SlideShare una empresa de Scribd logo
  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ¤ © £  § ¥  £  §  
! # $ % ' ( ) 0 % ) 1 2 3 4 5 6 7 % 8 ) $ 9 @ 2 A 8 ) 2 5
B C
D E F G H I
P Q % Q 3 7 8 ) ( 7 8 7 ) 9 #  5 ) 8 5 2 # 3 2 5 7 ) ( 2 ) 2 % 7 7 R 1 S 8 ) 2 5 ) 9 % T 2
' 6 7 5 #  5 ) U V W ( 7 S 8 ) 2 5 Q 7 % 9 % T ) ( 7 Q 7 5 ) 7 % 8 Q 2 3 3 7 S ) ( 7
% 2 S 1 8 X 2 5 S ) ( 7 #  5 ) U 8 Q 2 3 3 7 S ) ( 7 Q 7 5 ) 7 % V W Y Q 7 ) ( 7 % 2 S 1 8 8
A 5 Y 5 2 8 ) ( 7 S 2 T 7 ) 7 % V W ( 7 2 5 ' 3 7 2 Q % Q 3 7 8 1 ` ) 7 5 S 8
9 % T ) 8 Q 7 5 ) 7 % 8 2 9 1 3 3 2 5 ' 3 7 X 7 R 1 2 3 ) a b c d % % 2 S 2 5 8 V
P Q % Q 3 7 ( 2 8 ) ( 7 T 2 e T 1 T # 8 8 ` 3 7 2 % 7 2 9 % 2 ' 6 7 5 # 7 % T 7 ) 7 % X
2 5 S ) ( 7 T 5 T 1 T # 8 8 ` 3 7 # 7 % T 7 ) 7 % 9 % 2 ' 6 7 5 2 % 7 2 V
W ( 7 # 7 % T 7 ) 7 % ! 9 2 Q % Q 3 7 8 Q 2 3 3 7 S ) ( 7 Q % Q 1 T 9 7 % 7 5 Q 7 X 2 5 S 8 ' 6 7 5 ` $
! f g %
D E F G H I h F i p E q r s I G t q E u v I w
x
 % 8 ) 9 2 3 3 9 % Q % Q 3 7 S % 2 Y 5 ' Y 7 5 7 7 S ) A 5 Y Y ( 2 ) ) ( 7 5 # 1 ) Y 3 3 ` 7 V y 7 3 3 ) ( 7 5 # 1 ) Y 3 3
` 7 5 7 Q 7 5 ) 7 % #  5 ) € e X $  2 5 S % 2 S 1 8 % V W ( 7 % 7 9 % 7 X 1 8 5 ' ) ( 7 8 7 ) Y  5 # 1 ) 8 ) ( 7 % 7 2 % 7 2
5 1 T ` 7 % 9 Y 2 $ 8 ) S % 2 Y 2 Q % Q 3 7 V W ( 7 $ 5 6 3 6 7 1 5 S 7 % 8 ) 2 5 S 5 ' 3 7 6 7 3 6 7 % $ 8 T # 3 7 ) 
Q T # 3 7 e 2 5 S % 7 6 7 % 8 7 3 $ ) T 7 Q T # 3 7 e ) $ 5 7 9 9 Q 7 5 ) ) 7 9 9 Q 7 5 ) V y 7 8 7 7 ) ( 7 T 5 7 ` $ 5 7
' 6 5 ' Q T # 2 % 2 ) 6 7 8 ) 1 S $ V
D E F G H I ‚ F i p E q r v w E q r D i F ƒ I w E i q G „ „ F ‚ E q i ƒ I w
W ( 8 ) 7 Q ( 5 R 1 7 1 8 7 8 ) ( 7 7 R 1 2 )  5 9 % 2 Q % Q 3 7 5 % 2 S 1 8 % Q 7 5 ) 7 % 7 S 2 ) € c X c 
' 6 7 5 2 8 …
e † ‡ $ † f % † X
2 5 ` 6  1 8 Q (  Q 7 8 ) # 3 )
$ f ˆ
U ` 6  1 8 3 $ 5 T 8 ) 9 ) ( 7 Q 2 8 7 8 ) ( 7 Q % Q 3 7 8 5 ) Q 7 5 ) 7 % 7 S 2 ) € c X c  X % 2 ) ( 7 % ) ( 7 % 7 8 2 Q 7 5 ) 7 %
#  5 ) € e ‰ X $ ‰   ) ( 7 % ) ( 2 5 € c X c  V W ( 7 % 7 9 % 7 ) ( 7 7 R 1 2 )  5 9 ) ( 7 Q % Q 3 7 ( 2 6 5 ' Q 7 5 ) 7 % 2 ) #  5 )
€ e
‰
X $
‰
 …
€ e ‘ e
‰

†
‡ € $ ‘ $
‰

†
f %
†
X
) ( 8 T # 3 7 8 ) ( 2 ) X
$ f $ ‰ ˆ
4 8 5 ' 2 ` 6 7 7 R 1 2 )  5 2 Q % Q 3 7 Q 2 5 7 2 8 3 $ ` 7 S % 2 Y 5 V W ( 7 6 2 3 1 7 9 e 6 2 % 7 8 9 % T % ‘ e ‰ ) % ‡ e ‰ V
2 5 S $ Y 3 3 ` 7 Q 2 3 Q 1 3 2 ) 7 S 1 8 5 ' 2 ` 6 7 9 % T 1 3 2 V 4 8 5 ' ) ( 8 ) 7 Q ( 5 R 1 7 2 8 T # 3 7 2 3 ' % ) ( T
Y 3 3 ` 7 …
D E F G H I ’ “ ” G I q ƒ I F • – G I q ƒ I F • F i ‚ E v w —
9 % e f % 2 S 1 8 ‘ e Q 7 5 ) 7 % ) % 2 S 1 8 ‡ e Q 7 5 ) 7 %
˜ ™ d e f g h i j f k l e m n o i g p m e q r i s t u
v w x y z { | } ~ € | {  ‚ ƒ „ … | † ‡ { ˆ | z x ‰ Š ‚ ‹ | ˆ ‚ …
Œ 
z Ž   ‘
’
{ ‚ “ Š |  ‡ ƒ ”  • z –
z Ž   —
’
{ ‚ “ Š |  ‡ ƒ ”  • z –
˜
~ | ˆ “ x { ‹ ˆ • ™  | ˆ | … ‡ ‰ ‰ | š | ‡ … ™ ‡ š ‚  ˆ ‡ x ‰ ~ ‡
›
 ƒ | y ƒ | š ‚ | x … ˆ ‚ …
’
ˆ œ  ‚ { ‡ { x x x y ‡ { ‚ | x … ˆ  ž 
‚ ƒ ˆ x š { ‡ ‚ ‡ ˆ ƒ ‚ { } ‡ } ‚ y ˆ | … ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ‰ x { † ‚ ƒ  ‡ ˆ x ‰
 š ƒ x ˆ ‡ x { ‚ ˆ ˆ ~ x “ … | … ~ ‡ ‚ ™ x † ‡ ‰ | }  { ‡ 
Ÿ   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¡ ¦ §   ¨ © ª «   ¨ © ¬ ­ £ ¦ ¡ ¢ ­ ­ ¡ ¥   ¨ ¦ ® ¤ «
¯ ™ ‡  ‡ { ‚ y y { x ‚ š ~ • x ‡ ƒ |
›
| … ‚ ‡  … ‡ œ  ‚ ƒ ˆ y ‚ š | … } ‚ ˆ ˆ ~ x “ … | … ‚ ™ x † ‡ ‰ | }  { ‡ | ˆ x š ‚ ƒ š  ƒ ‚ ‡
y x | … ˆ ‚ ƒ x … } ~ ‡ š | { š  ƒ ‚ { ™ x  …
’
‚ { z  ˆ | … } y x ƒ ‚ { š x x {
’
| … ‚ ‡ ˆ { ‚ …
’
 °  y { ‡ ˆ ˆ | … } ~ ‡ š | { š ƒ ‡
‡ œ  ‚ | x … | … y ‚ { ‚
›
‡ { | š y x ƒ ‚ { ‰ x {
›
z | ‡ ƒ
’
ˆ ~ ‡ y ‚ | { x ‰ ‡ œ  ‚ | x … ˆ
 Ž 

‘ { š x ˆ
z Ž z  ‘ { ˆ | …
„ ˆ | … } ‚ ™ x † ‡ ‡ œ  ‚ | x … š | { š ƒ ‡ š ‚ … ™ ‡ y ƒ x  ‡
’
™ z š ‚ ƒ š  ƒ ‚ | … }  ‚ …
’
z š x x {
’
| … ‚ ‡ ˆ ‚ ˆ ‚ ‹ ‡ ˆ
† ‚ ƒ  ‡ ˆ ‰ { x
›
 x ± Œ 
’
‡ } { ‡ ‡ ˆ x {  x ² 
˜
~ ‡ ˆ ‡ y ˆ | ³ ‡ š ~ x ˆ ‡ … ‰ x {
’
‡ y ‡ …
’
ˆ x … ~ ‡
‚ y y ƒ | š ‚ | x … ‚ …
’
 ~ ‡
’
| ˆ y ƒ ‚ z
’
‡ † | š ‡  ´ ‚ { } ‡ { ‚ … }  ƒ ‚ { ˆ ‡ y ‚ { ‚ | x … ˆ ‚ ƒ x … } ~ ‡ š | { š 
›
‰ ‡ { ‡ … š ‡
š ‚ … ™ ‡ š x … … ‡ š ‡
’
“ | ~ ˆ { ‚ | } ~ — ƒ | … ‡ ˆ ‡ }
›
‡ … ˆ x ‚ y y { x  |
›
‚ ‡ ~ ‡ š | { š  ƒ ‚ { y ‚ ~  µ x { ‚
›
x { ‡
š x … | …  x  ˆ ™ x  …
’
‚ { z x … ‚ { ‚ ˆ ‡ {
’
| ˆ y ƒ ‚ z • “ ‡ š ‚ … ˆ ‡  ~ ‡ ˆ ‡ y ˆ | ³ ‡ ‚ ¶ · { 
˜
~ | ˆ y ƒ x ˆ y |  ‡ ƒ
y x ˆ | | x … ˆ ~ ‚ ‚ { ‡ ‚ y y { x  |
›
‚ ‡ ƒ z x … ‡  … | ‚ y ‚ { 
¸
x “ ƒ ‡  ˆ ˆ ‡ ‡ ~ x “ ~ | ˆ ‡ š ~ … | œ  ‡ š ‚ … ™ ‡ ˆ 
›
 y | … ‚ ƒ } x { | ~
›
| š ‰ x {
›

