SlideShare una empresa de Scribd logo
LEIOA GAZTE
          INTERPRETATZAILEAK
      LEIOA JÓVENES INTÉRPRETES
        2011ko apirilaren 2an, larunbata
           Sábado 2 de abril de 2011
VI PREMIO
CÉSAR
UCEDA
VI.SARIA
OINARRIAK                                                BASES
Musika Kontserbatorioetako Ikasketa Profesionalak edozein kurtsotan edo Ikasketa Profesionalako     Podrán participar en este Certamen todos/as los/as alumnos/as que se encuentren matriculados/as
Zentro Baimenduetan matrikulatuta dauden ikasleek parte hartu ahal izango dute Lehiaketa hone-     en cualquier curso de Enseñanzas Profesionales de un Conservatorio de Música o Centro Autorizado de
tan, gehienez 20 urte izan behar dira, lehiaketa egiten denean.                     Enseñanzas Profesionales, con un límite de edad máximo de 20 años a fecha de celebración del concurso.
Perkusioko ikasleek ezin izango dute inolaz ere izena eman, ez eta Sarian parte hartzen duten Instru-  En ningún caso podrán inscribirse alumnos/as de Percusión ni aquellos/as que hayan accedido al
mentuko Goi Mailara heldu direnek ere.                                 Grado Superior del Instrumento en el que participan en el Premio.
Lehiaketa honetan epaituko den oinarrizko irizpidea interpretazioaren kalitatea eta musikaltasuna    El criterio fundamental a juzgar en este certamen será la calidad y musicalidad de la interpretación,
izango da, instrumentu jakin baten teknikaren gainetik.                         por encima de la técnica de un instrumento concreto.IZENA EMATEKO PROZESUA                                         PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Parte hartzeko interesa duten ikasleek 2011eko martxoaren 2a baino lehen eman behar dute izena,     Los/as alumnos/as interesados/as realizarán sus inscripciones antes del 2 de marzo de 2011
prozedura honi jarraituz:                                        según el siguiente procedimiento:
  A- 20 euro-ko inskripzio kuota ordaindu behar da. Horretarako, banku transferentzia egingo da      A- Pago de la cuota de inscripción por valor de 20 euros mediante transferencia bancaria a
  2095 0048 28 3201032721 kontu-zenbaki honetan. Kontzeptu gisa, “César Uceda VI. Saria - Leioa      2095 0048 28 3201032721, señalando como concepto:
Gazte Interpretatzaileak” eta parte-hartzailearen izena adierazi behar da.                 “VI Premio César Uceda - Leioa Jóvenes Intérpretes” y el nombre del/de la participante.
  B- Ikasleak posta ziurtatuz bidaliko du izena emateko orria, dokumentazio honekin batera:        B- El/la alumno/a enviará por correo certificado el boletín de inscripción junto a la siguiente documentación:
     • Kontserbatorioko edo Baimendutako Zentroko matrikulazio-egiaztagiria eta aurreko          • Certificado de matriculación del Conservatorio o Centro Autorizado y expediente
     Ikasketa Profesionalako ikastaroen espediente akademikoa.                        académico de los cursos de Enseñanzas Profesionales anteriores.
     • NANren fotokopia.                                          • Fotocopia del DNI.
     • Agirirako neurriko argazki berri bat.                                • Una fotografía reciente de tamaño carnet.
     • Interpretatuko diren partituren hiru fotokopia.                           • Tres fotocopias de las partituras a interpretar.
     • Inskripzio eskubidea izateko, 2095 0048 28 3201032721 kontu zenbakian 20 euro            • Fotocopia del justificante del ingreso de 20 euros como derecho de inscripción en la cuenta:
     ordaindu izana frogatzen duen agiriaren fotokopia.                           2095 0048 28 3201032721.
     • Hori dena helbide honetara bidali behar da:                             • Todo ello se enviará a la dirección:
     (Gutunazalean “César Uceda VI. Saria - Leioa Gazte Interpretatzaileak” idatzi behar da).        (Indicando en el sobre: “VI Premio César Uceda - Leioa Jóvenes Intérpretes”).
     105 Posta Kutxa                                             Apartado de Correos 105
     48950 Erandio (Bizkaia)                                         48950 Erandio (Bizkaia)
Gehienez 15 parte-hartzaile onartuko dira. Eskabide gehiago badago, Ikasketa Profesionalako es-     Se admitirán un máximo de 15 concursantes, siendo seleccionados en caso de exceso de solicitudes,
pediente akademikoaren arabera egingo da aukeraketa; izan ere, egindako Ikasketa Profesionalako     según su expediente académico de Enseñanzas Profesionales teniendo en cuenta, el número de cur-
ikastaroen kopurua hartuko da kontuan, eta instrumentu nagusia bikoitza baloratuko da gainontzeko    sos de Enseñanzas Profesionales realizados y valorando doblemente el instrumento principal sobre el
irakasgaiekin alderatuta.                                        resto de asignaturas.
Aukeraketaren emaitza telefonoz eta posta elektronikoz jakinaraziko da. Aukeratuak izan ez direnei   Se comunicará por teléfono y correo electrónico el resultado de la selección. A los/as no selecciona-
