SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 15
Aproximació a las ...

Competències bàsiques
de l’àmbit digital
a l’Educació Primària
Segons el document oficial del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Veure document original complet

SÍNTESI: Pere Marquès (2013) http://peremarques.net
Agrairé comentaris i suggeriments de millora
PROPERAMENT 2ª PART: Models didàctics per a integrar la competència digital a l’aula
4 dimensions i 10 competències
INSTRUMENTS I APLICACIONS

1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats
d’acord amb les tasques a realitzar.
2. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de
dades numèriques i presentacions multimèdia.
3. Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge fixa, so i
imatge en moviment.
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZAR ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE

4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i
entorns digitals.
5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la
informació amb el suport d’aplicacions digitals.
6. Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i aprenentatge
COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ

7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals.
8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu
HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL

9. Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia.
10. Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC, considerant
aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital.
Observacions
SOBRE LES COMPETÈNCIES. Les competències digitals són instrumentals i d’àmbit

transversal, per tant estan vinculades a totes les matèries del currículum.
Són metodològiques, fan referència a desenvolupar mètodes de treball eficaços i
adequats de l’ús de les TIC per a la resolució de problemes i situacions
relacionats amb qualsevol de les àrees curriculars.
SOBRE LA GRADACIÓ DE LES COMPETÈNCIES (veure annex-3 del document original ). Es

consideren 3 nivells de consecució considerant bàsicament: l’adequació i la
complexitat de les eines i les funcionalitats utilitzades, l’autonomia de l’estudiant en el
seu ús, la complexitat de les tasques realitzades amb elles...
SOBRE ELS CONTINGUTS CLAU. Són els continguts que es consideren fonamentals

per adquirir la competència. Són susceptibles d’evolució constant pels canvis de què
són objecte els dispositius i les aplicacions en les quals se sustenten.
SOBRE L’AVALUACIÓ. L’avaluació forma part del procés d’ensenyament i aprenentatge

tant en el seu transcurs com en la comprovació dels aprenentatges assolits.
Les activitats d’avaluació de la competència han de ser prou riques perquè l’alumne
pugui mostrar tot el que sap, han d’estar contextualitzades per fer significatius els
aprenentatges, han de poder ser resoltes de diverses maneres i han de fer possible
que l’alumne prengui decisions i estableixi connexions.
Instruments i aplicacions
COMPETÈNCIA 1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les

seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar.

CONTINGUTS CLAU

• Funcionalitats bàsiques dels dispositius: ordinador, impressora, tauleta, pissarra
digital, càmera de fotos, videocàmera, etc.
• Dispositius d’emmagatzematge: llapis i targetes de memòria, disc virtual
personal...
• Conceptes bàsics de sistema operatiu: carpeta, fitxer, programa, xarxa, recursos
compartits, impressió...
• Llenguatge audiovisual.

• Realitat virtual i augmentada.
• Programació i robòtica educativa.
• Seguretat informàtica.
• Aspectes legals de dispositius, programes i aplicacions.
• Manteniment legal i segur dels equips.
Instruments i aplicacions
COMPETÈNCIA 2. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de

textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia.

CONTINGUTS CLAU

• Processador de textos: creació, format i gestió de documents; hipertext; ús
del corrector ortogràfic; diccionaris.
• Presentacions multimèdia: creació, format i publicació de presentacions de
diferents tipus, llenguatge audiovisual.
• Processament de dades numèriques: elaboració de taules, fórmules, gràfics.
• Dossier personal d’aprenentatge (portafolis digital).
• Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat.
• Conceptes bàsics del sistema operatiu.

• Identitat digital.
Instruments i aplicacions
COMPETÈNCIA 3. Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i

edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment.

CONTINGUTS CLAU

• Llenguatge audiovisual: plans, enquadrament, pistes, capes.
• Imatge fixa i dibuix: captura i fonts d’imatges; eines de creació; funcions bàsiques
d’edició (retocs de color, de contrast); canvi de format, de mida.
• So digital: enregistrament i fonts de so; eines d’edició (afegir pistes, variar el volum);
eines de control (selecció de pistes); importació i exportació.
• Vídeo digital: enregistrament i fonts de vídeo; eines d’edició (àudio, títols); creació de
vídeos a partir d’imatges fixes; publicació de vídeo.
• Dossier personal d’aprenentatge (portafolis digital).
• Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat.

• Conceptes bàsics del sistema operatiu.
• Identitat digital.
Tractament de la informació i organització
dels entorns de treball i d’aprenentatge
COMPETÈNCIA 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot

considerant diverses fonts i entorns digitals.
CONTINGUTS CLAU

• Navegadors: principals funcionalitats (marcadors, historial, impressió, etc.).
• Planificació de la cerca: paraules clau, cerques bàsiques i processos de millora de
cerca, etc.
• Motors de cerca: estratègies de cerca, operadors lògics, etc.
• Fonts d’informació digital: diccionaris, enciclopèdies, portals d’interès
educatiu, premsa i revistes, llibres digitals, cercadors multimèdia, espais web 2.0, etc.
• Criteris de selecció i valoració de la informació: adequació a les
necessitats, reconeixement de l’autoria, credibilitat, contrast i actualització de les fonts.
• Captura i organització de la informació: registre de les referències, marcadors
socials, curador de continguts, etiquetatge i altres aplicacions web 2.0.
• Entorn personal d’aprenentatge (EPA).

