SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 17
Descargar para leer sin conexión
QUÈ HEM FET I QUÈ FAREM
compromis.net
QUÉ HEMOS HECHO Y QUÉ HAREMOS
2
1.
POLÍTICAS
INCLUSIVAS
¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos multiplicado por 5 las plantillas de los servi-
cios sociales municipales.
Hemos incorporado a 78.166 personas en el sistema
de dependencia.
Hemos puesto en funcionamiento la nueva renta
valenciana de inclusión mejorando las condiciones
económicas de las familias:
	 Familia de 4 con el PP 389€
	 Familia de 4 con Compromís 1.080€
Hemos aprobado una ley pionera en el Estado en
servicios sociales inclusivos, situando a las perso-
nas y sus necesidades en el centro de la atención.
Los derechos sociales ahora están al mismo nivel
que el derecho a la educación o a la sanidad.
¿QUÉ HAREMOS?
Lanzaremos un nuevo modelo de centros sociales
para personas mayores con el fin de fomentar el
envejecimiento activo, la autonomía personal y la
solidaridad intergeneracional.
Haremos que las personas cuidadoras coticen por
su trabajo con todos los derechos mediante un plan
de formación especializado.
Avanzaremos hacia un territorio 100% accesible
para las personas con diversidad funcional con una
ley valenciana de accesibilidad universal.
Coordinaremos de forma global todos los servicios
sociales y sanitarios para obtener la mejor atención
sociosanitaria del Estado.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
POLÍTIQUES
INCLUSIVES
QUÈ HEM FET?
Hem multiplicat per 5 les plantilles dels serveis soci-
als municipals.
Hem incorporat 78.166 persones en el sistema de
dependència.
Hem posat en funcionament la nova renda valencia-
na d’inclusió millorant les condicions econòmiques
de les famílies:
	 Família de 4 amb el PP :389€
	 Família de 4 amb Compromís:1080€
Hem aprovat la llei més capdavantera a l’Estat en
serveis socials inclusius, posant les persones i les
seues necessitats al centre de l’atenció. Els drets
socials ara estan al mateix nivell que el dret a l’edu-
cació o a la sanitat.
QUÈ FAREM?
Posarem en marxa un nou model de centres socials
per a persones majors per tal de fomentar l’enve-
lliment actiu, l’autonomia personal i la solidaritat
intergeneracional.
Farem que les persones cuidadores cotitzen pel
seu treball amb tots els drets mitjançant un pla de
formació especialitzat.
Avançarem cap a un territori 100% accessible per a
les persones amb diversitat funcional amb una llei
valenciana d’accessibilitat universal.
Coordinarem de manera global tots els serveis soci-
als i sanitaris per a obtindre la millor atenció socio-
sanitària de l’Estat.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
3
4
2.
EDUCACIÓ
EDUCACIÓN
QUÈ HEM FET?
Hem avançat cap a la universalització de l’ensenya-
ment de 0-3 anys. Més de 15.000 places gratuïtes de
2 anys.
Hem contractat 6.051 docents més per a reduir
entre 5 i 7 les ràtios d’alumnes per aula respecte al
govern del PP.
424.636 xiquets i xiquetes tenen els llibres gratuïts
amb el programa Xarxa Llibres. En total, hem invertit
1.300€ per alumne/a més que quan arribàrem a la
Generalitat
Hem abaixat un 15% les taxes universitàries i hem
doblat les beques perquè cap persona en quede
exclosa per motius econòmics.
QUÈ FAREM?
Amb el Pla Edificant acabarem amb els barracons
impulsant així nous centres educatius innovadors
amb un model pedagògic avançat.
Ampliarem la gratuïtat de l’educació pública de 0 a
3 anys i el menjador escolar, perquè cap xiquet ni
xiqueta es quede sense menjar a les nostres escoles
per raons econòmiques.
Integrarem la Formació Professional i les polítiques
d’ocupació en la Conselleria d’Educació per a millo-
rar l’oferta atenent a les necessitats de cada zona i
sector.
Dissenyarem taxes universitàries progressives
segons les capacitats econòmiques perquè cap per-
sona no haja de renunciar als estudis per qüestions
econòmiques.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos avanzado hacia la universalización de la en-
señanza de 0-3 años. Más de 15.000 plazas gratui-
tas de 2 años.
Hemos contratado a 6.051 docentes más para redu-
cir entre 5 y 7 alumnos y alumnas las ratios por aula
respecto al gobierno del PP.
424.636 niños y niñas tienen los libros gratuitos con
el programa Xarxa Llibres. En total, hemos invertido
1.300€ más por alumno/a que cuando llegamos a la
Generalitat.
Hemos bajado un 15% las tasas universitarias y he-
mos multiplicado por dos las becas para que nadie
se quede fuera por motivos económicos.
¿QUÉ HAREMOS?
Con el Pla Edificant acabaremos con los barracones,
impulsando nuevos centros educativos innovadores
con un modelo pedagógico avanzado.
Ampliaremos la gratuidad de la educación pública
de 0 a 3 años y el comedor escolar, para que ningún
niño ni niña se quede sin comer en nuestras escue-
las por razones económicas.
Integraremos la Formación Profesional y las polí-
ticas de empleo en la Conselleria d’Educació para
mejorar la oferta atendiendo a las necesidades de
cada zona y sector.
Diseñaremos tasas universitarias progresivas
según las capacidades económicas para que nadie
tenga que renunciar a los estudios por cuestiones
económicas.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5
6
3. ECONOMIA
ECONOMÍA
QUÈ HEM FET?
La inversió estrangera en la Comunitat Valenciana
arriba als 965 milions d’euros en 2018.
Hem invertit 60,7 milions en polígons industrials
entre 2017 i 2019.
Hem invertit en el pla “Fent Cooperatives” 6,5 milions
d’euros per a aconseguir una millora en la competiti-
vitat de les cooperatives valencianes.
Hem reobert la radio i televisió valencianes per a im-
pulsar el sector audiovisual i donar a conéixer el que
passa al nostre territori en la nostra llengua.
QUÈ FAREM?
Impulsarem programes específics per a donar su-
port a les PIMES industrials mitjançant finançament
i inversions per a la transformació digital i l’adapta-
ció a la Indústria 4.0.
Donarem suport a l’emprenedoria posant al seu
abast tota la informació, eines, recursos, ajudes i
plans d’empresa durant els primers anys de vida de
l’empresa.
Donarem suport global al xicotet i mitjà comerç com
a motor de l’ocupació enfront de les grans
superfícies precaritzadores.
Impulsarem la indústria artesanal valenciana com a
motor econòmic, cultural i patrimonial.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
¿QUÉ HEMOS HECHO?
La inversión extranjera en la Comunidad Valenciana
llega a los 965 millones de euros en 2018.
Hemos invertido 60,7 millones de euros en polígonos
industriales entre 2017 y 2019.
Hemos invertido en el plan “Fent Cooperatives” 6,5
millones de euros para conseguir una mejora en la
competitividad de las cooperativas valencianas.
Hemos reabierto la radio y televisión valencianas
para impulsar el sector audiovisual y dar a conocer
lo que pasa en nuestro territorio en nuestra lengua.
¿QUÉ HAREMOS?
Impulsaremos programas específicos para apoyar
a las PYMES industriales mediante financiación e
inversiones para la transformación digital y la adap-
tación a la Industria 4.0.
Apoyaremos el emprendimiento poniendo a su
alcance toda la información, herramientas, recursos,
ayudas y planes de empresa durante los primeros
años de vida de la empresa.
Apoyaremos globalmente al pequeño y mediano co-
mercio como motor del empleo frente a las grandes
superficies precarizadoras.
Impulsaremos la industria artesanal valenciana
como motor económico, cultural y patrimonial.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
7
8
4.
FEMINISMES
FEMINISMOS
QUÈ HEM FET?
Hem signat el Pacte valencià contra la violència de
gènere i masclista amb 63 entitats de tot el territori
per a erradicar la realitat violenta que pateixen les
dones.
Hem creat el Pla director de coeducació amb una
dotació de 16,18 milions d’euros per a coordinar i im-
pulsar les accions en matèria d’igualtat a les aules.
Hem creat la primera càtedra d’economia feminista
de tot l’Estat des de la qual treballarem en el canvi
de model econòmic posant les persones al centre.
Hem duplicat la Xarxa d’Unitats d’Igualtat a tot el
territori per tal d’ajudar les empreses, els ajunta-
ments i la ciutadania en general a millorar en matè-
ria d’igualtat.
QUÈ FAREM?
Impulsarem una nova Llei d’igualtat capdavantera
en tot l’Estat, que garantisca la igualtat real entre
dones i homes des d’un vessant feminista, transver-
sal i inclusiu.
Implementarem un programa d’educació afecti-
vosexual a les aules a partir dels 6 anys, com a eina
de prevenció de la violència masclista, foment dels
bons tractes i dret a la sexualitat.
Desenvoluparem una estratègia valenciana per a
l’erradicació de la violència sexual, que incorpore
la prostitució com una forma de violència cap a les
dones.
Impulsarem un nou pacte “Empresa i Gènere” que
incloga la perspectiva de gènere en l’òptica em-
presarial i laboral amb mesures de corresponsabili-
tat, igualtat salarial i participació de les dones en els
òrgans de decisió.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos firmado el Pacto Valenciano contra la violen-
cia de género y machista con 63 entidades de todo
el territorio, para erradicar la realidad violenta que
sufren las mujeres.
Hemos creado el Plan director de coeducación con
una dotación de 16,18 millones de euros para coordi-
nar e impulsar las acciones de igualdad en las aulas.
Hemos creado la primera cátedra de economía femi-
nista de todo el Estado desde la que trabajaremos
en el cambio de modelo económico poniendo a las
personas en el centro.
Hemos duplicado la Red de Unidades de Igualdad
en todo el territorio para ayudar a las empresas, los
ayuntamientos y la ciudadanía en general a mejorar
en materia de igualdad.
¿QUÉ HAREMOS?
Impulsaremos una nueva ley de igualdad líder en
todo el Estado, que garantice la igualdad real entre
mujeres y hombres desde una vertiente feminista,
transversal e inclusiva.
Implementaremos un programa de educación afec-
tivosexual en las aulas a partir de los 6 años,como
herramienta de prevención de la violencia machista,
fomento de buenos tratos y derecho a la sexualidad.
Desarrollaremos una estrategia valenciana para la
erradicación de la violencia sexual, que incorpore la
prostitución como una forma de violencia hacia las
mujeres.
Impulsaremos un nuevo pacto “Empresa y Género”
que incluya la perspectiva de género en la óptica
empresarial y laboral con medidas de correspon-
sabilidad, igualdad salarial y participación de las
mujeres en los órganos de decisión.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
9
10
5.
MEDI
AMBIENT
MEDIO
AMBIENTE
QUÈ HEM FET?
Hem elaborat l’Estratègia valenciana de canvi climà-
tic per a coordinar accions, mitigar els seus efectes i
adaptar-nos com a territori.
Hem desenvolupat, amb més educació ambiental i
participació de la població local, les línies estratègi-
ques per a la prevenció d’incendis forestals, amb un
increment del pressupost del 109%.
Hem duplicat el pressupost en gestió de residus i
qualitat ambiental de 8,9 milions en 2015 a 17,3 en
2019, i hem actualitzat el Pla Integral de Residus
posant l’accent en la prevenció, la reutilització i el
reciclat de qualitat, involucrant a tots els agents
implicats.
Hem elaborat el Pla integral per a la recuperació
ecològica i revaloració mediambiental i socioeco-
nòmica del riu Vinalopó, que retorna al riu la seua
naturalesa com a infraestructura verda.
QUÈ FAREM?
Aprovarem la nova llei de protecció d’espais naturals
per a protegir el patrimoni natural, conservar els
ecosistemes i els espais protegits.
Elaborarem una llei de canvi climàtic, sostenibilitat
i economia circular sobre la base de l’Estratègia de
canvi climàtic per a impulsar les energies renovables,
el tancament de la central de Cofrents i el residu zero.
Posarem en marxa plans d’acció territorials per a
l’ordenació supramunicipal dels usos del sòl i la pro-
tecció del sòl no urbanitzable, així com per a garantir
sistemes de transport públic eficaços i eficients.
Elaborarem una Estratègia valenciana de gestió dels
recursos hídrics basada en criteris d’autonomia,
sostenibilitat i adaptació al canvi climàtic.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos elaborado la Estrategia valenciana de cambio
climático para coordinar acciones,mitigar sus efectos y
adaptarnos como territorio.
Hemos desarrollado,con más educación ambiental y
participación de la población local,las líneas estratégicas
para la prevención de incendios forestales,con un incre-
mento del presupuesto del 109%.
Hemos duplicado el presupuesto en gestión de residuos y
calidad ambiental de 8,9 millones en 2015 a 17,3 en 2019,
y hemos actualizado el Plan integral de residuos hacien-
do hincapié en la prevención,la reutilización y el reciclado
de calidad,involucrando a todos los agentes implicados.
Hemos elaborado el Plan integral para la recuperación
ecológica y revalorización medioambiental y socioeco-
nómica del río Vinalopó,que devuelve al río su naturaleza
como infraestructura verde.
¿QUÉ HAREMOS?
Aprobaremos la nueva ley de protección de espacios
naturales para proteger el patrimonio natural,conservar
los ecosistemas y los espacios protegidos.
Elaboraremos una ley de cambio climático,sostenibili-
dad y economía circular,sobre la base de la Estrategia de
cambio climático,para impulsar las energías renovables,
el cierre de la central de Cofrentes y el residuo cero.
Pondremos en marcha planes de acción territoriales para
la ordenación supramunicipal de los usos del suelo y la
protección del suelo no urbanizable,así como para garan-
tizar sistemas de transporte público eficaces y eficientes.
