SlideShare una empresa de Scribd logo
Nº 1
                     2011
                     2012

  LEHENENGO
 HIRUHILABETE
     +
 GA B O N E TA KO
K A N PA M E N D UA K
              Uyyyy!! Los/as
              paparazzis del
              Txiribitil te vigi-
              lan...
              Recuerda todo
              lo que hemos
              hecho y revive
              los mejores mo-
              mentos!
              ¿¿Salgo en al-
              guna foto??
              Igual hay un
              mensaje para
              ti...
AURKIBIDEA - CONTENIDO
         EDITORIAL - Creemos en nuestro proyecto    PÁG. 2

Las
         KOSKORRAK - LOBATOS/ALITAS           PÁG. 4
oportunides   OINARINAK - RANGER/GUÍAS            PÁG. 5
no son
producto de   ESPECIAL CAMPAMENTOS DE            PÁG. 6
         NAVIDAD
la
casualidad,   AZKARRAK - PIONEROS/AS             PÁG. 8
mas bien     TREBEAK - RUTAS                PÁG. 9
son
resultado    ARDURADUNAK - MONIS              PÁG. 10
del trabajo.   GURASOAK - RAMA DE PADRES Y MADRES       PÁG. 11
       .
         TXIRIBITIL (trimestre y especial campamento)  PÁG. 12
CREEMOS EN NUESTRO PROYECTO…              GEURE PROIEKTUAN TINKO…

En los países del Norte estamos viviendo un mo-
mento social marcado fuertemente por la crisis     Ipar aldeko herrialdeetan krisialdi ekono-
económica y financiera (decimos que también      miko eta finantzarioak (baloreetakoak ere
de valores, pero su déficit no es noticia de pren-   bada, baina horien defizita ez da hedabi-
sa). Nuestras condiciones de vida siguen siendo    deetan albiste) eragindako egoera berezia
muchísimo mejores que las que viven cuatro       bizi ari gara. Gure bizi-baldintzak gizate-
quintas partes de la humanidad, mayoritaria-      riaren bosten laurdena, gehiengoa Hego
mente del Sur, que viven en una crisis económi-    aldeko herrialdeetan, bizi ari denarena
ca permanente y en una crisis financiera que      baino askoz ere hobeagoak dira, etenga-
ahora se nos antoja injusta a todas y todos.      beko krisialdi ekonomikoan eta orain guz-
                            tioi bidegabea iruditzen zaigun krisialdi fi-
Llega la hora de los recortes sociales. Se puede    nantzarioan bizi baitira.
jugar con la opinión pública: primero hay que
                            Gizarte murrizketak iritsi dira. Jendearen
asegurar el bienestar ―de los nuestros‖, ―de los de
                            iritzian  eragin  daiteke:   lehenengo
casa‖, ―de los de cerca‖. Parece que es muy hu-
                            ―gutarren‖, ―etxekoen‖, ―gertukoen‖ ongi-
mano, más si nos toca afectivamente en perso-
                            zatea bermatu behar da. Oso zuzena di-
nas concretas que están pasándolo mal. Es lo
                            rudi, gizakiaren jarrera jatorra, are gehiago
más humano y es lo más lógico.
                            baldin eta afektiboki eragiten badigu ego-
Sin embargo, tiene un déficit evangélico: porque    era txarrean dagoen inor ezagutzeak. Jato-
―los nuestros‖, ―los de casa‖, ―los de cerca‖… es   rrena eta logikoena da.
toda persona que está hambrienta, sedienta,      Hala eta guztiz ere, ez da ebanjelikoa: ze-
desnuda,… Nos toca posicionarnos: no podemos      ren   eta   ―geureak‖,    ―etxekoak‖,
aceptar que las personas más perjudicadas de      ―gertukoak‖… gose, egarri, biluzik,… dau-
esta situación sean las que menos responsabili-    den gizaki guztiak baitira. Argi eta garbi
dad han tenido en su gestación.            esan beharko dugu: ezin dugula onartu kri-
Los recortes sociales seguro que afectarán a San    sialdi honetako sorreran erantzukizun gu-
Viator Eskaut Taldea, nosotras y nosotros segui-    txiago izan duten pertsonak kaltetuenak
remos apostando por nuestro proyecto educati-     izan daitezela.
vo, porque sigue siendo muy necesario en nues-     Gizarte murrizketek San Viator Eskaur Tal-
tra sociedad:                     deari ere eragingo diote, guk, berriz, geure
Frente a las tentaciones individualistas o colecti-  proiektu hezgarriaren aldeko apustua egi-
vistas, la opción por la persona, que se sabe soli-  ten jarraituko dugu, gure gizarterako oso
daria con el futuro de la humanidad.          beharrezkotzat jotzen baitugu:
Frente a las tentaciones secularistas o integristas,  Joera indibidualista edo kolektibisten au-
la opción por la fe, capaz de acoger la plurali-    rrean, gizateriaren etorkizunarekin bat egi-
dad.                          ten duen pertsonaren aldeko aukera.
Frente las tentaciones globalizadoras o etnicis-    Joera sekularista edo integristen aurrean,
tas, la opción país, capaz de integrar a la perso-   aniztasuna onartzeko gai den fedearen al-
na diferente.                     deko aukera.
Frente al ―sálvese quien pueda‖, la opción por     Joera globalizatzaile edo etnikoen aurrean,
―este mundo es de todas y todos… dejémoslo       ezberdina dena integratzeko gauza den
mejor que lo hemos encontrado‖.            herriaren aldeko aukera.
                            ―Bakoitzak berea‖ joeraren aurrean, ―gure
                            mundu hau guztiona da… utz dezagun jaso
                            duguna baino hobeto‖ aukera.
Koskorrak bat eginik!
                            Lehen hiruhilabeteko honetan, larunba-   K
     Kaixo Lagunok!!!               tetako batzarrez gain, egin dugun ekin-
                                                 A
                            tzarik garrantzitsuenetarikoa astebu-   2
                            ruko irtenaldia izan da.
                                                 E
     Lehen hiruhilabetekoa bukatu da eta ho-
                            Irtenaldi hau Murgiara egin genuen, la-  y
     nekin batera, koskorrak heldu ziren hasie-                        Q
                            runbat arratsaldetik igande arratsaldera
     rako urduritasunekin ere bukatu dugu!
                            arte. Topera disfrutatu genuen!! Hain-   C
                            bat jolas eta ekintzez beterik baitze-   q
                            goen eta horri esker, koskorren arteko   a
     Jakingo duzuen bezala, urteko lehen hiru-                        b
     hilabetekoa nahiko gogorra izaten da Kos-   batasuna izugarri sendotu zen hauen    d
     korrentzat; taldean aurpegi berriak ikusten  arteko harremana hobetuz.         t
     dira, harreman berriak sortu behar dira eta                       t
     taldea berriz bateratu behar da. Guzti hau                        u
                            Hala ere, ezin dugu ahaztu lehen hiruhi-  n
     lortzeko, Otso Zaharrok hainbat jolas eta
                            labeteko honi bukaera ematen dion ga-   E
     ekintza prestatu ditugu.
                            bonetako kanpamendua! Bertan, Kos-     d
                            korrak taldeak, arroka kontseilua egi-   m
                            teko aukera ezin hobea izan genuen!    E
                            Kontseilu honi esker, bigarren hiruhila-  n
                            betekoa gogotsu eta indarrez beterik    c
                                                 g
                            hasiko dugu!!               t
                                                 r
                                                 t
                            Beraz, animo koskorrak!! Gure bidaia    m
                            hasia dago baina oraindik hainbat gauza  IM
                            ditugu zain!!!               A
                                                 Y
                            Ehiza onak eta ilargi luzeak        G
                                                 Y
                                         Otso Zaharrak  n
                                                 B


―Lehengo hiruhila-
bete honetan tal-
dean aurpegi be-
rriak ikusten dira,
harreman berriak
sortu behar dira eta
taldea berriz bate-
ratu behar da‖
Madre mia que gente!
Kaixo guztioi!!!
Aquí Oinarinak al habla para poneros al día de tooooooodas las novedades de este primer trimestre del curso
2011 – 2012…
El curso comenzó allá por octubre con un montón de Koskorrak del año pasado que se incorporaban a la rama,
y también con algún que otro fichaje nuevo… Hasta constituir una rama de 40 y pico Rangers/Guías, NORMAL
QUE HAYAMOS PUESTO ESE TÍTULO!!!
Comenzamos la dinámica del curso con las primeras reuniones: juegos de conocimiento (estamos seguros/as de
que aún no nos sabemos los nombres de todos los/as Oinarinak, y menos los monis…), dinámicas de confianza,
actividades para expresar nuestros gustos, aficiones, motivaciones para este año… etcétera. Y justo cuando está-
bamos empezando a cogeros el tranquillo los unos a los otros y a esto de ser Oinarina, nos plantamos con un fin
de semana en Santa Teodosia!!! Los días 19 y 20 de noviembre pusimos rumbo a la ermita para pasar allí un fan-
tástico pero muy frío fin de semana. Como os comentamos, nos ha servido de mucho, ya que allí hicimos las pa-
trullas (después de mucho deliberar y alguna que otra cabezonada) y pusimos los cargos. Además, por la noche,
unos aldeanos del San Vicente subieron a pedirnos ayuda porque el resto de aldeanos/as habían desaparecido y
no sabían porqué… Y claro, ¿¿así como iban a hacer la matanza??
En este fin de semana también aprendimos a cooperar en equipo y además, cocinamos nosotros/as toda la comi-
da!!! Estamos hechos unos auténticos Arguiñanos/as… ni que decir tiene que por la noche no dormimos absoluta-
mente nada y estuvimos dando la vara tooooooooda la noche. Y claro, al día siguiente nos caíamos de sueño!!
El fin de semana pasó y volvimos a la rutina de las reuniones los sábados por la tarde. Con nuestras patrullas recién estre-
nadas, hemos descubierto que el grupo pequeño es un gran método para organizarse (por ejemplo, para llevar las ora-
ciones a las reuniones) y estamos sacándole mucho partido... Y poco a poco, vamos afianzándonos cada uno/a en el car-
go que tenemos dentro de la Tropa/patrulla. Mientras tanto, algunos de los compañeros/as que se embarcaron con noso-
tros/as a principio de curso, han decidido que este no es su viaje. Mandamos un grandísimo abrazo a todos ellos/as, espe-
ramos que sea ― bakarrik gero arte, bakarrik agur bat…‖. Los/as 38 Oinarinak que nos quedamos hemos tenido la opor-
tunidad de trabajar temas como el consumo responsable (ahora sabemos cuáles son los productos de temporada que es
más sostenible consumir), hemos descubierto diferentes formas de vivenciar la fe y hemos descubierto una cosita MUY
 MPORTANTE PARA NOSOTROS/AS: LA LEY ESKAUT.
Así, la rama se ha ido afianzando poco a poco, si bien es cierto que aún nos queda trabajo por hacer.
Y llegó el campamento de Navidad!!! No os vamos a contar nada, porque para eso ya hay una crónica enterita en este
Gorapilo.
Y poco más tenemos que contar… Se despide la rama Oinarinak con un fuerte abrazo Eskaut y deseándoos largas lu-
nas!!!
Beti prest!!!
   ―Con nuestras patrullas
  recién estrenadas, hemos
  descubierto que el grupo
    pequeño es un gran
  método para organizarse
  (por ejemplo, para llevar
      las oraciones a las
    reuniones) y estamos
      sacándole mucho
          partido... ‖
Ya esta aquí el pequeño resumen de nuestro campamento de
navidad!!No te pierdas ni el mas minimo detaleee!!


