SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 21
Descargar para leer sin conexión
ABAU
2017
1
ORDE ECD/1941/2016, de 22 de decembro, [BOE do 23 de decembro]
pola que se desenvolven as características, o deseño e o contido da
Avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade.
DISPOSICIÓNS NORMATIVAS
RESOLUCIÓN conxunta da Secretaria Xeral de Universidades e da
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa do 21 de febreiro de 2017 pola que se ditan instrucións para
a realización, no curso 2016/2017, da avaliación de bacharelato para o
acceso á Universidade para o curso 2017/2018.
ORDE do 24 de marzo de 2011 [DOG do 4 de abril], pola que se regulan as
probas de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e o proceso de
admisión ás tres universidades do sistema universitario de Galicia.
2
C O N V O C A T O R I A S
ORDINARIA EXTRAORDINARIA
XUÑO SETEMBRO
M A T R Í C U L A
PREMATRÍCULA NO CENTRO PREMATRÍCULA NO CENTRO
23 a 26 de maio 5 de setembro
MATRÍCULA POLO CENTRO
26 a 30 de maio
MATRÍCULA POLO CENTRO
6 de setembro
3
XUÑO
MÉRCORES XOVES VENRES
7 8 9
SETEMBRO
MARTES MÉRCORES XOVES
12 13 14
CALENDARIO DAS PROBAS
CONVOCATORIA
ORDINARIA
CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
4
ESTRUTURA DAS PROBAS
PARTEOBRIGATORIA
HISTORIA
DE
ESPAÑA
LINGUA
ESPAÑOLA
E
LITERATURA II
LINGUA
GALEGA
E
LITERATURA II
PRIMEIRA
LINGUA
ESTRANXEIRA II
ING / FR / AL / IT / PORT
TRONCAL DE OPCIÓN CURSADA
- Matemáticas II
- Latín II
- Matemáticas Aplicad. II
- Fundamentos da Arte II
NOTA = MEDIA ARITMÉTICA DAS 5 MATERIAS
= 4,0 - 10,0 (Valor = 40%)
VALIDEZ = INDEFINIDA
PARTE OBRIGATORIA
PARTE VOLUNTARIA
OBXECTIVO: ACCESO Á UNIVERSIDADE NAU = NMB x 0.6 + NFO-ABAU x 0.4
5
PARTEVOLUNTARIA
MÁXIMO 4 MATERIAS (A ELECCIÓN DO ALUMNO/A)
MATERIAS DE OPCIÓN
- ARTES ESCÉNICAS - GREGO II
- BIOLOXÍA - HISTORIA DA ARTE
- CULTURA AUDIOVISUAL II - HISTORIA DA FILOSOFÍA
- DEBUXO TÉCNICO II - QUÍMICA
- DESEÑO - XEOGRAFÍA
- ECONOMÍA DA EMPRESA - XEOLOXÍA
- FÍSICA
TRONCAIS DE MODALIDADE
- FUNDAMENTOS DA ARTE II
- LATÍN II
- MATEMÁTICAS II
- MATEMÁTICAS APLICADAS CC.SS.
NOTA MÍNIMA EN CADA MATERIA = 5.0
VALIDEZ TEMPORAL: para o acceso nos 2 cursos seguintes á superación
OBXECTIVO: aumentar a Nota de Acceso (0 – 4 puntos)
6
XUÑO
Nº TOTAL
EXAMES
Nº EXAMES
REVISADOS
RECLAMACIÓN 2ª CORRECCIÓN
2014 65.558 11.197 17,0% 6.026 53,8% 5.171 46,1%
2015 66.679 10.796 16,0% 5.504 50,9% 5.292 49,1%
2016 69.417 11.894 17,1% 5.961 50,1% 5.933 49,9%
XUÑO RECLAMACIÓNS MODIFICACIÓN A ALZA DA NOTA MODIFICACIÓN A BAIXA DA NOTA
2014 6.026 400 7,0% 31 0,5%
2015 5.504 395 7,1% 31 0,6%
2016 5.961 248 4,1% 47 0,8%
XUÑO 2ª CORRECCIÓN MODIFICACIÓN A ALZA DA NOTA MODIFICACIÓN A BAIXA DA NOTA
2014 5.171 1.744 34,0% 963 19,0%
2015 5.292 1.901 35,9% 947 17,8%
2016 5.933 1.806 30,4% 858 14,5%
NOTAS E RECLAMACIÓN
PUBLICACIÓN = 16 de XUÑO PRAZO DE RECLAMACIÓN = 17 – 20 de XUÑO
7
8
LOMCE + ACCESO Á UNIVERSIDADE
ACCESO Á UNIVERSIDADE DENDE O BACHARELATO LOMCE (2017)
CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS
SOCIAIS
ARTES
TRONCAIS COMÚNS TRONCAIS COMÚNS TRONCAIS COMÚNS TRONCAIS COMÚNS
LINGUA CASTELÁN E
LITERATURA II
LINGUA CASTELÁN E
LITERATURA II
LINGUA CASTELÁN E
LITERATURA II
LINGUA CASTELÁN E
LITERATURA II
LINGUA GALEGA E
LITERATURA II
LINGUA GALEGA E
LITERATURA II
LINGUA GALEGA E
LITERATURA II
LINGUA GALEGA E
LITERATURA II
1ª LINGUA ESTRANXEIRA II 1ª LINGUA ESTRANXEIRA II 1ª LINGUA ESTRANXEIRA II 1ª LINGUA ESTRANXEIRA II
HISTORIA DE ESPAÑA (2º) HISTORIA DE ESPAÑA (2º) HISTORIA DE ESPAÑA (2º) HISTORIA DE ESPAÑA (2º)
TRONCAL DE
MODALIDADE
TRONCAL DE
MODALIDADE
TRONCAL DE
MODALIDADE
TRONCAL DE
MODALIDADE
MATEMÁTICAS II LATÍN II MATEMÁTICAS APLICADAS II FUNDAMENTOS DA ARTE II
TRONCAIS DE OPCIÓN TRONCAIS DE OPCIÓN TRONCAIS DE OPCIÓN TRONCAIS DE OPCIÓN
DEBUXO TÉCNICO II (2º) GREGO II (2º) GREGO II (2º) CULTURA AUDIOVISUAL II
(2º)
BIOLOXÍA (2º) ECONOMÍA DA EMPRESA
(2º)
ECONOMÍA DA EMPRESA
(2º)
ARTES ESCÉNICAS (2º)
FÍSICA (2º) XEOGRAFÍA (2º) XEOGRAFÍA (2º) DESEÑO (2º)
QUÍMICA (2º) HISTORIA DA ARTE (2º) HISTORIA DA ARTE (2º)
XEOLOXÍA (2º) HISTORIA DA FILOSOFÍA (2º) HISTORIA DA FILOSOFÍA (2º)
ESPECÍFICAS OU OPTATIVAS ESPECÍFICAS OU OPTATIVAS
ANÁLISE MUSICAL II FUNDAMENTOS DA ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN (2º)
DEBUXO ARTÍSTICO II HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA (2º)
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II IMAXE E SON (2º)
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN II TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN II
LOMCE + ACCESO Á UNIVERSIDADE
2ª LINGUA ESTRANXEIRA II CIENCIAS DA TERRA E MEDIOAMBIENTE (2º)
CIENCIAS DA TERRA E MEDIOAMBIENTE (2º) PSICOLOXÍA (2º)
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA
DEBUXO TÉCNICO II (non cursada )
HISTORIA DA FILOSOFÍA (non cursada)
TRONCAL II (non cursada)
NOTA: Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión
celebrada o 27/03/2017. PENDENTES DE APROBACIÓN POLOS RESPECTIVOS CONSELLOS DE GOBERNO DAS UNIVERSIDADES DO SUG.
1
PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE DA PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA
O ACCESO ÁS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS DE GRAO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA - Curso 2017 – 2018
RAMA GRAO
MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE
ArtesEscénicas
CulturaAudiovisualII
DebuxoTécnicoII
Deseño
EconomíadaEmpresa
GregoII
FundamentosdaArteII
HistoriadaArte
HistoriadaFilosofía
LatínII
MatemáticasAplicadas
ásCienciasSociais
Xeografía
ARTES
E
HUMANIDADES
Belas Artes 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Ciencias da Cultura e Difusión Cultural 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Español: Estudos Lingüísticos e Literarios 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Filoloxía Clásica 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Filosofía 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Historia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Historia da Arte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Humanidades 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Información e Documentación 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1
Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Lingua e Literatura Españolas 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Lingua e Literatura Galegas 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Lingua e Literatura Inglesas 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Linguas e Literaturas Modernas 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Linguas Estranxeiras 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Tradución e Interpretación 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Xeografía e Historia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
NOTA: Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión
celebrada o 27/03/2017. PENDENTES DE APROBACIÓN POLOS RESPECTIVOS CONSELLOS DE GOBERNO DAS UNIVERSIDADES DO SUG.
2
RAMA GRAO
MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE
Bioloxía
DebuxoTécnicoII
Física
MatemáticasII
Química
Xeoloxía
CIENCIAS
Bioloxía 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ciencias Ambientais 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
Ciencias do Mar 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1
Física 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Matemáticas 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Química 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
NOTA: Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión
celebrada o 27/03/2017. PENDENTES DE APROBACIÓN POLOS RESPECTIVOS CONSELLOS DE GOBERNO DAS UNIVERSIDADES DO SUG.
3
RAMA GRAO
MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE
Bioloxía
DebuxoTécnicoII
Física
MatemáticasII
Química
Xeoloxía
CIENCIAS
DA
SAÚDE
Enfermaría 0,2 0,1 0,2 0,2
Farmacia 0,2 0,2 0,2 0,2
Fisioterapia 0,2 0,1 0,1 0,2
Logopedia 0,2 0,2 0,2 0,2
Medicina 0,2 0,1 0,1 0,2
Nutrición Humana e Dietética 0,2 0,1 0,2 0,2
Odontoloxía 0,2 0,1 0,1 0,2
Óptica e Optometría 0,2 0,2 0,2 0,2
Podoloxía 0,2 0,2 0,2 0,2
Psicoloxía 0,2 0,1 0,1 0,1
Terapia Ocupacional 0,2 0,2 0,2 0,2
Veterinaria 0,2 0,2 0,2 0,2
NOTA: Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión
celebrada o 27/03/2017. PENDENTES DE APROBACIÓN POLOS RESPECTIVOS CONSELLOS DE GOBERNO DAS UNIVERSIDADES DO SUG.
4
RAMA GRAO
MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE
Bioloxía
DebuxoTécn.II
Deseño
Economíada
Empresa
Física
MatemáticasII
Química
Xeoloxía
ENXEÑARÍA
E
ARQUITECTURA
Arquitectura Técnica 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
Enxeñaría Aeroespacial 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Enxeñaría Agraria 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Enxeñaría Civil 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
Enxeñaría da Enerxía 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Enxeñaría de Obras Públicas 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Enxeñaría Eléctrica 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Enxeñaría en Organización Industrial 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Enxeñaría en Química Industrial 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Enxeñaría Forestal 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Enxeñaría Forestal e do Medio Natural 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Enxeñaría Informática 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Enxeñaría Mecánica 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Enxeñaría Naval e Oceánica 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Enxeñaría Química 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Enxeñaría en Xeomática e Topografía 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Estudos de Arquitectura 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
Náutica e Transporte Marítimo 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Tecnoloxía da Enxeñaría Civil 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
Tecnoloxías Mariñas 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
NOTA: Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión
celebrada o 27/03/2017. PENDENTES DE APROBACIÓN POLOS RESPECTIVOS CONSELLOS DE GOBERNO DAS UNIVERSIDADES DO SUG.
5
RAMA GRAO
MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE
ArtesEscénicas
Bioloxía
CulturaAudiovisualII
DebuxoTécnicoII
Deseño
EconomíadaEmpresa
Física
Fundament.daArteII
GregoII
HistoriadaArte
HistoriadaFilosofía
LatínII
MatemáticasII
MatemáticasAplicadas
asCienciasSociais
Química
Xeografía
CIENCIAS SOCIAIS
E
XURÍDICAS
Administración e Dirección de Empresas 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Ciencias da Actividade Física e do Deporte 0,2 0,2 0.2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0.2 0,2
Ciencia Política e da Administración 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Ciencias Empresariais 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Comercio 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Comunicación Audiovisual 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
Dereito 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Dirección e Xestión Pública 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Economía 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Educación Infantil 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Educación Primaria 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Educación Social 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Mestre en Educación Infantil 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Mestre en Educación Primaria 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Pedagoxía 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Publicidade e Relacións Públicas 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
Relacións Laborais e Recursos Humanos 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Socioloxía 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Traballo Social 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Turismo 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Xestión de Pequenas e Medianas Empresas 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Xeografía e Ordenación do Territorio 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Xornalismo 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
9
 PREINSCRICIÓN [A TRAVÉS DA APLICACIÓN INFORMÁTICA Nerta]
 VÁLIDA SÓ UNHA
 MÁXIMO 5 TITULACIÓNS DIFERENTES
 Nº de TITULACIÓNS
 MÁXIMO 10 SE HAI TITULACIÓNS REPETIDAS
 ORDE DE PREFERENCIA = FUNDAMENTAL
 INDICAR CORRECTAMENTE O CÓDIGO DA/S TITULACIÓN/S
PREINSCRICIÓN E ADMISIÓN
https://www.edu.xunta.es/nerta/PaxinaInicio.do
10
ABAU
ORDINARIA
PRAZOS
1º 11 12 13 14
XULLO2º 18 19 20 21
3º 26 27 28 31
4º 1 4 5 6
SETEMBRO5º 7 8 11 12
6º 19 20 21 22
EXTRA-
ORDINARIA
PRAZO
S
7º 6 9 10 11
OUTUBRO
8º 17 18 19 20
CALENDARIO DE MATRÍCULA
Publicación listaxe
convocados a matrícula
Datas de matrícula:
ata as 14:00 h.
11
12
13

