Indarkeria politikoaren urraketen mapa aurkeztu du Argituz elkarteak

ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

ETAk, talde faxistek,GALek eta Poliziak eragindako biktimen kopuruak bildu ditu giza eskubideen aldeko elkarteak. 27 Octubre 2011 Berria

Harian›
4 berria 2011kourriaren27a,osteguna
ETArenjardunarmatuarenamaieraDBiktimak
EdurneBegiristain Gasteiz
1968tik aurrera indarkeria politi-
koarenondoriozizandakogizaes-
kubideen urraketen mapa osatu
du Argituz giza eskubideen alde-
ko elkarteak. Euskal gatazkaren
ondorioz gertatu diren indarke-
riaekintzak,gizaeskubideenbor-
txaketak eta askatasunaren aur-
kako erasoak oinarri dituen datu
bilketaegindu,gatazkareneragi-
nez sortutako askotariko oinaze-
ak kontuan hartuta. Datu bilketa
ez da oraindik amaitu, «etenga-
bea» da, eta horregatik mapa
«osatugabea» dela adierazi dute
Bertha Gaztelumendi eta Andres
Krakenberger Argituz elkarteko
kideek. Hori horrela, elkartearen
lanak aurrera egin ahala giza es-
kubideen urraketen kopurua «al-
datuz» joango dela nabarmendu
dute.
Euskal gatazkaren ondorioz
hildako eta zauritutako pertso-
nen kopurua zehaztu du Argituz-
ek txostenean. Hiru ataletan ba-
natu du ikerketa: batetik, ETAk
etabesteerakundebatzuekhilda-
ko eta zauritutakoak jaso ditu;
bestetik, kontrolik gabeko talde-
ek,taldefaxistek,GALek,BVEek
eta beste talde parapolizialek era-
gindakoak,etabestetaldebatean
Poliziaren indarkeriaren bikti-
menkopuruabildudu.
Hala, elkarteak gaur egun arte
jasotako datuen arabera, ETAk
829 pertsona hil ditu, eta 2.600 in-
guru zauritu. Talde horren ba-
rruan sartu ditu ETAren adar
desberdinek—ETA (m), ETA
(pm),ETAVIIetaETAVIII—,Ko-
mando Autonomo Antikapitalis-
tak eta Iraultza erakunde arma-
tuak eragindako biktimak. Bes-
talde, elkarteak esan du 72 direla
talde faxistek, GAL, BVE eta bes-
telako talde parapolizial etakon-
trol gabeen esku bizia galdu dute-
nak.Taldehorienesku zaurituta-
koak, berriz, 330 inguru direla
jaso du txostenean. Segurtasun
indarrek,berriz,gutxienez94per-
tsona hil dituzte, eta beste 29 ka-
sutanikerketasakonagoakbehar
direla dio elkarteak. Poliziaren
esku zauritutako pertsonak gu-
txienez 629 izan dira, elkarteak
dioenez.
Zifren zurrunbiloa
Edonolaere,Argituz-ekberetxos-
tenean bildutako datuak ez dira
euskal gatazkak eragindako su-
frimenduaren inguruan dauden
bakarrak. Poliziaren indarkeria-
ren eta gerra zikinen biktimen zi-
frei erreparatuta, adibidez, alde
handia dago Argituz elkarteak
eta Euskal Memoria fundazioak
emandakoen artean. Izan ere,
Euskal Memoria Fundazioak iaz
kaleratutako Gernikako seme-
alabakliburuan jasotzen duenez,
azken 50 urteetan 474 euskal he-
rritarrek galdu dute bizia esta-
tuenerrepresioarenondorioz,eta
horietatik herenak inguru era-
kunde armatuetako kide ziren.
Argituz-ekemandakodatuenara-
bera, ostera, 165 pertsona inguru
dira estatu indarkeriaren ondo-
riozhildakoakazken43urteotan.
Giza eskubideen aldeko elkar-
teak landu duen mapan badira
zenbait hutsune, gainera. Elkar-
teakzenbatugabeutziditu,beste-
akbeste,torturakasuaketaespe-
txe politikak eragindako bikti-
mak. Torturatuen kasuan, iturri
askotatik lortutako datuak kon-
trajarriak direla dio, eta horrega-
tikezduelakopuruzehatzikazal-
du.«Egiazkoikerketabateginbe-
har da lehenbailehen atal horre-
takodokumentazioamodufroga-
garrianosatzeko».
Torturatuenzifrazehatzaema-
tea zaila bada ere, Euskal Memo-
riak bere liburuan dio 11.000 tor-
tura kasu salatu direla azken 50
urteetan eta guztira hamabi eus-
kalherritarhildirelatorturenon-
dorioz.Presoensakabanaketapo-
litikaren eraginez, berriz, hama-
lausenideetalagunekgaldudute
bizia errepideetan, 25 preso hil
dira espetxeetan, eta zortzik bere
buruaz beste egin dute, fundazio-
akemandakodatuenarabera.
Indarkeriapolitikoarenurraketen
mapaaurkeztuduArgituzelkarteak
ETAk,talde faxistek,GALek eta Poliziak
eragindako biktimen kopuruak bildu ditu
giza eskubideen aldeko elkarteak