Un año más, todos juntos, koskorrak, oinarinak, azkarrak, trebeak, begiraleak eta sukaldariak, nos
hemos ido de campamento a Loyola; para entrenarnos para ser unos auténticos luchadores, o como
nos han enseñado Super Sayan.
El día 2 de Enero y con todavía un poco de pereza por el nuevo año, nos involucramos en una nueva
aventura con Goku, Krilin y Santan Txiki, que nos recibieron en el cole y nos empezaron a explicar la
que sería nuestra misión para los próximos 4 días.
Enseguida llegamos a Loyola y nos enseñaron nuestra nueva casa y nos separaron por Doyos de Kung-
Fu.
Para llevar a cabo nuestra nueva misión, conocimos a Maisu-Dordoka que nos introdujo en el Kung-
Fu, e iba a ser nuestro entrenador para los entrenamientos físicos. Maisu-Dordoka y sus compañeros
Super Sayan, nos ayudaron en los entrenamientos para conseguir ser como Vegeta, el gran luchador
del espacio.
Los entrenamientos fueron muy duros y además de hacernos fuertes para conseguir ser como Vegeta,
conocimos diferentes estereotipos de los Super Sayan y su similitud con los estereotipos de nuestra socie-
dad.
Más tarde, conocimos el Hombu, que durante estos días fue nuestro cielo, en el cual vivían Dende y Ka-
mi Sama. En el Hombu realizábamos los entrenamientos espirituales dirigidos por los Dioses Dende y
Kami Sama. Estos entrenamientos eran muy enriquecedores porque nos ayudaban a hacer un buen
resumen de los entrenamientos que habíamos realizado durante el día, ala vez que reflexionábamos
de la forma que los eskaut conocemos como Oración.
Este primer día nos visitaron Freezer y Bubu, que no hacían más que molestarnos y le pegaron una
buena paliza a Vegeta, solo para demostrar que eran más fuertes que él.
El segundo día del campamento, amanecía muy pronto, pero con un buen desayuno, nos preparamos
para salir a dar un paseo por el monte, con nuestros compañeros los Super Sayan. Después de desayu-
nar nos encontramos a Vegeta muy bajo de moral por la paliza que le habían dado Freezer y Bubu, y
nuestro objetivo para ese día fue subirle el autoestima a Vegeta, porque con el autoestima por los sue-
los no iba a poder vencer nunca a Freezer y Bu-
bu.
Este segundo día, Bulma nos explicó para qué ser-
vía la bola de dragón que tenía Goku, que hasta
entonces pensábamos que solo servía para hablar
con su abuelo, y nos pidió que las buscásemos du-
rante el paseo por el monte. Durante este paseo,
vivimos muchas aventuras y a pesar de todo el
esfuerzo y sufrimiento, solo conseguimos 6 de las 7
bolas de dragón que nos había pedido Bulma
que busquemos, ya que la bola que no encontra-
mos la habían cogido Freezer y Bubu.
La noche de este segundo día, nos separamos de
Goku, Krilin, Satan Txiki y sus compañeros, por-
que nuestros viejos lobos y monitores nos llamaron
para hacer unas actividades separados por las
diferentes ramas.
El tercer día del campamento, nos despertamos bastante cabreados, porque nos faltaba la bola
que nos habían robado Freezer y Bubu, y a pesar de que Vegeta tenia el autoestima recupera-
do por el paseo que dio con nosotros por el monte, no podía enfrentarse con ellos, ya que ante-
riormente con el autoestima alto también perdió en la batalla. De todo esto aprendimos una
lección clara, la autoestima tan elevada no es buena, y para que eso no se convierta en egocen-
trismo, teníamos que trabajar la empatía.
El entrenamiento durante el campamento fue muy duro, pero además del entrenamiento físico
y el entrenamiento espiritual, teníamos un entrenamiento muy divertido y que nos enseñaba a
estar alegres; este entrenamiento era el entrenamiento mental, y lo practicábamos mediante un
entrenamiento musical. El entrenamiento musical trataba de unas competiciones entre los dife-
rentes Doyos de Kung-Fu, mediante el canto y
las diferentes destrezas del Beat Box (hacer
ritmos con la boca).
El campamento estaba en plena acción, y los
entrenamientos cada vez eran más intensos.
Con lo ya vivido sabíamos que teníamos que
trabajar la empatia, asique nuestros amigos y
compañeros los Super Sayan, nos entrenaron
duramente. Para ello, nos tuvimos que poner
en el pellejo de personas que sufren diferentes
dificultades en su vida. Con este entrenamien-
to además de trabajar la empatia, nos dimos
cuenta de la necesidad del trabajo en equipo
y la cooperación entre todas las personas, para
nuestra levar adelante nuestras vidas y para
vencer en la batalla contra Freezer y Bubu.
El campamento se estaba acabando y sólo nos quedaba la última noche para vencer a Freezer
y Bubu, y conseguir la última bola de dragón para conseguir invocar al Dragón.
Goku y Vegeta nos dijeron que había todavía una posibilidad de vencer a Freezer y Bubu y es-
ta era la Fusión. La fusión consistía en fusionarnos unos guerreros con otros, para unificar nues-
tras fuerzas y sumar nuestras aptitudes. Esta fusión era muy peligrosa y difícil de hacer, asique
teníamos que asistir al ―1er. MEGA ENCUENTRO INTERGALÁCTICO DE FUSIONES‖, para
aprender a hacer la fusión. Este mega encuentro iba a tener lugar en la gran velada final, asi-
que nos preparamos todos y todas, cenamos fuerte y acudimos al mega encuentro.
En este 1er. Mega Encuentro Intergaláctico de Fusiones, Goku y Vegeta nos enseñan a realizar la
fusión, nos fusionamos todos y todas, vencemos todos/as juntos/as a Frezer y Bubu, y consegui-
mos la séptima bola para poder invocar al dragón.
Ya con las 7 bolas y la misión de entrenamiento para ser unos auténticos
Super Sayan completada, invocamos al Dragón, el cual nos manda un
mensaje que todos/as nosotros/as y conocíamos:
AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO OS HE AMADO y              ―El Dragón, nos manda
AMA AL PRÓGIMO COMO A TI MISMO                       un mensaje que todos/
Desde Gasteiz, los eskaut de SVET queremos mandar un fuerte sa-
                                      as nosotros/as y
ludo a Goku, Vegeta, Krilin, Satan Txiki, Bubu, Bulma, Maisu Dor-
                                      conocíamos: amaos los
doka, Kami Sama, Dende, Freezer, Trunks, Chichi y Videl.
                                    unos a los otros como yo
                                    os he amado y ama al
                                    progimo como a ti
                                    mismo‖
TRIMESTRE MOVIDITO...
     Después del verano, empezamos el     mos que se cumplan. Hemos consegui-
 trimestre con muchas ganas e ilusión. Em-     do bastante dinero vendiendo boletos,
 pezamos a asistir a las reuniones en la cua-   engañando a algún que otro padre
 les tratamos temas como la publicidad, y     con un queso (Ellos ya saben de lo que
 con ella, los estereotipos; profundizamos so-   hablamos), y hemos trabajado como
 bre las enfermedades más frecuentes, y ha-    carteros por un día. Además, hemos
 blamos sobre el consumo responsable,       participado en un concurso de la
 aprendimos muchas cosas, aunque tuvimos      Goitibera, por el cual hemos tenido
 alguna que otra pequeña discusión, que      que hacer una excursión a Bilbao. No
 arreglamos asumiendo cada uno nuestros      ganamos nada, pero hay que decir
 errores, y poniéndonos en el lugar de los de-   que dos fotos de las que enviamos,
 más.                       quedaron entre las diez finalistas. Lo
     Después de unos cuantos días de es-    pasamos muy bien por allí y tuvimos
 pera llego el fin de semana de rama en An-    la oportunidad de informarnos sobre
 dagoia, en el que por cierto, nos los pasa-    la revista y de conocer su nuevo for-
 mos PIPA. Estuvimos en contacto de la na-     mato.
 turaleza como nunca, y no vimos necesario         Podemos decir que hemos teni-
 el uso de la electricidad para pasarlo bien.   do un primer trimestre cargadito de
     Llegado el fin de año, y con él, el año  todo tipo de cosas, pero todas y cada
 nuevo, llegó el campamento de navidad,      una de ellas, han merecido la pena!
 que después de tanta empachada nos vino
 bien para ponernos a dieta, ya que nuestro
 menú se baso en comer verdura! (Que no         Agur eta Beti Prest!!!
 está nada mal, eh!). Además, hicimos mu-
 chas actividades conjuntas y aprendimos
 mucho sobre la sociedad de hoy en día.
 Cómo no, teníamos que comentar la
 ―broma‖ que hicimos a todo el campa-
 mento, que no pareció sentar muy bien,
 y por ello, asumimos las consecuencias.
 Aún así, decir que fue una noche INCREI-
 BLE y que nos sirvió mucho para unirnos.
     Finalmente, mencionamos que
 hemos empezado a trabajar con la Em-
 presa, tenemos muchas ideas, y espera-
― Podemos decir que hemos tenido un primer trimestre cargadito de todo
 tipo de cosas, pero todas y cada una de ellas, han merecido la pena!‖.
TERMINANDO ETAPAS
¡¡Kaixo guztioi!!             traerla a Amurrio y a Gasteiz para
¡¡Aquí los Trebeak al habla para contaros compartirla con todos vosotros y mucha
cómo hemos comenzado éste nuevo curso más gente.
y esta nueva etapa!!           ¡¡Pero esto no ha sido más que el princi-
¡Qué lejos parece que queda ahora el co-    pio!!, porque tenemos un montón de
mienzo! Allá por septiembre comenzamos     planes y proyectos para este nuevo tri-
a juntarnos las primeras veces. Al principio  mestre que comienza y ya nos hemos
con algo de incertidumbre y con montones    puesto manos a la obra.
de interrogantes: que si ya no tenemos     ¡¡Os mantendremos al tanto de las pró-
monitores porque ahora son           ximas aventuras del Clan de Clanes!!
―acompañantes‖, que si vamos a partici-
par en la ―asamblea ruta‖, que si ahora    ¡¡¡¡Un saludico de los Trebeak!!! J
somos más ―independientes‖… ¡¡si hasta     BETI PREST!!!!!!!!!!