banku-transferentzia bidez itzuliko zaie inskripzio-kuota (20 euro).                  dos/as se les devolverá por transferencia bancaria la cuota de inscripción (20 euros).PROBAK                                                 PRUEBAS
Probak Leioako Kontserbatorioko Auditorioan (Iparragirre Etorbidea, 76 - 1. solairua) egingo dira,   Las pruebas se realizarán en el Auditorium del Conservatorio de Leioa (Avenida Iparragirre, 76 -
goizez eta arratsaldez, 2011ko apirilaren 2an (larunbata). Probak goizeko 11:00etan hasiko dira.    1º piso) durante la mañana y tarde del sábado 2 de abril de 2011, comenzarán a las 11:00 de la maña-
2011ko martxoaren 24an (osteguna), Leioako Udaletxean lehiaketan aritzeko hurrenkera zehaz-       na. El jueves 24 de marzo de 2011 se realizará en el Ayuntamiento de Leioa el sorteo que determinará
tuko duen zozketa egingo da. Zozketaren emaitza posta elektronikoz eta telefonoz jakinaraziko zaie   el orden de actuación en el certamen. El resultado del sorteo se comunicará por correo electrónico y
parte-hartzaile guztiei. Parte-hartzaileek NAN bitartez egiaztatu beharko dute nortzuk diren, proba   teléfono a cada uno/a de los/as participantes. Éstos/as acreditarán su identidad el día de la prueba por
egiten den egunean.                                           medio de su DNI.
Parte-hartzaileek beraiek askatasunez aukeratutako lan edo lan-zati bat edo batzuk interpretatu     La prueba consistirá en la interpretación de una o varias obras o fragmentos libremente elegidos por
beharko dute, gehienez 20 minutuko epean; beharrezkoa balitz, akonpainamenduarekin interpreta-     el/la participante, con una duración no superior a 20 minutos, pudiendo realizarse, si fuera necesario,
tu ahalko dituzte. Kasu horretan, instrumentista laguntzailea parte-hartzaileak berak eraman      con acompañamiento. En este caso, el instrumentista acompañante deberá aportarlo el/la participan-
beharko du. Aukeratutako lan edo zatietako bat, gutxienez, buruz interpretatu behar da.         te. Al menos una de las obras o fragmentos elegidos ha de ser interpretado de memoria.
Epaimahaia honakoek osatuko dute:                                    El jurado estará compuesto por:
     • Musika arloan ospea duten hiru pertsonak.                               • Tres personas de reconocido prestigio musical.
     • Leioako Kontserbatorioko Zuzendariak, edo eskuordetzen duen pertsonak.                • El Director del Conservatorio de Leioa, o persona en quien delegue, que actuará como
     Idazkari lana egingo du.                                        Secretario (sin voto).
SARIAK                                                 PREMIOS
Saioak amaitu ostean, epaimahaia erabakia hartzera erretiratuko da, eta, ondoren, jendaurrean      Al finalizar las actuaciones, el jurado se retirará a deliberar, procediéndose posteriormente a notificar
jakinaraziko dira irabazleen izenak eta saririk jaso ez duten lehiakideei diplomak emango zaizkie    públicamente el nombre de los/as ganadores/as y a realizar la entrega de diplomas de participación a
parte hartu izanagatik. Egun bereko 20:00etan, sariak banatzeko ekitaldi ofiziala izango da Kultur   los concursantes no premiados. A las 20:00 horas de ese mismo día, tendrá lugar el acto oficial de
Leioako Auditorioan; hona hemen egitaraua:                               entrega de premios en el Auditorium de Kultur Leioa, con el siguiente programa:
     • 1. sarituen emanaldia ( 10’ inguru).                                 • Actuación del 1er premiado ( 10’ aprox.).
     • Hiru sariak emateko protokolozko ekitaldia.                             • Acto protocolario de entrega de los tres premios.
     • Leioako Gazte Orkestraren kontzertua.                                • Concierto a cargo de la Joven Orquesta de Leioa.
Hiru sari emango dira:                                         Se concederán tres premios:
     1. saria: plaka bat eta 600 euro.                                   1er Premio: placa y 600 euros.
     2. saria: plaka bat eta 450 euro.                                   2o Premio: placa y 450 euros.
     3. saria: plaka bat eta 300 euro.                                   3er Premio: placa y 300 euros.
Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da.                              La decisión del jurado será inapelable.
Lehenengo saritua nahitaez aritu beharko da sariak banatzeko ekitaldi ofizialean.            El/la primer/a premiado/a tiene la obligación de actuar en el acto oficial de entrega de premios.
Lehiaketan izena ematen duten parte-hartzaile guztiek bertan parte hartu izana egiaztatuko duen     Todos/as los/as participantes inscritos/as en el concurso recibirán un diploma acreditativo de haber
diploma bat jasoko dute.                                        participado en el mismo.
Parte-hartzaileek, izena ematearren, oinarri hauek guztiak oso-osorik onartzen dituzte.         Los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan íntegramente todas y cada una de estas bases.     Informazio gehiago eta kontsultak:                                    Más información y consultas:
     669 212 801                                               669 212 801

