EUSKAL

AUTONOMIA

ERKIDEGOAREN

ERRIOXAKO

ETA

AUTONOMIA

PROTOCOLO
COLABORACIÓN

DE

ENTRE

LA

ERKIDEGOAREN

COMUNIDAD...
esku-hartu

dute,

eta

protokolo

hau

Comunidades

Autónomas

ezartzeko behar diren ahalmenak eta

reconociéndose podere...
Errioxako Autonomia Erkidegoaren eta

Que las especiales relaciones existentes

Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko

entr...
guztientzat interesgarria den gai batean

o la metodología para el desarrollo de

lankidetzan aritzeko esparru orokorra

l...
bakoitzaren

eskumenak

eraginkorrean
laguntza

baliatzeko

aktiboa

modu

behar

eta

colaboración, de lealtad, y de efic...
Autonomia Erkidegoaren eta Errioxako

establecer las bases compartidas para

Autonomia

promover

Erkidegoaren

lankidetza...
elikagaien
hobetze

sektorearen
aldera,

lehiakortasuna

urtero

koordinazio

competitividad

del

agroalimentario,

secto...
eredua.

afectados por las ayudas directas.

Batera jardun behar dute azukrearen

Coincidimos en la necesidad de actuar

s...
Leonena.
BI.- Ingurumenaren babesa.

DOS.-

Protección

del

medio

ambiente.
Bi

administrazioek

ingurumenaren

uste

ba...
Horretarako, eragile desberdinak aipatu

Para ello se llevarán a cabo acciones

teknologien erabilerak dakartzan onuren

c...
zehar gizonak naturarekin izan duen

interacción

elkarrekintzaren ondorioz. Elkarrekintza

naturaleza a lo largo de siglo...
guneetako elementu naturalak ere.

resulte conveniente.

Bestalde, bi erkidegoetan segurtasun

Con el fin de armonizar las...
formalizatzeko
Orokor

alderdiek

honetako

Protokolo

eranskinak

sinatu

por las partes de las correspondientes
adendas ...
Protokolo

honetan

jasotzen

diren

aplicación de las medidas incluidas en

neurriak aplikatu eta horien jarraipena

este...
Protokolo

Orokor

hau

alderdi

biek,

Este

Protocolo

General

podrá

ser

adostasunez, aldatu ahal izango dute;

modif...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Protocolo de colaboracion- Comunidad Autónoma Vasca - La Rioja

237 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Protocolo de colaboracion- Comunidad Autónoma Vasca - La Rioja

