Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Revista FP - HETELkaria 2011 - LH aldizkaria

1.890 visualizaciones

Publicado el

¡Interesante publicación anual de la Asociación! / Elkarteak urtero argutaratzen duen aldizkari interesgarria!

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Revista FP - HETELkaria 2011 - LH aldizkaria

 1. 1. 2011ko urria H E T E L - H E Z I K E TA T E K N I K O K O E L K A R T E AOctubre 2011 Asociación de centros de formación profesional de iniciativa social de Euskadi 30 zkOctober 2011 A sso c i a ti o n o f Vo c a ti o n a l Trai ni ng Centres of the Bas que Country Nº 30HETELek eta ERKIDEk lankidetzakonpromisoa hedatu duteHETEL y ERKIDE amplían sucompromiso de colaboraciónHETEL and ERKIDE expand theirco-operation agreementJavier Ramos Lanbide euskal enplegu zerbitzukozuzendari nagusiarekin elkarrizketaEntrevista a Javier Ramos, director generaldel Servicio Vasco de empleo-LanbideInterview with Javier Ramos, director generalof the Basque Employment Service (Lanbide)Lanbide Heziketa, guztion zeregina, herri ikurraLa formación profesional, tarea de todos, marca de paísVocational Training, everyone’sconcern and a country brandAbiadura Azkarreko Etekin Handiko etaMaterial Berezien Mekanizatua: CERETproiektua Oteiza Lizeo PoliteknikoanMecanizado de alta velocidad, altorendimiento y materiales especiales: proyectoCERET de Oteitza Lizeo PoliteknikoaHigh-speed machining, high performanceand special materials. The CERET projectat Oteitza Lizeo PoliteknikoaHETELek Finlandiako Lanbide Heziketaikastetxeak bisitatu dituHETEL visita varios centros de FormaciónProfesional en FinlandiaHETEL visits several VocationalTraining Schools in FinlandIKASTETXEEI BURUZKO BERRIAKNOVEDADES EN LOS CENTROSNEWS FROM THE SCHOOLS
 2. 2. HETELkaria 20112011eko urria Octubre 2011 October 2011 Aurkibidea Índice Index Editoriala/ Editorial/Editorial........................3 SpainSkills: our experience at the Vocational Training Olympics SpainSkills: Lanbide Heziketako Olinpiadetan HETELek eta ERKIDEk lankidetza bizi izan dugun esperientzia konpromisoa hedatu dute SpainSkills: Our experience at the HETEL y ERKIDE amplían su compromiso de Vocational training Olympics colaboración Gaizka Dominguez / Xabier Puertas .....25Ekoizpena HETEL and ERKIDE expand their co-operationProduce Abiadura Azkarreko Etekin Handiko eta agreementProduced by Material Berezien Mekanizatua: CERETHETEL Julen Elgeta.................................................5 proiektua Oteiza Lizeo Politeknikoanwww.hetel.org Mecanizado de alta velocidad, altoKoordinazioa Javier Ramos Lanbide euskal enplegu rendimiento y materiales especiales: proyectoCoordinación zerbitzuko zuzendari nagusiarekin elkarrizketa CERET de Oteitza Lizeo PoliteknikoaCoordinated by High-speed machining, high performance Entrevista a Javier Ramos, director generalAmaia Guijarro del Servicio Vasco de empleo-Lanbide and special materials. The CERET project at Oteitza Lizeo PoliteknikoaDiseinua eta Interview with Javier Ramos, director generalmaketazioa of the Basque Employment Service (Lanbide) Iñigo Aranguren ........................................29Diseño y maquetaciónDesigned by Estela Suero ................................................7di-da HETELek Finlandiako Lanbide Heziketa ikastetxeak bisitatu dituInprimaketa Lanbide Heziketa, guztion zeregina, herri ikurra HETEL visita varios centros de FormaciónImpresión La formación profesional, tarea de todos,Printed by Profesional en FinlandiaGráficas Lizarra marca de país HETEL visits several Vocational Training Vocational Training, everyone’s concern and a Schools in Finland country brand Juanjo Aizpurua........................................33 Isabel Celáa...............................................14 ERASMUS bekarekin Irlandan izan dudan Enpresa bat nola sortu: animatu eta esperientzia: Anima zaitez, ez zara damutuko! eskatu laguntza Lanbide Heziketako Mi experiencia ERASMUS en Irlanda:Ondorengo hauen kidea: ikastetxeetan! ¡Anímate, no te arrepentirás!Asociado a:Member of: Cómo montar una empresa: ¡Anímate My ERASMUS experience in Ireland: Go y cuenta con tu centro de Formación ahead, you will not regret it! Profesional! Ruth Lobo ...................................................36 How to start a business: Go ahead and count on your vocational training school! Internazionalizazioa eta mugikortasuna Naiara Landa / Kenari Arrate .................18 Lanbide Heziketan: INtheMC proiektua Internacionalización y movilidad en la Formación Profesional: el proyecto INtheMC Enplegurako prestakuntza Sistemak Lanbide Heziketako ikastetxeak behar ditu Internationalisation and Mobility in European Vocational Education and Training: the El Sistema de Formación para el Empleo INtheMC project necesita a los centros de Formación profesional Sandra Rueffin / Anabel Menica ...........39 The Continuous training and training for the unemployed System needs Vocational IKASTETXEEI BURUZKO BERRIAK Training schools NOVEDADES EN LOS CENTROS Amaia Guijarro..........................................22 NEWS FROM THE SCHOOLS .......................42 2
 3. 3. HETELkaria 2011Editoriala Editorial EditorialHETEL Elkartearen balio eta nortasun-ezaugarrien HETEL es una Asociación entre cuyos valores y señas HETEL is an Association whose values and identityartean hasiera-hasieratik nabarmendu dira pro- de identidad, la profesionalidad, la colaboración y —professionalism, collaboration and enthusiasmfesionaltasuna, lankidetza eta Euskadiko Lanbide la ilusión por contribuir a desarrollar y fortalecer el in helping develop and strengthen the VocationalHeziketa Sistema garatzen eta indartzen laguntze- Sistema de Formación Profesional del País Vasco han Training System in the Basque Country— have al-ko ilusioa. ocupado siempre una posición relevante. ways played a major role.Gaur egun, egoera berria bizi dugu, orain arteko El escenario actual es sustancialmente distinto a esce- The current scenario is substantially different fromegoeren aldean guztiz bestelakoa: enpleguaren al- narios anteriores. La transferencia de las políticas acti- previous scenarios. The transfer of active policiesdeko politika aktiboen transferentzia eta Lanbide - vas y la creación del nuevo Lanbide – Servicio Vasco de and the creation of the new Lanbide —BasqueEuskal Enplegu Zerbitzu berriaren sorrera, Enplegu Empleo, la responsabilidad de la Consejería de Empleo Employment Service— the responsibility of theeta Gizarte Gaietarako Sailak enplegurako pres- y Asuntos Sociales en la Formación para el empleo, la Regional Ministry of Employment and Social Af-takuntzan eskuratu duen ardura, Lanbide Hezike- puesta en marcha del Tercer Plan Vasco de Formación fairs for Continuous training for employed andtako Hirugarren Euskal Plana abian jartzea, LHko Profesional, la reforma de los Ciclos formativos de FP, la unemployed people, the implementation of theheziketa zikloen erreforma, linea bidezko LHko es- oferta de FP online, la próxima Ley de aprendizaje a lo Third Basque Vocational Training Plan, the reformkaintza, Bizitza osoan zeharko ikaskuntzari buruzko largo de la vida, el próximo decreto de centros integra- of the vocational training courses, the online avail-Lege berria, industria inguruneak krisialdian… ho- dos, los entornos industriales en situación de crisis,… ability of Vocational training, the coming Lifelongriek guztiak elementu berriak dira. Gauzak horre- son todos elementos nuevos. Sin embargo, desde HETEL Learning Act, the coming decree on integratedla, HETELek instituzioei nahiz zenbait organismori continuamos proponiendo a las instituciones y a diversos VET schools, the industrial settings in the midsthainbat ideia, irizpide eta hausnarketa egiten ja- organismos, ideas, criterios y reflexiones que quieren of a economic crisis... these are all new elements.rraitzen du, Euskadiko Lanbide Heziketa Sistema- aportar un valor añadido y diferencial al mecanismo, However, at HETEL we continue proposing ideas,ren mekanismo konplexuari balio erantsia emateko complejo, del Sistema de Formación Profesional del País approaches and reflections to the various institu-asmoz. Eta are ilusio handiagoz egiten dugu. Vasco. Y lo hacemos con mayor entusiasmo si cabe. tions and organisations, aiming to contribute add- ed value to the complex mechanism of the BasqueHETELek emandako balio horrek ‘plus’ bat izan Con el ánimo de que ese valor proyectado desde HE- Country Vocational Training System. We do so withdezan, eta bereizia eta funtsezkoa izan dadin, epe TEL disponga de un plus que lo convierta en singular even greater enthusiasm, if at all possible.laburrean, Elkarteaentzat ez ezik Euskadi osora- e imprescindible, en la Asociación estamos trabajan-ko ere mugarria jar dezakeen norabide batean ari do en una dirección que puede marcar un hito, en un With the hope that this value projected by HETELgara lanean. plazo breve, no solamente para la propia Asociación will additionally make it unique and indispensable, sino para el conjunto del País: at the Association we are working in a direction• Alde batetik, EFQM Europako erreferentziako bi- that can mark a milestone in a short time, not only kaintasun-esparruan kokatzen dira gure egune- • Por una parte, la gestión y el funcionamiento dia- for the Association itself but for the Country as a roko kudeaketa eta funtzionamendua. rio avanzan con el marco de referencia de exce- whole: lencia europeo EFQM.