Elaboraremos una estrategia valenciana de gestión de
los recursos hídricos basada en criterios de autonomía,
sostenibilidad y adaptación al cambio climático.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
11
12
6.
AGRICULTURA
AGRICULTURAYDESARROLLORURAL
IDESENVOLUPAMENTRURALL
QUÈ HEM FET?
Hem aprovat la Llei d’Estructures Agràries per a dig-
nificar el sector agroalimentari i garantir l’obtenció
de rendes per a les persones professionals del camp.
Hem aprovat la Llei de Pesca Marítima i Aqüicultu-
ra per a conservar viva la nostra mar i fer possible
una indústria pesquera sostenible i arrelada a les
nostres costes.
Hem impulsat el primer Pla valencià de producció
ecològica perquè el sector agroalimentari es consi-
dera estratègic i actor necessari en la recuperació
econòmica.
Hem realitzat actuacions innovadores per tal d’acti-
var les zones rurals d’interior.
QUÈ FAREM?
Implementarem mesures dirigides a les zones d’in-
terior amb ajudes al pasturatge i l’agroecologia, fires
locals, agroturisme i formació.
Impulsarem la planificació per a la Indústria Agro-
alimentària Valenciana basada en el producte de
proximitat, de qualitat, saludable i ecològic.
Presentarem el Pla director de modernització del
sector agroalimentari (2019-2023), que inclourà el
segon Pla d’agricultura ecològica;un pla de moder-
nització d’estructures i infraestructures agràries, de
cooperativisme i estructures comercials, d’I+D+I
i plans sectorials d’actuació.
Reforçarem la presència valenciana a Brussel·les per
a traslladar les necessitats del camp valencià en les
negociacions de la PAC,els tractats comercials i per
aconseguir condicions competitives als mercats.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos aprobado la Ley de Estructuras Agrarias para
dignificar el sector agroalimentario y garantizar la
obtención de rentas para las personas profesionales
del campo.
Hemos aprobado la Ley de Pesca Marítima y Acuicul-
tura para conservar vivo nuestro mar y hacer posible
una industria pesquera sostenible y arraigada en
nuestras costas.
Hemos impulsado el primer Plan valenciano de pro-
ducción ecológica porque el sector agroalimentario se
considera estratégico y actor necesario en la recupe-
ración económica.
Hemos realizado actuaciones innovadoras para acti-
var las zonas rurales de interior.
¿QUÉ HAREMOS?
Implementaremos medidas dirigidas a las zonas de
interior con ayudas al pastoreo y la agroecología,ferias
locales,agroturismo y formación.
Impulsaremos la planificación para la Industria agroali-
mentaria valenciana,basada en el producto de proximi-
dad,de calidad,saludable y ecológico.
Presentaremos el Plan director de modernización del
sector agroalimentario (2019-2023),que incluirá el
segundo Plan de agricultura ecológica;un plan de mo-
dernización de estructuras e infraestructuras agrarias,
de cooperativismo y estructuras comerciales,de I+D+I
y planes sectoriales de actuación.
Reforzaremos la presencia valenciana en Bruselas para
trasladar las necesidades del campo valenciano en las
negociaciones de la PAC,los tratados comerciales y
lograr condiciones competitivas en los mercados.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
13
14
7.
REGENERACIÓN
DEMOCRÁTICAY
LUCHACONTRALA
CORRUPCIÓN
REGENERACIÓ
DEMOCRÀTICAI
LLUITACONTRALA
CORRUPCIÓ
QUÈ HEM FET?
Hem creat el sistema d’alertes contra la corrupció
i les males pràctiques en l’administració i hem
reforçat el cos de la Inspecció General de Serveis
de la Generalitat per tal de previndre actuacions
irregulars.
Hem aprovat la Llei de Lobbies i la d’incompatibi-
litats i conflictes d’interessos aportant claredat i
garantia de transparència a les relacions dels grups
d’interés amb l’administració valenciana.
Hem creat el Portal de Transparència de la Genera-
litat, que permet la comunicació i interacció entre
el Govern i la ciutadania i possibilita l’accés a tota la
informació pública.
QUÈ FAREM?
Impulsarem la Llei de Govern Obert, que òbriga les
portes de l’administració a la ciutadania, que fomen-
te la seua participació en la presa de decisions i que
garantisca la transparència en la gestió dels diners
públics.
Posarem en marxa una unitat dels serveis jurídics de
la Generalitat per a recuperar els diners furtats per
les trames de corrupció.
Desenvoluparem el sistema d’alertes anticorrupció,
així com les polítiques de bon govern i les mesures
per a detectar i previndre casos de males pràctiques
i corrupció.
Desenvoluparem la Llei Valenciana de Foment de la
Responsabilitat Social, amb la finalitat de promoure
les clàusules socials en la contractació i les subven-
cions públiques a empreses i entitats.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos creado el sistema de alertas contra la co-
rrupción y las malas prácticas en la administración y
hemos reforzado el cuerpo de la Inspección General
de Servicios de la Generalitat para prevenir actua-
ciones irregulares.
Hemos aprobado la Ley de lobbies y la de
incompatibilidades y conflictos de intereses
aportando claridad y garantía de transparencia
en las relaciones de los grupos de interés con la
administración valenciana.
Hemos creado el Portal de Transparencia de la
Generalitat, que permite la comunicación e interac-
ción entre el Gobierno y la ciudadanía y posibilita el
acceso a toda la información pública.
¿QUÉ HAREMOS?
Impulsaremos la Ley de Gobierno Abierto, que abra
las puertas de la administración a la ciudadanía,
que fomente su participación en la toma de decisio-
nes y que garantice la transparencia en la gestión
del dinero público.
Pondremos en marcha una unidad de los servicios
jurídicos de la Generalitat para recuperar el dinero
robado por las tramas de corrupción.
Desarrollaremos el sistema de alertas anticorrup-
ción, así como las políticas de buen gobierno y las
medidas para detectar y prevenir casos de malas
prácticas y corrupción.
Desarrollaremos la Ley Valenciana de Fomento de la
Responsabilidad Social, con el fin de promover las
cláusulas sociales en la contratación y las subven-
ciones públicas a empresas y entidades.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
15
16
8.
LGTBI
QUÈ HEM FET?
Hem aprovat la Llei Trans, que reconeix les persones
trans com a persones amb igualtat d’oportunitats,
així com el seu dret a la identitat i expressió de
gènere.
Hem aprovat la Llei LGTBI més avançada de tot l’Es-
tat, que garanteix els drets de les persones lesbia-
nes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.
Hem posat en marxa l’Estratègia valenciana per a la
igualtat de tracte, la no-discriminació i la prevenció
dels delictes d’odi, que és una eina de reconeixement
de la diversitat, foment dels bons tractes i garantia
de la convivència.
QUÈ FAREM?
Aprovarem l’Estratègia valenciana per a la igualtat
LGTBI i la Llei Valenciana de Diversitat Familiar i
Suport a les Famílies, que incloga el reconeixement
de les famílies LGTBI.
Crearem un protocol d’actuació policial contra la
LGTBfòbia i unitats policials especialitzades en la
lluita contra els delictes d’odi en poblacions de més
de 50.000 habitants.
Inclourem en el currículum educatiu de totes les eta-
pes educatives continguts pedagògics per a enten-
dre la diversitat familiar, sexual i de gènere.
Posarem en marxa un pla de formació en matèria de
diversitat familiar, sexual i de gènere per al personal
de centres educatius, universitats, professionals de
l’àmbit sanitari, el servei 112 i la resta de l’adminis-
tració valenciana.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos aprobado la Ley Trans, que reconoce a las
personas trans como personas con igualdad de
oportunidades, así como su derecho a la identidad y
expresión de género.
Hemos aprobado la Ley LGTBI más avanzada de todo
el Estado, que garantiza los derechos de las perso-
nas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexua-
les.
Hemos puesto en marcha la Estrategia valenciana
para la igualdad de trato, la no discriminación y la
prevención de los delitos de odio, que es una herra-
mienta de reconocimiento de la diversidad, fomento
de los buenos tratos y garantía de la convivencia.
¿QUÉ HAREMOS?
Aprobaremos la Estrategia Valenciana para la Igual-
dad LGTBI y la Ley Valenciana de Diversidad Familiar
y Apoyo a las Familias, que incluya el reconocimiento
de las familias LGTBI.
Crearemos un protocolo de actuación policial contra
la LGTBfobia y unidades policiales especializadas en
la lucha contra los delitos de odio en poblaciones de
más de 50.000 habitantes.
Incluiremos en el currículum educativo de todas las
etapas contenidos pedagógicos para entender la
diversidad familiar, sexual y de género.
Pondremos en marcha un plan de formación en ma-
teria de diversidad familiar, sexual y de género para
el personal de centros educativos, universidades,
profesionales del ámbito sanitario, el servicio 112 y
el resto de la administración valenciana.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
17
18
9.
OCUPACIÓ
EMPLEO
QUÈ HEM FET?
En 4 anys hem aconseguit que 1 de cada 4 persones
que buscava treball el trobe.
Hem desenvolupat el pla integral de formació i
ocupació per a joves Avalem Joves amb la finalitat
de millorar l’ocupabilitat de les persones joves, dotat
amb 205 milions d’euros.
Hem desenvolupat el pla Avalem Territori, on està
dissenyada la nova metodologia d’estratègies ter-
ritorials conjunta per a treballar des de l’orientació,
la inserció i el foment de l’ocupació, amb més de 13
milions d’euros.
Hem posat en marxa el pla integral d’ocupació i for-
mació Avalem Experiència per a millorar l’ocupabili-
tat de les persones desocupades majors de 30 anys,
amb una dotació econòmica de 229 milions d’euros.
QUÈ FAREM?
Elaborarem la Llei Valenciana d’Ocupació per a co-
ordinar totes les polítiques d’ocupació i fer-les més
efectives i personalitzades.
Lluitarem contra la precarietat per tal d’afavorir la
contractació estable i de qualitat.
Prohibirem l’externalització dels serveis bàsics de
les empreses (segons la naturalesa empresarial)
per a evitar la precarització i l’explotació laboral, en
especial de les dones.
Intensificarem la inspecció per a previndre i san-
cionar l’economia submergida, mal remunerada i
precaritzada.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
¿QUÉ HEMOS HECHO?
En 4 años hemos conseguido que 1 de cada 4 perso-
nas que buscaba trabajo lo encuentre.
Hemos desarrollado el plan integral de formación
y empleo para jóvenes Avalem Joves con el fin de
mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes,
dotado con 205 millones de euros.
Hemos desarrollado el plan Avalem Territori, donde
está diseñada la nueva metodología de estrategias
territoriales conjuntas para trabajar desde la orien-
tación, la inserción y el fomento del empleo, dotado
con más de 13 millones de euros.
Hemos puesto en marcha el plan integral de ocupa-
ción y formación Avalem Experiència para mejorar
la empleabilidad de las personas desempleadas
mayores de 30 años, con una dotación económica de
229 millones de euros.
¿QUÉ HAREMOS?
Elaboraremos la Ley Valenciana de Empleo para
coordinar todas las políticas de empleo y hacerlas
más efectivas y personalizadas.
Lucharemos contra la precariedad para favorecer la
contratación estable y de calidad.
Prohibiremos la externalización de los servicios bá-
sicos de las empresas (según la naturaleza empre-
sarial) para evitar la precarización y la explotación
laboral, en especial de las mujeres.
Intensificaremos la inspección para prevenir y san-
cionar la economía sumergida, mal remunerada y
precarizada.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
19
20
10.
HABITATGE
VIVIENDA
QUÈ HEM FET?
Hem impulsat la nova Llei per a la Funció Social de
l’Habitatge per tal de fer efectiu l’accés a un habi-
tatge digne i acabar amb els desnonaments de les
persones més vulnerables de la societat.
Hem presentat l’índex de preus de referència com a
mecanisme de prevenció contra de la bambolla del
lloguer.
Hem multiplicat per 5 la inversió en habitatge social
i de protecció oficial.
Hem multiplicat quasi per 6 les persones beneficià-
ries d’ajudes al lloguer, i hem passat dels 2.400€ en
2015 als 13.700€ de 2018.
QUÈ FAREM?
Ampliarem el parc públic d’habitatges per a posar-lo
a disposició del lloguer social i assequible, amb l’ob-
jectiu final que cap unitat familiar destine més del
30% dels ingressos a la seua vivenda.
Implementarem l’obligació de destinar un 30% de
la nova construcció a vivenda protegida, amb un 7%
per a lloguer jove.
Crearem una línia d’ajudes específica per a joves per
tal de donar suport al pagament dels seus lloguers
amb discriminació per renda i per preu de l’habitatge
llogat.
Fomentarem el cooperativisme d’habitatge en dret
d’ús per a joves, per mitjà de la cessió de terrenys
públics a preu assequible.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos impulsado la nueva Ley por la Función Social
de la Vivienda para hacer efectivo el acceso a una
vivienda digna y acabar con los desahucios de las
personas más vulnerables de la sociedad.
Hemos presentado el índice de precios de referencia
como mecanismo de prevención ante la burbuja del
alquiler.
Hemos multiplicado por 5 la inversión en vivienda
social y de protección oficial.
Hemos multiplicado casi por 6 las personas bene-
ficiarias de ayudas al alquiler, pasando de los 2.400
euros en 2015 a los 13.700 de 2018.
¿QUÉ HAREMOS?
Ampliaremos el parque público de viviendas para
ponerlo a disposición del alquiler social y del alqui-
ler asequible, con el objetivo final de que ninguna
unidad familiar destine más del 30% de los ingresos