Más contenido relacionado

Similar a Bases del VI Premio César Uceda a jóvenes intérpretes de música clásica

Bases Concurso Pintura Rapida Fiestas de Álava, San Prudencio y Nuestra Seño...
Bases Concurso Pintura Rapida Fiestas de Álava, San Prudencio y Nuestra Seño...Bases Concurso Pintura Rapida Fiestas de Álava, San Prudencio y Nuestra Seño...
Bases Concurso Pintura Rapida Fiestas de Álava, San Prudencio y Nuestra Seño...
Kulturaraba
 
Bases becas iberpiano 2015
Bases becas iberpiano 2015Bases becas iberpiano 2015
Bases becas iberpiano 2015
iberpiano
 
Bases
 Bases Bases
Bases
juanfra105
 
Ii concurso de danzas folklóricas del perú
Ii concurso de danzas folklóricas del perúIi concurso de danzas folklóricas del perú
Ii concurso de danzas folklóricas del perú
Juan Timoteo Cori
 
Seminario para pianistas y conjuntos de música de cámara Mtra. Aubert
Seminario para pianistas y conjuntos de música de cámara Mtra. AubertSeminario para pianistas y conjuntos de música de cámara Mtra. Aubert
Seminario para pianistas y conjuntos de música de cámara Mtra. Aubert
brunoamalfi
 
BASES TALLER PROVINCIAL DE BELLAS ARTES. Quesada, 2021
BASES TALLER PROVINCIAL DE BELLAS ARTES. Quesada, 2021BASES TALLER PROVINCIAL DE BELLAS ARTES. Quesada, 2021
BASES TALLER PROVINCIAL DE BELLAS ARTES. Quesada, 2021
Museo Zabaleta Ayuntamiento de Quesada / Jaén / España
 
Bases concurso same_2011
Bases concurso same_2011Bases concurso same_2011
Bases concurso same_2011
Sapere audere
 
Bases curso concurso internacional de direccion orquestal
Bases curso concurso internacional de direccion orquestalBases curso concurso internacional de direccion orquestal
Bases curso concurso internacional de direccion orquestal
Celeste Durando
 
Dossier premsa II concurs joves intèrprets
Dossier premsa  II concurs joves intèrpretsDossier premsa  II concurs joves intèrprets
Dossier premsa II concurs joves intèrprets
smlallosaderanes
 
CONVOCATORIA SALÓN REGIONAL DE ARTE DE AMAGÁ
CONVOCATORIA SALÓN REGIONAL DE ARTE DE AMAGÁCONVOCATORIA SALÓN REGIONAL DE ARTE DE AMAGÁ
CONVOCATORIA SALÓN REGIONAL DE ARTE DE AMAGÁ
poncherazo
 
XVIII Open Internacional de Semirrapidas Padre Arrupe 2015
XVIII Open Internacional de Semirrapidas Padre Arrupe 2015XVIII Open Internacional de Semirrapidas Padre Arrupe 2015
XVIII Open Internacional de Semirrapidas Padre Arrupe 2015
Dama Gaztea
 
Juegos deportivos interescuelas artisticas (3)
Juegos deportivos interescuelas artisticas (3)Juegos deportivos interescuelas artisticas (3)
Juegos deportivos interescuelas artisticas (3)
Uap Turismo
 
Convocatoria concurso interpretación 2017
Convocatoria concurso interpretación 2017Convocatoria concurso interpretación 2017
Convocatoria concurso interpretación 2017
TECHNO_CISNEROS
 
Bases pdi
Bases pdiBases pdi
Presentación arte contemporáneo - Comuna 4
Presentación arte contemporáneo - Comuna 4Presentación arte contemporáneo - Comuna 4
Presentación arte contemporáneo - Comuna 4
CHREAR
 
Bases
BasesBases
Volante iconcursonacionaldedanzaporparejas (2)
Volante iconcursonacionaldedanzaporparejas (2)Volante iconcursonacionaldedanzaporparejas (2)
Volante iconcursonacionaldedanzaporparejas (2)
Municipio de Titiribí-Antioquia
 
BASES DEL CONCURSO DE PLATOS TIPICOS Y DANZAS.pdf
BASES DEL CONCURSO DE PLATOS TIPICOS Y DANZAS.pdfBASES DEL CONCURSO DE PLATOS TIPICOS Y DANZAS.pdf
BASES DEL CONCURSO DE PLATOS TIPICOS Y DANZAS.pdf
LeodanDeLaCruzBernil1
 
Matricula curso verano f.1
Matricula curso verano f.1Matricula curso verano f.1
Matricula curso verano f.1
FEDERpv
 
Reglamento Certamen de Voces y Tango Escenario
Reglamento Certamen de Voces y Tango EscenarioReglamento Certamen de Voces y Tango Escenario
Reglamento Certamen de Voces y Tango Escenario
certamendevoces
 

Similar a Bases del VI Premio César Uceda a jóvenes intérpretes de música clásica (20)

Bases Concurso Pintura Rapida Fiestas de Álava, San Prudencio y Nuestra Seño...
Bases Concurso Pintura Rapida Fiestas de Álava, San Prudencio y Nuestra Seño...Bases Concurso Pintura Rapida Fiestas de Álava, San Prudencio y Nuestra Seño...
Bases Concurso Pintura Rapida Fiestas de Álava, San Prudencio y Nuestra Seño...
 
