñanza en la educación primariaLa reflexión sobre la lengua y la enseñanza en la educación primaria
La reflexión sobre la lengua y la enseñanza en la educación primariaElena Ponsoda
 

Destacado (12)

Com parlar bé en públic
Com parlar bé en públicCom parlar bé en públic
Com parlar bé en públic
 
Tasca5 tesatello
Tasca5 tesatelloTasca5 tesatello
Tasca5 tesatello
 
Consells presentació oral
Consells presentació oralConsells presentació oral
Consells presentació oral
 
Teatro Nacional - San Jose, Costa Rica 2010
Teatro Nacional - San Jose, Costa Rica 2010Teatro Nacional - San Jose, Costa Rica 2010
Teatro Nacional - San Jose, Costa Rica 2010
 
Parlar en public
Parlar en publicParlar en public
Parlar en public
 
Com fer una bona exposició oral el protagonista
Com fer una bona exposició oral el protagonistaCom fer una bona exposició oral el protagonista
Com fer una bona exposició oral el protagonista
 
La síndrome d’Asperger
La síndrome d’AspergerLa síndrome d’Asperger
La síndrome d’Asperger
 
Dinàmica de Grups. Tema 3: LA COMUNICACIÓ
Dinàmica de Grups. Tema 3: LA COMUNICACIÓDinàmica de Grups. Tema 3: LA COMUNICACIÓ
Dinàmica de Grups. Tema 3: LA COMUNICACIÓ
 
Bona presentació
Bona presentacióBona presentació
Bona presentació
 
Estimular el llenguatge p3
Estimular el llenguatge p3Estimular el llenguatge p3
Estimular el llenguatge p3
 
Rub text escrit (lletra impr)
Rub text escrit (lletra impr)Rub text escrit (lletra impr)
Rub text escrit (lletra impr)
 
La reflexión sobre la lengua y la enseñanza en la educación primaria
La reflexión sobre la lengua y la enseñanza en la educación primariaLa reflexión sobre la lengua y la enseñanza en la educación primaria
La reflexión sobre la lengua y la enseñanza en la educación primaria
 

Similar a Parlar en public wordvell

Tecnicas de Expresión Oral
Tecnicas de Expresión OralTecnicas de Expresión Oral
Tecnicas de Expresión OralCarmen Bautista
 
Tecnicas de Expresión Oral
Tecnicas de Expresión OralTecnicas de Expresión Oral
Tecnicas de Expresión OralCarmen Bautista
 
Tecnicas expresion oral
Tecnicas expresion oralTecnicas expresion oral
Tecnicas expresion oralJIGAC
 
Comunicación asertiva
Comunicación asertivaComunicación asertiva
Comunicación asertivaANDRES MANCIPE
 
Tecnicas de exposicion oral
Tecnicas de exposicion oralTecnicas de exposicion oral
Tecnicas de exposicion oralCesar XD
 
Tecnicas de exposicion oral
Tecnicas de exposicion oralTecnicas de exposicion oral
Tecnicas de exposicion oralCesar XD
 
9 Técnicas científicas para hablar en público _ Emprender Simple
9 Técnicas científicas para hablar en público _ Emprender Simple9 Técnicas científicas para hablar en público _ Emprender Simple
9 Técnicas científicas para hablar en público _ Emprender SimpleEmprender Simple
 
Comunicación verbal y hemisferio derecho
Comunicación verbal y hemisferio derechoComunicación verbal y hemisferio derecho
Comunicación verbal y hemisferio derechocarmen16araiza
 
Oratoria para Hablar en Público.pdf
Oratoria para Hablar en Público.pdfOratoria para Hablar en Público.pdf
Oratoria para Hablar en Público.pdfUEAJAE
 
como hablar en publico, una breve guia.pptx
como hablar en publico, una breve guia.pptxcomo hablar en publico, una breve guia.pptx
como hablar en publico, una breve guia.pptxYazminYolandaEscobar1
 
UNIDAD II FORMACIÓN GERENCIAL.pdf
UNIDAD II FORMACIÓN GERENCIAL.pdfUNIDAD II FORMACIÓN GERENCIAL.pdf
UNIDAD II FORMACIÓN GERENCIAL.pdfMARGARITAESCALANTE8
 
Comunicación oral y visual.
Comunicación oral y visual.Comunicación oral y visual.
Comunicación oral y visual.Becky Martínez
 
Hablar en publico lyle visa
Hablar en publico lyle visaHablar en publico lyle visa
Hablar en publico lyle visaESO1
 