Más contenido relacionado

Similar a ABAU 2017

Planificacincurso20010 2011-eso-ciclos-bachillerato-100525073828-phpapp02
Planificacincurso20010 2011-eso-ciclos-bachillerato-100525073828-phpapp02Planificacincurso20010 2011-eso-ciclos-bachillerato-100525073828-phpapp02
Planificacincurso20010 2011-eso-ciclos-bachillerato-100525073828-phpapp02Colegio Reina Sofía
 
Itinerarios del sistema educativo 2016 2017
Itinerarios del sistema educativo 2016 2017Itinerarios del sistema educativo 2016 2017
Itinerarios del sistema educativo 2016 2017Luis Antón
 
Ponderaciones materias universidad_2013_2014
Ponderaciones materias universidad_2013_2014Ponderaciones materias universidad_2013_2014
Ponderaciones materias universidad_2013_2014Susana Mateos Sanchez
 
Orientación académica y profesional 1º bachillerato
Orientación académica y profesional 1º bachilleratoOrientación académica y profesional 1º bachillerato
Orientación académica y profesional 1º bachilleratowebblasdeprado
 
Y despues de la ESO (12 13)
Y despues de la ESO (12 13)Y despues de la ESO (12 13)
Y despues de la ESO (12 13)Maite Adbeitia
 
Qué hacer después de la eso (javier)
Qué hacer después de la eso (javier)Qué hacer después de la eso (javier)
Qué hacer después de la eso (javier)IES Los Cantos
 

Similar a ABAU 2017 (20)

Plantilla 2015 primaria
Plantilla 2015 primaria Plantilla 2015 primaria
Plantilla 2015 primaria
 
2004 1 1
2004 1 12004 1 1
2004 1 1
 
Planificacincurso20010 2011-eso-ciclos-bachillerato-100525073828-phpapp02
Planificacincurso20010 2011-eso-ciclos-bachillerato-100525073828-phpapp02Planificacincurso20010 2011-eso-ciclos-bachillerato-100525073828-phpapp02
Planificacincurso20010 2011-eso-ciclos-bachillerato-100525073828-phpapp02
 
MODELOS EXAMEN SELECTIVITAT 04
MODELOS EXAMEN SELECTIVITAT 04MODELOS EXAMEN SELECTIVITAT 04
MODELOS EXAMEN SELECTIVITAT 04
 
Ponderacion univ madrid_14_15
Ponderacion univ madrid_14_15Ponderacion univ madrid_14_15
Ponderacion univ madrid_14_15
 
Ponderaciones 14 15
Ponderaciones 14 15Ponderaciones 14 15
Ponderaciones 14 15
 
Itinerarios del sistema educativo 2016 2017
Itinerarios del sistema educativo 2016 2017Itinerarios del sistema educativo 2016 2017
Itinerarios del sistema educativo 2016 2017
 
Ponderaciones 14 15
Ponderaciones 14 15Ponderaciones 14 15
Ponderaciones 14 15
 
2004 1 1
2004 1 12004 1 1
2004 1 1
 
Parámetros de ponderación
Parámetros de ponderaciónParámetros de ponderación
Parámetros de ponderación
 
Parametros lomce cas
Parametros lomce casParametros lomce cas
Parametros lomce cas
 
PresentacióN 3º E,S,O
PresentacióN 3º E,S,OPresentacióN 3º E,S,O
PresentacióN 3º E,S,O
 
