Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

The ANT

256 visualizaciones

Publicado el

The ANT

 1. 1. or
 2. 2. ‫شد‬ ‫می‬ ‫حاضر‬ ‫سرکار‬ ‫زود‬ ‫صبح‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫کوچکی‬ ‫مورچه‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫بلفاصله‬ ‫و‬.
 3. 3. ‫کارش‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫زیادی‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫خیلی‬ ‫مورچه‬ ‫بود‬ ‫راضی‬.
 4. 4. ( )‫از‬ ‫شیر‬ ‫جنگل‬ ‫سلطان‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫مورچه‬ ‫فعالیت‬ ،‫کرد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫رئیس‬ ‫بود‬ ‫متعجب‬.
 5. 5. ‫مورچه‬ ‫اگر‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫شیر‬ ‫این‬ ‫نظارت‬ ‫بدون‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تولید‬ ‫همه‬ ‫داشته‬ ‫رئیسی‬ ‫اگر‬ ‫مسلم‬ ‫طور‬ ‫خواهد‬ ‫بیشتری‬ ‫تولید‬ ،‫باشد‬ ‫داشت‬.
 6. 6. ‫را‬ ‫سوسک‬ ‫یک‬ ‫شیر‬ ‫بنابراین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫ریاست‬ ‫تجربه‬ ‫که‬ ‫مشهور‬ ‫خوب‬ ‫گزارشات‬ ‫نوشتن‬ ‫مورچه‬ ‫رئیس‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫بود‬ ‫کرد‬ ‫استخدام‬.
 7. 7. ‫خود‬ ‫اقدام‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫سوسک‬ ‫ساعت‬ ‫مورچه‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫کرد‬ ‫نصب‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫ورود‬.
 8. 8. ‫نیاز‬ ‫همکاری‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ ‫سوسک‬ ‫بنویسد‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫گزارشات‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫کند‬ ‫تایپ‬ ‫و‬...
 9. 9. ... ‫و‬ ‫منظور‬ ‫بدین‬ ‫سوسک‬ ‫و‬ ‫بایگانی‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫تلفن‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫کرد‬ ‫استخدام‬ ‫عنکبوت‬.
 10. 10. ‫سوسک‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫از‬ ‫شیر‬ ‫که‬ ‫خواست‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫راضی‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫برای‬ ‫نمودار‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫تولیدی‬ ‫رشد‬ ‫روند‬ ‫و‬ ‫نرخ‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫مورچه‬ ‫توسط‬ .‫شیر‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫استفاده‬ ،‫گیرد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫نمودار‬ ‫این‬ ‫بتواند‬ ‫جنگل‬ ‫مدیران‬ ‫مجمع‬ ‫به‬ ‫گزارش‬ ‫برد‬ ‫کار‬ ‫به‬.
 11. 11. ‫لیزری‬ ‫پرینتر‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یک‬ ‫امور‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫سوسک‬ ‫کرد‬ ‫خریداری‬...
 12. 12. ... ‫اداره‬ ‫برای‬ ‫سوسوک‬ ‫تکنولوژی‬ ‫واحد‬ ‫نیز‬ ‫زنبور‬ ‫یک‬ ‫اطلعات‬ ‫کرد‬ ‫استخدام‬.
 13. 13. ‫احساس‬ ‫کارش‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫فعال‬ ‫بسیار‬ ‫زمانی‬ ‫که‬ ‫مورچه‬ ‫که‬ ‫متعددی‬ ‫جلسات‬ ‫و‬ ‫اداری‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫کاغذ‬ ،‫کرد‬ ‫می‬ ‫آرامش‬ ‫نداشت‬ ‫دوست‬ ‫گرفت‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫وقت‬.
 14. 14. ‫فردی‬ ‫که‬ ‫رسید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫شیر‬ ‫واحدی‬ ‫داخلی‬ ‫مدیر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ،‫کرد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مورچه‬ ‫که‬ ‫گمارد‬ ‫بکار‬.
 15. 15. .‫کار‬ ‫اولین‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫ملخ‬ ‫به‬ ‫پست‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫صندلی‬ ‫و‬ ‫فرش‬ ‫یک‬ ‫خریداری‬ ‫ملخ‬ ‫بود‬ ‫کارش‬.
 16. 16. ‫نیاز‬ ‫کارمند‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ ‫ملخ‬ ‫خودش‬ ‫قبلی‬ ‫اداره‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫و‬ ‫بودجه‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫آورد‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬...
 17. 17. ،‫کرد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مورچه‬ ‫که‬ ‫محیطی‬ ‫تبدیل‬ ‫نشاط‬ ‫و‬ ‫شور‬ ‫فاقد‬ ‫مکانی‬ ‫به‬ ‫حال‬ .‫و‬ ‫خندید‬ ‫نمی‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫بودند‬ ‫نگران‬ ‫و‬ ‫غمگین‬ ‫همه‬.
 18. 18. ‫شیر‬ ‫ملخ‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫قانع‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫هواشناسی‬ ‫مطالعات‬.
 19. 19. ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫متوجه‬ ‫شیر‬ ‫رسیده‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫مورچه‬ ‫تولیدات‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫قبل‬.
 20. 20. ‫با‬ ‫جغد‬ ‫یک‬ ‫شیر‬ ‫بنابراین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پرستیژ‬ ‫استخدام‬ ‫عالی‬ ‫مشاور‬ ‫داد‬ ‫ماموریت‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ،‫کرده‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫امور‬ ‫تا‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫مشکلت‬ ‫نماید‬ ‫ارائه‬ ‫حل‬.
 21. 21. ‫صرف‬ ‫وقت‬ ‫ماه‬ ‫سه‬ ‫جغد‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫گزارشی‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫تهیه‬ ‫جلد‬ ‫مشکلت‬ ‫که‬ ‫گرفت‬ ‫نتیجه‬ ‫وجود‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫آمده‬ ‫پیش‬ ‫است‬ ‫کارمند‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬.
 22. 22. ‫بود؟‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اخراج‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫اولین‬ ‫شیر‬ ‫زنید‬ ‫می‬ ‫حدس‬
 23. 23. ‫مورچه‬ ‫البته‬ ”‫نداشت‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫انگیزه‬ ‫دیگر‬ ‫مورچه‬ ‫زیرا‬.“

×