Técnicas básicas para hablar en publico.pptx
Técnicas básicas para hablar en publico.pptxTécnicas básicas para hablar en publico.pptx
Técnicas básicas para hablar en publico.pptxHumberto864761
 

Similar a Parlar en public wordvell (20)

Tecnicas de Expresión Oral
Tecnicas de Expresión OralTecnicas de Expresión Oral
Tecnicas de Expresión Oral
 
Tecnicas de Expresión Oral
Tecnicas de Expresión OralTecnicas de Expresión Oral
Tecnicas de Expresión Oral
 
Expresión Oral
Expresión OralExpresión Oral
Expresión Oral
 
Tecnicas expresion oral
Tecnicas expresion oralTecnicas expresion oral
Tecnicas expresion oral
 
Comunicación asertiva
Comunicación asertivaComunicación asertiva
Comunicación asertiva
 
Presentación1 gabo
Presentación1 gaboPresentación1 gabo
Presentación1 gabo
 
Presentación1 gabo
Presentación1 gaboPresentación1 gabo
Presentación1 gabo
 
Presentación1 gabo
Presentación1 gaboPresentación1 gabo
Presentación1 gabo
 
Presentación No. 12-Cómo hablar en público
Presentación No. 12-Cómo hablar en públicoPresentación No. 12-Cómo hablar en público
Presentación No. 12-Cómo hablar en público
 
Tecnicas de exposicion oral
Tecnicas de exposicion oralTecnicas de exposicion oral
Tecnicas de exposicion oral
 
Tecnicas de exposicion oral
Tecnicas de exposicion oralTecnicas de exposicion oral
Tecnicas de exposicion oral
 
9 Técnicas científicas para hablar en público _ Emprender Simple
9 Técnicas científicas para hablar en público _ Emprender Simple9 Técnicas científicas para hablar en público _ Emprender Simple
9 Técnicas científicas para hablar en público _ Emprender Simple
 
Comunicación verbal y hemisferio derecho
Comunicación verbal y hemisferio derechoComunicación verbal y hemisferio derecho
Comunicación verbal y hemisferio derecho
 
Oratoria para Hablar en Público.pdf
Oratoria para Hablar en Público.pdfOratoria para Hablar en Público.pdf
Oratoria para Hablar en Público.pdf
 
como hablar en publico, una breve guia.pptx
como hablar en publico, una breve guia.pptxcomo hablar en publico, una breve guia.pptx
como hablar en publico, una breve guia.pptx
 
UNIDAD II FORMACIÓN GERENCIAL.pdf
UNIDAD II FORMACIÓN GERENCIAL.pdfUNIDAD II FORMACIÓN GERENCIAL.pdf
UNIDAD II FORMACIÓN GERENCIAL.pdf
 
Comunicación oral y visual.
Comunicación oral y visual.Comunicación oral y visual.
Comunicación oral y visual.
 
Hablar en publico lyle visa
Hablar en publico lyle visaHablar en publico lyle visa
Hablar en publico lyle visa
 
Técnicas básicas para hablar en publico.pptx
Técnicas básicas para hablar en publico.pptxTécnicas básicas para hablar en publico.pptx
Técnicas básicas para hablar en publico.pptx
 
Presentaciones efectivas
Presentaciones efectivasPresentaciones efectivas
Presentaciones efectivas
 

