CCAAMMPPAAÑÑAA DDEE VVAACCUUNNAACCIIÓÓNN 
CCOONNTTRRAA LLAA GGRRIIPPEE 22001144-- 
22001155 
CC..SS.. FFUUEENNSSAANNTTAA 
...
OOBBJJEETTIIVVOO 
 RReedduucciirr llaa mmoorrttaalliiddaadd yy eennffeerrmmeeddaaddeess 
aassoocciiaaddaass aa llaa ggrri...
MMIITTOOSS YY FFAALLSSAASS IIDDEEAASS 
““LLaa eennffeerrmmeeddaadd nnoo eess ttaann ggrraavvee”” 
DDuurraannttee llaa ttee...
MMIITTOOSS YY FFAALLSSAASS IIDDEEAASS 
““MMee hhee vvaaccuunnaaddoo yy nnoo mmee hhaa 
pprrootteeggiiddoo”” 
NNoo ddeebbee...
MMIITTOOSS YY FFAALLSSAASS IIDDEEAASS 
““LLaa vvaaccuunnaa mmee hhaa pprroovvooccaaddoo llaa 
ggrriippee”” 
EEss ppoossiib...
EEFFIICCAACCIIAA DDEE LLAA VVAACCUUNNAA 
 SSee hhaa ddeemmoossttrraaddoo uunnaa eeffeeccttiivviiddaadd:: 
 AAdduullttoos...
PPOOSSIIBBLLEESS EEFFEECCTTOOSS 
SSEECCUUNNDDAARRIIOOSS DDEE LLAA VVAACCUUNNAA 
 DDoolloorr eenn eell lluuggaarr ddee lla...
¿QQUUIIÉÉNN DDEEBBEE VVAACCUUNNAARRSSEE??
¿QQUUIIÉÉNN DDEEBBEE VVAACCUUNNAARRSSEE?? 
 PPEERRSSOONNAASS CCOONN RRIIEESSGGOO DDEE 
CCOOMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS 
 AA...
¿QQUUIIÉÉNN DDEEBBEE VVAACCUUNNAARRSSEE?? 
 PPEERRSSOONNAASS QQUUEE CCUUIIDDAANN OO CCOONNVVIIVVEENN 
CCOONN PPEERRSSOONN...
¿QQUUIIÉÉNN DDEEBBEE VVAACCUUNNAARRSSEE?? 
 CCOOLLEECCTTIIVVOOSS PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS 
EESSEENNCCIIAALLEESS PPAARRA...
PPRREEGGUUNNTTAASS
GGRRAACCIIAASS PPOORR 
VVUUEESSTTRRAA AATTEENNCCIIÓÓNN
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Campaña de vacunación contra la gripe 2014 2015 (2)

717 visualizaciones

Publicado el

Encuentro con la comunidad para explicar la importancia de la vacunación gripal

Publicado en: Salud y medicina
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
717
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
214
Acciones
Compartido
0
Descargas
3
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Campaña de vacunación contra la gripe 2014 2015 (2)