a su vivienda.
Implementaremos la obligación de destinar un 30%
de la nueva construcción a vivienda protegida, con
un 7% para alquiler joven.
Crearemos una línea de ayudas específicas para
jóvenes a fin de apoyar al pago de sus alquileres con
discriminación por renta y por precio de la vivienda
alquilada.
Fomentaremos el cooperativismo de vivienda en
derecho de uso para jóvenes, por medio de la cesión
de terrenos públicos a precio asequible.
21
22
11.
SANITAT
SANIDAD
QUÈ HEM FET?
Hem retornat el dret a una sanitat pública i universal.
Hem eliminat el copagament farmacèutic, de la qual
cosa s’han beneficiat vora 910.000 pensionistes i
136.000 persones amb diversitat funcional.
Hem augmentat el pressupost destinat a sanitat en
quasi 1.000 milions respecte a 2015 (un 20,8% més).
Hem augmentat les inversions en equipament per a
la investigació, que han passat d’1,3 milions en 2015
a 9,1 en 2018.
QUÈ FAREM?
Contractarem més personal sanitari i millor remu-
nerat per a reduir les llistes d’espera i augmentarem
les places de formació MIR pediàtric, per tal d’ajus-
tar-les a la demanda real del Sistema Nacional de
Salut.
Inclourem els serveis psicològics en l’atenció primà-
ria com a recurs fonamental per a desmedicalitzar
l’atenció que rep el o la pacient en els problemes de
malestar emocional.
Continuarem amb la desprivatització i la recuperació
de les concessions administratives sanitàries per a
garantir un servei públic i de qualitat.
Implantarem un Pla de salut mental que dignifique
les persones afectades i pose la salut mental en el
centre de les polítiques públiques adreçades a la
diversitat.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos devuelto el derecho a una sanidad pública y
universal.
Hemos eliminado el copago farmacéutico, de lo que
se han beneficiado cerca de 910.000 pensionistas y
136.000 personas con diversidad funcional.
Hemos aumentado el presupuesto destinado a
sanidad en casi 1.000 millones respecto a 2015 (un
20,8% más).
Hemos aumentado las inversiones en equipamiento
para la investigación, que han pasado de 1,3 millo-
nes en 2015 a 9,1 en 2018.
¿QUÉ HAREMOS?
Contrataremos más personal sanitario y mejor
remunerado para reducir las listas de espera y au-
mentaremos las plazas de formación MIR pediátrico,
a fin de ajustarlas a la demanda real del Sistema
Nacional de Salud.
Incluiremos los servicios psicológicos en la atención
primaria como recurso fundamental para desmedi-
calizar la atención que recibe el o la paciente en los
problemas de malestar emocional.
Continuaremos con la desprivatización y la recupe-
ración de las concesiones administrativas sanitarias
para asegurar un servicio público y de calidad.
Implantaremos un Plan de salud mental que dig-
nifique a las personas afectadas y ponga la salud
mental en el centro de las políticas públicas dirigi-
das a la diversidad.
23
24
12. JOVES
JÓVENES
QUÈ HEM FET?
Hem fet una nova Llei de Polítiques Integrals de
Joventut amb l’objectiu que els i les joves puguen
definir i construir el seu projecte vital, individual i
col·lectiu en igualtat de condicions.
Hem doblat la inversió en beques universitàries res-
pecte a 2015 i hem baixat les taxes un 15%.
Hem posat en marxa el Pla GenT, un programa amb
la finalitat de facilitar el retorn, la retenció i l’atracció
del talent per a la seua incorporació a les universi-
tats públiques, als centres d’investigació i al teixit
productiu.
Hem duplicat les beques Erasmus i hem arribat als
600.000€.
QUÈ FAREM?
Vincularem el sistema de taxes universitàries als
ingressos familiars per tal d’assegurar que l’entrada
a les universitats es fonamente en els mèrits i les
capacitats personals i no en la situació econòmica
de cada persona o família.
Avançarem en el programa Jove Oportunitat (JOOP)
per tal d’enfortir el sistema de segones oportunitats.
Fomentarem la innovació juvenil en la creació de
projectes empresarials, especialment els coopera-
tius, mitjançant espais públics de projectes i de-
duccions fiscals durant els primers anys de vida de
l’empresa.
Crearem l’Abonament Únic Jove per a tots els trans-
ports per a facilitar la mobilitat i promoure la xarxa
pública en zones urbanes i rurals.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos hecho una nueva Ley de Políticas Integrales
de Juventud con el objetivo de que los y las jóvenes
puedan definir y construir su proyecto vital, indivi-
dual y colectivo en igualdad de condiciones.
Hemos duplicado la inversión en becas universita-
rias respecto a 2015 y bajado las tasas un 15%.
Hemos puesto en marcha el Plan GenT, un programa
que facilita el retorno, la retención y la atracción del
talento para su incorporación a las universidades
públicas, a los centros de investigación y al tejido
productivo.
Hemos duplicado las becas Erasmus, alcanzando
los 600.000€.
¿QUÉ HAREMOS?
Vincularemos el sistema de tasas universitarias a
los ingresos familiares para asegurar que la entrada
en las universidades se fundamente en los méritos
y las capacidades personales y no en la situación
económica de cada persona o familia.
Avanzaremos en el programa Joven Oportunidad
(JOOP) para fortalecer el sistema de segundas opor-
tunidades.
Fomentaremos la innovación juvenil en la creación
de proyectos empresariales, especialmente los coo-
perativos, mediante espacios públicos de proyecto y
deducciones fiscales durante los primeros años de
vida de la empresa.
Crearemos el Abono Único Joven para todos los
transportes a fin de facilitar la movilidad y promover
la red pública en zonas urbanas y rurales.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
25
26
13.
CULTURA
CULTURA
QUÈ HEM FET?
Hem reobert la ràdio i televisió valencianes, un actiu
principal per a la indústria cultural valenciana.
Hem implantat el Pla estratègic cultural, amb unes
dades que situen el territori valencià entre les
primeres comunitats autònomes en cultura, amb
500 milions d’euros que han reactivat els sectors
culturals.
Hem recuperat els Premis de les Arts Escèniques i
hem creat els Premis de l’Audiovisual i de la Música.
Hem ampliat la programació en tot el territori a
través del Circuit Cultural Valencià on hem passat de
46 a 82 municipis i hem incorporat dues universitats:
l’UJI i la UA.
QUÈ FAREM?
Crearem la campanya «Tria un llibre als 6 anys» en
què fomentarem la lectura a través d’un xec que es
podrà bescanviar a les llibreries.
Impulsarem mesures normatives com la llei de les
arts escèniques, l’estatut de la música o el codi de
pràctiques artístiques per a dotar d’estabilitat i del
suport necessari els i les professionals dels dife-
rents sectors culturals valencians.
Reforçarem el model del Centre de Cultura Contem-
porània el Carme, situat a València, amb la creació
d´espais similars a Castelló i Alacant, com a llocs de
promoció, producció i investigació cultural.
Impulsarem, en col·laboració amb els ajuntaments,
el programa Patrimoni Edificant per tal d’impulsar el
patrimoni cultural valencià en tot el territori.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos reabierto la radiotelevisión valenciana, un
activo para la industria cultural valenciana.
Hemos implantado el Plan estratégico cultural, con
unos datos que situan el territorio valenciano entre
las primeras comunidades autónomas en cultura,
con 500 millones de euros para reactivar los secto-
res culturales.
Hemos recuperado los Premios de las Artes Escé-
nicas y creado los Premios del Audiovisual y de la
Música.
Hemos aompliado la programación en todo el terri-
torio a través del Circuit Cultural Valencià, pasando
de 46 a 82 municipios, además de incorporar dos
universidades:la UJI y la UA.
¿QUÉ HAREMOS?
Crearemos la campaña «Elige un libro a los 6 años»
en la que fomentaremos la lectura a través de un
cheque que se podrá canjear en las librerías.
Impulsaremos medidas normativas como la ley de
las artes escénicas, el estatuto de la música o el có-
digo de prácticas artísticas para dotar de estabilidad
y del apoyo necesario a los y las profesionales de los
diferentes sectores culturales valencianos.
Reforzaremos el modelo del Centro de Cultura Con-
temporánea el Carmen, en València, con la creación
de espacios similares en Castelló y Alicante, como
lugares de promoción, producción e investigación
cultural.
Impulsaremos, en colaboración con los ayuntamien-
tos el programa Patrimoni Edificant para impulsar el
patrimonio cultural valenciano en todo el territorio.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
27
28
14.
FINANÇAMENT
AUTONÒMIC
FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA
QUÈ HEM FET?
Hem exigit al Govern central, des de les Corts, el Go-
vern del Botànic, el Congrés i el Senat, la reforma del
sistema de finançament autonòmic per a millorar
la creació de llocs de treball i els serveis públics de
qualitat que estem impulsant.
Hem aconseguit una mobilització unànime liderant
la plataforma unitària “Finançament Just”.
Hem reclamat els més de 20.000 milions d’euros de
deute històric que ens deu l’Estat a causa de l’infra-
finançament.
Hem aprovat una reforma de l’Estatut que exigeix
una inversió territorial de l’Estat, com a mínim,
d’acord amb la població valenciana
QUÈ FAREM?
Continuarem exigint el canvi de sistema de finança-
ment perquè volem respecte cap a les valencianes i
valencians. Si Compromís és decisiu a Madrid exigirà
un finançament just per tal d’arribar a qualsevol
acord de govern.
Invertirem els recursos obtinguts en la creació de
llocs de treball i uns serveis públics de qualitat, pri-
oritzant la reducció de llistes d’espera en la sanitat,
l’eliminació dels barracons i millorant els serveis
socials i l’atenció a la dependència.
Exigirem en els Pressupostos Generals de l’Estat
una inversió territorial no solament d’acord amb la
població, com recull l’Estatut, sinó que a més com-
pense les dècades que hem patit de dèficit inversor.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos exigido en el Gobierno central, desde las Cor-
tes, el Govern del Botànic, el Congreso y el Senado,
la reforma del sistema de financiación autonómica
para mejorar la creación de puestos de trabajo y los
servicios públicos de calidad que estamos impul-
sando.
Hemos conseguido una movilización unánime lide-
rando la plataforma “Financiación Justa”.
Hemos reclamado los más de 20.000 millones de
euros de deuda histórica que nos debe el Estado a
causa de la infrafinanciación.
Hemos aprobado una reforma del Estatuto que exige
una inversión territorial del Estado, como mínimo,
conforme a la población valenciana.
¿QUÉ HAREMOS?
Continuaremos exigiendo el cambio de sistema de
financiación porque queremos respeto hacia las
valencianas y los valencianos. Si Compromís es de-
cisivo en Madrid, exigirá una financiación justa para
llegar a cualquier acuerdo de gobierno.
Invertiremos los recursos obtenidos en la creación
de puestos de trabajo y en unos servicios públicos
de calidad, priorizando la reducción de listas de es-
pera en la sanidad, la eliminación de los barracones
y mejorando los servicios sociales y la atención a la
dependencia.
Exigiremos en los Presupuestos Generales del Esta-
do una inversión territorial no solo acorde con la po-
blación, como recoge el Estatuto, sino que además
compense las décadas de déficit inversor sufridas.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
29
30
15.
HISENDA
HACIENDA
QUÈ HEM FET?
Hem creat l’Agència Tributària Valenciana per a
gestionar millor els nostres recursos des de la
proximitat.
Hem reduït el tram autonòmic de l’IRPF a més
d’1.500.000 persones amb rendes baixes i mitjanes
i hem incrementat l’aportació de les rendes altes
seguint la màxima de qui menys té, menys paga.
Hem lluitat contra el frau fiscal recuperant més de
17 milions d’euros que hem pogut destinar a políti-
ques per a les persones.
QUÈ FAREM?
Desenvoluparem l’Agència Tributària Valenciana i
modernitzarem la gestió de tributs per tal que totes
les gestions es puguen realitzar de manera fàcil i
telemàtica.
Posarem en marxa un pla de lluita contra el frau
fiscal a través de l’Agència Tributària Valenciana i
destinarem els seus recursos a enfortir les políti-
ques socials.
Continuarem amb la reforma tributària per a be-
neficiar les persones i famílies amb rendes baixes
i mitjanes amb una fiscalitat intel·ligent en clau de
sostenibilitat social i mediambiental.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos creado la Agencia Tributaria Valenciana para
gestionar mejor nuestros recursos desde la proximi-
dad.
Hemos reducido el tramo autonómico del IRPF a más
de 1.500.000 personas con rentas bajas y medias
y hemos incrementado la aportación de las rentas
altas siguiendo la máxima de quien menos tiene,
menos paga.
Hemos luchado contra el fraude fiscal recuperan-
do más de 17 millones de euros que hemos podido
destinar a políticas para las personas.
¿QUÉ HAREMOS?
Desarrollaremos la Agencia Tributaria Valenciana
y modernizaremos la gestión de tributos para que
todas las gestiones se puedan realizar de manera
fácil y telemática.
Pondremos en marcha un plan de lucha contra el
fraude fiscal a través de la Agencia Tributaria Valen-
ciana y destinaremos sus recursos a fortalecer las
políticas sociales.
Continuaremos con la reforma tributaria para be-
neficiar a las personas y familias con rentas bajas
y medias con una fiscalidad inteligente en clave de
sostenibilidad social y medioambiental.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
31
Mónica Oltra
Candidata a la Presidència
de la Generalitat
Joan Baldoví
Candidat al Congrés
compromis.net
consulta el programa:

