Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Diferencia ricos y pobres

285 visualizaciones

Publicado el

IMPORTANTE REFLEXION

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Diferencia ricos y pobres

 1. 1. LLOOSS DDEESSEEOOSS PPRRIIMMAARRIIOOSS DDEE TTOODDAASS LLAASS PPEERRSSOONNAASS SSOONN:: Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 2. 2. ......llaa ffeelliicciiddaadd,, pprrooggrreessaarr yy ggaannaarr ddiinneerroo.. Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 3. 3. UUnnaa ffoorrmmaa ddee llooggrraarr eessttooss oobbjjeettiivvooss eess ssiieennddoo rriiccoo yy pprróóssppeerroo.. Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 4. 4. AAssíí ccoommoo hhaayy ppeerrssoonnaass ppoobbrreess yy ppeerrssoonnaass rriiccaass,, hhaayy ppaaíísseess ppoobbrreess yy ppaaíísseess rriiccooss...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 5. 5. LLaa ddiiffeerreenncciiaa eennttrree llooss ppaaíísseess ppoobbrreess yy llooss rriiccooss nnoo eess ssuu aannttiiggüüeeddaadd...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 6. 6. QQuueeddaa ddeemmoossttrraaddoo ccoonn llooss ccaassooss ddee ppaaíísseess ccoommoo IInnddiiaa yy EEggiippttoo,, qquuee ttiieenneenn mmiill aaññooss...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 7. 7. ......ddee aannttiiggüüeeddaadd yy ssoonn ppoobbrreess.. AAll ccoonnttrraarriioo,, AAuussttrraalliiaa yy NNuueevvaa ZZeellaannddaa,, qquuee hhaaccee ppooccoo mmááss ddee 115500 aaññooss...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 8. 8. ......eerraann ddeessccoonnoocciiddooss,, hhooyy ssoonn,, ttooddaavvííaa,, ppaaíísseess ddeesseennvvuueellttooss yy rriiccooss.. Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 9. 9. LLaa ddiiffeerreenncciiaa eennttrree ppaaíísseess ppoobbrreess yy rriiccooss,, ttaammppooccoo eessttáá eenn llooss rreeccuurrssooss nnaattuurraalleess qquuee ddiissppoonneenn...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 10. 10. ......ppuueess JJaappóónn ttiieennee uunn tteerrrriittoorriioo mmuuyy ppeeqquueeññoo yy ssuu 8800 %% eess mmoonnttaaññoossoo,,mmaalloo ppaarraa...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 11. 11. ......llaa aaggrriiccuullttuurraa yy ggaannaaddoo,, ssiinn eemmbbaarrggoo eess llaa sseegguunnddaa ppootteenncciiaa eeccoonnóómmiiccaa mmuunnddiiaall.. SSuu tteerrrriittoorriioo...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 12. 12. ......eess ccoommoo uunnaa ggrraann ffáábbrriiccaa fflloottaannttee qquuee rreecciibbee mmaatteerriiaa pprriimmaa ddee ttooddoo eell mmuunnddoo...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 13. 13. ......yy llooss eexxppoorrttaa ttrraannssffoorrmmaaddooss,, aaccuummuullaannddoo ssuu rriiqquueezzaa.. Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 14. 14. PPoorr oottrroo llaaddoo ssee eennccuueennttrraa SSuuiizzaa,, ssiinn ooccééaannooss,, qquuee ttiieennee uunnaa ddee llaass mmaayyoorreess fflloottaass nnááuuttiiccaass ddeell mmuunnddoo,,...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 15. 15. ......nnoo ttiieennee ccaaccaaoo,, ppeerroo ssíí eell mmeejjoorr cchhooccoollaattee ddeell mmuunnddoo,,...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 16. 16. ......eenn ssuuss ppooccooss kkiillóómmeettrrooss ccuuaaddrraaddooss,, ccrrííaa oovveejjaass yy ccuullttiivvaa eell ssuueelloo ssoolloo ccuuaattrroo mmeesseess aall aaññoo...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 17. 17. ......yyaa qquuee eell rreessttaannttee eess iinnvviieerrnnoo;; ppeerroo ttiieennee llooss pprroodduuccttooss lláácctteeooss ddee mmeejjoorr ccaalliiddaadd ddee...