Bases becas iberpiano 2015
Bases becas iberpiano 2015Bases becas iberpiano 2015
Bases becas iberpiano 2015
 
Bases
 Bases Bases
Bases
 
Ii concurso de danzas folklóricas del perú
Ii concurso de danzas folklóricas del perúIi concurso de danzas folklóricas del perú
Ii concurso de danzas folklóricas del perú
 
Seminario para pianistas y conjuntos de música de cámara Mtra. Aubert
Seminario para pianistas y conjuntos de música de cámara Mtra. AubertSeminario para pianistas y conjuntos de música de cámara Mtra. Aubert
Seminario para pianistas y conjuntos de música de cámara Mtra. Aubert
 
BASES TALLER PROVINCIAL DE BELLAS ARTES. Quesada, 2021
BASES TALLER PROVINCIAL DE BELLAS ARTES. Quesada, 2021BASES TALLER PROVINCIAL DE BELLAS ARTES. Quesada, 2021
BASES TALLER PROVINCIAL DE BELLAS ARTES. Quesada, 2021
 
Bases concurso same_2011
Bases concurso same_2011Bases concurso same_2011
Bases concurso same_2011
 
Bases curso concurso internacional de direccion orquestal
Bases curso concurso internacional de direccion orquestalBases curso concurso internacional de direccion orquestal
Bases curso concurso internacional de direccion orquestal
 
Dossier premsa II concurs joves intèrprets
Dossier premsa  II concurs joves intèrpretsDossier premsa  II concurs joves intèrprets
Dossier premsa II concurs joves intèrprets
 
CONVOCATORIA SALÓN REGIONAL DE ARTE DE AMAGÁ
CONVOCATORIA SALÓN REGIONAL DE ARTE DE AMAGÁCONVOCATORIA SALÓN REGIONAL DE ARTE DE AMAGÁ
CONVOCATORIA SALÓN REGIONAL DE ARTE DE AMAGÁ
 
XVIII Open Internacional de Semirrapidas Padre Arrupe 2015
XVIII Open Internacional de Semirrapidas Padre Arrupe 2015XVIII Open Internacional de Semirrapidas Padre Arrupe 2015
XVIII Open Internacional de Semirrapidas Padre Arrupe 2015
 
Juegos deportivos interescuelas artisticas (3)
Juegos deportivos interescuelas artisticas (3)Juegos deportivos interescuelas artisticas (3)
Juegos deportivos interescuelas artisticas (3)
 
Convocatoria concurso interpretación 2017
Convocatoria concurso interpretación 2017Convocatoria concurso interpretación 2017
Convocatoria concurso interpretación 2017
 
Bases pdi
Bases pdiBases pdi
Bases pdi
 
Presentación arte contemporáneo - Comuna 4
Presentación arte contemporáneo - Comuna 4Presentación arte contemporáneo - Comuna 4
Presentación arte contemporáneo - Comuna 4
 
Bases
BasesBases
Bases
 
Volante iconcursonacionaldedanzaporparejas (2)
Volante iconcursonacionaldedanzaporparejas (2)Volante iconcursonacionaldedanzaporparejas (2)
Volante iconcursonacionaldedanzaporparejas (2)
 
BASES DEL CONCURSO DE PLATOS TIPICOS Y DANZAS.pdf
BASES DEL CONCURSO DE PLATOS TIPICOS Y DANZAS.pdfBASES DEL CONCURSO DE PLATOS TIPICOS Y DANZAS.pdf
BASES DEL CONCURSO DE PLATOS TIPICOS Y DANZAS.pdf
 
Matricula curso verano f.1
Matricula curso verano f.1Matricula curso verano f.1
Matricula curso verano f.1
 
Reglamento Certamen de Voces y Tango Escenario
Reglamento Certamen de Voces y Tango EscenarioReglamento Certamen de Voces y Tango Escenario
Reglamento Certamen de Voces y Tango Escenario
 

Último

Módulo 1 de didactica de la lecto escritura
Módulo 1 de didactica de la lecto escrituraMódulo 1 de didactica de la lecto escritura
Módulo 1 de didactica de la lecto escritura
marilynfloresyomona1
 
Manual de procedimiento para gráficos HC
Manual de procedimiento para gráficos HCManual de procedimiento para gráficos HC
Manual de procedimiento para gráficos HC
josseanlo1581
 
Presentación de proyecto en acuarela moderna verde.pdf
Presentación de proyecto en acuarela moderna verde.pdfPresentación de proyecto en acuarela moderna verde.pdf
Presentación de proyecto en acuarela moderna verde.pdf
LuanaJaime1
 
