SlideShare una empresa de Scribd logo

La Gaseta de LA CARETA - setembre 2010

Este documento resume la primera edición del boletín informativo de LA CARETA TEATRE, un colectivo de teatro amateur. En menos de 3 oraciones: LA CARETA TEATRE ha crecido de menos de 10 socios iniciales a más de 70 actualmente tras 6 años de trabajo. El boletín informa sobre las próximas actividades del colectivo como inscripciones a talleres, representaciones de Bodas de Sangre y una entrevista con la directora Femi Mate.

1 de 6
Descargar para leer sin conexión
Col—lectiu LA CARETA TEATRE Amateur                Nº 1 – SETEMBRE 2010Sumari                 Editorial
Inscripcions als tallers         El 5 d’agost del 2004, un grup d’amants del teatre es van reunir
                    per donar vida al que ara coneixem com LA CARETA TEATRE. Han
Bodas de Sangre             estat sis anys de lluita i de molts esforços que han obtingut els seus
                    resultats. Dels menys de 10 socis inicials, als més de 70 seguidors i
Entrevista a la Femi Mate        seguidores de l’entitat actuals que, gràcies al seu esforç,
                    dedicació i constància, fan que LA CARETA TEATRE vagi creixent
La Careta parla             dia a dia. De La Casa de Bernarda Alba estrenada al 2005, a la
                    representació portada a Londres. Sis anys de desitjos compartits i
Reunió socis setembre 2010
                    de vincles creats.

Grans frases                LA CARETA es fa gran i, amb ella, els seus membres, activitats i
                    tallers. Per aquesta raó, el Butlletí Informatiu de LA CARETA TEATRE
Avanç de la temporada
                    ofereix la possibilitat d’estar al dia de les darreres notícies de
                    l’entitat. Mes a mes, el Butlletí arribarà a les vostres bústies de
Sabies que…?
                    correu per informar-vos del nostre dia a dia.
Recomanem
                     Un any més, al Col—lectiu LA CARETA TEATRE Amateur organitzem
Passatemps               les activitats i tallers que seran els protagonistes de l’entitat durant
                    tot el curs. Per a aquesta temporada, hem incorporat diverses
                    novetats, entre les quals podem destacar el taller de teatre per a
                    adults, fruit de la demanda de molts pares i mares d’alumnes, i de
                    la reflexió de l’entitat de crear un espai pel gaudi de totes
                    aquelles persones que vulguin fer teatre, sense la necessitat de
                    representar una obra.

                     Pel que fa als tallers ja vigents, després de tres cursos, els petits
                    actors i actrius que van començar amb nosaltres, s’han
La Gaseta                començat a fer grans i tenen altres espectatives, altres desitjos i
Edició: LA CARETA Teatre        necessitats, per aquesta raó, el grup Theatrópolis, obre les seves
Coordinació i disseny: Jenny Silvente  portes de la mà del jovent de l’entitat.

Col—lectiu LA CARETA TEATRE       Què més ens espera aquest curs? Ni jo ho se. Cada dia és una
Rbla. Sant Jordi, núm. 2-4.       nova improvisació, amb nous personatges i nous conflictes. El
08291, Ripollet (Barcelona)
                    desenllaç l’anem escrivint entre tots i totes, amb les nostres
Telèfons: 677468904 | 690705997
Correu electrònic:           accions i els nostres granets de sorra.
lacaretateatre@yahoo.es
Pàgina web:                                           Jennifer Silvente
www.lacaretateatre.tk3.net                           Presidenta de LA CARETA TEATRE
La Gaseta de LA CARETA nº 1 (setembre 2010)


  INSCRIPCIONS PELS TALLERS DE TEATRE
 Els dies 17 i 18 de setembre, hi haurà inscripcions pels
      tallers infantils, juvenils i d’adults.
Aquest mes de setembre s’inicia el   Les inscripcions als tallers seran els     Els tallers començaran al mes
període d’inscripcions pels tallers   dies 17 i 18 de setembre            d’octubre. Per a més informació,
de teatre infantil, juvenil i per a   (divendres i dissabte), de 17,30 a       podeu enviar un correu electrònic
adults.                 20,00 hores, a la sala 10 del Centre      a lacareta-teatre@yahoo.es.
                    Cultural de Ripollet.
El taller per a adults és una
novetat, un taller experi-mental    El 17 de setembre està destinat als
                                             Recorda!
que ofereix un tast de les diferents  antics alumnes, i el dia 18, als
tècniques expressives i interpre-    nous.                      17 DE SETEMBRE
tatives perquè els alumnes puguin                            (Antics alumnes), de 17.30 a 20 h.
sortir de l’estrès provocat en el dia  Els tallers van dirigits a infants
a dia i gaudeixin de les possibi-    d’entre 4 i 12 anys; joves d’entre 12      18 DE SETEMBRE
litats expressives del seu propi cos.  i 18 anys; i adults. Segons           (Nous alumnes), de 17.30 a 20 h.
                    l’experiència i l’edat dels participa-
Els tallers infantils i juvenils    ran, estaran divi-dits en diferents
segueixen en la seva línia d’oferir   grups (Titelles, Mims, Arlequins,
diverses propostes interpretatives   Trovadors, Joglars, Vodevils, A-
per tal que puguin crear especta-    dults i Theatrópolis).
cles i representacions.
__________________________________________________________________________________________________


BODAS DE SANGRE
                    La representació va tenir molt         panyola a Londres i l’Institut Cer-
                    bona acollida per part del públic.       vantes.
                    La propera repre-sentació serà el
                                            Més info a la web de LA CARETA!
                    dia 24 de setembre, amb motiu de
                    les Festes del Pont Vell.


