SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
Descargar para leer sin conexión
Prospekzio
Soziologikoen
Kabinetea
www.euskadi.eus/ikerketa_soziologikoak
Gabinete de
Prospección
Sociológica
www.euskadi.eus/estudios_sociologicos
Hauteskunde Autonomikoak:
boto aurreikuspena
Elecciones Autonómicas:
previsión de voto
(2023ko azaroa / Noviembre 2023)
Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/11/21-24) /
Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de campo: 21-24/11/2023)
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
Aurkibidea / Índice
1 – Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena /
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas.........................................................2
2 – Zehaztasun teknikoak / Ficha técnica...........................................................................6
Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/11/21-24) /
Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de campo: 21-24/11/2023)
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
1
Jarraian aurreikuspen eremu geografiko bakoitzerako
taula bat aurkezten da hiru informazio zutaberekin:
“Zuzeneko boto asmoa” inkestako datu gordinei
dagokie, inolako doikuntzarik egin gabe. Bertan azaltzen
dira bai abstentzioa, baita “ez daki” eta “ez du
erantzuten” ere. Ehunekoak erroldarekiko kalkulatuta
daude.
Zuzeneko boto asmoa lagin osoaren gaineko
ehunekoetan eskaintzen da, dezimal batekin.
Horregatik, kasu batzuetan, ehunekoen batura ez da
zehatz-mehatz 100, dezimal hurbilenera biribiltzeak
desdoikuntza txikiak sor ditzake eta.
PSKren boto “estimazioa” Prospekzio Soziologikoen
Kabineteko talde teknikoak landutakoa da eta
barneratzen ditu, alde batetik, aurreikusten den
erroldaren gaineko abstentzioaren ehunekoa eta, beste
alde batetik, alderdi politiko bakoitzarentzat
aurreikusitako boto baliodunen ehunekoa
(“besteak+zuriak” kategorian daude, boto zuriak ez ezik,
eserlekuen banaketan sartu ahal izateko legeak
ezartzen duen gutxieneko ehunekora iristen ez diren
boto-estimazioa duten alderdietako batzuk ere).
Lurralde bakoitzerako egindako estimazioari dagokion
eserlekuen banaketa, D’Hondt Legea aplikatuz.
Txostenaren amaieran EAEko eserlekuen banaketa
aurkezten da, hau da, hiru lurraldeetan hautagaitza
bakoitzak lortuko lituzkeen eserlekuen batura.
A continuación se presenta una tabla para cada ámbito
geográfico de previsión con tres columnas de información:
La “intención directa” de voto, corresponde a los datos
brutos de la encuesta, sin ningún tipo de ajuste. En ella
aparece tanto la abstención como el “no sabe” y el “no
contesta”. Los porcentajes están calculados sobre el total
del censo.
La intención directa se ofrece como porcentajes sobre el
total de la muestra, con un solo decimal. Por ello, en
algunos casos, la suma de los porcentajes puede no ser
exactamente 100, ya que el redondeo al decimal más
cercano puede generar pequeños desajustes.
La “estimación” de voto del GPS es una elaboración del
equipo técnico del Gabinete de Prospección Sociológica
e incluye, por un lado, el porcentaje sobre censo previsto
de abstención y, por otro lado, los porcentajes sobre votos
válidos previstos para cada partido político (la categoría
“otros+blancos” alberga a algunas de las formaciones
políticas con un voto estimado inferior al límite legal
mínimo para optar a la atribución de escaños, además de
a los votos en blanco).
El reparto de escaños que corresponde a la estimación
de voto realizada para cada territorio, aplicando la Ley
D’Hondt. Al final del informe se presenta el reparto de
escaños para la CAPV, es decir, la suma de los escaños
que obtendría cada candidatura en los tres territorios.
Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/11/21-24) /
Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de campo: 21-24/11/2023)
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
2
1 – Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena /
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas
ARABA
Inkestan
zuzeneko boto asmoa
(%)
Intención directa de voto
en la encuesta
(%)
BOTO ESTIMAZIOA
PSK
(Boto baliodunen gaineko %)
ESTIMACIÓN DE VOTO
GPS
(% sobre votos válidos)
ESERLEKUEN
BANAKETA
REPARTO DE
ESCAÑOS
PNV / EAJ 19,7 29,0 8
EH BILDU 16,0 25,8 7
PSE-EE 9,0 18,1 5
ELKARREKIN PODEMOS /
SUMAR
2,5 5,0 1
PP 5,5 16,0 4
VOX 1,2 3,5 0
Besteak + Zuriak /
Otros+Blancos
2,3 2,6 ─
Baliogabeko botoa /
Voto nulo
0,8
Abstentzioa / Abstención 11,5
Ez daki / No sabe 21,8
Ez du erantzuten /
No contesta
9,6
Abstentzioa
(erroldarekiko %)
Abstención
(% sobre censo):
39,0
Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/11/21-24) /
Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de campo: 21-24/11/2023)
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
3
BIZKAIA
Inkestan
zuzeneko boto asmoa
(%)
Intención directa de voto
en la encuesta
(%)
BOTO ESTIMAZIOA
PSK
(Boto baliodunen gaineko %)
ESTIMACIÓN DE VOTO
GPS
(% sobre votos válidos)
ESERLEKUEN
BANAKETA
REPARTO DE
ESCAÑOS
PNV / EAJ 28,2 42,1 12
EH BILDU 16,7 25,6 7
PSE-EE 6,2 13,9 3
ELKARREKIN PODEMOS /
SUMAR
3,7 7,0 1
PP 2,3 7,4 2
VOX 0,5 2,1 0
Besteak + Zuriak /
Otros+Blancos
1,4 1,9 ─
Baliogabeko botoa /
Voto nulo
0,5
Abstentzioa / Abstención 10,6
Ez daki / No sabe 17,7
Ez du erantzuten /
No contesta
12,2
Abstentzioa
(erroldarekiko %)
Abstención
(% sobre censo):
38,0
Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/11/21-24) /
Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de campo: 21-24/11/2023)
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
4
GIPUZKOA
Inkestan
zuzeneko boto asmoa
(%)
Intención directa de voto
en la encuesta
(%)
BOTO ESTIMAZIOA
PSK
(Boto baliodunen gaineko %)
ESTIMACIÓN DE VOTO
GPS
(% sobre votos válidos)
ESERLEKUEN
BANAKETA
REPARTO DE
ESCAÑOS
PNV / EAJ 17,6 32,7 9
EH BILDU 25,7 38,6 11
PSE-EE 7,1 13,2 3
ELKARREKIN PODEMOS /
SUMAR
1,6 6,3 1
PP 3,5 5,5 1
VOX 0,5 1,5 0
Besteak + Zuriak /
Otros+Blancos
1,6 2,2 ─
Baliogabeko botoa /
Voto nulo
0,3
Abstentzioa / Abstención 10,8
Ez daki / No sabe 21,2
Ez du erantzuten /
No contesta
10,1
Abstentzioa
(erroldarekiko %)
Abstención
(% sobre censo):
37,5
Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/11/21-24) /
Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de campo: 21-24/11/2023)
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
5
EUSKADI
ESERLEKUEN
BANAKETA
REPARTO DE
ESCAÑOS
PNV / EAJ 29
EH BILDU 25
PSE-EE 11
ELKARREKIN PODEMOS /
SUMAR
3
PP 7
VOX 0
Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/11/21-24) /
Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de campo: 21-24/11/2023)
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
6
2 – Zehaztasun teknikoak / Ficha técnica
Informazio bilketa 2023ko azaroaren 21a eta 24a
bitartean egin zen -biak barne- ordenagailuz lagundutako
banakako telefonozko elkarrizketen bidez (CATI).
Galdesorta egituratu eta itxia erabili zen, Euskal
Autonomia Erkidegoko (EAEko) lurralde bakoitzerako
lagin adierazgarri bati elkarrizketa egiteko. Landa
lanaren %97,6 osatuta zegoen Iñigo Urkullu hurrengo
hauteskundeetarako EAJ-PNVko hautagai ez izateko
erabakia ezagutu zenean.
Ikerketaren diseinua, emaitzen azterketa eta txostena
burutzearen ardura Eusko Jaurlaritzaren Lehendakari-
tzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteari dagozkio
soilik. Informazio bilketa Campo Volantín kalea 21,
48007, Bilbo helbidean dagoen Ikerfel enpresak egin
zuen.
Lagina, 18 urte edo gehiagoko biztanleriari zuzendua,
honela banatu zen: 730 pertsona Araban, 1.315 Bizkaian
eta 985 Gipuzkoan, beraz, 3.030 pertsona elkarrizketatu
ziren guztira. Gizabanakoen hautaketa prozedura
polietapiko eta estratifikatuaren bidez egin zen,
udalerriaren tamainaren araberako estratu
proportzionalak erabiliz. Ondoren pertsonak sexuaren,
adinaren eta lan egoeraren araberako kuoten bidez
aukeratu ziren.
Lagina diseinatu da inkesten %50 telefono finkoaren
bidez egiteko eta beste %50 telefono mugikorraren
bidez.
Lagin errorearen estimazioa, erabat ausazkoak diren
laginketei egozgarria, ±%3,7koa da Arabarako,
±%2,8koa Bizkairako eta ±%3,2koa Gipuzkoarako,
%95,5eko konfiantza mailarako, p=q=0,5 izanik.
La recogida de información se realizó entre el 21 y el
24 de noviembre de 2023 a través de entrevista telefónica
individual asistida por ordenador (CATI), mediante
cuestionario estructurado y cerrado, realizada a una
muestra representativa de la población de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. El trabajo de campo se realizó
en un 97,6% antes de que se conociera la decisión de que
Iñigo Urkullu no sería el candidato de EAJ-PNV para las
próximas elecciones.
El diseño de la investigación, el análisis de los resultados
y la elaboración del informe es responsabilidad exclusiva
del Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia
del Gobierno Vasco. La recogida de información fue
realizada por la empresa Ikerfel, sita en la calle Campo
Volantín 21, 48007, Bilbao.
La muestra, dirigida a una población de 18 y más años, se
distribuyó del siguiente modo: 730 personas en Araba,
1.315 en Bizkaia y 985 en Gipuzkoa, lo que supone un total
de 3.030 personas entrevistadas. La selección de las
personas a entrevistar se realizó por procedimiento
polietápico y estratificado proporcionalmente por tamaño
de municipio, con selección posterior de las personas
según cuotas de sexo, edad y situación laboral.
La muestra se ha diseñado de manera que el 50% de las
encuestas se realicen a través de un teléfono fijo y otro el
50% a través de un teléfono móvil.
La estimación del error muestral, atribuible en el caso
teórico de que la muestra hubiera sido estrictamente
aleatoria, es de ±3,7% para Araba, ±2,8% para Bizkaia y
±3,2% para Gipuzkoa, para un nivel de confianza del
95,5% y siendo p=q=0,5.
Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak

Más contenido relacionado

Similar a Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak

Elecciones Generales y Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de ...
Elecciones Generales y Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de ...Elecciones Generales y Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de ...
Elecciones Generales y Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de ...Irekia - EJGV
 
Euskadiko Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena // Elecciones Autonómi...
Euskadiko Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena // Elecciones Autonómi...Euskadiko Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena // Elecciones Autonómi...
Euskadiko Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena // Elecciones Autonómi...Irekia - EJGV
 
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...Irekia - EJGV
 
Hauteskunde Orokorretarako boto aurreikuspena - Previsión de voto para Elecc...
Hauteskunde Orokorretarako boto aurreikuspena - Previsión de voto para Elecc...Hauteskunde Orokorretarako boto aurreikuspena - Previsión de voto para Elecc...
Hauteskunde Orokorretarako boto aurreikuspena - Previsión de voto para Elecc...Irekia - EJGV
 
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...Irekia - EJGV
 
Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena...
Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena...Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena...
Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena...Irekia - EJGV
 
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales 2019: Pre...
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales 2019: Pre...Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales 2019: Pre...
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales 2019: Pre...Irekia - EJGV
 
Previsiones de voto para Elecciones Generales y Autonómicas // Hauteskunde Or...
Previsiones de voto para Elecciones Generales y Autonómicas // Hauteskunde Or...Previsiones de voto para Elecciones Generales y Autonómicas // Hauteskunde Or...
Previsiones de voto para Elecciones Generales y Autonómicas // Hauteskunde Or...Irekia - EJGV
 