nos piden opinión para poner los objetivos
de la rama!!
…y es que… ¡nos estamos haciendo mayo-
res!, pero en medio de tanto cambio y
tantas cosas nuevas, conocimos a nuestros
―Pepitos Grillos‖, dos personajillos muy
majetes que nos acompañan y nos ani-
man en esta nueva etapa que hemos co-
menzado.
También tenemos un nuevo amiguete en
la rama. Se llama ―el Fustas‖ y la verdad
es que un poco raro. No sabemos muy
bien de qué planeta ha venido ni cuántos
años tiene, pero nos ha caído tan bien que
hasta le impusimos la pañoleta en la Pas-
cua, para que pueda sentirse uno más y
acompañarnos a lo largo de la etapa.
Y así poco a poco fuimos juntándonos y
                                       ― Entre reunión y
conociéndonos un poquito más, a nosotros
                                      reunión, nos surgió la
mismos y al resto de compañeros de la ra-
                                      oportunidad de ir a
ma. Entre reunión y reunión, nos surgió la                   Zaragoza a un
oportunidad de ir a Zaragoza a un en-                      encuentro de
cuentro de Trebeak y a recoger la Luz de                  Trebeak y a recoger
la Paz de Belén. Fue toda una experiencia                  la Luz de la Paz de
poder conocer a gente de otros grupos de                  Belén. Fue toda una
Euskal Herria y de España, y además pu-                     experiencia ―
dimos recoger la Luz de la Paz de Belén y
DE VUELTA CON MUCHA ENERGIA !
          Como todos los años, los monis os trans-  mi sama, de la mano de Goku y sus amigos;
          mitimos un cariñoso saludo desde el Kra-  Así como alguna que otra lección de artes
          al, así como un breve resumen de lo que   marciales impartida por Maisu dordoKaa.
          hemos hecho durante este intensísimo    Este año tuvimos que despedirnos de nues-
          primer trimestre.              tra queridísima Janire, que tras mucho tiem-
          A principio de curso, nos reunimos en el  po dedicado al grupo, ha decidido que su
          primer finde de monis en Agurain, donde   etapa por nosotros puede pasar a otro nivel,
          hicimos una primera toma de contacto    y se embarca en un nuevo y emocionante
          para el nuevo curso y se decidieron cosas  viaje como presidenta de EEA. Le deseamos
          tan importantes como los objetivos para   toda la suerte del mundo y le enviamos un
          el nuevo año, o en que rama íbamos a    millón de besos de su Kraal.
          estar cada responsable. El Kraal de este
          año estaba compuesto por 11 monitores
          y 5 búhos, que desde el primer momento   Pues poco mas tenemos que contaros. Que
          conectamos muy bien y nos contagiamos    seguimos trabajando tope para tener bien
            de ganas de trabajar este nuevo     preparado este segundo trimestre en el que
            curso.                 nos adentramos estos días, y que esperamos
            Hace poco celebramos la Pascua     que se noten las ganas con las que estamos
            Eskaut, en la que dimos un relajante  preparando todo!
            paseo por el bosque de Armentia     Un abrazo de parte de todxs!!!!
            recorriendo nuestra querida Green
― A principio de    Capital. Al llegar a Sanvi, nos dimos
curso, nos       una buena comilona con todos los    Beti Prest!
reunimos en el     aitas y amas. Mas tarde el olentzero
            nos sorprendería con su visita!
primer finde de
            Por parte de los búhos, hemos
monis en        asistido a las reuniones formativas
Agurain, donde     para empezar a conocer el mun-
hicimos una      do del escultismo, y todas las téc-
            nicas educativas. Cada día apren-
primera toma de    demos cosas nuevas sobre este
contacto para el    apasionante mundo, y seguimos
nuevo curso y se    llenos de energía para seguir
            aprendiendo.
decidieron cosas
            Hace poco regresamos del anti-
tan importantes    guo Japón, donde nos empapa-
como los        mos de la filosofía oriental del
objetivos para el   mundo de Dragoi bola; Allí
            aprendimos grandes lecciones es-
nuevo año‖                                Musu handi bat!!
            pirituales por parte de Dende y Ka-
                                     SVETeko Kraala
ALGUNOS VIENEN, OTROS SE VAN...
Soy nuevo y no sé muy bien que hay que de-    ―Pascua Eskaut‖ (con la grata aparición
cir o escribir para el ―Gorapilo‖. Por eso solo  del Olentzero). Rematamos la faena con
voy a contar mis primeras impresiones y sobre   un ―vino caliente‖, chocolatada y un hu-
todo las inquietudes que han despertado en    milde picoteo que sirvió para tender ca-
mí en este primer trimestre como miembro de    nales de comunicación entre padres, mo-
la rama gurasoak.                 nitores,…
Hemos comenzado el curso con la natural      Tras hacer evaluación de cómo salió he-
despedida de algunos miembros de la rama y    mos deducido que es una buena formula
la incorporación de José Antonio Alonso y Al-   el comer en el colegio y organizar una ex-
fredo Ayala. No han sido                      cursión por los diferente
muchas las reuniones que                      y magníficos itinerarios
hemos tenido pero si sufi-                     que tenemos alado de
cientes para activar unas                      casa sin tener que recu-
cuanta inquietudes que                       rrir a viajes en autobús
desde nuestra posición de                      con lo que ello acarrea.
padres tenemos.                           No hay mucho más que
Una de ellas ha sido la re-                     contar de este trimestre
flexión sobre el desequilibrio                   aunque hay que desta-
de género que se está pro-                     car las inquietudes que
duciendo en el grupo. Son                      los miembros de gu-
muchos más numerosos las                      rasoak tienen como si de
chicas que los chicos. Esto lo                   ―lobatos‖ se tratara.
comentamos y se trató                        En la próxima reunión
también en la reunión de                      del 8 de febrero seguire-
evaluación que tuvimos los                     mos tratando temas
padres hace pocas fechas.                      que pueden ser intere-
En ella dedujimos que pue-                     santes para el grupo y
de responder a una simple                      que si prosperan reque-
coyuntura a la que no hay                      rirán la colaboración de
que darle más importancia que la que tiene.    más padres aunque no estén en la rama.
No obstante se toma nota para posibles me-
joras.                      Un saludo de Alfredo y espero que esto
También se ha tratado de la posible creación   pueda servir de algo.
de una bolsa de voluntarios para diferentes
tareas a lo largo del curso (cocina de campa-
mento, montaje de campamento, etc.)        Gurasoak ere, Beti Prest!
Otro capítulo ha sido la ―Pascua Scout‖. Se
celebró el día 29 de diciembre. Aunque el
tiempo estuvo más para allá que para acá
no impidió que el paseo por el ―bosque de
Armentia‖ y la ascensión al casillo de Eskivel
por parte de algunos fuera un éxito. Después
nos concentramos en el colegio para comer y       ― Primeras impresiones
tras una deliciosa sobremesa y los preparati-   inquietudes que han despertado
vos correspondientes disfrutamos de la         este primer trimestre‖
EL ojo que TODO lo ve...
Se confirman los amplios co-
                 egunean konturatu ginen      te. Interesados/as póngase
nocimientos sobre geografía
                 zergatik zuten horrenbes-     en contacto con la rama
que tiene el kraal: uno d elos  teko gogoa ohera joateko…     Oinarinak de SVET.
monitores ha encontrado     Botilaren jolasera jolastu
"Burkina Fashion" en el ma-   zuten!!!             ——————————–——
pa. Podríamos buscar cam-
                                  Sabemos de una persona
pa para verano en este nue-
                                  que va a tener que dejar de
vo país a ver que tal...     —————————————-
                                  comer pan, y no por moti-
—————————————          Gasteiz, fin de semana 8 – 9   vos de salud...
Vegeta parecía muy macho-    de octubre. Cuatro intrépidos
                                  —————————————-
te y muy cachitas en Loyola,   hombretones de pelo en pe-
pero se rumorea que si os    cho llamados ―Oinarinak‖ se    Atencion! Pedro por muy
pasais un martes por los lo-   abren paso entre la aturu-    civilizado que parezca nos
cales le vereis luciendo un   llante marabunta de 37 hem-    esta engañanado, xk en
tierno osito de peluche como   bras… No se ha vuelto a saber   realidad pedro ES DE PUE-
gorro.                               BLO!!.
                 nada de ellos desde entonces.
————————–————-          Por favor, si alguien tiene in-  ——————————————

Cierto trebea conoció una    formación al respecto, roga-
compañera con la que com-    mos se ponga en contacto con
partir su comida en Zarago-   el coordinador de la rama.
za....surgirá el amor entre
gluten-man y gluten-girl???
:)                ——————————————
                 CLASIFICADOS:
——————————–——–          SE BUSCA persona pequeñita
En oinarinak tenemos una     de tamaño pero enorme de
futura estrella de la músi-   corazón y ganas de cambiar
ca.... ¡¡¡pero cantando en
                 el mundo. El grupo tenía una
koreano!!!
                 componente de estas caracte-
                 rísticas pero la hemos perdido
——————————–——          en la inmensidad del compro-
Los trebeak pusieron de mo-   miso Eskaut. Si alguien puede
da en Loyola un nuevo de-    rellenar en parte su hueco
porte....¡¡espachurramiento   (sabemos que llenarlo del to-
de manzana contra la pared    do es algo imposible), pónga-
de la habitación!!        se en contacto con San Viator
—————————————-          Eskaut Taldea…    TE
Harrigarria bada ere, gure    QUEREMOS PRESIDENTA!!!
koskorrak, Murgiara egin-
dako irtenaldian, ohera     ——————————–——
joateko izugarrizko go-     SE VENDEN excedentes de
goak zituzten. Otso zaha-    salchichas de carnicería pro-
rroi harrituta utzi gintuen   cedentes de Santa Teodosia.
honek. Baina hurrengo      Buen precio. Tamaño elegan-