Ponderaciones 15 16
Ponderaciones 15 16Ponderaciones 15 16
Ponderaciones 15 16
 
Ponderaciones materias universidad_2013_2014
Ponderaciones materias universidad_2013_2014Ponderaciones materias universidad_2013_2014
Ponderaciones materias universidad_2013_2014
 
Materias 1º BTO
Materias 1º BTOMaterias 1º BTO
Materias 1º BTO
 
Presen padres1718
Presen padres1718Presen padres1718
Presen padres1718
 
Evau 2017 2018
Evau 2017 2018Evau 2017 2018
Evau 2017 2018
 
Orientación académica y profesional 1º bachillerato
Orientación académica y profesional 1º bachilleratoOrientación académica y profesional 1º bachillerato
Orientación académica y profesional 1º bachillerato
 
Y despues de la ESO (12 13)
Y despues de la ESO (12 13)Y despues de la ESO (12 13)
Y despues de la ESO (12 13)
 
Qué hacer después de la eso (javier)
Qué hacer después de la eso (javier)Qué hacer después de la eso (javier)
Qué hacer después de la eso (javier)
 

Más de Loudes Otero

Diversidade sexual e de xénero
Diversidade sexual e de xéneroDiversidade sexual e de xénero
Diversidade sexual e de xéneroLoudes Otero
 
Diptico grado-paisaxe
Diptico grado-paisaxeDiptico grado-paisaxe
Diptico grado-paisaxeLoudes Otero
 
Grao en Enxeñaría Química
Grao en Enxeñaría QuímicaGrao en Enxeñaría Química
Grao en Enxeñaría QuímicaLoudes Otero
 
Grao en Arquitectura Técnica
Grao en Arquitectura TécnicaGrao en Arquitectura Técnica
Grao en Arquitectura TécnicaLoudes Otero
 
Vias para cualificacion_-_jesus_bujan
Vias para cualificacion_-_jesus_bujanVias para cualificacion_-_jesus_bujan
Vias para cualificacion_-_jesus_bujanLoudes Otero
 
Presentación diferentes
Presentación diferentesPresentación diferentes
Presentación diferentesLoudes Otero
 
Os parámetros de ponderación suman
Os parámetros de ponderación sumanOs parámetros de ponderación suman
Os parámetros de ponderación sumanLoudes Otero
 
Presentación 3º de eso
Presentación 3º de esoPresentación 3º de eso
Presentación 3º de esoLoudes Otero
 
Presentación 4º de eso
Presentación 4º de esoPresentación 4º de eso
Presentación 4º de esoLoudes Otero
 
Orientación 1º bach
Orientación 1º bachOrientación 1º bach
Orientación 1º bachLoudes Otero
 
Orientación 1º bach
Orientación 1º bachOrientación 1º bach
Orientación 1º bachLoudes Otero
 
Presentación 4º de eso
Presentación 4º de esoPresentación 4º de eso
Presentación 4º de esoLoudes Otero
 
Presentación 4º de eso
Presentación 4º de esoPresentación 4º de eso
Presentación 4º de esoLoudes Otero
 
Turismo empresariales
Turismo empresarialesTurismo empresariales
Turismo empresarialesLoudes Otero
 

Más de Loudes Otero (20)

Diversidade sexual e de xénero
Diversidade sexual e de xéneroDiversidade sexual e de xénero
Diversidade sexual e de xénero
 
Diptico grado-paisaxe
Diptico grado-paisaxeDiptico grado-paisaxe
Diptico grado-paisaxe
 
Grao en Enxeñaría Química
Grao en Enxeñaría QuímicaGrao en Enxeñaría Química
Grao en Enxeñaría Química
 
Grao en Arquitectura Técnica
Grao en Arquitectura TécnicaGrao en Arquitectura Técnica
Grao en Arquitectura Técnica
 
Vias para cualificacion_-_jesus_bujan
Vias para cualificacion_-_jesus_bujanVias para cualificacion_-_jesus_bujan
Vias para cualificacion_-_jesus_bujan
 
Rosalind franklin
Rosalind franklinRosalind franklin
Rosalind franklin
 
Presentación diferentes
Presentación diferentesPresentación diferentes
Presentación diferentes
 
Somos diferentes
Somos diferentesSomos diferentes
Somos diferentes
 
Os parámetros de ponderación suman
Os parámetros de ponderación sumanOs parámetros de ponderación suman
Os parámetros de ponderación suman
 
O paso á eso
O paso á eso O paso á eso
O paso á eso
 
Presentación 3º de eso
Presentación 3º de esoPresentación 3º de eso
Presentación 3º de eso
 
Presentación 4º de eso
Presentación 4º de esoPresentación 4º de eso
Presentación 4º de eso
 
Orientación 1º bach
Orientación 1º bachOrientación 1º bach
Orientación 1º bach
 
Orientación 1º bach
Orientación 1º bachOrientación 1º bach
Orientación 1º bach
 
Presentación 4º de eso
Presentación 4º de esoPresentación 4º de eso
Presentación 4º de eso
 
Presentación 4º de eso
Presentación 4º de esoPresentación 4º de eso
Presentación 4º de eso
 
Fisioterapia
FisioterapiaFisioterapia
Fisioterapia
 
Turismo empresariales
Turismo empresarialesTurismo empresariales
Turismo empresariales
 
Ebau
EbauEbau
Ebau
 
EBAU 2017
EBAU 2017EBAU 2017
EBAU 2017
 

Último

ACERTIJO SOPA DE LETRAS OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO SOPA DE LETRAS OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACERTIJO SOPA DE LETRAS OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO SOPA DE LETRAS OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLAJAVIER SOLIS NOYOLA
 
2. Entornos Virtuales de Aprendizaje.pptx
2. Entornos Virtuales de Aprendizaje.pptx2. Entornos Virtuales de Aprendizaje.pptx
2. Entornos Virtuales de Aprendizaje.pptxJunkotantik
 