 1. 1. CCAAMMPPAAÑÑAA DDEE VVAACCUUNNAACCIIÓÓNN CCOONNTTRRAA LLAA GGRRIIPPEE 22001144-- 22001155 CC..SS.. FFUUEENNSSAANNTTAA RREEMMEEDDIIOOSS AALLAABBAAUU NNAAVVAARRRROO SSAARRAA LLAATTOORRRREE GGAARRCCÍÍAA MMAARRTTAA SSÁÁNNCCHHEEZZ SSÁÁNNCCHHEEZZ
 2. 2. OOBBJJEETTIIVVOO  RReedduucciirr llaa mmoorrttaalliiddaadd yy eennffeerrmmeeddaaddeess aassoocciiaaddaass aa llaa ggrriippee..  RReedduucciirr llaass ccoonnsseeccuueenncciiaass ddee llaa eennffeerrmmeeddaadd eenn llaa ppoobbllaacciióónn
 3. 3. MMIITTOOSS YY FFAALLSSAASS IIDDEEAASS ““LLaa eennffeerrmmeeddaadd nnoo eess ttaann ggrraavvee”” DDuurraannttee llaa tteemmppoorraaddaa ddee ggrriippee 22001111--22001122,, uunnaass 11..990000 ppeerrssoonnaass ppeerrddiieerroonn llaa vviiddaa,, ddee llaass ccuuaalleess eell 8855%% nnoo eessttaabbaa vvaaccuunnaaddaa..
 4. 4. MMIITTOOSS YY FFAALLSSAASS IIDDEEAASS ““MMee hhee vvaaccuunnaaddoo yy nnoo mmee hhaa pprrootteeggiiddoo”” NNoo ddeebbeemmooss ccoonnffuunnddiirr eell vviirruuss ddee llaa ggrriippee ccoonn oottrrooss vviirruuss qquuee ppuueeddeenn pprroovvooccaarr ssíínnttoommaass ccaattaarrrraalleess..
 5. 5. MMIITTOOSS YY FFAALLSSAASS IIDDEEAASS ““LLaa vvaaccuunnaa mmee hhaa pprroovvooccaaddoo llaa ggrriippee”” EEss ppoossiibbllee eennffeerrmmaarr rreeaallmmeennttee ddee llaa ggrriippee ssii ssee aaddmmiinniissttrraa llaa vvaaccuunnaa ccuuaannddoo yyaa ssee eessttaabbaa iinnccuubbaannddoo llaa eennffeerrmmeeddaadd;; aaúúnn aassíí,, llaa ppaaddeecceerráánn ddee ffoorrmmaa mmááss lleevvee..
 6. 6. EEFFIICCAACCIIAA DDEE LLAA VVAACCUUNNAA  SSee hhaa ddeemmoossttrraaddoo uunnaa eeffeeccttiivviiddaadd::  AAdduullttooss jjóóvveenneess ssaannooss:: 7700--9900%%  MMaayyoorreess ddee 6655 aaññooss::  NNoo iinntteerrnnooss eenn cceennttrrooss rreessiiddeenncciiaalleess::  RReedduuccee eell rriieessggoo ddee hhoossppiittaalliizzaacciióónn uunn 7700%%  RReedduuccee eell rriieessggoo ddee mmuueerrttee uunn 7755%%  IInntteerrnnooss eenn cceennttrrooss rreessiiddeenncciiaalleess::  RReedduuccee eell rriieessggoo ddee hhoossppiittaalliizzaacciióónn uunn 5500%%  RReedduuccee eell rriieessggoo ddee nneeuummoonnííaa uunn 6600%%  RReedduuccee eell rriieessggoo ddee mmuueerrttee uunn 7755--8800%%
 7. 7. PPOOSSIIBBLLEESS EEFFEECCTTOOSS SSEECCUUNNDDAARRIIOOSS DDEE LLAA VVAACCUUNNAA  DDoolloorr eenn eell lluuggaarr ddee llaa iinnyyeecccciióónn,, qquuee ppuueeddee dduurraarr aallrreeddeeddoorr ddee ddooss ddííaass,, yy nnoo iimmppiiddee llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llaass aaccttiivviiddaaddeess nnoorrmmaalleess..  AAllgguunnooss nniiññooss qquuee nnoo hhaann eessttaaddoo eenn ccoonnttaaccttoo ccoonn eell vviirruuss ddee llaa ggrriippee ppuueeddeenn pprreesseennttaarr ffiieebbrree yy mmaalleessttaarr ggeenneerraall dduurraannttee 11--22 ddííaass ttrraass llaa vvaaccuunnaacciióónn..
 8. 8. ¿QQUUIIÉÉNN DDEEBBEE VVAACCUUNNAARRSSEE??
 9. 9. ¿QQUUIIÉÉNN DDEEBBEE VVAACCUUNNAARRSSEE??  PPEERRSSOONNAASS CCOONN RRIIEESSGGOO DDEE CCOOMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS  AAdduullttooss yy nniiññooss ccoonn eennffeerrmmeeddaaddeess ccrróónniiccaass  AAdduullttooss yy nniiññooss ccoonn pprroobblleemmaass iinnmmuunniittaarriiooss  AAdduullttooss yy nniiññooss ccoonn pprroobblleemmaass nneeuurroommuussccuullaarreess  NNiiññooss yy aaddoolleesscceenntteess qquuee hhaayyaann rreecciibbiiddoo ttrraattaammiieennttoo pprroolloonnggaaddoo ccoonn aassppiirriinnaa..  PPeerrssoonnaass rreessiiddeenntteess eenn cceennttrrooss ppaarraa mmaayyoorreess  PPeerrssoonnaass mmaayyoorreess ddee 6655 aaññooss  EEmmbbaarraazzaaddaass  PPeerrssoonnaass ccoonn oobbeessiiddaadd mmóórrbbiiddaa..
 10. 10. ¿QQUUIIÉÉNN DDEEBBEE VVAACCUUNNAARRSSEE??  PPEERRSSOONNAASS QQUUEE CCUUIIDDAANN OO CCOONNVVIIVVEENN CCOONN PPEERRSSOONNAASS CCOONN RRIIEESSGGOO DDEE CCOOMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS::  PPrrooffeessiioonnaalleess yy ppeerrssoonnaall ssaanniittaarriioo  AAdduullttooss yy nniiññooss ccoonnvviivviieenntteess ccoonn eennffeerrmmooss ccrróónniiccooss  AAdduullttooss yy nniiññooss ccoonnvviivviieenntteess ccoonn ppeerrssoonnaass mmaayyoorreess
 11. 11. ¿QQUUIIÉÉNN DDEEBBEE VVAACCUUNNAARRSSEE??  CCOOLLEECCTTIIVVOOSS PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS EESSEENNCCIIAALLEESS PPAARRAA LLAA CCOOMMUUNNIIDDAADD::  PPrrooffeessiioonnaalleess yy ppeerrssoonnaall ssaanniittaarriioo  PPeerrssoonnaall ddee gguuaarrddeerrííaass  PPoolliiccííaa,, bboommbbeerrooss……
 12. 12. PPRREEGGUUNNTTAASS
 13. 13. GGRRAACCIIAASS PPOORR VVUUEESSTTRRAA AATTEENNCCIIÓÓNN

×