Más contenido relacionado

Similar a Gorapiloa 01

P.irene nº13
P.irene nº13P.irene nº13
P.irene nº13
Inés Ponce
 
Diari marina
Diari marinaDiari marina
Diari marina
CentreDiaMarina
 
Periódico Campamento Conjunto EEA Lagrán 2009
Periódico Campamento Conjunto EEA Lagrán 2009Periódico Campamento Conjunto EEA Lagrán 2009
Periódico Campamento Conjunto EEA Lagrán 2009
D GF
 
Cocogua plaza
Cocogua plazaCocogua plaza
Cocogua plaza
Myri Moonbeam
 
Zanahoria - N°1
Zanahoria - N°1Zanahoria - N°1
Zanahoria - N°1
chile primero
 
Humanización y acción Social. Hacia una sociedad que cuida.
 Humanización y acción Social. Hacia una sociedad que cuida. Humanización y acción Social. Hacia una sociedad que cuida.
Humanización y acción Social. Hacia una sociedad que cuida.
Centro de Humanización de la Salud
 
Periódico Chacabuco Cultural Nº 10 AÑO II Noviembre-diciembre 2013
Periódico Chacabuco Cultural Nº 10 AÑO II Noviembre-diciembre 2013Periódico Chacabuco Cultural Nº 10 AÑO II Noviembre-diciembre 2013
Periódico Chacabuco Cultural Nº 10 AÑO II Noviembre-diciembre 2013
chacabucocultural
 
Proyectoampliandohorizontes 01
Proyectoampliandohorizontes 01Proyectoampliandohorizontes 01
Proyectoampliandohorizontes 01
omy20
 
Proyectoampliandohorizontes 01
Proyectoampliandohorizontes 01Proyectoampliandohorizontes 01
Proyectoampliandohorizontes 01
omy20
 
Ekaineko otoitzak
Ekaineko otoitzakEkaineko otoitzak
Ekaineko otoitzak
beatarafaela23
 
Ekaineko otoitzak
Ekaineko otoitzakEkaineko otoitzak
Ekaineko otoitzak
beatarafaela23
 
Co.incidir 79 sept 2020
Co.incidir 79 sept 2020Co.incidir 79 sept 2020
Co.incidir 79 sept 2020
maliciapino
 
Revista 20112 secundaria internet
Revista 20112 secundaria internetRevista 20112 secundaria internet
Revista 20112 secundaria internet
homelink
 
Mi Mascota Depende de Mi (2010-11)
Mi Mascota Depende de Mi (2010-11)Mi Mascota Depende de Mi (2010-11)
Mi Mascota Depende de Mi (2010-11)
raulbuenob
 
Maqueta pozos dulce junio 2 ok
Maqueta pozos dulce junio 2 okMaqueta pozos dulce junio 2 ok
Maqueta pozos dulce junio 2 ok
aureliolera
 
Revista nº 4
Revista nº 4Revista nº 4
Revista nº 4
Kontatu
 
(Masaru Emoto) - Los mensajes ocultos del agua.pdf · versión 1.pdf
(Masaru Emoto) - Los mensajes ocultos del agua.pdf · versión 1.pdf(Masaru Emoto) - Los mensajes ocultos del agua.pdf · versión 1.pdf
(Masaru Emoto) - Los mensajes ocultos del agua.pdf · versión 1.pdf
LuisMauricioVargasTo
 
Choque paradigmas revolucion conciencia - Pepón Jover
Choque paradigmas revolucion conciencia - Pepón JoverChoque paradigmas revolucion conciencia - Pepón Jover
Choque paradigmas revolucion conciencia - Pepón Jover
Angel Gonzalez
 
Malaga
MalagaMalaga
CONECTATE 088: ADVERSIDADES, RESILIENCIA
CONECTATE 088: ADVERSIDADES, RESILIENCIACONECTATE 088: ADVERSIDADES, RESILIENCIA
CONECTATE 088: ADVERSIDADES, RESILIENCIA
Audioconéctate.org / Home
 

Similar a Gorapiloa 01 (20)

P.irene nº13
P.irene nº13P.irene nº13
P.irene nº13
 
Diari marina
Diari marinaDiari marina
Diari marina
 
Periódico Campamento Conjunto EEA Lagrán 2009
Periódico Campamento Conjunto EEA Lagrán 2009Periódico Campamento Conjunto EEA Lagrán 2009
Periódico Campamento Conjunto EEA Lagrán 2009
 
Cocogua plaza
Cocogua plazaCocogua plaza
Cocogua plaza
 
Zanahoria - N°1
Zanahoria - N°1Zanahoria - N°1
Zanahoria - N°1
 
Humanización y acción Social. Hacia una sociedad que cuida.
 Humanización y acción Social. Hacia una sociedad que cuida. Humanización y acción Social. Hacia una sociedad que cuida.
Humanización y acción Social. Hacia una sociedad que cuida.
 
Periódico Chacabuco Cultural Nº 10 AÑO II Noviembre-diciembre 2013
Periódico Chacabuco Cultural Nº 10 AÑO II Noviembre-diciembre 2013Periódico Chacabuco Cultural Nº 10 AÑO II Noviembre-diciembre 2013
Periódico Chacabuco Cultural Nº 10 AÑO II Noviembre-diciembre 2013
 
Proyectoampliandohorizontes 01
Proyectoampliandohorizontes 01Proyectoampliandohorizontes 01
Proyectoampliandohorizontes 01
 
Proyectoampliandohorizontes 01
Proyectoampliandohorizontes 01Proyectoampliandohorizontes 01
Proyectoampliandohorizontes 01
 
Ekaineko otoitzak
Ekaineko otoitzakEkaineko otoitzak
Ekaineko otoitzak
 
Ekaineko otoitzak
Ekaineko otoitzakEkaineko otoitzak
Ekaineko otoitzak
 
Co.incidir 79 sept 2020
Co.incidir 79 sept 2020Co.incidir 79 sept 2020
Co.incidir 79 sept 2020
 
Revista 20112 secundaria internet
Revista 20112 secundaria internetRevista 20112 secundaria internet
Revista 20112 secundaria internet
 
Mi Mascota Depende de Mi (2010-11)
Mi Mascota Depende de Mi (2010-11)Mi Mascota Depende de Mi (2010-11)
Mi Mascota Depende de Mi (2010-11)
 
Maqueta pozos dulce junio 2 ok
Maqueta pozos dulce junio 2 okMaqueta pozos dulce junio 2 ok
Maqueta pozos dulce junio 2 ok
 
Revista nº 4
Revista nº 4Revista nº 4
Revista nº 4
 
(Masaru Emoto) - Los mensajes ocultos del agua.pdf · versión 1.pdf
(Masaru Emoto) - Los mensajes ocultos del agua.pdf · versión 1.pdf(Masaru Emoto) - Los mensajes ocultos del agua.pdf · versión 1.pdf
(Masaru Emoto) - Los mensajes ocultos del agua.pdf · versión 1.pdf
 
Choque paradigmas revolucion conciencia - Pepón Jover
Choque paradigmas revolucion conciencia - Pepón JoverChoque paradigmas revolucion conciencia - Pepón Jover
Choque paradigmas revolucion conciencia - Pepón Jover
 
Malaga
MalagaMalaga
Malaga
 
CONECTATE 088: ADVERSIDADES, RESILIENCIA
CONECTATE 088: ADVERSIDADES, RESILIENCIACONECTATE 088: ADVERSIDADES, RESILIENCIA
CONECTATE 088: ADVERSIDADES, RESILIENCIA
 

Más de SERSO San Viator

Correo querbes n 12
Correo querbes n 12Correo querbes n 12
Correo querbes n 12
SERSO San Viator
 
Correo querbes n 11
Correo querbes n 11Correo querbes n 11
Correo querbes n 11
SERSO San Viator
 
Correo querbes n 10
Correo querbes n 10Correo querbes n 10
Correo querbes n 10
SERSO San Viator
 
Correo querbes n 9
Correo querbes n 9Correo querbes n 9
Correo querbes n 9
SERSO San Viator
 
Correo querbes n 8
Correo querbes n 8Correo querbes n 8
Correo querbes n 8
SERSO San Viator
 
Correo querbes n 13
Correo querbes n 13Correo querbes n 13
Correo querbes n 13
SERSO San Viator
 
03 balafon 2011 novembre 2011
03 balafon 2011 novembre 201103 balafon 2011 novembre 2011
03 balafon 2011 novembre 2011
SERSO San Viator
 
En vivo vida nueva - escuela de verano san viator
En vivo vida nueva - escuela de verano san viator En vivo vida nueva - escuela de verano san viator
En vivo vida nueva - escuela de verano san viator
SERSO San Viator
 
Correo querbes n 7
Correo querbes n 7Correo querbes n 7
Correo querbes n 7
SERSO San Viator
 
Idh naciones
Idh nacionesIdh naciones
Idh naciones
SERSO San Viator
 
Carta de la comunidad viatoriana, 2012
Carta de la comunidad viatoriana, 2012Carta de la comunidad viatoriana, 2012
Carta de la comunidad viatoriana, 2012
SERSO San Viator
 
Charte de la communauté viatorienne, 2012
Charte de la communauté viatorienne, 2012Charte de la communauté viatorienne, 2012
Charte de la communauté viatorienne, 2012
SERSO San Viator
 

Más de SERSO San Viator (20)

Correo querbes n 12
Correo querbes n 12Correo querbes n 12
Correo querbes n 12
 
Correo querbes n 11
Correo querbes n 11Correo querbes n 11
Correo querbes n 11
 
Correo querbes n 10
Correo querbes n 10Correo querbes n 10
Correo querbes n 10
 
Correo querbes n 9
Correo querbes n 9Correo querbes n 9
Correo querbes n 9
 
Correo querbes n 8
Correo querbes n 8Correo querbes n 8
Correo querbes n 8
 
Correo querbes n 13
Correo querbes n 13Correo querbes n 13
Correo querbes n 13
 
03 balafon 2011 novembre 2011
03 balafon 2011 novembre 201103 balafon 2011 novembre 2011
03 balafon 2011 novembre 2011
 