 1. 1. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ERRIOXAKO ETA AUTONOMIA PROTOCOLO COLABORACIÓN DE ENTRE LA ERKIDEGOAREN COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA Y LANKIDETZARAKO ARTEKO LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA PROTOKOLO OROKORRA RIOJA HONAKOAK BILDU DIRA Alde GENERAL batetik, jauna, Iñigo Urkullu Eusko Lehendakaria; REUNIDOS Rentería Jaurlaritzako abenduaren 14ko De una parte, el Excmo. Sr. D. Iñigo Urkullu Rentería, Decreto izendatu diciembre, Erkidegoko Euskal Autonomia abenduaren 18ko Organikoko 33. Autonomia Estatutuaren 3/1977 artikuluarekin Lege bat del Gobierno Vasco, nombrado por Real 1673/2012 Errege Dekretuaren bidez zen, Lehendakari 1673/2012, de de 14 conformidad de con el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/1977 de 18 de diciembre del Estatuto de Autonomía para el País Vasco. etorriz. Eta bestetik, Pedro Sanz Alonso jauna, Y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Pedro Errioxako Sanz Autonomia Erkidegoko Alonso, Presidente Comunidad Errege Dekretuaren bidez izendatu zen, nombrado por Real Decreto 873/2011, Errioxako Estatutuaren de 24 de junio, de conformidad con el ekainaren 2ko 3/1982 Lege Organikoko artículo 22.1 de la Ley Orgánica 3/1982 22.1 de artikuluarekin bat etorriz, eta 2 de junio, de del La la Presidentea; ekainaren 24ko 873/2011 Autonomia Autónoma de Rioja, Estatuto de protokolo hau sinatzeko ahalmena du, Autonomía de la Rioja, facultado para protokoloa bera onetsi zuen Gobernu la firma del presente Protocolo, por Kontseiluaren 2013ko azaroaren 22ko Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 erabakia baliatuz. de noviembre de 2013, por el que asimismo, se aprueba el protocolo. Alderdi biek dagokien autonomia- erkidegoaren izenean eta ordezkari gisa Ambas partes intervienen en nombre y representación de sus respectivas
 2. 2. esku-hartu dute, eta protokolo hau Comunidades Autónomas ezartzeko behar diren ahalmenak eta reconociéndose poderes y facultades eskumenak suficientes aitortu dizkiote elkarri. Ondorio horietarako, para bakoitzak berari cuyos Que la diversidad de asuntos que las Comunidades gaiak abordar bere a MANIFIESTAN: dagozkion eskumenen barruan dituen askotarikoak acto efectos, HONAKO HAU ADIERAZTEN DUTE: Autonomia-erkidego este izanik, bakoitzak erantzukizunak modu en competencias Autónomas el ámbito aboga, deben de sus desde la eraginkorragoan bete ditzan elkarlana perspectiva de una mayor eficiencia en eta lankidetza printzipioak oinarritzat el dituzten responsabilidades, harremanak mantentzea komeni da. cumplimiento de sus por el mantenimiento de relaciones basadas en los principios de colaboración y cooperación. Erkidegoaren ardura diren gai batzuk Que autonomia-erkidego responsabilidad jakin baten todos aquellos asuntos de comunitaria que lurraldetik haratago hel daitezke eta, sobrepasan en su ámbito el territorio ondorioz, kasu horietan, tartean dauden de autonomia-erkidegoek ekintza komunak Autónoma, egin behar dituzte. necesidad de acciones comunes por una determinada ponen de Comunidad manifiesto la parte de las Comunidades Autónomas afectadas. Eskualdeen arteko lankidetza Que la colaboración interregional se erkidegoen estatuaren konstituzio encuadra en el marco constitucional del pertsonen estado de las autonomías y debe servir arazoei konponbide zehatzak emateko para encontrar soluciones concretas a erabili behar da. los problemas de las personas. esparruan sartzen da eta -2-
