SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 21
Descargar para leer sin conexión
DIGITALITZEM LES ARRELS
DIG ITA LITZ E M LE S
                  AR R ELS Introducció        Introducció
 Contextualització
Justificació i
oportunitat         El projecte consisteix en un curs d’aprenentatge de creació de blocs per tal
 Anàlisi de necessitats  que els usuaris del Casal d’avis i àvies de Can Gaza d’Alella, al Maresme,
 Objectius
 Objectius específics
              escriguin les seves vivències, records i anècdotes i puguin penjar-hi
 Indicadors        fotografies de la seva vida. L’objectiu és poder aplegar tota la informació per
 Avaluació         fer-ne un recull de memòria històrica, i editar un llibre digital.
 Pla formatiu
 Pla de comunicació
 Pla de cooperació     Ubicació
 Pla treball en xarxa
 Planificació de tasques  El telecentre d’Alella està inoperatiu, per la qual cosa el projecte es
 Pressupost        desenvolupa al Casal d’avis i àvies de Can Gaza, prop del centre urbà.
 Desenvolupament i
implementació
 Avaluació
 Conclusions i resum
executiu
 Annexos
 Bibliografia
DIG ITA LITZ E M LE S
                  AR R ELS Introducció        Contextualització
 Contextualització
Justificació i
oportunitat         Alella és una població del Baix Maresme de poc més de 9 km2 de superfície i
 Anàlisi de necessitats  9.347 habitants. Es troba situada en segona línia de costa, a tocar del
 Objectius
 Objectius específics
              Masnou –amb qui forma la “ciutat real”-, a tan sols 200m de la platja.
 Indicadors
 Avaluació         És el típic poble de “dalt” de la comarca: amb un centre urbà relativament
 Pla formatiu       petit ubicat a cavall de dues rieres, i un seguit de barris residencials de baixa
 Pla de comunicació
              densitat esquitxats pels pendissos de la Serralada Litoral. Alella es troba
 Pla de cooperació
 Pla treball en xarxa   equidistant de Barcelona, de la qual n’és absolutament dependent, i de
 Planificació de tasques  Mataró, la teòrica capital comarcal.
 Pressupost
 Desenvolupament i     Públic potencial
implementació        Els destinataris del projecte es divideixen entre
 Avaluació
 Conclusions i resum    els directament vinculats al projecte –la gent
executiu          gran del Casal- i el públic al qual se’n farà
 Annexos          partícip un cop finalitzat el projecte: la
 Bibliografia       ciutadania, l’alumnat de l’Institut de
              secundària, els residents en llars d’avis i els
              usuaris de la biblioteca i el centre cultural.
DIG ITA LITZ E M LE S
                  AR R ELS Introducció        Justificació i oportunitat
 Contextualització
Justificació i
oportunitat         - Predisposició del col·lectiu ‘Cerquem les arrels’ i de la Biblioteca Municipal
 Anàlisi de necessitats  per reinterpretar en clau digital un vell projecte seu de treball
 Objectius
 Objectius específics
              intergeneracional i de recuperació de la memòria històrica local.
 Indicadors
 Avaluació         - Voluntat del telecentre i la regidoria de Serveis Socials d’estendre l’ús
 Pla formatiu       social de les TIC entre la gent gran i reduir-ne l’escletxa digital.
 Pla de comunicació
 Pla de cooperació
 Pla treball en xarxa   - Objectiu del telecentre i la regidoria d’Educació i l’equip directiu de
 Planificació de tasques  l’Institut per acostar i posar en contacte avis i joves.
 Pressupost
 Desenvolupament i     - Interès del telecentre per crear una xarxa de blocs de la gent gran.
implementació
 Avaluació
 Conclusions i resum
executiu
 Annexos
 Bibliografia
DIG ITA LITZ E M LE S
                  AR R ELS Introducció        Anàlisi de necessitats
 Contextualització
Justificació i
oportunitat         - A Alella hi viuen més de 1.200 persones majors de 64 anys amb una
 Anàlisi de necessitats  formació acadèmica i un nivell socioeconòmic superiors a la mitjana
 Objectius
 Objectius específics
              catalana.
 Indicadors
 Avaluació         - El Casal d’avis i àvies té 370 socis, alguns dels quals segueixen cursos
 Pla formatiu       d’iniciació a Internet i a la informàtica.
 Pla de comunicació
 Pla de cooperació
 Pla treball en xarxa   - El projecte aposta per l’alfabetització digital i la inclusió social de les
 Planificació de tasques  persones grans.
 Pressupost
 Desenvolupament i     - Complementàriament, el projecte advoca per la visualització social de la
implementació
 Avaluació         gent gran, la valorització de l’experiència viscuda i la intensificació del
 Conclusions i resum    contacte i l’aprenentatge intergeneracional.
executiu
 Annexos
 Bibliografia
DIG ITA LITZ E M LE S
                  AR R ELS Introducció        Objectius principals i secundaris
 Contextualització
Justificació i
oportunitat         • Combatre l’escletxa digital.
 Anàlisi de necessitats  • Formar i familiaritzar el col·lectiu de gent gran amb les TIC.
 Objectius
              • Fomentar la cohesió social i la coneixença entre les diverses entitats i
 Objectius específics
 Indicadors        actors del municipi.
 Avaluació         • Transmissió inter i intrageneracional del coneixement de la realitat i el
 Pla formatiu       context social local.
 Pla de comunicació    • Millorar la socialització de la ciutadania alellenca i, al mateix temps,
 Pla de cooperació
 Pla treball en xarxa   facilitar la integració dels nouvinguts a la població.
 Planificació de tasques  • Fer treball col·laboratiu entre els diversos participants.
 Pressupost        • Esperonar la creació d’una xarxa de blocs de la gent gran d’Alella
 Desenvolupament i     • Impulsar la creació d’una xarxa de blocs i experiències locals i/o comarcals
implementació
 Avaluació         sobre aquesta temàtica.
 Conclusions i resum
executiu
 Annexos
 Bibliografia
DIG ITA LITZ E M LE S
                  AR R ELS Introducció        Objectius específics
 Contextualització
Justificació i
oportunitat         Dels destinataris
 Anàlisi de necessitats  • Adquirir coneixements i habilitats per crear i gestionar blocs personals.
 Objectius
              • Adquirir els coneixements i habilitats bàsics per utilitzar un processador de
 Objectius específics
 Indicadors        textos, fer anar el correu electrònic i accedir al bloc de referència.
 Avaluació         • Difondre l’existència d’aquest projecte i les possibilitats d’interaccionar-hi i
 Pla formatiu       esdevenir-ne també protagonista.
 Pla de comunicació
 Pla de cooperació     Dels col·laboradors
 Pla treball en xarxa   •Adaptar la idea i el format originals de ‘Cerquem les arrels’ al nou escenari
 Planificació de tasques
 Pressupost
              per treure-li el màxim profit.
 Desenvolupament i     De la dinamitzadora del telecentre
implementació
 Avaluació
              • Iniciar, introduir i relacionar la gent gran en l´ús de les TIC
 Conclusions i resum    • Despertar i incentivar l’interès i la il·lusió de la gent gran per sentir-se
executiu          activa i, en certa manera, reconeguda, útil i valorada.
 Annexos          • Divulgar les finalitats i beneficis del projecte, i convidar altres col·lectius a
 Bibliografia
              afegir-s’hi, difondre’l i posar-lo en pràctica.
DIG ITA LITZ E M LE S
                  AR R ELS Introducció        Indicadors
 Contextualització
Justificació i
oportunitat         • Nombre de persones que segueixen el curs.
 Anàlisi de necessitats  • Nombre d’assistents a les xerrades posteriors.
 Objectius
              • Nombre posts i de comentaris publicats.
 Objectius específics
 Indicadors        • Nombre de blocs creats.
 Avaluació         • Ressò mediàtic de la iniciativa.
 Pla formatiu       • Nombre d’exemplars del llibre digital.
 Pla de comunicació    • Enquestes de satisfacció.
 Pla de cooperació
 Pla treball en xarxa   • Nombre de persones que han sol·licitat informació suplementària.
 Planificació de tasques  • Persones seguidores del bloc i de seguidors a través de Facebook.
 Pressupost        • Enquesta final: valoració dels usuaris.
 Desenvolupament i     • Entrevista: valoració dels col·laboradors.
implementació
 Avaluació
              • Valoració de la dinamitzadora del telecentre.
 Conclusions i resum    • Nivell d’actualització del contingut de cadascun dels blocs.
executiu          • Variació del nombre de blocs (increment i/o disminució).
 Annexos          • Evolució de la xarxa de blocs de la gent gran.
 Bibliografia
DIG ITA LITZ E M LE S
                  AR R ELS Introducció        Avaluació del projecte
 Contextualització
Justificació i
oportunitat         Per part dels usuaris
 Anàlisi de necessitats  Enquesta individual (tipus test) als usuaris dels cursos d’iniciació a la
 Objectius
 Objectius específics
              informàtica i a Internet per avaluar el curs i el grau de satisfacció del
 Indicadors        projecte.
 Avaluació
 Pla formatiu       Per part dels actors implicats
 Pla de comunicació
              Roda d’entrevistes individualitzades per valorar i copsar el nivell en el
 Pla de cooperació
 Pla treball en xarxa   compliment d’expectatives i el grau de satisfacció de cadascun d’ells, a
 Planificació de tasques  través del diàleg i d’un qüestionari obert.
 Pressupost
 Desenvolupament i     Per part de la dinamitzadora del telecentre
implementació
 Avaluació         Es realitzarà una valoració de conjunt, de la qual se n’inferiran unes
 Conclusions i resum    conclusions i unes propostes de millora.
executiu
 Annexos
 Bibliografia
DIG ITA LITZ E M LE S
                  AR R ELS Introducció        Pla formatiu
 Contextualització
Justificació i
oportunitat
 Anàlisi de necessitats  • Iniciació a Internet
 Objectius
              • Iniciació a la informàtica
 Objectius específics
 Indicadors        • Xerrada explicativa del projecte
 Avaluació
 Pla formatiu       • Taller de blocs
 Pla de comunicació
 Pla de cooperació     • Elaboració del llibre digital
 Pla treball en xarxa
 Planificació de tasques  • Presentació del resultat del projecte
 Pressupost
 Desenvolupament i
implementació
 Avaluació
 Conclusions i resum
executiu
 Annexos
 Bibliografia
DIG ITA LITZ E M LE S
                  AR R ELS Introducció        Pla de comunicació
 Contextualització
Justificació i
oportunitat         S’ha planificat una campanya amb el suport de l’equip de Comunicació de
 Anàlisi de necessitats  l’Ajuntament per informar del projecte a través de diversos canals:
 Objectius
 Objectius específics
 Indicadors        • Cartelleria
 Avaluació         • Correus electrònics
 Pla formatiu       • Presentacions públiques
 Pla de comunicació    • Facebook
 Pla de cooperació
 Pla treball en xarxa   • Publicitat al web i al butlletí municipal
 Planificació de tasques  • Bàner al web municipal
 Pressupost        • Bloc de seguiment
 Desenvolupament i     • Notes de premsa i publicació de notícies
implementació
 Avaluació
 Conclusions i resum
executiu
 Annexos
 Bibliografia
DIG ITA LITZ E M LE S
                  AR R ELS Introducció        Pla de cooperació entre entitats i col·lectius
 Contextualització
Justificació i
oportunitat         El projecte s’enceta amb els sis usuaris del curs d’Iniciació a Internet del
 Anàlisi de necessitats  Casal d’Avis, i els altres sis del curs d’Iniciació a la informàtica.
 Objectius
 Objectius específics
 Indicadors        Un cop activats els blocs personals i conclòs el llibre digital, es faran les
 Avaluació         presentacions públiques.
 Pla formatiu
 Pla de comunicació
              Aquestes presentacions obririen la porta a sumar al projecte noves veus: els
 Pla de cooperació
 Pla treball en xarxa   alumnes de l’Institut, els usuaris del ‘Taller de memòria’ de Serveis Socials i
 Planificació de tasques  els interns dels centres geriàtrics, d’una banda, i els avis i àvies residents a la
 Pressupost        població.
 Desenvolupament i
implementació
 Avaluació         Seguint aquesta estratègia s’aspira a depassar l’àmbit municipal i crear una
 Conclusions i resum    xarxa de blocs amb actors amb interessos similars d’altres localitats.
executiu
 Annexos
 Bibliografia
DIG ITA LITZ E M LE S
                  AR R ELS Introducció        Pla de teletreball i treball en xarxa
 Contextualització
Justificació i
oportunitat         S’aplicarà una estratègia de ‘bola de neu’, fonamentada en els avanços i la
 Anàlisi de necessitats  bona marxa d’un nucli impulsor molt reduït.
 Objectius
 Objectius específics
 Indicadors        El pla de teletreball té dos nivells:
 Avaluació
 Pla formatiu       a)L’intern o funcional: té per objecte comunicar amb els col·laboradors i de
 Pla de comunicació
              cara a coordinar el desenvolupament del projecte a través de l’Skype i l’e-
 Pla de cooperació
 Pla treball en xarxa   mail.
 Planificació de tasques
 Pressupost        a)L’extern o públic: amb la finalitat de donar a conèixer el projecte i a
 Desenvolupament i     interactuar-hi mitjançant el bloc general o de seguiment, el bloc personals
implementació
 Avaluació         dels alumnes i les xarxes socials.
 Conclusions i resum
executiu
 Annexos
 Bibliografia
DIG ITA LITZ E M LE S
                  AR R ELS Introducció        Planificació de tasques
 Contextualització
Justificació i
oportunitat         Novembre, desembre 09 i gener 2010
 Anàlisi de necessitats  Curs d’iniciació a la informàtica i Internet
 Objectius
 Objectius específics
 Indicadors        Febrer 2010
 Avaluació         Taller de blocs
 Pla formatiu
 Pla de comunicació
              Març 2010
 Pla de cooperació
 Pla treball en xarxa   Confecció del llibre digital
 Planificació de tasques
 Pressupost        Abril 2010
 Desenvolupament i     Presentació del llibre digital (pels volts de Sant Jordi)
implementació
 Avaluació
 Conclusions i resum
executiu
 Annexos
 Bibliografia
DIG ITA LITZ E M LE S
                  AR R ELS Introducció        Pressupost
 Contextualització
Justificació i
oportunitat                         TOTA L PR E S S U P OS T
 Anàlisi de necessitats
 Objectius
 Objectius específics   CONCEPTE                  DESPE ACTIUS
 Indicadors                              SES   DISPONIBLES
 Avaluació         Presentació llibre digital         200   0
 Pla formatiu       Cartells                  1 00  0
 Pla de comunicació    Ponents i presentacions           600   600
 Pla de cooperació     Honoraris dinamitzadora Casal dels avis   630   630
 Pla treball en xarxa   Honoraris dinamitzadora telecentre     350   350
 Planificació de tasques  Equip                    6400  6400
 Pressupost        Disseny i col·locació cartelleria      80   80
 Desenvolupament i     Destacat web i butlletí municipal      1 00  1 00
implementació        Disseny i col·locació del bàner       50   50
 Avaluació         Creació i enviament notes premsa      110   110
 Conclusions i resum    Manteniment i neteja            1 60  1 60
executiu          Material fungible              200   200
 Annexos          TOTA L                   8.980  8.680
 Bibliografia       TOTA L DE DE S P E S A           300 euros
DIG ITA LITZ E M LE S
                  AR R ELS Introducció        Desenvolupament i implementació
 Contextualització
Justificació i
oportunitat         Infraestructures
 Anàlisi de necessitats  • Casal d’avis Can Gaza
 Objectius
              • Sala polivalent de Can Lleonart
 Objectius específics
 Indicadors        • Biblioteca Ferrer i Guàrdia
 Avaluació         • Sala d’actes de l’Institut
 Pla formatiu
 Pla de comunicació
              Material fungible
 Pla de cooperació
 Pla treball en xarxa   • Material didàctic, cartells, fotocòpies...
 Planificació de tasques
 Pressupost        Recursos Humans
 Desenvolupament i     • Dinamitzadora del telecentre
implementació
 Avaluació
              • Dinamitzadora del Casal dels avis
 Conclusions i resum    • Directores de la Biblioteca i del Centre Cultural Can Lleonart
executiu          • Col·lectiu ‘Cerquem les arrels’
 Annexos          • Professora dels tallers de memòria
 Bibliografia