Camus, Albert - El Extranjero.pdf
Camus, Albert -    El Extranjero.pdfCamus, Albert -    El Extranjero.pdf
Camus, Albert - El Extranjero.pdf
AlexDeLonghi
 
Evaluacion-Formativa-Nueva Escuela Mexicana NEM-ok.pdf
Evaluacion-Formativa-Nueva Escuela Mexicana NEM-ok.pdfEvaluacion-Formativa-Nueva Escuela Mexicana NEM-ok.pdf
Evaluacion-Formativa-Nueva Escuela Mexicana NEM-ok.pdf
EfranMartnez8
 
La vida de Martin Miguel de Güemes para niños de primaria
La vida de Martin Miguel de Güemes para niños de primariaLa vida de Martin Miguel de Güemes para niños de primaria
La vida de Martin Miguel de Güemes para niños de primaria
EricaCouly1
 
Lecciones 11 Esc. Sabática. El conflicto inminente docx
Lecciones 11 Esc. Sabática. El conflicto inminente docxLecciones 11 Esc. Sabática. El conflicto inminente docx
Lecciones 11 Esc. Sabática. El conflicto inminente docx
Alejandrino Halire Ccahuana
 
DESARROLLO DE LAS RELACIONES CON LOS STAKEHOLDERS.pdf
DESARROLLO DE LAS RELACIONES CON LOS STAKEHOLDERS.pdfDESARROLLO DE LAS RELACIONES CON LOS STAKEHOLDERS.pdf
DESARROLLO DE LAS RELACIONES CON LOS STAKEHOLDERS.pdf
JonathanCovena1
 
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025 3 AÑOS CEIP SAN CRISTÓBAL
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025 3 AÑOS CEIP SAN CRISTÓBALMATERIAL ESCOLAR 2024-2025 3 AÑOS CEIP SAN CRISTÓBAL
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025 3 AÑOS CEIP SAN CRISTÓBAL
Ana Fernandez
 
FEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024.pdf
FEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024.pdfFEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024.pdf
FEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024.pdf
Jose Luis Jimenez Rodriguez
 
Mundo ABC Examen 1 Grado- Tercer Trimestre.pdf
Mundo ABC Examen 1 Grado- Tercer Trimestre.pdfMundo ABC Examen 1 Grado- Tercer Trimestre.pdf
Mundo ABC Examen 1 Grado- Tercer Trimestre.pdf
ViriEsteva
 
1° T3 Examen Zany de primer grado compl
1° T3 Examen Zany de primer grado compl1° T3 Examen Zany de primer grado compl
1° T3 Examen Zany de primer grado compl
ROCIORUIZQUEZADA
 
p4s.co Ecosistema de Ecosistemas - Diagrama.pdf
p4s.co Ecosistema de Ecosistemas - Diagrama.pdfp4s.co Ecosistema de Ecosistemas - Diagrama.pdf
p4s.co Ecosistema de Ecosistemas - Diagrama.pdf
DavidCamiloMosquera
 
1° T3 Examen Mtro JP 23-24.pdf completos
1° T3 Examen Mtro JP 23-24.pdf completos1° T3 Examen Mtro JP 23-24.pdf completos
1° T3 Examen Mtro JP 23-24.pdf completos
ROCIORUIZQUEZADA
 
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025. 4 AÑOS CEIP SAN CRISTOBAL
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025. 4 AÑOS CEIP SAN CRISTOBALMATERIAL ESCOLAR 2024-2025. 4 AÑOS CEIP SAN CRISTOBAL
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025. 4 AÑOS CEIP SAN CRISTOBAL
Ana Fernandez
 
APUNTES UNIDAD I ECONOMIA EMPRESARIAL .pdf
APUNTES UNIDAD I ECONOMIA EMPRESARIAL .pdfAPUNTES UNIDAD I ECONOMIA EMPRESARIAL .pdf
APUNTES UNIDAD I ECONOMIA EMPRESARIAL .pdf
VeronicaCabrera50
 
tema 7. Los siglos XVI y XVII ( resumen)
tema 7. Los siglos XVI y XVII ( resumen)tema 7. Los siglos XVI y XVII ( resumen)
tema 7. Los siglos XVI y XVII ( resumen)
saradocente
 
Escuela Sabática. El conflicto inminente.pdf
Escuela Sabática. El conflicto inminente.pdfEscuela Sabática. El conflicto inminente.pdf
Escuela Sabática. El conflicto inminente.pdf
Alejandrino Halire Ccahuana
 
Este documento contiene, el programa completo de un acto para realizar la pro...
Este documento contiene, el programa completo de un acto para realizar la pro...Este documento contiene, el programa completo de un acto para realizar la pro...
Este documento contiene, el programa completo de un acto para realizar la pro...
romina395894
 
La necesidad de bienestar y el uso de la naturaleza.pdf
La necesidad de bienestar y el uso de la naturaleza.pdfLa necesidad de bienestar y el uso de la naturaleza.pdf
La necesidad de bienestar y el uso de la naturaleza.pdf
JonathanCovena1
 

Último (20)

Módulo 1 de didactica de la lecto escritura
Módulo 1 de didactica de la lecto escrituraMódulo 1 de didactica de la lecto escritura
Módulo 1 de didactica de la lecto escritura
 
Manual de procedimiento para gráficos HC
Manual de procedimiento para gráficos HCManual de procedimiento para gráficos HC
Manual de procedimiento para gráficos HC
 
Presentación de proyecto en acuarela moderna verde.pdf
Presentación de proyecto en acuarela moderna verde.pdfPresentación de proyecto en acuarela moderna verde.pdf
Presentación de proyecto en acuarela moderna verde.pdf
 
Camus, Albert - El Extranjero.pdf
Camus, Albert -    El Extranjero.pdfCamus, Albert -    El Extranjero.pdf
Camus, Albert - El Extranjero.pdf
 
Evaluacion-Formativa-Nueva Escuela Mexicana NEM-ok.pdf
Evaluacion-Formativa-Nueva Escuela Mexicana NEM-ok.pdfEvaluacion-Formativa-Nueva Escuela Mexicana NEM-ok.pdf
Evaluacion-Formativa-Nueva Escuela Mexicana NEM-ok.pdf
 
La vida de Martin Miguel de Güemes para niños de primaria
La vida de Martin Miguel de Güemes para niños de primariaLa vida de Martin Miguel de Güemes para niños de primaria
La vida de Martin Miguel de Güemes para niños de primaria
 
Lecciones 11 Esc. Sabática. El conflicto inminente docx
Lecciones 11 Esc. Sabática. El conflicto inminente docxLecciones 11 Esc. Sabática. El conflicto inminente docx
Lecciones 11 Esc. Sabática. El conflicto inminente docx
 
DESARROLLO DE LAS RELACIONES CON LOS STAKEHOLDERS.pdf
DESARROLLO DE LAS RELACIONES CON LOS STAKEHOLDERS.pdfDESARROLLO DE LAS RELACIONES CON LOS STAKEHOLDERS.pdf
DESARROLLO DE LAS RELACIONES CON LOS STAKEHOLDERS.pdf
 
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025 3 AÑOS CEIP SAN CRISTÓBAL
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025 3 AÑOS CEIP SAN CRISTÓBALMATERIAL ESCOLAR 2024-2025 3 AÑOS CEIP SAN CRISTÓBAL
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025 3 AÑOS CEIP SAN CRISTÓBAL
 
FEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024.pdf
FEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024.pdfFEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024.pdf
FEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024.pdf
 
Mundo ABC Examen 1 Grado- Tercer Trimestre.pdf
Mundo ABC Examen 1 Grado- Tercer Trimestre.pdfMundo ABC Examen 1 Grado- Tercer Trimestre.pdf
Mundo ABC Examen 1 Grado- Tercer Trimestre.pdf
 
1° T3 Examen Zany de primer grado compl
1° T3 Examen Zany de primer grado compl1° T3 Examen Zany de primer grado compl
1° T3 Examen Zany de primer grado compl
 
p4s.co Ecosistema de Ecosistemas - Diagrama.pdf
p4s.co Ecosistema de Ecosistemas - Diagrama.pdfp4s.co Ecosistema de Ecosistemas - Diagrama.pdf
p4s.co Ecosistema de Ecosistemas - Diagrama.pdf
 
1° T3 Examen Mtro JP 23-24.pdf completos
1° T3 Examen Mtro JP 23-24.pdf completos1° T3 Examen Mtro JP 23-24.pdf completos
1° T3 Examen Mtro JP 23-24.pdf completos
 
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025. 4 AÑOS CEIP SAN CRISTOBAL
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025. 4 AÑOS CEIP SAN CRISTOBALMATERIAL ESCOLAR 2024-2025. 4 AÑOS CEIP SAN CRISTOBAL
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025. 4 AÑOS CEIP SAN CRISTOBAL
 
APUNTES UNIDAD I ECONOMIA EMPRESARIAL .pdf
APUNTES UNIDAD I ECONOMIA EMPRESARIAL .pdfAPUNTES UNIDAD I ECONOMIA EMPRESARIAL .pdf
APUNTES UNIDAD I ECONOMIA EMPRESARIAL .pdf
 
tema 7. Los siglos XVI y XVII ( resumen)
tema 7. Los siglos XVI y XVII ( resumen)tema 7. Los siglos XVI y XVII ( resumen)
tema 7. Los siglos XVI y XVII ( resumen)
 
Escuela Sabática. El conflicto inminente.pdf
Escuela Sabática. El conflicto inminente.pdfEscuela Sabática. El conflicto inminente.pdf
Escuela Sabática. El conflicto inminente.pdf
 
Este documento contiene, el programa completo de un acto para realizar la pro...
Este documento contiene, el programa completo de un acto para realizar la pro...Este documento contiene, el programa completo de un acto para realizar la pro...
Este documento contiene, el programa completo de un acto para realizar la pro...
 