02 balafon octobre 2011
02 balafon octobre 201102 balafon octobre 2011
02 balafon octobre 2011
 
01 balafon septembre 2011
01 balafon septembre 201101 balafon septembre 2011
01 balafon septembre 2011
 
04 balafon décembre 2011
04 balafon décembre 201104 balafon décembre 2011
04 balafon décembre 2011
 
15 balafon janvier 2013
15 balafon janvier 201315 balafon janvier 2013
15 balafon janvier 2013
 
14 balafon décembre 2012
14 balafon décembre 201214 balafon décembre 2012
14 balafon décembre 2012
 
20 balafon juin 2013
20 balafon  juin 201320 balafon  juin 2013
20 balafon juin 2013
 
18 balafon avril 2013
18 balafon avril 201318 balafon avril 2013
18 balafon avril 2013
 
19 balafon mai 2013
19 balafon  mai 201319 balafon  mai 2013
19 balafon mai 2013
 
En vivo vida nueva - escuela de verano san viator
En vivo vida nueva - escuela de verano san viator En vivo vida nueva - escuela de verano san viator
En vivo vida nueva - escuela de verano san viator
 
Correo querbes n 7
Correo querbes n 7Correo querbes n 7
Correo querbes n 7
 
Idh naciones
Idh nacionesIdh naciones
Idh naciones
 
Carta de la comunidad viatoriana, 2012
Carta de la comunidad viatoriana, 2012Carta de la comunidad viatoriana, 2012
Carta de la comunidad viatoriana, 2012
 
Charte de la communauté viatorienne, 2012
Charte de la communauté viatorienne, 2012Charte de la communauté viatorienne, 2012
Charte de la communauté viatorienne, 2012
 

Último

CUESTIONARIO.METROLOGIA GRADOSANTA TERERSA DE JESUS11pptx
CUESTIONARIO.METROLOGIA GRADOSANTA TERERSA DE JESUS11pptxCUESTIONARIO.METROLOGIA GRADOSANTA TERERSA DE JESUS11pptx
CUESTIONARIO.METROLOGIA GRADOSANTA TERERSA DE JESUS11pptx
nelsontobontrujillo
 
Fichero Léxico / Pandemia Lingüística / USCO
Fichero Léxico / Pandemia Lingüística / USCOFichero Léxico / Pandemia Lingüística / USCO
Fichero Léxico / Pandemia Lingüística / USCO
mariahernandez632951
 
Un clavado a tu cerebro - Doctor Eduardo Calixto
Un clavado a tu cerebro - Doctor Eduardo CalixtoUn clavado a tu cerebro - Doctor Eduardo Calixto
Un clavado a tu cerebro - Doctor Eduardo Calixto
XymbyAustin
 
Lecciones 02 Un día en el ministerio de Jesús.docx
Lecciones 02 Un día en el ministerio de Jesús.docxLecciones 02 Un día en el ministerio de Jesús.docx
Lecciones 02 Un día en el ministerio de Jesús.docx
Alejandrino Halire Ccahuana
 
biografia de padre carlos pozzo circa.pptx
biografia de padre carlos pozzo circa.pptxbiografia de padre carlos pozzo circa.pptx
biografia de padre carlos pozzo circa.pptx
renejara5
 
Introducción a las herramientas de Google Apps (3 de julio de 2024)
Introducción a las herramientas de Google Apps (3 de julio de 2024)Introducción a las herramientas de Google Apps (3 de julio de 2024)
Introducción a las herramientas de Google Apps (3 de julio de 2024)
Cátedra Banco Santander
 
Matriz de relación mixta DO - Adaptación
Matriz de relación mixta DO - AdaptaciónMatriz de relación mixta DO - Adaptación
Matriz de relación mixta DO - Adaptación
JonathanCovena1
 
🔴 (AC-S18) Semana 18 - Tema 1 Informe sobre un tema del curso.docx
🔴 (AC-S18) Semana 18 - Tema 1 Informe sobre un tema del curso.docx🔴 (AC-S18) Semana 18 - Tema 1 Informe sobre un tema del curso.docx
🔴 (AC-S18) Semana 18 - Tema 1 Informe sobre un tema del curso.docx
FernandoEstebanLlont
 
Introducción a la seguridad básica (3 de julio de 2024)
Introducción a la seguridad básica (3 de julio de 2024)Introducción a la seguridad básica (3 de julio de 2024)
Introducción a la seguridad básica (3 de julio de 2024)
Cátedra Banco Santander
 
PPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptx
PPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptxPPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptx
PPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptx
https://gramadal.wordpress.com/
 
Filigramma #17, revista literaria del Círculo de Escritores Sabersinfin
Filigramma #17, revista literaria del Círculo de Escritores SabersinfinFiligramma #17, revista literaria del Círculo de Escritores Sabersinfin
Filigramma #17, revista literaria del Círculo de Escritores Sabersinfin
Sabersinfin Portal
 
ENFERMERIA TECNICA-FUNDAMENTOS DE SALUD.
ENFERMERIA TECNICA-FUNDAMENTOS DE SALUD.ENFERMERIA TECNICA-FUNDAMENTOS DE SALUD.
ENFERMERIA TECNICA-FUNDAMENTOS DE SALUD.
marluzsagar
 
Sesión Un día en el ministerio de Jesús.pdf
Sesión Un día en el ministerio de Jesús.pdfSesión Un día en el ministerio de Jesús.pdf
Sesión Un día en el ministerio de Jesús.pdf
https://gramadal.wordpress.com/
 
Fundamentos del diseño audiovisual para presentaciones y vídeos (2 de julio d...
Fundamentos del diseño audiovisual para presentaciones y vídeos (2 de julio d...Fundamentos del diseño audiovisual para presentaciones y vídeos (2 de julio d...
Fundamentos del diseño audiovisual para presentaciones y vídeos (2 de julio d...
Cátedra Banco Santander
 
LABERINTOS DE DISCIPLINAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
LABERINTOS DE DISCIPLINAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLALABERINTOS DE DISCIPLINAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
LABERINTOS DE DISCIPLINAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes_24_Julio.pdf
Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes_24_Julio.pdfTaller Intensivo de Formación Continua para Docentes_24_Julio.pdf
Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes_24_Julio.pdf
htebazileahcug
 
Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)
Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)
Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)
Cátedra Banco Santander
 
03. SESION PERSONAL-PRIMEROS POBLADORES DEL PERÚ.docx
03. SESION PERSONAL-PRIMEROS POBLADORES DEL PERÚ.docx03. SESION PERSONAL-PRIMEROS POBLADORES DEL PERÚ.docx
03. SESION PERSONAL-PRIMEROS POBLADORES DEL PERÚ.docx
Giuliana500489
 
PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2024 MINEDU PERÚ
PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2024 MINEDU PERÚPLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2024 MINEDU PERÚ
PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2024 MINEDU PERÚ
Ferrer17
 
Aplicaciones móviles de grabación (2 de julio de 2024)
Aplicaciones móviles de grabación (2 de julio de 2024)Aplicaciones móviles de grabación (2 de julio de 2024)
Aplicaciones móviles de grabación (2 de julio de 2024)
Cátedra Banco Santander
 

Último (20)

CUESTIONARIO.METROLOGIA GRADOSANTA TERERSA DE JESUS11pptx
CUESTIONARIO.METROLOGIA GRADOSANTA TERERSA DE JESUS11pptxCUESTIONARIO.METROLOGIA GRADOSANTA TERERSA DE JESUS11pptx
CUESTIONARIO.METROLOGIA GRADOSANTA TERERSA DE JESUS11pptx
 
Fichero Léxico / Pandemia Lingüística / USCO
Fichero Léxico / Pandemia Lingüística / USCOFichero Léxico / Pandemia Lingüística / USCO
Fichero Léxico / Pandemia Lingüística / USCO
 
Un clavado a tu cerebro - Doctor Eduardo Calixto
Un clavado a tu cerebro - Doctor Eduardo CalixtoUn clavado a tu cerebro - Doctor Eduardo Calixto
Un clavado a tu cerebro - Doctor Eduardo Calixto
 
Lecciones 02 Un día en el ministerio de Jesús.docx
Lecciones 02 Un día en el ministerio de Jesús.docxLecciones 02 Un día en el ministerio de Jesús.docx
Lecciones 02 Un día en el ministerio de Jesús.docx
 
biografia de padre carlos pozzo circa.pptx
biografia de padre carlos pozzo circa.pptxbiografia de padre carlos pozzo circa.pptx
biografia de padre carlos pozzo circa.pptx
 
Introducción a las herramientas de Google Apps (3 de julio de 2024)
Introducción a las herramientas de Google Apps (3 de julio de 2024)Introducción a las herramientas de Google Apps (3 de julio de 2024)
Introducción a las herramientas de Google Apps (3 de julio de 2024)
 
Matriz de relación mixta DO - Adaptación
Matriz de relación mixta DO - AdaptaciónMatriz de relación mixta DO - Adaptación
Matriz de relación mixta DO - Adaptación
 
🔴 (AC-S18) Semana 18 - Tema 1 Informe sobre un tema del curso.docx
🔴 (AC-S18) Semana 18 - Tema 1 Informe sobre un tema del curso.docx🔴 (AC-S18) Semana 18 - Tema 1 Informe sobre un tema del curso.docx
🔴 (AC-S18) Semana 18 - Tema 1 Informe sobre un tema del curso.docx
 
Introducción a la seguridad básica (3 de julio de 2024)
Introducción a la seguridad básica (3 de julio de 2024)Introducción a la seguridad básica (3 de julio de 2024)
Introducción a la seguridad básica (3 de julio de 2024)
 
PPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptx
PPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptxPPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptx
PPT: Un día en el ministerio de Jesús.pptx
 
Filigramma #17, revista literaria del Círculo de Escritores Sabersinfin
Filigramma #17, revista literaria del Círculo de Escritores SabersinfinFiligramma #17, revista literaria del Círculo de Escritores Sabersinfin
Filigramma #17, revista literaria del Círculo de Escritores Sabersinfin
 
ENFERMERIA TECNICA-FUNDAMENTOS DE SALUD.
ENFERMERIA TECNICA-FUNDAMENTOS DE SALUD.ENFERMERIA TECNICA-FUNDAMENTOS DE SALUD.
ENFERMERIA TECNICA-FUNDAMENTOS DE SALUD.
 