              IMPLEMENTACIÓ: http:digitalitzemlesarrels.blogspot.com
DIG ITA LITZ E M LE S
                  AR R ELS Introducció        Avaluació
 Contextualització
Justificació i
oportunitat         La proposta del projecte ha estat molt ben rebuda, tant per part dels avis i
 Anàlisi de necessitats  àvies com per part dels diversos agents que hi han prestat col·laboració.
 Objectius
 Objectius específics
 Indicadors        Pel que fa al pla formatiu, totes les classes han tingut la màxima
 Avaluació         participació, i en algun dels casos s’ha superat el topall d’indicadors
 Pla formatiu       proposat.
 Pla de comunicació
 Pla de cooperació
 Pla treball en xarxa   Quant als recursos, s’ha fet una recerca activa ja que no es podia afrontar
 Planificació de tasques  des de l’estructura –inexistent- del telecentre. S’ha cercat col·laboració
 Pressupost        externa i interna a l’Ajuntament.
 Desenvolupament i
implementació
 Avaluació         A data d’avui només s’ha realitzat una sessió del taller de blocs, que ha estat
 Conclusions i resum    ben acollida pels alumnes.
executiu
 Annexos          Per tal que tot surti segons la planificació de tasques, els curs de blocs es
 Bibliografia
              clourà a finals de febrer. Ara com ara, s’espera que hi hagi prou participació i
              prou posts publicats per poder confegir el llibre digital.
DIG ITA LITZ E M LE S
                  AR R ELS Introducció        Conclusions i resum executiu
 Contextualització
Justificació i
oportunitat         El projecte ha estat ben rebut per part dels participants i dels col·laboradors,
 Anàlisi de necessitats  que hi han fet aportacions valuoses.
 Objectius
 Objectius específics
 Indicadors        Les primeres trobades amb les entitats, col·laboradors i col·lectius han estat
 Avaluació         satisfactòries i molt productives.
 Pla formatiu
 Pla de comunicació
              Els grups d’avis i àvies d’informàtica i d’Internet han demostrat també una
 Pla de cooperació
 Pla treball en xarxa   actitud positiva.
 Planificació de tasques
 Pressupost        A nivell d’implementació, ja tenim plenament operatiu el bloc general, on és
 Desenvolupament i     possible seguir les evolucions del projecte, i alguns blocs personals.
implementació
 Avaluació
 Conclusions i resum
executiu
 Annexos
 Bibliografia
DIG ITA LITZ E M LE S
                  AR R ELS Introducció        Annexos
 Contextualització
Justificació i
oportunitat
 Anàlisi de necessitats  • Resum de les trobades i temes tractats
 Objectius
 Objectius específics
 Indicadors        • Llibres de la col·lecció ‘Cerquem les arrels’
 Avaluació
 Pla formatiu       • Evolució de la població / Censos homogeneïtzats.
 Pla de comunicació
 Pla de cooperació
 Pla treball en xarxa   • Material didàctic
 Planificació de tasques
 Pressupost        • Enquesta
 Desenvolupament i
implementació
 Avaluació
 Conclusions i resum
executiu
 Annexos
 Bibliografia
DIG ITA LITZ E M LE S
                  AR R ELS Introducció        Bibliografia i webgrafia
 Contextualització
Justificació i
oportunitat         Ajuntament d’Alella, Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Memòria
 Anàlisi de necessitats  informativa. Avanç de Pla.
 Objectius         http://www.alella2025.cat
 Objectius específics    
 Indicadors        Pla Estratègic Maresme 2015. Consell Comarcal del Maresme, 2005. [Data de consulta:
 Avaluació         20 de desembre 2009]
 Pla formatiu       http://www.maresme2015.net/docspla/estrategies/M2015_estrategies_def2007.pdf
 Pla de comunicació
               