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...Irekia - EJGV
 
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas (8-15/05/2018)
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas (8-15/05/2018)Previsión de voto para Elecciones Autonómicas (8-15/05/2018)
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas (8-15/05/2018)Irekia - EJGV
 
2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena
2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena
2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspenaIrekia - EJGV
 
Boto aurreikuspena (2015eko maiatza) / Previsión de voto (Mayo 2015)
Boto aurreikuspena (2015eko maiatza) / Previsión de voto (Mayo 2015)Boto aurreikuspena (2015eko maiatza) / Previsión de voto (Mayo 2015)
Boto aurreikuspena (2015eko maiatza) / Previsión de voto (Mayo 2015)Irekia - EJGV
 
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...Irekia - EJGV
 
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para el...
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para el...Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para el...
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para el...Irekia - EJGV
 
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para El...
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para El...Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para El...
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para El...Irekia - EJGV
 
Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas. Gabinete de Prospección Soc...
Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas. Gabinete de Prospección Soc...Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas. Gabinete de Prospección Soc...
Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas. Gabinete de Prospección Soc...Irekia - EJGV
 
2020ko Hauteskunde Autonomikoen ondko inkesta / Sondeo postelectoral Eleccion...
2020ko Hauteskunde Autonomikoen ondko inkesta / Sondeo postelectoral Eleccion...2020ko Hauteskunde Autonomikoen ondko inkesta / Sondeo postelectoral Eleccion...
2020ko Hauteskunde Autonomikoen ondko inkesta / Sondeo postelectoral Eleccion...Irekia - EJGV
 
Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas (Noviembre 2013)
Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas (Noviembre 2013)Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas (Noviembre 2013)
Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas (Noviembre 2013)Irekia - EJGV
 
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena (2013ko maiatza)
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena (2013ko maiatza)Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena (2013ko maiatza)
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena (2013ko maiatza)Irekia - EJGV
 
2016ko Hauteskunde Autonomikoen ondoko inkesta // Sondeo postelectoral Elecci...
2016ko Hauteskunde Autonomikoen ondoko inkesta // Sondeo postelectoral Elecci...2016ko Hauteskunde Autonomikoen ondoko inkesta // Sondeo postelectoral Elecci...
2016ko Hauteskunde Autonomikoen ondoko inkesta // Sondeo postelectoral Elecci...Irekia - EJGV
 

Similar a Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak (20)

Elecciones Generales y Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de ...
Elecciones Generales y Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de ...Elecciones Generales y Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de ...
Elecciones Generales y Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de ...
 
Euskadiko Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena // Elecciones Autonómi...
Euskadiko Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena // Elecciones Autonómi...Euskadiko Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena // Elecciones Autonómi...
Euskadiko Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena // Elecciones Autonómi...
 
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...
 
Hauteskunde Orokorretarako boto aurreikuspena - Previsión de voto para Elecc...
Hauteskunde Orokorretarako boto aurreikuspena - Previsión de voto para Elecc...Hauteskunde Orokorretarako boto aurreikuspena - Previsión de voto para Elecc...
Hauteskunde Orokorretarako boto aurreikuspena - Previsión de voto para Elecc...
 
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...
 
Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena...
Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena...Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena...
Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena...
 
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales 2019: Pre...
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales 2019: Pre...Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales 2019: Pre...
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales 2019: Pre...
 
Previsiones de voto para Elecciones Generales y Autonómicas // Hauteskunde Or...
Previsiones de voto para Elecciones Generales y Autonómicas // Hauteskunde Or...Previsiones de voto para Elecciones Generales y Autonómicas // Hauteskunde Or...
Previsiones de voto para Elecciones Generales y Autonómicas // Hauteskunde Or...
 
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...
 
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas (8-15/05/2018)
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas (8-15/05/2018)Previsión de voto para Elecciones Autonómicas (8-15/05/2018)
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas (8-15/05/2018)
 
2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena
2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena
2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena
 
Boto aurreikuspena (2015eko maiatza) / Previsión de voto (Mayo 2015)
Boto aurreikuspena (2015eko maiatza) / Previsión de voto (Mayo 2015)Boto aurreikuspena (2015eko maiatza) / Previsión de voto (Mayo 2015)
Boto aurreikuspena (2015eko maiatza) / Previsión de voto (Mayo 2015)
 
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...
 
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para el...
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para el...Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para el...
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para el...
 
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para El...
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para El...Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para El...
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para El...
 
Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas. Gabinete de Prospección Soc...
Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas. Gabinete de Prospección Soc...Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas. Gabinete de Prospección Soc...
Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas. Gabinete de Prospección Soc...
 
2020ko Hauteskunde Autonomikoen ondko inkesta / Sondeo postelectoral Eleccion...
2020ko Hauteskunde Autonomikoen ondko inkesta / Sondeo postelectoral Eleccion...2020ko Hauteskunde Autonomikoen ondko inkesta / Sondeo postelectoral Eleccion...
2020ko Hauteskunde Autonomikoen ondko inkesta / Sondeo postelectoral Eleccion...
 
Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas (Noviembre 2013)
Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas (Noviembre 2013)Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas (Noviembre 2013)
Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas (Noviembre 2013)
 
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena (2013ko maiatza)
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena (2013ko maiatza)Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena (2013ko maiatza)
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena (2013ko maiatza)
 
2016ko Hauteskunde Autonomikoen ondoko inkesta // Sondeo postelectoral Elecci...
2016ko Hauteskunde Autonomikoen ondoko inkesta // Sondeo postelectoral Elecci...2016ko Hauteskunde Autonomikoen ondoko inkesta // Sondeo postelectoral Elecci...
2016ko Hauteskunde Autonomikoen ondoko inkesta // Sondeo postelectoral Elecci...
 