 3. 3. Errioxako Autonomia Erkidegoaren eta Que las especiales relaciones existentes Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko entre la Comunidad Autónoma de La harremanak besteak Rioja y la Comunidad Autónoma del beste, erkidego mugakideak direlako. País Vasco debido, entre otras razones, Izan ere, harreman berezi horiei esker al hecho de ser comunidades limítrofes, auzotasun permite profundizar en los vínculos de bereziak onaren dira, loturan sakondu daiteke eta bi administrazioen arteko buena vecindad koordinazioa hobe daiteke. coordinación de y mejorar las la actuaciones de ambas Administraciones. Errioxako Autonomia Erkidegoak eta Que las Comunidades Autónomas de La Euskal Autonomia Erkidegoak lurralde, Rioja historia, ekonomia eta kultur elementu elementos batzuk partekatzen dituzte, eta horrela económicos y culturales, lo cual facilita biztanleen eta la realización de programas y proyectos proiektuak errazago gauza ditzakete. en beneficio de sus habitantes. Fruto de Lankidetza esta onerako estu programak horren erkidegoek 2013ko sinatutako akordioa emaitza irailaren bi y del País Vasco comparten territoriales, estrecha históricos, colaboración es el 12an acuerdo firmado el 12 de septiembre de bietako 2013 entre ambas Comunidades para la biztanleen onerako izango diren osasun realización de programas y proyectos arloko comunes en beneficio de sus habitantes da, programak eta proiektuak gauzatzeari buruzkoa. Herri en materia sanitaria. Administrazioen Araubide Que el artículo 6.4 de la Ley 30/1992, Juridikoari eta Administrazio Prozedura de Erkideari 26ko Jurídico de 30/1992 Legeko 6.4. artikuluan zera Públicas y ezarri Administrativo Común, preceptúa que buruzko da: azaroaren protokolo orokor bezala 26 de las de Régimen Administraciones del Procedimiento izendatuko dira administrazio bakoitzak cuando denen intereseko gai batean nola jardun establecer zehaztuz jarraibide politikoak ezartzeko política sobre actuaciones de cada hitzarmenak, Administración en lotuta edo dauden eskumenak arlo batean elkarri edo los noviembre, convenios pautas se de limiten a orientación cuestiones de interés común o fijar el marco general -3-
 4. 4. guztientzat interesgarria den gai batean o la metodología para el desarrollo de lankidetzan aritzeko esparru orokorra la eta interrelación competencial o en asuntos metodologia finkatzeko hitzarmenak. de colaboración mutuo en interés, áreas se de denominarán Protocolos Generales. Euskal Autonomia Autonomia 18ko Erkidegoko abenduaren Estatutuaren 3/1979 3/1979 de 18 de diciembre del Estatuto 22.1 de Autonomía. del País Vasco establece artikuluan hauxe ezarri da: “Autonomia que: “la Comunidad Autónoma podrá Erkidegoak celebrar beste Lege Que el artículo 22.1 de la Ley Orgánica Organikoko hitzarmenak egin autonomia-erkidegoekin bakarreko eskumeneko ditzake beren zerbitzu propioak kudeatu eta emateko”. Convenios Comunidades gestión y con Autónomas prestación de otras para la Servicios propios de la exclusiva competencia de las mismas”. Halaber, Errioxako Autonomia Que en el mismo sentido, el artículo Estatutuko 14.1 artikuluak hauxe ezarri 14.1 del Estatuto de Autonomía de La du: “Errioxako Autonomia Erkidegoak Rioja, establece que “La Comunidad hitzarmenak Autónoma de La Rioja podrá celebrar egin ditzake beste autonomia-erkidego batzuekin edo foru convenios araubidedun bere Autónomas o Territorios de Régimen eskumeneko zerbitzu propioak kudeatu Foral para la gestión y prestación de los eta servicios propios de su competencia, de emateko, lurraldeekin Konstituzioaren 145.2 con con lo otras Comunidades artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz acuerdo establecido en el eta Errioxako Parlamentuak zehazten artículo 145.2 de la Constitución, y con duen prozedura betez.” el procedimiento que el Parlamento de La Rioja determine.” Bi alderdiek dakite herri administrazioen Que ambas partes son conscientes de arteko que las Administraciones Públicas en lankidetzaren eta jardunaren oinarriak direla elkarlana, leialtasuna, sus relaciones de colaboración eraginkortasuna eta zerbitzua. Beraz, actuación se rigen por los principios de -4- y