Ÿ   ¡ ¢ £ ¤ ¹ º » ¢ ¤ ¨ ® ¤ ¡ ¼ ½ ¢ ¤ ¨ ® ¤ ¡ ¼ ¡ ¦ ¥   ª « ¾
‰ x { Ž  x ² ˆ ‡ y ¶ · {
 Ž   ‘ { ¿ š x ˆ
z Ž z  ‘ { ¿ ˆ | …
’
{ ‚ “ Š |  ‡ ƒ ”  • z –
¯ } ‚ | … ~ | ˆ | ˆ † ‡ { z ˆ |
›
y ƒ ‡ ‡ š ~ … | œ  ‡ ‚ …
’
‚ ƒ ˆ x ˆ x ƒ † ‡ ˆ
y { x ™ ƒ ‡
›
x ‰  … ‡ œ  ‚ ƒ ˆ y ‚ š ‡ ™   … ‰ x {  … ‚ ‡ ƒ z ~ | ˆ
 ‡ š ~ … | œ  ‡ | ˆ ˆ | ƒ ƒ | … ‡ ‰ ‰ | š | ‡ … | … ‡ {
›
ˆ x ‰ š ‚ ƒ š  ƒ ‚ | x … ˆ
| … † x ƒ † ‡ ˆ ‡ ˆ y ‡ š | ‚ ƒ ƒ z ‰ ƒ x ‚ | … } y x | … š ‚ ƒ š  ƒ ‚ | x … ˆ 
w ‚ ƒ š  ƒ ‚ | x … ˆ š ‚ … ™ ‡ { ‡
’
 š ‡
’
™ z š x … ˆ |
’
‡ { | … } ~ ‡ ˆ z
› ›
‡ { z x ‰ š | { š ƒ ‡ ˆ 
˜
~ ‡ ˆ ~ ‚ y ‡ x ‰ š | { š ƒ ‡
| ˆ ˆ |
›
| ƒ ‚ { | … ‡ ‚ š ~ œ  ‚
’
{ ‚ …  À ‡ š ‚ … } ‡ … ‡ { ‚ ‡ ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ˆ ‡ š | x … | … ~ ‡ ˆ ‡ š x …
’
œ  ‚
’
{ ‚ … x ‰
 ~ ‡  z — y ƒ ‚ … ‡ ™ z … x | … } ~ ‚  ~ ‡ “ x š | { š ƒ ‡ ˆ ‡ š | x … ˆ ‚ { ‡ ˆ z
› ›
‡ { | š “ | ~ { ‡ ˆ y ‡ š  x ~ ‡ z ‚  | ˆ
‚ …
’
š | { š ƒ ‡ ˆ ‡ š | x … ˆ | … ~ ‡ ~ | {
’
‚ … ‰ x  { ~ œ  ‚
’
{ ‚ … ˆ š ‚ … ™ ‡ x ™ ‚ | … ‡
’
‰ { x
›
ˆ ‡ š | x … ˆ | … ~ ‡
‰ | { ˆ ‚ …
’
ˆ ‡ š x …
’
œ  ‚
’
{ ‚ … ˆ ™ z š x … ˆ |
’
‡ { | … } ˆ z
› ›
‡ { z ‚ ™ x   ~ ‡  ‚  | ˆ  À ‡ š ‚ … ‚ ‹ ‡ ~ | ˆ
x … ‡ ˆ ‡ y ‰  { ~ ‡ { ‚ …
’
… x ‡ ~ ‚  ~ ‡ { ‡ | ˆ ‚ ƒ ˆ x ˆ z
› ›
‡ { z ™ ‡ “ ‡ ‡ … x š ‚ … ˆ  w | { š ƒ ‡ ˆ ‡ š | x … ˆ | …
‚
’ Á
‚ š ‡ … x š ‚ … ˆ “ | ~ | … x … ‡ œ  ‚
’
{ ‚ … ‚ { ‡ ˆ z
› ›
‡ { | š “ | ~ { ‡ ˆ y ‡ š  x ~ ‡ Â Ã Ä ƒ | … ‡
’
| † |
’
| … }
 ~ ‡ “ x x š ‚ … ˆ 
˜
~ ‡ ˆ ‡ ˆ z
› ›
‡ { z š x …
’
| | x … ˆ ‚ { ‡ | ƒ ƒ  ˆ { ‚ ‡
’
| … ‚ ™ x † ‡ ‰ | }  { ‡ 
˜ ™ d e f g h i j f k l e m n o i g p m e q r i s t u
v w x y z { | } ~ € | {  ‚ ƒ „ … | † ‡ { ˆ | z x ‰ Š ‚ ‹ | ˆ ‚ …
Œ ¶
Å Æ Ç
Å È Ç É Ê Æ Ë
Ì
Ì Ì
˜
~ ‡ { ‡ ‰ x { ‡ ‚ ™ x † ‡ ‚ ƒ } x { | ~
›
š ‚ … ™ ‡ x y |
›
| ³ ‡
’
™ z  ˆ | … } ˆ z
› ›
‡ { | š x š ‚ … ˆ  ´ ‡ Í ˆ ˆ ‡ ‡ Î
Ÿ   ¡ ¢ £ ¤ ¹ º » ¢ ¤ ¨ ® ¤ ¡ ¼ ½ ¢ ¤ ¨ ® ¤ ¡ ¼ ¡ ¦ ¥   ª « ¾
‰ x { Ž  x ·  ˆ ‡ y ¶ · {
 Ž   ‘ { ¿ š x ˆ
z Ž z  ‘ { ¿ ˆ | …
Ï
{ ‚ “ Ð z
› ›
‡ { | š Š x | … ˆ ”  š ‡ … ‡ { • z š ‡ … ‡ { •  • z –
Ñ
¡ ¦ § Ò ½ Ó Ó ¤ ®   ¢ ¬ ­   ¨ ® « º » ¢ ¤ ¨ ® ¤ ¡ ¼ ½ ¢ ¤ ¨ ® ¤ ¡ ¼ » ¼ ½ ¾
Š ƒ x ”  ‘  š ‡ … ‡ { • z ‘ z š ‡ … ‡ { –
Š ƒ x ” z ‘  š ‡ … ‡ { •  ‘ z š ‡ … ‡ { –
Š ƒ x ” z ‘  š ‡ … ‡ { • —  ‘ z š ‡ … ‡ { –
Š ƒ x ”  ‘  š ‡ … ‡ { • — z ‘ z š ‡ … ‡ { –
Š ƒ x ” —  ‘  š ‡ … ‡ { • — z ‘ z š ‡ … ‡ { –
Š ƒ x ” — z ‘  š ‡ … ‡ { • —  ‘ z š ‡ … ‡ { –
Š ƒ x ” — z ‘  š ‡ … ‡ { •  ‘ z š ‡ … ‡ { –
Š ƒ x ” —  ‘  š ‡ … ‡ { • z ‘ z š ‡ … ‡ { –
Ô
‡ … š ‡ “ ‡ ~ ‚ † ‡ { ‡
’
 š ‡
’
~ ‚ ƒ ‰ ~ ‡ š ‚ ƒ š  ƒ ‚ | x … ˆ ™ z š x … ˆ |
’
‡ { | … } ˆ z
› ›
‡ { | š x š ‚ … ˆ x ‰ ~ ‡
š | { š ƒ ‡ ™  ‚ ˆ “ ‡
’
| ˆ š  ˆ ˆ ‡
’
‡ ‚ { ƒ | ‡ { | … ‡ ‰ ‰ | š | ‡ … š z | ˆ ˆ | ƒ ƒ ~ ‡ { ‡ ‚ …
’
 ~ ‚ | ˆ
’
 ‡ x ~ ‡  ˆ ‡ x ‰
‰ ƒ x ‚ | … } y x | … š ‚ ƒ š  ƒ ‚ | x … ˆ  ž … … ‡  ‚ ƒ } x { | ~
›
“ ‡ “ | ƒ ƒ { z x { ‡
›
x † ‡ ~ | ˆ y { x ™ ƒ ‡
›

Õ
  ¥ Ö ­   ¨ ® ¢   ¡ ¢ £ ¤ × £ © ­ ¡   ® Ø Ó
¯ ˆ | … ~ ‡ Ù { ‡ ˆ ‡ … ~ ‚
›
ƒ | … ‡
’
{ ‚ “ | … } ‚ ƒ } x { | ~
›
“ ‡
’
‡ { | † ‡ ‚
’
‡ š | ˆ | x … y ‚ { ‚
›
‡ ‡ { ~ ‚ ~ ‡ ƒ y ˆ  ˆ
 x
’
‡ ‡ {
›
| … ‡ “ ~ ‡ ~ ‡ { x { … x  x | … š { ‡
›
‡ … | … ~ ‡ z š x x {
’
| … ‚ ‡ ‚ } ‚ | … ˆ | … š { ‡
›
‡ … x ‰ 
š x x {
’
| … ‚ ‡ x { † | š ‡ † ‡ { ˆ ‚ ‰ x { ˆ ƒ x y ‡ Ú ¶  Ð |
›
| ƒ ‚ { ƒ z ~ ‡ { ‡ “ ‡ “ | ƒ ƒ { z x
’
‡ { | † ‡
’
‡ š | ˆ | x …
y ‚ { ‚
›
‡ ‡ { “ ~ | š ~ š ‚ … } | † ‡  ˆ š ƒ x ˆ ‡ ˆ y |  ‡ ƒ y x ˆ | | x … 
´ ‡  ˆ š x … ˆ |
’
‡ { x … ƒ z ~ ‡ ‰ | { ˆ x š ‚ … x ‰ ‚ š | { š ƒ ‡ x ‰
{ ‚
’
|  ˆ { š ‡ … { ‡
’
x … ~ ‡ x { | } | …  À ‡ ™ ‡ } | … ™ z y ƒ x  | … }
y x | … ” { •  – ‚ …
’
‡ …
’
“ ~ ‡ …  Û z 
˜
~ ‡
’
‡ š | ˆ | x … ‚ ‡ ‚ š ~ ˆ ‡ y | ˆ “ ~ ‡ ~ ‡ { x š ~ x x ˆ ‡ ~ ‡
y |  ‡ ƒ
’
| { ‡ š ƒ z ‚ ™ x † ‡ ~ ‡ š  { { ‡ … y |  ‡ ƒ x { ~ ‡ y |  ‡ ƒ Ü
“ ~ | š ~ | ˆ ‚ ™ x † ‡ ‚ …
’
 x ~ ‡ ƒ ‡ ‰ ” Ý — “ ‚ z ˆ ‡ y y | … } – 
¯ ˆ ˆ 
›
‡ Î
Š
|
Ž ” 
|
• z
|
– | ˆ ~ ‡ š  { { ‡ … y |  ‡ ƒ 
˜
|
Ž ” 
|
• z
|
‘ ¶ – | ˆ ~ ‡ y |  ‡ ƒ
’
| { ‡ š ƒ z ‚ ™ x † ‡
Ð
|
Ž ” 
|
— ¶ • z
|
‘ ¶ – | ˆ ~ ‡ y |  ‡ ƒ ‚ ™ x † ‡ ‚ …
’
 x ~ ‡ ƒ ‡ ‰ 
˜
x ‚ y y ƒ z ~ ‡
›
|
’
y x | … 
›
‡ ~ x
’
• “ ‡
’
‡ ‰ | … ‡ ‚ š | { š ƒ ‡ ‰  … š | x … Î
‰  Þ ß  à á ”  • z – Ž  â ‘ z â ã { â
˜
~ ‡ { ‡ ‰ x { ‡ ‰ x ƒ ƒ x “ | … } { ‡ ƒ ‚ | x … ˆ š ‚ … ™ ‡ x ™ ˆ ‡ { † ‡
’
Î
˜ ™ d e f g h i j f k l e m n o i g p m e q r i s t u
v w x y z { | } ~ € | {  ‚ ƒ „ … | † ‡ { ˆ | z x ‰ Š ‚ ‹ | ˆ ‚ …
Œ ²
ä å
‘ ¶
æ å
æ å
— ¶
ä å
ä
â ‘
æ
â — { â Ž 
Û  • | ‰ ”  • z – | ˆ | … ˆ |
’
‡ ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ™ x  …
’
‚ { z
‰  Þ ß  à á ”  • z – Ž  • | ‰ ”  • z – | ˆ x … ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ™ x  …
’
‚ { z
Ú  • | ‰ ”  • z – | ˆ x  ˆ |
’
‡ ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ™ x  …
’
‚ { z
˜
~ ‡ š | { š ƒ ‡ ‰  … š | x … ‡ ˆ ˆ } | † ‡ … ‚ ™ x † ‡ ‚ { ‡ y ‡ { ‰ x {
›
‡
’
‰ x { ~ ‡
›
|
’
y x | … ˆ ™ ‡ “ ‡ ‡ … y |  ‡ ƒ ˆ … ‡ ‚ { ~ ‡ š | { š ƒ ‡ y ‚ ~ ‚ ‡ ‚ š ~
ˆ ‚
›
y ƒ | … } ˆ ‡ y 
˜
~  ˆ • ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ‰  … š | x … | ˆ ~ ‡
’
‡ š | ˆ | x …
y ‚ { ‚
›
‡ ‡ { | … ~ ‡
›
|
’
y x | … ‚ ƒ } x { | ~
›
• ‚ …
’
“ ‡ š ‚ … ˆ ‡  y
| … š { ‡
›
‡ … ‚ ƒ š ‚ ƒ š  ƒ ‚ | x … ˆ ‰ x { ~ | ˆ ‰  … š | x … ‚ ˆ “ ‡
’
|
’
| … ~ ‡
ƒ | … ‡ ‚ ƒ } x { | ~
›