 Pla de cooperació
 Pla treball en xarxa   Casas Culla, Rosa (2005). "Recordant...": projecte de la Biblioteca Ferrer i Guàrdia
 Planificació de tasques  d'Alella, recopilació de la memòria històrica local. BiD: textos universitaris de
 Pressupost        biblioteconomia i documentació; Núm.: 15 [Data de consulta: 20 de desembre 2009].
 Desenvolupament i
implementació        Blogger, [Data de l’última consulta: 3 de febrer de 2010]. www.blogger.com
 Avaluació          
 Conclusions i resum    Videotutorial; Com crear un bloc en 3 passos. [data de consulta: 20 de desembre 2009]
executiu          http://www.youtube.com/watch?v=tgg7oDPRCs8
 Annexos           
 Bibliografia       Nadeu Rota, Laura; Digitalitzem les arrels. [Data última consulta: 3 febrer 2010].
              http://digitalitzemlesarrels.blogspot.com
DIGITALITZEM LES ARRELS
 L a ura N a deu R ota
  
 Tutoria: Esther Subias Vallecillo
 Màster de dinam ització de les SIC
 ( UOC)
 Febrer 201 0

Más contenido relacionado

Destacado

Thdsjfjdisaf
ThdsjfjdisafThdsjfjdisaf
ThdsjfjdisafAlpha_Abz
 
Darulehsanpublicationsusa img001 (57)
Darulehsanpublicationsusa img001 (57)Darulehsanpublicationsusa img001 (57)
Darulehsanpublicationsusa img001 (57)canbereached
 
Conceptos básicos de proyectos informáticos
Conceptos básicos de proyectos informáticosConceptos básicos de proyectos informáticos
Conceptos básicos de proyectos informáticosLuis Guallpa
 
Pedido dos animais
Pedido dos animaisPedido dos animais
Pedido dos animaisArmin Caldas
 
Causas de la Primera Gurrea Mundial
Causas de la Primera Gurrea MundialCausas de la Primera Gurrea Mundial
Causas de la Primera Gurrea Mundialyanecita_22
 
Transplante Hepático
Transplante HepáticoTransplante Hepático
Transplante HepáticoOzimo Gama
 
Casos de abdomen
Casos de abdomenCasos de abdomen
Casos de abdomenmagaibarra
 
Anatomia Cirúrgica da Região Inguinal
Anatomia Cirúrgica da Região InguinalAnatomia Cirúrgica da Região Inguinal
Anatomia Cirúrgica da Região InguinalOzimo Gama
 

Destacado (13)

Thdsjfjdisaf
ThdsjfjdisafThdsjfjdisaf
Thdsjfjdisaf
 
Web 2.0
Web 2.0Web 2.0
Web 2.0
 
Darulehsanpublicationsusa img001 (57)
Darulehsanpublicationsusa img001 (57)Darulehsanpublicationsusa img001 (57)
Darulehsanpublicationsusa img001 (57)
 