 5. 5. bakoitzaren eskumenak eraginkorrean laguntza baliatzeko aktiboa modu behar eta colaboración, de lealtad, y de eficiencia diren y servicio, por lo cual coinciden en la lankidetza eskainiko diote elkarri. necesidad de prestarse asistencia activa y cooperación necesarias para el eficaz ejercicio de sus competencias. Hori dela eta, protokoloa sinatzen Por todo ello, los firmantes de este dutenek jasota utzi nahi dute berariaz protocolo desean reflejar en el mismo mantendu eta areagotu nahi dutela bi su voluntad expresa de mantener e erkidegoen arteko harremanetan orain incrementar el espíritu de colaboración arte izan den lankidetzaren espiritua. que ha caracterizado las relaciones entre dichas Comunidades. Bi gobernuek ezarri dute lehentasun Siendo nagusi moduan politika jakin batzuk ambos Gobiernos la mejora de las hobetzea, hau da, landa-garapenaren, políticas en materia de desarrollo rural, ingurumenaren, nekazaritza- medio ambiente, competitividad agraria nekazaritzako y agroalimentaria, protección civil y en lehiakortasunaren elikagaien zibilaren eta lehiakortasunaren, eta sektore babes produktiboko prioridades principales de el ámbito de las nuevas tecnologías en el sector productivo, se considera teknologia berrien esparruko politikak necesario avanzar en la colaboración hobetzea. bien entre ambas Comunidades Autónomas arteko lankidetzak aurrera egin behar mediante la formalización del presente du Protocolo General de Colaboración de eta, Autonomia-erkidego horretarako, Lankidetzarako Protokolo Orokorra formalizatu behar da. Hona hemen acuerdo con las siguientes: protokoloaren klausulak: KLAUSULAK: CLÁUSULAS: Lehenengoa.- Helburua. Primera.- Objeto. Protokolo honen helburua da Euskal El objeto del presente Protocolo es -5-
 6. 6. Autonomia Erkidegoaren eta Errioxako establecer las bases compartidas para Autonomia promover Erkidegoaren lankidetzarako oinarriak arteko la colaboración entre la ezartzea, Comunidad Autónoma del País Vasco y elkarlanean aritu daitezen protokoloan la Comunidad Autónoma de La Rioja en bertan jasoko diren jardun-esparruetan los diferentes ámbitos de actuación eta, betiere, bi erkidegoetako biztanleen recogidos en el mismo y en beneficio onerako. Hots, protokolo honen bidez bi de erkidegoen Comunidades, de tal forma que se interesak beteko arrazionaltasunez, dira los habitantes posibilite baliabideak comunes en términos de racionalidad, eta aurreztuz. respuesta a ambas soiltasunez, gardentasunez dar de intereses simplicidad, transparencia y economía de medios. Bigarrena.- Jardun-esparruak. Bi erkidegoek prest Ambas diren disposición para establecer mecanismos gaietan lankidetzan aritzeko mekanismo de colaboración específicos en aquellos bereziak asuntos daudela adierazi Segunda.- Ámbitos de actuación. bientzat dute interesgarriak ezartzeko, eta batez ere hurrengo jardun-esparruetan aritzeko: Comunidades de manifiestan interés fundamentalmente en su común, los y siguientes ámbitos de actuación: BAT.- Landa-garapena, nekazaritza- UNO.- lehiakortasuna competitividad eta nekazaritzako elikagaien lehiakortasuna. Bi administrazioek Desarrollo rural y agraria y agroalimentaria. bultzatuko dituzte Ambas Administraciones impulsarán informazio eta lankidetza bideak, landa- canales de información y colaboración garapenari programen con el objeto de mejorar la aplicación aplikazioa hobetu eta eraginkorragoak de los programas de Desarrollo Rural izan daitezen. para aumentar su eficacia. Nekazaritzako lotutako eta nekazaritzako Con objeto de mejorar la -6-
 7. 7. elikagaien hobetze sektorearen aldera, lehiakortasuna urtero koordinazio competitividad del agroalimentario, sector se agrario y establecerán bilerak ezarriko dira, eta nekazaritzari reuniones anuales de coordinación y se eta desarrollarán nekazaritzako dauden elikagaiei ikerketa laborategiko lotuta proiektuetan lanetan eta lankidetzan instrumentos colaboración en de proyectos de investigación agraria y agroalimentaria aritzeko bitartekoak garatuko dira. y en trabajos de laboratorio. Mahastizaintzako El cuanto al sector vitivinícola y desde eta ardogintzako sektorean, bi administrazioek batera lan el egingo dute sektore honen alde, baina Consejo Regulador de la Denominación betiere Rioja Jatorri-deitura Kalifikatua de