µ | }  { ‡ } | † ‡ … ‚ ™ x † ‡ ˆ ~ x “ ˆ ~ ‡
›
|
’
y x | … ™ ‡ “ ‡ ‡ … ~ ‡ “ x š ‚ …
’
|
’
‚ ‡ y |  ‡ ƒ ˆ ‚ ˆ ‚
›
y ƒ | … }
y x ˆ | | x … 
å
‘ ¶  ¯ ˆ ˆ 
›
| … } “ ‡ ~ ‚ † ‡
Á
 ˆ y ƒ x  ‡
’
 ~ ‡ y |  ‡ ƒ ‚ ” 
å
• z
å
– • “ ‡ … ‡  … ‡ ‡
’
 x
’
‡ ‡ {
›
| … ‡ “ ~ ‡ ~ ‡ { ~ ‡ y |  ‡ ƒ ‚ y x ˆ | | x … ” 
å
‘ ¶ • z
å
– • “ ‡ … ‡  … ‡ ‡
’
 x
’
‡ ‡ {
›
| … ‡ “ ~ ‡ ~ ‡ {
 ~ ‡ y |  ‡ ƒ ‚ y x ˆ | | x … ” 
å
‘ ¶ • z
å
– x { ~ ‡ x … ‡ ‚ y x ˆ | | x … ” 
å
‘ ¶ • z
å
— ¶ – | ˆ š ƒ x ˆ ‡ { x ~ ‡ š | { š ƒ ‡ 
ç  {
’
‡ š | ˆ | x … y ‚ { ‚
›
‡ ‡ { | ˆ ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ‰  … š | x … ‡ † ‚ ƒ  ‚ ‡
’
‚  ~ ‡
›
|
’
y x | … ™ ‡ “ ‡ ‡ … ~ ‡ ˆ ‡ “ x
y |  ‡ ƒ ˆ Î
Š
å
Ž ‰  Þ ß  à á ” 
å
‘ ¶ • z
å
— è –
Š
å
Ž ” 
å
‘ ¶ – â ‘ ” z
å
— è – â ã { â é é é é é é é é é é ” ¶ –
ž ‰ y
å
Û  • ~ | ˆ
›
|
’
y x | … | ˆ | … ˆ |
’
‡ ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ‚ …
’
 ~ ‡ y |  ‡ ƒ x … ˆ š ‚ … ƒ | … ‡ z
å
| ˆ š ƒ x ˆ ‡ { x ~ ‡
š | { š ƒ ‡ ™ x  …
’
‚ { z  ç ~ ‡ { “ | ˆ ‡ • ~ ‡
›
|
’
y x ˆ | | x … | ˆ x  ˆ |
’
‡ x { x … ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ™ x  …
’
‚ { z • ‚ …
’
“ ‡
ˆ ‡ ƒ ‡ š  ~ ‡ y |  ‡ ƒ x … ˆ š ‚ … — ƒ | … ‡ z
å
— ¶ 
Ð  š š ‡ ˆ ˆ | † ‡
’
‡ š | ˆ | x … y ‚ { ‚
›
‡ ‡ { ˆ ‚ { ‡ x ™ ‚ | … ‡
’
 ˆ | … } | … š { ‡
›
‡ … ‚ ƒ š ‚ ƒ š  ƒ ‚ | x … ˆ  À ‡ x ™ ‚ | … ‚
{ ‡ š  { ˆ | † ‡ ‡  y { ‡ ˆ ˆ | x … ‰ x { ~ ‡ … ‡  
’
‡ š | ˆ | x … y ‚ { ‚
›
‡ ‡ { ™ z ‡ † ‚ ƒ  ‚ | … } ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ‰  … š | x … ‚ 
ˆ ‚
›
y ƒ | … } y x ˆ | | x … 
å ê
â
Ž 
å ê ë
‘ ¶ Ž 
å
‘ ¶ ‘ ¶ Ž 
å
‘ ² Î
Š
å ê ë
Ž ‰
 Þ ß  à á
” 
å ê ë
‘ ¶ • z
å ê ë
— è –
Š
å ê ë
Ž ì ” 
å
‘ ¶ – ‘ ¶ í
â
‘ ” z
å ê ë
— è –
â
ã {
â
é é é é é é é é é é ” ² –
Ð  ™ { ‚ š | … } ” ¶ – ‰ { x
›
” ² – • “ ‡ } ‡ 
Š
å ê ë î
Š
å
Ž ì ” 
å
‘ ¶ – ‘ ¶ í â ‘ ” z
å ê ë
— è – â ã { â ã ” 
å
‘ ¶ – â — ” z
å
— è – â ‘
{
â
x {
Š
å ê ë
Ž Š
å
‘ ² ” 
å
‘ ¶ – ‘ ” z â
å ê ë
— z â
å
– ã ” z
å ê ë
— z
å
– ‘ ¶
À ~ ‡ { ‡ z
å ê ë
| ˆ ‡ | ~ ‡ { z
å
x { z
å
— ¶ ï
’
‡ y ‡ …
’
| … } x … ~ ‡ ˆ | } … x ‰ Š
å ð ˜
~ ‡ { ‡ ‰ x { ‡ • | ‰ Š
å
Û  x { … ‡ } ‚ | † ‡
 ~ ‡ … z
å ê ë
“ | ƒ ƒ ™ ‡ z
å
‚ …
’
 ~ ‡ ‰ x {
›
 ƒ ‚ x š ‚ ƒ š  ƒ ‚ ‡ Š
å ê ë
“ | ƒ ƒ ™ ‡ Î
Š
å ê ë
Ž Š
å
‘ ² ” 
å
‘ ¶ – ‘ ” z â
å
— z â
å
– ã ” z
å
— z
å
– ‘ ¶
Š
å ê ë
Ž Š
å
‘ ² ” 
å
‘ ¶ – ‘ ¶
ç ~ ‡ { “ | ˆ ‡ • | ‰ Š
å
Ú  x { y x ˆ | | † ‡ ~ ‡ … z
å ê ë
“ | ƒ ƒ ™ ‡ z
å
— ¶ ‚ …
’
 ~ ‡ ‰ x {
›
 ƒ ‚ x š ‚ ƒ š  ƒ ‚ ‡ Š
å ê ë
“ | ƒ ƒ
™ ‡ Î
Š
å ê ë
Ž Š
å
‘ ² ” 
å
‘ ¶ – ‘ ì ” z
å
— ¶ – â — z â
å
í ã ” z
å
— ¶ — z
å
– ‘ ¶
Š
å ê ë
Ž Š
å
‘ ² ” 
å
‘ ¶ – ‘ ” z â
å
— ² z
å
‘ ¶ — z â
å
í ã ” z
å
— ¶ — z
å
– ‘ ¶
˜ ™ d e f g h i j f k l e m n o i g p m e q r i s t u
v w x y z { | } ~ € | {  ‚ ƒ „ … | † ‡ { ˆ | z x ‰ Š ‚ ‹ | ˆ ‚ …
Œ ±
Š
å ê ë
Ž Š
å
‘ ² ” 
å
‘ ¶ – — ² z
å
‘ ¶ ‘ ¶ ‘ ¶
Š
å ê ë
Ž Š
å
‘ ² ” 
å
‘ ¶ – — ² z
å
‘ ² ‘ ¶
Š
å ê ë
Ž Š
å
‘ ² ” 
å
‘ ¶ – — ² ” z
å
ã ¶ – ‘ ¶
¸
x “ ‚ ˆ |
›
| ƒ ‚ { š ‚ ˆ ‡ ~ ‚ “ ‡ x ™ ˆ ‡ { † ‡ | … ƒ | … ‡ ‚ ƒ } x { | ~
›
| ˆ ~ ‚ ~ x “ “ x  ƒ
’
ˆ ‚ { | … } Š
å
™ ‡
‡ † ‚ ƒ  ‚ ‡
’
 µ x { ~ | ˆ ‚  ~ ‡ ˆ ‚ { y |  ‡ ƒ y x ˆ | | x … “ | ƒ ƒ ™ ‡ ”  • { – 
˜
~ ‡ { ‡ ‰ x { ‡ • y   | … } ~ | ˆ † ‚ ƒ  ‡ | ˆ
‡ œ  ‚ | x … • “ ‡ } ‡ 
Š ñ Ž ”  ‘ ¶ – â ‘ ” { — è – â ã { â
Š ñ Ž ¶ ‘ { â — { ‘ ò ã { â
Š ñ Ž Ã · Â ã {
ž ‰ { ‚
’
|  ˆ { | ˆ ˆ y ‡ š | ‰ | ‡
’
‚ ˆ ‚ … | … ‡ } ‡ { • “ ‡ š ‚ … ˆ |
›
y ƒ z { x  …
’
y
ñ
 x Î
Š ñ Ž ¶ ã {
Ð | … š ‡ ‚ ƒ ƒ | … š { ‡
›
‡ … ˆ ‚ { ‡ | … ‡ } ‡ {  µ | … ‚ ƒ ƒ z ˆ 
›
 y ‚ ƒ ƒ | … ~ ‡ ‚ ƒ } x { | ~
›
Î
Õ
  ¥ Ö ­   ¨ ® Ÿ   ¡ ¢ £ ¤ º » ¢ ¤ ¨ ® ¤ ¡ ¼ ½ ¢ ¤ ¨ ® ¤ ¡ ¼ ¡ ¦ ¥   ª « ¾
z Ž { Ü
 Ž  Ü
y Ž ¶ — { Ü
’
x
Ï
{ ‚ “ Ð z
› ›
‡ { | š Š x | … ˆ ”  š ‡ … ‡ { • z š ‡ … ‡ { •  • z –
 Ž  ‘ ¶
ž ‰ y Û 
˜
~ ‡ …
y Ž y ‘ ² ¿ ”  ‘ ¶ – ‘ ¶
‡ ƒ ˆ ‡
z Ž z — ¶
y Ž y ‘ ² ¿ ”  ‘ ¶ – ã ² ¿ ” z — ¶ – ‘ ¶
“ ~ | ƒ ‡ ”  Û z –
¸
x “ ƒ ‡  ˆ š x … ˆ |
’
‡ { ‚ … ‡  ‚
›
y ƒ ‡ x š ‚ ƒ š  ƒ ‚ ‡ ‰ | { ˆ x š ‚ … x ‰ ~ ‡ š | { š ƒ ‡  ˆ | … } ‚ ™ x † ‡
‚ ƒ } x { | ~
›
Ü “ ~ | ƒ ‡ x … ‡ œ  ‚ { ‡ { | ˆ
’
| ˆ y ƒ ‚ z ‡
’
“ ~ ‡ { ‡ z x  š ‚ … x ™ ˆ ‡ { † ‡ ~ ‚ ‡  ‚ š š | { š ƒ ‡ | ˆ
y ‚ ˆ ˆ | … } ™ ‡ “ ‡ ‡ … ~ ‡ y x | … ˆ š ‚ ƒ š  ƒ ‚ ‡
’
| … ‚ { ‚ ˆ ‡ { š | { š ƒ ‡ 
ó
» ¦ Ó Ö £ ¤ ô
 š ‡ … ‡ { Ž  z š ‡ … ‡ { Ž  { ‚
’
|  ˆ Ž ¶ 
Ö » õ
— ö  ¶ 
— Œ ¶ ¶ 
— ¶ ² ¶ 
Œ ± ¶ 
— ± Â ö
Ý Ã ö
à Œ Ý
Œ ÷ ÷