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Aplicación del resumen como estrategia de fuen...
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Aplicación del resumen como estrategia de fuen...📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Aplicación del resumen como estrategia de fuen...
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Aplicación del resumen como estrategia de fuen...harolbustamante1
 
Análisis de los factores internos en una Organización
Análisis de los factores internos en una OrganizaciónAnálisis de los factores internos en una Organización
Análisis de los factores internos en una OrganizaciónJonathanCovena1
 
Comunidades Virtuales de Aprendizaje Caracteristicas.pptx
Comunidades Virtuales de Aprendizaje Caracteristicas.pptxComunidades Virtuales de Aprendizaje Caracteristicas.pptx
Comunidades Virtuales de Aprendizaje Caracteristicas.pptxJunkotantik
 
ANTOLOGIA COMPLETA ANITA LA ABEJITA PARA LA LECTOESCRITURA EN PRIMER GRADO.pdf
ANTOLOGIA COMPLETA ANITA LA ABEJITA PARA LA LECTOESCRITURA EN PRIMER GRADO.pdfANTOLOGIA COMPLETA ANITA LA ABEJITA PARA LA LECTOESCRITURA EN PRIMER GRADO.pdf
ANTOLOGIA COMPLETA ANITA LA ABEJITA PARA LA LECTOESCRITURA EN PRIMER GRADO.pdflvela1316
 
Análisis de la situación actual .La Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
Análisis de la situación actual .La Matriz de Perfil Competitivo (MPC)Análisis de la situación actual .La Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
Análisis de la situación actual .La Matriz de Perfil Competitivo (MPC)JonathanCovena1
 
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Redacción del texto argumentativo
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Redacción del texto argumentativo📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Redacción del texto argumentativo
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Redacción del texto argumentativoharolbustamante1
 
4ª SESION la misión santificadora del Espíritu Santo en la vida de la Iglesi...
4ª SESION la misión santificadora del Espíritu Santo en la vida de la Iglesi...4ª SESION la misión santificadora del Espíritu Santo en la vida de la Iglesi...
4ª SESION la misión santificadora del Espíritu Santo en la vida de la Iglesi...Reneeavia
 
2.15. Calendario Civico Escolar 2024.docx
2.15. Calendario Civico Escolar 2024.docx2.15. Calendario Civico Escolar 2024.docx
2.15. Calendario Civico Escolar 2024.docxCarlosEnriqueArgoteC
 
Tipologías de vínculos afectivos (grupo)
Tipologías de vínculos afectivos (grupo)Tipologías de vínculos afectivos (grupo)
Tipologías de vínculos afectivos (grupo)portafoliodigitalyos
 
Pasos para enviar una tarea en SIANET - sólo estudiantes.pdf
Pasos para enviar una tarea en SIANET - sólo estudiantes.pdfPasos para enviar una tarea en SIANET - sólo estudiantes.pdf
Pasos para enviar una tarea en SIANET - sólo estudiantes.pdfNELLYKATTY
 
Tema Identificar Relaciones y Casos de Uso 19-05-24.pdf
Tema Identificar Relaciones y Casos de Uso 19-05-24.pdfTema Identificar Relaciones y Casos de Uso 19-05-24.pdf
Tema Identificar Relaciones y Casos de Uso 19-05-24.pdfNoe Castillo
 
CONCLUSIONES DESCRIPTIVAS TIC que ayudaran a tus registrosdocx
CONCLUSIONES DESCRIPTIVAS TIC que ayudaran a tus registrosdocxCONCLUSIONES DESCRIPTIVAS TIC que ayudaran a tus registrosdocx
CONCLUSIONES DESCRIPTIVAS TIC que ayudaran a tus registrosdocxMarlynRocaOnofre
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES (4).pdf
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES (4).pdfRESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES (4).pdf
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES (4).pdfANEP - DETP
 
proyecto semana de los Jardines, actividades a realizar para resaltar esta fecha
proyecto semana de los Jardines, actividades a realizar para resaltar esta fechaproyecto semana de los Jardines, actividades a realizar para resaltar esta fecha
proyecto semana de los Jardines, actividades a realizar para resaltar esta fechanitoagurto67
 
Resumen Acuerdo 05 04 24.pdf por el que se rigen los Consejos Técnicos Escolares
Resumen Acuerdo 05 04 24.pdf por el que se rigen los Consejos Técnicos EscolaresResumen Acuerdo 05 04 24.pdf por el que se rigen los Consejos Técnicos Escolares
Resumen Acuerdo 05 04 24.pdf por el que se rigen los Consejos Técnicos EscolaresLluviaAliciaHernande
 

Último (20)

ACERTIJO SOPA DE LETRAS OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO SOPA DE LETRAS OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACERTIJO SOPA DE LETRAS OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO SOPA DE LETRAS OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
2. Entornos Virtuales de Aprendizaje.pptx
2. Entornos Virtuales de Aprendizaje.pptx2. Entornos Virtuales de Aprendizaje.pptx
2. Entornos Virtuales de Aprendizaje.pptx
 
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Aplicación del resumen como estrategia de fuen...
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Aplicación del resumen como estrategia de fuen...📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Aplicación del resumen como estrategia de fuen...
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Aplicación del resumen como estrategia de fuen...
 