Sesión Un día en el ministerio de Jesús.pdf
Sesión Un día en el ministerio de Jesús.pdfSesión Un día en el ministerio de Jesús.pdf
Sesión Un día en el ministerio de Jesús.pdf
 
Fundamentos del diseño audiovisual para presentaciones y vídeos (2 de julio d...
Fundamentos del diseño audiovisual para presentaciones y vídeos (2 de julio d...Fundamentos del diseño audiovisual para presentaciones y vídeos (2 de julio d...
Fundamentos del diseño audiovisual para presentaciones y vídeos (2 de julio d...
 
LABERINTOS DE DISCIPLINAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
LABERINTOS DE DISCIPLINAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLALABERINTOS DE DISCIPLINAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
LABERINTOS DE DISCIPLINAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes_24_Julio.pdf
Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes_24_Julio.pdfTaller Intensivo de Formación Continua para Docentes_24_Julio.pdf
Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes_24_Julio.pdf
 
Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)
Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)
Recursos Educativos en Abierto (1 de julio de 2024)
 
03. SESION PERSONAL-PRIMEROS POBLADORES DEL PERÚ.docx
03. SESION PERSONAL-PRIMEROS POBLADORES DEL PERÚ.docx03. SESION PERSONAL-PRIMEROS POBLADORES DEL PERÚ.docx
03. SESION PERSONAL-PRIMEROS POBLADORES DEL PERÚ.docx
 
PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2024 MINEDU PERÚ
PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2024 MINEDU PERÚPLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2024 MINEDU PERÚ
PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2024 MINEDU PERÚ
 
Aplicaciones móviles de grabación (2 de julio de 2024)
Aplicaciones móviles de grabación (2 de julio de 2024)Aplicaciones móviles de grabación (2 de julio de 2024)
Aplicaciones móviles de grabación (2 de julio de 2024)
 