El dia 3 de juliol es va estrenar el
                    ---------------------------------------------
                                                 Representacions
darrer clàssic de Lorca que ha     Amb aquesta obra, un any més,
                                               24 setembre – Pont Vell
preparat LA CARETA TEATRE:       l’entitat viatja a Londres, per a           24 octubre – Sabadell
Bodas de sangre, dirigit per la Femi  representar-la al Theatro Technics,         6-7 desembre – Londres
Mate i interpretada per més d’una    de Camdem Town, amb la                 Gener - Barcelona
vintena d’actors i actrius.       col—laboració de l’Embaixada Es-           22 gener - Cerdanyola


                               2
La Gaseta de LA CARETA nº 1 (setembre 2010)


       ENTREVISTA A LA FEMI MATE
    Una de les fundadores de LA CARETA Teatre i
        directora de “Bodas de Sangre”
         La Femi va ser una de les socies       todas las edades. Hemos podido dar papeles a
         fundadores que l’any 2004 van        nuestros infantiles, júniors y adultos.
         donar forma a LA CARETA Teatre.
                               Las escenas poéticas suelen coincidir con las escenas
         Durant els darrers quatre anys, ha
                               coreografiadas. Marisa Castaño se ha encargado de las
         estat la presidenta de l’entitat i ha
                               coreografías y se ensayaron en la Sala de Música,
         dirigit obres com Sol—litud, Plomes i    mucho más amplia que nuestra sala de ensayo. A
         Ploms, La casa de Bernarda Alba, Cinco    nivel de decorado, es muy simple, totalmente
         horas con Mario… Per a aquesta        simbólico: tres sillas y una pequeña mesa. El vestuario
         temporada, la Femi ha dirigit Bodas     y maquillaje corrieron a cargo de Inma Rodríguez,
         de Sangre, un altre clàssic de Lorca,    como suele ser habitual y acertado. Todo el grupo ha
                               colaborado para el decorado, vestuario y el attrezzo.
que l’associació portarà a Londres al desembre
d’aquest any.                         ¿Cómo se valora la experiencia?
¿Cómo surgió el proyecto Bodas de Sangre?           Hemos tenido la oportunidad de hacer una obra
                               clásica con miembros de todas las edades. Tal y como
Teníamos ganas de dejar descansar LA BERNARDA y
                               ya se vió en "Un cuento para no dormir", a nivel de
hacer cosas nuevas. Como grupo se necesita ir         grupo esto es muy interesante y positivo. Es
cambiando y ampliando. Para Londres es siempre        importante que el grupo se vea como grupo, como un
interesante llevar una obra de Lorca y BODAS DE        conjunto. Los mayores enseñan y cuidan de los
SANGRE era la más adecuada. La idea se ha ido         pequeños y los pequeños aprenden de los mayores.
madurando desde hace tres años, cuando            Aunque a veces, son los mayores los que pueden
                               aprender de los pequeños.
precisamente en Londres, en el coloquio que hacemos
                               Manejar grupos tan grandes es complicado por
con el público tras la primera Bernarda que llevamos
                               cuestiones de horarios y disponibilidad, pero todos
allí, nos plantearon que volviéramos con BODAS DE       hemos puesto el mayor interés.
SANGRE. Hemos tenido que esperar a que el grupo
fuera más numeroso y el momento es ahora.           ¿Se volverá a Londres otro año con más Lorca?

¿Qué proceso se ha llevado en su montaje?           Sin duda. Lorca es el favorito para nuestro público
                               londinense. Estamos pensando en hacer una nueva
Dentro de la obra hay dos partes claramente          versión de LA BERNARDA, en donde aparezcan las 5
diferenciadas: la parte "real" (lo que podríamos llamar    hijas y las dos criadas. Esto significa que vamos a
las escenas en prosa) y la parte "poética" (las escenas    necesitar un par de actrices entre 25 y 35 años para los
en verso y donde aparecen personajes como La Luna       papeles de Amelia y Magdalena. Bueno, nos lo
y La Muerte).                         estamos pensando. Esto sería para Septiembre 2011.
Las escenas de texto se han ensayado combinando
actores y actrices con más o menos experiencia y con                   Entrevista de la Jenny Silvente
más o menos edad. En BODAS hay personajes de     VOLS ANUNCIAR-TE? Intercanvis, oferta de serveis… envia un mail a
    lacaretateatre@yahoo.es i digue’ns què vols que publiquem a LA GASETA.
                             3
La Gaseta de LA CARETA nº 1 (setembre 2010)               LA CARETA parla
               Aquest és el nom del       ens posaran al dia amb les darreres obres de la
               programa de ràdio de       cartellera municipal i provincial.
               l’entitat, que s’emet els
               segons dijous de cada, a     Tothom qui vulgui participar al programa, només cal
               Ripollet Ràdio (91.3 FM).     que es posi en contacte amb nosaltres a través del
               Durant una hora, mem-       correu electrònic de LA CARETA Teatre. La
               bres del col—lectiu, ofere-    col—laboració de tots i totes és important.
xien diferents informacions entorn al món de la cul-
tura i el teatre: la cartellera, activitats que organitza
LA CARETA TEATRE, entrevistes…                      La Cartellera, Malalts de Teatre,
                                     Caretades, l’Entre-vista… són
La novetat d’aquesta temporada és que agafa el relleu           algunes de les seccions del nou
en la presentació del programa la Jenny Silvente. Amb           programa LA CARETA Parla.
noves seccions i col—laboradors, continuarem escoltant
les veus de la Mª Carmen Muñoz i la Lola Prior, que
__________________________________________________________________________________________________


     REUNIÓ SOCIS SETEMBRE 2010
 La primera reunió de socis de la temporada tindrà lloc
   el divendres 1 d’octubre, a les vuit del vespre.
Al mes de Maig, els socis i sòcies del col—lectiu van      l’associació.    Per
                                               Divendres 1 d’octubre
reunir-se per primera vegada en una reunió           començar, s’han creat
informativa. Aquesta temporada, tornem a trobar-nos       set comités: vestuari i      A les 20 hores.
per a tractar temes d’organització de l’entitat, una      attrezzo;     tècnic;   Sala de LA CARETA.
entitat que temporada rere temporada va creixent i       publicitat; material i
necessita l’ajuda i col—laboració de tots els seus       manteni-ment; regidoria; publi-citat i producció; i
membres per tal de continuar endavant amb els seus       activitats. Els socis i sòcies de l’entitat po-den formar
projectes. Un dels temes que es van tractar a la reunió     part del comitè que més es relacioni amb els seus
del passat mes de maig (i que tornarà a tractar-se a      interessos i gustos.
l’octubre), és la constitució de “Comités Organitza-
tius”. La idea sorgeix de la necessitat d’ordenar els      A més a més, en aquesta reunió es presentarà el curs,
socis i sòcies per tal de promoure les activitats de      el funcionament dels tallers i els diferents projectes
                                que es tenen pensats per a la temporada 2010-2011.