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 18. 18. ......ttooddaa EEuurrooppaa.. IIgguuaall qquuee JJaappóónn,, nnoo ttiieennee pprroodduuccttooss nnaattuurraalleess,, ppeerroo ddaa yy eexxppoorrttaa sseerrvviicciiooss...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 19. 19. ......ccoonn ccaalliiddaadd mmuuyy ddiiffíícciill ddee ssuuppeerraarr;; eess uunn ppaaííss ppeeqquueeññoo qquuee ddaa uunnaa iimmaaggeenn ddee ...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 20. 20. ......sseegguurriiddaadd,, oorrddeenn yy ttrraabbaajjoo,, qquuee llooss ccoonnvviirrttiióó eenn llaa ““ccaajjaa ffuueerrttee”” ddeell mmuunnddoo.. Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 21. 21. TTaammppooccoo eess llaa iinntteelliiggeenncciiaa ddee llaass ppeerrssoonnaass llaa ddiiffeerreenncciiaa,, ccoommoo lloo ddeemmuueessttrraann eessttuuddiiaanntteess ddee...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 22. 22. ......ppaaíísseess ppoobbrreess qquuee eemmiiggrraann aa llooss ppaaíísseess rriiccooss yy ccoonnssiigguueenn rreessuullttaaddooss eexxcceelleenntteess...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 23. 23. ......eenn ssuu eedduuccaacciióónn;; oottrroo eejjeemmpplloo ssoonn llooss eejjeeccuuttiivvooss ddee ppaaíísseess rriiccooss qquuee vviissiittaann nnuueessttrraass...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 24. 24. ......ffáábbrriiccaass,, yy aall hhaabbllaarr ccoonn eellllooss nnooss ddaammooss ccuueennttaa qquuee nnoo hhaayy ddiiffeerreenncciiaa iinntteelleeccttuuaall.. Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 25. 25. FFiinnaallmmeennttee nnoo ppooddeemmooss ddeecciirr qquuee llaa rraazzaa hhaaccee llaa ddiiffeerreenncciiaa,, ppuueess eenn llooss ppaaíísseess cceennttrroo-- eeuurrooppeeooss...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 26. 26. ......oo nnóórrddiiccooss vveemmooss ccóómmoo llooss llllaammaaddooss ““oocciioossooss”” ddee AAmméérriiccaa LLaattiinnaa oo...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 27. 27. ......ddee ÁÁffrriiccaa,, ddeemmuueessttrraann sseerr llaa ffuueerrzzaa pprroodduuccttiivvaa ddee eessooss ppaaíísseess.. EEnnttoonncceess...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 28. 28. ......¿qquuéé hhaaccee llaa ddiiffeerreenncciiaa??...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 29. 29. LLAA AACCTTIITTUUDD DDEE LLAASS PPEERRSSOONNAASS HHAACCEE LLAA DDIIFFEERREENNCCIIAA...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 30. 30. AAll eessttuuddiiaarr llaa ccoonndduuccttaa ddee llaass ppeerrssoonnaass eenn llooss ppaaíísseess rriiccooss,, ssee ddeessccuubbrree qquuee llaa mmaayyoorr...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 31. 31. ......ppaarrttee ddee llaa ppoobbllaacciióónn ccuummppllee llaass ssiigguuiieenntteess rreeggllaass,, ccuuyyoo oorrddeenn ppuueeddee sseerr ddiissccuuttiiddoo:: Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 32. 32. 11•• LLaa mmoorraall ccoommoo pprriinncciippiioo bbáássiiccoo...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 33. 33. 22•• EEll oorrddeenn yy llaa lliimmppiieezzaa...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 34. 34. 33•• LLaa iinntteeggrriiddaadd...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 35. 35. 44•• LLaa ppuunnttuuaalliiddaadd...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 36. 36. 55•• LLaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 37. 37. 66•• EEll ddeesseeoo ddee ssuuppeerraacciióónn...