Dsc06914
Dsc06914Dsc06914
Dsc06914
 
Conceptos básicos de proyectos informáticos
Conceptos básicos de proyectos informáticosConceptos básicos de proyectos informáticos
Conceptos básicos de proyectos informáticos
 
Emily Guillen
Emily GuillenEmily Guillen
Emily Guillen
 
Pedido dos animais
Pedido dos animaisPedido dos animais
Pedido dos animais
 
Causas de la Primera Gurrea Mundial
Causas de la Primera Gurrea MundialCausas de la Primera Gurrea Mundial
Causas de la Primera Gurrea Mundial
 
Transplante Hepático
Transplante HepáticoTransplante Hepático
Transplante Hepático
 
Fundamentos de redes
Fundamentos de redesFundamentos de redes
Fundamentos de redes
 
Casos de abdomen
Casos de abdomenCasos de abdomen
Casos de abdomen
 
Tumores periampulares hmc
Tumores periampulares hmcTumores periampulares hmc
Tumores periampulares hmc
 
Anatomia Cirúrgica da Região Inguinal
Anatomia Cirúrgica da Região InguinalAnatomia Cirúrgica da Região Inguinal
Anatomia Cirúrgica da Região Inguinal
 

Similar a Digitalitza les arrels

Estrategia de comunicación- Programa ConectaDEL
Estrategia de comunicación- Programa ConectaDELEstrategia de comunicación- Programa ConectaDEL
Estrategia de comunicación- Programa ConectaDELConectaDEL
 
M3 s4 matriz_tpack_para_el_diseño_de_actividades_mejorada (2)
M3 s4 matriz_tpack_para_el_diseño_de_actividades_mejorada (2)M3 s4 matriz_tpack_para_el_diseño_de_actividades_mejorada (2)
M3 s4 matriz_tpack_para_el_diseño_de_actividades_mejorada (2)Gloria Carvajal
 
Actividad 4 para el laboratorio 2
Actividad 4 para el laboratorio 2Actividad 4 para el laboratorio 2
Actividad 4 para el laboratorio 2NelsonLarin
 
PresentacióN Del Proyecto Ntic
PresentacióN Del Proyecto NticPresentacióN Del Proyecto Ntic
PresentacióN Del Proyecto NticFabrizio Cavero
 
Presentacin del-proyecto-ntic-1217285592696486-8
Presentacin del-proyecto-ntic-1217285592696486-8Presentacin del-proyecto-ntic-1217285592696486-8
Presentacin del-proyecto-ntic-1217285592696486-8Elsa Pilar Urrutia Urrutia
 
Que esproyecto.rtf
Que esproyecto.rtfQue esproyecto.rtf
Que esproyecto.rtfRockyxpl
 
Proyecto centinela
Proyecto centinelaProyecto centinela
Proyecto centinelaMonica Moron
 
Las TIC en el aprendizaje l2
Las TIC en el aprendizaje l2Las TIC en el aprendizaje l2
Las TIC en el aprendizaje l2Amaranta Gp
 
Proyecto Nuestro Pueblo, el antes y el despues
Proyecto Nuestro Pueblo, el antes y el despuesProyecto Nuestro Pueblo, el antes y el despues
Proyecto Nuestro Pueblo, el antes y el despuesguadalinfo.calicasas
 
La importancia de las tic´s en la vida cotidiana
La importancia de las tic´s en la vida cotidianaLa importancia de las tic´s en la vida cotidiana
La importancia de las tic´s en la vida cotidianaSantmont3
 
Aprender Tod@s 2013 en Escuela Técnica Vista Liinda (UTU)
Aprender Tod@s 2013 en Escuela Técnica Vista Liinda (UTU)Aprender Tod@s 2013 en Escuela Técnica Vista Liinda (UTU)
Aprender Tod@s 2013 en Escuela Técnica Vista Liinda (UTU)ANEP - DETP
 

Similar a Digitalitza les arrels (20)

Estrategia de comunicación- Programa ConectaDEL
Estrategia de comunicación- Programa ConectaDELEstrategia de comunicación- Programa ConectaDEL
Estrategia de comunicación- Programa ConectaDEL
 
M3 s4 matriz_tpack_para_el_diseño_de_actividades_mejorada (2)
M3 s4 matriz_tpack_para_el_diseño_de_actividades_mejorada (2)M3 s4 matriz_tpack_para_el_diseño_de_actividades_mejorada (2)
M3 s4 matriz_tpack_para_el_diseño_de_actividades_mejorada (2)
 
Ppt proyecto nuevo
Ppt proyecto nuevoPpt proyecto nuevo
Ppt proyecto nuevo
 
22213 p
22213 p22213 p
22213 p
 
22213 p
22213 p22213 p
22213 p
 
Jairo 17485
Jairo 17485Jairo 17485
Jairo 17485
 
Actividad 4 para el laboratorio 2
Actividad 4 para el laboratorio 2Actividad 4 para el laboratorio 2
Actividad 4 para el laboratorio 2
 
PresentacióN Del Proyecto Ntic
PresentacióN Del Proyecto NticPresentacióN Del Proyecto Ntic
PresentacióN Del Proyecto Ntic
 
Presentacin del-proyecto-ntic-1217285592696486-8
Presentacin del-proyecto-ntic-1217285592696486-8Presentacin del-proyecto-ntic-1217285592696486-8
Presentacin del-proyecto-ntic-1217285592696486-8
 
Clase 2
Clase 2 Clase 2
Clase 2
 
Presentacion conecta ahora
Presentacion conecta ahoraPresentacion conecta ahora
Presentacion conecta ahora
 
Ribie 2010
Ribie 2010Ribie 2010
Ribie 2010
 
Ribie 2010
Ribie 2010Ribie 2010
Ribie 2010
 
Que esproyecto.rtf
Que esproyecto.rtfQue esproyecto.rtf
Que esproyecto.rtf
 
Proyecto centinela
Proyecto centinelaProyecto centinela
Proyecto centinela
 
Las TIC en el aprendizaje l2
Las TIC en el aprendizaje l2Las TIC en el aprendizaje l2
Las TIC en el aprendizaje l2
 
Recursos educativos digitales
Recursos educativos digitalesRecursos educativos digitales
Recursos educativos digitales
 
Proyecto Nuestro Pueblo, el antes y el despues
Proyecto Nuestro Pueblo, el antes y el despuesProyecto Nuestro Pueblo, el antes y el despues
Proyecto Nuestro Pueblo, el antes y el despues
 
La importancia de las tic´s en la vida cotidiana
La importancia de las tic´s en la vida cotidianaLa importancia de las tic´s en la vida cotidiana
La importancia de las tic´s en la vida cotidiana
 
Aprender Tod@s 2013 en Escuela Técnica Vista Liinda (UTU)
Aprender Tod@s 2013 en Escuela Técnica Vista Liinda (UTU)Aprender Tod@s 2013 en Escuela Técnica Vista Liinda (UTU)
Aprender Tod@s 2013 en Escuela Técnica Vista Liinda (UTU)
 

Más de Xarxa Punt TIC

Presentació la meva salut
Presentació la meva salutPresentació la meva salut
Presentació la meva salutXarxa Punt TIC
 
Presentació instagram
Presentació instagramPresentació instagram
Presentació instagramXarxa Punt TIC
 
Presentació idcat mobil
Presentació idcat mobilPresentació idcat mobil
Presentació idcat mobilXarxa Punt TIC
 
Presentació correu electrònic
Presentació correu electrònicPresentació correu electrònic
Presentació correu electrònicXarxa Punt TIC
 