Gorapiloa 01

 • 1. Nº 1 2011 2012 LEHENENGO HIRUHILABETE + GA B O N E TA KO K A N PA M E N D UA K  Uyyyy!! Los/as paparazzis del Txiribitil te vigi- lan...  Recuerda todo lo que hemos hecho y revive los mejores mo- mentos!  ¿¿Salgo en al- guna foto??  Igual hay un mensaje para ti...
 • 2. AURKIBIDEA - CONTENIDO EDITORIAL - Creemos en nuestro proyecto PÁG. 2 Las KOSKORRAK - LOBATOS/ALITAS PÁG. 4 oportunides OINARINAK - RANGER/GUÍAS PÁG. 5 no son producto de ESPECIAL CAMPAMENTOS DE PÁG. 6 NAVIDAD la casualidad, AZKARRAK - PIONEROS/AS PÁG. 8 mas bien TREBEAK - RUTAS PÁG. 9 son resultado ARDURADUNAK - MONIS PÁG. 10 del trabajo. GURASOAK - RAMA DE PADRES Y MADRES PÁG. 11 . TXIRIBITIL (trimestre y especial campamento) PÁG. 12
 • 3. CREEMOS EN NUESTRO PROYECTO… GEURE PROIEKTUAN TINKO… En los países del Norte estamos viviendo un mo- mento social marcado fuertemente por la crisis Ipar aldeko herrialdeetan krisialdi ekono- económica y financiera (decimos que también miko eta finantzarioak (baloreetakoak ere de valores, pero su déficit no es noticia de pren- bada, baina horien defizita ez da hedabi- sa). Nuestras condiciones de vida siguen siendo deetan albiste) eragindako egoera berezia muchísimo mejores que las que viven cuatro bizi ari gara. Gure bizi-baldintzak gizate- quintas partes de la humanidad, mayoritaria- riaren bosten laurdena, gehiengoa Hego mente del Sur, que viven en una crisis económi- aldeko herrialdeetan, bizi ari denarena ca permanente y en una crisis financiera que baino askoz ere hobeagoak dira, etenga- ahora se nos antoja injusta a todas y todos. beko krisialdi ekonomikoan eta orain guz- tioi bidegabea iruditzen zaigun krisialdi fi- Llega la hora de los recortes sociales. Se puede nantzarioan bizi baitira. jugar con la opinión pública: primero hay que Gizarte murrizketak iritsi dira. Jendearen asegurar el bienestar ―de los nuestros‖, ―de los de iritzian eragin daiteke: lehenengo casa‖, ―de los de cerca‖. Parece que es muy hu- ―gutarren‖, ―etxekoen‖, ―gertukoen‖ ongi- mano, más si nos toca afectivamente en perso- zatea bermatu behar da. Oso zuzena di- nas concretas que están pasándolo mal. Es lo rudi, gizakiaren jarrera jatorra, are gehiago más humano y es lo más lógico. baldin eta afektiboki eragiten badigu ego- Sin embargo, tiene un déficit evangélico: porque era txarrean dagoen inor ezagutzeak. Jato- ―los nuestros‖, ―los de casa‖, ―los de cerca‖… es rrena eta logikoena da. toda persona que está hambrienta, sedienta, Hala eta guztiz ere, ez da ebanjelikoa: ze- desnuda,… Nos toca posicionarnos: no podemos ren eta ―geureak‖, ―etxekoak‖, aceptar que las personas más perjudicadas de ―gertukoak‖… gose, egarri, biluzik,… dau- esta situación sean las que menos responsabili- den gizaki guztiak baitira. Argi eta garbi dad han tenido en su gestación. esan beharko dugu: ezin dugula onartu kri- Los recortes sociales seguro que afectarán a San sialdi honetako sorreran erantzukizun gu- Viator Eskaut Taldea, nosotras y nosotros segui- txiago izan duten pertsonak kaltetuenak remos apostando por nuestro proyecto educati- izan daitezela. vo, porque sigue siendo muy necesario en nues- Gizarte murrizketek San Viator Eskaur Tal- tra sociedad: deari ere eragingo diote, guk, berriz, geure Frente a las tentaciones individualistas o colecti- proiektu hezgarriaren aldeko apustua egi- vistas, la opción por la persona, que se sabe soli- ten jarraituko dugu, gure gizarterako oso daria con el futuro de la humanidad. beharrezkotzat jotzen baitugu: Frente a las tentaciones secularistas o integristas, Joera indibidualista edo kolektibisten au- la opción por la fe, capaz de acoger la plurali- rrean, gizateriaren etorkizunarekin bat egi- dad. ten duen pertsonaren aldeko aukera. Frente las tentaciones globalizadoras o etnicis- Joera sekularista edo integristen aurrean, tas, la opción país, capaz de integrar a la perso- aniztasuna onartzeko gai den fedearen al- na diferente. deko aukera. Frente al ―sálvese quien pueda‖, la opción por Joera globalizatzaile edo etnikoen aurrean, ―este mundo es de todas y todos… dejémoslo ezberdina dena integratzeko gauza den mejor que lo hemos encontrado‖. herriaren aldeko aukera. ―Bakoitzak berea‖ joeraren aurrean, ―gure mundu hau guztiona da… utz dezagun jaso duguna baino hobeto‖ aukera.
 • 4. Koskorrak bat eginik! Lehen hiruhilabeteko honetan, larunba- K Kaixo Lagunok!!! tetako batzarrez gain, egin dugun ekin- A tzarik garrantzitsuenetarikoa astebu- 2 ruko irtenaldia izan da. E Lehen hiruhilabetekoa bukatu da eta ho- Irtenaldi hau Murgiara egin genuen, la- y nekin batera, koskorrak heldu ziren hasie- Q runbat arratsaldetik igande arratsaldera rako urduritasunekin ere bukatu dugu! arte. Topera disfrutatu genuen!! Hain- C bat jolas eta ekintzez beterik baitze- q goen eta horri esker, koskorren arteko a Jakingo duzuen bezala, urteko lehen hiru- b hilabetekoa nahiko gogorra izaten da Kos- batasuna izugarri sendotu zen hauen d korrentzat; taldean aurpegi berriak ikusten arteko harremana hobetuz. t dira, harreman berriak sortu behar dira eta t taldea berriz bateratu behar da. Guzti hau u Hala ere, ezin dugu ahaztu lehen hiruhi- n lortzeko, Otso Zaharrok hainbat jolas eta labeteko honi bukaera ematen dion ga- E ekintza prestatu ditugu. bonetako kanpamendua! Bertan, Kos- d korrak taldeak, arroka kontseilua egi- m teko aukera ezin hobea izan genuen! E Kontseilu honi esker, bigarren hiruhila- n betekoa gogotsu eta indarrez beterik c g hasiko dugu!! t r t Beraz, animo koskorrak!! Gure bidaia m hasia dago baina oraindik hainbat gauza IM ditugu zain!!! A Y Ehiza onak eta ilargi luzeak G Y Otso Zaharrak n B ―Lehengo hiruhila- bete honetan tal- dean aurpegi be- rriak ikusten dira, harreman berriak sortu behar dira eta taldea berriz bate- ratu behar da‖
 • 5. Madre mia que gente! Kaixo guztioi!!! Aquí Oinarinak al habla para poneros al día de tooooooodas las novedades de este primer trimestre del curso 2011 – 2012… El curso comenzó allá por octubre con un montón de Koskorrak del año pasado que se incorporaban a la rama, y también con algún que otro fichaje nuevo… Hasta constituir una rama de 40 y pico Rangers/Guías, NORMAL QUE HAYAMOS PUESTO ESE TÍTULO!!! Comenzamos la dinámica del curso con las primeras reuniones: juegos de conocimiento (estamos seguros/as de que aún no nos sabemos los nombres de todos los/as Oinarinak, y menos los monis…), dinámicas de confianza, actividades para expresar nuestros gustos, aficiones, motivaciones para este año… etcétera. Y justo cuando está- bamos empezando a cogeros el tranquillo los unos a los otros y a esto de ser Oinarina, nos plantamos con un fin de semana en Santa Teodosia!!! Los días 19 y 20 de noviembre pusimos rumbo a la ermita para pasar allí un fan- tástico pero muy frío fin de semana. Como os comentamos, nos ha servido de mucho, ya que allí hicimos las pa- trullas (después de mucho deliberar y alguna que otra cabezonada) y pusimos los cargos. Además, por la noche, unos aldeanos del San Vicente subieron a pedirnos ayuda porque el resto de aldeanos/as habían desaparecido y no sabían porqué… Y claro, ¿¿así como iban a hacer la matanza?? En este fin de semana también aprendimos a cooperar en equipo y además, cocinamos nosotros/as toda la comi- da!!! Estamos hechos unos auténticos Arguiñanos/as… ni que decir tiene que por la noche no dormimos absoluta- mente nada y estuvimos dando la vara tooooooooda la noche. Y claro, al día siguiente nos caíamos de sueño!! El fin de semana pasó y volvimos a la rutina de las reuniones los sábados por la tarde. Con nuestras patrullas recién estre- nadas, hemos descubierto que el grupo pequeño es un gran método para organizarse (por ejemplo, para llevar las ora- ciones a las reuniones) y estamos sacándole mucho partido... Y poco a poco, vamos afianzándonos cada uno/a en el car- go que tenemos dentro de la Tropa/patrulla. Mientras tanto, algunos de los compañeros/as que se embarcaron con noso- tros/as a principio de curso, han decidido que este no es su viaje. Mandamos un grandísimo abrazo a todos ellos/as, espe- ramos que sea ― bakarrik gero arte, bakarrik agur bat…‖. Los/as 38 Oinarinak que nos quedamos hemos tenido la opor- tunidad de trabajar temas como el consumo responsable (ahora sabemos cuáles son los productos de temporada que es más sostenible consumir), hemos descubierto diferentes formas de vivenciar la fe y hemos descubierto una cosita MUY MPORTANTE PARA NOSOTROS/AS: LA LEY ESKAUT. Así, la rama se ha ido afianzando poco a poco, si bien es cierto que aún nos queda trabajo por hacer. Y llegó el campamento de Navidad!!! No os vamos a contar nada, porque para eso ya hay una crónica enterita en este Gorapilo. Y poco más tenemos que contar… Se despide la rama Oinarinak con un fuerte abrazo Eskaut y deseándoos largas lu- nas!!! Beti prest!!! ―Con nuestras patrullas recién estrenadas, hemos descubierto que el grupo pequeño es un gran método para organizarse (por ejemplo, para llevar las oraciones a las reuniones) y estamos sacándole mucho partido... ‖
 • 6. Ya esta aquí el pequeño resumen de nuestro campamento de navidad!!No te pierdas ni el mas minimo detaleee!! Un año más, todos juntos, koskorrak, oinarinak, azkarrak, trebeak, begiraleak eta sukaldariak, nos hemos ido de campamento a Loyola; para entrenarnos para ser unos auténticos luchadores, o como nos han enseñado Super Sayan. El día 2 de Enero y con todavía un poco de pereza por el nuevo año, nos involucramos en una nueva aventura con Goku, Krilin y Santan Txiki, que nos recibieron en el cole y nos empezaron a explicar la que sería nuestra misión para los próximos 4 días. Enseguida llegamos a Loyola y nos enseñaron nuestra nueva casa y nos separaron por Doyos de Kung- Fu. Para llevar a cabo nuestra nueva misión, conocimos a Maisu-Dordoka que nos introdujo en el Kung- Fu, e iba a ser nuestro entrenador para los entrenamientos físicos. Maisu-Dordoka y sus compañeros Super Sayan, nos ayudaron en los entrenamientos para conseguir ser como Vegeta, el gran luchador del espacio. Los entrenamientos fueron muy duros y además de hacernos fuertes para conseguir ser como Vegeta, conocimos diferentes estereotipos de los Super Sayan y su similitud con los estereotipos de nuestra socie- dad. Más tarde, conocimos el Hombu, que durante estos días fue nuestro cielo, en el cual vivían Dende y Ka- mi Sama. En el Hombu realizábamos los entrenamientos espirituales dirigidos por los Dioses Dende y Kami Sama. Estos entrenamientos eran muy enriquecedores porque nos ayudaban a hacer un buen resumen de los entrenamientos que habíamos realizado durante el día, ala vez que reflexionábamos de la forma que los eskaut conocemos como Oración. Este primer día nos visitaron Freezer y Bubu, que no hacían más que molestarnos y le pegaron una buena paliza a Vegeta, solo para demostrar que eran más fuertes que él. El segundo día del campamento, amanecía muy pronto, pero con un buen desayuno, nos preparamos para salir a dar un paseo por el monte, con nuestros compañeros los Super Sayan. Después de desayu- nar nos encontramos a Vegeta muy bajo de moral por la paliza que le habían dado Freezer y Bubu, y nuestro objetivo para ese día fue subirle el autoestima a Vegeta, porque con el autoestima por los sue- los no iba a poder vencer nunca a Freezer y Bu- bu. Este segundo día, Bulma nos explicó para qué ser- vía la bola de dragón que tenía Goku, que hasta entonces pensábamos que solo servía para hablar con su abuelo, y nos pidió que las buscásemos du- rante el paseo por el monte. Durante este paseo, vivimos muchas aventuras y a pesar de todo el esfuerzo y sufrimiento, solo conseguimos 6 de las 7 bolas de dragón que nos había pedido Bulma que busquemos, ya que la bola que no encontra- mos la habían cogido Freezer y Bubu. La noche de este segundo día, nos separamos de Goku, Krilin, Satan Txiki y sus compañeros, por- que nuestros viejos lobos y monitores nos llamaron para hacer unas actividades separados por las diferentes ramas.