• Entorns virtuals segurs.
• Llicències d’ús de la informació: tipus de llicència d’ús; respecte a les autories.
Tractament de la informació i organització
dels entorns de treball i d’aprenentatge
COMPETÈNCIA 5. Construir nou coneixement personal mitjançant

estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions
digitals.
CONTINGUTS CLAU
• Tractament de la informació:
organització, recopilació, síntesi, esquematització, classificació, relació, anàlisi, inter
pretació, avaluació, etc.
• Llicències d’ús de la informació.
• Construcció de coneixement: taules, esquemes, llistes, mapes
conceptuals, organigrames, textos hipermèdia, línies de temps, presentacions i
llenguatge audiovisuals, realitat augmentada, etc.
• Fonts d’informació digital: valoració i selecció.

• Dossier personal d’aprenentatge (portafolis digital).
• Entorn personal d’aprenentatge (EPA).
• Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat.
• Identitat digital.
Tractament de la informació i organització
dels entorns de treball i d’aprenentatge
COMPETÈNCIA 6. Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals

de treball i aprenentatge

CONTINGUTS CLAU

• Dossier personal d’aprenentatge (portafolis digital): gestió (classificació i
organització de la informació personal).
• Construcció de coneixement.
• Entorn personal d’aprenentatge (EPA): webs, blogs, wikis, etc.; elements per
integrar (aplicacions, fonts d’informació, estratègies de gestió del temps).
• Navegadors: funcionalitats principals.
• Identitat digital.
Comunicació interpersonal i
col.laboració
COMPETÈNCIA 7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i

publicacions digitals.
CONTINGUTS CLAU

• Eines i aplicacions digitals de comunicació (blog, correu electrònic, fòrum,
xat...).
• Eines i aplicacions digitals per a la gestió de tasques col·laboratives.
• Tractament de la informació.
• Comunicació síncrona i asíncrona.
• Comunicació pública i privada.
• Construcció de coneixement personal amb aplicacions i eines digitals.
• Normes de cortesia en xarxa (etiqueta).
• Identitat digital.
Comunicació interpersonal i
col.laboració
COMPETÈNCIA 8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals

de treball col·laboratiu

CONTINGUTS CLAU
• Eines i aplicacions digitals per a la gestió de tasques col·laboratives:
• Murals digitals, mapes conceptuals...
• Calendaris, agendes...
• Curadors de continguts, espais virtuals d’emmagatzematge d’arxius...
• Documents en línia col·laboratius, geolocalització, línies de temps, pòsters
digitals…
• Xarxes socials educatives, blogs, wikis, converses col·laboratives...
• Plataformes de formació.
• Programació i robòtica educativa.
• Construcció de coneixement personal amb aplicacions i eines digitals.
• Normes de cortesia a la xarxa (etiqueta).
Hàbits, civisme i identitat digital
COMPETÈNCIA 9. Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia.

CONTINGUTS CLAU
• Salut física: higiene i seguretat ambiental
(ergonomia, visualització, audició, temps continuat davant de les pantalles).

• Salut psíquica: conductes addictives, identitat digital, assetjament digital.
Hàbits, civisme i identitat digital
COMPETÈNCIA 10. Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús

de les TIC, considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i
d’identitat digital.
CONTINGUTS CLAU

• Entorns virtuals segurs.
• Fonts d’informació (cal fer atenció a l’origen dels missatges...), credibilitat.
• El marc legal, els drets d’autor i les llicències d’ús de la informació.
• Aspectes legals de dispositius i aplicacions.
• Manteniment legal i segur d’equips i documentació: còpies de
seguretat, antivirus, claus d’accés, intercanvis de fitxers.
• Eines i aplicacions digitals de comunicació (blog, wiki, xat, fòrum, correu
electrònic...).
• Eines i aplicacions digitals per a la gestió de tasques col·laboratives.
• Criteris de sostenibilitat.
• Identitat digital.
Autoria
El document “Competències bàsiques de l’àmbit digital a l’educació primària” ha
estat elaborat per un grup de treball coordinat pel Dr. Jaume Sarramona i el Dr.
Pere Marquès, en el que hi han participat professionals de l’àmbit universitari i de
professorat dels centres públics i privats de Catalunya:
Anna Blasco , Artur Coll, Saül Dalmau, Josep Mª Esteve (Institut Escola Jacint
Verdaguer, Sant Sadurní d’Anoia), Josep Farré, Anna Herrero (Consell Superior
d'Avaluació del Sistema Educatiu), Conxi López, Maite Miró, Anna
Pujol, Montserrat Quiñones, Antoni Romero (Fundació Tr@ms), Montserrat
Sala... i altres professors i especialistes que han contribuït amb significatives
aportacions puntuals.