Arautzeko Administraciones Kontseiluak dituen respeto a Origen las competencias Calificada se Rioja, del ambas comprometen a eskumenak errespetatuta. Horretarako, trabajar conjuntamente en beneficio del koordinatzeko sector. aldizkako bilerak Riojaren sektoreari reuniones periódicas de coordinación daitezen; con el objeto de impulsar las políticas ospea de apoyo al sector del Rioja, así como areagotuko dira, laguntzeko politikak bestalde, sektore bultza horren Para ello, se revitalizarán las mantentzeko, duen kalitatea hobetzeko la eta mantenimiento de su prestigio, mejora merkatu berrietan sartzeko toma decisiones mercados. horietan parte hartzera, erkidego hori invitará a participar a la Comunidad ere Foral de Navarra, como Comunidad Rioja Jatorri- deitura Kalifikatuan. integrante de acceso dichas la a al Komunitatea ere gonbidatuko da bilera En y aras de dagoelako calidad en erabakiak hartuko dira. Nafarroako Foru sartuta la de nuevos reuniones Denominación se de Origen Calificada Rioja. Era berean, bi administrazioek Asimismo, ambas Administraciones se defendatuko dute benetako nekazaritza- comprometen a promover la defensa de jarduerari eta zuzeneko laguntzei lotuta un modelo de aplicación de la Política dauden Agraria Común (PAC) que prime la sektoreen lehiakortasunari lehentasuna ematen dien Nekazaritza actividad Politika competitividad Bateratua (NPB) aplikatzeko agraria de real los y la sectores -7-
 8. 8. eredua. afectados por las ayudas directas. Batera jardun behar dute azukrearen Coincidimos en la necesidad de actuar sektoreari conjuntamente en apoyo del sector del laguntzeko, erkidegoentzat bi delako autonomia- sektore hori azúcar, importante para las dos garrantzitsua. Eskualde jakin batzuetan Comunidades Autónomas, en donde el azukre-erremolatxaren cultivo de la remolacha azucarera es laborantza funtsezkoa da. vital para determinadas comarcas. NPB berritzean laborantza mota hau La reforma de la PAC supone una grave arriskuan amenaza para este cultivo, debido a la geratuko da, berrikuntza horren ondorioz ez delako laguntzarik finalización emango eta reestructuración y por la desaparición diren de las cuotas de azúcar a partir de azukrearen kuotetarako. Hori kontuan 2017. Por ello, ambas Administraciones hartuta, bi administrazioek bat egingo van a actuar conjuntamente en defensa dute berregituraketetarako 2017tik aurrera eta laborantza defendatuko berriaren dadila desagertuko nekazariek dezaten. por hori de este cultivo, defendiendo la inclusión NPB de este sector en las ayudas acopladas elkartuetan sar de la reforma de la PAC, de manera laguntzak que se le siga prestando un apoyo que horrela, permita a los agricultores continuar con dute, dezan eta, laborantza Horri ayudas Sektorea defendatuko jarrai las mota dute. laguntza jasotzen de honekin lotuta, jarrai gainera, bi el cultivo. A este respecto, por parte de ambos Gobiernos intercambiará gobernuek elkarri emango diote duten información informazioa gero desarrollo de actuaciones que tengan hobe por objeto mejorar la productividad de gauzatzeko. Izan las explotaciones, de manera que las lehiakorragoak izan hagan más competitivas de cara al den escenario de liberalización de cuotas Zentzu previsto para 2017. En esta línea, se horretan, laborantza hori ekoizten duten buscará también el apoyo de otras beste eskualde batzuen laguntza ere regiones productoras, en especial, de bilatuko Castilla y León. eta ustiategien dezaketen ere, produktibitatea ekintzak ustiategiak behar dira kuoten esperientzia, 2017rako liberalizazioari da, batez aurreikusi begira. ere Gaztela eta y se experiencias para el -8-