__________________________________________________________________________________________________


              ‘L’errada no només és inevitable, sinó que és necessària.’

                                William Shakespeare, dramaturg
                              4
La Gaseta de LA CARETA nº 1 (setembre 2010)
   AVANÇ DE LA TEMPORADA 2010-2011
  Vols saber què estem preparant? Aquí tens un tastet!
A LA CARETA Teatre cada        analitzen els successos estranys    actrius del col—lectiu que vulguin.
temporada és diferent: noves      que ocorren en aquesta casa.      Durant la gal—la, es realitzarà el
activitats, nous projectes, noves                       sorteig de la rifa de LA CARETA
cares… A continuació us donem     Aquest any, els actors i actrius que  Teatre.
un tastet del que serà:        donaran   vida  als  diferents
                    personatges terrorífics seran, la   Theatrópolis
Passatge del terror          gran majoria, adults i membres
                    juvenils amb experiència en el     Amb aquest nom s’ha batejat el
        Aquest any tor-    tema. La resta de membres del     nou grup que estarà format pels
        nem als clàssics    col—lectiu podran amenitzar la     actors i actrius Júniors de LA
        de terror, una     festa al pati del Centre Cultural,   CARETA Teatre.
        mansió encantada    amb diferents propostes per a
        té tots els punts   passar la vetllada.
        de ser l’estrella de
        la Nit de les     Gal·la de cap d’any
        Ànimes     2010.
Amb idees extretes de cases      Una activitat que va tenir molt
encantades reals d’arreu del món,   d’èxit l’any passat, i que volem
                                       El seu debut, “Residence Sénil”
la història girarà entorn a una    repetir. Aquesta vegada, però,
                                       serà la primera representació que
investigació on especialistes en el  s’organitzarà a l’Auditori de
                                       portaran més enllà de Ripollet.
tema   (mediums,   científics…)  Ripollet i hi participaran tots els
                                       Molts ànims a tots i a totes!
                    alumnes dels tallers i els actors i__________________________________________________________________________________________________
                             Les representacions teatrals que es feien a
              la Grècia clàssica    duraven de sol a sol, i per això el públic
              portava de casa    seva alguna cosa per menjar. Quan
              l’acceptació popular de l’espectacle no era l’esperada, la primera
              reacció del respectable era llençar als actors allò que tingués més a
              mà, en aquest cas, menjar. D’aquí l’expressió de “llençar tomàquets”.
              Des de llavors, s’ha mantingut la frase, encara que només això; la
              intolerància del públic també es devia a què, a excepció dels grecs i
              romans, el públic presenciava les representacions, drets! La paciència
              era poca i els espectadors increpaven als actors; els quals responien a
              crits i al marge de l’obra. Sort que al segle XVIII van començar a
              col—locar-se bancs i els ànims es van calmar, en benefici de l’escena.
                               5
La Gaseta de LA CARETA nº 1 (setembre 2010)
               IMPRO SHOW
                     AL TEATRENEU
             Divertidíssima improvisació, un        PEL DAVANT I PEL
             espectacle diferent i únic que es va        DARRERA
              creant a partir de les idees dels
              assistents. Els actors i actrius no            AL TEATRE BORRÀS
               tenen guió, surten tal qual a
             l’escenari per anar creant històries  Pel davant i pel darrera” ens mostra la vida
              que, en realitat, són del públic.     d’uns actors que estan assajant i
                                 representant una comèdia que duu per títol
              Només durant el mes de setembre.   “Ya no sé donde tengo la sardina”. Aquí ni
                                 comença ni s’acaba tot en el moment de la
                                  representació; la vida entre bastidors, els
                                   embolics, els odis, les passions...es
                                 mantenen mentre dura la gira amb un final
El diumenge 3 d’octubre, a les 6 de la tarda, a veure “Pel            poc gloriós.
davant i pel darrera” al Teatre Borràs. Descomptes
                                 Si compres les entrades abans del 15 de setembre,
especials per a grups. Apunta’t abans del dia 10 de               et surten per 15 €!!
setembre a lacaretateatre@yahoo.es!!
                                    -Em sembla fill, que t’està
                                   afectant el Facebook! – Calla
                                    mare, escriu-m’ho al mur i
                                     llavors t’ho comento…

                                   Sabeu que li diu una fulla verda
                                      amb una fulla morada?
                                     -  Respira ,respira!

                                    -L’altre dia el meu gat va
                                       matar al teu gos.
                                    -Però què dius home? si el
                                    meu gos és un Rottweiler.
                                     -Ja, però el meu gat era
                                         hidràulic.

                                   Envia’ns els teus passatemps,
                                    tires còmiques, acudits… a
                                    lacaretateatre@yahoo.es.
                                    I els publicarem a la revista!


                           6

Recomendados

Mitusu Bilbao 2015-2016
Mitusu Bilbao 2015-2016Mitusu Bilbao 2015-2016
Mitusu Bilbao 2015-2016mitusu
 
Mitusu Bizkaia 2015-2016
Mitusu Bizkaia 2015-2016Mitusu Bizkaia 2015-2016
Mitusu Bizkaia 2015-2016mitusu
 
Catalogo XV Muestra Cine realizado por Mujeres. Huesca
Catalogo XV Muestra Cine realizado por Mujeres. HuescaCatalogo XV Muestra Cine realizado por Mujeres. Huesca
Catalogo XV Muestra Cine realizado por Mujeres. HuescaMuestra Cine Mujeres
 
Mitusu Bizkaia | 19-20
Mitusu Bizkaia | 19-20Mitusu Bizkaia | 19-20
Mitusu Bizkaia | 19-20mitusu
 
Triptico XV Muestra Cine realizado por Mujeres. HUESCA 2015
Triptico XV Muestra Cine realizado por Mujeres. HUESCA 2015Triptico XV Muestra Cine realizado por Mujeres. HUESCA 2015
Triptico XV Muestra Cine realizado por Mujeres. HUESCA 2015Muestra Cine Mujeres
 
Euskal Teatroa - Tàrregas 2014
Euskal Teatroa - Tàrregas 2014Euskal Teatroa - Tàrregas 2014
Euskal Teatroa - Tàrregas 2014Irekia - EJGV
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Respuesta p haruspices
Respuesta p haruspicesRespuesta p haruspices
Respuesta p haruspicesmiciudadreal
 