Más contenido relacionado

Similar a Computer graphics circle

Grupo CGI - Colaboración Tributaria - Caso de cliente - entrevista - Granadil...
Grupo CGI - Colaboración Tributaria - Caso de cliente - entrevista - Granadil...Grupo CGI - Colaboración Tributaria - Caso de cliente - entrevista - Granadil...
Grupo CGI - Colaboración Tributaria - Caso de cliente - entrevista - Granadil...
Grupo CGI - Colaboración Tributaria
 
Qed
QedQed
Enem 2009 segundo_dia_azul
Enem 2009 segundo_dia_azulEnem 2009 segundo_dia_azul
Enem 2009 segundo_dia_azul
Mariana Correia
 
A Paradigm Shift for Integrated Solid Waste Management - A Case Study of Delhi
A Paradigm Shift for Integrated Solid Waste Management - A Case Study of DelhiA Paradigm Shift for Integrated Solid Waste Management - A Case Study of Delhi
A Paradigm Shift for Integrated Solid Waste Management - A Case Study of Delhi
Sahil Singh Kapoor
 
8085 instruction set and addressing modes
8085 instruction set and addressing modes8085 instruction set and addressing modes
8085 instruction set and addressing modes
Vijay Kumar
 
Selection de livres pour le secondaire sur le thème des troubles alimentaires
Selection de livres pour le secondaire sur le thème des troubles alimentairesSelection de livres pour le secondaire sur le thème des troubles alimentaires
Selection de livres pour le secondaire sur le thème des troubles alimentaires
ADP-Pédago pour Messageries ADP, par Emmanuelle Rousseau et Anne Gucciardi
 
FloridaVETS Flyer
FloridaVETS FlyerFloridaVETS Flyer
FloridaVETS Flyer
Valerie Ellis
 
Solubility of constituents - lisa ganora
Solubility of constituents - lisa ganoraSolubility of constituents - lisa ganora
Solubility of constituents - lisa ganora
betrina
 
KAPLAN
KAPLANKAPLAN
Trabalho de Computação Gráfica - Infográfico
Trabalho de Computação Gráfica - InfográficoTrabalho de Computação Gráfica - Infográfico
Trabalho de Computação Gráfica - Infográfico
Marco Antonio Gonzalez Junior
 
Kabar jkpp 13
Kabar jkpp 13Kabar jkpp 13
Avalle Defero Headset Features
Avalle Defero Headset FeaturesAvalle Defero Headset Features
Avalle Defero Headset Features
Telephones Online
 
njwea_card
njwea_cardnjwea_card
njwea_card
John Sondey
 
Timings
TimingsTimings
Εικαστική Παιδεία no30
Εικαστική Παιδεία no30Εικαστική Παιδεία no30
Εικαστική Παιδεία no30
Yannis Zogakis
 
MTE . Extrado da Movimentação Processada
MTE . Extrado da Movimentação ProcessadaMTE . Extrado da Movimentação Processada
MTE . Extrado da Movimentação Processada
Marcelo Guerra
 
Angela wind25 08
Angela wind25 08Angela wind25 08
Angela wind25 08
Nathalia Andrade
 
Utah - Republican Presidential Caucus 2016
Utah - Republican Presidential Caucus 2016Utah - Republican Presidential Caucus 2016
Utah - Republican Presidential Caucus 2016
Smartmatic
 
Poly exoc mm
Poly exoc mmPoly exoc mm
Poly exoc mm
ALAGSdsss
 

Similar a Computer graphics circle (19)

Grupo CGI - Colaboración Tributaria - Caso de cliente - entrevista - Granadil...
Grupo CGI - Colaboración Tributaria - Caso de cliente - entrevista - Granadil...Grupo CGI - Colaboración Tributaria - Caso de cliente - entrevista - Granadil...
Grupo CGI - Colaboración Tributaria - Caso de cliente - entrevista - Granadil...
 
Qed
QedQed
Qed
 
Enem 2009 segundo_dia_azul
Enem 2009 segundo_dia_azulEnem 2009 segundo_dia_azul
Enem 2009 segundo_dia_azul
 
A Paradigm Shift for Integrated Solid Waste Management - A Case Study of Delhi
A Paradigm Shift for Integrated Solid Waste Management - A Case Study of DelhiA Paradigm Shift for Integrated Solid Waste Management - A Case Study of Delhi
A Paradigm Shift for Integrated Solid Waste Management - A Case Study of Delhi
 
8085 instruction set and addressing modes
8085 instruction set and addressing modes8085 instruction set and addressing modes
8085 instruction set and addressing modes
 
Selection de livres pour le secondaire sur le thème des troubles alimentaires
Selection de livres pour le secondaire sur le thème des troubles alimentairesSelection de livres pour le secondaire sur le thème des troubles alimentaires
Selection de livres pour le secondaire sur le thème des troubles alimentaires
 
FloridaVETS Flyer
FloridaVETS FlyerFloridaVETS Flyer
FloridaVETS Flyer
 
Solubility of constituents - lisa ganora
Solubility of constituents - lisa ganoraSolubility of constituents - lisa ganora
Solubility of constituents - lisa ganora
 
KAPLAN
KAPLANKAPLAN
KAPLAN
 
Trabalho de Computação Gráfica - Infográfico
Trabalho de Computação Gráfica - InfográficoTrabalho de Computação Gráfica - Infográfico
Trabalho de Computação Gráfica - Infográfico
 
Kabar jkpp 13
Kabar jkpp 13Kabar jkpp 13
Kabar jkpp 13
 
Avalle Defero Headset Features
Avalle Defero Headset FeaturesAvalle Defero Headset Features
Avalle Defero Headset Features
 
njwea_card
njwea_cardnjwea_card
njwea_card
 
Timings
TimingsTimings
Timings
 
Εικαστική Παιδεία no30
Εικαστική Παιδεία no30Εικαστική Παιδεία no30
Εικαστική Παιδεία no30
 
MTE . Extrado da Movimentação Processada
MTE . Extrado da Movimentação ProcessadaMTE . Extrado da Movimentação Processada
MTE . Extrado da Movimentação Processada
 
Angela wind25 08
Angela wind25 08Angela wind25 08
Angela wind25 08
 
Utah - Republican Presidential Caucus 2016
Utah - Republican Presidential Caucus 2016Utah - Republican Presidential Caucus 2016
Utah - Republican Presidential Caucus 2016
 
Poly exoc mm
Poly exoc mmPoly exoc mm
Poly exoc mm
 

Más de alldesign

Vb lecture
Vb lectureVb lecture
Vb lecture
alldesign
 
Vb lecture notes
Vb lecture notesVb lecture notes
Vb lecture notes
alldesign
 
Color model
Color modelColor model
Color model
alldesign
 
Getstart graphic
Getstart graphicGetstart graphic
Getstart graphic
alldesign
 
Image types,raster and vector graphics
Image types,raster and vector graphicsImage types,raster and vector graphics
Image types,raster and vector graphics
alldesign
 
Graphics c
Graphics cGraphics c
Graphics c
alldesign
 
Image types,raster and vector graphics
Image types,raster and vector graphicsImage types,raster and vector graphics
Image types,raster and vector graphics
alldesign
 
Graphics display devices
Graphics display devicesGraphics display devices
Graphics display devices
alldesign
 
Circles graphic
Circles graphicCircles graphic
Circles graphic
alldesign
 
Cg applications
Cg applicationsCg applications
Cg applications
alldesign
 
Types of cards
Types of cardsTypes of cards
Types of cards
alldesign
 
External types of hardware
External types of hardwareExternal types of hardware
External types of hardware
alldesign
 
Devices of computer
Devices of computerDevices of computer
Devices of computer
alldesign
 
Internal computer hardware
Internal computer hardwareInternal computer hardware
Internal computer hardware
alldesign
 
Computer hardware
Computer hardwareComputer hardware
Computer hardware
alldesign
 
Types of slots
Types of slotsTypes of slots
Types of slots
alldesign
 
Application of computer graphic
Application of computer graphicApplication of computer graphic
Application of computer graphic
alldesign
 
What is computer graphics
What is computer graphicsWhat is computer graphics
What is computer graphics
alldesign
 
Types of rom
Types of romTypes of rom
Types of rom
alldesign
 
Types of ram
Types of ramTypes of ram
Types of ram
alldesign
 

Más de alldesign (20)

Vb lecture
Vb lectureVb lecture
Vb lecture
 
Vb lecture notes
Vb lecture notesVb lecture notes
Vb lecture notes
 
Color model
Color modelColor model
Color model
 
Getstart graphic
Getstart graphicGetstart graphic
Getstart graphic
 
Image types,raster and vector graphics
Image types,raster and vector graphicsImage types,raster and vector graphics
Image types,raster and vector graphics
 
Graphics c
Graphics cGraphics c
Graphics c
 
Image types,raster and vector graphics
Image types,raster and vector graphicsImage types,raster and vector graphics
Image types,raster and vector graphics
 
Graphics display devices
Graphics display devicesGraphics display devices
Graphics display devices
 
Circles graphic
Circles graphicCircles graphic
Circles graphic
 
Cg applications
Cg applicationsCg applications
Cg applications
 
Types of cards
Types of cardsTypes of cards
Types of cards
 
External types of hardware
External types of hardwareExternal types of hardware
External types of hardware
 
Devices of computer
Devices of computerDevices of computer
Devices of computer
 
Internal computer hardware
Internal computer hardwareInternal computer hardware
Internal computer hardware
 
Computer hardware
Computer hardwareComputer hardware
Computer hardware
 
Types of slots
Types of slotsTypes of slots
Types of slots
 
Application of computer graphic
Application of computer graphicApplication of computer graphic
Application of computer graphic
 
What is computer graphics
What is computer graphicsWhat is computer graphics
What is computer graphics
 
Types of rom
Types of romTypes of rom
Types of rom
 
Types of ram
Types of ramTypes of ram
Types of ram
 

Último

Fundamentos filosóficos de la metodología de la enseñanza
Fundamentos filosóficos de la metodología de la enseñanzaFundamentos filosóficos de la metodología de la enseñanza
Fundamentos filosóficos de la metodología de la enseñanza
iamgaby0724
 
1.- manual-para-la-creacion-33-dias-de-manifestacion-ulises-sampe.pdf
1.- manual-para-la-creacion-33-dias-de-manifestacion-ulises-sampe.pdf1.- manual-para-la-creacion-33-dias-de-manifestacion-ulises-sampe.pdf
1.- manual-para-la-creacion-33-dias-de-manifestacion-ulises-sampe.pdf
MiNeyi1
 