Competències bàsiques de l’àmbit digital a l’Educació Primària
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Veure document original complet
TÉCNICAS DIDÁCTICAS CON TIC
y otras cuestiones del ámbito educativo

Compendi de síntesis de Pere Marquès: http://peremarques.net/didacticacontic.htm
M
I
L
L

I

D
E
E
S

O
R
A
R
L
’

P
E
R

E

D
U
C
A
C
I
Ó

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Unitat 4 matèries primeres
Unitat 4 matèries primeresUnitat 4 matèries primeres
Unitat 4 matèries primerespmodol
 
Continua la-historia-en-catalan
Continua la-historia-en-catalanContinua la-historia-en-catalan
Continua la-historia-en-catalanmarialopeztena
 
LA MESURA
LA MESURALA MESURA
LA MESURAmaica
 
Matematiques 6 llibre
Matematiques 6 llibreMatematiques 6 llibre
Matematiques 6 llibrecpnapenyal
 
Multiplicació i divisió en decimals
Multiplicació i divisió en decimalsMultiplicació i divisió en decimals
Multiplicació i divisió en decimalsceipbarrachina
 
Exercicis acotació
Exercicis acotacióExercicis acotació
Exercicis acotacióamsignes
 
La separació de síl·labes (dígrafs, diftongs, triftongs i hiats)
La separació de síl·labes (dígrafs, diftongs, triftongs i hiats)La separació de síl·labes (dígrafs, diftongs, triftongs i hiats)
La separació de síl·labes (dígrafs, diftongs, triftongs i hiats)Albert Moyes Farrero
 
Eines per a l'exploració dels esquemes previs
Eines per a l'exploració dels esquemes previs Eines per a l'exploració dels esquemes previs
Eines per a l'exploració dels esquemes previs Guida Allès Pons
 
Els nombres decimals
Els nombres decimalsEls nombres decimals
Els nombres decimalsMprof
 
Multiplicacions dues xifres_3
Multiplicacions dues xifres_3Multiplicacions dues xifres_3
Multiplicacions dues xifres_35amoli
 
La descripció de persones
La descripció de persones La descripció de persones
La descripció de persones M T
 
Preguntes i respostes tema 5 prehistòria
Preguntes i respostes tema 5 prehistòriaPreguntes i respostes tema 5 prehistòria
Preguntes i respostes tema 5 prehistòriavolcabisaroques
 
La prehistòria
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòriaaquitawin
 
Nombres naturals
Nombres naturalsNombres naturals
Nombres naturalsblasman
 

La actualidad más candente (20)

Unitat 4 matèries primeres
Unitat 4 matèries primeresUnitat 4 matèries primeres
Unitat 4 matèries primeres
 
AREA I PERÍMETRE
AREA I PERÍMETREAREA I PERÍMETRE
AREA I PERÍMETRE
 
Acotacio
AcotacioAcotacio
Acotacio
 
Continua la-historia-en-catalan
Continua la-historia-en-catalanContinua la-historia-en-catalan
Continua la-historia-en-catalan
 
Els Celtes
Els CeltesEls Celtes
Els Celtes
 
LA MESURA
LA MESURALA MESURA
LA MESURA
 
Matematiques 6 llibre
Matematiques 6 llibreMatematiques 6 llibre
Matematiques 6 llibre
 
Multiplicació i divisió en decimals
Multiplicació i divisió en decimalsMultiplicació i divisió en decimals
Multiplicació i divisió en decimals
 
Exercicis acotació
Exercicis acotacióExercicis acotació
Exercicis acotació
 
La separació de síl·labes (dígrafs, diftongs, triftongs i hiats)
La separació de síl·labes (dígrafs, diftongs, triftongs i hiats)La separació de síl·labes (dígrafs, diftongs, triftongs i hiats)
La separació de síl·labes (dígrafs, diftongs, triftongs i hiats)
 
Eines per a l'exploració dels esquemes previs
Eines per a l'exploració dels esquemes previs Eines per a l'exploració dels esquemes previs
Eines per a l'exploració dels esquemes previs
 
Els nombres decimals
Els nombres decimalsEls nombres decimals
Els nombres decimals
 
Seqüenciació de restes
Seqüenciació de restesSeqüenciació de restes
Seqüenciació de restes
 
Cargol
CargolCargol
Cargol
 
Multiplicacions dues xifres_3
Multiplicacions dues xifres_3Multiplicacions dues xifres_3
Multiplicacions dues xifres_3
 
La descripció de persones
La descripció de persones La descripció de persones
La descripció de persones
 
Preguntes i respostes tema 5 prehistòria
Preguntes i respostes tema 5 prehistòriaPreguntes i respostes tema 5 prehistòria
Preguntes i respostes tema 5 prehistòria
 
La prehistòria
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
 
Projecte Terra i Univers
Projecte Terra i Univers Projecte Terra i Univers
Projecte Terra i Univers
 