FETEN-Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Suplemento ARTEZ 178)
FETEN-Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Suplemento ARTEZ 178)FETEN-Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Suplemento ARTEZ 178)
FETEN-Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Suplemento ARTEZ 178)Artez Artes Escénicas
 
Programa Oficial XV FIT Cazorla
Programa Oficial XV FIT CazorlaPrograma Oficial XV FIT Cazorla
Programa Oficial XV FIT Cazorlagargorila
 
Evento programa festival-internacional_teatro_2011-cazorla-img-1
Evento programa festival-internacional_teatro_2011-cazorla-img-1Evento programa festival-internacional_teatro_2011-cazorla-img-1
Evento programa festival-internacional_teatro_2011-cazorla-img-1Jesús Díaz
 
Programa Completo FIT Cazorla 2011
Programa Completo FIT Cazorla 2011Programa Completo FIT Cazorla 2011
Programa Completo FIT Cazorla 2011gargorila
 
ARTEZ-Revista de las Artes Escénicas nº177
ARTEZ-Revista de las Artes Escénicas nº177ARTEZ-Revista de las Artes Escénicas nº177
ARTEZ-Revista de las Artes Escénicas nº177Artez Artes Escénicas
 
Tríptico XIV Muestra Cine Mujeres Huesca
Tríptico XIV Muestra Cine Mujeres HuescaTríptico XIV Muestra Cine Mujeres Huesca
Tríptico XIV Muestra Cine Mujeres HuescaMuestra Cine Mujeres
 
Boletín Las Alcublas nº 4
Boletín Las Alcublas nº 4Boletín Las Alcublas nº 4
Boletín Las Alcublas nº 4lasalcublas
 

La actualidad más candente (15)

Respuesta p haruspices
Respuesta p haruspicesRespuesta p haruspices
Respuesta p haruspices
 
FETEN-Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Suplemento ARTEZ 178)
FETEN-Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Suplemento ARTEZ 178)FETEN-Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Suplemento ARTEZ 178)
FETEN-Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Suplemento ARTEZ 178)
 
Programa Oficial XV FIT Cazorla
Programa Oficial XV FIT CazorlaPrograma Oficial XV FIT Cazorla
Programa Oficial XV FIT Cazorla
 
Evento programa festival-internacional_teatro_2011-cazorla-img-1
Evento programa festival-internacional_teatro_2011-cazorla-img-1Evento programa festival-internacional_teatro_2011-cazorla-img-1
Evento programa festival-internacional_teatro_2011-cazorla-img-1
 
Programa Completo FIT Cazorla 2011
Programa Completo FIT Cazorla 2011Programa Completo FIT Cazorla 2011
Programa Completo FIT Cazorla 2011
 
ARTEZ-Revista de las Artes Escénicas nº177
ARTEZ-Revista de las Artes Escénicas nº177ARTEZ-Revista de las Artes Escénicas nº177
ARTEZ-Revista de las Artes Escénicas nº177
 
Libro sede las Higueras versión 2012
Libro sede las Higueras versión 2012Libro sede las Higueras versión 2012
Libro sede las Higueras versión 2012
 
Tríptico XIV Muestra Cine Mujeres Huesca
Tríptico XIV Muestra Cine Mujeres HuescaTríptico XIV Muestra Cine Mujeres Huesca
Tríptico XIV Muestra Cine Mujeres Huesca
 
Entremes marzo
Entremes marzo Entremes marzo
Entremes marzo
 
Jordi Perdigó, prácticas en El Periódico de Catalunya (febrero/marzo 2013)
Jordi Perdigó, prácticas en El Periódico de Catalunya (febrero/marzo 2013)Jordi Perdigó, prácticas en El Periódico de Catalunya (febrero/marzo 2013)
Jordi Perdigó, prácticas en El Periódico de Catalunya (febrero/marzo 2013)
 
Boletín Las Alcublas nº 4
Boletín Las Alcublas nº 4Boletín Las Alcublas nº 4
Boletín Las Alcublas nº 4
 
La gaseta de la careta 02 octubre 2010
La gaseta de la careta 02  octubre 2010La gaseta de la careta 02  octubre 2010
La gaseta de la careta 02 octubre 2010
 
Programa navidad2012
Programa navidad2012Programa navidad2012
Programa navidad2012
 
Egitaraua
EgitarauaEgitaraua
Egitaraua
 
gozARTE infantil 2009-2010
gozARTE infantil 2009-2010gozARTE infantil 2009-2010
gozARTE infantil 2009-2010
 

Similar a La Gaseta de LA CARETA - setembre 2010

Euskal Teatroa Fira Tarrega 2013
Euskal Teatroa Fira Tarrega 2013Euskal Teatroa Fira Tarrega 2013
Euskal Teatroa Fira Tarrega 2013Irekia - EJGV
 
Mitusu bizkaia 18 19
Mitusu bizkaia 18 19Mitusu bizkaia 18 19
Mitusu bizkaia 18 19mitusu
 
M itusu bizkaia 17 18
M itusu bizkaia 17 18M itusu bizkaia 17 18
M itusu bizkaia 17 18mitusu
 
Mitusu bilbao 16 17 modif
Mitusu bilbao 16 17 modifMitusu bilbao 16 17 modif
Mitusu bilbao 16 17 modifmitusu
 
Catalogo teatro y danza para niños y jovenes
Catalogo teatro y danza para niños y jovenesCatalogo teatro y danza para niños y jovenes
Catalogo teatro y danza para niños y jovenesHablemos de la Infancia
 
Mitusu bizkaia 16 17
Mitusu bizkaia 16 17Mitusu bizkaia 16 17
Mitusu bizkaia 16 17mitusu
 
Tríptico contamos con vos 2
Tríptico contamos con vos 2Tríptico contamos con vos 2
Tríptico contamos con vos 2lucialedesma
 
Mitusu Programacion Bilbao
Mitusu Programacion BilbaoMitusu Programacion Bilbao
Mitusu Programacion BilbaoJuan García
 
Teatro de la sensacion dossier rio de luna 2014
Teatro de la sensacion dossier rio de luna 2014Teatro de la sensacion dossier rio de luna 2014
Teatro de la sensacion dossier rio de luna 2014Miguel Muñoz de Morales
 