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Folleto plan de gobierno mockus.docx2
Folleto plan de gobierno mockus.docx2Folleto plan de gobierno mockus.docx2
Folleto plan de gobierno mockus.docx2
sommergreen
 

La actualidad más candente (20)

PROGRAMA ELECTORAL BILDU
PROGRAMA ELECTORAL BILDUPROGRAMA ELECTORAL BILDU
PROGRAMA ELECTORAL BILDU
 
Programa electoral pp_2015
Programa electoral pp_2015Programa electoral pp_2015
Programa electoral pp_2015
 
Programa electoral de Ciudadanos
Programa electoral de CiudadanosPrograma electoral de Ciudadanos
Programa electoral de Ciudadanos
 
Programa electoral de Podemos a las elecciones generales 26J
Programa electoral de Podemos a las elecciones generales 26JPrograma electoral de Podemos a las elecciones generales 26J
Programa electoral de Podemos a las elecciones generales 26J
 
Programa electoral de IU y Podemos para las elecciones del 26-J
Programa electoral de IU y Podemos para las elecciones del 26-JPrograma electoral de IU y Podemos para las elecciones del 26-J
Programa electoral de IU y Podemos para las elecciones del 26-J
 
Programa electoral 26-J: Unidos Podemos
Programa electoral 26-J: Unidos PodemosPrograma electoral 26-J: Unidos Podemos
Programa electoral 26-J: Unidos Podemos
 
Programa del PSOE elecciones 2019
Programa del PSOE elecciones 2019Programa del PSOE elecciones 2019
Programa del PSOE elecciones 2019
 
Programa electoral de Podemos
Programa electoral de PodemosPrograma electoral de Podemos
Programa electoral de Podemos
 
Pp
PpPp
Pp
 
Programa electoral EH Bildu elecciones vascas 2020
Programa electoral EH Bildu elecciones vascas 2020Programa electoral EH Bildu elecciones vascas 2020
Programa electoral EH Bildu elecciones vascas 2020
 
Programa electoral del PP para las elecciones del 10N
Programa electoral del PP para las elecciones del 10NPrograma electoral del PP para las elecciones del 10N
Programa electoral del PP para las elecciones del 10N
 
Programa elecciones-generales-podemos-2015
Programa elecciones-generales-podemos-2015Programa elecciones-generales-podemos-2015
Programa elecciones-generales-podemos-2015
 
Programa electoral de Vox en las elecciones europeas 2019
Programa electoral de Vox en las elecciones europeas 2019Programa electoral de Vox en las elecciones europeas 2019
Programa electoral de Vox en las elecciones europeas 2019
 
Psoe programa electoral_2015
Psoe programa electoral_2015Psoe programa electoral_2015
Psoe programa electoral_2015
 
Folleto plan de gobierno mockus.docx2
Folleto plan de gobierno mockus.docx2Folleto plan de gobierno mockus.docx2
Folleto plan de gobierno mockus.docx2
 
Compromisos para un Tiempo Nuevo
Compromisos para un Tiempo NuevoCompromisos para un Tiempo Nuevo
Compromisos para un Tiempo Nuevo
 
Programa Coalición Canaria (CC-PNC)
Programa Coalición Canaria (CC-PNC)Programa Coalición Canaria (CC-PNC)
Programa Coalición Canaria (CC-PNC)
 
Plan de gobierno Acción Popular 2016 2021- Barnechea
Plan de gobierno Acción Popular 2016  2021- BarnecheaPlan de gobierno Acción Popular 2016  2021- Barnechea
Plan de gobierno Acción Popular 2016 2021- Barnechea
 
PNG
PNGPNG
PNG
 
Psoe
PsoePsoe
Psoe
 

Similar a Programa electoral Compromís

100motivosparacreer
100motivosparacreer100motivosparacreer
100motivosparacreer
FACTUAL
 
C:\Fakepath\Proceso Electoral
C:\Fakepath\Proceso ElectoralC:\Fakepath\Proceso Electoral
C:\Fakepath\Proceso Electoral
donisjavier
 
Buenas prácticas autoridades-nacionales-locales-mejorar-integración-laboral
Buenas prácticas autoridades-nacionales-locales-mejorar-integración-laboralBuenas prácticas autoridades-nacionales-locales-mejorar-integración-laboral
Buenas prácticas autoridades-nacionales-locales-mejorar-integración-laboral
Gotzone Mora
 
Plan peru posible
Plan peru posiblePlan peru posible
Plan peru posible
PeruDG
 
50 Primeras Medidas Michelle Bachelet
50 Primeras Medidas Michelle Bachelet50 Primeras Medidas Michelle Bachelet
50 Primeras Medidas Michelle Bachelet
Santiago Scarsi
 
Las 50 medidas para los primeros 100 días del gobierno de Bachelet
Las 50 medidas para los primeros 100 días del gobierno de BacheletLas 50 medidas para los primeros 100 días del gobierno de Bachelet
Las 50 medidas para los primeros 100 días del gobierno de Bachelet
La Nacion Chile
 

Similar a Programa electoral Compromís (20)

Plataforma electoral y propuestas
Plataforma electoral y propuestasPlataforma electoral y propuestas
Plataforma electoral y propuestas
 
Programa municipal meco 2015
Programa municipal meco 2015Programa municipal meco 2015
Programa municipal meco 2015
 
100motivosparacreer
100motivosparacreer100motivosparacreer
100motivosparacreer
 
Cantabria, por lo que más quieres
Cantabria, por lo que más quieresCantabria, por lo que más quieres
Cantabria, por lo que más quieres
 
Programa de los socialistas para Erandio, 2015.
Programa de los socialistas para Erandio, 2015.Programa de los socialistas para Erandio, 2015.
Programa de los socialistas para Erandio, 2015.
 
Domingo 6 oct folleto microprograma
Domingo 6 oct  folleto microprograma Domingo 6 oct  folleto microprograma
Domingo 6 oct folleto microprograma
 
C:\Fakepath\Proceso Electoral
C:\Fakepath\Proceso ElectoralC:\Fakepath\Proceso Electoral
C:\Fakepath\Proceso Electoral
 
Memoria Nova Feina 2017
Memoria Nova Feina 2017Memoria Nova Feina 2017
Memoria Nova Feina 2017
 
Memoria FNF 2017
Memoria FNF 2017Memoria FNF 2017
Memoria FNF 2017
 
Las 110 medidas del PSOE para las elecciones generales
Las 110 medidas del PSOE para las elecciones generalesLas 110 medidas del PSOE para las elecciones generales
Las 110 medidas del PSOE para las elecciones generales
 
Programa Electoral 2023 Podemos - Izquierda Unida - Alianza Verde Parla
Programa Electoral 2023 Podemos - Izquierda Unida - Alianza Verde ParlaPrograma Electoral 2023 Podemos - Izquierda Unida - Alianza Verde Parla
Programa Electoral 2023 Podemos - Izquierda Unida - Alianza Verde Parla
 
Programa Electoral PSOE Antequera 2015-2019
Programa Electoral PSOE Antequera 2015-2019Programa Electoral PSOE Antequera 2015-2019
Programa Electoral PSOE Antequera 2015-2019
 
Prop
PropProp
Prop
 
Programa
ProgramaPrograma
Programa
 
Buenas prácticas autoridades-nacionales-locales-mejorar-integración-laboral
Buenas prácticas autoridades-nacionales-locales-mejorar-integración-laboralBuenas prácticas autoridades-nacionales-locales-mejorar-integración-laboral
Buenas prácticas autoridades-nacionales-locales-mejorar-integración-laboral
 
Carteles del grupo de 3ºD Proyecto "Elecciones"
Carteles del grupo de 3ºD Proyecto "Elecciones"Carteles del grupo de 3ºD Proyecto "Elecciones"
Carteles del grupo de 3ºD Proyecto "Elecciones"
 
Plan peru posible
Plan peru posiblePlan peru posible
Plan peru posible
 
50 Primeras Medidas Michelle Bachelet
50 Primeras Medidas Michelle Bachelet50 Primeras Medidas Michelle Bachelet
50 Primeras Medidas Michelle Bachelet
 
Las 50 medidas para los primeros 100 días del gobierno de Bachelet
Las 50 medidas para los primeros 100 días del gobierno de BacheletLas 50 medidas para los primeros 100 días del gobierno de Bachelet
Las 50 medidas para los primeros 100 días del gobierno de Bachelet
 
Michelle Bachelet - 50 compromisos
Michelle Bachelet - 50 compromisosMichelle Bachelet - 50 compromisos
Michelle Bachelet - 50 compromisos
 

Más de 20minutos

Más de 20minutos (20)

Informe sobre el estado del odio contra el colectivo LGTBI
Informe sobre el estado del odio contra el colectivo LGTBIInforme sobre el estado del odio contra el colectivo LGTBI
Informe sobre el estado del odio contra el colectivo LGTBI
 
Programa completo de actividades de la Noche en Blanco de Málaga 2024.
Programa completo de actividades de la Noche en Blanco de Málaga 2024.Programa completo de actividades de la Noche en Blanco de Málaga 2024.
Programa completo de actividades de la Noche en Blanco de Málaga 2024.
 