Más de Irekia - EJGV

“Haurdunaldia hobe tabakorik gabe” izenburua duen gida espezifiko bat
“Haurdunaldia hobe tabakorik gabe” izenburua duen gida espezifiko bat“Haurdunaldia hobe tabakorik gabe” izenburua duen gida espezifiko bat
“Haurdunaldia hobe tabakorik gabe” izenburua duen gida espezifiko batIrekia - EJGV
 
Guía para el embarazo, bajo el título “El embarazo mejor sin tabaco”
Guía para el embarazo, bajo el título “El embarazo mejor sin tabaco”Guía para el embarazo, bajo el título “El embarazo mejor sin tabaco”
Guía para el embarazo, bajo el título “El embarazo mejor sin tabaco”Irekia - EJGV
 
Gida praktiko erretzearen ondorio kaltegarriei buruz kontzientziatzeko eta oh...
Gida praktiko erretzearen ondorio kaltegarriei buruz kontzientziatzeko eta oh...Gida praktiko erretzearen ondorio kaltegarriei buruz kontzientziatzeko eta oh...
Gida praktiko erretzearen ondorio kaltegarriei buruz kontzientziatzeko eta oh...Irekia - EJGV
 
Guía práctica para concienciar sobre los efectos perjudiciales de fumar y ayu...
Guía práctica para concienciar sobre los efectos perjudiciales de fumar y ayu...Guía práctica para concienciar sobre los efectos perjudiciales de fumar y ayu...
Guía práctica para concienciar sobre los efectos perjudiciales de fumar y ayu...Irekia - EJGV
 
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 83
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 83Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 83
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 83Irekia - EJGV
 
Silver belaunaldiaren kontsumoa eta lehentasunak
Silver belaunaldiaren kontsumoa eta lehentasunakSilver belaunaldiaren kontsumoa eta lehentasunak
Silver belaunaldiaren kontsumoa eta lehentasunakIrekia - EJGV
 
Consumo y preferencias de la generación silver
Consumo y preferencias de la generación silverConsumo y preferencias de la generación silver
Consumo y preferencias de la generación silverIrekia - EJGV
 
La sociedad vasca ante el futuro / Euskal gizartea etorkizunaren aurrean
La sociedad vasca ante el futuro / Euskal gizartea etorkizunaren aurreanLa sociedad vasca ante el futuro / Euskal gizartea etorkizunaren aurrean
La sociedad vasca ante el futuro / Euskal gizartea etorkizunaren aurreanIrekia - EJGV
 
Estudio de hábitos de consumo 2023 / Kontsumo-ohituren azterketa 2023
Estudio de hábitos de consumo 2023 / Kontsumo-ohituren azterketa 2023Estudio de hábitos de consumo 2023 / Kontsumo-ohituren azterketa 2023
Estudio de hábitos de consumo 2023 / Kontsumo-ohituren azterketa 2023Irekia - EJGV
 
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82Irekia - EJGV
 
Euskadiko Osasun Mentaleko Estrategia 2023 – 2028
Euskadiko Osasun Mentaleko Estrategia 2023 – 2028Euskadiko Osasun Mentaleko Estrategia 2023 – 2028
Euskadiko Osasun Mentaleko Estrategia 2023 – 2028Irekia - EJGV
 
Estrategia de Salud Mental de Euskadi 2023 – 2028
Estrategia de Salud Mental de Euskadi 2023 – 2028Estrategia de Salud Mental de Euskadi 2023 – 2028
Estrategia de Salud Mental de Euskadi 2023 – 2028Irekia - EJGV
 
Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ...
Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ...Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ...
Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ...Irekia - EJGV
 
Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdf
Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdfGizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdf
Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdfIrekia - EJGV
 
II Plan Estratégico de Servicios Sociales
II Plan Estratégico de Servicios SocialesII Plan Estratégico de Servicios Sociales
II Plan Estratégico de Servicios SocialesIrekia - EJGV
 
Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero
Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjeroPercepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero
Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjeroIrekia - EJGV
 
Atzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerak
Atzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerakAtzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerak
Atzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerakIrekia - EJGV
 
Espetxekudeaketaren balantzea Euskadin 2021-2023
Espetxekudeaketaren balantzea Euskadin 2021-2023Espetxekudeaketaren balantzea Euskadin 2021-2023
Espetxekudeaketaren balantzea Euskadin 2021-2023Irekia - EJGV
 
Balance gestión penitenciaria en Euskadi 2021-2023
Balance gestión penitenciaria en Euskadi 2021-2023Balance gestión penitenciaria en Euskadi 2021-2023
Balance gestión penitenciaria en Euskadi 2021-2023Irekia - EJGV
 
Euskadi txakurrarekin
Euskadi txakurrarekinEuskadi txakurrarekin
Euskadi txakurrarekinIrekia - EJGV
 

Más de Irekia - EJGV (20)

“Haurdunaldia hobe tabakorik gabe” izenburua duen gida espezifiko bat
“Haurdunaldia hobe tabakorik gabe” izenburua duen gida espezifiko bat“Haurdunaldia hobe tabakorik gabe” izenburua duen gida espezifiko bat
“Haurdunaldia hobe tabakorik gabe” izenburua duen gida espezifiko bat
 
Guía para el embarazo, bajo el título “El embarazo mejor sin tabaco”
Guía para el embarazo, bajo el título “El embarazo mejor sin tabaco”Guía para el embarazo, bajo el título “El embarazo mejor sin tabaco”
Guía para el embarazo, bajo el título “El embarazo mejor sin tabaco”
 
Gida praktiko erretzearen ondorio kaltegarriei buruz kontzientziatzeko eta oh...
Gida praktiko erretzearen ondorio kaltegarriei buruz kontzientziatzeko eta oh...Gida praktiko erretzearen ondorio kaltegarriei buruz kontzientziatzeko eta oh...
Gida praktiko erretzearen ondorio kaltegarriei buruz kontzientziatzeko eta oh...
 
Guía práctica para concienciar sobre los efectos perjudiciales de fumar y ayu...
Guía práctica para concienciar sobre los efectos perjudiciales de fumar y ayu...Guía práctica para concienciar sobre los efectos perjudiciales de fumar y ayu...
Guía práctica para concienciar sobre los efectos perjudiciales de fumar y ayu...
 
