Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Repàs Valencià de 3r (informatiu)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
0010a tipologies textuals
0010a tipologies textuals
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 9 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Repàs Valencià de 3r (informatiu) (20)

Más de lluchvalencia (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Repàs Valencià de 3r (informatiu)

  1. 1. Repàs 1r control 3r d'ESO Tema 1 1. Origen i evolució de les llengües • Test repàs • La Decadència: mapa conceptual 2. Ortografia: sons i grafies • El dígraf: dinàmica de fitxes 3. Literatura medieval • mapa conceptual Tema 2 1. Sociolingüística • Vocabulari fitxes • Activitats amb fitxes 2. Ortografia: diftong i hiat • dinàmica de fitxes 3. Literatura: • La lírica trobadoresca. Fitxes Tema 3 1. La paraula i les seues relacions: - heu de saber separar correctament les paraules. Identificar el lexema i els morfemes (prefix i sufix i el significat dels monemes -si són derivatius o flexius i què indiquen) - També els procediments de formació de la paraula, identificar si la formació de la paraula és per derivació o composició. - reconéixer si dues paraules son polisèmiques, sinònimes o homònimes - Saber establir la diferència entre camps semàntic i lèxic i posar exemples • Repàs amb test. 2. Normes d'accentuació: repàs a partir de fitxes - Heu de saber aplicar les normes d'accentuació en les paraules 3. Les cròniques medievals: mapa mental - Heu de saber què són les quatre grans cròniques - Compara i contrasta entre el Llibre del fets i La Crònica de Ramon Muntaner Àlex Lluch
  2. 2. Tema 4 1. De la paraula a l'oració • SN: Test de repàs - Saber identificar el subjecte i analitzar l'estructura d'un SN • Constituents de l'oració - Reconèixer els diferents tipus de subjecte i identificar el predicat • Les perífrasis verbals: test de repàs - Identificar el tipus de perífrasis en els textos 2. L'accent diacrític: test - Accentuar correctament les paraules Àlex Lluch
  3. 3. Tema 5 () Ramon Llull: - Saber qui fou Ramon Llull: aspectes rellevants de la seua vida, importància de la seua obra, obres més importants... • Esquema sobre Ramon Llull. Parts més importants 1. Els pronoms febles: • Fitxa de repàs per saber posicionar els pronoms amb exemples. • Test. Posicionament dels pronoms febles amb les formes reduïdes davant i darrere del verb • Test: Activitats de combinació de pronoms febles • Fitxes: pronominalització del CD • Fitxes: pronominalització del CI • Fitxes: combinació de pronoms CD i CI · És necessari saber identificar el complements verbal i pronominalitzar correctament CD i CI 2. Les paraules compostes i l'ús del guionet • Fitxes amb exercicis autocorregibles. • Presentació: teoria estreta del llibre (heu d'afegir quan no es posa el guionet) · Heu de saber usar correctament el guinet en paraules compostes, numerals, etc. · Cal saber posar accent en paraules compostes. - més informació, ací 3. Literatura religiosa · Esquema del context històric: · Heu de saber els diversos autors de la literatura moral i religiosa (Francesc Eiximenis i Sant Vicent Ferrer) i el seu context històric Àlex Lluch
  4. 4. Tema 6 1. Gramàtica: atribut, C. Predicatiu, Complement agent i CRV • Fitxes: activitats sobre l'Atribut i C. Pred • Fitxes: activitats sobre el CC i CRV • Repàs (nivell baix) • Test: preguntes per a repassar la teoria i pràctica (atribut, CRV i C Pred) • Fitxes: activitats per a fer al quadern i repassar (atribut, CRV i C Pred) • Examen multimèdia. Activitats de la UPV. Substitució: CD, CI (CD), CRV, CN, Atribut, Complement predicatiu, CD i CI, CD I CC, CI i CC. Nivell alt. • Fitxes on pots analitzar frases treballades a classe · Heu de saber identificar: l'atribut, C. Pred, CC, CRV; i fer la substitució pronominal corresponent 2. L'humanisme: Bernat Metge • Presentació: Teoria que vaig explicar a classe. · Heu de... - Saber el context sociocultural on s'inscriu l'obra de Bernat Metge - Conéixer qui és Bernat Metge i la seua obra exposada en la presentació - Explicar Lo somni i els seus quatre llibres - Reconéixer en un text quin llibre de Lo somni es tracta - Reconéixer les característiques de l'Humanisme en les obres de Bernat Metge Àlex Lluch