Parlar en public wordvell

 • 1. RESUM DEL LLIBRE “COM PARLAR BÉ AMB PÚBLIC” Marta Hernádez Reyes Comunicació, oral, escrita i digital
 • 2. Capítol 1 La importància de la comunicació Cada dia és més important saber parlar bé amb públic, ja que cada cop s’utilitza més per fer conferències, presentacions... Tothom pot aprendre a parlar en públic. Tot i que distingim entre la bona retòrica (que està plena de sentit, és senzilla, clara, original, moderna i sincera) i la mala retòrica (que està buida, és pomposa, artificiosa, tòpica, arcaica i falsa). La dificultat més important a l’hora de parlar en públic és saber controlar els nervis. És important que el públic no senti la teva inseguretat. Hi ha sis coses que ens permeten controlar els nervis: - L’efecte melic. L’orador mentre parla està mirant-se el melic, ja que d’aquesta manera pot controlar les seves sensacions. - És normal estar nerviós: l’adrenalina. Parlar amb públic no s’acostuma a fer cada dia i per tant és lògic tenir una certa angoixa davant de la perspectiva de realitzar una presentació oral. El que és important és saber controlar-te i treure-li importància. - Una bona preparació: la millor garantia. Has de tenir una presentació ben pensada, de tal manera que sàpigues que diràs en cada moment. - Experiència i pràctica: més autoconfiança. a partir de la pràctica pots anar millorant, gràcies a l’autocrítica. - Alguns trucs pràctics. - I si hem quedo en blanc? És de les coses que fan més pànic als oradors novells. Davant d’aquesta situació pots fer varies coses: reconèixer-ho obertament, repetir el darrer que s’ha dit, formular una pregunta al públic... Hi ha quatre preguntes bàsiques a l’hora de parlar en públic: - Per què? L’objectiu. - A qui? El públic, l’interlocutor. - Què? El guió. - Com? Els mitjans.
 • 3. Capítol 2 Com parlar en públic En aquest capítol tractarem la pregunta com. Veurem les tècniques per a enfrontar-se davant d’un públic: la veu, el llenguatge oral, el llenguatge corporal i els mitjans audiovisuals de suport. És important anar al gra a l’hora d’explicar les coses. Fer-ho amb naturalitat, és a dir, intentar no cohibir-te. No pronunciar frases llarguíssimes i intentar-ho fer tot de la manera més simple possible, de tal manera que quedi entès clarament. Per fer una bona explicació és important tenir bons coneixements, és a dir, dominar el tema. Un altra punt essencial és el de memoritzar el que dirà, ja que així també ho podrà dir amb la màxima naturalitat. La mirada és un element clau a l’hora d’establir una relació amb el públic. Així l’orador pot anar modificant el seu discurs segons la reacció del públic. A més mirant pots obtenir informació i també dominar al públic, de tal manera que set vegi segura. La veu és un factor revelador de l’orador. Per això ha tenir presents quatre aspectes: la intensitat o el volum alt (per a captar l’atenció del públic), la velocitat de creuer, la vocalització i articulació i l’actitud davant del públic. També s’ha de tenir en conta l’entonació en que s’explicarà, ja què ha de ser de tal manera que no s’avorreixi el públic. Cal a dir que per a fer una bona entonació s’ha d’entendre el que és diu a la perfecció. Hi ha diferents tipus de frases: - Frases enunciatives. Comencen en to greu, pugen i tornen a baixar. - Frases interrogatives. - Frases exclamatives. El control de la respiració, és essencial per a un orador. És important fer pauses ens els moments que convingui, per fer la frase més entonada.
 • 4. Capítol 3 El llenguatge oral El llenguatge oral ha de buscar per damunt de tot la simplicitat, la claredat i la immediatesa. Les tres característiques bàsiques del llenguatge oral són: claredat, precisió i brevetat. Quan parles amb públic has de ser clar, ja que les paraules se les endú el vent, és a dir, que no pots tornar a repassar una frase com en un text escrit. Per tant es important saber construir frases curtes i utilitzar un ordre gramatical lògic. Cal donar dades i explicar casos i històries molt concrets, de manera que t’emboliquis amb altres temes que no siguin interessants per al públic. L’orador ha de donar-li el que vol sentir, explicar-li sintèticament i plegar. Un bon comunicador també ha de saber que l’humor és excepcionalment important per a establir un bon contacte amb el públic, ja que és una manera de trencar barreres entre ambdós, generar confiança i relaxar-lo... L’humor és una de les claus de l’èxit de l’orador. Hi ha altres figures retòriques que és poden utilitzar a l’hora de parlar amb públic, com: - Paradoxa: construir una frase que inclou una contradicció aparent. - Eufemisme: no dir clarament allò a que ens referim. - Antítesi: definir una cosa per oposició a una altra. - Ironia: dir una cosa quan en realitat volem dir una altra, i sabem que el públic interpretarà aquesta altra. - Onomatopeia: reproduir sons de la realitat. - Asíndeton: suprimir connexions gramaticals d’una frase per donar-li més força. - Pregunta retòrica: formular una pregunta al públic sense esperar resposta. - Clímax: fer ascendir una determinada idea. - Circumloqui: no entrar directament en un tema, sinó donar un tomb per temptejar el territori. - Hipèrbole: exageració. - Minimització: treure importància a una cosa.