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 83
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 83Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 83
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 83
 
Silver belaunaldiaren kontsumoa eta lehentasunak
Silver belaunaldiaren kontsumoa eta lehentasunakSilver belaunaldiaren kontsumoa eta lehentasunak
Silver belaunaldiaren kontsumoa eta lehentasunak
 
Consumo y preferencias de la generación silver
Consumo y preferencias de la generación silverConsumo y preferencias de la generación silver
Consumo y preferencias de la generación silver
 
La sociedad vasca ante el futuro / Euskal gizartea etorkizunaren aurrean
La sociedad vasca ante el futuro / Euskal gizartea etorkizunaren aurreanLa sociedad vasca ante el futuro / Euskal gizartea etorkizunaren aurrean
La sociedad vasca ante el futuro / Euskal gizartea etorkizunaren aurrean
 
Estudio de hábitos de consumo 2023 / Kontsumo-ohituren azterketa 2023
Estudio de hábitos de consumo 2023 / Kontsumo-ohituren azterketa 2023Estudio de hábitos de consumo 2023 / Kontsumo-ohituren azterketa 2023
Estudio de hábitos de consumo 2023 / Kontsumo-ohituren azterketa 2023
 
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82
 
Euskadiko Osasun Mentaleko Estrategia 2023 – 2028
Euskadiko Osasun Mentaleko Estrategia 2023 – 2028Euskadiko Osasun Mentaleko Estrategia 2023 – 2028
Euskadiko Osasun Mentaleko Estrategia 2023 – 2028
 
Estrategia de Salud Mental de Euskadi 2023 – 2028
Estrategia de Salud Mental de Euskadi 2023 – 2028Estrategia de Salud Mental de Euskadi 2023 – 2028
Estrategia de Salud Mental de Euskadi 2023 – 2028
 
Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ...
Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ...Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ...
Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ...
 
Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdf
Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdfGizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdf
Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdf
 
II Plan Estratégico de Servicios Sociales
II Plan Estratégico de Servicios SocialesII Plan Estratégico de Servicios Sociales
II Plan Estratégico de Servicios Sociales
 
Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero
Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjeroPercepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero
Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero
 
Atzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerak
Atzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerakAtzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerak
Atzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerak
 
Espetxekudeaketaren balantzea Euskadin 2021-2023
Espetxekudeaketaren balantzea Euskadin 2021-2023Espetxekudeaketaren balantzea Euskadin 2021-2023
Espetxekudeaketaren balantzea Euskadin 2021-2023
 
Balance gestión penitenciaria en Euskadi 2021-2023
Balance gestión penitenciaria en Euskadi 2021-2023Balance gestión penitenciaria en Euskadi 2021-2023
Balance gestión penitenciaria en Euskadi 2021-2023
 
Euskadi txakurrarekin
Euskadi txakurrarekinEuskadi txakurrarekin
Euskadi txakurrarekin
 

Último

Las Características Principales de las Redes.pptx
Las Características Principales de las Redes.pptxLas Características Principales de las Redes.pptx
Las Características Principales de las Redes.pptxecarvictoriajhan
 
ANÁLISIS DE LA ÉTICA UTILIRALISTA DE JEREMY BENTHAM.pdf
ANÁLISIS DE LA ÉTICA UTILIRALISTA DE JEREMY BENTHAM.pdfANÁLISIS DE LA ÉTICA UTILIRALISTA DE JEREMY BENTHAM.pdf
ANÁLISIS DE LA ÉTICA UTILIRALISTA DE JEREMY BENTHAM.pdfDaniloAstoVeliz
 
PREGUNTA G DE CONSULTA POPULAR 21 DE ABRIL
PREGUNTA G DE CONSULTA POPULAR 21 DE ABRILPREGUNTA G DE CONSULTA POPULAR 21 DE ABRIL
PREGUNTA G DE CONSULTA POPULAR 21 DE ABRILeluniversocom
 
cuadernillo_tareas_funciones_estructuras_medias_psuv.pdf
cuadernillo_tareas_funciones_estructuras_medias_psuv.pdfcuadernillo_tareas_funciones_estructuras_medias_psuv.pdf
cuadernillo_tareas_funciones_estructuras_medias_psuv.pdfeduingonzalez3
 
2.8 CRONOGRAMA TALLER DE INVESTIGACION 1 .pptx
2.8 CRONOGRAMA TALLER DE INVESTIGACION 1 .pptx2.8 CRONOGRAMA TALLER DE INVESTIGACION 1 .pptx
2.8 CRONOGRAMA TALLER DE INVESTIGACION 1 .pptxceliajessicapinedava
 
TEORIA DEL DEFICIT DEL AUTOCUIDADO .pptx
TEORIA DEL DEFICIT DEL AUTOCUIDADO .pptxTEORIA DEL DEFICIT DEL AUTOCUIDADO .pptx
TEORIA DEL DEFICIT DEL AUTOCUIDADO .pptxmarinosudarioneyer
 
PREGUNTA I DE LA CONSULTA POPULAR DEL 21 DE ABRIL
PREGUNTA I DE LA CONSULTA POPULAR DEL 21 DE ABRILPREGUNTA I DE LA CONSULTA POPULAR DEL 21 DE ABRIL
PREGUNTA I DE LA CONSULTA POPULAR DEL 21 DE ABRILeluniversocom
 
Módulo mapa de riesgos de tienda de abarrotes
Módulo mapa de riesgos de tienda de abarrotesMódulo mapa de riesgos de tienda de abarrotes
Módulo mapa de riesgos de tienda de abarrotessald071205mmcnrna9
 
Secuencia Uso del calendario. Segundo ciclo.docx
Secuencia Uso del calendario. Segundo ciclo.docxSecuencia Uso del calendario. Segundo ciclo.docx
Secuencia Uso del calendario. Segundo ciclo.docxcandevillarruel
 
ANALISIS DE LA LITERATURA DEL RENACIMIENTO
ANALISIS DE LA LITERATURA DEL RENACIMIENTOANALISIS DE LA LITERATURA DEL RENACIMIENTO
ANALISIS DE LA LITERATURA DEL RENACIMIENTOELIZABETHTINOCO10
 
PREGUNTAS Y ANEXOS CONSULTA POPULAR 2024
PREGUNTAS Y ANEXOS CONSULTA POPULAR 2024PREGUNTAS Y ANEXOS CONSULTA POPULAR 2024
PREGUNTAS Y ANEXOS CONSULTA POPULAR 2024eluniversocom
 
49906_TE_RETO_juegos_criminales,juego.pdf
49906_TE_RETO_juegos_criminales,juego.pdf49906_TE_RETO_juegos_criminales,juego.pdf
49906_TE_RETO_juegos_criminales,juego.pdfceliajuliacarmen29
 