Carta de Bustinduy a las empresas españolas en Israel
Carta de Bustinduy a las empresas españolas en IsraelCarta de Bustinduy a las empresas españolas en Israel
Carta de Bustinduy a las empresas españolas en Israel
 
Novedades Banderas Azules en España para el año 2024
Novedades Banderas Azules en España para el año 2024Novedades Banderas Azules en España para el año 2024
Novedades Banderas Azules en España para el año 2024
 
RELACIÓN DE PLAYAS GALARDONADAS 2024.pdf
RELACIÓN DE PLAYAS GALARDONADAS 2024.pdfRELACIÓN DE PLAYAS GALARDONADAS 2024.pdf
RELACIÓN DE PLAYAS GALARDONADAS 2024.pdf
 
Programación del Festival Womad 2024 que se celebra en Cáceres.
Programación del Festival Womad 2024 que se celebra en Cáceres.Programación del Festival Womad 2024 que se celebra en Cáceres.
Programación del Festival Womad 2024 que se celebra en Cáceres.
 
Dictamen de la ONU sobre las leyes de concordia
Dictamen de la ONU sobre las leyes de concordiaDictamen de la ONU sobre las leyes de concordia
Dictamen de la ONU sobre las leyes de concordia
 
2024-05-02-Carta-145-aniversario-PSOE.pdf
2024-05-02-Carta-145-aniversario-PSOE.pdf2024-05-02-Carta-145-aniversario-PSOE.pdf
2024-05-02-Carta-145-aniversario-PSOE.pdf
 
El abogado de los Arrieta se queja ante la embajada de España por la presenci...
El abogado de los Arrieta se queja ante la embajada de España por la presenci...El abogado de los Arrieta se queja ante la embajada de España por la presenci...
El abogado de los Arrieta se queja ante la embajada de España por la presenci...
 
Programación de las Fiestas de San Isidro 2024.pdf
Programación de las Fiestas de San Isidro 2024.pdfProgramación de las Fiestas de San Isidro 2024.pdf
Programación de las Fiestas de San Isidro 2024.pdf
 
Programa de Sumar para las elecciones vascas
Programa de Sumar para las elecciones vascasPrograma de Sumar para las elecciones vascas
Programa de Sumar para las elecciones vascas
 
Programa electoral de Vox para las elecciones del País Vasco
Programa electoral de Vox para las elecciones del País VascoPrograma electoral de Vox para las elecciones del País Vasco
Programa electoral de Vox para las elecciones del País Vasco
 
Programa de Bildu para las elecciones vascas
Programa de Bildu para las elecciones vascasPrograma de Bildu para las elecciones vascas
Programa de Bildu para las elecciones vascas
 
Programa electoral del PP para las elecciones vascas de 2024
Programa electoral del PP para las elecciones vascas de 2024Programa electoral del PP para las elecciones vascas de 2024
Programa electoral del PP para las elecciones vascas de 2024
 
Programa electoral del PSOE en las elecciones vascas de 2024
Programa electoral del PSOE en las elecciones vascas de 2024Programa electoral del PSOE en las elecciones vascas de 2024
Programa electoral del PSOE en las elecciones vascas de 2024
 
Programa electoral del PNV para las elecciones vascas de 2024
Programa electoral del PNV para las elecciones vascas de 2024Programa electoral del PNV para las elecciones vascas de 2024
Programa electoral del PNV para las elecciones vascas de 2024
 
Ley de amnistía: enmiendas transaccionales
Ley de amnistía: enmiendas transaccionalesLey de amnistía: enmiendas transaccionales
Ley de amnistía: enmiendas transaccionales
 
Manifiesto del 8M Madrid manifestación.pdf
Manifiesto del 8M Madrid manifestación.pdfManifiesto del 8M Madrid manifestación.pdf
Manifiesto del 8M Madrid manifestación.pdf
 
Boletín oficial con las ayudas por el incendio en Valencia.
Boletín oficial con las ayudas por el incendio en Valencia.Boletín oficial con las ayudas por el incendio en Valencia.
Boletín oficial con las ayudas por el incendio en Valencia.
 
Nota de prensa de la sentencia Dani Alves
Nota de prensa de la sentencia Dani AlvesNota de prensa de la sentencia Dani Alves
Nota de prensa de la sentencia Dani Alves
 

Último

Último (11)

Parque Eólico Arauco: Reporte sobre el Estado de Aplicación de Fondos
Parque Eólico Arauco: Reporte sobre el Estado de Aplicación de FondosParque Eólico Arauco: Reporte sobre el Estado de Aplicación de Fondos
Parque Eólico Arauco: Reporte sobre el Estado de Aplicación de Fondos
 
LA HISTORIA E INICIO DEL CONFLICTO ÁRABE-ISRAELÍ
LA HISTORIA E INICIO DEL CONFLICTO ÁRABE-ISRAELÍLA HISTORIA E INICIO DEL CONFLICTO ÁRABE-ISRAELÍ
LA HISTORIA E INICIO DEL CONFLICTO ÁRABE-ISRAELÍ
 
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1080
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1080LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1080
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1080
 
Boletín semanal informativo 18 Mayo 2024.pdf
Boletín semanal informativo 18 Mayo 2024.pdfBoletín semanal informativo 18 Mayo 2024.pdf
Boletín semanal informativo 18 Mayo 2024.pdf
 
Impacto del desplazamiento como consecuencia de las etapas de gentrificación...
Impacto del desplazamiento como consecuencia de las etapas de gentrificación...Impacto del desplazamiento como consecuencia de las etapas de gentrificación...
Impacto del desplazamiento como consecuencia de las etapas de gentrificación...
 
Boletin semanal informativo 19. Mayo 2024.pdf
Boletin semanal informativo 19. Mayo 2024.pdfBoletin semanal informativo 19. Mayo 2024.pdf
Boletin semanal informativo 19. Mayo 2024.pdf
 
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_12_AL_18_DE_MAYO_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_12_AL_18_DE_MAYO_DE_2024.pdfPRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_12_AL_18_DE_MAYO_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_12_AL_18_DE_MAYO_DE_2024.pdf
 
ReglamentodelRegistrodeDeudoresAlimentariosMorosos (1).pdf
ReglamentodelRegistrodeDeudoresAlimentariosMorosos (1).pdfReglamentodelRegistrodeDeudoresAlimentariosMorosos (1).pdf
ReglamentodelRegistrodeDeudoresAlimentariosMorosos (1).pdf
 
Por la designación de la jueza transitoria del Juzgado de Instrucción nº 1 de...
Por la designación de la jueza transitoria del Juzgado de Instrucción nº 1 de...Por la designación de la jueza transitoria del Juzgado de Instrucción nº 1 de...
Por la designación de la jueza transitoria del Juzgado de Instrucción nº 1 de...
 
PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA UN NUEVO TRATO ENTRE EL ESTADO, LOS PUEBLOS...
PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA UN NUEVO TRATO ENTRE EL ESTADO, LOS PUEBLOS...PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA UN NUEVO TRATO ENTRE EL ESTADO, LOS PUEBLOS...
PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA UN NUEVO TRATO ENTRE EL ESTADO, LOS PUEBLOS...
 
Informe sobre el Bono Verde en el Parque Eólico Arauco
Informe sobre el Bono Verde en el Parque Eólico AraucoInforme sobre el Bono Verde en el Parque Eólico Arauco
Informe sobre el Bono Verde en el Parque Eólico Arauco
 