Marketing responsable - Ética y Responsabilidad Social Empresarial
Marketing responsable - Ética y Responsabilidad Social EmpresarialMarketing responsable - Ética y Responsabilidad Social Empresarial
Marketing responsable - Ética y Responsabilidad Social Empresarial
JonathanCovena1
 
contrato de trabajo en Honduras análisis
contrato de trabajo en Honduras análisiscontrato de trabajo en Honduras análisis
contrato de trabajo en Honduras análisis
vilmachavez2024
 
Presentación sector la arenita_paijan pptx
Presentación sector la arenita_paijan pptxPresentación sector la arenita_paijan pptx
Presentación sector la arenita_paijan pptx
Aracely Natalia Lopez Talavera
 
ROMPECABEZAS DE COMPETENCIAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ROMPECABEZAS DE COMPETENCIAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLAROMPECABEZAS DE COMPETENCIAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ROMPECABEZAS DE COMPETENCIAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Instructivo de Habilidades Socioemocionales y Factores de Riesgo Ccesa007.pdf
Instructivo de Habilidades Socioemocionales y Factores de Riesgo Ccesa007.pdfInstructivo de Habilidades Socioemocionales y Factores de Riesgo Ccesa007.pdf
Instructivo de Habilidades Socioemocionales y Factores de Riesgo Ccesa007.pdf
Demetrio Ccesa Rayme
 
Qué entra en el examen de Geografía.pptx
Qué entra en el examen de Geografía.pptxQué entra en el examen de Geografía.pptx
Qué entra en el examen de Geografía.pptx
saradocente
 
PRESENTO TRABAJO DE APLICACIONES EN INTERNET.pdf
PRESENTO TRABAJO DE APLICACIONES EN INTERNET.pdfPRESENTO TRABAJO DE APLICACIONES EN INTERNET.pdf
PRESENTO TRABAJO DE APLICACIONES EN INTERNET.pdf
Fernanda Salazar
 
REGIMÉN ACADÉMICO PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA - RESOC-2024-1650-GDEBA-DGC...
REGIMÉN ACADÉMICO PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA - RESOC-2024-1650-GDEBA-DGC...REGIMÉN ACADÉMICO PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA - RESOC-2024-1650-GDEBA-DGC...
REGIMÉN ACADÉMICO PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA - RESOC-2024-1650-GDEBA-DGC...
carla526481
 
PRINCIPALES INNOVACIONES CURRICULARES 2024.pdf
PRINCIPALES INNOVACIONES CURRICULARES 2024.pdfPRINCIPALES INNOVACIONES CURRICULARES 2024.pdf
PRINCIPALES INNOVACIONES CURRICULARES 2024.pdf
christianMuoz756105
 
Mi Comunidad En El Sector Monterrey-Poste Blanco
Mi Comunidad En El Sector Monterrey-Poste BlancoMi Comunidad En El Sector Monterrey-Poste Blanco
Mi Comunidad En El Sector Monterrey-Poste Blanco
Ruth Noemí Soto Villegas
 
Maikell-Victor-Quimica-2024-Volume-2.pdf
Maikell-Victor-Quimica-2024-Volume-2.pdfMaikell-Victor-Quimica-2024-Volume-2.pdf
Maikell-Victor-Quimica-2024-Volume-2.pdf
DevinsideSolutions
 
princupalesplagasyenfermedadesdelpaltopdf-230717165119-fd68bcac.pdf
princupalesplagasyenfermedadesdelpaltopdf-230717165119-fd68bcac.pdfprincupalesplagasyenfermedadesdelpaltopdf-230717165119-fd68bcac.pdf
princupalesplagasyenfermedadesdelpaltopdf-230717165119-fd68bcac.pdf
Elvis Bailón de la Cruz
 
Gui_a para el uso de IA generativa en educacio_n e investigacio_n - UNESCO.pdf
Gui_a para el uso de IA generativa en educacio_n e investigacio_n - UNESCO.pdfGui_a para el uso de IA generativa en educacio_n e investigacio_n - UNESCO.pdf
Gui_a para el uso de IA generativa en educacio_n e investigacio_n - UNESCO.pdf
FRANCISCO PAVON RABASCO
 
Mi Comunidad en paijan peru visitalo ya..
Mi Comunidad en paijan peru visitalo ya..Mi Comunidad en paijan peru visitalo ya..
Mi Comunidad en paijan peru visitalo ya..
santi cachique
 
Fundamentos filosóficos de la metodología de la enseñanza
Fundamentos filosóficos de la metodología de la enseñanzaFundamentos filosóficos de la metodología de la enseñanza
Fundamentos filosóficos de la metodología de la enseñanza
iamgaby0724
 
PRESENTACIÓN JEDPA orientaciones juegos deportivos escolares- 2024.pptx
PRESENTACIÓN JEDPA orientaciones juegos deportivos escolares- 2024.pptxPRESENTACIÓN JEDPA orientaciones juegos deportivos escolares- 2024.pptx
PRESENTACIÓN JEDPA orientaciones juegos deportivos escolares- 2024.pptx
MAGDALENAFUENTESCAMP
 
Elmer crizologo rojas.pdf aplicaciones en internet
Elmer crizologo rojas.pdf aplicaciones en internetElmer crizologo rojas.pdf aplicaciones en internet
Elmer crizologo rojas.pdf aplicaciones en internet
Elmer Crizologo Rojas
 
5° T3 EDITABLE EVALUACIÓN DARUKEL 2023-2024.pdf
5° T3 EDITABLE EVALUACIÓN DARUKEL 2023-2024.pdf5° T3 EDITABLE EVALUACIÓN DARUKEL 2023-2024.pdf
5° T3 EDITABLE EVALUACIÓN DARUKEL 2023-2024.pdf
manuelhinojosa1950
 

Último (20)

Fundamentos filosóficos de la metodología de la enseñanza
Fundamentos filosóficos de la metodología de la enseñanzaFundamentos filosóficos de la metodología de la enseñanza
Fundamentos filosóficos de la metodología de la enseñanza
 
1.- manual-para-la-creacion-33-dias-de-manifestacion-ulises-sampe.pdf
1.- manual-para-la-creacion-33-dias-de-manifestacion-ulises-sampe.pdf1.- manual-para-la-creacion-33-dias-de-manifestacion-ulises-sampe.pdf
1.- manual-para-la-creacion-33-dias-de-manifestacion-ulises-sampe.pdf
 
Marketing responsable - Ética y Responsabilidad Social Empresarial
Marketing responsable - Ética y Responsabilidad Social EmpresarialMarketing responsable - Ética y Responsabilidad Social Empresarial
Marketing responsable - Ética y Responsabilidad Social Empresarial
 
contrato de trabajo en Honduras análisis
contrato de trabajo en Honduras análisiscontrato de trabajo en Honduras análisis
contrato de trabajo en Honduras análisis
 
Presentación sector la arenita_paijan pptx
Presentación sector la arenita_paijan pptxPresentación sector la arenita_paijan pptx
Presentación sector la arenita_paijan pptx
 
ROMPECABEZAS DE COMPETENCIAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ROMPECABEZAS DE COMPETENCIAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLAROMPECABEZAS DE COMPETENCIAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ROMPECABEZAS DE COMPETENCIAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Instructivo de Habilidades Socioemocionales y Factores de Riesgo Ccesa007.pdf
Instructivo de Habilidades Socioemocionales y Factores de Riesgo Ccesa007.pdfInstructivo de Habilidades Socioemocionales y Factores de Riesgo Ccesa007.pdf
Instructivo de Habilidades Socioemocionales y Factores de Riesgo Ccesa007.pdf
 
Qué entra en el examen de Geografía.pptx
Qué entra en el examen de Geografía.pptxQué entra en el examen de Geografía.pptx
Qué entra en el examen de Geografía.pptx
 
PRESENTO TRABAJO DE APLICACIONES EN INTERNET.pdf
PRESENTO TRABAJO DE APLICACIONES EN INTERNET.pdfPRESENTO TRABAJO DE APLICACIONES EN INTERNET.pdf
PRESENTO TRABAJO DE APLICACIONES EN INTERNET.pdf
 
REGIMÉN ACADÉMICO PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA - RESOC-2024-1650-GDEBA-DGC...
REGIMÉN ACADÉMICO PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA - RESOC-2024-1650-GDEBA-DGC...REGIMÉN ACADÉMICO PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA - RESOC-2024-1650-GDEBA-DGC...
REGIMÉN ACADÉMICO PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA - RESOC-2024-1650-GDEBA-DGC...
 
PRINCIPALES INNOVACIONES CURRICULARES 2024.pdf
PRINCIPALES INNOVACIONES CURRICULARES 2024.pdfPRINCIPALES INNOVACIONES CURRICULARES 2024.pdf
PRINCIPALES INNOVACIONES CURRICULARES 2024.pdf
 
Mi Comunidad En El Sector Monterrey-Poste Blanco
Mi Comunidad En El Sector Monterrey-Poste BlancoMi Comunidad En El Sector Monterrey-Poste Blanco
Mi Comunidad En El Sector Monterrey-Poste Blanco
 
Maikell-Victor-Quimica-2024-Volume-2.pdf
Maikell-Victor-Quimica-2024-Volume-2.pdfMaikell-Victor-Quimica-2024-Volume-2.pdf
Maikell-Victor-Quimica-2024-Volume-2.pdf
 
princupalesplagasyenfermedadesdelpaltopdf-230717165119-fd68bcac.pdf
princupalesplagasyenfermedadesdelpaltopdf-230717165119-fd68bcac.pdfprincupalesplagasyenfermedadesdelpaltopdf-230717165119-fd68bcac.pdf
princupalesplagasyenfermedadesdelpaltopdf-230717165119-fd68bcac.pdf
 
Gui_a para el uso de IA generativa en educacio_n e investigacio_n - UNESCO.pdf
Gui_a para el uso de IA generativa en educacio_n e investigacio_n - UNESCO.pdfGui_a para el uso de IA generativa en educacio_n e investigacio_n - UNESCO.pdf
Gui_a para el uso de IA generativa en educacio_n e investigacio_n - UNESCO.pdf
 
Mi Comunidad en paijan peru visitalo ya..
Mi Comunidad en paijan peru visitalo ya..Mi Comunidad en paijan peru visitalo ya..
Mi Comunidad en paijan peru visitalo ya..
 