 • 5. - Personificació o antropomorfisme o prosopopeia: donar vida a un objecte inanimat. - Sinècdoque: identificació del tot per la part. - Retardament o suspens: provocar l’interès evitant donar una informació esperada. - Anticipació: avançar el que es dirà. - Recordatori: recapitular el que s’ha dit. - Explicació: explicitació d’alguna cosa. - Repetició: figura que consisteix a insistir sobre una paraula o frase important. Una altra cosa important per parlar bé amb públic és dominar la llengua catalana, és a dir no cometre errors lingüístics. Capítol 4 El llenguatge corporal El llenguatge corporal és essencial en la comunicació oral. L’orador comunica amb tot el cos i molta gent no és conscient: amb la mirada, amb el moviment de les mans, amb la postura, amb la distància interpersonal, amb l’aparença i la manera de vestir. Quan l’orador expressa oralment, fa servir el llenguatge no verbal, ja sigui per a donar èmfasi, per a matisar, per a indicar, per a enumerar, per a interrogar, per a ordenar o per a suggerir. Amb els gestos precisa allò que vol dir amb paraules. Un altre element important per tenir en conte quan fas una exposició oral és l’actitud. Has de tenir una actitud positiva envers al públic. Una bona manera de començar amb bon peu una exposició és amb somriure, ja que d’aquesta manera transmets amabilitat des de bon principi al públic i aquest ho agrairà. Hi ha tres trets ha esmentar: - La posició del cos, que és l’expressió de l’autoritat i la seguretat de l’orador. - La gesticulació, que és l’expressió de l’energia de l’orador. - La mirada, que és el que expressa si l’orador és conscient del públic i s’hi comunica.
 • 6. Pel que fa a la posició del cos, és una manera de que el públic rebi missatges respecte a la seva autoritat o a la seva seguretat. La posició ideal és la postura d’equilibri. La més senzilla, còmoda i natural per a l’orador. Cal estar dret, els peus han d’estar separats, el pes del cos ha de descansar sobre tota la superfície dels peus. Quant als braços, cal deixar-los penjar còmodament als costats del cos, d’una manera natural. Si l’orador permet que el pes del cos es reparteixi amb equilibri, es pot relaxar i tenir en compte el públic. Hi ha algunes recomanacions pel que fa a la posició: - Ensenyar el cos sencer - Moure’s de tant en tant - Evitar els moviments cíclics - Evitar els tics repetitius i no jugar amb objectes - No creuar els braços La gesticulació de l’orador dóna informació de la seva energia, de la seva convicció i de la seva sinceritat al públic. La gesticulació inclou tots els moviments dels braços i mans. Ha de complir quatre condicions: - Ha de ser natural - No ha de semblar assajada - Ha d’estar d’acord amb la personalitat de cadascú - No ha de ser exagerada Hi ha dues classes de gestos: oberts i tancats. Els gestos oberts denoten l’absència d’una imposició i la possibilitat d’escollir. Els gestos tancats expressen poder, repressió i violència. Els consells generals sobre gesticulació: - Cal mostrar les mans al públic - Cal evitar els gestos que neixen de la inseguretat o el nerviosisme (cal incloure els tics) - Cal evitar fer moviments breus i ràpids amb l’avantbraç - No s’han d’acabar els gestos massa de cop Però, a vegades l’orador pot fer-se preguntes com: per què és necessari controlar el cos? No es fals, això? Doncs, la teoria diu que si es modifica una conducta, es pot modificar la causa d’aquella conducta. Qualsevol persona pot