Programa electoral Compromís

 • 1. QUÈ HEM FET I QUÈ FAREM compromis.net QUÉ HEMOS HECHO Y QUÉ HAREMOS
 • 2. 2 1. POLÍTICAS INCLUSIVAS ¿QUÉ HEMOS HECHO? Hemos multiplicado por 5 las plantillas de los servi- cios sociales municipales. Hemos incorporado a 78.166 personas en el sistema de dependencia. Hemos puesto en funcionamiento la nueva renta valenciana de inclusión mejorando las condiciones económicas de las familias: Familia de 4 con el PP 389€ Familia de 4 con Compromís 1.080€ Hemos aprobado una ley pionera en el Estado en servicios sociales inclusivos, situando a las perso- nas y sus necesidades en el centro de la atención. Los derechos sociales ahora están al mismo nivel que el derecho a la educación o a la sanidad. ¿QUÉ HAREMOS? Lanzaremos un nuevo modelo de centros sociales para personas mayores con el fin de fomentar el envejecimiento activo, la autonomía personal y la solidaridad intergeneracional. Haremos que las personas cuidadoras coticen por su trabajo con todos los derechos mediante un plan de formación especializado. Avanzaremos hacia un territorio 100% accesible para las personas con diversidad funcional con una ley valenciana de accesibilidad universal. Coordinaremos de forma global todos los servicios sociales y sanitarios para obtener la mejor atención sociosanitaria del Estado. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. POLÍTIQUES INCLUSIVES QUÈ HEM FET? Hem multiplicat per 5 les plantilles dels serveis soci- als municipals. Hem incorporat 78.166 persones en el sistema de dependència. Hem posat en funcionament la nova renda valencia- na d’inclusió millorant les condicions econòmiques de les famílies: Família de 4 amb el PP :389€ Família de 4 amb Compromís:1080€ Hem aprovat la llei més capdavantera a l’Estat en serveis socials inclusius, posant les persones i les seues necessitats al centre de l’atenció. Els drets socials ara estan al mateix nivell que el dret a l’edu- cació o a la sanitat. QUÈ FAREM? Posarem en marxa un nou model de centres socials per a persones majors per tal de fomentar l’enve- lliment actiu, l’autonomia personal i la solidaritat intergeneracional. Farem que les persones cuidadores cotitzen pel seu treball amb tots els drets mitjançant un pla de formació especialitzat. Avançarem cap a un territori 100% accessible per a les persones amb diversitat funcional amb una llei valenciana d’accessibilitat universal. Coordinarem de manera global tots els serveis soci- als i sanitaris per a obtindre la millor atenció socio- sanitària de l’Estat. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 3
 • 3. 4 2. EDUCACIÓ EDUCACIÓN QUÈ HEM FET? Hem avançat cap a la universalització de l’ensenya- ment de 0-3 anys. Més de 15.000 places gratuïtes de 2 anys. Hem contractat 6.051 docents més per a reduir entre 5 i 7 les ràtios d’alumnes per aula respecte al govern del PP. 424.636 xiquets i xiquetes tenen els llibres gratuïts amb el programa Xarxa Llibres. En total, hem invertit 1.300€ per alumne/a més que quan arribàrem a la Generalitat Hem abaixat un 15% les taxes universitàries i hem doblat les beques perquè cap persona en quede exclosa per motius econòmics. QUÈ FAREM? Amb el Pla Edificant acabarem amb els barracons impulsant així nous centres educatius innovadors amb un model pedagògic avançat. Ampliarem la gratuïtat de l’educació pública de 0 a 3 anys i el menjador escolar, perquè cap xiquet ni xiqueta es quede sense menjar a les nostres escoles per raons econòmiques. Integrarem la Formació Professional i les polítiques d’ocupació en la Conselleria d’Educació per a millo- rar l’oferta atenent a les necessitats de cada zona i sector. Dissenyarem taxes universitàries progressives segons les capacitats econòmiques perquè cap per- sona no haja de renunciar als estudis per qüestions econòmiques. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. ¿QUÉ HEMOS HECHO? Hemos avanzado hacia la universalización de la en- señanza de 0-3 años. Más de 15.000 plazas gratui- tas de 2 años. Hemos contratado a 6.051 docentes más para redu- cir entre 5 y 7 alumnos y alumnas las ratios por aula respecto al gobierno del PP. 424.636 niños y niñas tienen los libros gratuitos con el programa Xarxa Llibres. En total, hemos invertido 1.300€ más por alumno/a que cuando llegamos a la Generalitat. Hemos bajado un 15% las tasas universitarias y he- mos multiplicado por dos las becas para que nadie se quede fuera por motivos económicos. ¿QUÉ HAREMOS? Con el Pla Edificant acabaremos con los barracones, impulsando nuevos centros educativos innovadores con un modelo pedagógico avanzado. Ampliaremos la gratuidad de la educación pública de 0 a 3 años y el comedor escolar, para que ningún niño ni niña se quede sin comer en nuestras escue- las por razones económicas. Integraremos la Formación Profesional y las polí- ticas de empleo en la Conselleria d’Educació para mejorar la oferta atendiendo a las necesidades de cada zona y sector. Diseñaremos tasas universitarias progresivas según las capacidades económicas para que nadie tenga que renunciar a los estudios por cuestiones económicas. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5
 • 4. 6 3. ECONOMIA ECONOMÍA QUÈ HEM FET? La inversió estrangera en la Comunitat Valenciana arriba als 965 milions d’euros en 2018. Hem invertit 60,7 milions en polígons industrials entre 2017 i 2019. Hem invertit en el pla “Fent Cooperatives” 6,5 milions d’euros per a aconseguir una millora en la competiti- vitat de les cooperatives valencianes. Hem reobert la radio i televisió valencianes per a im- pulsar el sector audiovisual i donar a conéixer el que passa al nostre territori en la nostra llengua. QUÈ FAREM? Impulsarem programes específics per a donar su- port a les PIMES industrials mitjançant finançament i inversions per a la transformació digital i l’adapta- ció a la Indústria 4.0. Donarem suport a l’emprenedoria posant al seu abast tota la informació, eines, recursos, ajudes i plans d’empresa durant els primers anys de vida de l’empresa. Donarem suport global al xicotet i mitjà comerç com a motor de l’ocupació enfront de les grans superfícies precaritzadores. Impulsarem la indústria artesanal valenciana com a motor econòmic, cultural i patrimonial. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. ¿QUÉ HEMOS HECHO? La inversión extranjera en la Comunidad Valenciana llega a los 965 millones de euros en 2018. Hemos invertido 60,7 millones de euros en polígonos industriales entre 2017 y 2019. Hemos invertido en el plan “Fent Cooperatives” 6,5 millones de euros para conseguir una mejora en la competitividad de las cooperativas valencianas. Hemos reabierto la radio y televisión valencianas para impulsar el sector audiovisual y dar a conocer lo que pasa en nuestro territorio en nuestra lengua. ¿QUÉ HAREMOS? Impulsaremos programas específicos para apoyar a las PYMES industriales mediante financiación e inversiones para la transformación digital y la adap- tación a la Industria 4.0. Apoyaremos el emprendimiento poniendo a su alcance toda la información, herramientas, recursos, ayudas y planes de empresa durante los primeros años de vida de la empresa. Apoyaremos globalmente al pequeño y mediano co- mercio como motor del empleo frente a las grandes superficies precarizadoras. Impulsaremos la industria artesanal valenciana como motor económico, cultural y patrimonial. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 7
 • 5. 8 4. FEMINISMES FEMINISMOS QUÈ HEM FET? Hem signat el Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista amb 63 entitats de tot el territori per a erradicar la realitat violenta que pateixen les dones. Hem creat el Pla director de coeducació amb una dotació de 16,18 milions d’euros per a coordinar i im- pulsar les accions en matèria d’igualtat a les aules. Hem creat la primera càtedra d’economia feminista de tot l’Estat des de la qual treballarem en el canvi de model econòmic posant les persones al centre. Hem duplicat la Xarxa d’Unitats d’Igualtat a tot el territori per tal d’ajudar les empreses, els ajunta- ments i la ciutadania en general a millorar en matè- ria d’igualtat. QUÈ FAREM? Impulsarem una nova Llei d’igualtat capdavantera en tot l’Estat, que garantisca la igualtat real entre dones i homes des d’un vessant feminista, transver- sal i inclusiu. Implementarem un programa d’educació afecti- vosexual a les aules a partir dels 6 anys, com a eina de prevenció de la violència masclista, foment dels bons tractes i dret a la sexualitat. Desenvoluparem una estratègia valenciana per a l’erradicació de la violència sexual, que incorpore la prostitució com una forma de violència cap a les dones. Impulsarem un nou pacte “Empresa i Gènere” que incloga la perspectiva de gènere en l’òptica em- presarial i laboral amb mesures de corresponsabili- tat, igualtat salarial i participació de les dones en els òrgans de decisió. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. ¿QUÉ HEMOS HECHO? Hemos firmado el Pacto Valenciano contra la violen- cia de género y machista con 63 entidades de todo el territorio, para erradicar la realidad violenta que sufren las mujeres. Hemos creado el Plan director de coeducación con una dotación de 16,18 millones de euros para coordi- nar e impulsar las acciones de igualdad en las aulas. Hemos creado la primera cátedra de economía femi- nista de todo el Estado desde la que trabajaremos en el cambio de modelo económico poniendo a las personas en el centro. Hemos duplicado la Red de Unidades de Igualdad en todo el territorio para ayudar a las empresas, los ayuntamientos y la ciudadanía en general a mejorar en materia de igualdad. ¿QUÉ HAREMOS? Impulsaremos una nueva ley de igualdad líder en todo el Estado, que garantice la igualdad real entre mujeres y hombres desde una vertiente feminista, transversal e inclusiva. Implementaremos un programa de educación afec- tivosexual en las aulas a partir de los 6 años,como herramienta de prevención de la violencia machista, fomento de buenos tratos y derecho a la sexualidad. Desarrollaremos una estrategia valenciana para la erradicación de la violencia sexual, que incorpore la prostitución como una forma de violencia hacia las mujeres. Impulsaremos un nuevo pacto “Empresa y Género” que incluya la perspectiva de género en la óptica empresarial y laboral con medidas de correspon- sabilidad, igualdad salarial y participación de las mujeres en los órganos de decisión. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 9
 • 6. 10 5. MEDI AMBIENT MEDIO AMBIENTE QUÈ HEM FET? Hem elaborat l’Estratègia valenciana de canvi climà- tic per a coordinar accions, mitigar els seus efectes i adaptar-nos com a territori. Hem desenvolupat, amb més educació ambiental i participació de la població local, les línies estratègi- ques per a la prevenció d’incendis forestals, amb un increment del pressupost del 109%. Hem duplicat el pressupost en gestió de residus i qualitat ambiental de 8,9 milions en 2015 a 17,3 en 2019, i hem actualitzat el Pla Integral de Residus posant l’accent en la prevenció, la reutilització i el reciclat de qualitat, involucrant a tots els agents implicats. Hem elaborat el Pla integral per a la recuperació ecològica i revaloració mediambiental i socioeco- nòmica del riu Vinalopó, que retorna al riu la seua naturalesa com a infraestructura verda. QUÈ FAREM? Aprovarem la nova llei de protecció d’espais naturals per a protegir el patrimoni natural, conservar els ecosistemes i els espais protegits. Elaborarem una llei de canvi climàtic, sostenibilitat i economia circular sobre la base de l’Estratègia de canvi climàtic per a impulsar les energies renovables, el tancament de la central de Cofrents i el residu zero. Posarem en marxa plans d’acció territorials per a l’ordenació supramunicipal dels usos del sòl i la pro- tecció del sòl no urbanitzable, així com per a garantir sistemes de transport públic eficaços i eficients. Elaborarem una Estratègia valenciana de gestió dels recursos hídrics basada en criteris d’autonomia, sostenibilitat i adaptació al canvi climàtic. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. ¿QUÉ HEMOS HECHO? Hemos elaborado la Estrategia valenciana de cambio climático para coordinar acciones,mitigar sus efectos y adaptarnos como territorio. Hemos desarrollado,con más educación ambiental y participación de la población local,las líneas estratégicas para la prevención de incendios forestales,con un incre- mento del presupuesto del 109%. Hemos duplicado el presupuesto en gestión de residuos y calidad ambiental de 8,9 millones en 2015 a 17,3 en 2019, y hemos actualizado el Plan integral de residuos hacien- do hincapié en la prevención,la reutilización y el reciclado de calidad,involucrando a todos los agentes implicados. Hemos elaborado el Plan integral para la recuperación ecológica y revalorización medioambiental y socioeco- nómica del río Vinalopó,que devuelve al río su naturaleza como infraestructura verde. ¿QUÉ HAREMOS? Aprobaremos la nueva ley de protección de espacios naturales para proteger el patrimonio natural,conservar los ecosistemas y los espacios protegidos. Elaboraremos una ley de cambio climático,sostenibili- dad y economía circular,sobre la base de la Estrategia de cambio climático,para impulsar las energías renovables, el cierre de la central de Cofrentes y el residuo cero. Pondremos en marcha planes de acción territoriales para la ordenación supramunicipal de los usos del suelo y la protección del suelo no urbanizable,así como para garan- tizar sistemas de transporte público eficaces y eficientes. Elaboraremos una estrategia valenciana de gestión de los recursos hídricos basada en criterios de autonomía, sostenibilidad y adaptación al cambio climático. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 11