Topic Magazine 1
Topic Magazine 1Topic Magazine 1
Topic Magazine 1Rafael Sol
 
Valoració activitats 1 r trimestre i programació 2n i er
Valoració activitats 1 r trimestre i programació 2n i erValoració activitats 1 r trimestre i programació 2n i er
Valoració activitats 1 r trimestre i programació 2n i erclarasoley
 
10.outubro folleto
10.outubro folleto10.outubro folleto
10.outubro folletosatelite1
 
Artes Escénicas Conde Duque 2013-2014
Artes Escénicas Conde Duque 2013-2014Artes Escénicas Conde Duque 2013-2014
Artes Escénicas Conde Duque 2013-2014Agathe Dessaux
 
Engrata informa reencontrarte
Engrata informa reencontrarteEngrata informa reencontrarte
Engrata informa reencontrarteEL Arbol Doble
 
Mitusu bilbao 18 19
Mitusu bilbao 18 19Mitusu bilbao 18 19
Mitusu bilbao 18 19mitusu
 
XVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y JÓVENES TEATRALIA
XVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y JÓVENES TEATRALIAXVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y JÓVENES TEATRALIA
XVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y JÓVENES TEATRALIAjuventudaytomadrid
 
Http _www.madrid.org_cs_satellite_blobcol=urldata&blobheader=application_pdf...
Http _www.madrid.org_cs_satellite_blobcol=urldata&blobheader=application_pdf...Http _www.madrid.org_cs_satellite_blobcol=urldata&blobheader=application_pdf...
Http _www.madrid.org_cs_satellite_blobcol=urldata&blobheader=application_pdf...SoniaMiCo
 
Mitusu Bilbao | 19-20
Mitusu Bilbao | 19-20Mitusu Bilbao | 19-20
Mitusu Bilbao | 19-20mitusu
 

Similar a La Gaseta de LA CARETA - setembre 2010 (20)

Euskal Teatroa Fira Tarrega 2013
Euskal Teatroa Fira Tarrega 2013Euskal Teatroa Fira Tarrega 2013
Euskal Teatroa Fira Tarrega 2013
 
Mitusu bizkaia 18 19
Mitusu bizkaia 18 19Mitusu bizkaia 18 19
Mitusu bizkaia 18 19
 
M itusu bizkaia 17 18
M itusu bizkaia 17 18M itusu bizkaia 17 18
M itusu bizkaia 17 18
 
Mitusu bilbao 16 17 modif
Mitusu bilbao 16 17 modifMitusu bilbao 16 17 modif
Mitusu bilbao 16 17 modif
 
Feten 2014
Feten 2014 Feten 2014
Feten 2014
 
Catalogo teatro y danza para niños y jovenes
Catalogo teatro y danza para niños y jovenesCatalogo teatro y danza para niños y jovenes
Catalogo teatro y danza para niños y jovenes
 
Mitusu bizkaia 16 17
Mitusu bizkaia 16 17Mitusu bizkaia 16 17
Mitusu bizkaia 16 17
 
Tríptico contamos con vos 2
Tríptico contamos con vos 2Tríptico contamos con vos 2
Tríptico contamos con vos 2
 
Mitusu Programacion Bilbao
Mitusu Programacion BilbaoMitusu Programacion Bilbao
Mitusu Programacion Bilbao
 
Teatro de la sensacion dossier rio de luna 2014
Teatro de la sensacion dossier rio de luna 2014Teatro de la sensacion dossier rio de luna 2014
Teatro de la sensacion dossier rio de luna 2014
 
Topic Magazine 1
Topic Magazine 1Topic Magazine 1
Topic Magazine 1
 
Valoració activitats 1 r trimestre i programació 2n i er
Valoració activitats 1 r trimestre i programació 2n i erValoració activitats 1 r trimestre i programació 2n i er
Valoració activitats 1 r trimestre i programació 2n i er
 
10.outubro folleto
10.outubro folleto10.outubro folleto
10.outubro folleto
 
Programa web
Programa webPrograma web
Programa web
 
Artes Escénicas Conde Duque 2013-2014
Artes Escénicas Conde Duque 2013-2014Artes Escénicas Conde Duque 2013-2014
Artes Escénicas Conde Duque 2013-2014
 
Engrata informa reencontrarte
Engrata informa reencontrarteEngrata informa reencontrarte
Engrata informa reencontrarte
 
Mitusu bilbao 18 19
Mitusu bilbao 18 19Mitusu bilbao 18 19
Mitusu bilbao 18 19
 
XVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y JÓVENES TEATRALIA
XVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y JÓVENES TEATRALIAXVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y JÓVENES TEATRALIA
XVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y JÓVENES TEATRALIA
 
Http _www.madrid.org_cs_satellite_blobcol=urldata&blobheader=application_pdf...
Http _www.madrid.org_cs_satellite_blobcol=urldata&blobheader=application_pdf...Http _www.madrid.org_cs_satellite_blobcol=urldata&blobheader=application_pdf...
Http _www.madrid.org_cs_satellite_blobcol=urldata&blobheader=application_pdf...
 
Mitusu Bilbao | 19-20
Mitusu Bilbao | 19-20Mitusu Bilbao | 19-20
Mitusu Bilbao | 19-20
 

Más de La Careta Teatre Col·lectiu

Persones que respiren i deixen respirar [Marta Graugès]
Persones que respiren i deixen respirar [Marta Graugès]Persones que respiren i deixen respirar [Marta Graugès]
Persones que respiren i deixen respirar [Marta Graugès]La Careta Teatre Col·lectiu
 
La participació del psicomotricista en el joc dels infants [Núria Franc i Dra...
La participació del psicomotricista en el joc dels infants [Núria Franc i Dra...La participació del psicomotricista en el joc dels infants [Núria Franc i Dra...
La participació del psicomotricista en el joc dels infants [Núria Franc i Dra...La Careta Teatre Col·lectiu
 
El moviment dels infants i la intervenció dels adults [Marta Graugés]
El moviment dels infants i la intervenció dels adults [Marta Graugés]El moviment dels infants i la intervenció dels adults [Marta Graugés]
El moviment dels infants i la intervenció dels adults [Marta Graugés]La Careta Teatre Col·lectiu
 