 • 7. modificar la seva conducta mitjançant un acte de voluntat. Per tant, aquest acte de voluntat és el que fa un bon orador. El conductisme és la primera raó per la qual l’orador ha de tenir molta cura de la seva expressió no verbal. Capítol 5 Tipus de mitjans audiovisuals: la informació visual Quan es parla dels mitjans audiovisuals es pensa de seguida en pissarres, transparències, gràfics i pantalles d’ordinador. S’utilitzen amb molta freqüència els mitjans audiovisuals per a acompanyar presentacions orals o discursos. Utilitzar aquesta mena de mitjans és útil i interessant, però cal remarcar una cosa: els mitjans audiovisuals són un suport i només un suport. L’essència, la base del discurs, és l’orador i el seu guió. La presentació ha de ser humana. De vegades, l’ús abusiu i indiscriminat de mitjans audiovisuals no fa sinó posar de manifest la inseguretat de l’orador. L’ús d’aquests mitjans té dos avantatges: - Els mitjans audiovisuals permeten destacar paraules o conceptes - Els mitjans audiovisuals són molt importants i útils per a un tipus concret d’informació: l’estadística. El gràfic renova l’atenció de l’audiència i afegeix interès a l’exposició. Hi ha diferents tipus de gràfics: - Gràfics de barres, és la forma més habitual de presentar i comparar la informació. - Gràfics lineals, que permeten mostrar dades i identificar possibles tendències al llarg de període de temps. - Gràfics circulars o formatgers, és un recurs molt atractiu quan es tracta d’expressar percentatges sobre un total. Una altra informació no estadística són els esquemes, que relacionen conceptes o processos. També, el mitjà audiovisual per excel·lència que s’utilitza són les dispositives de Power Point.
 • 8. Capítol 6 Com preparar un discurs: el guió Una de les coses que distingeixen la bona retòrica de la mala retòrica és que només en la primera l’orador té clar el que vol dir, i ho diu de la millor manera possible. El bon orador, l’orador eficaç, va al gra i s’explica de forma transparent. I, per això necessita saber perfectament què és el que vol dir. És important saber preparar el guió d’un discurs. El guió és el conjunt d’idees que es volen transmetre al públic, posades en l’ordre adient. La preparació del guió del discurs és transcendental. És impossible parlar amb coherència sense una bona preparació. La manera de preparar un guió és molt personal. Cada orador té les seves tècniques i els seus trucs. Però es pot establir un sistema que tothom pot utilitzar, que té dues etapes: - Aproximació i esquema general. Abans de preparar un discurs, cal reflexionar sobre el públic, els objectius del discurs, les idees principals i els mitjans. Aquesta primera aproximació al guió defineix quines seran les seves pautes fonamentals. - Recerca d’idees, estructuració i guió definitiu. A partir d’aquest esquema bàsic, l’orador es posa en marxa per enllestir un guió més complet, que serà el definitiu. - Aprendre a pensar. Fer un guió t’ensenya a pensar. L’experiència demostra que hi ha una relació molt íntima entre el llenguatge i el pensament. El primer que li cal a un orador per a preparar un discurs és dominar perfectament el tema de què vol parlar. Hi ha tècniques lògiques per a la recerca d’idees: la documentació i el coneixement del tema, l’estrella, el cub i l’anàlisi FDOA.
 • 9. 1) La documentació i el coneixement del tema. És la base de tot. S’ha de conèixer el tema de que s’ha de parlar. Si l’orador no el coneix s’ha de documentar. La credibilitat d’una presentació oral o un discurs estarà lligada amb la qualitat i quantitat de documentació que aporti. 2) L’estrella. És una tècnica que es basa a donar les respostes a les preguntes bàsiques sobre un tema determinat. Les preguntes són: què, qui, on, quan, per què i com. 3) El cub. És un procediment molt eficaç per a analitzar i fer valoracions sobre un tema qualsevol. Cal buscar la resposta a sis qüestions, que corresponen a les sis cares del cub: descriu-ho, compara-ho, relaciona-ho, analitza- ho, aplica-ho, argumenta-ho. 4) Anàlisi FDOA. És un seguit de conceptes per a analitzar una situació. Té les parts següents: F(punts forts), D(punts dèbils), O(oportunitats) i A(amenaces). Algunes d’aquestes tècniques tenen com a funció fomentar la creativitat de l’orador. Perquè un discurs sigui bo, cal que cridi l’atenció de la gent, que sigui interessant i sorprenent. Com ja sabem, el cervell humà té dues àrees ben diferenciades pel que fa a les funcions. L’hemisferi dret és el del pensament intuïtiu: la creativitat, les associacions ràpides, les imatges i els conceptes globals. L’hemisferi esquerra està especialitzat en el pensament lògic i seqüencial. Hi ha tres tècniques basades en la creativitat: - Pluja d’idees. És una tècnica creativa que es va utilitzar inicialment en publicitat. Té una doble funció: explorar un tema determinat i trobar idees creatives, inesperades, originals o sorprenents. Aquest funciona amb dues fases: la primera, la creació, que es tracta de llençar moltes idees i molt variades. La segona que és la de valorar, triar i estructurar.