 • 7. 12 6. AGRICULTURA AGRICULTURAYDESARROLLORURAL IDESENVOLUPAMENTRURALL QUÈ HEM FET? Hem aprovat la Llei d’Estructures Agràries per a dig- nificar el sector agroalimentari i garantir l’obtenció de rendes per a les persones professionals del camp. Hem aprovat la Llei de Pesca Marítima i Aqüicultu- ra per a conservar viva la nostra mar i fer possible una indústria pesquera sostenible i arrelada a les nostres costes. Hem impulsat el primer Pla valencià de producció ecològica perquè el sector agroalimentari es consi- dera estratègic i actor necessari en la recuperació econòmica. Hem realitzat actuacions innovadores per tal d’acti- var les zones rurals d’interior. QUÈ FAREM? Implementarem mesures dirigides a les zones d’in- terior amb ajudes al pasturatge i l’agroecologia, fires locals, agroturisme i formació. Impulsarem la planificació per a la Indústria Agro- alimentària Valenciana basada en el producte de proximitat, de qualitat, saludable i ecològic. Presentarem el Pla director de modernització del sector agroalimentari (2019-2023), que inclourà el segon Pla d’agricultura ecològica;un pla de moder- nització d’estructures i infraestructures agràries, de cooperativisme i estructures comercials, d’I+D+I i plans sectorials d’actuació. Reforçarem la presència valenciana a Brussel·les per a traslladar les necessitats del camp valencià en les negociacions de la PAC,els tractats comercials i per aconseguir condicions competitives als mercats. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. ¿QUÉ HEMOS HECHO? Hemos aprobado la Ley de Estructuras Agrarias para dignificar el sector agroalimentario y garantizar la obtención de rentas para las personas profesionales del campo. Hemos aprobado la Ley de Pesca Marítima y Acuicul- tura para conservar vivo nuestro mar y hacer posible una industria pesquera sostenible y arraigada en nuestras costas. Hemos impulsado el primer Plan valenciano de pro- ducción ecológica porque el sector agroalimentario se considera estratégico y actor necesario en la recupe- ración económica. Hemos realizado actuaciones innovadoras para acti- var las zonas rurales de interior. ¿QUÉ HAREMOS? Implementaremos medidas dirigidas a las zonas de interior con ayudas al pastoreo y la agroecología,ferias locales,agroturismo y formación. Impulsaremos la planificación para la Industria agroali- mentaria valenciana,basada en el producto de proximi- dad,de calidad,saludable y ecológico. Presentaremos el Plan director de modernización del sector agroalimentario (2019-2023),que incluirá el segundo Plan de agricultura ecológica;un plan de mo- dernización de estructuras e infraestructuras agrarias, de cooperativismo y estructuras comerciales,de I+D+I y planes sectoriales de actuación. Reforzaremos la presencia valenciana en Bruselas para trasladar las necesidades del campo valenciano en las negociaciones de la PAC,los tratados comerciales y lograr condiciones competitivas en los mercados. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 13
 • 8. 14 7. REGENERACIÓN DEMOCRÁTICAY LUCHACONTRALA CORRUPCIÓN REGENERACIÓ DEMOCRÀTICAI LLUITACONTRALA CORRUPCIÓ QUÈ HEM FET? Hem creat el sistema d’alertes contra la corrupció i les males pràctiques en l’administració i hem reforçat el cos de la Inspecció General de Serveis de la Generalitat per tal de previndre actuacions irregulars. Hem aprovat la Llei de Lobbies i la d’incompatibi- litats i conflictes d’interessos aportant claredat i garantia de transparència a les relacions dels grups d’interés amb l’administració valenciana. Hem creat el Portal de Transparència de la Genera- litat, que permet la comunicació i interacció entre el Govern i la ciutadania i possibilita l’accés a tota la informació pública. QUÈ FAREM? Impulsarem la Llei de Govern Obert, que òbriga les portes de l’administració a la ciutadania, que fomen- te la seua participació en la presa de decisions i que garantisca la transparència en la gestió dels diners públics. Posarem en marxa una unitat dels serveis jurídics de la Generalitat per a recuperar els diners furtats per les trames de corrupció. Desenvoluparem el sistema d’alertes anticorrupció, així com les polítiques de bon govern i les mesures per a detectar i previndre casos de males pràctiques i corrupció. Desenvoluparem la Llei Valenciana de Foment de la Responsabilitat Social, amb la finalitat de promoure les clàusules socials en la contractació i les subven- cions públiques a empreses i entitats. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. ¿QUÉ HEMOS HECHO? Hemos creado el sistema de alertas contra la co- rrupción y las malas prácticas en la administración y hemos reforzado el cuerpo de la Inspección General de Servicios de la Generalitat para prevenir actua- ciones irregulares. Hemos aprobado la Ley de lobbies y la de incompatibilidades y conflictos de intereses aportando claridad y garantía de transparencia en las relaciones de los grupos de interés con la administración valenciana. Hemos creado el Portal de Transparencia de la Generalitat, que permite la comunicación e interac- ción entre el Gobierno y la ciudadanía y posibilita el acceso a toda la información pública. ¿QUÉ HAREMOS? Impulsaremos la Ley de Gobierno Abierto, que abra las puertas de la administración a la ciudadanía, que fomente su participación en la toma de decisio- nes y que garantice la transparencia en la gestión del dinero público. Pondremos en marcha una unidad de los servicios jurídicos de la Generalitat para recuperar el dinero robado por las tramas de corrupción. Desarrollaremos el sistema de alertas anticorrup- ción, así como las políticas de buen gobierno y las medidas para detectar y prevenir casos de malas prácticas y corrupción. Desarrollaremos la Ley Valenciana de Fomento de la Responsabilidad Social, con el fin de promover las cláusulas sociales en la contratación y las subven- ciones públicas a empresas y entidades. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 15
 • 9. 16 8. LGTBI QUÈ HEM FET? Hem aprovat la Llei Trans, que reconeix les persones trans com a persones amb igualtat d’oportunitats, així com el seu dret a la identitat i expressió de gènere. Hem aprovat la Llei LGTBI més avançada de tot l’Es- tat, que garanteix els drets de les persones lesbia- nes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. Hem posat en marxa l’Estratègia valenciana per a la igualtat de tracte, la no-discriminació i la prevenció dels delictes d’odi, que és una eina de reconeixement de la diversitat, foment dels bons tractes i garantia de la convivència. QUÈ FAREM? Aprovarem l’Estratègia valenciana per a la igualtat LGTBI i la Llei Valenciana de Diversitat Familiar i Suport a les Famílies, que incloga el reconeixement de les famílies LGTBI. Crearem un protocol d’actuació policial contra la LGTBfòbia i unitats policials especialitzades en la lluita contra els delictes d’odi en poblacions de més de 50.000 habitants. Inclourem en el currículum educatiu de totes les eta- pes educatives continguts pedagògics per a enten- dre la diversitat familiar, sexual i de gènere. Posarem en marxa un pla de formació en matèria de diversitat familiar, sexual i de gènere per al personal de centres educatius, universitats, professionals de l’àmbit sanitari, el servei 112 i la resta de l’adminis- tració valenciana. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. ¿QUÉ HEMOS HECHO? Hemos aprobado la Ley Trans, que reconoce a las personas trans como personas con igualdad de oportunidades, así como su derecho a la identidad y expresión de género. Hemos aprobado la Ley LGTBI más avanzada de todo el Estado, que garantiza los derechos de las perso- nas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexua- les. Hemos puesto en marcha la Estrategia valenciana para la igualdad de trato, la no discriminación y la prevención de los delitos de odio, que es una herra- mienta de reconocimiento de la diversidad, fomento de los buenos tratos y garantía de la convivencia. ¿QUÉ HAREMOS? Aprobaremos la Estrategia Valenciana para la Igual- dad LGTBI y la Ley Valenciana de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias, que incluya el reconocimiento de las familias LGTBI. Crearemos un protocolo de actuación policial contra la LGTBfobia y unidades policiales especializadas en la lucha contra los delitos de odio en poblaciones de más de 50.000 habitantes. Incluiremos en el currículum educativo de todas las etapas contenidos pedagógicos para entender la diversidad familiar, sexual y de género. Pondremos en marcha un plan de formación en ma- teria de diversidad familiar, sexual y de género para el personal de centros educativos, universidades, profesionales del ámbito sanitario, el servicio 112 y el resto de la administración valenciana. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 17
 • 10. 18 9. OCUPACIÓ EMPLEO QUÈ HEM FET? En 4 anys hem aconseguit que 1 de cada 4 persones que buscava treball el trobe. Hem desenvolupat el pla integral de formació i ocupació per a joves Avalem Joves amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat de les persones joves, dotat amb 205 milions d’euros. Hem desenvolupat el pla Avalem Territori, on està dissenyada la nova metodologia d’estratègies ter- ritorials conjunta per a treballar des de l’orientació, la inserció i el foment de l’ocupació, amb més de 13 milions d’euros. Hem posat en marxa el pla integral d’ocupació i for- mació Avalem Experiència per a millorar l’ocupabili- tat de les persones desocupades majors de 30 anys, amb una dotació econòmica de 229 milions d’euros. QUÈ FAREM? Elaborarem la Llei Valenciana d’Ocupació per a co- ordinar totes les polítiques d’ocupació i fer-les més efectives i personalitzades. Lluitarem contra la precarietat per tal d’afavorir la contractació estable i de qualitat. Prohibirem l’externalització dels serveis bàsics de les empreses (segons la naturalesa empresarial) per a evitar la precarització i l’explotació laboral, en especial de les dones. Intensificarem la inspecció per a previndre i san- cionar l’economia submergida, mal remunerada i precaritzada. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. ¿QUÉ HEMOS HECHO? En 4 años hemos conseguido que 1 de cada 4 perso- nas que buscaba trabajo lo encuentre. Hemos desarrollado el plan integral de formación y empleo para jóvenes Avalem Joves con el fin de mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes, dotado con 205 millones de euros. Hemos desarrollado el plan Avalem Territori, donde está diseñada la nueva metodología de estrategias territoriales conjuntas para trabajar desde la orien- tación, la inserción y el fomento del empleo, dotado con más de 13 millones de euros. Hemos puesto en marcha el plan integral de ocupa- ción y formación Avalem Experiència para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas mayores de 30 años, con una dotación económica de 229 millones de euros. ¿QUÉ HAREMOS? Elaboraremos la Ley Valenciana de Empleo para coordinar todas las políticas de empleo y hacerlas más efectivas y personalizadas. Lucharemos contra la precariedad para favorecer la contratación estable y de calidad. Prohibiremos la externalización de los servicios bá- sicos de las empresas (según la naturaleza empre- sarial) para evitar la precarización y la explotación laboral, en especial de las mujeres. Intensificaremos la inspección para prevenir y san- cionar la economía sumergida, mal remunerada y precarizada. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 19
 • 11. 20 10. HABITATGE VIVIENDA QUÈ HEM FET? Hem impulsat la nova Llei per a la Funció Social de l’Habitatge per tal de fer efectiu l’accés a un habi- tatge digne i acabar amb els desnonaments de les persones més vulnerables de la societat. Hem presentat l’índex de preus de referència com a mecanisme de prevenció contra de la bambolla del lloguer. Hem multiplicat per 5 la inversió en habitatge social i de protecció oficial. Hem multiplicat quasi per 6 les persones beneficià- ries d’ajudes al lloguer, i hem passat dels 2.400€ en 2015 als 13.700€ de 2018. QUÈ FAREM? Ampliarem el parc públic d’habitatges per a posar-lo a disposició del lloguer social i assequible, amb l’ob- jectiu final que cap unitat familiar destine més del 30% dels ingressos a la seua vivenda. Implementarem l’obligació de destinar un 30% de la nova construcció a vivenda protegida, amb un 7% per a lloguer jove. Crearem una línia d’ajudes específica per a joves per tal de donar suport al pagament dels seus lloguers amb discriminació per renda i per preu de l’habitatge llogat. Fomentarem el cooperativisme d’habitatge en dret d’ús per a joves, per mitjà de la cessió de terrenys públics a preu assequible. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. ¿QUÉ HEMOS HECHO? Hemos impulsado la nueva Ley por la Función Social de la Vivienda para hacer efectivo el acceso a una vivienda digna y acabar con los desahucios de las personas más vulnerables de la sociedad. Hemos presentado el índice de precios de referencia como mecanismo de prevención ante la burbuja del alquiler. Hemos multiplicado por 5 la inversión en vivienda social y de protección oficial. Hemos multiplicado casi por 6 las personas bene- ficiarias de ayudas al alquiler, pasando de los 2.400 euros en 2015 a los 13.700 de 2018. ¿QUÉ HAREMOS? Ampliaremos el parque público de viviendas para ponerlo a disposición del alquiler social y del alqui- ler asequible, con el objetivo final de que ninguna unidad familiar destine más del 30% de los ingresos a su vivienda. Implementaremos la obligación de destinar un 30% de la nueva construcción a vivienda protegida, con un 7% para alquiler joven. Crearemos una línea de ayudas específicas para jóvenes a fin de apoyar al pago de sus alquileres con discriminación por renta y por precio de la vivienda alquilada. Fomentaremos el cooperativismo de vivienda en derecho de uso para jóvenes, por medio de la cesión de terrenos públicos a precio asequible. 21