Datu bilketa etengabea dela dio elkarteak,
eta horregatik «osatugabea» dela oraindik
Andres Krakenberger eta Bertha Gaztelumendi,atzo,Argituz elkarteak osatutako indarkeria politikoaren urraketen maparen aurkezpenean.RAULBOGAJO/ARGAZKIPRESS
EuskoLegebiltzarrekobiktimenlan
taldeanagerraldiaeginduArgituz-ek
DMotibaziopolitikoakeragindakobiktimenegoeraaztertze-
ko,EuskoLegebiltzarreanmartxandagoenlantaldeanage-
rraldiaeginzutenatzoArgituzelkartekokideek.Bertan,indarkeria
politikoakeragindakogizaeskubideenurraketeninguruanlandu-
takotxostenarenberriemanzuten.Haiekinbatera,ValentindeFo-
rondaInstitutukoJoseAntonioPerezkideakerepartehartuzuen.
Ikerlarihorreklantaldeanazpimarratuzuenez,beharrezkoadaar-
gitzeazergertatudenindarkeriapolitikoarenalorreanazkenurte-
otan.ValentindeForondaInstitutuakfrankismoarenazkenurteak
etatrantsiziokohasierakoakikertuditu,tartean,Gasteizkomar-
txoaren3kogertaeraketataldekontrolgabeekegindakoerasoak.
Perezekadierazizuenez,«azterketasakonetainpartzialgehiago»
behardirajustiziaegiteko.
‹Harian
2011kourriaren27a,osteguna berria 5
ETArenjardunarmatuarenamaieraDBiktimak
Haatik,Argituzelkartekokide-
ek azaldu dute egileen inguruko
«desadostasunagatik», ikertu
gabe egoteagatik edo informazio
gabeziagatik falta direla datu
ugari. Giza eskubideen bortxake-
tei buruzko lana «erabat osatua»
egon dadin, elkartekoek esan
dute beharrezkoa dutela jardun-
bidea,autoretzaetaerahorretako
alorrak «zehaztasun eta inpar-
tzialtasunez» konpontzeko argi-
bideetaegiaztatzehandiagoa.
Indarkeria politikoaren ondo-
rioz izandako bestelako eskubi-
deen urraketei dagokienez, aten-
tatu eta ekintza armatuen eta
kale erasoen kopurua bildu du
Argituz-ek txostenean. Baltasar
Garzon epaileak Batasunaren
aurkako sumarioan kaleratuta-
ko autoaren datuak oinarri har-
tuta, elkarteak dio 2002ra bitarte-
an 3.300 «atentatu eta ekintza
armatu» baino gehiago izan zire-
la eta 1991tik 2002ra 3.700tik gora
kale eraso. Erakunde armatuek
79 lagun bahitu dituztela, 2.000
pertsona inguru bizkartzainekin
ibili direla eta ondasunen aurka-
ko 639 atentatu edo mehatxu
ekintza burutu direla ere jaso
dute mapan.
Horrez gain, elkartearentzat
«premiazkoa» da indarkeria poli-
tikoaren ondorioz oraindik desa-
gertuak jarraitzen duten sei per-
tsona non dauden argitzea. Desa-
gertutako pertsonak hauek
direla dio: Jose Humberto Fouz
Escobedo,JorgeJuanGarciaCar-
neiro, Fernando Quiroga Veiga,
Eduardo Moreno Bergaretxe,
Jose Miguel Etxeberria Alvarez
etaJeanLouisLarre.
Justizia,egiaetaaitortza
Argituz elkarteak osatu duen in-
darkeria politikoaren urraketen
mapak «justizia» ezartzeko tres-
na izan nahi duela azaldu du Kra-
kenbergek aurkezpenean. Eta
justizia horrek bi ardatzetan oi-
narrituta egon behar duela esan
du: biktima guztiei aitortza eta
erreparazioa ematea giza eskubi-
deen urraketen egilea kontuan
izan gabe, eta biktimei ezarri be-
harreko neurriaknazioartekozu-
zenbideanoinarritutaegotea.
ETAk indarkeria uzteko har-
tutako erabakia «urrats positi-
boa» dela uste dute elkartekoek,
etorkizunari begira eskubideen
egoera hobetuko duelako. Indar-
keriaren amaierarekin batera
«garai latz baten amaiera» etorri
dela diote elkartekoek, baina au-
rretik geratzen den lana «zaila»
izango dela uste dute. Elkarteak
hilabeteak daramatza eskubide
urraketekin zerikusia duten ka-
suak aztertzen, eta lan horrekin
jarraituko du aurrerantzean ere.
Azaldu dutenez, orain arte zigor-
turikizanezdirengertaerakargi-
tu, eta «aitortza, justizia eta egia»
eskubideak errespetatzea lortu
beharradagohemendikaurrera.
G Eskubideenurraketenmapa(osatugabea)
EPEA (1960an DRILek egindako atentatuarean salbuespenarekin)
ITURRIA: ARGITUZ
Guztira.
Emakumeak.
Gizonak.
Hildakoak.
Bahitzaileek aske utziak.
Polizia indarrek askatuak.
Zangoetan tiroak zituztela askatuak.
Auto gidariak.
Bahitutakoak
79
2
77
18
40
6
15
80
Atentatuak eta ekintza armatuak.
Kale indarkeriako ekintzak.