Nombres naturals
Nombres naturalsNombres naturals
Nombres naturals
 

Destacado

Orientacions per integrar les competències digitals al curriculum
Orientacions per integrar les competències digitals al curriculumOrientacions per integrar les competències digitals al curriculum
Orientacions per integrar les competències digitals al curriculumPERE MARQUES
 
Влияние технического прогресса на экологию1 (1)
Влияние технического прогресса на экологию1 (1)Влияние технического прогресса на экологию1 (1)
Влияние технического прогресса на экологию1 (1)Tatyana Kargina
 
Avaluació competències bàsiques. indicadors. 1
Avaluació competències bàsiques. indicadors. 1Avaluació competències bàsiques. indicadors. 1
Avaluació competències bàsiques. indicadors. 1ceippuigdenvalls
 
Rúbrica Evaluación de Competencias Digitales
Rúbrica Evaluación de Competencias DigitalesRúbrica Evaluación de Competencias Digitales
Rúbrica Evaluación de Competencias DigitalesDavid Álvarez
 
Internet segura (document Mossos d'Esquadra)
Internet segura (document Mossos d'Esquadra)Internet segura (document Mossos d'Esquadra)
Internet segura (document Mossos d'Esquadra)guest97eb13b2
 
Alonso santos murgas_ rubrica-evaluacion-video ecológico sobre interacciones
Alonso santos murgas_ rubrica-evaluacion-video ecológico sobre interaccionesAlonso santos murgas_ rubrica-evaluacion-video ecológico sobre interacciones
Alonso santos murgas_ rubrica-evaluacion-video ecológico sobre interaccionesAlonso Murgas
 
Correu Electrònic
Correu ElectrònicCorreu Electrònic
Correu Electrònicmarcusmedia
 
загрязнение окружающей среды
загрязнение окружающей средызагрязнение окружающей среды
загрязнение окружающей средыSanaWD
 
Elements per a l’avaluació de l’ús de les tic en centres educatius
Elements per a l’avaluació de l’ús de les tic en centres educatiusElements per a l’avaluació de l’ús de les tic en centres educatius
Elements per a l’avaluació de l’ús de les tic en centres educatiusJordi Serarols
 
Recursos i materials digitals
Recursos i materials digitalsRecursos i materials digitals
Recursos i materials digitalsmigaremo
 
Presentació crp 2015 2016
Presentació crp 2015 2016Presentació crp 2015 2016
Presentació crp 2015 2016CRP Sant Martí
 
Rubrica de un correo electronico (formal)
Rubrica de un correo electronico (formal)Rubrica de un correo electronico (formal)
Rubrica de un correo electronico (formal)CEDEC
 
Competencia digital y Alfabetizacion 2.0
Competencia digital y Alfabetizacion 2.0Competencia digital y Alfabetizacion 2.0
Competencia digital y Alfabetizacion 2.0Manuel Area
 
Rubrica para evaluar la Competencia Digital
Rubrica para evaluar la Competencia DigitalRubrica para evaluar la Competencia Digital
Rubrica para evaluar la Competencia DigitalVerónica Alconchel
 
Avaluar per competències
Avaluar per competènciesAvaluar per competències
Avaluar per competènciesjesteveg
 
Competencias Digitales de Conecta13
Competencias Digitales de Conecta13Competencias Digitales de Conecta13
Competencias Digitales de Conecta13Conecta13
 

Destacado (20)

Orientacions per integrar les competències digitals al curriculum
Orientacions per integrar les competències digitals al curriculumOrientacions per integrar les competències digitals al curriculum
Orientacions per integrar les competències digitals al curriculum
 
Влияние технического прогресса на экологию1 (1)
Влияние технического прогресса на экологию1 (1)Влияние технического прогресса на экологию1 (1)
Влияние технического прогресса на экологию1 (1)
 
Avaluació competències bàsiques. indicadors. 1
Avaluació competències bàsiques. indicadors. 1Avaluació competències bàsiques. indicadors. 1
Avaluació competències bàsiques. indicadors. 1
 
Rúbrica Evaluación de Competencias Digitales
Rúbrica Evaluación de Competencias DigitalesRúbrica Evaluación de Competencias Digitales
Rúbrica Evaluación de Competencias Digitales
 
Internet segura (document Mossos d'Esquadra)
Internet segura (document Mossos d'Esquadra)Internet segura (document Mossos d'Esquadra)
Internet segura (document Mossos d'Esquadra)
 
Alonso santos murgas_ rubrica-evaluacion-video ecológico sobre interacciones
Alonso santos murgas_ rubrica-evaluacion-video ecológico sobre interaccionesAlonso santos murgas_ rubrica-evaluacion-video ecológico sobre interacciones
Alonso santos murgas_ rubrica-evaluacion-video ecológico sobre interacciones
 
Correu Electrònic
Correu ElectrònicCorreu Electrònic
Correu Electrònic
 
загрязнение окружающей среды
загрязнение окружающей средызагрязнение окружающей среды
загрязнение окружающей среды
 