 9. 9. Leonena. BI.- Ingurumenaren babesa. DOS.- Protección del medio ambiente. Bi administrazioek ingurumenaren uste babesak dute lehentasuna Siendo una de las prioridades de ambas Administraciones duela. Bada, horri lotuta, arlo horretan medio elkarlanean mecanismos aritzeko eta elkarri la ambiente protección se de del establecerán colaboración laguntzeko mekanismoak ezarriko dira, asistencia bereziki especialmente en zonas limítrofes de bi erkidegoetako gune mutua esta las ondarea xedearekin, objetivo, se plantearan iniciativas de eta coordinación koordinatuta lan egitera laguntzera bideratutako elkarri ekimenak Comunidades. materia mugakideetan. Izan ere, eta naturaartatzeko dos en y Con este y asistencia mutua en materia de conservación del patrimonio proposatuko dira eta elkarri emango natural, diote airearen información de calidad del aire de las kalitateari buruz dagoen informazioa, estaciones próximas con el objetivo de inguruaren mejorar la vigilancia ambiental y el inguruko estazioetan zaintza eta ingurumena hobetzeko. HIRU.- así como intercambio de medio ambiente. Ekoizpenaren esparruan TRES.- Tecnologías funtsezkoak diren teknologiak Los en el tejido productivo Errioxako clave eta EAEko elkarlanean arituko tradizionalen lana funtsezko hobeto dira erraztu teknologiei Technologies) gobernuak enpresa dezaketen (Key buruzko transferitzeko lehiakortasuna hobetzeko. Enabling ezagutzak eta haien Gobiernos colaborarán riojano para y vasco mejorar la transferencia de conocimiento en el ámbito de las tecnologías facilitadoras Technologies) tradicionales (Key para y clave Enabling las empresas mejorar su competitividad. -9-
 10. 10. Horretarako, eragile desberdinak aipatu Para ello se llevarán a cabo acciones teknologien erabilerak dakartzan onuren conjuntas gainean sentsibilizatzeko, informatzeko información y formación de los distintos eta trebatzeko ekintzak garatuko dituzte agentes sobre los beneficios tangibles biek ekoizpenaren que aporta el uso de estas tecnologías esparruan aplikatuko dituzte. Eragileek e incorporarlas al tejido productivo. elkarlanean duten También se contempla la puesta en proiektuak ere jarriko dituzte martxan, marcha de proyectos en colaboración sinergiak sortzeko eta aukera berriak entre los diferentes agentes con el fin aprobetxatzeko. de batera, eta gero aritzea ekarriko crear de sensibilización, sinergias entre ellas y aprovechar nuevas oportunidades. LAU.- Hezkuntza. Hezkuntza CUATRO.- Educación. gure En materia de educación, como un Bada, ámbito esencial para el desarrollo de esparru horri dagokionez, Errioxak eta nuestra sociedad, La Rioja y el País EAEk dute Vasco colaborarán en todas las áreas hezkuntza hobetzeko esperientziak eta donde puedan compartir experiencias y proiektuak proyectos gizartearen oinarrizkoa da garapenerako. elkarrekin aplika lan egingo ditzaketen esparru de mejora educativa. guztietan. Bereziki, Lanbide Heziketan Especialmente, se mantendrá una línea jardunbide komuna mantenduko dute, de hezkuntza hau Formación Profesional, como área del funtsezkoa delako gazteen prestakuntza sistema educativo clave para mejorar la eta enplegagarritasuna hobetzeko eta, formación era berean, gure ekoizpen esparruaren jóvenes, así como la competitividad de lehiakortasuna hobetzeko. nuestro tejido productivo. BOST.- Kultura eta turismoa. CINCO.- Cultura y Turismo. Errioxak eta EAEk mahatsondoari eta La Rioja y el País Vasco comparten mahastiari lotutako baliabide natural eta recursos naturales y turísticos en torno turistiko berdinak dituzte, mendeetan a la vid y el viñedo surgido de la sistemako esparru trabajo común y referida empleabilidad a de la los - 10 -
 11. 11. zehar gizonak naturarekin izan duen interacción elkarrekintzaren ondorioz. Elkarrekintza naturaleza a lo largo de siglos, que ha horrek, hain zuzen, ondare material eta generado un rico patrimonio material e ez-material inmaterial. La preservación lurraldeek aberatsa dute sortu du. lehentasun Bi del hombre con la de este modura paisaje cultural, así como su promoción ezarrita paisaia kultural hori babestea como un recurso turístico de primer eta lehen mailako baliabide turistiko orden, es objetivo prioritario de ambos moduan bultzatzea. territorios. Errioxak eta EAEk batera lan egingo Por ello, La Rioja y el País Vasco se dute eta