El cos té les seves raons meritxell bonàs i iolanda vives
El cos té les seves raons  meritxell bonàs i iolanda vivesEl cos té les seves raons  meritxell bonàs i iolanda vives
El cos té les seves raons meritxell bonàs i iolanda vivesLa Careta Teatre Col·lectiu
 
Informació sobre els tallers per a la temporada 2010-2011
Informació sobre els tallers per a la temporada 2010-2011Informació sobre els tallers per a la temporada 2010-2011
Informació sobre els tallers per a la temporada 2010-2011La Careta Teatre Col·lectiu
 
Presentació entitat i comitès de col·laboració
Presentació entitat i comitès de col·laboracióPresentació entitat i comitès de col·laboració
Presentació entitat i comitès de col·laboracióLa Careta Teatre Col·lectiu
 

Más de La Careta Teatre Col·lectiu (16)

La celestina
La celestinaLa celestina
La celestina
 
Fernando de Rojas
Fernando de RojasFernando de Rojas
Fernando de Rojas
 
La celestina contexto histórico
La celestina contexto históricoLa celestina contexto histórico
La celestina contexto histórico
 
Fernando de rojas
Fernando de rojasFernando de rojas
Fernando de rojas
 
Principis bàsics de lóczy [Marta Graugès]
Principis bàsics de lóczy [Marta Graugès]Principis bàsics de lóczy [Marta Graugès]
Principis bàsics de lóczy [Marta Graugès]
 
Persones que respiren i deixen respirar [Marta Graugès]
Persones que respiren i deixen respirar [Marta Graugès]Persones que respiren i deixen respirar [Marta Graugès]
Persones que respiren i deixen respirar [Marta Graugès]
 
Paraules justes [Marta Graugés]
Paraules justes [Marta Graugés]Paraules justes [Marta Graugés]
Paraules justes [Marta Graugés]
 
La participació del psicomotricista en el joc dels infants [Núria Franc i Dra...
La participació del psicomotricista en el joc dels infants [Núria Franc i Dra...La participació del psicomotricista en el joc dels infants [Núria Franc i Dra...
La participació del psicomotricista en el joc dels infants [Núria Franc i Dra...
 
El moviment dels infants i la intervenció dels adults [Marta Graugés]
El moviment dels infants i la intervenció dels adults [Marta Graugés]El moviment dels infants i la intervenció dels adults [Marta Graugés]
El moviment dels infants i la intervenció dels adults [Marta Graugés]
 
El joc dels nens és un art
El joc dels nens és un artEl joc dels nens és un art
El joc dels nens és un art
 
El cos té les seves raons meritxell bonàs i iolanda vives
El cos té les seves raons  meritxell bonàs i iolanda vivesEl cos té les seves raons  meritxell bonàs i iolanda vives
El cos té les seves raons meritxell bonàs i iolanda vives
 
S'aprèn amb llibres de text?
S'aprèn amb llibres de text?S'aprèn amb llibres de text?
S'aprèn amb llibres de text?
 
Informació sobre els tallers per a la temporada 2010-2011
Informació sobre els tallers per a la temporada 2010-2011Informació sobre els tallers per a la temporada 2010-2011
Informació sobre els tallers per a la temporada 2010-2011
 
Presentació la careta
Presentació la caretaPresentació la careta
Presentació la careta
 
Vocabulari teatral
Vocabulari teatralVocabulari teatral
Vocabulari teatral
 
Presentació entitat i comitès de col·laboració
Presentació entitat i comitès de col·laboracióPresentació entitat i comitès de col·laboració
Presentació entitat i comitès de col·laboració
 