 • 7. El tercer día del campamento, nos despertamos bastante cabreados, porque nos faltaba la bola que nos habían robado Freezer y Bubu, y a pesar de que Vegeta tenia el autoestima recupera- do por el paseo que dio con nosotros por el monte, no podía enfrentarse con ellos, ya que ante- riormente con el autoestima alto también perdió en la batalla. De todo esto aprendimos una lección clara, la autoestima tan elevada no es buena, y para que eso no se convierta en egocen- trismo, teníamos que trabajar la empatía. El entrenamiento durante el campamento fue muy duro, pero además del entrenamiento físico y el entrenamiento espiritual, teníamos un entrenamiento muy divertido y que nos enseñaba a estar alegres; este entrenamiento era el entrenamiento mental, y lo practicábamos mediante un entrenamiento musical. El entrenamiento musical trataba de unas competiciones entre los dife- rentes Doyos de Kung-Fu, mediante el canto y las diferentes destrezas del Beat Box (hacer ritmos con la boca). El campamento estaba en plena acción, y los entrenamientos cada vez eran más intensos. Con lo ya vivido sabíamos que teníamos que trabajar la empatia, asique nuestros amigos y compañeros los Super Sayan, nos entrenaron duramente. Para ello, nos tuvimos que poner en el pellejo de personas que sufren diferentes dificultades en su vida. Con este entrenamien- to además de trabajar la empatia, nos dimos cuenta de la necesidad del trabajo en equipo y la cooperación entre todas las personas, para nuestra levar adelante nuestras vidas y para vencer en la batalla contra Freezer y Bubu. El campamento se estaba acabando y sólo nos quedaba la última noche para vencer a Freezer y Bubu, y conseguir la última bola de dragón para conseguir invocar al Dragón. Goku y Vegeta nos dijeron que había todavía una posibilidad de vencer a Freezer y Bubu y es- ta era la Fusión. La fusión consistía en fusionarnos unos guerreros con otros, para unificar nues- tras fuerzas y sumar nuestras aptitudes. Esta fusión era muy peligrosa y difícil de hacer, asique teníamos que asistir al ―1er. MEGA ENCUENTRO INTERGALÁCTICO DE FUSIONES‖, para aprender a hacer la fusión. Este mega encuentro iba a tener lugar en la gran velada final, asi- que nos preparamos todos y todas, cenamos fuerte y acudimos al mega encuentro. En este 1er. Mega Encuentro Intergaláctico de Fusiones, Goku y Vegeta nos enseñan a realizar la fusión, nos fusionamos todos y todas, vencemos todos/as juntos/as a Frezer y Bubu, y consegui- mos la séptima bola para poder invocar al dragón. Ya con las 7 bolas y la misión de entrenamiento para ser unos auténticos Super Sayan completada, invocamos al Dragón, el cual nos manda un mensaje que todos/as nosotros/as y conocíamos: AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO OS HE AMADO y ―El Dragón, nos manda AMA AL PRÓGIMO COMO A TI MISMO un mensaje que todos/ Desde Gasteiz, los eskaut de SVET queremos mandar un fuerte sa- as nosotros/as y ludo a Goku, Vegeta, Krilin, Satan Txiki, Bubu, Bulma, Maisu Dor- conocíamos: amaos los doka, Kami Sama, Dende, Freezer, Trunks, Chichi y Videl. unos a los otros como yo os he amado y ama al progimo como a ti mismo‖
 • 8. TRIMESTRE MOVIDITO... Después del verano, empezamos el mos que se cumplan. Hemos consegui- trimestre con muchas ganas e ilusión. Em- do bastante dinero vendiendo boletos, pezamos a asistir a las reuniones en la cua- engañando a algún que otro padre les tratamos temas como la publicidad, y con un queso (Ellos ya saben de lo que con ella, los estereotipos; profundizamos so- hablamos), y hemos trabajado como bre las enfermedades más frecuentes, y ha- carteros por un día. Además, hemos blamos sobre el consumo responsable, participado en un concurso de la aprendimos muchas cosas, aunque tuvimos Goitibera, por el cual hemos tenido alguna que otra pequeña discusión, que que hacer una excursión a Bilbao. No arreglamos asumiendo cada uno nuestros ganamos nada, pero hay que decir errores, y poniéndonos en el lugar de los de- que dos fotos de las que enviamos, más. quedaron entre las diez finalistas. Lo Después de unos cuantos días de es- pasamos muy bien por allí y tuvimos pera llego el fin de semana de rama en An- la oportunidad de informarnos sobre dagoia, en el que por cierto, nos los pasa- la revista y de conocer su nuevo for- mos PIPA. Estuvimos en contacto de la na- mato. turaleza como nunca, y no vimos necesario Podemos decir que hemos teni- el uso de la electricidad para pasarlo bien. do un primer trimestre cargadito de Llegado el fin de año, y con él, el año todo tipo de cosas, pero todas y cada nuevo, llegó el campamento de navidad, una de ellas, han merecido la pena! que después de tanta empachada nos vino bien para ponernos a dieta, ya que nuestro menú se baso en comer verdura! (Que no Agur eta Beti Prest!!! está nada mal, eh!). Además, hicimos mu- chas actividades conjuntas y aprendimos mucho sobre la sociedad de hoy en día. Cómo no, teníamos que comentar la ―broma‖ que hicimos a todo el campa- mento, que no pareció sentar muy bien, y por ello, asumimos las consecuencias. Aún así, decir que fue una noche INCREI- BLE y que nos sirvió mucho para unirnos. Finalmente, mencionamos que hemos empezado a trabajar con la Em- presa, tenemos muchas ideas, y espera- ― Podemos decir que hemos tenido un primer trimestre cargadito de todo tipo de cosas, pero todas y cada una de ellas, han merecido la pena!‖.
 • 9. TERMINANDO ETAPAS ¡¡Kaixo guztioi!! traerla a Amurrio y a Gasteiz para ¡¡Aquí los Trebeak al habla para contaros compartirla con todos vosotros y mucha cómo hemos comenzado éste nuevo curso más gente. y esta nueva etapa!! ¡¡Pero esto no ha sido más que el princi- ¡Qué lejos parece que queda ahora el co- pio!!, porque tenemos un montón de mienzo! Allá por septiembre comenzamos planes y proyectos para este nuevo tri- a juntarnos las primeras veces. Al principio mestre que comienza y ya nos hemos con algo de incertidumbre y con montones puesto manos a la obra. de interrogantes: que si ya no tenemos ¡¡Os mantendremos al tanto de las pró- monitores porque ahora son ximas aventuras del Clan de Clanes!! ―acompañantes‖, que si vamos a partici- par en la ―asamblea ruta‖, que si ahora ¡¡¡¡Un saludico de los Trebeak!!! J somos más ―independientes‖… ¡¡si hasta BETI PREST!!!!!!!!!! nos piden opinión para poner los objetivos de la rama!! …y es que… ¡nos estamos haciendo mayo- res!, pero en medio de tanto cambio y tantas cosas nuevas, conocimos a nuestros ―Pepitos Grillos‖, dos personajillos muy majetes que nos acompañan y nos ani- man en esta nueva etapa que hemos co- menzado. También tenemos un nuevo amiguete en la rama. Se llama ―el Fustas‖ y la verdad es que un poco raro. No sabemos muy bien de qué planeta ha venido ni cuántos años tiene, pero nos ha caído tan bien que hasta le impusimos la pañoleta en la Pas- cua, para que pueda sentirse uno más y acompañarnos a lo largo de la etapa. Y así poco a poco fuimos juntándonos y ― Entre reunión y conociéndonos un poquito más, a nosotros reunión, nos surgió la mismos y al resto de compañeros de la ra- oportunidad de ir a ma. Entre reunión y reunión, nos surgió la Zaragoza a un oportunidad de ir a Zaragoza a un en- encuentro de cuentro de Trebeak y a recoger la Luz de Trebeak y a recoger la Paz de Belén. Fue toda una experiencia la Luz de la Paz de poder conocer a gente de otros grupos de Belén. Fue toda una Euskal Herria y de España, y además pu- experiencia ― dimos recoger la Luz de la Paz de Belén y
 • 10. DE VUELTA CON MUCHA ENERGIA ! Como todos los años, los monis os trans- mi sama, de la mano de Goku y sus amigos; mitimos un cariñoso saludo desde el Kra- Así como alguna que otra lección de artes al, así como un breve resumen de lo que marciales impartida por Maisu dordoKaa. hemos hecho durante este intensísimo Este año tuvimos que despedirnos de nues- primer trimestre. tra queridísima Janire, que tras mucho tiem- A principio de curso, nos reunimos en el po dedicado al grupo, ha decidido que su primer finde de monis en Agurain, donde etapa por nosotros puede pasar a otro nivel, hicimos una primera toma de contacto y se embarca en un nuevo y emocionante para el nuevo curso y se decidieron cosas viaje como presidenta de EEA. Le deseamos tan importantes como los objetivos para toda la suerte del mundo y le enviamos un el nuevo año, o en que rama íbamos a millón de besos de su Kraal. estar cada responsable. El Kraal de este año estaba compuesto por 11 monitores y 5 búhos, que desde el primer momento Pues poco mas tenemos que contaros. Que conectamos muy bien y nos contagiamos seguimos trabajando tope para tener bien de ganas de trabajar este nuevo preparado este segundo trimestre en el que curso. nos adentramos estos días, y que esperamos Hace poco celebramos la Pascua que se noten las ganas con las que estamos Eskaut, en la que dimos un relajante preparando todo! paseo por el bosque de Armentia Un abrazo de parte de todxs!!!! recorriendo nuestra querida Green ― A principio de Capital. Al llegar a Sanvi, nos dimos curso, nos una buena comilona con todos los Beti Prest! reunimos en el aitas y amas. Mas tarde el olentzero nos sorprendería con su visita! primer finde de Por parte de los búhos, hemos monis en asistido a las reuniones formativas Agurain, donde para empezar a conocer el mun- hicimos una do del escultismo, y todas las téc- nicas educativas. Cada día apren- primera toma de demos cosas nuevas sobre este contacto para el apasionante mundo, y seguimos nuevo curso y se llenos de energía para seguir aprendiendo. decidieron cosas Hace poco regresamos del anti- tan importantes guo Japón, donde nos empapa- como los mos de la filosofía oriental del objetivos para el mundo de Dragoi bola; Allí aprendimos grandes lecciones es- nuevo año‖ Musu handi bat!! pirituales por parte de Dende y Ka- SVETeko Kraala
 • 11. ALGUNOS VIENEN, OTROS SE VAN... Soy nuevo y no sé muy bien que hay que de- ―Pascua Eskaut‖ (con la grata aparición cir o escribir para el ―Gorapilo‖. Por eso solo del Olentzero). Rematamos la faena con voy a contar mis primeras impresiones y sobre un ―vino caliente‖, chocolatada y un hu- todo las inquietudes que han despertado en milde picoteo que sirvió para tender ca- mí en este primer trimestre como miembro de nales de comunicación entre padres, mo- la rama gurasoak. nitores,… Hemos comenzado el curso con la natural Tras hacer evaluación de cómo salió he- despedida de algunos miembros de la rama y mos deducido que es una buena formula la incorporación de José Antonio Alonso y Al- el comer en el colegio y organizar una ex- fredo Ayala. No han sido cursión por los diferente muchas las reuniones que y magníficos itinerarios hemos tenido pero si sufi- que tenemos alado de cientes para activar unas casa sin tener que recu- cuanta inquietudes que rrir a viajes en autobús desde nuestra posición de con lo que ello acarrea. padres tenemos. No hay mucho más que Una de ellas ha sido la re- contar de este trimestre flexión sobre el desequilibrio aunque hay que desta- de género que se está pro- car las inquietudes que duciendo en el grupo. Son los miembros de gu- muchos más numerosos las rasoak tienen como si de chicas que los chicos. Esto lo ―lobatos‖ se tratara. comentamos y se trató En la próxima reunión también en la reunión de del 8 de febrero seguire- evaluación que tuvimos los mos tratando temas padres hace pocas fechas. que pueden ser intere- En ella dedujimos que pue- santes para el grupo y de responder a una simple que si prosperan reque- coyuntura a la que no hay rirán la colaboración de que darle más importancia que la que tiene. más padres aunque no estén en la rama. No obstante se toma nota para posibles me- joras. Un saludo de Alfredo y espero que esto También se ha tratado de la posible creación pueda servir de algo. de una bolsa de voluntarios para diferentes tareas a lo largo del curso (cocina de campa- mento, montaje de campamento, etc.) Gurasoak ere, Beti Prest! Otro capítulo ha sido la ―Pascua Scout‖. Se celebró el día 29 de diciembre. Aunque el tiempo estuvo más para allá que para acá no impidió que el paseo por el ―bosque de Armentia‖ y la ascensión al casillo de Eskivel por parte de algunos fuera un éxito. Después nos concentramos en el colegio para comer y ― Primeras impresiones tras una deliciosa sobremesa y los preparati- inquietudes que han despertado vos correspondientes disfrutamos de la este primer trimestre‖
 • 12. EL ojo que TODO lo ve... Se confirman los amplios co- egunean konturatu ginen te. Interesados/as póngase nocimientos sobre geografía zergatik zuten horrenbes- en contacto con la rama que tiene el kraal: uno d elos teko gogoa ohera joateko… Oinarinak de SVET. monitores ha encontrado Botilaren jolasera jolastu "Burkina Fashion" en el ma- zuten!!! ——————————–—— pa. Podríamos buscar cam- Sabemos de una persona pa para verano en este nue- que va a tener que dejar de vo país a ver que tal... —————————————- comer pan, y no por moti- ————————————— Gasteiz, fin de semana 8 – 9 vos de salud... Vegeta parecía muy macho- de octubre. Cuatro intrépidos —————————————- te y muy cachitas en Loyola, hombretones de pelo en pe- pero se rumorea que si os cho llamados ―Oinarinak‖ se Atencion! Pedro por muy pasais un martes por los lo- abren paso entre la aturu- civilizado que parezca nos cales le vereis luciendo un llante marabunta de 37 hem- esta engañanado, xk en tierno osito de peluche como bras… No se ha vuelto a saber realidad pedro ES DE PUE- gorro. BLO!!. nada de ellos desde entonces. ————————–————- Por favor, si alguien tiene in- —————————————— Cierto trebea conoció una formación al respecto, roga- compañera con la que com- mos se ponga en contacto con partir su comida en Zarago- el coordinador de la rama. za....surgirá el amor entre gluten-man y gluten-girl??? :) —————————————— CLASIFICADOS: ——————————–——– SE BUSCA persona pequeñita En oinarinak tenemos una de tamaño pero enorme de futura estrella de la músi- corazón y ganas de cambiar ca.... ¡¡¡pero cantando en el mundo. El grupo tenía una koreano!!! componente de estas caracte- rísticas pero la hemos perdido ——————————–—— en la inmensidad del compro- Los trebeak pusieron de mo- miso Eskaut. Si alguien puede da en Loyola un nuevo de- rellenar en parte su hueco porte....¡¡espachurramiento (sabemos que llenarlo del to- de manzana contra la pared do es algo imposible), pónga- de la habitación!! se en contacto con San Viator —————————————- Eskaut Taldea… TE Harrigarria bada ere, gure QUEREMOS PRESIDENTA!!! koskorrak, Murgiara egin- dako irtenaldian, ohera ——————————–—— joateko izugarrizko go- SE VENDEN excedentes de goak zituzten. Otso zaha- salchichas de carnicería pro- rroi harrituta utzi gintuen cedentes de Santa Teodosia. honek. Baina hurrengo Buen precio. Tamaño elegan-