La necesidad de bienestar y el uso de la naturaleza.pdf
La necesidad de bienestar y el uso de la naturaleza.pdfLa necesidad de bienestar y el uso de la naturaleza.pdf
La necesidad de bienestar y el uso de la naturaleza.pdf
 

Bases del VI Premio César Uceda a jóvenes intérpretes de música clásica

 • 1. LEIOA GAZTE INTERPRETATZAILEAK LEIOA JÓVENES INTÉRPRETES 2011ko apirilaren 2an, larunbata Sábado 2 de abril de 2011 VI PREMIO CÉSAR UCEDA VI.SARIA
 • 2. OINARRIAK BASES Musika Kontserbatorioetako Ikasketa Profesionalak edozein kurtsotan edo Ikasketa Profesionalako Podrán participar en este Certamen todos/as los/as alumnos/as que se encuentren matriculados/as Zentro Baimenduetan matrikulatuta dauden ikasleek parte hartu ahal izango dute Lehiaketa hone- en cualquier curso de Enseñanzas Profesionales de un Conservatorio de Música o Centro Autorizado de tan, gehienez 20 urte izan behar dira, lehiaketa egiten denean. Enseñanzas Profesionales, con un límite de edad máximo de 20 años a fecha de celebración del concurso. Perkusioko ikasleek ezin izango dute inolaz ere izena eman, ez eta Sarian parte hartzen duten Instru- En ningún caso podrán inscribirse alumnos/as de Percusión ni aquellos/as que hayan accedido al mentuko Goi Mailara heldu direnek ere. Grado Superior del Instrumento en el que participan en el Premio. Lehiaketa honetan epaituko den oinarrizko irizpidea interpretazioaren kalitatea eta musikaltasuna El criterio fundamental a juzgar en este certamen será la calidad y musicalidad de la interpretación, izango da, instrumentu jakin baten teknikaren gainetik. por encima de la técnica de un instrumento concreto. IZENA EMATEKO PROZESUA PROCESO DE INSCRIPCIÓN Parte hartzeko interesa duten ikasleek 2011eko martxoaren 2a baino lehen eman behar dute izena, Los/as alumnos/as interesados/as realizarán sus inscripciones antes del 2 de marzo de 2011 prozedura honi jarraituz: según el siguiente procedimiento: A- 20 euro-ko inskripzio kuota ordaindu behar da. Horretarako, banku transferentzia egingo da A- Pago de la cuota de inscripción por valor de 20 euros mediante transferencia bancaria a 2095 0048 28 3201032721 kontu-zenbaki honetan. Kontzeptu gisa, “César Uceda VI. Saria - Leioa 2095 0048 28 3201032721, señalando como concepto: Gazte Interpretatzaileak” eta parte-hartzailearen izena adierazi behar da. “VI Premio César Uceda - Leioa Jóvenes Intérpretes” y el nombre del/de la participante. B- Ikasleak posta ziurtatuz bidaliko du izena emateko orria, dokumentazio honekin batera: B- El/la alumno/a enviará por correo certificado el boletín de inscripción junto a la siguiente documentación: • Kontserbatorioko edo Baimendutako Zentroko matrikulazio-egiaztagiria eta aurreko • Certificado de matriculación del Conservatorio o Centro Autorizado y expediente Ikasketa Profesionalako ikastaroen espediente akademikoa. académico de los cursos de Enseñanzas Profesionales anteriores. • NANren fotokopia. • Fotocopia del DNI. • Agirirako neurriko argazki berri bat. • Una fotografía reciente de tamaño carnet. • Interpretatuko diren partituren hiru fotokopia. • Tres fotocopias de las partituras a interpretar. • Inskripzio eskubidea izateko, 2095 0048 28 3201032721 kontu zenbakian 20 euro • Fotocopia del justificante del ingreso de 20 euros como derecho de inscripción en la cuenta: ordaindu izana frogatzen duen agiriaren fotokopia. 2095 0048 28 3201032721. • Hori dena helbide honetara bidali behar da: • Todo ello se enviará a la dirección: (Gutunazalean “César Uceda VI. Saria - Leioa Gazte Interpretatzaileak” idatzi behar da). (Indicando en el sobre: “VI Premio César Uceda - Leioa Jóvenes Intérpretes”). 105 Posta Kutxa Apartado de Correos 105 48950 Erandio (Bizkaia) 48950 Erandio (Bizkaia) Gehienez 15 parte-hartzaile onartuko dira. Eskabide gehiago badago, Ikasketa Profesionalako es- Se admitirán un máximo de 15 concursantes, siendo seleccionados en caso de exceso de solicitudes, pediente akademikoaren arabera egingo da aukeraketa; izan ere, egindako Ikasketa Profesionalako según su expediente académico de Enseñanzas Profesionales teniendo en cuenta, el número de cur- ikastaroen kopurua hartuko da kontuan, eta instrumentu nagusia bikoitza baloratuko da gainontzeko sos de Enseñanzas Profesionales realizados y valorando doblemente el instrumento principal sobre el irakasgaiekin alderatuta. resto de asignaturas. Aukeraketaren emaitza telefonoz eta posta elektronikoz jakinaraziko da. Aukeratuak izan ez direnei Se comunicará por teléfono y correo electrónico el resultado de la selección. A los/as no selecciona- banku-transferentzia bidez itzuliko zaie inskripzio-kuota (20 euro). dos/as se les devolverá por transferencia bancaria la cuota de inscripción (20 euros). PROBAK PRUEBAS Probak Leioako Kontserbatorioko Auditorioan (Iparragirre Etorbidea, 76 - 1. solairua) egingo dira, Las pruebas se realizarán en el Auditorium del Conservatorio de Leioa (Avenida Iparragirre, 76 - goizez eta arratsaldez, 2011ko apirilaren 2an (larunbata). Probak goizeko 11:00etan hasiko dira. 1º piso) durante la mañana y tarde del sábado 2 de abril de 2011, comenzarán a las 11:00 de la maña- 2011ko martxoaren 24an (osteguna), Leioako Udaletxean lehiaketan aritzeko hurrenkera zehaz- na. El jueves 24 de marzo de 2011 se realizará en el Ayuntamiento de Leioa el sorteo que determinará tuko duen zozketa egingo da. Zozketaren emaitza posta elektronikoz eta telefonoz jakinaraziko zaie el orden de actuación en el certamen. El resultado del sorteo se comunicará por correo electrónico y parte-hartzaile guztiei. Parte-hartzaileek NAN bitartez egiaztatu beharko dute nortzuk diren, proba teléfono a cada uno/a de los/as participantes. Éstos/as acreditarán su identidad el día de la prueba por egiten den egunean. medio de su DNI. Parte-hartzaileek beraiek askatasunez aukeratutako lan edo lan-zati bat edo batzuk interpretatu La prueba consistirá en la interpretación de una o varias obras o fragmentos libremente elegidos por beharko dute, gehienez 20 minutuko epean; beharrezkoa balitz, akonpainamenduarekin interpreta- el/la participante, con una duración no superior a 20 minutos, pudiendo realizarse, si fuera necesario, tu ahalko dituzte. Kasu horretan, instrumentista laguntzailea parte-hartzaileak berak eraman con acompañamiento. En este caso, el instrumentista acompañante deberá aportarlo el/la participan- beharko du. Aukeratutako lan edo zatietako bat, gutxienez, buruz interpretatu behar da. te. Al menos una de las obras o fragmentos elegidos ha de ser interpretado de memoria. Epaimahaia honakoek osatuko dute: El jurado estará compuesto por: • Musika arloan ospea duten hiru pertsonak. • Tres personas de reconocido prestigio musical. • Leioako Kontserbatorioko Zuzendariak, edo eskuordetzen duen pertsonak. • El Director del Conservatorio de Leioa, o persona en quien delegue, que actuará como Idazkari lana egingo du. Secretario (sin voto). SARIAK PREMIOS Saioak amaitu ostean, epaimahaia erabakia hartzera erretiratuko da, eta, ondoren, jendaurrean Al finalizar las actuaciones, el jurado se retirará a deliberar, procediéndose posteriormente a notificar jakinaraziko dira irabazleen izenak eta saririk jaso ez duten lehiakideei diplomak emango zaizkie públicamente el nombre de los/as ganadores/as y a realizar la entrega de diplomas de participación a parte hartu izanagatik. Egun bereko 20:00etan, sariak banatzeko ekitaldi ofiziala izango da Kultur los concursantes no premiados. A las 20:00 horas de ese mismo día, tendrá lugar el acto oficial de Leioako Auditorioan; hona hemen egitaraua: entrega de premios en el Auditorium de Kultur Leioa, con el siguiente programa: • 1. sarituen emanaldia ( 10’ inguru). • Actuación del 1er premiado ( 10’ aprox.). • Hiru sariak emateko protokolozko ekitaldia. • Acto protocolario de entrega de los tres premios. • Leioako Gazte Orkestraren kontzertua. • Concierto a cargo de la Joven Orquesta de Leioa. Hiru sari emango dira: Se concederán tres premios: 1. saria: plaka bat eta 600 euro. 1er Premio: placa y 600 euros. 2. saria: plaka bat eta 450 euro. 2o Premio: placa y 450 euros. 3. saria: plaka bat eta 300 euro. 3er Premio: placa y 300 euros. Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da. La decisión del jurado será inapelable. Lehenengo saritua nahitaez aritu beharko da sariak banatzeko ekitaldi ofizialean. El/la primer/a premiado/a tiene la obligación de actuar en el acto oficial de entrega de premios. Lehiaketan izena ematen duten parte-hartzaile guztiek bertan parte hartu izana egiaztatuko duen Todos/as los/as participantes inscritos/as en el concurso recibirán un diploma acreditativo de haber diploma bat jasoko dute. participado en el mismo. Parte-hartzaileek, izena ematearren, oinarri hauek guztiak oso-osorik onartzen dituzte. Los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan íntegramente todas y cada una de estas bases. Informazio gehiago eta kontsultak: Más información y consultas: 669 212 801 669 212 801