Mehatxatutakoak.
Beste datu batzuk
3.391
3.761
2.000
ETAk eta beste erakunde batzuek
829
hildakoak zaurituak
2.600
‘Kontrolikgabekoak’,taldefaxistek,GALek,
BVEk eta beste talde parapolizialek
72(76)
hildakoak zaurituak
324(339)
Poliziak
93(122)
hildakoak zaurituak
629(666)
1. 2. 3.
Emakumeak.
Gizonak.
29 urtetik beherakoak.
18 urtetik berakoak.
Militarrak eta poliziak.
Zibilak.
Bereizi gabeko atentatuak, nahasketak,
errakuntzak edo bestelakoak.
Hildakoak
56
773
242
22
486
343
151
16
10
20
24
4
42
10
22
3
Egileen arabera
ETA.
ETApm.
ETAm.
ETA (VIII. Biltzarra).
Komando Autonomo Antikapitalistak.
Iraultza.
Iparretarrak.
DRIL.
Hoz y Martillo (Zaragoza).
Autodefentsa piketeak.
Mendeku.
Itsasondoko gaztea.
Ikerketa gehiago behar dute.
25
17
721
1
31
1
2
1
1
1
2
2
+24
Arrasto fisiko eta psikikoekin.
Atentatuaren aldez aurreko helburu izan
gabeko zibilak.
Haurrak.
Zauritutakoak
1.300
1.352
86
Ikerketa gehiago behar dute.
Emakumeak.
Gizonak.
29 urtetik beherakoak.
18 urtetik beherakoak.
Poliziaren zaintzapean.
Ikerketa gehiago behar dutenak.
Poliziaren kontroletan edo antzekoetan.
Ikerketa gehiago behar dutenak.
Nahasketa, errakuntza, gehiegikeria
edo beste dela medio.
Ikerketa gehiago behar dutenak.
Zerbitzuz kanpoko poliziekin
izandako liskarretan.
Ikerketa gehiago behar dutenak.
Manifestazio eta mobilizazioetan.
Emakumeak.
Gizonak.
Ikerketa gehiago behar dutenak.
Heriotza zigorra ezarrita.
Hildakoak
+29
10
83
41
12
9
+11
19
+10
16
+5
16
+1
30
4
26
+2
2
Ikerketa gehiago behar dute.
Emakumeak.
Gizonak.
Bahituak eta hilak.
Oraindik desagertuak.
Ikerketa gehiago behar dutenak.
Desagertuak baina hilotz aurkituak.
Ikerketa gehiago behar dutenak.
Emakume bortxatuak eta hilak
aldarrikapen politikoarekin.
Atentatu eta erasoetan.
9 hilabeteko haurdunaldia zuena.
ETAko kide.
Ikerketa gehiago behar dutenak.
Mobilizazioetan.
Hildakoak
+4
11
61
2
2
+1
2
+1
2
61
1
20
+2
3
Ikerketa gehiago behar dutenak.
29 urtetik beherakoak.
18 urtetik beherakoak.
10 urtetik beherakoak.
Poliziaren kontroletan.
Ikerketa gehiago behar dutenak.
Nahasketa, errakuntza, gehiegikeria
edo beste dela medio.
Ikerketa gehiago behar dutenak.
Zerbitzuz kanpoko poliziekin izandako
liskarretan.
Ikerketa gehiago behar dutenak.
Manifestazio eta mobilizazioetan.
Ikerketa gehiago behar dutenak.
Zauritutakoak
+29
80
39
8
47
+7
47
+23
20
+1
515
+6
Ikerketa gehiago behar dutenak.
Emakumeak.
Gizonak.
Atentatuetan (jipoien, bonben
eraginez…).
Ikerketa gehiago behar dutenak.
Emakume bortxatuak aldarrikapen
politikoekin (oraindik zenbatu gabeko
hainbat kasu gehiago).
Zauritutakoak
+15
82
199
255
+15
55
Bahitutakoak (inguru bakartietan edo
autoetan galdekatuak,mehatxatuak eta
torturatuak kasurik gehienetan).
Emakumeak.
Gizonak.
Bahitutakoak
55
9
46
Ondasunen aurkako atentatuak eta
mehatxuzko ekintzak.
Egileen inguruko desadostasunagatik,
ikertu gabe egoteagatik eta informazio
faltarengatik, oro har argibide eta
egiaztatze gehiago behar dutenak.
Beste datu batzuk
639
24
1968 2011
15 urtetik beherakoak.
Ekintzaileek pertsonaz
nahastutakoak.
Bertatik pasatzen ari eta bonba-auto
baten leherketak harrapatutakoak.
Atentatuarenhelburutzataldezaurretik
aukeratuak izan zirenekin bizi edo
lagundu zuten senitartekoak.
Beste pertsona bati bidalitako
bonba-gutun bat lehertutakoak.
Lehergailuaren eztandak saltoki
edo leku publiko batean zeudelarik
harrapatutakoak.
Lehergailuak lanpostuan hildakoak.
Sukaldari, mekanikari, ile apaintzaile,
argiketari, garabi edo auto gidari lan
egiten zuten zibilak ziren edo ibilgailu
ofizialen gidari soldadutza egiten ari
zirenak.
‘Egon behar ez zuten tokietan’
zeuden.
Tortura
Zifrak oso ezberdinak dira iturrien
arabera. Egiazko ikerketa bat egin behar
da lehenbailehen atal honetako
dokumentazioa modu frogagarrian
osatzeko.
Eskubideen urraketak eta
jasanezinezko tratua espetxeetan
Zenbatu gabea oraindik (sakabanatzea
gehitu behar zaio honi).
Beste datu batzuk