 • 10. - Recerca analògica. Es tracta d’analitzar un problema en funció d’un altre problema que es planteja com a anàleg al primer. - L’atzar. Cal saber escoltar la veu de l’atzar, que parla constantment. L’atzar donarà informació. Hi ha tècniques per a estructurar un cop que ja has buscat l’informació. La que més s’utilitza és la del mapa conceptual. Consisteix a posar el tema principal al centre i crear arbres que es ramifiquen en totes direccions. Un altra sistema és l’esquema lineal. És la forma clàssica d’estructurar. És basa a crear “calaixos” de diferents nivell i treballar verticalment. Hi ha tècniques per a valorar un cop l’orador ja ha buscat les idees i les ha ordenat segons una estructura determinada. Cal decidir què és el més important i resumir al màxim. La capacitat de síntesi és un dels elements clau de la comunicació. La síntesi combina en un tot coherent els elements indispensables per a la comprensió d’un assumpte. Es poden distingir tres nivells de síntesi: - Donar una visió de conjunt (resum) - Trobar una estructura (interpretació) - Formular una problemàtica (creació) La valoració és una operació de la ment molt relacionada amb la síntesi. Un tema important a l’hora de preparar un guió és la virtut de saber escoltar. En un sentit doble: literal (mentre dura el discurs, conèixer les reaccions del públic) i figurat (construir el guió del discurs imaginant què és el que interessa al públic. Saber escoltar té do avantatges de cara a millorar la comunicació: afalaga els altres i trenca barreres i permet obtenir informació dels altres. Un altre aspecte essencial a l’hora de parlar en públic és donar un to positiu. El guió ha d’estar pensat de manera que doni una imatge positiva del tema i de l’orador. Es molt important saber desemmascarar l’enfocament negatiu i trobar l’altre cara de la moneda, la positiva. Els trucs per positivitzar els missatges són: centrar-se en l’altre, estil positiu, lèxic positiu i reconèixer errors.
 • 11. Capítol 7 La introducció i la conclusió de la presentació oral o discurs El bon discurs és exhaustiu. L’estructura del discurs està perfectament definida i és universalment acceptada. La construcció bàsica és molt simple. S’anomena divisió tripartita, ja que té tres parts: - introducció resum. A les primeres frases cal seduir el públic i resumir-li breument el que explicarem. - Desenvolupament. El discurs pròpiament dit, amb totes les dades i tots els arguments. - Conclusions. Recapitulació del que s’ha dit, conclusions i recomanacions. El públic no mostra la mateixa atenció durant tot el discurs. És evident que el públic no tindrà el mateix nivell d’atenció i que l’atenció màxima es produeix només en moments molt puntuals: el principi i el final. Per això l’orador quan prepara el discurs ha de tenir molt present els diferents nivells d’atenció. L’orador si vol que el seu missatge sigui adequadament captat i retingut pel públic, l’ha de repetir al principi i al final de la presentació. Un bon orador ha de tenir això molt present i ha de buscar principis dels discursos que atreguin l’atenció del públic des de un primer moment. Hi ha dues condicions bàsiques que ha de complir una bona introducció a un discurs: seduir i guanyar-se al públic i resumir els missatges principals. Tota la traça i els coneixements de l’orador s’han de mobilitzar per aconseguir una bona introducció. Els bons comunicadors saben seduir l’interlocutor. És a dir, es guanyen des del principi el públic. Dues persones es comuniquen bé quan tenen coses en comú, quan comparteixen un sistema de valors, uns prejudicis, unes experiències, una manera d’entendre les coses.
 • 12. Hi ha quatre idees directrius bàsiques que permetran a l’orador que les segueixi guanyar-se els interlocutors i seduir-los ja des de la introducció. - Assumir que tots som egoistes - Buscar la identificació - Parlar sobre l’interlocutor - Elogiar i no criticar: ser positius Un orador no pot seduir ni aconseguir empatia si abans no fa l’esforç per sortir d’ell mateix i trobar una “àrea comuna” amb els qui l’escolten. A nivell pràctic, la introducció ha de ser la darrera part del guió que es prepara. Hi han catorze menes d’introducció diferents: - Una declaració dramàtica: la sorpresa. L’efecte sorpresa sol ser fulminant. Però cal utilitzar-lo amb mesura i molta convicció. - Demanar atenció al públic. És una tècnica arriscada, perquè es demanar una reacció al públic que no sabem si es produirà o no. - Titulars periodístics. Es tracta d’esmentar un titular que faci referència al tema de la xerrada. - Anècdota personal. Utilitzar una anècdota per a introduir un discurs. - Un bocí de vida. Es tracta d’explicar una anècdota que no ha estat viscuda per l’orador. La hi ha contat una altra persona. - Citacions conegudes o refranys. Es tracta de citar una frase coneguda que tingui relació amb el tema del discurs. - Fa un instant, l’orador X ha dit... es tracta de fer referència al presentador o a un orador anterior. - Auxiliars o suports visuals. Es pot començar l’exposició amb una diapositiva, un gràfic o una frase que impactin i tinguin relació amb el tema. - La idea principal. Es tracta de començar directament amb la idea principal del discurs. - Identificació: establir explícitament l’àrea comuna. Buscar una fórmula per establir comunicació entre l’orador i els qui l’escolten. - Posar les cartes sobre la taula. Si l’orador vol explicar una cosa diferent del que s’espera el públic és millor posar les cartes sobre la taula.