La Gaseta de LA CARETA - setembre 2010

 • 1. Col—lectiu LA CARETA TEATRE Amateur Nº 1 – SETEMBRE 2010 Sumari Editorial Inscripcions als tallers El 5 d’agost del 2004, un grup d’amants del teatre es van reunir per donar vida al que ara coneixem com LA CARETA TEATRE. Han Bodas de Sangre estat sis anys de lluita i de molts esforços que han obtingut els seus resultats. Dels menys de 10 socis inicials, als més de 70 seguidors i Entrevista a la Femi Mate seguidores de l’entitat actuals que, gràcies al seu esforç, dedicació i constància, fan que LA CARETA TEATRE vagi creixent La Careta parla dia a dia. De La Casa de Bernarda Alba estrenada al 2005, a la representació portada a Londres. Sis anys de desitjos compartits i Reunió socis setembre 2010 de vincles creats. Grans frases LA CARETA es fa gran i, amb ella, els seus membres, activitats i tallers. Per aquesta raó, el Butlletí Informatiu de LA CARETA TEATRE Avanç de la temporada ofereix la possibilitat d’estar al dia de les darreres notícies de l’entitat. Mes a mes, el Butlletí arribarà a les vostres bústies de Sabies que…? correu per informar-vos del nostre dia a dia. Recomanem Un any més, al Col—lectiu LA CARETA TEATRE Amateur organitzem Passatemps les activitats i tallers que seran els protagonistes de l’entitat durant tot el curs. Per a aquesta temporada, hem incorporat diverses novetats, entre les quals podem destacar el taller de teatre per a adults, fruit de la demanda de molts pares i mares d’alumnes, i de la reflexió de l’entitat de crear un espai pel gaudi de totes aquelles persones que vulguin fer teatre, sense la necessitat de representar una obra. Pel que fa als tallers ja vigents, després de tres cursos, els petits actors i actrius que van començar amb nosaltres, s’han La Gaseta començat a fer grans i tenen altres espectatives, altres desitjos i Edició: LA CARETA Teatre necessitats, per aquesta raó, el grup Theatrópolis, obre les seves Coordinació i disseny: Jenny Silvente portes de la mà del jovent de l’entitat. Col—lectiu LA CARETA TEATRE Què més ens espera aquest curs? Ni jo ho se. Cada dia és una Rbla. Sant Jordi, núm. 2-4. nova improvisació, amb nous personatges i nous conflictes. El 08291, Ripollet (Barcelona) desenllaç l’anem escrivint entre tots i totes, amb les nostres Telèfons: 677468904 | 690705997 Correu electrònic: accions i els nostres granets de sorra. lacaretateatre@yahoo.es Pàgina web: Jennifer Silvente www.lacaretateatre.tk3.net Presidenta de LA CARETA TEATRE
 • 2. La Gaseta de LA CARETA nº 1 (setembre 2010) INSCRIPCIONS PELS TALLERS DE TEATRE Els dies 17 i 18 de setembre, hi haurà inscripcions pels tallers infantils, juvenils i d’adults. Aquest mes de setembre s’inicia el Les inscripcions als tallers seran els Els tallers començaran al mes període d’inscripcions pels tallers dies 17 i 18 de setembre d’octubre. Per a més informació, de teatre infantil, juvenil i per a (divendres i dissabte), de 17,30 a podeu enviar un correu electrònic adults. 20,00 hores, a la sala 10 del Centre a lacareta-teatre@yahoo.es. Cultural de Ripollet. El taller per a adults és una novetat, un taller experi-mental El 17 de setembre està destinat als Recorda! que ofereix un tast de les diferents antics alumnes, i el dia 18, als tècniques expressives i interpre- nous. 17 DE SETEMBRE tatives perquè els alumnes puguin (Antics alumnes), de 17.30 a 20 h. sortir de l’estrès provocat en el dia Els tallers van dirigits a infants a dia i gaudeixin de les possibi- d’entre 4 i 12 anys; joves d’entre 12 18 DE SETEMBRE litats expressives del seu propi cos. i 18 anys; i adults. Segons (Nous alumnes), de 17.30 a 20 h. l’experiència i l’edat dels participa- Els tallers infantils i juvenils ran, estaran divi-dits en diferents segueixen en la seva línia d’oferir grups (Titelles, Mims, Arlequins, diverses propostes interpretatives Trovadors, Joglars, Vodevils, A- per tal que puguin crear especta- dults i Theatrópolis). cles i representacions. __________________________________________________________________________________________________ BODAS DE SANGRE La representació va tenir molt panyola a Londres i l’Institut Cer- bona acollida per part del públic. vantes. La propera repre-sentació serà el Més info a la web de LA CARETA! dia 24 de setembre, amb motiu de les Festes del Pont Vell. El dia 3 de juliol es va estrenar el --------------------------------------------- Representacions darrer clàssic de Lorca que ha Amb aquesta obra, un any més, 24 setembre – Pont Vell preparat LA CARETA TEATRE: l’entitat viatja a Londres, per a 24 octubre – Sabadell Bodas de sangre, dirigit per la Femi representar-la al Theatro Technics, 6-7 desembre – Londres Mate i interpretada per més d’una de Camdem Town, amb la Gener - Barcelona vintena d’actors i actrius. col—laboració de l’Embaixada Es- 22 gener - Cerdanyola 2
 • 3. La Gaseta de LA CARETA nº 1 (setembre 2010) ENTREVISTA A LA FEMI MATE Una de les fundadores de LA CARETA Teatre i directora de “Bodas de Sangre” La Femi va ser una de les socies todas las edades. Hemos podido dar papeles a fundadores que l’any 2004 van nuestros infantiles, júniors y adultos. donar forma a LA CARETA Teatre. Las escenas poéticas suelen coincidir con las escenas Durant els darrers quatre anys, ha coreografiadas. Marisa Castaño se ha encargado de las estat la presidenta de l’entitat i ha coreografías y se ensayaron en la Sala de Música, dirigit obres com Sol—litud, Plomes i mucho más amplia que nuestra sala de ensayo. A Ploms, La casa de Bernarda Alba, Cinco nivel de decorado, es muy simple, totalmente horas con Mario… Per a aquesta simbólico: tres sillas y una pequeña mesa. El vestuario temporada, la Femi ha dirigit Bodas y maquillaje corrieron a cargo de Inma Rodríguez, de Sangre, un altre clàssic de Lorca, como suele ser habitual y acertado. Todo el grupo ha colaborado para el decorado, vestuario y el attrezzo. que l’associació portarà a Londres al desembre d’aquest any. ¿Cómo se valora la experiencia? ¿Cómo surgió el proyecto Bodas de Sangre? Hemos tenido la oportunidad de hacer una obra clásica con miembros de todas las edades. Tal y como Teníamos ganas de dejar descansar LA BERNARDA y ya se vió en "Un cuento para no dormir", a nivel de hacer cosas nuevas. Como grupo se necesita ir grupo esto es muy interesante y positivo. Es cambiando y ampliando. Para Londres es siempre importante que el grupo se vea como grupo, como un interesante llevar una obra de Lorca y BODAS DE conjunto. Los mayores enseñan y cuidan de los SANGRE era la más adecuada. La idea se ha ido pequeños y los pequeños aprenden de los mayores. madurando desde hace tres años, cuando Aunque a veces, son los mayores los que pueden aprender de los pequeños. precisamente en Londres, en el coloquio que hacemos Manejar grupos tan grandes es complicado por con el público tras la primera Bernarda que llevamos cuestiones de horarios y disponibilidad, pero todos allí, nos plantearon que volviéramos con BODAS DE hemos puesto el mayor interés. SANGRE. Hemos tenido que esperar a que el grupo fuera más numeroso y el momento es ahora. ¿Se volverá a Londres otro año con más Lorca? ¿Qué proceso se ha llevado en su montaje? Sin duda. Lorca es el favorito para nuestro público londinense. Estamos pensando en hacer una nueva Dentro de la obra hay dos partes claramente versión de LA BERNARDA, en donde aparezcan las 5 diferenciadas: la parte "real" (lo que podríamos llamar hijas y las dos criadas. Esto significa que vamos a las escenas en prosa) y la parte "poética" (las escenas necesitar un par de actrices entre 25 y 35 años para los en verso y donde aparecen personajes como La Luna papeles de Amelia y Magdalena. Bueno, nos lo y La Muerte). estamos pensando. Esto sería para Septiembre 2011. Las escenas de texto se han ensayado combinando actores y actrices con más o menos experiencia y con Entrevista de la Jenny Silvente más o menos edad. En BODAS hay personajes de VOLS ANUNCIAR-TE? Intercanvis, oferta de serveis… envia un mail a lacaretateatre@yahoo.es i digue’ns què vols que publiquem a LA GASETA. 3