  5. 5. Tema 7 1. Oració composta: coordinació i subordinació (substantives i adjectives) • Test: per a repassar les proposicions coordinades i juxtaposades • Fitxes per a analitzar oracions coordinades i subordinades (recordeu que heu de saber analitzar les oracions subordinades però només heu de saber identificar les proposicions subordinades substantives i adjectives) • Fitxes: activitats de repàs · Heu de saber identificar el tipus de proposició (coordinada, juxtaposada i subordinada) i assenyalar la classe: coordinada →copulativa, disjuntiva, distributiva, explicativa, adversativa; subordinada →adjectiva, substantiva · Analitzar les oracions coordinades identificant les proposicions i el nexe 2. Apostrofació: • Activitats interactives multimèdia, autocorregibles • Test: per repassar 3. Literatura: València del segle XV, Jaume Roig, Isabel de Villena i Joan Roís de Corella · Conéixer el context que va fer possible la producció cultural a la València del segle XV · Les característiques de Jaume Roig i la seua obra l'Espill · Les característiques de Sor Isabel de Villena i la seua obra Vita Christi· · La polèmica entre l'Espill i Vita Christi · Les característiques de l'obra de Roís de Corella · Identificar les obres de cada autor a partir d'un text Àlex Lluch
  6. 6. Tema 8 1. Oració composta • Proposicions subordinades adverbial de temps, lloc i manera a) Test per a saber identificar aquestes proposicions adverbials b) Test per identificar proposicions subordinades adverbial (lloc, temps, manera + causals, finals...) • · Heu de saber identificar el tipus de proposició subordinada adverbial (lloc, temps i manera) · També el tipus de proposició: causal, final, concessiva, condicional i consecutiva. 2. Ortografia: la essa sorda i sonora • Fitxes autocorregibles per a repassar les diferents grafies de la essa sorda i sonora · Has de saber escriure correctament les grafies pròpies de la essa sorda i sonora 3. Tirant lo Blanch • Text per a comentar • Activitat tipus test per a repassar la comprensió · Has de saber les diferències entre les novel·les cavalleresques i els llibres de cavalleria · L'obra de Tirant lo Blanc com a novel·la cavalleresca · Reconéixer l'estructura de Tirant en un text Us recorde que heu de repassar la gramàtica, coneixements de la llengua (lèxic, ortografia) de tots els temes que hem vist durant el curs, a banda de la literatura d'aquesta avaluació. Àlex Lluch
  7. 7. Tema 9 (últim examen) 1. El text i les seues propietats • Teoria més textos • Fitxes amb activitats autocorregibles 2. Grafies g, j, tg i tj • Test per a escriure correctament paraules amb les seues grafies • Fitxes autocorregibles per a repassar paraules amb les grafies "g, j, tg i tj" · Heu de saber escriure correctament paraules amb les grafies "g, j, tg i tj" 3. Literatura: Ausiàs March · Heu de saber l'obra i les característiques estilístiques de l'obra d'Ausiàs March Repàs 1. Col·locació de pronoms febles: • test per a repassar la seua col·locació Àlex Lluch
  8. 8. Tema 10 1. Comunicació: modalitats textuals (narració, descripció, diàleg, exposició, argumentació) · Identificar les modalitats textuals en un text. Assenyalar les seues característiques i trets lingüístics que justifiquen la modalitat textual corresponent 2. Les grafies g, j tg, tj i x, tx, ig 1. Test per a escriure correctament paraules amb aquestes grafies · Heu de saber escriure correctament paraules amb les grafies estudiades Tema 11 1. Comunicació: els mitjans de comunicació · Heu de saber reconéixer les modalitats textuals en els textos dels mitjans de comunicació Àlex Lluch
  9. 9. Expressió escrita Idees pràctiques per escriure un text (treball, conte, redacció...) Connectors que hauràs d'usar en les teues composicions. Diccionaris: Diccionari ortogràfic i de pronunciació valencià. Fluix http://www.avl.gva.es/va/documents-normatius/diccionari-ortografic Diccionari invers (útil per a rimes, paraules derivades...) http://dilc.org Diccionari multilingüe: tradueix el terme al castellà, francés, anglés i alemany. http://www.multilingue.cat/ Enciclopèdia http://www.enciclopedia.cat/ Optimot: diccionari més complet http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html Diccionari valencià, català, balear (útil per fonètica) http://dcvb.iecat.net/ Diccionari elemental http://www.dicdidac.cat/ Àlex Lluch

×