Smart Help system
Smart Help systemSmart Help system
Smart Help system
 
Elements per a l’avaluació de l’ús de les tic en centres educatius
Elements per a l’avaluació de l’ús de les tic en centres educatiusElements per a l’avaluació de l’ús de les tic en centres educatius
Elements per a l’avaluació de l’ús de les tic en centres educatius
 
Recursos i materials digitals
Recursos i materials digitalsRecursos i materials digitals
Recursos i materials digitals
 
Rùbricas
RùbricasRùbricas
Rùbricas
 
Cursconsorci 2
Cursconsorci  2Cursconsorci  2
Cursconsorci 2
 
Presentació crp 2015 2016
Presentació crp 2015 2016Presentació crp 2015 2016
Presentació crp 2015 2016
 
Rubrica de un correo electronico (formal)
Rubrica de un correo electronico (formal)Rubrica de un correo electronico (formal)
Rubrica de un correo electronico (formal)
 
Correu electrònic formal
Correu electrònic formalCorreu electrònic formal
Correu electrònic formal
 
Competencia digital y Alfabetizacion 2.0
Competencia digital y Alfabetizacion 2.0Competencia digital y Alfabetizacion 2.0
Competencia digital y Alfabetizacion 2.0
 
Rubrica para evaluar la Competencia Digital
Rubrica para evaluar la Competencia DigitalRubrica para evaluar la Competencia Digital
Rubrica para evaluar la Competencia Digital
 
Avaluar per competències
Avaluar per competènciesAvaluar per competències
Avaluar per competències
 
Competencias Digitales de Conecta13
Competencias Digitales de Conecta13Competencias Digitales de Conecta13
Competencias Digitales de Conecta13
 

Similar a Competències bàsiques de l'àmbit digital a Primària.

Competències bàsiques de l'àmbit digital a l'ESO
Competències bàsiques de l'àmbit digital a l'ESOCompetències bàsiques de l'àmbit digital a l'ESO
Competències bàsiques de l'àmbit digital a l'ESOPERE MARQUES
 
Competencia digital
Competencia digitalCompetencia digital
Competencia digitalpaubelles
 
Competència digital primària
Competència digital primàriaCompetència digital primària
Competència digital primàriaceipeltemple
 
Ccbb digitals
Ccbb digitals Ccbb digitals
Ccbb digitals jesteveg
 
119 2015 g.02 annex 3 àmbit digital. dimensions competencies
119 2015 g.02 annex 3 àmbit digital. dimensions competencies119 2015 g.02 annex 3 àmbit digital. dimensions competencies
119 2015 g.02 annex 3 àmbit digital. dimensions competenciesmbadia6
 
Estàndards Unesco
Estàndards UnescoEstàndards Unesco
Estàndards UnescoAzu Vázquez
 
Boris Mir La Competencia Digital Una%20proposta %20febrer 2009
Boris Mir La Competencia Digital Una%20proposta %20febrer 2009Boris Mir La Competencia Digital Una%20proposta %20febrer 2009
Boris Mir La Competencia Digital Una%20proposta %20febrer 2009David Heras
 
L’avaluació de la competència digital docent
L’avaluació de la competència digital docentL’avaluació de la competència digital docent
L’avaluació de la competència digital docentARGET URV
 
Eines de Productivitat al Servei de les Factories del Futur
Eines de Productivitat al Servei de les Factories del FuturEines de Productivitat al Servei de les Factories del Futur
Eines de Productivitat al Servei de les Factories del FuturRamon Costa i Pujol
 
Presentaciop Mi S
Presentaciop Mi SPresentaciop Mi S
Presentaciop Mi Smarinaalum
 
Les tics al decret 111
Les tics al decret 111Les tics al decret 111
Les tics al decret 111jmje1973
 
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?Carmina Pinya i Salomó
 
TEMA 7. La informàtica i els multimèdia: la seua utilització en educació infa...
TEMA 7. La informàtica i els multimèdia: la seua utilització en educació infa...TEMA 7. La informàtica i els multimèdia: la seua utilització en educació infa...
TEMA 7. La informàtica i els multimèdia: la seua utilització en educació infa...Paula Miralles García
 
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)Anna
 
Competències del Dinamitzador Digital
Competències del Dinamitzador DigitalCompetències del Dinamitzador Digital
Competències del Dinamitzador DigitalCiberteka
 
La competència digital a l'educació primària (cap.2)
La competència digital a l'educació primària (cap.2)La competència digital a l'educació primària (cap.2)
La competència digital a l'educació primària (cap.2)Anna
 
Presentacio cd primaria
Presentacio cd primariaPresentacio cd primaria
Presentacio cd primariaAlbert Tena
 
CGD2021 - "Comparteams. Gestió del canvi cap a noves formes de treball"
CGD2021 - "Comparteams. Gestió del canvi cap a noves formes de treball"CGD2021 - "Comparteams. Gestió del canvi cap a noves formes de treball"
CGD2021 - "Comparteams. Gestió del canvi cap a noves formes de treball"Congrés Govern Digital
 