 • 13. - Analogia. Començar amb una comparació és una tècnica molt bona. Aquestes catorze fórmules introductòries no són les úniques. Quant a la tria del tipus d’introducció, cal destacar tres coses: - El factor “qui” és essencial - És bo portar preparades almenys dues introduccions. - És interessant saber de memòria les dues o tres primeres frases de la introducció. La conclusió o epíleg del discurs és fonamental perquè tingui èxit. I, s’ha de pensar molt bé. Ha de tenir dues idees principals: - Posita in rebus. És a dir, un resum del discurs. - Posita in affectibus. Es tracta d’una apel·lació als sentiments, de dir alguna cosa que commogui que sedueixi o que convenci definitivament del públic. Hi ha sis fórmules per fer conclusions: - Repetir la introducció - Resumir els punts principals - Crida a l’acció - Profecia - Promesa - Apel·lar als sentiments. Després de la presentació oral, hi ha vegades que comença un torn de precs i preguntes. És important atendre bé al públic i tenir una visió positiva de les preguntes. Una actitud positiva farà que el públic se senti valorat i comprès. Per tant, serà més sensible als arguments de l’orador. Capítol 8 El desenvolupament de la presentació oral o discurs Després de la introducció l’orador passa al desenvolupament de la presentació. El desenvolupament és la part principal i la que dura més temps. Per tant, requereix una feina d’estructuració més complexa.
 • 14. L’estructura es crearà tenint en compte l’objectiu. Hi ha dues classes de desenvolupament i dues classes de presentació: - Presentació oral per a informar - Presentació oral per a convèncer Informar sempre és més fàcil que convèncer. Saber informar és una de les coses que es demanen més avui en dia. La informació és poder i diners. La informació es distribueix en el que s’anomena estructura de la piràmide invertida. Té tres parts essencials: - Titular. La síntesi de la informació en una frase. - El lid. És el primer paràgraf de la notícia. - El cos informatiu. És la resta de la informació. El lector haurà observat que la piràmide invertida té un clar paral·lelisme amb l’estructura del discurs. - Introducció resum - Desenvolupament - Conclusions Hi ha molts tipus de discursos informatius, però sobresurten dos grans grups: presentacions descriptives i cronològiques. El discurs informatiu és relativament senzill. El que de debò és complex i difícil de dominar és el discurs per a convèncer. La dificultat de persuadir està, causada pel desconeixement de les tècniques argumentatives. La capacitat de convèncer els altres és una de les virtuts més importants i més productives que pot posseir una persona. Per a parlar amb els altres i ser persuasius cal tenir al cap les estructures lògiques argumentatives subjacents en qualsevol discurs. Designarem aquesta estructura com a SAP que significa: - Situació. És el punt de partida de l’estructura argumentativa, la base a partir de la qual s’edificarà la persuasió posterior. - Argumentació. És el conjunt d’arguments que es donen clarament en favor de la proposta. Cal destacar que l’argumentació serà convincent en la mesura que abans s’hagi acceptat la situació.
 • 15. - Proposta. Després de l’argumentació ve la proposta que es volia fer. La proposta s’ha de formular sempre després de l’argumentació i la situació, i no abans. Tot i així, aquest esquema Sap no s’utilitza gaire. És més freqüent l’ús d’un esquema exactament al contrari. L’esquema PAS: - Proposta. Es comença per la proposta, sense haver donat prèviament cap argument ni haver preparat el terreny de forma adient. - Argumentació. L’argumentació explica els motius pels quals s’ha fet la proposta. - Situació. La discussió arriba fins a la situació. La discussió desemboca en un problema insoluble, ja que cap dels interlocutors no voldrà renunciar a les seves interpretacions o prejudicis. En l’esquema PAS si la proposta no s’accepta de bon principi, molt rarament convencerà després. Per tant, és molt més eficaç l’estructura SAP, que es basa en l’oposició entre la dinàmica del sí i la del no. L’estructura SAP és la matriu de l’argumentació inductiva. A partir de l’esquema SAP s’han creat