• Gainera, HETELek sormena bultzatzeko bera- • On the one hand, management and daily opera- riazko Plan bat jarri du abian, 2011-2012 Gestio • Además, HETEL ha puesto en marcha un Plan espe- tions are progressing within the EFQM Europe- Plangintzaren barruan. Sormena bultzatzeko Pla- cífico de creatividad, dentro de su Plan de Gestión an framework of excellence. naren asmoa zera da: Elkartearen egoitzan eta 2011-2012. El Plan de creatividad trata de mejorar el HETELeko 21 Ikastetxeetan dauden pertsonen aprovechamiento del potencial creativo del que dispo- • In addition, HETEL has launched a specific ahalmen sortzailea hobeto aprobetxatzea. Helbu- nen las personas de la sede de la Asociación y de los Creativity plan within its 2011-2012 Manage- rua argia da: gaur egungo egoera beste ikuspegi 21 Centros HETEL. El objetivo es claro, necesitamos ment Plan. The goal is clear, we need creative batetik argituko duten proposamen eta irtenbi- propuestas y soluciones creativas que iluminen con proposals and solutions to approach the current deak behar ditugu, horien bidez, HETEL Elkarte otra perspectiva este escenario actual, que ayuden a situation with a different perspective that can berritzailea bihur dadin. HETEL a convertirse en una Asociación innovadora. help HETEL become an innovative Association. 3
 4. 4. HETELkaria 2011Editoriala Editorial Editorial• Horretaz gain, kide eta laguntzaileekiko lana • También se está fortaleciendo desde HETEL el traba- • HETEL is also strengthening its work and man- eta kudeaketa ere indartu nahi ditu HETELek, jo y la gestión con aliados y colaboradores, mediante agement with allies and partners, through a Al- Aliantzak Kudeatzeko prozesuaren bidez. Gure un proceso de Gestión de Alianzas. Entendemos que liance Management process. We understand that ustez, euskal Lanbide Heziketa arrakastaren guiar la Formación Profesional vasca por derroteros guiding Basque Vocational Training along paths bidean jartzeko, lankidetza ezinbestekoa da. de éxito es un trabajo colaborativo. Ahí es donde of success is a collaborative task. That is where Hortxe egon nahi dugu, eskuzabal jokatu nahi queremos estar, ser generosos en el esfuerzo y en we want to be, being generous in our efforts and dugu ahaleginean, eta Lanbide Heziketaren la colaboración con otros agentes que también nave- in our co-operation with other stakeholders who itsasoan nabigatzen duten gainerako eragi- gan en el mar de la Formación Profesional. also sail the Vocational Training Sea. leekin lankidetzan. Por último, haré referencia al gran Proyecto HETEL que Finally, I would like to refer to the great HETEL Project,Azkenik, HETELen Proiektu handia ere aipatu nahi dut. ya ha comenzado y al que dedicaremos varios años, which has already begun and to which we will be de-Dagoeneko abian dago eta urte batzu emango ditugu hasta su completa ejecución. voting several years, until its full implementation.horretan, guztiz burutu arte. Entendemos que HETEL está desarrollando su fun- We understand that HETEL is amply fulfilling its Gure iritzian, HETELek ederki asko betetzen du He- ción de contribución al desarrollo, gestión y mejora role in contributing to the development, manage-rri honetako Lanbide Heziketa garatu, kudeatu eta de la Formación Profesional de este País con una ment and improvement of Vocational Training inhobetzen laguntzeko eginkizuna. Halere, HETELek nota destacada. Sin embargo, partiendo de la Visión this Country. However, based on the Vision of be-2010-2013ko Plan Estrategikoan azaldu zuen Ikus- que HETEL reflejó en su Plan Estratégico 2010-2013, coming the Vocational Training benchmark of thepegitik abiatuta, hau da, Euskadiko Lanbide Hezi- de ser referente en la FP del País Vasco, es necesario Basque Country that HETEL included in its 2010-ketaren erreferentzia izatea, HETELen kokalekuan iniciar un Proyecto que suponga un salto cualitativo 2013 Strategic Plan, we need to begin a projecteta eginkizunean jauzi kualitatiboa ekarriko duen en la posición y en la misión de HETEL, y así ha sido that will become a qualitative leap in the positionProiektu bati ekin behar diogu, Ikastetxeek ados- consensuado por los Centros. Para ello disponemos and mission of HETEL, and all our schools havetutakoaren ildotik. Hori horrela izan dadin, hainbat de varios tesoros: agreed upon this by consensus. To do this, we havealtxor ditugu: several treasures available: • Un saber hacer excelente en nuestros Centros, con • Gure Ikastetxeetako egiten jakitea, eta ezagu- unas personas que acumulan conocimiento, habi- • Excellent know-how in our schools, with people tza, trebeziak eta gaitasunak biltzen dituzten lidades y capacidades. Ellas configuran el primer who accumulate knowledge, skills and abilities. pertsonak. Horiexek dira Proiektuaren zutabea. pilar del Proyecto. They make up the first pillar of the Project.• Banaketa geografiko egokia, hiru lurraldetara • Una distribución geográfica proporcionada, que • A proportional geographical distribution, which erabat iristea bermatzeaz gain, Euskadi osoan asegura un alcance completo de los tres terri- ensures that we reach all three territories and zehar banatutako instituzio, enpresa, lankide, torios y permite, además, mantener una red de also allows us to maintain a network of alli- aditu eta erakundeekin aliantza-sarea manten- alianzas con instituciones, empresas, colegas, ances with institutions, companies, colleagues, tzeko aukera ere ematen duena. expertos y organizaciones repartidas por todo el experts and organisations across the country. País.• Profesionaltasun, irudi eta kaudimen sendoak, • Proven professionalism, image and reliability Elkarteak lan egin duen hogeita lau urteetan • Una profesionalidad, imagen y solvencia demos- accumulated over the Association’s twenty four bermatuak. trada durante los veinticuatro años de trabajo de years of work. la Asociación.Eta, batez ere, 2011-2012 ikasturte honetan abian And above all, the enthusiasm, ambition and re-jarri den HETEL Berria Proiektua bultzatzen du- Y, sobre todo, la ilusión, la ambición y la responsa- sponsibility of those who promoted the HETEL Ber-gun guztion ilusio, gogo eta ardura. Guztion ar- bilidad de todos los que impulsamos el Proyecto HE- ria Project (New HETEL Project), which began itstean, 2014ko HETEL berriaren inguruan egingo TEL Berria, que ha comenzado su andadura en este journey in the 2011-2012 academic year. We aredugu hausnarketa: nolakoa izatea nahi dugun, curso 2011-2012. Vamos a dedicar este año a pen- going to devote this year to thinking, among all ofzer egitea nahi dugun, eta nola kudeatu nahi du- sar, entre todos, en el nuevo HETEL del 2014: cómo us, about the new HETEL of 2014: what we wantgun. Herri honek merezi duen HETEL berritua, queremos que sea, qué queremos que haga y cómo it to be, what we want it to do and how we wantirekia, eskuzabala, berritzailea, sare sozialetan queremos que se gestione. Un HETEL a la altura del it to be managed. A HETEL that can be worthiermurgildua, ideia sortzailea, aditu sare zabal ba- País, abierto, generoso, innovador, inmerso en las for the Country —open, generous, innovative, im-tekin lan egingo duena, LH pentsatuko duen El- redes sociales, generador de ideas, un HETEL que mersed in social networks, generating ideas— akartea, eta LHren erreferentea izango dena. Lan trabaje con una red amplia de expertos, una Asocia- HETEL that works with a wide network of experts,hori burutzeko, ez dugu gogo eta asmorik falta, ción que piense FP, y que sea el referente de la FP. an Association that thinks VT and is the VT bench-eta ez dugu ahaleginean hutsik egingo. Ilusioz Para ello no nos faltará altura de miras ni vamos a mark. To do this, we are going to be forward-betetako ingurune horretan, eta LANBIDE al- escatimar esfuerzos. En este entorno tan ilusionante looking and we are not going to spare any effort.dizkariaren lekukoa hartuta, eskuartean duzun y recogiendo el testigo de la revista LANBIDE, nace In this highly exciting setting, taking over from theHETELkaria jaio da. HETELkaria. LANBIDE magazine, HETELkaria magazine is born.Julen Elgeta Julen Elgeta Julen ElgetaHETELen Lehendakaria Presidente de HETEL President of HETELjelgeta@hetel.org jelgeta@hetel.org jelgeta@hetel.org 4
 5. 5. HETELkaria 2011HETELek eta ERKIDEk lankidetzakonpromisoa hedatu duteHETEL y ERKIDE amplían sucompromiso de colaboraciónHETEL and ERKIDE expand theirco-operation agreementHETEL, ikastetxe elkartekideekin garatzen HETEL, como organización preocupada por me- HETEL is an organisation concerned withdituen zerbitzuak hobetzeko ardura duen jorar los servicios que desarrolla con sus centros improving the service it provides for mem-aldetik, aurrera doa Europako bikainta- asociados, avanza en su modelo de gestión hacia ber schools. It is therefore progressing onsunaren EFQM kudeaketa ereduan. Ildo la referencia europea de excelencia EFQM. En its management model toward the EFQMhorretan, zenbait prozesu ari da abian jar- este sentido, está desplegando una serie de pro- European benchmark of excellence. Totzen, hobekuntza ibilbideari ekiteko xedez. cesos cuya puesta en marcha permita iniciar un this purpose, it is deploying a series of recorrido de mejora. processes for implementation so the as-Prozesu horietako bat Aliantzen Kudeake- sociation can start off on its improvementta da. Testuinguru horretan, HETELen eta Uno de estos procesos es el proceso de Gestión efforts.ERKIDEren (Euskadiko Lan Elkarteen, Ira- de Alianzas. En este contexto se ha querido relan-kaskuntza eta Kreditu Kooperatiben Fede- zar la alianza entre HETEL y ERKIDE (Federación One of these processes is Alliance Manage-razioa, www.erkide.com) arteko aliantza de Cooperativas de Trabajo Asociado, Enseñanza ment. In this context, we have relaunched theberrabiatu, aukera berriez hornitu eta ba- y Crédito de Euskadi, www.erkide.com), dotarle alliance between HETEL and ERKIDE (Basqueterako proiektuak eta jarduerak abian jarri de nuevas posibilidades y poner en marcha pro- Federation of Worker, Education and Creditnahi izan dira, bi erakundeon eta herriaren yectos y actividades conjuntas que redunden en Co-operatives, www.erkide.com), providingberaren onurarako izango direlakoan. un beneficio mutuo y del conjunto del país. it with new possibilities and implementing joint projects and activities that benefit both Bi erakundeok bat datoz honako honetan: Ambas organizaciones estamos de acuerdo en entities as well as the Basque Country as aLanbide Heziketako ikastetxeek eta enpresek que los centros de Formación Profesional y las whole. 5
 6. 6. HETELkaria 2011HETELek eta ERKIDEk lankidetza HETEL y ERKIDE amplían su HETEL and ERKIDE expand theirkonpromisoa hedatu dute compromiso de colaboración co-operation agreementlankidetza modu berriak arakatu behar dituz- empresas deben explorar nuevas formas de Both organizations agree that vocationalte, enpresa munduari eta hezkuntzari balioa cooperación que aporten valor tanto al mundo training schools and companies should ex-emateko. Ausartak eta sortzaileak izan behar empresarial como al educativo. Debemos ser plore new forms of partnership that bring val-dugu, emaitza ezberdinak emango dituz- audaces y creativos para descubrir campos de ue to both the business world and the worldten lankidetza arloak aurkitzeko, inoiz baino colaboración que aporten resultados diferentes, of vocational training. We must be bold andbeharrezkoagoak baitira. Lankidetza horren necesarios ahora más que nunca. Queremos con creative to find areas of co-operation that bidez, gure ekonomia norabide zuzenean jar- esta colaboración ayudar a impulsar la economía provide different results —today more nec-tzen eta sustatzen lagundu nahi dugu. del país en la dirección correcta. essary than ever. We want this partnership to help boost the economy in the right direction.Jarduera berriak bi erakundeon adostasu- Estas nuevas actividades, consensuadas pornarekin antolatuko dira, honako gai hauen ambas organizaciones, hacen referencia a es- These new activities, agreed by both organiza-inguruan: irakasleen enpresetako presta- tancias formativas de profesores/as en empre- tions, refer to training for teachers in companies,kuntza egonaldiak, adituen hitzaldi tekni- sas, charlas técnicas de expertos, utilización de technical talks by experts, the use of equipment,koak, ekipamenduen erabilera, ikasleek equipamientos, visitas de alumnos/as a em- student visits to companies, technical demon-enpresak bisitatzea, erakustaldi teknikoak, presas, demostraciones técnicas, realización strations, in-company work placements for stu-ikasleek enpresetan praktikak egitea, ikas- de prácticas de los alumnos/as en empresas, dents, development of projects from enterprisesgeletan edo goi mailako etorkizuneko tek- desarrollo de proyectos de empresa en el aula in the classroom or during in-company worknikarien praktikaldietan enpresa proiek- o durante la fase de prácticas de los futuros placements by future High Degree techniciantuak gauzatzea, topaketa teknologikoak técnicos superiores, encuentros tecnológicos diploma holders, technical meetings betweenadituen eta irakasleen artean eta abar. entre expertos y profesores, etcétera. experts and teachers and so on. Both organizations agree that vocational training schools and companies should explore new forms of partnership that bring value to both the business world and the world of vocational training.Ikasturte bakoitzean, egin beharreko jar- Cada curso escolar se van a priorizar y concretar Each school year, the activities to be carriedduerak zehaztuko dira urteko lan plan ba- las actividades a llevar a cabo en un plan de tra- out in an annual work plan will be prioritizedtean. Era berean, ERKIDEko eta HETELeko bajo anual. Asimismo, un equipo de despliegue and specified. Also, a deployment team con-pertsonez osatutako hedapen talde batek formado por personas de ERKIDE y de HETEL va sisting of HETEL and ERKIDE personnel willlortutako emaitzen jarraipena egin eta lan- a realizar el seguimiento de los resultados obte- monitor the results and propose new areas ofkidetza arlo berriak proposatuko ditu. nidos y proponer nuevos campos de colaboración. co-operation.ERKIDE Euskal Herriko erakunde koopera- ERKIDE es la mayor organización cooperativa ERKIDE is the Basque Country’s leading co-tiborik handiena da, 2006an Euskadiko Lan del País Vasco, resultado de la fusión en el año operative organisation. It is the result of theElkarteen, Irakaskuntza eta Kreditu Koo- 2006, de las Federaciones de cooperativas de 2006 merger of the Basque Country’s differ-peratiben Federazioak bat egitearen on- Trabajo Asociado, Enseñanza y Crédito. Ostenta ent federations of worker, education anddorioz. Euskal Autonomia Erkidegoko Lan la representación institucional del sector coope- credit co-operatives. It has the institutionalElkarteen, Irakaskuntza eta Kreditu Koo- rativo de Trabajo Asociado, de Enseñanza y de representation of the Associated Work, Edu-peratiben sektorea ordezkatzen du erakun- Crédito en la Comunidad Autónoma. También cation and Credit co-operative sector in thedeetan. Era berean, presentzia du beste tiene presencia en otras instituciones coopera- region. It is also present in other co-operativeerakunde kooperatibo batzuetan, hala nola tivas como la Confederación de Cooperativas de institutions such as the Basque Confedera-Euskadiko Kooperatiben Konfederazioan. Euskadi. tion of Co-operatives.HETEL osatzen duten ikastetxeen gizarte El carácter de iniciativa social de los centros que The social initiative nature of the HETELekimenaren izaerari eta ERKIDEko koope- componen HETEL junto con la filosofía social de schools, together with the social philoso-ratiben parte hartzeko gizarte filosofiari participación de las cooperativas integrantes de phy of participation of ERKIDE memberesker jarri zen abian lankidetza hitzarmen ERKIDE propiciaron la puesta en marcha de este co-operatives led to the launching of thishori, eta 2011n bultzada berri bat eman acuerdo de colaboración, al que se le ha dado un partnership, which has been given a newnahi izan zaio. nuevo impulso en el 2011. impetus in 2011.Julen Elgeta Julen Elgeta Julen ElgetaHETELen Lehendakaria Presidente de HETEL President of HETELjelgeta@hetel.org jelgeta@hetel.org jelgeta@hetel.org 6
 7. 7. HETELkaria 2011Javier Ramos Lanbide euskal enplegu zerbitzukozuzendari nagusiarekin elkarrizketaEntrevista a Javier Ramos, director general delServicio vasco de empleo LanbideInterview with Javier Ramos, director general of theBasque Employment Service - LanbideLanbide euskal enplegu zerbitzua 2011ko El economista Javier Ramos dirige el ser- The economist Javier Ramos has beenurtarrilean sortu zen, eta Javier Ramos vicio vasco de empleo Lanbide desde su heading the Basque employment serviceekonomista hasieratik da erakundearen creación, en enero de 2011. Su trayectoria (Lanbide) since its inception in Januaryzuzendari. Enplegu sustapenarekin lotuta profesional ha estado siempre vinculada 2011. His career has always been linkedegon da betidanik bere lan ibilbidea, eta ildo a la promoción del empleo. A destacar su to fostering employment. He formerlyhorretan azpimarratzekoa da prestakuntza trabajo anterior en la sociedad pública de worked in Egailan, a public company pro-eta enplegua sustatzeko Egailan sozietate promoción de la formación y del empleo moting training and employment. Beforepublikoan egin zuen lana. Lehenengo Lan Egailan. Primero fue Director del Obser- that, he was the Director of the LabourMerkatuaren Behategiaren zuzendari izan vatorio del Mercado de trabajo, posterior- Market Observatory, and later launchedzen, gero LANGAI enplegu zerbitzua eta mente puso en marcha LANGAI, servicio LANGAI, the Basque placement serviceLanbide.net jarri zituen abian, eta 2009tik vasco de colocación y Lanbide.net y desde and Lanbide.net, heading this public com-sozietate publiko horren zuzendari izan 2009 dirigió esta sociedad pública. Con pany since 2009. Previously, he was re-da. Aurretik, Somorrostroko (Bizkaia) anterioridad, fue responsable de proyec- sponsible for projects in the SomorrostroLanbide Heziketako ikastetxean proiektuen tos en el Centro de Formación Profesional Vocational Training School in Bizkaia. Inarduradun izan zen. Lanbidek Bilbon duen Somorrostro, en Bizkaia. En una entrevista an interview at the headquarters of Lan-egoitzan egindako elkarrizketan, HETELen en la sede de Lanbide de Bilbao, Javier bide Bilbao, Javier Ramos expresses hiseta berak zuzentzen duen erakundearen Ramos apuesta por profundizar en la co- commitment with furthering collabora-arteko lankidetza sakontzearen alde laboración entre HETEL y la entidad a la tion between HETEL and the institutionazaldu da Javier Ramos, modu horretan que representa para mejorar la oferta for- he heads to improve the current trainingprestakuntza-eskaintza hobetzeko. mativa. offer. 7
 8. 8. HETELkaria 2011Javier Ramos Lanbide euskal enplegu Entrevista a Javier Ramos, director general Interview with Javier Ramos, directorzerbitzuko zuzendari nagusiarekin del Servicio vasco de empleo Lanbide general of the Basque Employment Serviceelkarrizketa - LanbideLanbide 2011ko urtarrilean eratu zen. Lanbide se constituyó en enero de 2011. Lanbide was established in JanuaryLehengo Estatuko Enplegu Zerbitzuarekin ¿En qué se diferencia y qué ventajas 2011. How is it different and what ad-(SPEE) alderatuta, zein alde eta abantaila ofrece respecto al anterior Servicio Pú- vantages does it offer with respect toditu? blico de Empleo Estatal (SPEE)? the previous National Public Employ- ment Service (SPEE)?Biak alderatzeko joera dugu. SPEEk, eta Tendemos a intentar compararlos. El SPEE,lehenago INEMek edota PPOk, marketin o antes el INEM o PPO, tuvieron un pro- We tend to try to compare them. The SPEE,arazoa izan zuten. Guztiok uste genuen blema de marketing. Todos teníamos la formerly known as INEM or PPO, had azerbitzu horietara lanpostu eske joaten percepción de que acudíamos a estos ser- marketing problem. We all had the percep-ginela. Baina enplegu zerbitzu publiko vicios para que nos dieran empleo. Pero un tion that we went to these services so theybatek ez du lanpostuak eskaintzeko servicio público de empleo no tiene capaci- would give us a job. But a public employ-gaitasunik, ez da egitura produktiboa. dad para dar empleo, no es una estructura ment service is not able to employ. It is not productiva. a productive structure.Bien arteko funtsezko aldea da Lanbidenez dugula enplegua eskaintzeko asmorik, La diferencia fundamental es que en Lanbi- The fundamental difference is that, at Lan-baizik eta Euskadiko enpresek sortzen de no pretendemos ofertar empleo, sino bide, we do not pretend to make job offers,dituzten lanpostuetatik bat bera ere gal que no se pierda ninguno de los que las but rather to ensure no job generated byez dadila lortu nahi dugula. Eta lanpostu empresas de Euskadi generan. Y que las Basque companies is lost. And that thesehorietarako ondoen prestatutako jendeak coberturas se hagan con la gente más pre- jobs are covered by those individuals whoeskura ditzala. parada para esos puestos. are best prepared for the position.Lanbidek 2011ko lehen seihilekoan ¿Qué balance realiza de los logros y dé- What is your assessment of theizan dituen lorpenen eta antzemandako ficit de Lanbide en el primer semestre de achievements and lacks of Lanbide ingabezien balantzea egingo al diguzu? 2011? the first half of 2011?Sei hilabetetan 190 milioi euro inguru En seis meses, hemos puesto en circulación In six months, we have put into circula-jarri ditugu zirkulazioan, zenbateko unos 190 millones de euros, una cifra signi- tion some 190 million euros, a significant esanguratsua inondik ere. Garrantzitsua ficativa. Ha sido importante también la ho- figure. It was also important to adapt per-izan da baita ere erakundeko langileen mologación de personal, porque sabemos lo sonnel, as we know how costly this is inhomologazioa, transferentzia prozesuetan costoso que resulta en procesos de trans- transfer processes. And now we are in-neketsua izaten baita. Eta une honetan ferencia. Y ahora estamos en un proceso volved in a very important process, the jobmunta handiko prozesuan murgilduta muy importante, que es el de la relación list. We have approximately 600 people asgaude, lanpostuen zerrendan, alegia. de puestos de trabajo. Aproximadamente, a starting point and, in 2012, we want toGutxi gorabehera 600 langilerekin hasi contamos con 600 personas como punto de reach the figure of 750. All this is coupled gara lanean, eta 2012an 750 izatera iritsi partida y, en 2012, queremos llegar a 750. with the processing of income guarantee innahi dugu. Horrekin guztiarekin lotuta Y todo ello va unido a la tramitación en el the Basque Parliament. If we wish to rec-dago diru sarrerak bermatzeko errentaren Parlamento Vasco de la renta de garantía ognise, pay and enable 55,000 people, it is tramitazioa Eusko Legebiltzarrean. 55.000 de ingresos. Si queremos reconocer, pagar clear that we need resources.lagun onartu, haiei ordaindu eta aktibo y activar a 55.000 personas, es evidentebilakatu nahi baditugu, baliabideak que necesitamos recursos. What about the lacks?beharko ditugu, argi dago. ¿Y respecto a los déficit? We need to move faster and achieve moreEta gabeziei buruz, zer? things both politically and institutionally. Tanto política como institucionalmente, A lack we have is the speed of change. ItPolitikoki eta instituzionalki begiratuta, como déficit se nos plantea ir más deprisa, takes time and a maturing process.gabezien artean azkarrago joan eta gauza conseguir más cosas. Un déficit que tene-gehiago lortu beharra adierazi digute. mos es la velocidad de cambio; se necesita Will the devolution of active labourAldaketa abiadura da gure gabezietako tiempo y maduración. market policies to the Basque Countrybat; denbora eta heldutasuna behar imply a greater investment in continu-ditugu. El traspaso de la competencia de las po- ous training and training for the unem- líticas activas del mercado de trabajo a ployed?Lan merkatuaren gaineko politika aktiboen Euskadi, ¿va a suponer una inversión ma-eskumenak Euskadira aldatzearekin yor en formación para el empleo? With the devolution, I would say we’rebatera, gehiago inbertituko al da spending a little more than what the Gov-enplegurako prestakuntzan? Con el traspaso de competencias, yo diría ernment and the SPEE were spending pre- que estamos gastando un poquito más de viously. And at a time of financial crisis, Eskumenak geureganatuta, lehen lo que gastaba Gobierno y SPEE anterior- having slightly higher resources is a goodGobernuak eta SPEEk gastatzen zutena mente. Y, en un tiempo de crisis, tener unos thing.baino apur bat gehiago gastatzen ari recursos ligeramente superiores es bueno.garela uste dut. Krisi garaian baliabide What role will play in relation to thegehixeago izatea ona da. ¿Qué papel tienen los centros de Forma- policies developed by Lanbide Voca- ción profesional que han venido impar- tional Training schools which in the 8
 9. 9. HETELkaria 2011Javier Ramos Lanbide euskal enplegu Entrevista a Javier Ramos, director general Interview with Javier Ramos, directorzerbitzuko zuzendari nagusiarekin del Servicio vasco de empleo Lanbide general of the Basque Employment Serviceelkarrizketa - LanbideAzken hamar urteotan heziketa zikloak tiendo tanto ciclos formativos como for- last ten years have being providingeta enplegurako prestakuntza eskaini mación para el empleo en los últimos diez both vocational training and continu-duten Lanbide Heziketako ikastetxeek zein años en las políticas que se desarrollen ous training and training for the unem-zeregin izango dute Lanbidetik bideratuko desde Lanbide? ployed?diren politiketan? Yo creo que son uno de los elementos más I think they’re one of the most valuable el-Nire ustez, euskal enplegu sarea valiosos de lo que podríamos llamar la red ements of what we could call the Basqueesan diezaiokegun horren osagai vasca de empleo. Por una parte, son uno employment network. On the one hand,baliotsuenetakoak dira. Alde batetik, de los principales sostenes, pilares, de la they are one of the main pillars of theenplegu politikei lotuta egon litezkeen definición y ejecución de las acciones de definition and implementation of training prestakuntza ekintzak zehaztu eta formación que pueden estar asociadas a las actions that may be associated with em-gauzatzeko euskarri eta oinarri dira. políticas de empleo. Y, por otra parte, están ployment policies. And, on the other, theyBestalde, abian jarri behar ditugun ayudando en la definición de qué acciones are helping to define what training actions prestakuntza ekintzak zehazteko lanean formativas debemos poner en marcha. we should be setting up.ere laguntzen ari dira. Se calcula que 2011 cerrará en Euska-Aurreikuspenen arabera Euskadin 10,6ko di con una tasa de paro del 10,6, que selangabezia tasarekin bukatuko da 2011. reducirá sensiblemente en 2012. ¿Qué le urtea, eta 2012an apur bat behera egingo parecen estas expectativas?du. Zer iruditzen zaizkizu iragarpenok? Es un poco arriesgado hacer valoracionesKrisiaren amaierari buruzko balorazioak de cuándo termina la crisis. No es una cri-egitea apur bat arriskutsua da. Ez da sis al uso. En la de los años noventa perdi-ohiko krisialdia. 90eko hamarkadakoan mos más empleo que en ésta, del orden del oraingoan baino lanpostu gehiago galdu 10% de nuestra población ocupada, mien-genituen, gure biztanleria okupatuaren tras que en esta crisis estamos en el orden%10 inguru, eta oraingoan, berriz, %6koa del 6% de nuestra población ocupada. Peroda galera, gutxi gorabehera. Baina es una crisis muy larga, en la que no acaba-krisialdia oso luzea izaten ari da eta ez mos de ver la senda de la salidadugu bukaerarako bidea argi ikusten. ¿Qué previsiones hay para el 2011? Casi 2011rako aurreikuspenak? Erakunde todos los institutos especializados y las pa-espezializatu ia guztiek eta enpresarien tronales hablan de una reducción del des-elkarteek diote langabezia 5.000 lagunetan empleo de 5.000 ó, como máximo, 10.000murriztuko dela, edo gehienez 10.000tan. personas. Es una crisis en la que las correc-Krisialdi honetan zuzenketak luzeak izango ciones van a ser largas. La capacidad dedira. Gure egitura produktibora oso poliki generar empleo de nuestra estructura pro-iritsiko da enplegua sortzeko gaitasuna. ductiva va a ser muy lenta. Estamos en unZahartzea gero eta nabarmenagoa da, progresivo envejecimiento, que puede queeta datozen urteetan lagungarri ere izan en los próximos años también ayude. Una liteke hori. Adin jakin bateko langileak lan salida de personal de cierta edad, unida amundutik ateratzearekin batera egoera una leve pero reconocible mejoría, hará queapur bat hobetzen bada langabezia tasek vayamos a una senda de reducción de lasbehera egingo dute, baina oso prozesumotela izango da. 9
 10. 10. HETELkaria 2011Javier Ramos Lanbide euskal enplegu Entrevista a Javier Ramos, director general Interview with Javier Ramos, directorzerbitzuko zuzendari nagusiarekin del Servicio vasco de empleo Lanbide general of the Basque Employment Serviceelkarrizketa - LanbideKrisi ekonomikoaren garaian, tasas de paro, pero será muy lenta.prestakuntzak zer nolako aukera errealak It is estimated that, in the Basqueeskaintzen ditu lanpostua bilatzeko En una época de crisis económica, ¿qué Country, 2011 will close with an unem-orduan? posibilidades reales ofrece la formación ployment rate of 10.6%, which will drop para encontrar un puesto de trabajo? significantly in 2012. What do you thinkPrestakuntza apustu segurua da. of these expectations?Okupatuta gaudenean lan jarduerak La formación es una apuesta segura. Nues-denbora asko kentzen digu. Baina, tra actividad laboral cuando estamos ocu- It’s a bit risky to make judgments on whenahal izanez gero, mozkinak ematen pados nos consume mucho tiempo. Pero, si the financial crisis will end. This is not a dituen inbertsioa da prestakuntza. se puede, la formación es una inversión que typical economic downturn. In the ninetiesTamalez, langabezian dagoenarentzat tiene reversión. Si se tiene la desgracia de we lost more jobs than now, around 10%entrenatzeko formularik onenetako bat estar desempleado, es una de las mejores of our employed population, while in thisda. Prestakuntza, iraganean bezala gaur fórmulas de entrenamiento. La formación, crisis we have an unemployment rate ofegun ere, apusturik seguruena da, bai como lo fue en el pasado, es la apuesta about 6% of the working population. Butkrisialdian eta baita ekonomia onera más segura tanto en tiempos de crisis como it’s a long crisis where it is difficult to see bidean denean ere. de mejora económica. the light at the end of the tunnel.Krisia gehien pairatzen ari diren La población joven es uno de los sec- What forecasts are there for 2011? Al-sektoreetako bat gazteena da. Zer tores más afectados por la crisis. ¿Qué most all specialist institutes and employ-gomendatzen diozu nahikoa prestatuta recomienda a un joven con la suficiente ers’ associations talk about a reductionegonik lanpostua lortu ezinda dabilen formación que no puede encontrar em- in unemployment of between 5,000 and a gazteari? pleo? maximum of 10,000 people. It is a crisis in which the corrections will take long. TheUne hauetan, jendea ezohiko lanpostuetan En estos momentos, la gente se coloca has- capacity to create jobs of our productionere ari da laneratzen, baina ehunekoa ez da ta en las ocupaciones que entendemos que structure will be very slow. We are pro-esanguratsua. están más en desuso, aunque el porcentaje gressively aging as workers, and this may no es significativo. help in the coming years. The exiting ofOrokorrean, uneotan bultzaka ari den personnel of a certain age, coupled with asektorea industria da. Oso egoera txarrean Hablando en términos generales, en estos slight but recognisable improvement, willegon da, baina esportazioaren aukera momentos el sector que está tirando es el take us on the path unemployment rate re-lantzen joan da, kanpora ateratzearena. duction, although it will be very slow.Horrela, kanpo eskaria barnekoa baino La formación, como lo fue en el pasado, es la apuesta más segura tanto en tiempos de crisis como de mejora económica. 10
 11. 11. HETELkaria 2011Javier Ramos Lanbide euskal enplegu Entrevista a Javier Ramos, director general Interview with Javier Ramos, directorzerbitzuko zuzendari nagusiarekin del Servicio vasco de empleo Lanbide general of the Basque Employment Serviceelkarrizketa - Lanbidesendoagoa da eta hori da bultzaka ari industrial. Lo ha pasado francamente mal, At a time of economic crisis, what re-dena. Esportazioa jorratzen duten industri pero es un sector que ha ido explorando alistic chances does training offer insektoreak dira ondoen ari direnak. la ventana de la exportación, la salida ha- finding a job? cia el exterior. Esta situación hace que laHalaber, batzuetan ikuspegi orokorra izaten demanda externa, que es más fuerte que Training is a safe bet. Our work activitydugu eta dena zaku berean sartzen dugu. la interna, esté tirando. Aquellos sectores when we are employed is very time con-Industri sektore batzuk, hala nola, Babcock industriales con esa vocación exportadora suming. But training, when possible, is anWilcox edota La Naval, oso egoera txarrean son los que mejor están funcionando. investment that can be recouped. If youdaude. Baina esportaziorako ohitura handia have the misfortune of being unemployed,dutenak edo I+G ahalmen handiagoa Con esto, a veces se generaliza y se mete it is one of the best ways of preparing one-dutenak gorabidean dira eta kontratazio en un saco todo. En ciertos sectores in- self for a job. As always, training is thegehiago eskatzen ari dira, kanpo eskaria dustriales como Babcock Wilcox y La Na- safest bet both in times of crisis and inbultzaka ari baita; automobilgintzaren edota val lo están pasando mal. Pero otros, muy times of economic improvement.ekipamendu ondasunen kasua da hori, acostumbrados a la exportación o con unateknologiaren aldeak pisu handia duen capacidad de I+D mayor, como la automo- Young people are one of the groupssektoreak, alegia. ción o los bienes de equipo con un elevado most affected by the crisis. What componente tecnológico, están viviendo un should a young person with sufficientEta zer gertatuko da etengabeko repunte y están demandando más contra- training who cannot find work do?prestakuntzarekin? Langileen tación, porque esa demanda externa estáprestakuntzarako Hobetuz Fundazioak tirando. At present, people are taking on evenjarraituko al du ala Lanbiden sartuko da those occupations that we understand toepe laburrera? ¿Y qué ocurre con la formación continua? be most obsolete, although the percentage ¿Se mantendrá la Fundación Hobetuz, is not significant. Administrazioari eta patronatuko Fundación vasca para la Formación con-kide diren gizarte eragileei galdetu tinua o se integrará en un plazo breve en Generally speaking, at present the sectorbeharko genieke. Nire iritziz, Hobetuzek Lanbide? that is pulling the cart is the industrial sec-aurrera jarraitzeko edo Lanbiden tor. It has gone through really bad times,sartzeko erabakia har liteke. Uneotan, Tendríamos que preguntárselo a la Adminis- but it is a sector that has been exploringpatronatuko kide diren eragileen tración y a los agentes sociales que forman the export window, seeking foreign mar-hausnarketa litzateke hori. Dena den, parte del patronato. A mi juicio, se puede kets. This makes the external demand,Hobetuzek egiten duena, etengabeko dar un acuerdo para que Hobetuz siga o se which is stronger than the internal de-prestakuntza, apustu segurua da. integre en Lanbide. Yo creo que, en estos mand, the main driver. The industries withEnpresa batean lanean ari den jendeari momentos, la posible reflexión está entre an export orientation are the ones that arekoalifikazio hobea izateko aukera los agentes que forman parte del patrona- working best.ematen badiogu, lehiakorragoa izateko to. En todo caso, lo que hace Hobetuz, laaukera, hobekuntza hori enpresaren formación continua, es una apuesta segura. This sometimes becomes widespread andonerako izango da, haren biziraupena Si a la gente que trabaja en una empresa le everything gets put into the same basket.bermatuko du. Etengabeko prestakuntza damos la posibilidad de acceso a una mejo- In certain industries, such as Babcock &beste edozein prestakuntza mota bezain ra de cualificación, de ser más competitiva, Wilcox and the Naval construction sector,beharrezkoa da, eta zenbat eta baliabide está trasladando esa mejora a la empresa, they are going through really bad times.gehiago bideratu bertara hobe izango da. garantizando que ésta perviva. La forma- But others, who are used to exporting or ción continua es tan necesaria como cual- have a greater R&D capability, such as theLanbide Heziketako Sistema Integratua quiera de las formaciones y, cuantos más automotive sector or the high-tech capitallortzeko apustu sendoa aipatu dute Eusko recursos pongamos en ella, mejor. goods sector, are experiencing an upturnJaurlaritzatik. Zertan datza LHko Sistema and are hiring, because the external de-integratu hori eta nola eraman liteke Se habla desde el Gobierno Vasco de la mand is driving the sector.aurrera? apuesta firme por la consecución de un Sistema integrado de Formación profe- What about further training? WillFuntsezko bi osagai ditu. Batetik sional. ¿Puede explicar en qué consiste Hobetuz, the Basque Foundation forikastetxeak daude, prestakuntza integratu ese Sistema integrado de FP y cómo se Continuing Education, continue to op-hori gauzatuko dutenak, formakuntzako puede llegar a desarrollarlo? erate or will it be integrated in Lan-edozein modalitate eskaintzeko prestatuta bide?daudenak. Tiene dos componentes fundamentales. Por una parte, están los centros donde se pue- We should ask the Public AdministrationEta gero, sistema integratu hori de materializar esa formación integrada, and the social partners (trade unions andardatz izango duten tresnen alde los preparados para poder impartir cual- associations of enterprises) that make upapustu egitea da garrantzitsuena: lan quier modalidad de formación. the board of trustees. In my view, we canjardunean oinarritutako profesionaltasun reach and agreement for Hobetuz to con-ziurtagiriak. Hasierako, laneratzeko eta Y luego lo importante es ir apostando por tinue in existence or for it to be integratedetengabeko prestakuntzek partekatutako los instrumentos en torno a ese sistema in- in Lanbide. I think that, at the moment, itsistema hori erabiltzea eredu integratu tegrado: el reconocimiento de los certifica- should be the trustees that reflect uponhorretan sakontzeko modua da. dos de profesionalidad a partir de la prácti- this. In any case, what Hobetuz does, con- 11
 12. 12. HETELkaria 2011Javier Ramos Lanbide euskal enplegu Entrevista a Javier Ramos, director general Interview with Javier Ramos, directorzerbitzuko zuzendari nagusiarekin del Servicio vasco de empleo Lanbide general of the Basque Employment Serviceelkarrizketa - LanbideLangileak hartzeko orduan, enpresek ca laboral. Utilizar ese sistema compartido tinuous training, is a safe bet. If peopleoraindik ere lehenago jotzen al dute por la formación inicial, la ocupacional y la working in a company have the possibilitykontratazio agentzia pribatuetara zerbitzu continua es una forma de profundizar en of accessing improved skills and becomingpublikoetara baino? Zer egingo duzue joera ese modelo integrado. more competitive, this improvement ben-horri buelta emateko? efits the company, thereby ensuring its sur- ¿Las empresas siguen confiando más en vival. Continuous training is as necessaryUneotan drama litzateke Euskadin enpresek las agencias de contratación privadas as any other type of training, and the morelanpostuak sortu eta horiek hutsik gelditzea. que en los servicios públicos a la hora resources we put into it, the better.Baina hori ez da gertatzen. Ez gara de ampliar sus plantillas? ¿Qué actuacio-liga berean jokatzen ari: Aldi Baterako nes están previstas para tratar de invertir The Basque Government is making aLaneko Enpresek (ABLE) zerbitzu jakin bat esta tendencia? firm commitment to achieve a Inte-eskaintzen dute, kolokazio enpresak eremu grated Vocational Training System. Canzehatzetara bideratuta daude, eta zerbitzu En estos momentos, el drama sería que en you explain what that Integrated VETpublikoak, berriz, hurbiltzen diren pertsona Euskadi las empresas generaran puestos de System is all about and how it can beguztiak hartu behar ditu kontuan. Gauza trabajo y que quedaran vacantes. Pero eso developed?ez da batzuk besteek baino gehiago edo no ocurre. Competimos en distintas ligas:gutxiago egiten dugula, baizik eta produktu las ETTs ofrecen un servicio, las empresas It has two main components. On the oneezberdinak eskaintzen ditugula. de colocación van hacia unos entornos muy hand, there are schools where you can get concretos y el servicio público debe atender a that integrated training which are preparedLanbideren ordezkari zaren aldetik, todas las personas que se acercan a ellos. No to provide any kind of training, initial train-zer espero duzu Lanbide Heziketako es que unos hagamos más o menos que otros, ing, continuous training and training forikastetxeak biltzen dituen HETEL- Heziketa sino que ofrecemos productos diferentes. the unemployed.Teknikoko Elkartearen aldetik? ¿Qué esperaría como representante de And then, the important thing is to makeBi aldeok ditugu batak bestearenganako Lanbide de una asociación de centros a commitment to use the tools provided byaurreikuspenak. HETEL elkarteak ibilbide de formación profesional como HETEL- this Integrated system, such as the recog-luzea du hasierako prestakuntzan Heziketa Teknikoko Elkartea? nition of vocational certifications based on oinarritutako irakaskuntza eskaintzan, eta work experience. Using this system, whichherri honetako prestakuntzaren oinarrietako Yo creo que esperamos conjuntamente co- is shared by initial training, continuousbat da. Era berean, bere eskaintza sas. La asociación HETEL, además de una training and training for the unemployed, iszabaltzeko aukera emango dioten enplegu oferta docente basada en la formación a way of developing the integrated model.politika guztietan parte hartu nahi du. inicial en la que tiene una larguísima tra-Prestakuntzan aditua da. dición y un reconocimiento como uno de los Do companies continue to rely more pilares formativos del país, está interesada on private recruitment agencies thanOrduan… Zertan egin dezakegu lan en participar en todas aquellas políticas de on public services when it comes tobatera eta zertan dugu elkarren beharra? empleo que le permitan ampliar su oferta. expanding their personnel? What ac-Politika aktiboetan sakondu behar dugu, Son expertos en la formación. tions are planned to try to reverse thisprestakuntza gauzatzeko biderik onenetakoa trend?baitira. Gainera, Lanbidek ahalmen hori Entonces… ¿En qué podemos colaborar y onartzen badu, seguruenik ikastetxeetan en qué nos necesitamos? En profundizar At present, the drama would be that busi-eskain litezkeen programetan parte hartzeko en cualquiera de las políticas activas, por- nesses in the Basque Country generatedaukera eman diezaiokegu HETELeko que son uno de los mejores ejecutores de jobs that were left vacant. But that doesikastetxeei, eta modu horretan, jendeari formación. Y, segunda, porque si Lanbide not happen. We compete in differentbegira, eskaintza erakargarriagoa bilakatu. reconoce esa capacidad, probablemente leagues: the Temporary Employment Agen- les podamos hacer partícipes de los dis- cies (TEAs) provide a service, placementZure ustez, Euskadin enpresekin eta, tintos programas que se puedan ofrecer en companies go for some very specific envi-zehazki, enpresa txiki eta ertainekin eta sus distintos centros y, con ello, hacer más ronments and the public service must meetmikroenpresekin elkarreragina izateko eta atractiva la oferta a la gente. all the people who come close to them. Ithaien koalifikazio eta birkoalifikazio beharrei is not that some of us do more or less thanerantzuteko eragile egokienak zeintzuk dira? En su opinión, ¿cuáles son los agentes others, but rather that we offer different mejor posicionados en Euskadi para inte- products or services.Enpresa txiki batek enplegu zerbitzuak behar ractuar con las empresas, y más concre-dituenean aukera du kolokazio agenteengana tamente con las pymes y micropymes, y As the head of Lanbide, what wouldjotzeko, ABLEetara, eta eremu publikoagoan responder a sus demandas de cualifica- you expect from an association of Vo-Lanbidera eta Lanbide heziketa ikastetxeetara. ción y recualificación? cational Training schools such as HE-Gainera, paradoxa bat ematen da: enpresa TEL - Heziketa Teknikoko Elkartea?batek ikastetxe batera jotzen duenean laguntza Cuando una mini empresa necesita de servi-bila, normalean lan beharren bat duelako izaten cios de empleo, tiene la oportunidad de diri- I think we have reciprocal expectations.da. Eta seguruenik esango dute: ‘Aizu, harako girse a agentes de colocación, ETTs y, en un The HETEL association, in addition to offer-hura erabiltzeko pertsona bat behar dut, eta ámbito más público, nos tiene a Lanbide y a los ing a wide range of initial training coursesjatorra izan dadila’, eta lur jota uzten zaituzte, centros de formación. Además, se da una para- which has a long tradition and a reputation doja: cuando una empresa se dirige a un centro as one of the country’s educational pillars, 12
 13. 13. HETELkaria 2011Javier Ramos Lanbide euskal enplegu Entrevista a Javier Ramos, director general Interview with Javier Ramos, directorzerbitzuko zuzendari nagusiarekin del Servicio vasco de empleo Lanbide general of the Basque Employment Serviceelkarrizketa - Lanbidejatorra izatearena baloratzeko zaila den de formación para pedir su ayuda, normalmen- is also interested in participating in anyelementu subjektiboa baita. te es para captar alguna necesidad de trabajo. employment policy that will allow it to ex- Y, probablemente, digan: ‘Oye, necesito una tend its offer. They are experts in training.Eta nork joka dezake modu objektiboan? persona para manejar aquello y que sea buena Then... How can we work together and inNormalean Lanbide heziketako ikastetxeek, gente’. Y ya te han hundido, porque buena gen- what do we need each other? By progress-neska edo mutil hori bertan izan dutelako eta te es un elemento subjetivo difícil de valorar. ing in active policies, because they are thebadakitelako zer nolako produktua eskaintzen best implementers of training. And second,ari diren, alde pertsonala barne. Eta normalean ¿Y quién lo puede colocar en clave objetiva? because if Lanbide recognises that capac-ikastetxeek ere izaten dute irabaztekorik edo Normalmente, los centros de formación profe- ity, we are likely to involve the various pro-galtzekorik, haien erreferentzia baitago jokoan. sional, porque han tenido a ese chico o a esa grammes that may be offered in all HETELEnpresa txiki horrek zuganako konfiantza chica en sus instalaciones y saben qué produc- Vocational training schools and therebyadierazten badu eta emaitza ona izaten bada, to, con buena carga personal y profesional es- make their offer more attractive to people.jende ona eskatuko dizu berriro ere. Zure tán ofreciendo. Y normalmente se juegan algo,aukerak huts egin badio seguruenik beste se juegan su referencia. Si esa mini empresa In your opinion, which players are bestbatengana joko du. Eta eragile egokienari confía en ti y le ha funcionado, te volverá a positioned in the Basque Country to in-dagokionez, bai enplegu zerbitzu publikoa pedir buena gente. Si le ha fallado, posible- teract with companies and, more spe-eta baita ere enpresekin harreman hori duten mente buscará a otro. Luego, en el término de cifically, SMEs and micro-SMEs, and toikastetxeak dira egokiak. quiénes están mejor posicionados, yo creo que respond to their demands for qualifica- tanto los servicios públicos de empleo como tion and re-qualification? los centros que tienen esa relación con las em- presas, los centros formativos. When a tiny company needs employment services, it has the opportunity to turn to placement agencies (TEAs) and, in a more public setting, it has Lanbide and the voca- tional training schools. In addition, there is a paradox: when a company turns to a vo- cational training school for help, it is usu- ally to capture some work need. And they will probably say, “Listen, I need someone to manage that and they have to be good.” And there is your problem, because ‘good’ is a subjective factor that is difficult to as- sess. And who can put this in objective terms? Normally, it would be the vocational schools, because they have had this stu- dent in their facilities and they know what product they are offering and what their personal and professional traits are. And usually they are risking something; they are risking their reputation. If this small company relies on you and it works, its will come back asking for good people. If it fails, it will turn to another source. Then, in terms of who is best positioned, I think that both the public employment services and the vocational training schools that have this relationship with companies are.Estela Suero Estela Suero Estela SueroKazetaria Periodista Journalistestelasuero@hotmail.com estelasuero@hotmail.com estelasuero@hotmail.com 13
 14. 14. HETELkaria 2011Lanbide Heziketa, guztion zeregina, herri ikurraLa Formación Profesional, tarea de todos, marca de paísVocational Training, everyone’sconcern and our country brandEuskadin Lanbide heziketa sistema ona da. Euskadi dispone de un buen sistema de The Basque Country has a good vocationalBaieztapen horren oinarrian ez dago iritzi Formación profesional. Esta afirmación no training system. This statement is notsubjektibo hutsa, hori horrela dela era- se basa en una mera apreciación subjetiva based on a mere subjective appraisal, butkusten duten benetako adierazleak baizik. sino en una serie de hechos ciertos. Si to- on a series of facts. If we take as refer-Europako helburuak eta adierazleak erre- mamos como referencia los objetivos e indi- ence European targets and indicators,ferentziatzat hartuta, batez ere Lanbide he- cadores europeos, especialmente aquellos especially those that are more directly re-ziketarekin lotura zuzenena dutenak, baiez- que tienen una relación más directa con lated to vocational training, we can com-tapena berresten duten datu objektiboak la formación profesional, podemos contras- pare the objective data of this statement.ditugu. Horrela, Estatuko tasarik onenak tar con datos objetivos esta afirmación. Así Thus our rates of dropouts, higher scienceditugu eta Europako batez bestekoen gai- nuestras tasas en materia de abandono es- and technology VET graduates, mobilitynetik gaude hainbat adierazleri begiratuz colar temprano, graduados en FP Superior, abroad and people aged between 25 and gero, hala nola, eskola uzte goiztiarrari, goi personas con estudios superiores en cien- 64 participating in training activities, are atmailako LHko graduatuei, zientzietan eta cias y tecnología, movilidad en el exterior o the best in Spain and better than Europeanteknologian goi mailako ikasketak dituzten personas entre 25 y 64 años que participan averages.lagunei, atzerriko mugikortasunari, edota en actividades de formación, se sitúan a laprestakuntza jardueretan ari diren 25 eta cabeza del Estado y por encima de la media I want to highlight two of these indicators64 urte bitarteko biztanleei begira. europea. because they underscore the importance 14
 15. 15. HETELkaria 2011Lanbide Heziketa, guztion La Formación Profesional, tarea Vocational Training, everyone’szeregina, herri ikurra de todos, marca de país concern and our country brandAipatutakoen artean bi adierazle nabar- Quiero destacar dos de estos indicadores of vocational education in our country:mendu nahi ditut, LHk gure herrian duen porque sitúan la importancia de la FP en the percentage of the population aged be-garrantziaren erakusgarri baitira: batetik, nuestro país: el porcentaje de población tween 25 and 29 with advanced degrees in zientzietan eta teknologian goi mailako entre 25 y 29 años que posee una titulación science and technology, where the Basquetitulua duten 25 eta 29 urte bitarteko biz- superior en ciencias y tecnología, indicador Country has the highest figures in Europe, tanleen ehunekoa, Europako handiene- en el que Euskadi aparece a la cabeza de thanks to the High Degree VET graduates,takoa baita LHko goi mailako titulatuen Europa, por la contribución de los titulados and the percentage of people aged 25 to kopuruari esker; eta bestetik, prestakun- superiores de FP y el porcentaje de personas 64 years who participate in training activi-tza jardueretan ari diren 25 eta 64 urte bi- ente 25 y 64 años que participan en activi- ties, which shows the importance of ourtarteko lagunen ehunekoa, gure lanerako dades de formación que nos permite eviden- training for employment system, even ifprestakuntza sistemak (laneratzeko eta ciar, aunque no sea el único componente del this is not the only component of the indi-etengabeko prestakuntza) duen garran- indicador, la importancia de nuestro sistema cator in question.tzia erakusten baitu, adierazlearen osagai de formación para el empleo.bakarra ez den arren. But as I have repeatedly stated, the legiti- Pero como he reiterado en diversas ocasio- mate pride we feel when we evaluate ourBaina sarritan errepikatu dudanez, gure nes el legítimo orgullo que sentimos al eva- Vocational Training system should not leadLanbide Heziketa sistema ebaluatzean luar nuestro sistema de Formación Profesio- to complacency but rather encourage us tosentitzen dugun bidezko harrotasunak nal no debe llevarnos a la autocomplacencia continue, because we aspire to excellenceez du autoatseginkeriaren atari izan sino estimularnos para continuar, porque and excellence means comparing ourselvesbehar, aurrera jarraitzeko akuilu baizik. aspiramos a la excelencia y la excelencia es with the best and with ourselves as well, inIzan ere, bikaintasuna dugu helburu, eta compararnos con los mejores y con nosotros order to improve.horretarako onenekin alderatu behar mismos para mejorar.dugu geure burua, hobera egite aldera. Consistent with the previous statement, Consecuentemente con la anterior afirmación we must clearly consider what we wishOndorioz, argi eta garbi planteatu behar debemos plantearnos con claridad qué quere- to do in terms of vocational training anddugu zer egin nahi dugun Lanbide heziketa- mos hacer en materia de formación profesional how, and through what means, we planren arloan, eta horrela, finkatutako helburuok y cómo, a través de qué medios, pensamos to achieve the goals we have set for our-lortzeko modua eta baliabideak zehaztu. alcanzar los objetivos que nos hemos marcado. selves. 15
 16. 16. HETELkaria 2011Lanbide Heziketa, guztion La Formación Profesional, tarea Vocational Training, everyone’szeregina, herri ikurra de todos, marca de país concern and our country brandLehenengo galderaren erantzuna argia da; La primera pregunta tiene una respuesta The first question has a clear answer. We Euskal Autonomia Erkidegoak eta Europa- clara; queremos responder a los problemas wish to respond to the problems facing theko eskualde garatuek dituzten arazo komu- que tiene planteados el País Vasco que son Basque Country that are common to those innei erantzun nahi diegu: langabeziari –batez comunes a los que tienen las regiones desa- developed regions of Europe: unemployment,ere gure gazteengan du eragina–, gure biz- rrolladas de Europa: desempleo, que afecta which particularly affects our youth, an agingtanleriaren zahartzeari eta gure ekonomia- especialmente a nuestros jóvenes, envejeci- population and the competitiveness of ourren lehiakortasunari. Arazo horiei guztiei miento de nuestra población y competitividad economy. The solution to these problems lieskonponbidea emateko ezinbestekoa da gure de nuestra economía. La solución a todos es- in increasing the qualification of our popula-biztanleriaren prestakuntza maila hobetzea. tos problemas pasa por el aumento del nivel tion. This is the role of vocational training. ItHorixe da Lanbide Heziketari dagokion ze- de cualificación de nuestra población. Este is an important role highlighted by Sustain-regina. Ekonomia Iraunkorraren Legeak ze- es el papel que corresponde a la Formación able Economy Act, which devotes a wholeregin hori nabarmentzen du, VII. atal osoa Profesional. Un papel puesto de relevancia chapter to Vocational Training (Chapter VII),LHri buruzkoa baita. Horrela, Europako ET por la Ley de Economía Sostenible que dedica thus recognising its contribution to building2020 ekimenak (Education and Training 2020 todo su capitulo VII a la FP, reconociendo de the new model of smart economic growth,Europako estrategia) sustatu nahi duen esta forma su contribución en la construcción which is sustainable and inclusive and is pro-ekonomi hazkundearen eredu berria –argia, del nuevo modelo de crecimiento económico moted by the European Education and Train-iraunkorra eta integratzailea– eraikitzeko inteligente, sostenible e integrador que pro- ing 2020 strategy (ET 2020).Lanbide Heziketaren ekarpenak duen ga- mueve la estrategia europea Education andrrantzia onartzen du aipatutako Legeak. Training 2020 (ET 2020) To do this we want to promote and modern- ise our Vocational Training and do it through two basic tools that are deeply intercon- nected with each other. The first is the Life- long Learning Act which seeks to establish and regulate an integrated Vocational Train- Gure Lanbide Heziketa ing system, while promoting mechanisms to sustatu eta modernizatu allow people to function in the knowledge society. The other tool is the Third Basque nahi dugu, eta horretarako Vocational Training Plan. This plan has the elkarri estuki lotuta backing of the Government and business dauden oinarrizko bi organisations and trade unions. It includes 19 measures that aim to turn vocational tresna erabiltzen ditugu: training into an effective tool against the batetik “Bizialdi osoko economic crisis —a window of hope for our youth and society. ikaskuntzari buruzko Legea” eta bestetik, That means that we first need to carry out a training needs analysis. This diagnosis Lanbide Heziketaren III. must take into account developments in the Euskal Plana. economic model and encourage those skills towards which the economy is oriented. For this we need to refine the instruments cur- rently employed for observing the labour market and maintain effective mechanisms for updating professional qualifications.Ildo horretan, gure LH sustatu eta moder- Para ello queremos impulsar y modernizar nues-nizatu nahi dugu, eta horretarako elkarri tra FP y lo hacemos a través de dos instrumentos Secondly, it means building a powerfulestuki lotuta dauden oinarrizko bi tresna básicos que están profundamente interconecta- comprehensive vocational training systemerabiltzen ditugu: batetik “Bizialdi osoko dos entre si; por un lado, la “Ley de aprendizaje capable of meeting the demands of workersikaskuntzari buruzko Legea”, LHren sis- a lo largo de la vida” , con la que pretendemos and businesses. This comprehensive sys-tema integratua finkatzeaz eta arautzeaz establecer y regular un sistema integrado de tem should be based on a network of publicgain, pertsonak ezagutzaren gizartean Formación Profesional, a la par que impulsar and private vocational training schools andondo konpontzeko mekanismoak bultza- mecanismos para que las personas puedan be able to provide training based on priortzea xede duena; eta bestetik, Lanbide desenvolverse en la sociedad del conocimiento, analysis and on a consensus between theHeziketaren III. Euskal Plana. Azken egi- y, por otro, el III Plan Vasco de Formación Profe- Government and social stakeholders.tasmo horrek Eusko Jaurlaritzaren babe- sional. Un plan que cuenta con el respaldo delsa du, eta baita enpresarien elkarteena Gobierno y las organizaciones empresariales y Thirdly, we should enhance the involvementeta sindikatuena ere. Lanbide Heziketa sindicales, y que, por medio de sus 19 medidas, of vocational trainings schools in the localEuskal Planak 19 neurri jasotzen ditu, Lan- pretende hacer de la Formación profesional una productive fabric, building what we call thebide heziketa krisiaren aurkako tresna herramienta eficaz contra la crisis económica, vocational training triangle, which consistseraginkorra izan dadin, gure gazteentzako una ventana abierta a la esperanza para nues- of Vocational training schools, businesseseta gizartearentzako itxaropen leiho. tros jóvenes y nuestra sociedad. and public administrations. 16

×