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 38. 38. 77•• EEll rreessppeettoo aa llaass lleeyyeess yy eell rreeggllaammeennttoo...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 39. 39. 88•• EEll rreessppeettoo ppoorr eell ddeerreecchhoo ddee llooss ddeemmááss...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 40. 40. 99•• SSuu aammoorr aall ttrraabbaajjoo...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 41. 41. 1100•• SSuu eessffuueerrzzoo ppoorr llaa eeccoonnoommííaa yy aaccoommeettiimmiieennttoo.. Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 42. 42. NNeecceessiittaammooss ddee mmááss lleeyyeess?? Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 43. 43. NNoo sseerrííaa ssuuffiicciieennttee ccuummpplliirr yy hhaacceerr ccuummpplliirr eessttaass 1100 ssiimmpplleess rreeggllaass?? Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 44. 44. EEnn llooss ppaaíísseess ppoobbrreess ssóólloo uunnaa mmíínniimmaa ((ccaassii nniinngguunnaa)) ppaarrttee ddee llaa ppoobbllaacciióónn...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 45. 45. SSiigguuee eessttaass rreeggllaass eenn ttuu vviiddaa ddiiaarriiaa.. NNoo ssoommooss ppoobbrreess ppoorrqquuee aa nnuueessttrroo ppaaííss llee ffaalltteenn...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 46. 46. ......rriiqquueezzaass nnaattuurraalleess,, oo ppoorrqquuee llaa nnaattuurraalleezzaa hhaayyaa ssiiddoo ccrruueell ccoonn nnoossoottrrooss.. Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 47. 47. SSiimmpplleemmeennttee ppoorr NNuueessttrraa AAccttiittuudd.. Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 48. 48. NNooss ffaallttaa ccaarráácctteerr ppaarraa ccuummpplliirr eessttaass pprreemmiissaass bbáássiiccaass ddeell ffuunncciioonnaammiieennttoo ddee llaa ssoocciieeddaadd...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 49. 49. SSii UUdd.. nnoo ttrraannssmmiittee oo ppaassaa eessttee ee--mmaaiill,, nnoo ssee vvaa aa mmoorriirr ssuu aanniimmaall ddoommééssttiiccoo...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 50. 50. ......nnii lloo vvaann aa eecchhaarr ddeell ttrraabbaajjoo,, ttaammppooccoo vvaa aa tteenneerr mmaallaa ssuueerrttee ppoorr 77 aaññooss,, eettcc...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 51. 51. Si ama aa ssuuss hhiijjooss,, hhaaggaa cciirrccuullaarr eessttaa ccaarrttaa ppaarraa qquuee llaa mmaayyoorr ccaannttiiddaadd ddee ggeennttee ppoossiibbllee ppiieennssee ssoobbrree eessttee tteemmaa.. SSii eessppeerraammooss qquuee eell ggoobbiieerrnnoo ssoolluucciioonnee nnuueessttrrooss pprroobblleemmaass,, eessppeerraarreemmooss ttooddaa llaa VViiddaa.. Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 52. 52. CCuuaannttoo mmááss eemmppeeññoo ppoonnggaammooss eenn nnuueessttrrooss aaccttooss yy ccaammbbiieemmooss nnuueessttrraa aaccttiittuudd,, ppuueeddee ssiiggnniiffiiccaarr llaa eennttrraaddaa ddee nnuueessttrroo ppaaííss eenn llaa sseennddaa ddeell pprrooggrreessoo yy bbiieenneessttaarr...... Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar
 53. 53. EEssttooss vvaalloorreess nnooss aanniimmaann eenn ccaaddaa pprroocceessoo ddee ccaammbbiioo qquuee iimmppuullssaammooss,, eenn ccaaddaa mmeettaa qquuee aallccaannzzaammooss yy ssoobbrree ttooddoo,, eenn llaa vviiddaa qquuee lllleevvaammooss.. QQuueerreemmooss ccoommppaarrttiirrllooss ccoonn UUdd.. ppaarraa qquuee jjuunnttooss ffoorrjjeemmooss uunn mmeejjoorr PPaaííss.. Paraguay 886 - Capital Federal (C1057AAL) - (54) 11 4314-8844 Lineas Rotativas info@consultinggroupsa.com.ar - www.consultinggroupsa.com.ar

×