Similar a Competències bàsiques de l'àmbit digital a Primària. (20)

Competències bàsiques de l'àmbit digital a l'ESO
Competències bàsiques de l'àmbit digital a l'ESOCompetències bàsiques de l'àmbit digital a l'ESO
Competències bàsiques de l'àmbit digital a l'ESO
 
Competencia digital
Competencia digitalCompetencia digital
Competencia digital
 
Competència digital primària
Competència digital primàriaCompetència digital primària
Competència digital primària
 
Ccbb digitals
Ccbb digitals Ccbb digitals
Ccbb digitals
 
119 2015 g.02 annex 3 àmbit digital. dimensions competencies
119 2015 g.02 annex 3 àmbit digital. dimensions competencies119 2015 g.02 annex 3 àmbit digital. dimensions competencies
119 2015 g.02 annex 3 àmbit digital. dimensions competencies
 
Estàndards Unesco
Estàndards UnescoEstàndards Unesco
Estàndards Unesco
 
Boris Mir La Competencia Digital Una%20proposta %20febrer 2009
Boris Mir La Competencia Digital Una%20proposta %20febrer 2009Boris Mir La Competencia Digital Una%20proposta %20febrer 2009
Boris Mir La Competencia Digital Una%20proposta %20febrer 2009
 
L’avaluació de la competència digital docent
L’avaluació de la competència digital docentL’avaluació de la competència digital docent
L’avaluació de la competència digital docent
 
Eines de Productivitat al Servei de les Factories del Futur
Eines de Productivitat al Servei de les Factories del FuturEines de Productivitat al Servei de les Factories del Futur
Eines de Productivitat al Servei de les Factories del Futur
 
Presentaciop Mi S
Presentaciop Mi SPresentaciop Mi S
Presentaciop Mi S
 
Les tics al decret 111
Les tics al decret 111Les tics al decret 111
Les tics al decret 111
 
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?
 
Greenpace
GreenpaceGreenpace
Greenpace
 
TEMA 7. La informàtica i els multimèdia: la seua utilització en educació infa...
TEMA 7. La informàtica i els multimèdia: la seua utilització en educació infa...TEMA 7. La informàtica i els multimèdia: la seua utilització en educació infa...
TEMA 7. La informàtica i els multimèdia: la seua utilització en educació infa...
 
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
 
Competències del Dinamitzador Digital
Competències del Dinamitzador DigitalCompetències del Dinamitzador Digital
Competències del Dinamitzador Digital
 
La competència digital a l'educació primària (cap.2)
La competència digital a l'educació primària (cap.2)La competència digital a l'educació primària (cap.2)
La competència digital a l'educació primària (cap.2)
 
Enunciat
EnunciatEnunciat
Enunciat
 
Presentacio cd primaria
Presentacio cd primariaPresentacio cd primaria
Presentacio cd primaria
 
CGD2021 - "Comparteams. Gestió del canvi cap a noves formes de treball"
CGD2021 - "Comparteams. Gestió del canvi cap a noves formes de treball"CGD2021 - "Comparteams. Gestió del canvi cap a noves formes de treball"
CGD2021 - "Comparteams. Gestió del canvi cap a noves formes de treball"
 

Más de PERE MARQUES

¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)PERE MARQUES
 
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)PERE MARQUES
 
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)PERE MARQUES
 
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.PERE MARQUES
 
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?PERE MARQUES
 
Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?PERE MARQUES
 
Què fan els centres innovadors?
Què fan els centres innovadors?Què fan els centres innovadors?
Què fan els centres innovadors?PERE MARQUES
 
Per què convé aplicar el currículum bimodal?
Per què convé aplicar el currículum bimodal?Per què convé aplicar el currículum bimodal?
Per què convé aplicar el currículum bimodal?PERE MARQUES
 
Competències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era InternetCompetències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era InternetPERE MARQUES
 
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...PERE MARQUES
 
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...PERE MARQUES
 
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016PERE MARQUES
 
5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las Universidades5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las UniversidadesPERE MARQUES
 
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?PERE MARQUES
 
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)PERE MARQUES
 
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)PERE MARQUES
 
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...PERE MARQUES
 
Ventajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallasVentajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallasPERE MARQUES
 
Avantatges i perills de les pantalles
Avantatges i perills de les pantallesAvantatges i perills de les pantalles
Avantatges i perills de les pantallesPERE MARQUES
 
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros PERE MARQUES
 

Más de PERE MARQUES (20)

¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
 
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
 
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
 
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
 
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
 
Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?
 
Què fan els centres innovadors?
Què fan els centres innovadors?Què fan els centres innovadors?
Què fan els centres innovadors?
 
Per què convé aplicar el currículum bimodal?
Per què convé aplicar el currículum bimodal?Per què convé aplicar el currículum bimodal?
Per què convé aplicar el currículum bimodal?
 