comprometen a trabajar conjuntamente gastronomia aberatsaren jatorri diren en todas las acciones necesarias para la kalitatezko produktuak kulturaren eta promoción en los ámbitos cultural y turismoaren esparruan sustatzeko behar turístico diren ekintza guztietan. Bi lurraldeek patrimonio, dituzte productos de calidad origen de una rica ondarea, baliabide nabarmen lagun enoturismoa horiek guztiak, eta dezakete lurraldeen garapen sozioekonomikoan. de el gastronomía, atesoran pueden todo lo referido enoturismo como ambos que y que manera de a los recursos territorios contribuir significativa y al muy su desarrollo socioeconómico. SEI.- Babes Zibila. Protokoloa SEIS.- Protección Civil. sinatzen duten alderdiek Las partes firmantes voluntad izango dutela pertsonei, ingurumenari activamente con el objetivo de evitar, edo kalteak reducir o corregir los daños causados a saihesteko, murrizteko edo zuzentzeko. personas, medio ambiente o bienes por Mota toda guztietako dituzte egindako baliabideak horretarako, erabiliko baita gune clase elementos de medios naturales por los en las zonas que la acción baterako conjunta de ambas Administraciones den las y limítrofes komenigarria en colaborar mugakideetako edo bi administrazioen jarduna o de su berariaz adierazi dute elkarlan aktiboa ondasunei expresa declaran - 11 -
 12. 12. guneetako elementu naturalak ere. resulte conveniente. Bestalde, bi erkidegoetan segurtasun Con el fin de armonizar las políticas publikoari lotuta dauden prebentziorako orientadas a mejorar los mecanismos eta de prevención y respuesta en materia erantzuteko mekanismoak hobetzeko politikak harmonizatu nahi de dira. Eta helburu horrekin, lehentasuna Comunidades, se considera prioritario emango zaio honakoetan elkarlanean desarrollar aritzeari: cooperación en: 1.- Larrialdietako deiei arreta emateko 1.- Elaboración de un protocolo de protokolo prestatzea; atención a llamadas de urgencia a larrialdietarako telefono-zenbaki bakarra través del número telefónico único de egongo bi emergencias 112 y coordinación de las operaciones que se gestionen en las bat litzateke, 112. Eta erkidegoetako gune mugakideetan kudeatzen diren operazioak seguridad zonas pública los de ambas mecanismos limítrofes de de las dos koordinatzea. Comunidades. 2.- Arrisku-egoeretan elkarri laguntzea. 2.- 3.- Erreskateetan eta salbamenduetan situaciones de riesgo. biek batera ariketak eta simulakroak 3.- egitea. simulacros conjuntos en materia de 4.- Gai horri buruzko ikastaroak, Asistencia Realización recíproca de en las ejercicios y rescate y salvamento. jardunaldiak eta mintegiak antolatzea. 4.- Celebración de cursos, jornadas y 5.- Metodologiari eta planei buruzko seminarios sobre la materia. esperientziak elkarrekin trukatzea. 5.- Intercambio de experiencias sobre metodología y planes. ZAZPI.- Bestelako gaiak. SIETE.- Otras materias. Bi El establecimiento de mecanismos de erkidegoek batzuetan beste jardun-esparru aritzeko colaboración entre ambas Comunidades mekanismoak ere ezarri ahal izango en otros ámbitos de actuación podrá dira, formalizarse mediante la suscripción eta elkarlanean mekanismo horiek - 12 -
 13. 13. formalizatzeko Orokor alderdiek honetako Protokolo eranskinak sinatu por las partes de las correspondientes adendas a este Protocolo General. beharko dituzte. Hirugarrena.Protokolo Lankidetzarako Orokorraren garapena. Tercera.- Desarrollo del Protocolo General de Colaboración. Convenios Hitzarmen bereziak. específicos. Lankidetzarako Protokolo Orokor honen Este Protocolo General de Colaboración bidez hitzarmen bereziak egingo dira se egoki diren gaien eta jardun-esparruen específicos correspondientes en función arabera. de las materias y ámbitos de actuación duten Dagokion gaian arduradunek eskumena sinatuko dituzte materializará pertinentes. en los Dichos por convenios se responsables los Convenios de hitzarmen horiek, eta formalizatu ahala, suscribirán Protokolo Orokor honetan eranskin gisa área jasoko dira, haren