Fundamentos filosóficos de la metodología de la enseñanza
Fundamentos filosóficos de la metodología de la enseñanzaFundamentos filosóficos de la metodología de la enseñanza
Fundamentos filosóficos de la metodología de la enseñanza
 
PRESENTACIÓN JEDPA orientaciones juegos deportivos escolares- 2024.pptx
PRESENTACIÓN JEDPA orientaciones juegos deportivos escolares- 2024.pptxPRESENTACIÓN JEDPA orientaciones juegos deportivos escolares- 2024.pptx
PRESENTACIÓN JEDPA orientaciones juegos deportivos escolares- 2024.pptx
 
Elmer crizologo rojas.pdf aplicaciones en internet
Elmer crizologo rojas.pdf aplicaciones en internetElmer crizologo rojas.pdf aplicaciones en internet
Elmer crizologo rojas.pdf aplicaciones en internet
 
5° T3 EDITABLE EVALUACIÓN DARUKEL 2023-2024.pdf
5° T3 EDITABLE EVALUACIÓN DARUKEL 2023-2024.pdf5° T3 EDITABLE EVALUACIÓN DARUKEL 2023-2024.pdf
5° T3 EDITABLE EVALUACIÓN DARUKEL 2023-2024.pdf
 

Computer graphics circle

 • 1.   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ¤ © £ § ¥ £ § ! # $ % ' ( ) 0 % ) 1 2 3 4 5 6 7 % 8 ) $ 9 @ 2 A 8 ) 2 5 B C D E F G H I P Q % Q 3 7 8 ) ( 7 8 7 ) 9 # 5 ) 8 5 2 # 3 2 5 7 ) ( 2 ) 2 % 7 7 R 1 S 8 ) 2 5 ) 9 % T 2 ' 6 7 5 # 5 ) U V W ( 7 S 8 ) 2 5 Q 7 % 9 % T ) ( 7 Q 7 5 ) 7 % 8 Q 2 3 3 7 S ) ( 7 % 2 S 1 8 X 2 5 S ) ( 7 # 5 ) U 8 Q 2 3 3 7 S ) ( 7 Q 7 5 ) 7 % V W Y Q 7 ) ( 7 % 2 S 1 8 8 A 5 Y 5 2 8 ) ( 7 S 2 T 7 ) 7 % V W ( 7 2 5 ' 3 7 2 Q % Q 3 7 8 1 ` ) 7 5 S 8 9 % T ) 8 Q 7 5 ) 7 % 8 2 9 1 3 3 2 5 ' 3 7 X 7 R 1 2 3 ) a b c d % % 2 S 2 5 8 V P Q % Q 3 7 ( 2 8 ) ( 7 T 2 e T 1 T # 8 8 ` 3 7 2 % 7 2 9 % 2 ' 6 7 5 # 7 % T 7 ) 7 % X 2 5 S ) ( 7 T 5 T 1 T # 8 8 ` 3 7 # 7 % T 7 ) 7 % 9 % 2 ' 6 7 5 2 % 7 2 V W ( 7 # 7 % T 7 ) 7 % ! 9 2 Q % Q 3 7 8 Q 2 3 3 7 S ) ( 7 Q % Q 1 T 9 7 % 7 5 Q 7 X 2 5 S 8 ' 6 7 5 ` $ ! f g % D E F G H I h F i p E q r s I G t q E u v I w x % 8 ) 9 2 3 3 9 % Q % Q 3 7 S % 2 Y 5 ' Y 7 5 7 7 S ) A 5 Y Y ( 2 ) ) ( 7 5 # 1 ) Y 3 3 ` 7 V y 7 3 3 ) ( 7 5 # 1 ) Y 3 3 ` 7 5 7 Q 7 5 ) 7 % # 5 ) € e X $  2 5 S % 2 S 1 8 % V W ( 7 % 7 9 % 7 X 1 8 5 ' ) ( 7 8 7 ) Y 5 # 1 ) 8 ) ( 7 % 7 2 % 7 2 5 1 T ` 7 % 9 Y 2 $ 8 ) S % 2 Y 2 Q % Q 3 7 V W ( 7 $ 5 6 3 6 7 1 5 S 7 % 8 ) 2 5 S 5 ' 3 7 6 7 3 6 7 % $ 8 T # 3 7 ) Q T # 3 7 e 2 5 S % 7 6 7 % 8 7 3 $ ) T 7 Q T # 3 7 e ) $ 5 7 9 9 Q 7 5 ) ) 7 9 9 Q 7 5 ) V y 7 8 7 7 ) ( 7 T 5 7 ` $ 5 7 ' 6 5 ' Q T # 2 % 2 ) 6 7 8 ) 1 S $ V D E F G H I ‚ F i p E q r v w E q r D i F ƒ I w E i q G „ „ F ‚ E q i ƒ I w W ( 8 ) 7 Q ( 5 R 1 7 1 8 7 8 ) ( 7 7 R 1 2 ) 5 9 % 2 Q % Q 3 7 5 % 2 S 1 8 % Q 7 5 ) 7 % 7 S 2 ) € c X c  ' 6 7 5 2 8 … e † ‡ $ † f % † X 2 5 ` 6 1 8 Q ( Q 7 8 ) # 3 ) $ f ˆ U ` 6 1 8 3 $ 5 T 8 ) 9 ) ( 7 Q 2 8 7 8 ) ( 7 Q % Q 3 7 8 5 ) Q 7 5 ) 7 % 7 S 2 ) € c X c  X % 2 ) ( 7 % ) ( 7 % 7 8 2 Q 7 5 ) 7 % # 5 ) € e ‰ X $ ‰   ) ( 7 % ) ( 2 5 € c X c  V W ( 7 % 7 9 % 7 ) ( 7 7 R 1 2 ) 5 9 ) ( 7 Q % Q 3 7 ( 2 6 5 ' Q 7 5 ) 7 % 2 ) # 5 ) € e ‰ X $ ‰  … € e ‘ e ‰  † ‡ € $ ‘ $ ‰  † f % † X ) ( 8 T # 3 7 8 ) ( 2 ) X $ f $ ‰ ˆ 4 8 5 ' 2 ` 6 7 7 R 1 2 ) 5 2 Q % Q 3 7 Q 2 5 7 2 8 3 $ ` 7 S % 2 Y 5 V W ( 7 6 2 3 1 7 9 e 6 2 % 7 8 9 % T % ‘ e ‰ ) % ‡ e ‰ V 2 5 S $ Y 3 3 ` 7 Q 2 3 Q 1 3 2 ) 7 S 1 8 5 ' 2 ` 6 7 9 % T 1 3 2 V 4 8 5 ' ) ( 8 ) 7 Q ( 5 R 1 7 2 8 T # 3 7 2 3 ' % ) ( T Y 3 3 ` 7 … D E F G H I ’ “ ” G I q ƒ I F • – G I q ƒ I F • F i ‚ E v w — 9 % e f % 2 S 1 8 ‘ e Q 7 5 ) 7 % ) % 2 S 1 8 ‡ e Q 7 5 ) 7 %
 • 2. ˜ ™ d e f g h i j f k l e m n o i g p m e q r i s t u v w x y z { | } ~ € | {  ‚ ƒ „ … | † ‡ { ˆ | z x ‰ Š ‚ ‹ | ˆ ‚ … Œ  z Ž   ‘ ’ { ‚ “ Š |  ‡ ƒ ”  • z – z Ž   — ’ { ‚ “ Š |  ‡ ƒ ”  • z – ˜ ~ | ˆ “ x { ‹ ˆ • ™  | ˆ | … ‡ ‰ ‰ | š | ‡ … ™ ‡ š ‚  ˆ ‡ x ‰ ~ ‡ ›  ƒ | y ƒ | š ‚ | x … ˆ ‚ … ’ ˆ œ  ‚ { ‡ { x x x y ‡ { ‚ | x … ˆ  ž ‚ ƒ ˆ x š { ‡ ‚ ‡ ˆ ƒ ‚ { } ‡ } ‚ y ˆ | … ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ‰ x { † ‚ ƒ  ‡ ˆ x ‰  š ƒ x ˆ ‡ x { ‚ ˆ ˆ ~ x “ … | … ~ ‡ ‚ ™ x † ‡ ‰ | }  { ‡  Ÿ   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¡ ¦ §   ¨ © ª «   ¨ © ¬ ­ £ ¦ ¡ ¢ ­ ­ ¡ ¥   ¨ ¦ ® ¤ « ¯ ™ ‡  ‡ { ‚ y y { x ‚ š ~ • x ‡ ƒ | › | … ‚ ‡  … ‡ œ  ‚ ƒ ˆ y ‚ š | … } ‚ ˆ ˆ ~ x “ … | … ‚ ™ x † ‡ ‰ | }  { ‡ | ˆ x š ‚ ƒ š  ƒ ‚ ‡ y x | … ˆ ‚ ƒ x … } ~ ‡ š | { š  ƒ ‚ { ™ x  … ’ ‚ { z  ˆ | … } y x ƒ ‚ { š x x { ’ | … ‚ ‡ ˆ { ‚ … ’  °  y { ‡ ˆ ˆ | … } ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ‡ œ  ‚ | x … | … y ‚ { ‚ › ‡ { | š y x ƒ ‚ { ‰ x { › z | ‡ ƒ ’ ˆ ~ ‡ y ‚ | { x ‰ ‡ œ  ‚ | x … ˆ  Ž   ‘ { š x ˆ z Ž z  ‘ { ˆ | … „ ˆ | … } ‚ ™ x † ‡ ‡ œ  ‚ | x … š | { š ƒ ‡ š ‚ … ™ ‡ y ƒ x  ‡ ’ ™ z š ‚ ƒ š  ƒ ‚ | … }  ‚ … ’ z š x x { ’ | … ‚ ‡ ˆ ‚ ˆ ‚ ‹ ‡ ˆ † ‚ ƒ  ‡ ˆ ‰ { x ›  x ± Œ  ’ ‡ } { ‡ ‡ ˆ x {  x ²  ˜ ~ ‡ ˆ ‡ y ˆ | ³ ‡ š ~ x ˆ ‡ … ‰ x { ’ ‡ y ‡ … ’ ˆ x … ~ ‡ ‚ y y ƒ | š ‚ | x … ‚ … ’ ~ ‡ ’ | ˆ y ƒ ‚ z ’ ‡ † | š ‡  ´ ‚ { } ‡ { ‚ … }  ƒ ‚ { ˆ ‡ y ‚ { ‚ | x … ˆ ‚ ƒ x … } ~ ‡ š | { š  › ‰ ‡ { ‡ … š ‡ š ‚ … ™ ‡ š x … … ‡ š ‡ ’ “ | ~ ˆ { ‚ | } ~ — ƒ | … ‡ ˆ ‡ } › ‡ … ˆ x ‚ y y { x  | › ‚ ‡ ~ ‡ š | { š  ƒ ‚ { y ‚ ~  µ x { ‚ › x { ‡ š x … | …  x  ˆ ™ x  … ’ ‚ { z x … ‚ { ‚ ˆ ‡ { ’ | ˆ y ƒ ‚ z • “ ‡ š ‚ … ˆ ‡  ~ ‡ ˆ ‡ y ˆ | ³ ‡ ‚ ¶ · {  ˜ ~ | ˆ y ƒ x ˆ y |  ‡ ƒ y x ˆ | | x … ˆ ~ ‚ ‚ { ‡ ‚ y y { x  | › ‚ ‡ ƒ z x … ‡  … | ‚ y ‚ {  ¸ x “ ƒ ‡  ˆ ˆ ‡ ‡ ~ x “ ~ | ˆ ‡ š ~ … | œ  ‡ š ‚ … ™ ‡ ˆ  ›  y | … ‚ ƒ } x { | ~ › | š ‰ x { ›  Ÿ   ¡ ¢ £ ¤ ¹ º » ¢ ¤ ¨ ® ¤ ¡ ¼ ½ ¢ ¤ ¨ ® ¤ ¡ ¼ ¡ ¦ ¥   ª « ¾ ‰ x { Ž  x ² ˆ ‡ y ¶ · {  Ž   ‘ { ¿ š x ˆ z Ž z  ‘ { ¿ ˆ | … ’ { ‚ “ Š |  ‡ ƒ ”  • z – ¯ } ‚ | … ~ | ˆ | ˆ † ‡ { z ˆ | › y ƒ ‡ ‡ š ~ … | œ  ‡ ‚ … ’ ‚ ƒ ˆ x ˆ x ƒ † ‡ ˆ y { x ™ ƒ ‡ › x ‰  … ‡ œ  ‚ ƒ ˆ y ‚ š ‡ ™   … ‰ x {  … ‚ ‡ ƒ z ~ | ˆ ‡ š ~ … | œ  ‡ | ˆ ˆ | ƒ ƒ | … ‡ ‰ ‰ | š | ‡ … | … ‡ { › ˆ x ‰ š ‚ ƒ š  ƒ ‚ | x … ˆ | … † x ƒ † ‡ ˆ ‡ ˆ y ‡ š | ‚ ƒ ƒ z ‰ ƒ x ‚ | … } y x | … š ‚ ƒ š  ƒ ‚ | x … ˆ  w ‚ ƒ š  ƒ ‚ | x … ˆ š ‚ … ™ ‡ { ‡ ’  š ‡ ’ ™ z š x … ˆ | ’ ‡ { | … } ~ ‡ ˆ z › › ‡ { z x ‰ š | { š ƒ ‡ ˆ  ˜ ~ ‡ ˆ ~ ‚ y ‡ x ‰ š | { š ƒ ‡ | ˆ ˆ | › | ƒ ‚ { | … ‡ ‚ š ~ œ  ‚ ’ { ‚ …  À ‡ š ‚ … } ‡ … ‡ { ‚ ‡ ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ˆ ‡ š | x … | … ~ ‡ ˆ ‡ š x … ’ œ  ‚ ’ { ‚ … x ‰ ~ ‡  z — y ƒ ‚ … ‡ ™ z … x | … } ~ ‚  ~ ‡ “ x š | { š ƒ ‡ ˆ ‡ š | x … ˆ ‚ { ‡ ˆ z › › ‡ { | š “ | ~ { ‡ ˆ y ‡ š  x ~ ‡ z ‚  | ˆ ‚ … ’ š | { š ƒ ‡ ˆ ‡ š | x … ˆ | … ~ ‡ ~ | { ’ ‚ … ‰ x  { ~ œ  ‚ ’ { ‚ … ˆ š ‚ … ™ ‡ x ™ ‚ | … ‡ ’ ‰ { x › ˆ ‡ š | x … ˆ | … ~ ‡ ‰ | { ˆ ‚ … ’ ˆ ‡ š x … ’ œ  ‚ ’ { ‚ … ˆ ™ z š x … ˆ | ’ ‡ { | … } ˆ z › › ‡ { z ‚ ™ x   ~ ‡  ‚  | ˆ  À ‡ š ‚ … ‚ ‹ ‡ ~ | ˆ x … ‡ ˆ ‡ y ‰  { ~ ‡ { ‚ … ’ … x ‡ ~ ‚  ~ ‡ { ‡ | ˆ ‚ ƒ ˆ x ˆ z › › ‡ { z ™ ‡ “ ‡ ‡ … x š ‚ … ˆ  w | { š ƒ ‡ ˆ ‡ š | x … ˆ | … ‚ ’ Á ‚ š ‡ … x š ‚ … ˆ “ | ~ | … x … ‡ œ  ‚ ’ { ‚ … ‚ { ‡ ˆ z › › ‡ { | š “ | ~ { ‡ ˆ y ‡ š  x ~ ‡ Â Ã Ä ƒ | … ‡ ’ | † | ’ | … } ~ ‡ “ x x š ‚ … ˆ  ˜ ~ ‡ ˆ ‡ ˆ z › › ‡ { z š x … ’ | | x … ˆ ‚ { ‡ | ƒ ƒ  ˆ { ‚ ‡ ’ | … ‚ ™ x † ‡ ‰ | }  { ‡ 
 • 3. ˜ ™ d e f g h i j f k l e m n o i g p m e q r i s t u v w x y z { | } ~ € | {  ‚ ƒ „ … | † ‡ { ˆ | z x ‰ Š ‚ ‹ | ˆ ‚ … Œ ¶ Å Æ Ç Å È Ç É Ê Æ Ë Ì Ì Ì ˜ ~ ‡ { ‡ ‰ x { ‡ ‚ ™ x † ‡ ‚ ƒ } x { | ~ › š ‚ … ™ ‡ x y | › | ³ ‡ ’ ™ z  ˆ | … } ˆ z › › ‡ { | š x š ‚ … ˆ  ´ ‡ Í ˆ ˆ ‡ ‡ Î Ÿ   ¡ ¢ £ ¤ ¹ º » ¢ ¤ ¨ ® ¤ ¡ ¼ ½ ¢ ¤ ¨ ® ¤ ¡ ¼ ¡ ¦ ¥   ª « ¾ ‰ x { Ž  x ·  ˆ ‡ y ¶ · {  Ž   ‘ { ¿ š x ˆ z Ž z  ‘ { ¿ ˆ | … Ï { ‚ “ Ð z › › ‡ { | š Š x | … ˆ ”  š ‡ … ‡ { • z š ‡ … ‡ { •  • z – Ñ ¡ ¦ § Ò ½ Ó Ó ¤ ®   ¢ ¬ ­   ¨ ® « º » ¢ ¤ ¨ ® ¤ ¡ ¼ ½ ¢ ¤ ¨ ® ¤ ¡ ¼ » ¼ ½ ¾ Š ƒ x ”  ‘  š ‡ … ‡ { • z ‘ z š ‡ … ‡ { – Š ƒ x ” z ‘  š ‡ … ‡ { •  ‘ z š ‡ … ‡ { – Š ƒ x ” z ‘  š ‡ … ‡ { • —  ‘ z š ‡ … ‡ { – Š ƒ x ”  ‘  š ‡ … ‡ { • — z ‘ z š ‡ … ‡ { – Š ƒ x ” —  ‘  š ‡ … ‡ { • — z ‘ z š ‡ … ‡ { – Š ƒ x ” — z ‘  š ‡ … ‡ { • —  ‘ z š ‡ … ‡ { – Š ƒ x ” — z ‘  š ‡ … ‡ { •  ‘ z š ‡ … ‡ { – Š ƒ x ” —  ‘  š ‡ … ‡ { • z ‘ z š ‡ … ‡ { – Ô ‡ … š ‡ “ ‡ ~ ‚ † ‡ { ‡ ’  š ‡ ’ ~ ‚ ƒ ‰ ~ ‡ š ‚ ƒ š  ƒ ‚ | x … ˆ ™ z š x … ˆ | ’ ‡ { | … } ˆ z › › ‡ { | š x š ‚ … ˆ x ‰ ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ™  ‚ ˆ “ ‡ ’ | ˆ š  ˆ ˆ ‡ ’ ‡ ‚ { ƒ | ‡ { | … ‡ ‰ ‰ | š | ‡ … š z | ˆ ˆ | ƒ ƒ ~ ‡ { ‡ ‚ … ’ ~ ‚ | ˆ ’  ‡ x ~ ‡  ˆ ‡ x ‰ ‰ ƒ x ‚ | … } y x | … š ‚ ƒ š  ƒ ‚ | x … ˆ  ž … … ‡  ‚ ƒ } x { | ~ › “ ‡ “ | ƒ ƒ { z x { ‡ › x † ‡ ~ | ˆ y { x ™ ƒ ‡ ›  Õ   ¥ Ö ­   ¨ ® ¢   ¡ ¢ £ ¤ × £ © ­ ¡   ® Ø Ó ¯ ˆ | … ~ ‡ Ù { ‡ ˆ ‡ … ~ ‚ › ƒ | … ‡ ’ { ‚ “ | … } ‚ ƒ } x { | ~ › “ ‡ ’ ‡ { | † ‡ ‚ ’ ‡ š | ˆ | x … y ‚ { ‚ › ‡ ‡ { ~ ‚ ~ ‡ ƒ y ˆ  ˆ x ’ ‡ ‡ { › | … ‡ “ ~ ‡ ~ ‡ { x { … x  x | … š { ‡ › ‡ … | … ~ ‡ z š x x { ’ | … ‚ ‡ ‚ } ‚ | … ˆ | … š { ‡ › ‡ … x ‰  š x x { ’ | … ‚ ‡ x { † | š ‡ † ‡ { ˆ ‚ ‰ x { ˆ ƒ x y ‡ Ú ¶  Ð | › | ƒ ‚ { ƒ z ~ ‡ { ‡ “ ‡ “ | ƒ ƒ { z x ’ ‡ { | † ‡ ’ ‡ š | ˆ | x … y ‚ { ‚ › ‡ ‡ { “ ~ | š ~ š ‚ … } | † ‡  ˆ š ƒ x ˆ ‡ ˆ y |  ‡ ƒ y x ˆ | | x …  ´ ‡  ˆ š x … ˆ | ’ ‡ { x … ƒ z ~ ‡ ‰ | { ˆ x š ‚ … x ‰ ‚ š | { š ƒ ‡ x ‰ { ‚ ’ |  ˆ { š ‡ … { ‡ ’ x … ~ ‡ x { | } | …  À ‡ ™ ‡ } | … ™ z y ƒ x  | … } y x | … ” { •  – ‚ … ’ ‡ … ’ “ ~ ‡ …  Û z  ˜ ~ ‡ ’ ‡ š | ˆ | x … ‚ ‡ ‚ š ~ ˆ ‡ y | ˆ “ ~ ‡ ~ ‡ { x š ~ x x ˆ ‡ ~ ‡ y |  ‡ ƒ ’ | { ‡ š ƒ z ‚ ™ x † ‡ ~ ‡ š  { { ‡ … y |  ‡ ƒ x { ~ ‡ y |  ‡ ƒ Ü “ ~ | š ~ | ˆ ‚ ™ x † ‡ ‚ … ’ x ~ ‡ ƒ ‡ ‰ ” Ý — “ ‚ z ˆ ‡ y y | … } –  ¯ ˆ ˆ  › ‡ Î Š | Ž ”  | • z | – | ˆ ~ ‡ š  { { ‡ … y |  ‡ ƒ  ˜ | Ž ”  | • z | ‘ ¶ – | ˆ ~ ‡ y |  ‡ ƒ ’ | { ‡ š ƒ z ‚ ™ x † ‡ Ð | Ž ”  | — ¶ • z | ‘ ¶ – | ˆ ~ ‡ y |  ‡ ƒ ‚ ™ x † ‡ ‚ … ’ x ~ ‡ ƒ ‡ ‰  ˜ x ‚ y y ƒ z ~ ‡ › | ’ y x | … › ‡ ~ x ’ • “ ‡ ’ ‡ ‰ | … ‡ ‚ š | { š ƒ ‡ ‰  … š | x … Î ‰  Þ ß  à á ”  • z – Ž  â ‘ z â ã { â ˜ ~ ‡ { ‡ ‰ x { ‡ ‰ x ƒ ƒ x “ | … } { ‡ ƒ ‚ | x … ˆ š ‚ … ™ ‡ x ™ ˆ ‡ { † ‡ ’ Î
 • 4. ˜ ™ d e f g h i j f k l e m n o i g p m e q r i s t u v w x y z { | } ~ € | {  ‚ ƒ „ … | † ‡ { ˆ | z x ‰ Š ‚ ‹ | ˆ ‚ … Œ ² ä å ‘ ¶ æ å æ å — ¶ ä å ä â ‘ æ â — { â Ž  Û  • | ‰ ”  • z – | ˆ | … ˆ | ’ ‡ ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ™ x  … ’ ‚ { z ‰  Þ ß  à á ”  • z – Ž  • | ‰ ”  • z – | ˆ x … ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ™ x  … ’ ‚ { z Ú  • | ‰ ”  • z – | ˆ x  ˆ | ’ ‡ ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ™ x  … ’ ‚ { z ˜ ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ‰  … š | x … ‡ ˆ ˆ } | † ‡ … ‚ ™ x † ‡ ‚ { ‡ y ‡ { ‰ x { › ‡ ’ ‰ x { ~ ‡ › | ’ y x | … ˆ ™ ‡ “ ‡ ‡ … y |  ‡ ƒ ˆ … ‡ ‚ { ~ ‡ š | { š ƒ ‡ y ‚ ~ ‚ ‡ ‚ š ~ ˆ ‚ › y ƒ | … } ˆ ‡ y  ˜ ~  ˆ • ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ‰  … š | x … | ˆ ~ ‡ ’ ‡ š | ˆ | x … y ‚ { ‚ › ‡ ‡ { | … ~ ‡ › | ’ y x | … ‚ ƒ } x { | ~ › • ‚ … ’ “ ‡ š ‚ … ˆ ‡  y | … š { ‡ › ‡ … ‚ ƒ š ‚ ƒ š  ƒ ‚ | x … ˆ ‰ x { ~ | ˆ ‰  … š | x … ‚ ˆ “ ‡ ’ | ’ | … ~ ‡ ƒ | … ‡ ‚ ƒ } x { | ~ ›  µ | }  { ‡ } | † ‡ … ‚ ™ x † ‡ ˆ ~ x “ ˆ ~ ‡ › | ’ y x | … ™ ‡ “ ‡ ‡ … ~ ‡ “ x š ‚ … ’ | ’ ‚ ‡ y |  ‡ ƒ ˆ ‚ ˆ ‚ › y ƒ | … } y x ˆ | | x …  å ‘ ¶  ¯ ˆ ˆ  › | … } “ ‡ ~ ‚ † ‡ Á  ˆ y ƒ x  ‡ ’ ~ ‡ y |  ‡ ƒ ‚ ”  å • z å – • “ ‡ … ‡  … ‡ ‡ ’ x ’ ‡ ‡ { › | … ‡ “ ~ ‡ ~ ‡ { ~ ‡ y |  ‡ ƒ ‚ y x ˆ | | x … ”  å ‘ ¶ • z å – • “ ‡ … ‡  … ‡ ‡ ’ x ’ ‡ ‡ { › | … ‡ “ ~ ‡ ~ ‡ { ~ ‡ y |  ‡ ƒ ‚ y x ˆ | | x … ”  å ‘ ¶ • z å – x { ~ ‡ x … ‡ ‚ y x ˆ | | x … ”  å ‘ ¶ • z å — ¶ – | ˆ š ƒ x ˆ ‡ { x ~ ‡ š | { š ƒ ‡  ç  { ’ ‡ š | ˆ | x … y ‚ { ‚ › ‡ ‡ { | ˆ ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ‰  … š | x … ‡ † ‚ ƒ  ‚ ‡ ’ ‚  ~ ‡ › | ’ y x | … ™ ‡ “ ‡ ‡ … ~ ‡ ˆ ‡ “ x y |  ‡ ƒ ˆ Î Š å Ž ‰  Þ ß  à á ”  å ‘ ¶ • z å — è – Š å Ž ”  å ‘ ¶ – â ‘ ” z å — è – â ã { â é é é é é é é é é é ” ¶ – ž ‰ y å Û  • ~ | ˆ › | ’ y x | … | ˆ | … ˆ | ’ ‡ ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ‚ … ’ ~ ‡ y |  ‡ ƒ x … ˆ š ‚ … ƒ | … ‡ z å | ˆ š ƒ x ˆ ‡ { x ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ™ x  … ’ ‚ { z  ç ~ ‡ { “ | ˆ ‡ • ~ ‡ › | ’ y x ˆ | | x … | ˆ x  ˆ | ’ ‡ x { x … ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ™ x  … ’ ‚ { z • ‚ … ’ “ ‡ ˆ ‡ ƒ ‡ š  ~ ‡ y |  ‡ ƒ x … ˆ š ‚ … — ƒ | … ‡ z å — ¶  Ð  š š ‡ ˆ ˆ | † ‡ ’ ‡ š | ˆ | x … y ‚ { ‚ › ‡ ‡ { ˆ ‚ { ‡ x ™ ‚ | … ‡ ’  ˆ | … } | … š { ‡ › ‡ … ‚ ƒ š ‚ ƒ š  ƒ ‚ | x … ˆ  À ‡ x ™ ‚ | … ‚ { ‡ š  { ˆ | † ‡ ‡  y { ‡ ˆ ˆ | x … ‰ x { ~ ‡ … ‡  ’ ‡ š | ˆ | x … y ‚ { ‚ › ‡ ‡ { ™ z ‡ † ‚ ƒ  ‚ | … } ~ ‡ š | { š ƒ ‡ ‰  … š | x … ‚ ˆ ‚ › y ƒ | … } y x ˆ | | x …  å ê â Ž  å ê ë ‘ ¶ Ž  å ‘ ¶ ‘ ¶ Ž  å ‘ ² Î Š å ê ë Ž ‰  Þ ß  à á ”  å ê ë ‘ ¶ • z å ê ë — è – Š å ê ë Ž ì ”  å ‘ ¶ – ‘ ¶ í â ‘ ” z å ê ë — è – â ã { â é é é é é é é é é é ” ² – Ð  ™ { ‚ š | … } ” ¶ – ‰ { x › ” ² – • “ ‡ } ‡ Š å ê ë î Š å Ž ì ”  å ‘ ¶ – ‘ ¶ í â ‘ ” z å ê ë — è – â ã { â ã ”  å ‘ ¶ – â — ” z å — è – â ‘ { â x { Š å ê ë Ž Š å ‘ ² ”  å ‘ ¶ – ‘ ” z â å ê ë — z â å – ã ” z å ê ë — z å – ‘ ¶ À ~ ‡ { ‡ z å ê ë | ˆ ‡ | ~ ‡ { z å x { z å — ¶ ï ’ ‡ y ‡ … ’ | … } x … ~ ‡ ˆ | } … x ‰ Š å ð ˜ ~ ‡ { ‡ ‰ x { ‡ • | ‰ Š å Û  x { … ‡ } ‚ | † ‡ ~ ‡ … z å ê ë “ | ƒ ƒ ™ ‡ z å ‚ … ’ ~ ‡ ‰ x { ›  ƒ ‚ x š ‚ ƒ š  ƒ ‚ ‡ Š å ê ë “ | ƒ ƒ ™ ‡ Î Š å ê ë Ž Š å ‘ ² ”  å ‘ ¶ – ‘ ” z â å — z â å – ã ” z å — z å – ‘ ¶ Š å ê ë Ž Š å ‘ ² ”  å ‘ ¶ – ‘ ¶ ç ~ ‡ { “ | ˆ ‡ • | ‰ Š å Ú  x { y x ˆ | | † ‡ ~ ‡ … z å ê ë “ | ƒ ƒ ™ ‡ z å — ¶ ‚ … ’ ~ ‡ ‰ x { ›  ƒ ‚ x š ‚ ƒ š  ƒ ‚ ‡ Š å ê ë “ | ƒ ƒ ™ ‡ Î Š å ê ë Ž Š å ‘ ² ”  å ‘ ¶ – ‘ ì ” z å — ¶ – â — z â å í ã ” z å — ¶ — z å – ‘ ¶ Š å ê ë Ž Š å ‘ ² ”  å ‘ ¶ – ‘ ” z â å — ² z å ‘ ¶ — z â å í ã ” z å — ¶ — z å – ‘ ¶
 • 5. ˜ ™ d e f g h i j f k l e m n o i g p m e q r i s t u v w x y z { | } ~ € | {  ‚ ƒ „ … | † ‡ { ˆ | z x ‰ Š ‚ ‹ | ˆ ‚ … Œ ± Š å ê ë Ž Š å ‘ ² ”  å ‘ ¶ – — ² z å ‘ ¶ ‘ ¶ ‘ ¶ Š å ê ë Ž Š å ‘ ² ”  å ‘ ¶ – — ² z å ‘ ² ‘ ¶ Š å ê ë Ž Š å ‘ ² ”  å ‘ ¶ – — ² ” z å ã ¶ – ‘ ¶ ¸ x “ ‚ ˆ | › | ƒ ‚ { š ‚ ˆ ‡ ~ ‚ “ ‡ x ™ ˆ ‡ { † ‡ | … ƒ | … ‡ ‚ ƒ } x { | ~ › | ˆ ~ ‚ ~ x “ “ x  ƒ ’ ˆ ‚ { | … } Š å ™ ‡ ‡ † ‚ ƒ  ‚ ‡ ’  µ x { ~ | ˆ ‚  ~ ‡ ˆ ‚ { y |  ‡ ƒ y x ˆ | | x … “ | ƒ ƒ ™ ‡ ”  • { –  ˜ ~ ‡ { ‡ ‰ x { ‡ • y   | … } ~ | ˆ † ‚ ƒ  ‡ | ˆ ‡ œ  ‚ | x … • “ ‡ } ‡ Š ñ Ž ”  ‘ ¶ – â ‘ ” { — è – â ã { â Š ñ Ž ¶ ‘ { â — { ‘ ò ã { â Š ñ Ž à ·  ã { ž ‰ { ‚ ’ |  ˆ { | ˆ ˆ y ‡ š | ‰ | ‡ ’ ‚ ˆ ‚ … | … ‡ } ‡ { • “ ‡ š ‚ … ˆ | › y ƒ z { x  … ’ y ñ x Î Š ñ Ž ¶ ã { Ð | … š ‡ ‚ ƒ ƒ | … š { ‡ › ‡ … ˆ ‚ { ‡ | … ‡ } ‡ {  µ | … ‚ ƒ ƒ z ˆ  ›  y ‚ ƒ ƒ | … ~ ‡ ‚ ƒ } x { | ~ › Î Õ   ¥ Ö ­   ¨ ® Ÿ   ¡ ¢ £ ¤ º » ¢ ¤ ¨ ® ¤ ¡ ¼ ½ ¢ ¤ ¨ ® ¤ ¡ ¼ ¡ ¦ ¥   ª « ¾ z Ž { Ü  Ž  Ü y Ž ¶ — { Ü ’ x Ï { ‚ “ Ð z › › ‡ { | š Š x | … ˆ ”  š ‡ … ‡ { • z š ‡ … ‡ { •  • z –  Ž  ‘ ¶ ž ‰ y Û  ˜ ~ ‡ … y Ž y ‘ ² ¿ ”  ‘ ¶ – ‘ ¶ ‡ ƒ ˆ ‡ z Ž z — ¶ y Ž y ‘ ² ¿ ”  ‘ ¶ – ã ² ¿ ” z — ¶ – ‘ ¶ “ ~ | ƒ ‡ ”  Û z – ¸ x “ ƒ ‡  ˆ š x … ˆ | ’ ‡ { ‚ … ‡  ‚ › y ƒ ‡ x š ‚ ƒ š  ƒ ‚ ‡ ‰ | { ˆ x š ‚ … x ‰ ~ ‡ š | { š ƒ ‡  ˆ | … } ‚ ™ x † ‡ ‚ ƒ } x { | ~ › Ü “ ~ | ƒ ‡ x … ‡ œ  ‚ { ‡ { | ˆ ’ | ˆ y ƒ ‚ z ‡ ’ “ ~ ‡ { ‡ z x  š ‚ … x ™ ˆ ‡ { † ‡ ~ ‚ ‡  ‚ š š | { š ƒ ‡ | ˆ y ‚ ˆ ˆ | … } ™ ‡ “ ‡ ‡ … ~ ‡ y x | … ˆ š ‚ ƒ š  ƒ ‚ ‡ ’ | … ‚ { ‚ ˆ ‡ { š | { š ƒ ‡  ó » ¦ Ó Ö £ ¤ ô  š ‡ … ‡ { Ž  z š ‡ … ‡ { Ž  { ‚ ’ |  ˆ Ž ¶  Ö » õ — ö  ¶  — Œ ¶ ¶  — ¶ ² ¶  Œ ± ¶  — ±  ö Ý Ã ö à Œ Ý Œ ÷ ÷