 • 12. 22 11. SANITAT SANIDAD QUÈ HEM FET? Hem retornat el dret a una sanitat pública i universal. Hem eliminat el copagament farmacèutic, de la qual cosa s’han beneficiat vora 910.000 pensionistes i 136.000 persones amb diversitat funcional. Hem augmentat el pressupost destinat a sanitat en quasi 1.000 milions respecte a 2015 (un 20,8% més). Hem augmentat les inversions en equipament per a la investigació, que han passat d’1,3 milions en 2015 a 9,1 en 2018. QUÈ FAREM? Contractarem més personal sanitari i millor remu- nerat per a reduir les llistes d’espera i augmentarem les places de formació MIR pediàtric, per tal d’ajus- tar-les a la demanda real del Sistema Nacional de Salut. Inclourem els serveis psicològics en l’atenció primà- ria com a recurs fonamental per a desmedicalitzar l’atenció que rep el o la pacient en els problemes de malestar emocional. Continuarem amb la desprivatització i la recuperació de les concessions administratives sanitàries per a garantir un servei públic i de qualitat. Implantarem un Pla de salut mental que dignifique les persones afectades i pose la salut mental en el centre de les polítiques públiques adreçades a la diversitat. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. ¿QUÉ HEMOS HECHO? Hemos devuelto el derecho a una sanidad pública y universal. Hemos eliminado el copago farmacéutico, de lo que se han beneficiado cerca de 910.000 pensionistas y 136.000 personas con diversidad funcional. Hemos aumentado el presupuesto destinado a sanidad en casi 1.000 millones respecto a 2015 (un 20,8% más). Hemos aumentado las inversiones en equipamiento para la investigación, que han pasado de 1,3 millo- nes en 2015 a 9,1 en 2018. ¿QUÉ HAREMOS? Contrataremos más personal sanitario y mejor remunerado para reducir las listas de espera y au- mentaremos las plazas de formación MIR pediátrico, a fin de ajustarlas a la demanda real del Sistema Nacional de Salud. Incluiremos los servicios psicológicos en la atención primaria como recurso fundamental para desmedi- calizar la atención que recibe el o la paciente en los problemas de malestar emocional. Continuaremos con la desprivatización y la recupe- ración de las concesiones administrativas sanitarias para asegurar un servicio público y de calidad. Implantaremos un Plan de salud mental que dig- nifique a las personas afectadas y ponga la salud mental en el centro de las políticas públicas dirigi- das a la diversidad. 23
 • 13. 24 12. JOVES JÓVENES QUÈ HEM FET? Hem fet una nova Llei de Polítiques Integrals de Joventut amb l’objectiu que els i les joves puguen definir i construir el seu projecte vital, individual i col·lectiu en igualtat de condicions. Hem doblat la inversió en beques universitàries res- pecte a 2015 i hem baixat les taxes un 15%. Hem posat en marxa el Pla GenT, un programa amb la finalitat de facilitar el retorn, la retenció i l’atracció del talent per a la seua incorporació a les universi- tats públiques, als centres d’investigació i al teixit productiu. Hem duplicat les beques Erasmus i hem arribat als 600.000€. QUÈ FAREM? Vincularem el sistema de taxes universitàries als ingressos familiars per tal d’assegurar que l’entrada a les universitats es fonamente en els mèrits i les capacitats personals i no en la situació econòmica de cada persona o família. Avançarem en el programa Jove Oportunitat (JOOP) per tal d’enfortir el sistema de segones oportunitats. Fomentarem la innovació juvenil en la creació de projectes empresarials, especialment els coopera- tius, mitjançant espais públics de projectes i de- duccions fiscals durant els primers anys de vida de l’empresa. Crearem l’Abonament Únic Jove per a tots els trans- ports per a facilitar la mobilitat i promoure la xarxa pública en zones urbanes i rurals. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. ¿QUÉ HEMOS HECHO? Hemos hecho una nueva Ley de Políticas Integrales de Juventud con el objetivo de que los y las jóvenes puedan definir y construir su proyecto vital, indivi- dual y colectivo en igualdad de condiciones. Hemos duplicado la inversión en becas universita- rias respecto a 2015 y bajado las tasas un 15%. Hemos puesto en marcha el Plan GenT, un programa que facilita el retorno, la retención y la atracción del talento para su incorporación a las universidades públicas, a los centros de investigación y al tejido productivo. Hemos duplicado las becas Erasmus, alcanzando los 600.000€. ¿QUÉ HAREMOS? Vincularemos el sistema de tasas universitarias a los ingresos familiares para asegurar que la entrada en las universidades se fundamente en los méritos y las capacidades personales y no en la situación económica de cada persona o familia. Avanzaremos en el programa Joven Oportunidad (JOOP) para fortalecer el sistema de segundas opor- tunidades. Fomentaremos la innovación juvenil en la creación de proyectos empresariales, especialmente los coo- perativos, mediante espacios públicos de proyecto y deducciones fiscales durante los primeros años de vida de la empresa. Crearemos el Abono Único Joven para todos los transportes a fin de facilitar la movilidad y promover la red pública en zonas urbanas y rurales. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 25
 • 14. 26 13. CULTURA CULTURA QUÈ HEM FET? Hem reobert la ràdio i televisió valencianes, un actiu principal per a la indústria cultural valenciana. Hem implantat el Pla estratègic cultural, amb unes dades que situen el territori valencià entre les primeres comunitats autònomes en cultura, amb 500 milions d’euros que han reactivat els sectors culturals. Hem recuperat els Premis de les Arts Escèniques i hem creat els Premis de l’Audiovisual i de la Música. Hem ampliat la programació en tot el territori a través del Circuit Cultural Valencià on hem passat de 46 a 82 municipis i hem incorporat dues universitats: l’UJI i la UA. QUÈ FAREM? Crearem la campanya «Tria un llibre als 6 anys» en què fomentarem la lectura a través d’un xec que es podrà bescanviar a les llibreries. Impulsarem mesures normatives com la llei de les arts escèniques, l’estatut de la música o el codi de pràctiques artístiques per a dotar d’estabilitat i del suport necessari els i les professionals dels dife- rents sectors culturals valencians. Reforçarem el model del Centre de Cultura Contem- porània el Carme, situat a València, amb la creació d´espais similars a Castelló i Alacant, com a llocs de promoció, producció i investigació cultural. Impulsarem, en col·laboració amb els ajuntaments, el programa Patrimoni Edificant per tal d’impulsar el patrimoni cultural valencià en tot el territori. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. ¿QUÉ HEMOS HECHO? Hemos reabierto la radiotelevisión valenciana, un activo para la industria cultural valenciana. Hemos implantado el Plan estratégico cultural, con unos datos que situan el territorio valenciano entre las primeras comunidades autónomas en cultura, con 500 millones de euros para reactivar los secto- res culturales. Hemos recuperado los Premios de las Artes Escé- nicas y creado los Premios del Audiovisual y de la Música. Hemos aompliado la programación en todo el terri- torio a través del Circuit Cultural Valencià, pasando de 46 a 82 municipios, además de incorporar dos universidades:la UJI y la UA. ¿QUÉ HAREMOS? Crearemos la campaña «Elige un libro a los 6 años» en la que fomentaremos la lectura a través de un cheque que se podrá canjear en las librerías. Impulsaremos medidas normativas como la ley de las artes escénicas, el estatuto de la música o el có- digo de prácticas artísticas para dotar de estabilidad y del apoyo necesario a los y las profesionales de los diferentes sectores culturales valencianos. Reforzaremos el modelo del Centro de Cultura Con- temporánea el Carmen, en València, con la creación de espacios similares en Castelló y Alicante, como lugares de promoción, producción e investigación cultural. Impulsaremos, en colaboración con los ayuntamien- tos el programa Patrimoni Edificant para impulsar el patrimonio cultural valenciano en todo el territorio. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 27
 • 15. 28 14. FINANÇAMENT AUTONÒMIC FINANCIACIÓN AUTONÓMICA QUÈ HEM FET? Hem exigit al Govern central, des de les Corts, el Go- vern del Botànic, el Congrés i el Senat, la reforma del sistema de finançament autonòmic per a millorar la creació de llocs de treball i els serveis públics de qualitat que estem impulsant. Hem aconseguit una mobilització unànime liderant la plataforma unitària “Finançament Just”. Hem reclamat els més de 20.000 milions d’euros de deute històric que ens deu l’Estat a causa de l’infra- finançament. Hem aprovat una reforma de l’Estatut que exigeix una inversió territorial de l’Estat, com a mínim, d’acord amb la població valenciana QUÈ FAREM? Continuarem exigint el canvi de sistema de finança- ment perquè volem respecte cap a les valencianes i valencians. Si Compromís és decisiu a Madrid exigirà un finançament just per tal d’arribar a qualsevol acord de govern. Invertirem els recursos obtinguts en la creació de llocs de treball i uns serveis públics de qualitat, pri- oritzant la reducció de llistes d’espera en la sanitat, l’eliminació dels barracons i millorant els serveis socials i l’atenció a la dependència. Exigirem en els Pressupostos Generals de l’Estat una inversió territorial no solament d’acord amb la població, com recull l’Estatut, sinó que a més com- pense les dècades que hem patit de dèficit inversor. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. ¿QUÉ HEMOS HECHO? Hemos exigido en el Gobierno central, desde las Cor- tes, el Govern del Botànic, el Congreso y el Senado, la reforma del sistema de financiación autonómica para mejorar la creación de puestos de trabajo y los servicios públicos de calidad que estamos impul- sando. Hemos conseguido una movilización unánime lide- rando la plataforma “Financiación Justa”. Hemos reclamado los más de 20.000 millones de euros de deuda histórica que nos debe el Estado a causa de la infrafinanciación. Hemos aprobado una reforma del Estatuto que exige una inversión territorial del Estado, como mínimo, conforme a la población valenciana. ¿QUÉ HAREMOS? Continuaremos exigiendo el cambio de sistema de financiación porque queremos respeto hacia las valencianas y los valencianos. Si Compromís es de- cisivo en Madrid, exigirá una financiación justa para llegar a cualquier acuerdo de gobierno. Invertiremos los recursos obtenidos en la creación de puestos de trabajo y en unos servicios públicos de calidad, priorizando la reducción de listas de es- pera en la sanidad, la eliminación de los barracones y mejorando los servicios sociales y la atención a la dependencia. Exigiremos en los Presupuestos Generales del Esta- do una inversión territorial no solo acorde con la po- blación, como recoge el Estatuto, sino que además compense las décadas de déficit inversor sufridas. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 29
 • 16. 30 15. HISENDA HACIENDA QUÈ HEM FET? Hem creat l’Agència Tributària Valenciana per a gestionar millor els nostres recursos des de la proximitat. Hem reduït el tram autonòmic de l’IRPF a més d’1.500.000 persones amb rendes baixes i mitjanes i hem incrementat l’aportació de les rendes altes seguint la màxima de qui menys té, menys paga. Hem lluitat contra el frau fiscal recuperant més de 17 milions d’euros que hem pogut destinar a políti- ques per a les persones. QUÈ FAREM? Desenvoluparem l’Agència Tributària Valenciana i modernitzarem la gestió de tributs per tal que totes les gestions es puguen realitzar de manera fàcil i telemàtica. Posarem en marxa un pla de lluita contra el frau fiscal a través de l’Agència Tributària Valenciana i destinarem els seus recursos a enfortir les políti- ques socials. Continuarem amb la reforma tributària per a be- neficiar les persones i famílies amb rendes baixes i mitjanes amb una fiscalitat intel·ligent en clau de sostenibilitat social i mediambiental. 1. 1. 2. 2. 3. 3. ¿QUÉ HEMOS HECHO? Hemos creado la Agencia Tributaria Valenciana para gestionar mejor nuestros recursos desde la proximi- dad. Hemos reducido el tramo autonómico del IRPF a más de 1.500.000 personas con rentas bajas y medias y hemos incrementado la aportación de las rentas altas siguiendo la máxima de quien menos tiene, menos paga. Hemos luchado contra el fraude fiscal recuperan- do más de 17 millones de euros que hemos podido destinar a políticas para las personas. ¿QUÉ HAREMOS? Desarrollaremos la Agencia Tributaria Valenciana y modernizaremos la gestión de tributos para que todas las gestiones se puedan realizar de manera fácil y telemática. Pondremos en marcha un plan de lucha contra el fraude fiscal a través de la Agencia Tributaria Valen- ciana y destinaremos sus recursos a fortalecer las políticas sociales. Continuaremos con la reforma tributaria para be- neficiar a las personas y familias con rentas bajas y medias con una fiscalidad inteligente en clave de sostenibilidad social y medioambiental. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 31
 • 17. Mónica Oltra Candidata a la Presidència de la Generalitat Joan Baldoví Candidat al Congrés compromis.net consulta el programa: