Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Tic crónicas estudiantes

183 visualizaciones

Publicado el

crónicas experiencias TIC estudiantes

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Tic crónicas estudiantes

  1. 1. Á, mas m año) «le ¿dad LM I“ ayoïfionndflá Áw Lïflúl un (LaMpuWJV f9" pvïwáwa vez 1 ¿aio m- wxlawwn los, “¿Jai CEM MMM} MS ¡í ¿ha Xnfo ¡ Cwntlk) ¡wc ü ha «M aL ha 14 avrlïnlfii U‘ vc L}: (‘,9 ¡«(MTA 55W) arman (Ab XM ¡"WM ¿‘c avi“: * C6040 ¿WWW V1 Qvtu‘ Xwxkuóus t x1jh3uï (‘A303 l. dgwflüuuü Acïwwdlflxc) «M» 3mm ale WW ¿"VW <1 d ¿tuavflhu W «MW 0°‘ f‘ ”‘Ï"”“'&7“°Y' chnel‘ ¡rom! ¿{MM ,1 5m ohulav Me Gxgcmfiuh M“ mwcunïï»
  2. 2. m‘. FJKLUEZSQ exgasierxclou con un Covrgíï/ LJÏCRJÏÏJÍÏÉ 3:15‘; m’ mi 901g coa-Andy; 391€. ) La c, «::2:. ¿e«: ï:-. pana ¿gac3<t>: ‘rs «j covmsuüïïá alga ufigfiíiiïíï. Y. ) «¿a cvacoríïïe m} ¿gang (¿gíajïoïeï n? ) cálsüg; tïc, c_ï>jcflrïaz‘cïk (‘niña exgïaïí; áïuíïïïafïi en e, ‘ ‘Ema cÏizzis ÏKCAÏXLWD Cflfi qsïggixcgíï cm lo azfifilïïzcsxïïs‘? unifica e; “umvzqkukasn a}, ‘á d u i f’ ‘u W371i “ L. ) ‘f r ' "Em ‘i’; C3 OM “WÁEL; 5 G15331.) Ci. - pfiïgïfialí‘ïk’a. xï. ,jas Llei. ¿I ¿L EJÜÍÏ) s3 . ‘I!
  3. 3. ÉB/ Ufifig “ ‘ - W áár“) .1“ . . ¿‘H ¿gg CJHÏJPKÏAE} cu“ {Q3 ¿¿¿¿)_¿, ¿¿}¿¿ . ‘ÉÏLÏ. ‘ ‘P’; "* ‘ ‘ ï qu: FU? qa“ w. ‘í DW“ rs"%“‘; c"cv‘w‘ — " ' H ‘ csszmnt-‘tcï? o . ,. _ . ‘ 3 Wu y, e: ;>. ¿;«; :;; sw. ;:íi: ; m- = ¿"a N‘ @‘ÜSÏ@J”CÏ í . ww miga‘) gq; «a¿3¿(¿—¿, Mi ngaéïé, mi ¿WM n (q; ¿_¿¡¿¿){fifa}c¿¿__{‘_¿fi4¿_¿hgi x m, y; 1- L, (2 H L“ ¿f? W- __ ‘ ym; xuxïx . HJLAÉÉÏEÏÍLVK‘! gw; ¿¿a¿¿¿i a i352» ¡ g ¡»v- .1» _ m1 ‘fi "ággkf ql 4 _ v 93g 83m6’ ‘O3 Cï>m9s>"%cu<>ír2 i? ?? &2r13;'¿ ¡«Avgg 4 . ‘A ' '€? “"1.g3c; > c, u . .. A> . É , . Q ¡CQQ% L. (‘Qfixxï ¿XS . ' ' L ‘ Baz-r; gif“ u) Pgsgfig WW f5 ezïïïáïï: czzfis/ á ANTES
  4. 4. Kms; 232w Tias: N563 mïigsï R PÑKMER COVWPÜWÜO“ aro Cñsñ?
  5. 5. ' "v, ví ‘fi 1 ‘NA , míwmwfiwïv/ ¿’á íüï°ü"‘do ‘Lema Ci Qñüó. (o Qxwmexo (pue Canada ¿Q Tkgïcnoloqk} {(3% “i” mwpóïágqïkk. me, ¿W Compínq años mi HGÉmüHQ-Üx N 9X1 H {UC ‘un Vficnc) desecxcïvo por a hexmqmq un Qbjécïftc» QUE Ñemme CVUQÜ ÑÉWQV‘ 90m WO PO EV Cae, ei mficfiu! ïemü CIM‘? ‘Pachuca. gnevugxe p-exmm mw hexwfi ¿Kg? o (o ¿Ó ¿ , 3m Qesmsjo em me. vegcxrïqba (ziawcïuï-{qkïkcq c; ¿cgnrfio euq ‘seg “oC! ¿(o me QuCfóClbq emq Ccgqgaato {ur cojer e! Panam, L! km5“? 52M? 343gb? ! PQÏDQ {C1 Ciljq ¿(armas otmx Q5 ( CUQpóO euq (‘no «¡o (o m CX (¿Scar '-( e COP-ft ‘J . L V Cajon c361 WS gabcmas ¡Dam al (awonfuï? ¿,32 bÏÉÍÏ eÉÏÏÉÏE-Aufge‘ www “¿es ¿ams m: mm ‘í q « a ‘— «.3 u, "o c Swmpns’ («e {erxkdo (Ci GJnfic/ mbwz, ¿eq ddgucncCÏr Kfimïg c}? WT €| _íc. x-ejbxá‘ñfi(wïeïgqïïbïQ, áfixmñilméfgvmfztrïfi y Jgskqmgnï-e 533g» ¿“q ¡q ¿Técïgrxflq ‘mejomegcïxftïáovzággaw o ¿zm ïfïstq qm: usgg W 96m “mE ‘QCÁQÓU on HMÓS 3m‘ me debcqgaiq (“Dam A x 5a a c ek m a: @ {Mmm “Joke Om q)“ Quem m WW ÁÏÉÏÉXÉÉÏ (oïeme mb «El; wo EwÏÏrq ÜÉJÉÉKFOA ‘ “e ‘M? “I”? 3? “o x _ x x gnc)! ‘ {GCGDOOVN-‘fi jo {eflje QUQ 3‘ PÜXO Gun no ama LOMO amcwmaxío peso (veda «Jea- 430€ ‘¿m CUJKG E‘ Po; dim wwe lo pxegvctbq ¿Mm medía: - Kama Pam u Q9<“(ÓPv’dü q wxaneqcxr Q; fCiC€, b-; ’)ÓÉ<. 1‘Q’(‘C; ¿MG ugq ïoxïuáiiqmgfpïxxeéÉigk/ g K-ygm eq(wxxï PÉSTCEÉQY‘OÑÏÉÜÍ(ÏCZJÍÏ) c? “ una; <')cc3 tos mica ‘ohetv- o oWüw, e Pofiqku mm. joqqy «:3 Pflya Vfioexkfifaïfioíf} tq qqxkmxcton aim ícïoábúóhJïglKú-dQfit a mx ‘Aexmcama. 90a Qufim‘? oxeghao ei gzoffïïi“ ¿gm me apnéaóuïó mucho 30h33 ComQn/ Ïcïdxmï S". mi) F3963“) ¿“Si pgaïievflü (Dam vncmégccxko (CI ffCñoïúCfiía G3 “Wcj ïflmí/ ïáfiíïmï» (para Jegdog mkfiaos mamá‘ hay ‘HCÜOCÏJQÍÏ Que xeáïdfitfi‘ «<9 , . msrextrwrï Jrocïq 93093 eu (195 hemga} ¿ga +Qao en} ¿‘amó MGS‘ Gíxkenówflá Y MGS‘ fcxCïl 65€ NG°ÉSGAY ‘I mmm (a5 C5565» (M ‘q cxoexxenfïq ¿vu-e mas d? uew hïoy m Qajïfcfiú me (‘ïüesïxe ama mxswa ¿pue 508635 como 95h udigkq PPnQ F9095 em (ÏÚQ (KING! VICKCEW fado ïoïécfi‘ OECESHGNOS C¡>cfi (q vecmxocgïa escïüíjo hfïrwïfic-‘CCXÏJÍG echa hóofi.
  6. 6. f»? "mv? ¿“J Caïuior Lo‘ VLC”! o X6555 57 O50 S me ‘e “Qfitn ic» m1‘ m cpm ci CÓWWÜÍÜ CU“ “Y C} “ <3‘ L“ ‘M336; «. ¡Ï r 0- hw’ c: fea/ o. ve? » G03013. Q (25 ÏLVÏ= V" 5”” 5°’ "' ES M vo VW? " why m. ücxiaxm 5/ wz ha co: c/ cfiá; vn} nus/ mmm 0x g «m W; m, 0330‘ 2,0%: 5/ ¿K CÏ¡Z, /¿A{¿¡C' ¿am ¡mi _. ',, /@ro. Mamada“ 13); (¿Lo , mc, ‘saga , ., WW, IQ, ,,FÏ_. QÑG múïk b rrvuaiycax M22 cjczsczcsyaz jcyannca/ c» CUïq/ Lwfl’ la (f3 un “Cc: ¿‘Guiana Ciao. n c, 3h ÏD ¡k5 u Ca ,1 fio U Gsm a L, q, ¡ü a ,3 9a, Sí; '- ¿fija a ü Á Nufi/ ‘Wv (¿x M, ng 5 ¿Ma f/ ¿ac/ C "a, ¿vn- Mamá mg jd x WO XC‘, ïïigpfg ¿QA ‘i UCM; [Si-ay v LHC ¿i? m? #0 m” Q f0 fc, z‘; l (7a VG’ "¡O W”? - Ü‘ Q5‘%'>”"/ ’¡C""/ ‘[}’°’7}7°"”°> (M F0554" ¿’C (o; €/ m2. á‘ V f}; lia}

×