 • 4. La Gaseta de LA CARETA nº 1 (setembre 2010) LA CARETA parla Aquest és el nom del ens posaran al dia amb les darreres obres de la programa de ràdio de cartellera municipal i provincial. l’entitat, que s’emet els segons dijous de cada, a Tothom qui vulgui participar al programa, només cal Ripollet Ràdio (91.3 FM). que es posi en contacte amb nosaltres a través del Durant una hora, mem- correu electrònic de LA CARETA Teatre. La bres del col—lectiu, ofere- col—laboració de tots i totes és important. xien diferents informacions entorn al món de la cul- tura i el teatre: la cartellera, activitats que organitza LA CARETA TEATRE, entrevistes… La Cartellera, Malalts de Teatre, Caretades, l’Entre-vista… són La novetat d’aquesta temporada és que agafa el relleu algunes de les seccions del nou en la presentació del programa la Jenny Silvente. Amb programa LA CARETA Parla. noves seccions i col—laboradors, continuarem escoltant les veus de la Mª Carmen Muñoz i la Lola Prior, que __________________________________________________________________________________________________ REUNIÓ SOCIS SETEMBRE 2010 La primera reunió de socis de la temporada tindrà lloc el divendres 1 d’octubre, a les vuit del vespre. Al mes de Maig, els socis i sòcies del col—lectiu van l’associació. Per Divendres 1 d’octubre reunir-se per primera vegada en una reunió començar, s’han creat informativa. Aquesta temporada, tornem a trobar-nos set comités: vestuari i A les 20 hores. per a tractar temes d’organització de l’entitat, una attrezzo; tècnic; Sala de LA CARETA. entitat que temporada rere temporada va creixent i publicitat; material i necessita l’ajuda i col—laboració de tots els seus manteni-ment; regidoria; publi-citat i producció; i membres per tal de continuar endavant amb els seus activitats. Els socis i sòcies de l’entitat po-den formar projectes. Un dels temes que es van tractar a la reunió part del comitè que més es relacioni amb els seus del passat mes de maig (i que tornarà a tractar-se a interessos i gustos. l’octubre), és la constitució de “Comités Organitza- tius”. La idea sorgeix de la necessitat d’ordenar els A més a més, en aquesta reunió es presentarà el curs, socis i sòcies per tal de promoure les activitats de el funcionament dels tallers i els diferents projectes que es tenen pensats per a la temporada 2010-2011. __________________________________________________________________________________________________ ‘L’errada no només és inevitable, sinó que és necessària.’ William Shakespeare, dramaturg 4
 • 5. La Gaseta de LA CARETA nº 1 (setembre 2010) AVANÇ DE LA TEMPORADA 2010-2011 Vols saber què estem preparant? Aquí tens un tastet! A LA CARETA Teatre cada analitzen els successos estranys actrius del col—lectiu que vulguin. temporada és diferent: noves que ocorren en aquesta casa. Durant la gal—la, es realitzarà el activitats, nous projectes, noves sorteig de la rifa de LA CARETA cares… A continuació us donem Aquest any, els actors i actrius que Teatre. un tastet del que serà: donaran vida als diferents personatges terrorífics seran, la Theatrópolis Passatge del terror gran majoria, adults i membres juvenils amb experiència en el Amb aquest nom s’ha batejat el Aquest any tor- tema. La resta de membres del nou grup que estarà format pels nem als clàssics col—lectiu podran amenitzar la actors i actrius Júniors de LA de terror, una festa al pati del Centre Cultural, CARETA Teatre. mansió encantada amb diferents propostes per a té tots els punts passar la vetllada. de ser l’estrella de la Nit de les Gal·la de cap d’any Ànimes 2010. Amb idees extretes de cases Una activitat que va tenir molt encantades reals d’arreu del món, d’èxit l’any passat, i que volem El seu debut, “Residence Sénil” la història girarà entorn a una repetir. Aquesta vegada, però, serà la primera representació que investigació on especialistes en el s’organitzarà a l’Auditori de portaran més enllà de Ripollet. tema (mediums, científics…) Ripollet i hi participaran tots els Molts ànims a tots i a totes! alumnes dels tallers i els actors i __________________________________________________________________________________________________ Les representacions teatrals que es feien a la Grècia clàssica duraven de sol a sol, i per això el públic portava de casa seva alguna cosa per menjar. Quan l’acceptació popular de l’espectacle no era l’esperada, la primera reacció del respectable era llençar als actors allò que tingués més a mà, en aquest cas, menjar. D’aquí l’expressió de “llençar tomàquets”. Des de llavors, s’ha mantingut la frase, encara que només això; la intolerància del públic també es devia a què, a excepció dels grecs i romans, el públic presenciava les representacions, drets! La paciència era poca i els espectadors increpaven als actors; els quals responien a crits i al marge de l’obra. Sort que al segle XVIII van començar a col—locar-se bancs i els ànims es van calmar, en benefici de l’escena. 5
 • 6. La Gaseta de LA CARETA nº 1 (setembre 2010) IMPRO SHOW AL TEATRENEU Divertidíssima improvisació, un PEL DAVANT I PEL espectacle diferent i únic que es va DARRERA creant a partir de les idees dels assistents. Els actors i actrius no AL TEATRE BORRÀS tenen guió, surten tal qual a l’escenari per anar creant històries Pel davant i pel darrera” ens mostra la vida que, en realitat, són del públic. d’uns actors que estan assajant i representant una comèdia que duu per títol Només durant el mes de setembre. “Ya no sé donde tengo la sardina”. Aquí ni comença ni s’acaba tot en el moment de la representació; la vida entre bastidors, els embolics, els odis, les passions...es mantenen mentre dura la gira amb un final El diumenge 3 d’octubre, a les 6 de la tarda, a veure “Pel poc gloriós. davant i pel darrera” al Teatre Borràs. Descomptes Si compres les entrades abans del 15 de setembre, especials per a grups. Apunta’t abans del dia 10 de et surten per 15 €!! setembre a lacaretateatre@yahoo.es!! -Em sembla fill, que t’està afectant el Facebook! – Calla mare, escriu-m’ho al mur i llavors t’ho comento… Sabeu que li diu una fulla verda amb una fulla morada? - Respira ,respira! -L’altre dia el meu gat va matar al teu gos. -Però què dius home? si el meu gos és un Rottweiler. -Ja, però el meu gat era hidràulic. Envia’ns els teus passatemps, tires còmiques, acudits… a lacaretateatre@yahoo.es. I els publicarem a la revista! 6