Llibre d'Estil (campanya #NegoCiberSegur)
Llibre d'Estil (campanya #NegoCiberSegur)Llibre d'Estil (campanya #NegoCiberSegur)
Llibre d'Estil (campanya #NegoCiberSegur)Xarxa Punt TIC
 
Campanya #NegoCiberSegur
Campanya #NegoCiberSegurCampanya #NegoCiberSegur
Campanya #NegoCiberSegurXarxa Punt TIC
 
Recull materials curs nous artesans
Recull materials curs nous artesansRecull materials curs nous artesans
Recull materials curs nous artesansXarxa Punt TIC
 
Presentació del Cibernàrium, formació tecnològica per a tothom
Presentació del Cibernàrium, formació tecnològica per a tothomPresentació del Cibernàrium, formació tecnològica per a tothom
Presentació del Cibernàrium, formació tecnològica per a tothomXarxa Punt TIC
 
'ExperiènciaLabGi!', un proyecto de innovación abierta en la empresa impulsad...
'ExperiènciaLabGi!', un proyecto de innovación abierta en la empresa impulsad...'ExperiènciaLabGi!', un proyecto de innovación abierta en la empresa impulsad...
'ExperiènciaLabGi!', un proyecto de innovación abierta en la empresa impulsad...Xarxa Punt TIC
 
Del dimoni i les pedres, projecte educatiu i comunitari del ajuntament de Pal...
Del dimoni i les pedres, projecte educatiu i comunitari del ajuntament de Pal...Del dimoni i les pedres, projecte educatiu i comunitari del ajuntament de Pal...
Del dimoni i les pedres, projecte educatiu i comunitari del ajuntament de Pal...Xarxa Punt TIC
 
El CTC – Centre Tecnològic i Comunitari de l’Ajuntament de Masquefa
El CTC – Centre Tecnològic i Comunitari de l’Ajuntament de MasquefaEl CTC – Centre Tecnològic i Comunitari de l’Ajuntament de Masquefa
El CTC – Centre Tecnològic i Comunitari de l’Ajuntament de MasquefaXarxa Punt TIC
 
Contribució de la Xarxa Punt TIC a la proposta de Carta de drets i responsabi...
Contribució de la Xarxa Punt TIC a la proposta de Carta de drets i responsabi...Contribució de la Xarxa Punt TIC a la proposta de Carta de drets i responsabi...
Contribució de la Xarxa Punt TIC a la proposta de Carta de drets i responsabi...Xarxa Punt TIC
 
El Cibernàrium, Formació tecnològica per a tothom
 El Cibernàrium, Formació tecnològica per a tothom El Cibernàrium, Formació tecnològica per a tothom
El Cibernàrium, Formació tecnològica per a tothomXarxa Punt TIC
 
Com està el pati! Presentació dels resultats de l'enquesta sobre la situació ...
Com està el pati! Presentació dels resultats de l'enquesta sobre la situació ...Com està el pati! Presentació dels resultats de l'enquesta sobre la situació ...
Com està el pati! Presentació dels resultats de l'enquesta sobre la situació ...Xarxa Punt TIC
 
Formació en realitat virtual i augmentada
Formació en realitat virtual i augmentadaFormació en realitat virtual i augmentada
Formació en realitat virtual i augmentadaXarxa Punt TIC
 
C0D1NC, coding for inclusion
C0D1NC, coding for inclusionC0D1NC, coding for inclusion
C0D1NC, coding for inclusionXarxa Punt TIC
 
Procés Participatiu “Construïm Òmnia del Futur”
Procés Participatiu “Construïm Òmnia del Futur”Procés Participatiu “Construïm Òmnia del Futur”
Procés Participatiu “Construïm Òmnia del Futur”Xarxa Punt TIC
 
Ponència Inaugural: Punt TIC i Ciutadania Digital. Artur Serra
Ponència Inaugural: Punt TIC i Ciutadania Digital. Artur SerraPonència Inaugural: Punt TIC i Ciutadania Digital. Artur Serra
Ponència Inaugural: Punt TIC i Ciutadania Digital. Artur SerraXarxa Punt TIC
 
X Jornada Punt TIC i Presó - Solucions 3D (2)
X Jornada Punt TIC i Presó - Solucions 3D (2)X Jornada Punt TIC i Presó - Solucions 3D (2)
X Jornada Punt TIC i Presó - Solucions 3D (2)Xarxa Punt TIC
 

Más de Xarxa Punt TIC (20)

Presentació la meva salut
Presentació la meva salutPresentació la meva salut
Presentació la meva salut
 
Presentació instagram
Presentació instagramPresentació instagram
Presentació instagram
 
Presentació idcat mobil
Presentació idcat mobilPresentació idcat mobil
Presentació idcat mobil
 
Presentació correu electrònic
Presentació correu electrònicPresentació correu electrònic
Presentació correu electrònic
 
Llibre d'Estil (campanya #NegoCiberSegur)
Llibre d'Estil (campanya #NegoCiberSegur)Llibre d'Estil (campanya #NegoCiberSegur)
Llibre d'Estil (campanya #NegoCiberSegur)
 
Campanya #NegoCiberSegur
Campanya #NegoCiberSegurCampanya #NegoCiberSegur
Campanya #NegoCiberSegur
 
Pla DonaTIC
Pla DonaTICPla DonaTIC
Pla DonaTIC
 
Recull materials curs nous artesans
Recull materials curs nous artesansRecull materials curs nous artesans
Recull materials curs nous artesans
 
Presentació del Cibernàrium, formació tecnològica per a tothom
Presentació del Cibernàrium, formació tecnològica per a tothomPresentació del Cibernàrium, formació tecnològica per a tothom
Presentació del Cibernàrium, formació tecnològica per a tothom
 
'ExperiènciaLabGi!', un proyecto de innovación abierta en la empresa impulsad...
'ExperiènciaLabGi!', un proyecto de innovación abierta en la empresa impulsad...'ExperiènciaLabGi!', un proyecto de innovación abierta en la empresa impulsad...
'ExperiènciaLabGi!', un proyecto de innovación abierta en la empresa impulsad...
 
Del dimoni i les pedres, projecte educatiu i comunitari del ajuntament de Pal...
Del dimoni i les pedres, projecte educatiu i comunitari del ajuntament de Pal...Del dimoni i les pedres, projecte educatiu i comunitari del ajuntament de Pal...
Del dimoni i les pedres, projecte educatiu i comunitari del ajuntament de Pal...
 
El CTC – Centre Tecnològic i Comunitari de l’Ajuntament de Masquefa
El CTC – Centre Tecnològic i Comunitari de l’Ajuntament de MasquefaEl CTC – Centre Tecnològic i Comunitari de l’Ajuntament de Masquefa
El CTC – Centre Tecnològic i Comunitari de l’Ajuntament de Masquefa
 
Contribució de la Xarxa Punt TIC a la proposta de Carta de drets i responsabi...
Contribució de la Xarxa Punt TIC a la proposta de Carta de drets i responsabi...Contribució de la Xarxa Punt TIC a la proposta de Carta de drets i responsabi...
Contribució de la Xarxa Punt TIC a la proposta de Carta de drets i responsabi...
 
El Cibernàrium, Formació tecnològica per a tothom
 El Cibernàrium, Formació tecnològica per a tothom El Cibernàrium, Formació tecnològica per a tothom
El Cibernàrium, Formació tecnològica per a tothom
 
Com està el pati! Presentació dels resultats de l'enquesta sobre la situació ...
Com està el pati! Presentació dels resultats de l'enquesta sobre la situació ...Com està el pati! Presentació dels resultats de l'enquesta sobre la situació ...
Com està el pati! Presentació dels resultats de l'enquesta sobre la situació ...
 