Civilizacióne Precolonbinas Resumen pdf.
Civilizacióne Precolonbinas Resumen pdf.Civilizacióne Precolonbinas Resumen pdf.
Civilizacióne Precolonbinas Resumen pdf.gpoiquicuellar
 
Países por velocidad de sus misiles hipersónicos (2024).pdf
Países por velocidad de sus misiles hipersónicos (2024).pdfPaíses por velocidad de sus misiles hipersónicos (2024).pdf
Países por velocidad de sus misiles hipersónicos (2024).pdfJC Díaz Herrera
 
Politicas publicas un balance necesario Bolivia
Politicas publicas un balance necesario BoliviaPoliticas publicas un balance necesario Bolivia
Politicas publicas un balance necesario BoliviaAlfredo Zaconeta
 
PREGUNTA A DEL REFERÉNDUM 21 DE ABRIL.pdf
PREGUNTA A DEL REFERÉNDUM 21 DE ABRIL.pdfPREGUNTA A DEL REFERÉNDUM 21 DE ABRIL.pdf
PREGUNTA A DEL REFERÉNDUM 21 DE ABRIL.pdfeluniversocom
 
TABLERO-DE-CONTROL-SOFOMES-ENR_08012024.pdf
TABLERO-DE-CONTROL-SOFOMES-ENR_08012024.pdfTABLERO-DE-CONTROL-SOFOMES-ENR_08012024.pdf
TABLERO-DE-CONTROL-SOFOMES-ENR_08012024.pdfMartinRodriguezchave1
 
Mapa de riesgos de un cine, equipo 4.pdf
Mapa de riesgos de un cine, equipo 4.pdfMapa de riesgos de un cine, equipo 4.pdf
Mapa de riesgos de un cine, equipo 4.pdfhees071224mmcrpna1
 
🦄💫4° VINCULACIÓN CONTENIDOS CON LOS LTG.pdf
🦄💫4° VINCULACIÓN CONTENIDOS CON LOS LTG.pdf🦄💫4° VINCULACIÓN CONTENIDOS CON LOS LTG.pdf
🦄💫4° VINCULACIÓN CONTENIDOS CON LOS LTG.pdfNellyCastillo54
 
SESIONES ABRIL para sexto grado de nivel primario.doc
SESIONES ABRIL para sexto grado de nivel primario.docSESIONES ABRIL para sexto grado de nivel primario.doc
SESIONES ABRIL para sexto grado de nivel primario.docrobinsonsjuan
 

Último (20)

Las Características Principales de las Redes.pptx
Las Características Principales de las Redes.pptxLas Características Principales de las Redes.pptx
Las Características Principales de las Redes.pptx
 
ANÁLISIS DE LA ÉTICA UTILIRALISTA DE JEREMY BENTHAM.pdf
ANÁLISIS DE LA ÉTICA UTILIRALISTA DE JEREMY BENTHAM.pdfANÁLISIS DE LA ÉTICA UTILIRALISTA DE JEREMY BENTHAM.pdf
ANÁLISIS DE LA ÉTICA UTILIRALISTA DE JEREMY BENTHAM.pdf
 
PREGUNTA G DE CONSULTA POPULAR 21 DE ABRIL
PREGUNTA G DE CONSULTA POPULAR 21 DE ABRILPREGUNTA G DE CONSULTA POPULAR 21 DE ABRIL
PREGUNTA G DE CONSULTA POPULAR 21 DE ABRIL
 
cuadernillo_tareas_funciones_estructuras_medias_psuv.pdf
cuadernillo_tareas_funciones_estructuras_medias_psuv.pdfcuadernillo_tareas_funciones_estructuras_medias_psuv.pdf
cuadernillo_tareas_funciones_estructuras_medias_psuv.pdf
 
2.8 CRONOGRAMA TALLER DE INVESTIGACION 1 .pptx
2.8 CRONOGRAMA TALLER DE INVESTIGACION 1 .pptx2.8 CRONOGRAMA TALLER DE INVESTIGACION 1 .pptx
2.8 CRONOGRAMA TALLER DE INVESTIGACION 1 .pptx
 
TEORIA DEL DEFICIT DEL AUTOCUIDADO .pptx
TEORIA DEL DEFICIT DEL AUTOCUIDADO .pptxTEORIA DEL DEFICIT DEL AUTOCUIDADO .pptx
TEORIA DEL DEFICIT DEL AUTOCUIDADO .pptx
 
PREGUNTA I DE LA CONSULTA POPULAR DEL 21 DE ABRIL
PREGUNTA I DE LA CONSULTA POPULAR DEL 21 DE ABRILPREGUNTA I DE LA CONSULTA POPULAR DEL 21 DE ABRIL
PREGUNTA I DE LA CONSULTA POPULAR DEL 21 DE ABRIL
 
Módulo mapa de riesgos de tienda de abarrotes
Módulo mapa de riesgos de tienda de abarrotesMódulo mapa de riesgos de tienda de abarrotes
Módulo mapa de riesgos de tienda de abarrotes
 
Secuencia Uso del calendario. Segundo ciclo.docx
Secuencia Uso del calendario. Segundo ciclo.docxSecuencia Uso del calendario. Segundo ciclo.docx
Secuencia Uso del calendario. Segundo ciclo.docx
 
ANALISIS DE LA LITERATURA DEL RENACIMIENTO
ANALISIS DE LA LITERATURA DEL RENACIMIENTOANALISIS DE LA LITERATURA DEL RENACIMIENTO
ANALISIS DE LA LITERATURA DEL RENACIMIENTO
 
PREGUNTAS Y ANEXOS CONSULTA POPULAR 2024
PREGUNTAS Y ANEXOS CONSULTA POPULAR 2024PREGUNTAS Y ANEXOS CONSULTA POPULAR 2024
PREGUNTAS Y ANEXOS CONSULTA POPULAR 2024
 
49906_TE_RETO_juegos_criminales,juego.pdf
49906_TE_RETO_juegos_criminales,juego.pdf49906_TE_RETO_juegos_criminales,juego.pdf
49906_TE_RETO_juegos_criminales,juego.pdf
 
Civilizacióne Precolonbinas Resumen pdf.
Civilizacióne Precolonbinas Resumen pdf.Civilizacióne Precolonbinas Resumen pdf.
Civilizacióne Precolonbinas Resumen pdf.
 