Análisis de los factores internos en una Organización
Análisis de los factores internos en una OrganizaciónAnálisis de los factores internos en una Organización
Análisis de los factores internos en una Organización
 
Comunidades Virtuales de Aprendizaje Caracteristicas.pptx
Comunidades Virtuales de Aprendizaje Caracteristicas.pptxComunidades Virtuales de Aprendizaje Caracteristicas.pptx
Comunidades Virtuales de Aprendizaje Caracteristicas.pptx
 
Revista Faro Normalista 6, 18 de mayo 2024
Revista Faro Normalista 6, 18 de mayo 2024Revista Faro Normalista 6, 18 de mayo 2024
Revista Faro Normalista 6, 18 de mayo 2024
 
ANTOLOGIA COMPLETA ANITA LA ABEJITA PARA LA LECTOESCRITURA EN PRIMER GRADO.pdf
ANTOLOGIA COMPLETA ANITA LA ABEJITA PARA LA LECTOESCRITURA EN PRIMER GRADO.pdfANTOLOGIA COMPLETA ANITA LA ABEJITA PARA LA LECTOESCRITURA EN PRIMER GRADO.pdf
ANTOLOGIA COMPLETA ANITA LA ABEJITA PARA LA LECTOESCRITURA EN PRIMER GRADO.pdf
 
La historia de la vida estudiantil a 102 años de la fundación de las Normales...
La historia de la vida estudiantil a 102 años de la fundación de las Normales...La historia de la vida estudiantil a 102 años de la fundación de las Normales...
La historia de la vida estudiantil a 102 años de la fundación de las Normales...
 
Análisis de la situación actual .La Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
Análisis de la situación actual .La Matriz de Perfil Competitivo (MPC)Análisis de la situación actual .La Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
Análisis de la situación actual .La Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
 
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Redacción del texto argumentativo
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Redacción del texto argumentativo📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Redacción del texto argumentativo
📝 Semana 09 - Tema 01: Tarea - Redacción del texto argumentativo
 
4ª SESION la misión santificadora del Espíritu Santo en la vida de la Iglesi...
4ª SESION la misión santificadora del Espíritu Santo en la vida de la Iglesi...4ª SESION la misión santificadora del Espíritu Santo en la vida de la Iglesi...
4ª SESION la misión santificadora del Espíritu Santo en la vida de la Iglesi...
 
2.15. Calendario Civico Escolar 2024.docx
2.15. Calendario Civico Escolar 2024.docx2.15. Calendario Civico Escolar 2024.docx
2.15. Calendario Civico Escolar 2024.docx
 
Tipologías de vínculos afectivos (grupo)
Tipologías de vínculos afectivos (grupo)Tipologías de vínculos afectivos (grupo)
Tipologías de vínculos afectivos (grupo)
 
TRABAJO CON TRES O MAS FRACCIONES PARA NIÑOS
TRABAJO CON TRES O MAS FRACCIONES PARA NIÑOSTRABAJO CON TRES O MAS FRACCIONES PARA NIÑOS
TRABAJO CON TRES O MAS FRACCIONES PARA NIÑOS
 
Pasos para enviar una tarea en SIANET - sólo estudiantes.pdf
Pasos para enviar una tarea en SIANET - sólo estudiantes.pdfPasos para enviar una tarea en SIANET - sólo estudiantes.pdf
Pasos para enviar una tarea en SIANET - sólo estudiantes.pdf
 
Tema Identificar Relaciones y Casos de Uso 19-05-24.pdf
Tema Identificar Relaciones y Casos de Uso 19-05-24.pdfTema Identificar Relaciones y Casos de Uso 19-05-24.pdf
Tema Identificar Relaciones y Casos de Uso 19-05-24.pdf
 
CONCLUSIONES DESCRIPTIVAS TIC que ayudaran a tus registrosdocx
CONCLUSIONES DESCRIPTIVAS TIC que ayudaran a tus registrosdocxCONCLUSIONES DESCRIPTIVAS TIC que ayudaran a tus registrosdocx
CONCLUSIONES DESCRIPTIVAS TIC que ayudaran a tus registrosdocx
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES (4).pdf
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES (4).pdfRESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES (4).pdf
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES (4).pdf
 
proyecto semana de los Jardines, actividades a realizar para resaltar esta fecha
proyecto semana de los Jardines, actividades a realizar para resaltar esta fechaproyecto semana de los Jardines, actividades a realizar para resaltar esta fecha
proyecto semana de los Jardines, actividades a realizar para resaltar esta fecha
 
Resumen Acuerdo 05 04 24.pdf por el que se rigen los Consejos Técnicos Escolares
Resumen Acuerdo 05 04 24.pdf por el que se rigen los Consejos Técnicos EscolaresResumen Acuerdo 05 04 24.pdf por el que se rigen los Consejos Técnicos Escolares
Resumen Acuerdo 05 04 24.pdf por el que se rigen los Consejos Técnicos Escolares
 