Formació en realitat virtual i augmentada
Formació en realitat virtual i augmentadaFormació en realitat virtual i augmentada
Formació en realitat virtual i augmentada
 
C0D1NC, coding for inclusion
C0D1NC, coding for inclusionC0D1NC, coding for inclusion
C0D1NC, coding for inclusion
 
Procés Participatiu “Construïm Òmnia del Futur”
Procés Participatiu “Construïm Òmnia del Futur”Procés Participatiu “Construïm Òmnia del Futur”
Procés Participatiu “Construïm Òmnia del Futur”
 
Ponència Inaugural: Punt TIC i Ciutadania Digital. Artur Serra
Ponència Inaugural: Punt TIC i Ciutadania Digital. Artur SerraPonència Inaugural: Punt TIC i Ciutadania Digital. Artur Serra
Ponència Inaugural: Punt TIC i Ciutadania Digital. Artur Serra
 
X Jornada Punt TIC i Presó - Solucions 3D (2)
X Jornada Punt TIC i Presó - Solucions 3D (2)X Jornada Punt TIC i Presó - Solucions 3D (2)
X Jornada Punt TIC i Presó - Solucions 3D (2)
 

Último

Técnicas de grabado y estampación : procesos y materiales
Técnicas de grabado y estampación : procesos y materialesTécnicas de grabado y estampación : procesos y materiales
Técnicas de grabado y estampación : procesos y materialesRaquel Martín Contreras
 
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdfRAMON EUSTAQUIO CARO BAYONA
 
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfEstrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfAlfredoRamirez953210
 
EDUCACION FISICA 1° PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docx
EDUCACION FISICA 1° PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docxEDUCACION FISICA 1° PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docx
EDUCACION FISICA 1° PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docxLuisAndersonPachasto
 
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdfFichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdfssuser50d1252
 
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdf
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdfsesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdf
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdfpatriciavsquezbecerr
 
Monitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptx
Monitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptxMonitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptx
Monitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptxJUANCARLOSAPARCANARE
 
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docx
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docxSecuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docx
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docxNataliaGonzalez619348
 
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...Angélica Soledad Vega Ramírez
 
periodico mural y sus partes y caracteristicas
periodico mural y sus partes y caracteristicasperiodico mural y sus partes y caracteristicas
periodico mural y sus partes y caracteristicas123yudy
 
3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx
3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx
3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsxJuanpm27
 
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO YESSENIA 933623393 NUEV...
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO YESSENIA 933623393 NUEV...IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO YESSENIA 933623393 NUEV...
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO YESSENIA 933623393 NUEV...YobanaZevallosSantil1
 
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdfFichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdfssuser50d1252
 
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdfMapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdfvictorbeltuce
 

Último (20)

Técnicas de grabado y estampación : procesos y materiales
Técnicas de grabado y estampación : procesos y materialesTécnicas de grabado y estampación : procesos y materiales
Técnicas de grabado y estampación : procesos y materiales
 
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
 
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfEstrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
 
EDUCACION FISICA 1° PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docx
EDUCACION FISICA 1° PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docxEDUCACION FISICA 1° PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docx
EDUCACION FISICA 1° PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docx
 
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdfFichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
 
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptxPPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
 
Earth Day Everyday 2024 54th anniversary
Earth Day Everyday 2024 54th anniversaryEarth Day Everyday 2024 54th anniversary
Earth Day Everyday 2024 54th anniversary
 
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdf
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdfsesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdf
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdf
 
Tema 7.- E-COMMERCE SISTEMAS DE INFORMACION.pdf
Tema 7.- E-COMMERCE SISTEMAS DE INFORMACION.pdfTema 7.- E-COMMERCE SISTEMAS DE INFORMACION.pdf
Tema 7.- E-COMMERCE SISTEMAS DE INFORMACION.pdf
 
Monitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptx
Monitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptxMonitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptx
Monitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptx
 
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docx
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docxSecuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docx
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docx
 
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS .
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS     .DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS     .
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS .
 
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
 
periodico mural y sus partes y caracteristicas
periodico mural y sus partes y caracteristicasperiodico mural y sus partes y caracteristicas
periodico mural y sus partes y caracteristicas
 
3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx
3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx
3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx
 
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO YESSENIA 933623393 NUEV...
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO YESSENIA 933623393 NUEV...IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO YESSENIA 933623393 NUEV...
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO YESSENIA 933623393 NUEV...
 
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdfFichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdf
 
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdfMapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
 
Sesión La luz brilla en la oscuridad.pdf
Sesión La luz brilla en la oscuridad.pdfSesión La luz brilla en la oscuridad.pdf
Sesión La luz brilla en la oscuridad.pdf
 
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptxAedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
 