zati izanik. materia y se incorporarán, a medida competentes por razón de la que se vayan formalizando, al presente Protocolo General como anexos formando parte del mismo. Laugarrena. - Protokolo Cuarta. - Seguimiento del Protocolo Orokorraren jarraipena. General. Protokolo El seguimiento de lo previsto en el jarraipena honetan egiteko, ezarritakoaren alderdiek duten presente Protocolo, se realizará informazioa elkarri eman beharko diote, mediante el intercambio de información eta entre las partes y la elaboración de gero emaitzak ebaluatzeko eta baloratzeko txostenak egingo dira. informes de evaluación y de valoración de los resultados. Ondorio horietarako, jarraipena egingo A estos efectos, duen Lotura eta Koordinazio Batzordea Comité eratuko da. Batzorde honek, hain zuzen, encargado del seguimiento y de la de se Enlace constituirá y un Coordinación - 13 -
 14. 14. Protokolo honetan jasotzen diren aplicación de las medidas incluidas en neurriak aplikatu eta horien jarraipena este Protocolo, que se reunirá cuantas egingo du. Behar beste aldiz bilduko da. veces sea necesario. Será coordinado Errioxako Erkidegoko por el Consejero de Presidencia de la Presidentziako kontseilariak eta Eusko Comunidad Autónoma de La Rioja y por Jaurlaritzako Lehendakaritzako idazkari el Secretario General de la Presidencia nagusiak eta del Gobierno Vasco, y estará integrado duten de forma paritaria por los altos cargos Autonomia koordinatuko protokoloa dute, sinatzen administrazioek izendatutako goi que determine cada una de las karguen kopuru paritarioa izango du. Administraciones firmantes. Bosgarrena. Indarraldia. Quinta. Vigencia. Protokolo Orokor honek sinatzen den Este egunetik eta efectos a partir de la fecha de su firma du. y izango urtebeteko ditu indarraldia ondorioak, izango Protocolo tendrá General una producirá vigencia anual, Alabaina, indarraldi hori isilbidez eta entendiéndose tácitamente prorrogado epealdi da por períodos iguales de tiempo salvo alderdiren batek berariaz salatzen ez denuncia expresa de una de las partes, badu. beste berdinetan Baina salaketa alderdiaren jakinarazten denetik luzatuko jartzen bada, en cuyo caso dejará de estar en vigor erabaki hori seis meses después de la fecha en que hilabetera sea comunicada tal determinación a la sei amaituko da indarraldia. otra parte. Alderdiren batek protokoloa salatu nahi La denuncia por una de las partes badu, deberá erabaki horren jakinarazpena formalizarse dirigiendo una bidali beharko dio beste alderdiari. Dena notificación en tal sentido a la otra, sin den, salaketa horrek ez du eraginik que afecte a las acciones pendientes o izango edo en curso de ejecución que no fuesen gauzatzen ari diren ekintzetan, baldin expresamente rescindidas por ambas eta bi alderdiek berariaz deuseztatu ez entidades. amaitu gabe dauden badituzte behintzat. - 14 -
 15. 15. Protokolo Orokor hau alderdi biek, Este Protocolo General podrá ser adostasunez, aldatu ahal izango dute; modificado de común acuerdo cuando horretarako, lo requieran las partes, mediante la eranskina formalizatu beharko dute. formalización de la correspondiente adenda. Hitzarmen hau izenpetuko duten Las partes firmantes del presente alderdiek hitz eman dute bakoitzak bere Acuerdo se comprometen a tramitar el autonomia araututako mismo, conforme a los procedimientos legezko prozeduren arabera izapidetuko legales establecidos en sus respectivas duela hitzarmen hau. Comunidades Autónomas. erkidegoan Adierazitakoarekin frogatzeko, ados Lankidetzarako Orokor honen daudela Protokolo bi ale sinatu dituzte. Logroñon, 2013ko azaroaren 25ean. En prueba de conformidad firman el presente Protocolo Colaboración, por General de duplicado, en Logroño, a 25 de noviembre de 2013. EUSKO JAURLARITZAKO ERRIOXAKO AUTONOMIA LEHENDAKARIA ERKIDEGOKO PRESIDENTEA EL LEHENDAKARI DEL GOBIERNO EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD VASCO AUTÓNOMA DE LA RIOJA Iñigo Urkullu Renteria Pedro Sanz Alonso - 15 -

×