Competències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era InternetCompetències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era Internet
 
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
 
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
 
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
 
5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las Universidades5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las Universidades
 
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
 
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
 
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
 
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
 
Ventajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallasVentajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallas
 
Avantatges i perills de les pantalles
Avantatges i perills de les pantallesAvantatges i perills de les pantalles
Avantatges i perills de les pantalles
 
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
 

Último

JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfErnest Lluch
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaPrograma Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaISMAELALVAREZCABRERA
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.Lasilviatecno
 
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)nfulgenc
 

Último (10)

JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaPrograma Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
 
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 

Competències bàsiques de l'àmbit digital a Primària.

 • 1. Aproximació a las ... Competències bàsiques de l’àmbit digital a l’Educació Primària Segons el document oficial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Veure document original complet SÍNTESI: Pere Marquès (2013) http://peremarques.net Agrairé comentaris i suggeriments de millora PROPERAMENT 2ª PART: Models didàctics per a integrar la competència digital a l’aula
 • 2. 4 dimensions i 10 competències INSTRUMENTS I APLICACIONS 1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar. 2. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia. 3. Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZAR ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals. 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals. 6. Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i aprenentatge COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ 7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals. 8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL 9. Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia. 10. Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC, considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital.
 • 3. Observacions SOBRE LES COMPETÈNCIES. Les competències digitals són instrumentals i d’àmbit transversal, per tant estan vinculades a totes les matèries del currículum. Són metodològiques, fan referència a desenvolupar mètodes de treball eficaços i adequats de l’ús de les TIC per a la resolució de problemes i situacions relacionats amb qualsevol de les àrees curriculars. SOBRE LA GRADACIÓ DE LES COMPETÈNCIES (veure annex-3 del document original ). Es consideren 3 nivells de consecució considerant bàsicament: l’adequació i la complexitat de les eines i les funcionalitats utilitzades, l’autonomia de l’estudiant en el seu ús, la complexitat de les tasques realitzades amb elles... SOBRE ELS CONTINGUTS CLAU. Són els continguts que es consideren fonamentals per adquirir la competència. Són susceptibles d’evolució constant pels canvis de què són objecte els dispositius i les aplicacions en les quals se sustenten. SOBRE L’AVALUACIÓ. L’avaluació forma part del procés d’ensenyament i aprenentatge tant en el seu transcurs com en la comprovació dels aprenentatges assolits. Les activitats d’avaluació de la competència han de ser prou riques perquè l’alumne pugui mostrar tot el que sap, han d’estar contextualitzades per fer significatius els aprenentatges, han de poder ser resoltes de diverses maneres i han de fer possible que l’alumne prengui decisions i estableixi connexions.
 • 4. Instruments i aplicacions COMPETÈNCIA 1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar. CONTINGUTS CLAU • Funcionalitats bàsiques dels dispositius: ordinador, impressora, tauleta, pissarra digital, càmera de fotos, videocàmera, etc. • Dispositius d’emmagatzematge: llapis i targetes de memòria, disc virtual personal... • Conceptes bàsics de sistema operatiu: carpeta, fitxer, programa, xarxa, recursos compartits, impressió... • Llenguatge audiovisual. • Realitat virtual i augmentada. • Programació i robòtica educativa. • Seguretat informàtica. • Aspectes legals de dispositius, programes i aplicacions. • Manteniment legal i segur dels equips.
 • 5. Instruments i aplicacions COMPETÈNCIA 2. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia. CONTINGUTS CLAU • Processador de textos: creació, format i gestió de documents; hipertext; ús del corrector ortogràfic; diccionaris. • Presentacions multimèdia: creació, format i publicació de presentacions de diferents tipus, llenguatge audiovisual. • Processament de dades numèriques: elaboració de taules, fórmules, gràfics. • Dossier personal d’aprenentatge (portafolis digital). • Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat. • Conceptes bàsics del sistema operatiu. • Identitat digital.
 • 6. Instruments i aplicacions COMPETÈNCIA 3. Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment. CONTINGUTS CLAU • Llenguatge audiovisual: plans, enquadrament, pistes, capes. • Imatge fixa i dibuix: captura i fonts d’imatges; eines de creació; funcions bàsiques d’edició (retocs de color, de contrast); canvi de format, de mida. • So digital: enregistrament i fonts de so; eines d’edició (afegir pistes, variar el volum); eines de control (selecció de pistes); importació i exportació. • Vídeo digital: enregistrament i fonts de vídeo; eines d’edició (àudio, títols); creació de vídeos a partir d’imatges fixes; publicació de vídeo. • Dossier personal d’aprenentatge (portafolis digital). • Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat. • Conceptes bàsics del sistema operatiu. • Identitat digital.