Digitalitza les arrels

 • 2. DIG ITA LITZ E M LE S AR R ELS  Introducció Introducció  Contextualització Justificació i oportunitat El projecte consisteix en un curs d’aprenentatge de creació de blocs per tal  Anàlisi de necessitats que els usuaris del Casal d’avis i àvies de Can Gaza d’Alella, al Maresme,  Objectius  Objectius específics escriguin les seves vivències, records i anècdotes i puguin penjar-hi  Indicadors fotografies de la seva vida. L’objectiu és poder aplegar tota la informació per  Avaluació fer-ne un recull de memòria històrica, i editar un llibre digital.  Pla formatiu  Pla de comunicació  Pla de cooperació Ubicació  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques El telecentre d’Alella està inoperatiu, per la qual cosa el projecte es  Pressupost desenvolupa al Casal d’avis i àvies de Can Gaza, prop del centre urbà.  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia
 • 3. DIG ITA LITZ E M LE S AR R ELS  Introducció Contextualització  Contextualització Justificació i oportunitat Alella és una població del Baix Maresme de poc més de 9 km2 de superfície i  Anàlisi de necessitats 9.347 habitants. Es troba situada en segona línia de costa, a tocar del  Objectius  Objectius específics Masnou –amb qui forma la “ciutat real”-, a tan sols 200m de la platja.  Indicadors  Avaluació És el típic poble de “dalt” de la comarca: amb un centre urbà relativament  Pla formatiu petit ubicat a cavall de dues rieres, i un seguit de barris residencials de baixa  Pla de comunicació densitat esquitxats pels pendissos de la Serralada Litoral. Alella es troba  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa equidistant de Barcelona, de la qual n’és absolutament dependent, i de  Planificació de tasques Mataró, la teòrica capital comarcal.  Pressupost  Desenvolupament i Públic potencial implementació Els destinataris del projecte es divideixen entre  Avaluació  Conclusions i resum els directament vinculats al projecte –la gent executiu gran del Casal- i el públic al qual se’n farà  Annexos partícip un cop finalitzat el projecte: la  Bibliografia ciutadania, l’alumnat de l’Institut de secundària, els residents en llars d’avis i els usuaris de la biblioteca i el centre cultural.
 • 4. DIG ITA LITZ E M LE S AR R ELS  Introducció Justificació i oportunitat  Contextualització Justificació i oportunitat - Predisposició del col·lectiu ‘Cerquem les arrels’ i de la Biblioteca Municipal  Anàlisi de necessitats per reinterpretar en clau digital un vell projecte seu de treball  Objectius  Objectius específics intergeneracional i de recuperació de la memòria històrica local.  Indicadors  Avaluació - Voluntat del telecentre i la regidoria de Serveis Socials d’estendre l’ús  Pla formatiu social de les TIC entre la gent gran i reduir-ne l’escletxa digital.  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa - Objectiu del telecentre i la regidoria d’Educació i l’equip directiu de  Planificació de tasques l’Institut per acostar i posar en contacte avis i joves.  Pressupost  Desenvolupament i - Interès del telecentre per crear una xarxa de blocs de la gent gran. implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia
 • 5. DIG ITA LITZ E M LE S AR R ELS  Introducció Anàlisi de necessitats  Contextualització Justificació i oportunitat - A Alella hi viuen més de 1.200 persones majors de 64 anys amb una  Anàlisi de necessitats formació acadèmica i un nivell socioeconòmic superiors a la mitjana  Objectius  Objectius específics catalana.  Indicadors  Avaluació - El Casal d’avis i àvies té 370 socis, alguns dels quals segueixen cursos  Pla formatiu d’iniciació a Internet i a la informàtica.  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa - El projecte aposta per l’alfabetització digital i la inclusió social de les  Planificació de tasques persones grans.  Pressupost  Desenvolupament i - Complementàriament, el projecte advoca per la visualització social de la implementació  Avaluació gent gran, la valorització de l’experiència viscuda i la intensificació del  Conclusions i resum contacte i l’aprenentatge intergeneracional. executiu  Annexos  Bibliografia
 • 6. DIG ITA LITZ E M LE S AR R ELS  Introducció Objectius principals i secundaris  Contextualització Justificació i oportunitat • Combatre l’escletxa digital.  Anàlisi de necessitats • Formar i familiaritzar el col·lectiu de gent gran amb les TIC.  Objectius • Fomentar la cohesió social i la coneixença entre les diverses entitats i  Objectius específics  Indicadors actors del municipi.  Avaluació • Transmissió inter i intrageneracional del coneixement de la realitat i el  Pla formatiu context social local.  Pla de comunicació • Millorar la socialització de la ciutadania alellenca i, al mateix temps,  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa facilitar la integració dels nouvinguts a la població.  Planificació de tasques • Fer treball col·laboratiu entre els diversos participants.  Pressupost • Esperonar la creació d’una xarxa de blocs de la gent gran d’Alella  Desenvolupament i • Impulsar la creació d’una xarxa de blocs i experiències locals i/o comarcals implementació  Avaluació sobre aquesta temàtica.  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia
 • 7. DIG ITA LITZ E M LE S AR R ELS  Introducció Objectius específics  Contextualització Justificació i oportunitat Dels destinataris  Anàlisi de necessitats • Adquirir coneixements i habilitats per crear i gestionar blocs personals.  Objectius • Adquirir els coneixements i habilitats bàsics per utilitzar un processador de  Objectius específics  Indicadors textos, fer anar el correu electrònic i accedir al bloc de referència.  Avaluació • Difondre l’existència d’aquest projecte i les possibilitats d’interaccionar-hi i  Pla formatiu esdevenir-ne també protagonista.  Pla de comunicació  Pla de cooperació Dels col·laboradors  Pla treball en xarxa •Adaptar la idea i el format originals de ‘Cerquem les arrels’ al nou escenari  Planificació de tasques  Pressupost per treure-li el màxim profit.  Desenvolupament i De la dinamitzadora del telecentre implementació  Avaluació • Iniciar, introduir i relacionar la gent gran en l´ús de les TIC  Conclusions i resum • Despertar i incentivar l’interès i la il·lusió de la gent gran per sentir-se executiu activa i, en certa manera, reconeguda, útil i valorada.  Annexos • Divulgar les finalitats i beneficis del projecte, i convidar altres col·lectius a  Bibliografia afegir-s’hi, difondre’l i posar-lo en pràctica.
 • 8. DIG ITA LITZ E M LE S AR R ELS  Introducció Indicadors  Contextualització Justificació i oportunitat • Nombre de persones que segueixen el curs.  Anàlisi de necessitats • Nombre d’assistents a les xerrades posteriors.  Objectius • Nombre posts i de comentaris publicats.  Objectius específics  Indicadors • Nombre de blocs creats.  Avaluació • Ressò mediàtic de la iniciativa.  Pla formatiu • Nombre d’exemplars del llibre digital.  Pla de comunicació • Enquestes de satisfacció.  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa • Nombre de persones que han sol·licitat informació suplementària.  Planificació de tasques • Persones seguidores del bloc i de seguidors a través de Facebook.  Pressupost • Enquesta final: valoració dels usuaris.  Desenvolupament i • Entrevista: valoració dels col·laboradors. implementació  Avaluació • Valoració de la dinamitzadora del telecentre.  Conclusions i resum • Nivell d’actualització del contingut de cadascun dels blocs. executiu • Variació del nombre de blocs (increment i/o disminució).  Annexos • Evolució de la xarxa de blocs de la gent gran.  Bibliografia
 • 9. DIG ITA LITZ E M LE S AR R ELS  Introducció Avaluació del projecte  Contextualització Justificació i oportunitat Per part dels usuaris  Anàlisi de necessitats Enquesta individual (tipus test) als usuaris dels cursos d’iniciació a la  Objectius  Objectius específics informàtica i a Internet per avaluar el curs i el grau de satisfacció del  Indicadors projecte.  Avaluació  Pla formatiu Per part dels actors implicats  Pla de comunicació Roda d’entrevistes individualitzades per valorar i copsar el nivell en el  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa compliment d’expectatives i el grau de satisfacció de cadascun d’ells, a  Planificació de tasques través del diàleg i d’un qüestionari obert.  Pressupost  Desenvolupament i Per part de la dinamitzadora del telecentre implementació  Avaluació Es realitzarà una valoració de conjunt, de la qual se n’inferiran unes  Conclusions i resum conclusions i unes propostes de millora. executiu  Annexos  Bibliografia
 • 10. DIG ITA LITZ E M LE S AR R ELS  Introducció Pla formatiu  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats • Iniciació a Internet  Objectius • Iniciació a la informàtica  Objectius específics  Indicadors • Xerrada explicativa del projecte  Avaluació  Pla formatiu • Taller de blocs  Pla de comunicació  Pla de cooperació • Elaboració del llibre digital  Pla treball en xarxa  Planificació de tasques • Presentació del resultat del projecte  Pressupost  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia
 • 11. DIG ITA LITZ E M LE S AR R ELS  Introducció Pla de comunicació  Contextualització Justificació i oportunitat S’ha planificat una campanya amb el suport de l’equip de Comunicació de  Anàlisi de necessitats l’Ajuntament per informar del projecte a través de diversos canals:  Objectius  Objectius específics  Indicadors • Cartelleria  Avaluació • Correus electrònics  Pla formatiu • Presentacions públiques  Pla de comunicació • Facebook  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa • Publicitat al web i al butlletí municipal  Planificació de tasques • Bàner al web municipal  Pressupost • Bloc de seguiment  Desenvolupament i • Notes de premsa i publicació de notícies implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia
 • 12. DIG ITA LITZ E M LE S AR R ELS  Introducció Pla de cooperació entre entitats i col·lectius  Contextualització Justificació i oportunitat El projecte s’enceta amb els sis usuaris del curs d’Iniciació a Internet del  Anàlisi de necessitats Casal d’Avis, i els altres sis del curs d’Iniciació a la informàtica.  Objectius  Objectius específics  Indicadors Un cop activats els blocs personals i conclòs el llibre digital, es faran les  Avaluació presentacions públiques.  Pla formatiu  Pla de comunicació Aquestes presentacions obririen la porta a sumar al projecte noves veus: els  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa alumnes de l’Institut, els usuaris del ‘Taller de memòria’ de Serveis Socials i  Planificació de tasques els interns dels centres geriàtrics, d’una banda, i els avis i àvies residents a la  Pressupost població.  Desenvolupament i implementació  Avaluació Seguint aquesta estratègia s’aspira a depassar l’àmbit municipal i crear una  Conclusions i resum xarxa de blocs amb actors amb interessos similars d’altres localitats. executiu  Annexos  Bibliografia
 • 13. DIG ITA LITZ E M LE S AR R ELS  Introducció Pla de teletreball i treball en xarxa  Contextualització Justificació i oportunitat S’aplicarà una estratègia de ‘bola de neu’, fonamentada en els avanços i la  Anàlisi de necessitats bona marxa d’un nucli impulsor molt reduït.  Objectius  Objectius específics  Indicadors El pla de teletreball té dos nivells:  Avaluació  Pla formatiu a)L’intern o funcional: té per objecte comunicar amb els col·laboradors i de  Pla de comunicació cara a coordinar el desenvolupament del projecte a través de l’Skype i l’e-  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa mail.  Planificació de tasques  Pressupost a)L’extern o públic: amb la finalitat de donar a conèixer el projecte i a  Desenvolupament i interactuar-hi mitjançant el bloc general o de seguiment, el bloc personals implementació  Avaluació dels alumnes i les xarxes socials.  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia
 • 14. DIG ITA LITZ E M LE S AR R ELS  Introducció Planificació de tasques  Contextualització Justificació i oportunitat Novembre, desembre 09 i gener 2010  Anàlisi de necessitats Curs d’iniciació a la informàtica i Internet  Objectius  Objectius específics  Indicadors Febrer 2010  Avaluació Taller de blocs  Pla formatiu  Pla de comunicació Març 2010  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa Confecció del llibre digital  Planificació de tasques  Pressupost Abril 2010  Desenvolupament i Presentació del llibre digital (pels volts de Sant Jordi) implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia
 • 15. DIG ITA LITZ E M LE S AR R ELS  Introducció Pressupost  Contextualització Justificació i oportunitat TOTA L PR E S S U P OS T  Anàlisi de necessitats  Objectius  Objectius específics CONCEPTE DESPE ACTIUS  Indicadors SES DISPONIBLES  Avaluació Presentació llibre digital 200 0  Pla formatiu Cartells 1 00 0  Pla de comunicació Ponents i presentacions 600 600  Pla de cooperació Honoraris dinamitzadora Casal dels avis 630 630  Pla treball en xarxa Honoraris dinamitzadora telecentre 350 350  Planificació de tasques Equip 6400 6400  Pressupost Disseny i col·locació cartelleria 80 80  Desenvolupament i Destacat web i butlletí municipal 1 00 1 00 implementació Disseny i col·locació del bàner 50 50  Avaluació Creació i enviament notes premsa 110 110  Conclusions i resum Manteniment i neteja 1 60 1 60 executiu Material fungible 200 200  Annexos TOTA L 8.980 8.680  Bibliografia TOTA L DE DE S P E S A 300 euros
 • 16. DIG ITA LITZ E M LE S AR R ELS  Introducció Desenvolupament i implementació  Contextualització Justificació i oportunitat Infraestructures  Anàlisi de necessitats • Casal d’avis Can Gaza  Objectius • Sala polivalent de Can Lleonart  Objectius específics  Indicadors • Biblioteca Ferrer i Guàrdia  Avaluació • Sala d’actes de l’Institut  Pla formatiu  Pla de comunicació Material fungible  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa • Material didàctic, cartells, fotocòpies...  Planificació de tasques  Pressupost Recursos Humans  Desenvolupament i • Dinamitzadora del telecentre implementació  Avaluació • Dinamitzadora del Casal dels avis  Conclusions i resum • Directores de la Biblioteca i del Centre Cultural Can Lleonart executiu • Col·lectiu ‘Cerquem les arrels’  Annexos • Professora dels tallers de memòria  Bibliografia IMPLEMENTACIÓ: http:digitalitzemlesarrels.blogspot.com
 • 17. DIG ITA LITZ E M LE S AR R ELS  Introducció Avaluació  Contextualització Justificació i oportunitat La proposta del projecte ha estat molt ben rebuda, tant per part dels avis i  Anàlisi de necessitats àvies com per part dels diversos agents que hi han prestat col·laboració.  Objectius  Objectius específics  Indicadors Pel que fa al pla formatiu, totes les classes han tingut la màxima  Avaluació participació, i en algun dels casos s’ha superat el topall d’indicadors  Pla formatiu proposat.  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa Quant als recursos, s’ha fet una recerca activa ja que no es podia afrontar  Planificació de tasques des de l’estructura –inexistent- del telecentre. S’ha cercat col·laboració  Pressupost externa i interna a l’Ajuntament.  Desenvolupament i implementació  Avaluació A data d’avui només s’ha realitzat una sessió del taller de blocs, que ha estat  Conclusions i resum ben acollida pels alumnes. executiu  Annexos Per tal que tot surti segons la planificació de tasques, els curs de blocs es  Bibliografia clourà a finals de febrer. Ara com ara, s’espera que hi hagi prou participació i prou posts publicats per poder confegir el llibre digital.
 • 18. DIG ITA LITZ E M LE S AR R ELS  Introducció Conclusions i resum executiu  Contextualització Justificació i oportunitat El projecte ha estat ben rebut per part dels participants i dels col·laboradors,  Anàlisi de necessitats que hi han fet aportacions valuoses.  Objectius  Objectius específics  Indicadors Les primeres trobades amb les entitats, col·laboradors i col·lectius han estat  Avaluació satisfactòries i molt productives.  Pla formatiu  Pla de comunicació Els grups d’avis i àvies d’informàtica i d’Internet han demostrat també una  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa actitud positiva.  Planificació de tasques  Pressupost A nivell d’implementació, ja tenim plenament operatiu el bloc general, on és  Desenvolupament i possible seguir les evolucions del projecte, i alguns blocs personals. implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia
 • 19. DIG ITA LITZ E M LE S AR R ELS  Introducció Annexos  Contextualització Justificació i oportunitat  Anàlisi de necessitats • Resum de les trobades i temes tractats  Objectius  Objectius específics  Indicadors • Llibres de la col·lecció ‘Cerquem les arrels’  Avaluació  Pla formatiu • Evolució de la població / Censos homogeneïtzats.  Pla de comunicació  Pla de cooperació  Pla treball en xarxa • Material didàctic  Planificació de tasques  Pressupost • Enquesta  Desenvolupament i implementació  Avaluació  Conclusions i resum executiu  Annexos  Bibliografia
 • 20. DIG ITA LITZ E M LE S AR R ELS  Introducció Bibliografia i webgrafia  Contextualització Justificació i oportunitat Ajuntament d’Alella, Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Memòria  Anàlisi de necessitats informativa. Avanç de Pla.  Objectius http://www.alella2025.cat  Objectius específics    Indicadors Pla Estratègic Maresme 2015. Consell Comarcal del Maresme, 2005. [Data de consulta:  Avaluació 20 de desembre 2009]  Pla formatiu http://www.maresme2015.net/docspla/estrategies/M2015_estrategies_def2007.pdf  Pla de comunicació    Pla de cooperació  Pla treball en xarxa Casas Culla, Rosa (2005). "Recordant...": projecte de la Biblioteca Ferrer i Guàrdia  Planificació de tasques d'Alella, recopilació de la memòria històrica local. BiD: textos universitaris de  Pressupost biblioteconomia i documentació; Núm.: 15 [Data de consulta: 20 de desembre 2009].  Desenvolupament i implementació Blogger, [Data de l’última consulta: 3 de febrer de 2010]. www.blogger.com  Avaluació    Conclusions i resum Videotutorial; Com crear un bloc en 3 passos. [data de consulta: 20 de desembre 2009] executiu http://www.youtube.com/watch?v=tgg7oDPRCs8  Annexos    Bibliografia Nadeu Rota, Laura; Digitalitzem les arrels. [Data última consulta: 3 febrer 2010]. http://digitalitzemlesarrels.blogspot.com
 • 21. DIGITALITZEM LES ARRELS L a ura N a deu R ota   Tutoria: Esther Subias Vallecillo Màster de dinam ització de les SIC ( UOC) Febrer 201 0