ABAU 2017

 • 2. 1 ORDE ECD/1941/2016, de 22 de decembro, [BOE do 23 de decembro] pola que se desenvolven as características, o deseño e o contido da Avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade. DISPOSICIÓNS NORMATIVAS RESOLUCIÓN conxunta da Secretaria Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa do 21 de febreiro de 2017 pola que se ditan instrucións para a realización, no curso 2016/2017, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade para o curso 2017/2018. ORDE do 24 de marzo de 2011 [DOG do 4 de abril], pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e o proceso de admisión ás tres universidades do sistema universitario de Galicia.
 • 3. 2 C O N V O C A T O R I A S ORDINARIA EXTRAORDINARIA XUÑO SETEMBRO M A T R Í C U L A PREMATRÍCULA NO CENTRO PREMATRÍCULA NO CENTRO 23 a 26 de maio 5 de setembro MATRÍCULA POLO CENTRO 26 a 30 de maio MATRÍCULA POLO CENTRO 6 de setembro
 • 4. 3 XUÑO MÉRCORES XOVES VENRES 7 8 9 SETEMBRO MARTES MÉRCORES XOVES 12 13 14 CALENDARIO DAS PROBAS CONVOCATORIA ORDINARIA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
 • 5. 4 ESTRUTURA DAS PROBAS PARTEOBRIGATORIA HISTORIA DE ESPAÑA LINGUA ESPAÑOLA E LITERATURA II LINGUA GALEGA E LITERATURA II PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA II ING / FR / AL / IT / PORT TRONCAL DE OPCIÓN CURSADA - Matemáticas II - Latín II - Matemáticas Aplicad. II - Fundamentos da Arte II NOTA = MEDIA ARITMÉTICA DAS 5 MATERIAS = 4,0 - 10,0 (Valor = 40%) VALIDEZ = INDEFINIDA PARTE OBRIGATORIA PARTE VOLUNTARIA OBXECTIVO: ACCESO Á UNIVERSIDADE NAU = NMB x 0.6 + NFO-ABAU x 0.4
 • 6. 5 PARTEVOLUNTARIA MÁXIMO 4 MATERIAS (A ELECCIÓN DO ALUMNO/A) MATERIAS DE OPCIÓN - ARTES ESCÉNICAS - GREGO II - BIOLOXÍA - HISTORIA DA ARTE - CULTURA AUDIOVISUAL II - HISTORIA DA FILOSOFÍA - DEBUXO TÉCNICO II - QUÍMICA - DESEÑO - XEOGRAFÍA - ECONOMÍA DA EMPRESA - XEOLOXÍA - FÍSICA TRONCAIS DE MODALIDADE - FUNDAMENTOS DA ARTE II - LATÍN II - MATEMÁTICAS II - MATEMÁTICAS APLICADAS CC.SS. NOTA MÍNIMA EN CADA MATERIA = 5.0 VALIDEZ TEMPORAL: para o acceso nos 2 cursos seguintes á superación OBXECTIVO: aumentar a Nota de Acceso (0 – 4 puntos)
 • 7. 6 XUÑO Nº TOTAL EXAMES Nº EXAMES REVISADOS RECLAMACIÓN 2ª CORRECCIÓN 2014 65.558 11.197 17,0% 6.026 53,8% 5.171 46,1% 2015 66.679 10.796 16,0% 5.504 50,9% 5.292 49,1% 2016 69.417 11.894 17,1% 5.961 50,1% 5.933 49,9% XUÑO RECLAMACIÓNS MODIFICACIÓN A ALZA DA NOTA MODIFICACIÓN A BAIXA DA NOTA 2014 6.026 400 7,0% 31 0,5% 2015 5.504 395 7,1% 31 0,6% 2016 5.961 248 4,1% 47 0,8% XUÑO 2ª CORRECCIÓN MODIFICACIÓN A ALZA DA NOTA MODIFICACIÓN A BAIXA DA NOTA 2014 5.171 1.744 34,0% 963 19,0% 2015 5.292 1.901 35,9% 947 17,8% 2016 5.933 1.806 30,4% 858 14,5% NOTAS E RECLAMACIÓN PUBLICACIÓN = 16 de XUÑO PRAZO DE RECLAMACIÓN = 17 – 20 de XUÑO
 • 8. 7
 • 9. 8
 • 10. LOMCE + ACCESO Á UNIVERSIDADE ACCESO Á UNIVERSIDADE DENDE O BACHARELATO LOMCE (2017) CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS SOCIAIS ARTES TRONCAIS COMÚNS TRONCAIS COMÚNS TRONCAIS COMÚNS TRONCAIS COMÚNS LINGUA CASTELÁN E LITERATURA II LINGUA CASTELÁN E LITERATURA II LINGUA CASTELÁN E LITERATURA II LINGUA CASTELÁN E LITERATURA II LINGUA GALEGA E LITERATURA II LINGUA GALEGA E LITERATURA II LINGUA GALEGA E LITERATURA II LINGUA GALEGA E LITERATURA II 1ª LINGUA ESTRANXEIRA II 1ª LINGUA ESTRANXEIRA II 1ª LINGUA ESTRANXEIRA II 1ª LINGUA ESTRANXEIRA II HISTORIA DE ESPAÑA (2º) HISTORIA DE ESPAÑA (2º) HISTORIA DE ESPAÑA (2º) HISTORIA DE ESPAÑA (2º) TRONCAL DE MODALIDADE TRONCAL DE MODALIDADE TRONCAL DE MODALIDADE TRONCAL DE MODALIDADE MATEMÁTICAS II LATÍN II MATEMÁTICAS APLICADAS II FUNDAMENTOS DA ARTE II TRONCAIS DE OPCIÓN TRONCAIS DE OPCIÓN TRONCAIS DE OPCIÓN TRONCAIS DE OPCIÓN DEBUXO TÉCNICO II (2º) GREGO II (2º) GREGO II (2º) CULTURA AUDIOVISUAL II (2º) BIOLOXÍA (2º) ECONOMÍA DA EMPRESA (2º) ECONOMÍA DA EMPRESA (2º) ARTES ESCÉNICAS (2º) FÍSICA (2º) XEOGRAFÍA (2º) XEOGRAFÍA (2º) DESEÑO (2º) QUÍMICA (2º) HISTORIA DA ARTE (2º) HISTORIA DA ARTE (2º) XEOLOXÍA (2º) HISTORIA DA FILOSOFÍA (2º) HISTORIA DA FILOSOFÍA (2º) ESPECÍFICAS OU OPTATIVAS ESPECÍFICAS OU OPTATIVAS ANÁLISE MUSICAL II FUNDAMENTOS DA ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN (2º) DEBUXO ARTÍSTICO II HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA (2º) TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II IMAXE E SON (2º) TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN II TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN II
 • 11. LOMCE + ACCESO Á UNIVERSIDADE 2ª LINGUA ESTRANXEIRA II CIENCIAS DA TERRA E MEDIOAMBIENTE (2º) CIENCIAS DA TERRA E MEDIOAMBIENTE (2º) PSICOLOXÍA (2º) TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA DEBUXO TÉCNICO II (non cursada ) HISTORIA DA FILOSOFÍA (non cursada) TRONCAL II (non cursada)
 • 12. NOTA: Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión celebrada o 27/03/2017. PENDENTES DE APROBACIÓN POLOS RESPECTIVOS CONSELLOS DE GOBERNO DAS UNIVERSIDADES DO SUG. 1 PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE DA PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO ÁS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS DE GRAO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA - Curso 2017 – 2018 RAMA GRAO MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE ArtesEscénicas CulturaAudiovisualII DebuxoTécnicoII Deseño EconomíadaEmpresa GregoII FundamentosdaArteII HistoriadaArte HistoriadaFilosofía LatínII MatemáticasAplicadas ásCienciasSociais Xeografía ARTES E HUMANIDADES Belas Artes 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Ciencias da Cultura e Difusión Cultural 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Español: Estudos Lingüísticos e Literarios 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Filoloxía Clásica 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Filosofía 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Historia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Historia da Arte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Humanidades 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Información e Documentación 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Lingua e Literatura Españolas 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Lingua e Literatura Galegas 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Lingua e Literatura Inglesas 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Linguas e Literaturas Modernas 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Linguas Estranxeiras 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Tradución e Interpretación 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Xeografía e Historia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 • 13. NOTA: Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión celebrada o 27/03/2017. PENDENTES DE APROBACIÓN POLOS RESPECTIVOS CONSELLOS DE GOBERNO DAS UNIVERSIDADES DO SUG. 2 RAMA GRAO MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE Bioloxía DebuxoTécnicoII Física MatemáticasII Química Xeoloxía CIENCIAS Bioloxía 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Ciencias Ambientais 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 Ciencias do Mar 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 Física 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Matemáticas 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Química 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