 • 7. Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge COMPETÈNCIA 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals. CONTINGUTS CLAU • Navegadors: principals funcionalitats (marcadors, historial, impressió, etc.). • Planificació de la cerca: paraules clau, cerques bàsiques i processos de millora de cerca, etc. • Motors de cerca: estratègies de cerca, operadors lògics, etc. • Fonts d’informació digital: diccionaris, enciclopèdies, portals d’interès educatiu, premsa i revistes, llibres digitals, cercadors multimèdia, espais web 2.0, etc. • Criteris de selecció i valoració de la informació: adequació a les necessitats, reconeixement de l’autoria, credibilitat, contrast i actualització de les fonts. • Captura i organització de la informació: registre de les referències, marcadors socials, curador de continguts, etiquetatge i altres aplicacions web 2.0. • Entorn personal d’aprenentatge (EPA). • Entorns virtuals segurs. • Llicències d’ús de la informació: tipus de llicència d’ús; respecte a les autories.
 • 8. Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge COMPETÈNCIA 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals. CONTINGUTS CLAU • Tractament de la informació: organització, recopilació, síntesi, esquematització, classificació, relació, anàlisi, inter pretació, avaluació, etc. • Llicències d’ús de la informació. • Construcció de coneixement: taules, esquemes, llistes, mapes conceptuals, organigrames, textos hipermèdia, línies de temps, presentacions i llenguatge audiovisuals, realitat augmentada, etc. • Fonts d’informació digital: valoració i selecció. • Dossier personal d’aprenentatge (portafolis digital). • Entorn personal d’aprenentatge (EPA). • Emmagatzematge de dades i còpies de seguretat. • Identitat digital.
 • 9. Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge COMPETÈNCIA 6. Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i aprenentatge CONTINGUTS CLAU • Dossier personal d’aprenentatge (portafolis digital): gestió (classificació i organització de la informació personal). • Construcció de coneixement. • Entorn personal d’aprenentatge (EPA): webs, blogs, wikis, etc.; elements per integrar (aplicacions, fonts d’informació, estratègies de gestió del temps). • Navegadors: funcionalitats principals. • Identitat digital.
 • 10. Comunicació interpersonal i col.laboració COMPETÈNCIA 7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals. CONTINGUTS CLAU • Eines i aplicacions digitals de comunicació (blog, correu electrònic, fòrum, xat...). • Eines i aplicacions digitals per a la gestió de tasques col·laboratives. • Tractament de la informació. • Comunicació síncrona i asíncrona. • Comunicació pública i privada. • Construcció de coneixement personal amb aplicacions i eines digitals. • Normes de cortesia en xarxa (etiqueta). • Identitat digital.
 • 11. Comunicació interpersonal i col.laboració COMPETÈNCIA 8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu CONTINGUTS CLAU • Eines i aplicacions digitals per a la gestió de tasques col·laboratives: • Murals digitals, mapes conceptuals... • Calendaris, agendes... • Curadors de continguts, espais virtuals d’emmagatzematge d’arxius... • Documents en línia col·laboratius, geolocalització, línies de temps, pòsters digitals… • Xarxes socials educatives, blogs, wikis, converses col·laboratives... • Plataformes de formació. • Programació i robòtica educativa. • Construcció de coneixement personal amb aplicacions i eines digitals. • Normes de cortesia a la xarxa (etiqueta).
 • 12. Hàbits, civisme i identitat digital COMPETÈNCIA 9. Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia. CONTINGUTS CLAU • Salut física: higiene i seguretat ambiental (ergonomia, visualització, audició, temps continuat davant de les pantalles). • Salut psíquica: conductes addictives, identitat digital, assetjament digital.
 • 13. Hàbits, civisme i identitat digital COMPETÈNCIA 10. Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC, considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital. CONTINGUTS CLAU • Entorns virtuals segurs. • Fonts d’informació (cal fer atenció a l’origen dels missatges...), credibilitat. • El marc legal, els drets d’autor i les llicències d’ús de la informació. • Aspectes legals de dispositius i aplicacions. • Manteniment legal i segur d’equips i documentació: còpies de seguretat, antivirus, claus d’accés, intercanvis de fitxers. • Eines i aplicacions digitals de comunicació (blog, wiki, xat, fòrum, correu electrònic...). • Eines i aplicacions digitals per a la gestió de tasques col·laboratives. • Criteris de sostenibilitat. • Identitat digital.
 • 14. Autoria El document “Competències bàsiques de l’àmbit digital a l’educació primària” ha estat elaborat per un grup de treball coordinat pel Dr. Jaume Sarramona i el Dr. Pere Marquès, en el que hi han participat professionals de l’àmbit universitari i de professorat dels centres públics i privats de Catalunya: Anna Blasco , Artur Coll, Saül Dalmau, Josep Mª Esteve (Institut Escola Jacint Verdaguer, Sant Sadurní d’Anoia), Josep Farré, Anna Herrero (Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu), Conxi López, Maite Miró, Anna Pujol, Montserrat Quiñones, Antoni Romero (Fundació Tr@ms), Montserrat Sala... i altres professors i especialistes que han contribuït amb significatives aportacions puntuals. Competències bàsiques de l’àmbit digital a l’Educació Primària Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Veure document original complet
 • 15. TÉCNICAS DIDÁCTICAS CON TIC y otras cuestiones del ámbito educativo Compendi de síntesis de Pere Marquès: http://peremarques.net/didacticacontic.htm M I L L I D E E S O R A R L ’ P E R E D U C A C I Ó