Países por velocidad de sus misiles hipersónicos (2024).pdf
Países por velocidad de sus misiles hipersónicos (2024).pdfPaíses por velocidad de sus misiles hipersónicos (2024).pdf
Países por velocidad de sus misiles hipersónicos (2024).pdf
 
Politicas publicas un balance necesario Bolivia
Politicas publicas un balance necesario BoliviaPoliticas publicas un balance necesario Bolivia
Politicas publicas un balance necesario Bolivia
 
PREGUNTA A DEL REFERÉNDUM 21 DE ABRIL.pdf
PREGUNTA A DEL REFERÉNDUM 21 DE ABRIL.pdfPREGUNTA A DEL REFERÉNDUM 21 DE ABRIL.pdf
PREGUNTA A DEL REFERÉNDUM 21 DE ABRIL.pdf
 
TABLERO-DE-CONTROL-SOFOMES-ENR_08012024.pdf
TABLERO-DE-CONTROL-SOFOMES-ENR_08012024.pdfTABLERO-DE-CONTROL-SOFOMES-ENR_08012024.pdf
TABLERO-DE-CONTROL-SOFOMES-ENR_08012024.pdf
 
Mapa de riesgos de un cine, equipo 4.pdf
Mapa de riesgos de un cine, equipo 4.pdfMapa de riesgos de un cine, equipo 4.pdf
Mapa de riesgos de un cine, equipo 4.pdf
 
🦄💫4° VINCULACIÓN CONTENIDOS CON LOS LTG.pdf
🦄💫4° VINCULACIÓN CONTENIDOS CON LOS LTG.pdf🦄💫4° VINCULACIÓN CONTENIDOS CON LOS LTG.pdf
🦄💫4° VINCULACIÓN CONTENIDOS CON LOS LTG.pdf
 
SESIONES ABRIL para sexto grado de nivel primario.doc
SESIONES ABRIL para sexto grado de nivel primario.docSESIONES ABRIL para sexto grado de nivel primario.doc
SESIONES ABRIL para sexto grado de nivel primario.doc
 

Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak

 • 2.
 • 3. Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/11/21-24) / Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de campo: 21-24/11/2023) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Aurkibidea / Índice 1 – Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena / Previsión de voto para Elecciones Autonómicas.........................................................2 2 – Zehaztasun teknikoak / Ficha técnica...........................................................................6
 • 4.
 • 5. Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/11/21-24) / Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de campo: 21-24/11/2023) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 1 Jarraian aurreikuspen eremu geografiko bakoitzerako taula bat aurkezten da hiru informazio zutaberekin: “Zuzeneko boto asmoa” inkestako datu gordinei dagokie, inolako doikuntzarik egin gabe. Bertan azaltzen dira bai abstentzioa, baita “ez daki” eta “ez du erantzuten” ere. Ehunekoak erroldarekiko kalkulatuta daude. Zuzeneko boto asmoa lagin osoaren gaineko ehunekoetan eskaintzen da, dezimal batekin. Horregatik, kasu batzuetan, ehunekoen batura ez da zehatz-mehatz 100, dezimal hurbilenera biribiltzeak desdoikuntza txikiak sor ditzake eta. PSKren boto “estimazioa” Prospekzio Soziologikoen Kabineteko talde teknikoak landutakoa da eta barneratzen ditu, alde batetik, aurreikusten den erroldaren gaineko abstentzioaren ehunekoa eta, beste alde batetik, alderdi politiko bakoitzarentzat aurreikusitako boto baliodunen ehunekoa (“besteak+zuriak” kategorian daude, boto zuriak ez ezik, eserlekuen banaketan sartu ahal izateko legeak ezartzen duen gutxieneko ehunekora iristen ez diren boto-estimazioa duten alderdietako batzuk ere). Lurralde bakoitzerako egindako estimazioari dagokion eserlekuen banaketa, D’Hondt Legea aplikatuz. Txostenaren amaieran EAEko eserlekuen banaketa aurkezten da, hau da, hiru lurraldeetan hautagaitza bakoitzak lortuko lituzkeen eserlekuen batura. A continuación se presenta una tabla para cada ámbito geográfico de previsión con tres columnas de información: La “intención directa” de voto, corresponde a los datos brutos de la encuesta, sin ningún tipo de ajuste. En ella aparece tanto la abstención como el “no sabe” y el “no contesta”. Los porcentajes están calculados sobre el total del censo. La intención directa se ofrece como porcentajes sobre el total de la muestra, con un solo decimal. Por ello, en algunos casos, la suma de los porcentajes puede no ser exactamente 100, ya que el redondeo al decimal más cercano puede generar pequeños desajustes. La “estimación” de voto del GPS es una elaboración del equipo técnico del Gabinete de Prospección Sociológica e incluye, por un lado, el porcentaje sobre censo previsto de abstención y, por otro lado, los porcentajes sobre votos válidos previstos para cada partido político (la categoría “otros+blancos” alberga a algunas de las formaciones políticas con un voto estimado inferior al límite legal mínimo para optar a la atribución de escaños, además de a los votos en blanco). El reparto de escaños que corresponde a la estimación de voto realizada para cada territorio, aplicando la Ley D’Hondt. Al final del informe se presenta el reparto de escaños para la CAPV, es decir, la suma de los escaños que obtendría cada candidatura en los tres territorios.
 • 6. Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/11/21-24) / Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de campo: 21-24/11/2023) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 2 1 – Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena / Previsión de voto para Elecciones Autonómicas ARABA Inkestan zuzeneko boto asmoa (%) Intención directa de voto en la encuesta (%) BOTO ESTIMAZIOA PSK (Boto baliodunen gaineko %) ESTIMACIÓN DE VOTO GPS (% sobre votos válidos) ESERLEKUEN BANAKETA REPARTO DE ESCAÑOS PNV / EAJ 19,7 29,0 8 EH BILDU 16,0 25,8 7 PSE-EE 9,0 18,1 5 ELKARREKIN PODEMOS / SUMAR 2,5 5,0 1 PP 5,5 16,0 4 VOX 1,2 3,5 0 Besteak + Zuriak / Otros+Blancos 2,3 2,6 ─ Baliogabeko botoa / Voto nulo 0,8 Abstentzioa / Abstención 11,5 Ez daki / No sabe 21,8 Ez du erantzuten / No contesta 9,6 Abstentzioa (erroldarekiko %) Abstención (% sobre censo): 39,0
 • 7. Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/11/21-24) / Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de campo: 21-24/11/2023) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 3 BIZKAIA Inkestan zuzeneko boto asmoa (%) Intención directa de voto en la encuesta (%) BOTO ESTIMAZIOA PSK (Boto baliodunen gaineko %) ESTIMACIÓN DE VOTO GPS (% sobre votos válidos) ESERLEKUEN BANAKETA REPARTO DE ESCAÑOS PNV / EAJ 28,2 42,1 12 EH BILDU 16,7 25,6 7 PSE-EE 6,2 13,9 3 ELKARREKIN PODEMOS / SUMAR 3,7 7,0 1 PP 2,3 7,4 2 VOX 0,5 2,1 0 Besteak + Zuriak / Otros+Blancos 1,4 1,9 ─ Baliogabeko botoa / Voto nulo 0,5 Abstentzioa / Abstención 10,6 Ez daki / No sabe 17,7 Ez du erantzuten / No contesta 12,2 Abstentzioa (erroldarekiko %) Abstención (% sobre censo): 38,0
 • 8. Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/11/21-24) / Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de campo: 21-24/11/2023) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 4 GIPUZKOA Inkestan zuzeneko boto asmoa (%) Intención directa de voto en la encuesta (%) BOTO ESTIMAZIOA PSK (Boto baliodunen gaineko %) ESTIMACIÓN DE VOTO GPS (% sobre votos válidos) ESERLEKUEN BANAKETA REPARTO DE ESCAÑOS PNV / EAJ 17,6 32,7 9 EH BILDU 25,7 38,6 11 PSE-EE 7,1 13,2 3 ELKARREKIN PODEMOS / SUMAR 1,6 6,3 1 PP 3,5 5,5 1 VOX 0,5 1,5 0 Besteak + Zuriak / Otros+Blancos 1,6 2,2 ─ Baliogabeko botoa / Voto nulo 0,3 Abstentzioa / Abstención 10,8 Ez daki / No sabe 21,2 Ez du erantzuten / No contesta 10,1 Abstentzioa (erroldarekiko %) Abstención (% sobre censo): 37,5
 • 9. Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/11/21-24) / Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de campo: 21-24/11/2023) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 5 EUSKADI ESERLEKUEN BANAKETA REPARTO DE ESCAÑOS PNV / EAJ 29 EH BILDU 25 PSE-EE 11 ELKARREKIN PODEMOS / SUMAR 3 PP 7 VOX 0
 • 10. Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/11/21-24) / Elecciones Autonómicas: previsión de voto (Trabajo de campo: 21-24/11/2023) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 6 2 – Zehaztasun teknikoak / Ficha técnica Informazio bilketa 2023ko azaroaren 21a eta 24a bitartean egin zen -biak barne- ordenagailuz lagundutako banakako telefonozko elkarrizketen bidez (CATI). Galdesorta egituratu eta itxia erabili zen, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAEko) lurralde bakoitzerako lagin adierazgarri bati elkarrizketa egiteko. Landa lanaren %97,6 osatuta zegoen Iñigo Urkullu hurrengo hauteskundeetarako EAJ-PNVko hautagai ez izateko erabakia ezagutu zenean. Ikerketaren diseinua, emaitzen azterketa eta txostena burutzearen ardura Eusko Jaurlaritzaren Lehendakari- tzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteari dagozkio soilik. Informazio bilketa Campo Volantín kalea 21, 48007, Bilbo helbidean dagoen Ikerfel enpresak egin zuen. Lagina, 18 urte edo gehiagoko biztanleriari zuzendua, honela banatu zen: 730 pertsona Araban, 1.315 Bizkaian eta 985 Gipuzkoan, beraz, 3.030 pertsona elkarrizketatu ziren guztira. Gizabanakoen hautaketa prozedura polietapiko eta estratifikatuaren bidez egin zen, udalerriaren tamainaren araberako estratu proportzionalak erabiliz. Ondoren pertsonak sexuaren, adinaren eta lan egoeraren araberako kuoten bidez aukeratu ziren. Lagina diseinatu da inkesten %50 telefono finkoaren bidez egiteko eta beste %50 telefono mugikorraren bidez. Lagin errorearen estimazioa, erabat ausazkoak diren laginketei egozgarria, ±%3,7koa da Arabarako, ±%2,8koa Bizkairako eta ±%3,2koa Gipuzkoarako, %95,5eko konfiantza mailarako, p=q=0,5 izanik. La recogida de información se realizó entre el 21 y el 24 de noviembre de 2023 a través de entrevista telefónica individual asistida por ordenador (CATI), mediante cuestionario estructurado y cerrado, realizada a una muestra representativa de la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El trabajo de campo se realizó en un 97,6% antes de que se conociera la decisión de que Iñigo Urkullu no sería el candidato de EAJ-PNV para las próximas elecciones. El diseño de la investigación, el análisis de los resultados y la elaboración del informe es responsabilidad exclusiva del Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia del Gobierno Vasco. La recogida de información fue realizada por la empresa Ikerfel, sita en la calle Campo Volantín 21, 48007, Bilbao. La muestra, dirigida a una población de 18 y más años, se distribuyó del siguiente modo: 730 personas en Araba, 1.315 en Bizkaia y 985 en Gipuzkoa, lo que supone un total de 3.030 personas entrevistadas. La selección de las personas a entrevistar se realizó por procedimiento polietápico y estratificado proporcionalmente por tamaño de municipio, con selección posterior de las personas según cuotas de sexo, edad y situación laboral. La muestra se ha diseñado de manera que el 50% de las encuestas se realicen a través de un teléfono fijo y otro el 50% a través de un teléfono móvil. La estimación del error muestral, atribuible en el caso teórico de que la muestra hubiera sido estrictamente aleatoria, es de ±3,7% para Araba, ±2,8% para Bizkaia y ±3,2% para Gipuzkoa, para un nivel de confianza del 95,5% y siendo p=q=0,5.