 • 14. NOTA: Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión celebrada o 27/03/2017. PENDENTES DE APROBACIÓN POLOS RESPECTIVOS CONSELLOS DE GOBERNO DAS UNIVERSIDADES DO SUG. 3 RAMA GRAO MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE Bioloxía DebuxoTécnicoII Física MatemáticasII Química Xeoloxía CIENCIAS DA SAÚDE Enfermaría 0,2 0,1 0,2 0,2 Farmacia 0,2 0,2 0,2 0,2 Fisioterapia 0,2 0,1 0,1 0,2 Logopedia 0,2 0,2 0,2 0,2 Medicina 0,2 0,1 0,1 0,2 Nutrición Humana e Dietética 0,2 0,1 0,2 0,2 Odontoloxía 0,2 0,1 0,1 0,2 Óptica e Optometría 0,2 0,2 0,2 0,2 Podoloxía 0,2 0,2 0,2 0,2 Psicoloxía 0,2 0,1 0,1 0,1 Terapia Ocupacional 0,2 0,2 0,2 0,2 Veterinaria 0,2 0,2 0,2 0,2
 • 15. NOTA: Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión celebrada o 27/03/2017. PENDENTES DE APROBACIÓN POLOS RESPECTIVOS CONSELLOS DE GOBERNO DAS UNIVERSIDADES DO SUG. 4 RAMA GRAO MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE Bioloxía DebuxoTécn.II Deseño Economíada Empresa Física MatemáticasII Química Xeoloxía ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA Arquitectura Técnica 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Enxeñaría Aeroespacial 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Enxeñaría Agraria 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Enxeñaría Civil 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Enxeñaría da Enerxía 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría de Obras Públicas 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría Eléctrica 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría en Organización Industrial 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría en Química Industrial 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría Forestal 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría Forestal e do Medio Natural 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría Informática 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría Mecánica 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría Naval e Oceánica 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría Química 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Enxeñaría en Xeomática e Topografía 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 Estudos de Arquitectura 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Náutica e Transporte Marítimo 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Tecnoloxía da Enxeñaría Civil 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Tecnoloxías Mariñas 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
 • 16. NOTA: Ponderacións acordadas pola Secretaría Xeral de Universidades, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e CiUG, na reunión celebrada o 27/03/2017. PENDENTES DE APROBACIÓN POLOS RESPECTIVOS CONSELLOS DE GOBERNO DAS UNIVERSIDADES DO SUG. 5 RAMA GRAO MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE ArtesEscénicas Bioloxía CulturaAudiovisualII DebuxoTécnicoII Deseño EconomíadaEmpresa Física Fundament.daArteII GregoII HistoriadaArte HistoriadaFilosofía LatínII MatemáticasII MatemáticasAplicadas asCienciasSociais Química Xeografía CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS Administración e Dirección de Empresas 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Ciencias da Actividade Física e do Deporte 0,2 0,2 0.2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0.2 0,2 Ciencia Política e da Administración 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 Ciencias Empresariais 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Comercio 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Comunicación Audiovisual 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 Dereito 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Dirección e Xestión Pública 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Economía 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Educación Infantil 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Educación Primaria 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Educación Social 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Mestre en Educación Infantil 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Mestre en Educación Primaria 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Pedagoxía 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Publicidade e Relacións Públicas 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 Relacións Laborais e Recursos Humanos 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Socioloxía 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Traballo Social 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Turismo 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Xestión de Pequenas e Medianas Empresas 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Xeografía e Ordenación do Territorio 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Xornalismo 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
 • 17. 9  PREINSCRICIÓN [A TRAVÉS DA APLICACIÓN INFORMÁTICA Nerta]  VÁLIDA SÓ UNHA  MÁXIMO 5 TITULACIÓNS DIFERENTES  Nº de TITULACIÓNS  MÁXIMO 10 SE HAI TITULACIÓNS REPETIDAS  ORDE DE PREFERENCIA = FUNDAMENTAL  INDICAR CORRECTAMENTE O CÓDIGO DA/S TITULACIÓN/S PREINSCRICIÓN E ADMISIÓN https://www.edu.xunta.es/nerta/PaxinaInicio.do
 • 18. 10 ABAU ORDINARIA PRAZOS 1º 11 12 13 14 XULLO2º 18 19 20 21 3º 26 27 28 31 4º 1 4 5 6 SETEMBRO5º 7 8 11 12 6º 19 20 21 22 EXTRA- ORDINARIA PRAZO S 7º 6 9 10 11 OUTUBRO 8º 17 18 19 20 CALENDARIO DE MATRÍCULA Publicación listaxe convocados a matrícula Datas de matrícula: ata as 14:00 h.
 • 19. 11
 • 20. 12
 • 21. 13