i funcionen moltes altres estructures inductives: - Estructura de les 4 P. Té quatre parts: posició, problema-objectiu, possibilitats-estratègia i proposta. - Estructura SOAP. És molt útil i es descompon així: situació, objectiu, argumentació i proposta. - Estructura mèdica: diagnòstic i teràpia. - Problema-causa-solució. És un esquema fàcil i lògic. - Estructura SPRI. Es descompon així: situació, problema, resolució o proposta i informació. - Estructures power-point. Tot el que hem vist fins ara sobre esquemes argumentatius pot semblar una mica abstracta, però la realitat és que té aplicacions immediates. És important recordar que la situació i les dades que es plantegen són fictícies. Només serveixen per a il·lustrar el discurs argumentatiu. L’orador per preparar-se el discurs primer de tot ha de formular-se les preguntes bàsiques: per què, a qui, què i com.
 • 16. A partir d’aquí, l’orador pot començar a preparar la intervenció. Hi ha cinc grans classes d’arguments: - Arguments mitjançant exemples. Es tracta d’argumentar en favor d’una afirmació utilitzant exemples en els quals es compleix. - Arguments per analogia. Es tracta de traslladar una conclusió que és vàlida per a un cas a un altre cas que es presenta com a anàleg al primer. - Arguments per autoritat. Estan basats en afirmacions d’altres persones o institucions a les quals se suposa autoritat. - Arguments sobre les causes. Estan basats en relacions causa-efecte. - Arguments deductius. Són els arguments purs, els que donen les normes de la lògica. L’atenció del públic és màxima al principi i al final d’una presentació. A la part intermèdia l’atenció pot tenir alts i baixos. És molt important que l’orador sàpiga “llegir” aquest gràfic. Ha de controlar el públic per adonar-se quan l’atenció del públic puja o decau. El bon orador es distingeix perquè utilitza bones notes, és a dir, notes per a ús personal. En el temps que dura un discurs, el públic no té capacitat d’assimilar gaires idees. L’orador ha de ser realista i conformar-se en transmetre poc. L’orador prudent, el que no és avariciós, ha de seguir les normes que dicta el sentit comú: - Cal repetir el missatge principal, no només al principi i al final. - També cal anar repetint les idees principals mentre dura el desenvolupament. Hi ha algunes tècniques molt senzilles que permeten parafrasejar i repetir sense que es noti gaire: 1) Repetir paraules o conceptes 2) Jugar amb les oposicions i les antítesis 3) Avançar i recular en l’argument del discurs 4) Enumerar i marcar les enumeracions 5) Utilitzar connectors per a articular el discurs
 • 17. 6) Posar exemples i comparacions, explicar paràboles, utilitzar metàfores... Capítol 9 Vuit exemples d’altres situacions comunicatives 1) La conversa de contacte És la mena de contacte que es té amb una persona a la qual s’acaba de conèixer. El primer contacte personal és molt important, perquè sovint marca tota la relació posterior. Les recomanacions principals són: - Ser positius - Escoltar - Buscar temes de conversa - Obrir portes i no tancar-ne cap - Memoritzar noms i cares 2) L’encàrrec o “Briefing” En qualsevol empresa els encàrrecs que es donen o es reben sovint no són entesos correctament. Això provoca un munt de pèrdues de temps, discussions i situacions incòmodes. La forma d’evitar-ho és que l’encàrrec estigui ben preparat i formulat. 3) La conversa telefònica És un cas especial de comunicació oral. 4) L’entrevista per a buscar feina L’entrevista personal per a buscar feina és una situació de comunicació oral important. El que cal tenir en compte en aquestes situacions és: - Tenir molta cura de l’expressió no verbal - Respirar profundament abans de començar - Començar amb un somriure - No seure a la punta de la cadira, sinó més endins de forma relaxada - Evitar les posicions tancades com encreuar els braços o les cames
 • 18. - Fugir els tics nerviosos... 5) La compravenda És una situació clàssica 6) La negociació És tot un art sobre el qual darrerament s’han escrit moltíssims volums. La negociació persegueix un acord entre dues parts amb interessos contraposats, de manera que cada part surti beneficiada de l’acord final. 7) La discussió Per a la discussió, quan hi ha un contrast d’opinions el més important és: - Tenir en compte l’esquema inductiu d’argumentació - Anar ràpidament a analitzar la situació i els prejudicis - Evitar el dogmatisme - Utilitzar l’humor per a desarmar l’interlocutor - Posar-se en el lloc dels altres 8) El debat. Com fer de moderador Un moderador d’una reunió o debat ha de: - Saludar - Definir el tema - Fer preguntes - Calmar - Animar - Resumir - Acomiadar És molt important el tarannà conciliador i positiu.