Recomendados

Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he... por
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Irekia - EJGV
474 vistas150 diapositivas
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb... por
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
171 vistas27 diapositivas
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he... por
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Irekia - EJGV
308 vistas58 diapositivas
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he... por
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...
Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, he...Irekia - EJGV
562 vistas114 diapositivas
517 interneterako por
517 interneterako517 interneterako
517 interneterakoAnboto Komunikabideak
861 vistas24 diapositivas
Euskadin gertatutako tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektua (1960-2014) por
Euskadin gertatutako tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektua (1960-2014)Euskadin gertatutako tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektua (1960-2014)
Euskadin gertatutako tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektua (1960-2014)Irekia - EJGV
67 vistas12 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Argituz busca la verdad de todas las victimas por
Argituz busca la verdad de todas las victimasArgituz busca la verdad de todas las victimas
Argituz busca la verdad de todas las victimasARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
211 vistas3 diapositivas
Erregistro aldaketa por
Erregistro aldaketaErregistro aldaketa
Erregistro aldaketaARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
139 vistas1 diapositiva
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote? por
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
149 vistas1 diapositiva
Cambiar de registro por
Cambiar de registroCambiar de registro
Cambiar de registroARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
131 vistas2 diapositivas
Reino de España, ¿reino sin tortura? por
Reino de España, ¿reino sin tortura?Reino de España, ¿reino sin tortura?
Reino de España, ¿reino sin tortura?ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
129 vistas2 diapositivas
Cambiar de registro por
Cambiar de registroCambiar de registro
Cambiar de registroARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
115 vistas2 diapositivas

Destacado(20)

Similar a Indarkeria politikoaren urraketen mapa aurkeztu du Argituz elkarteak

Argituz-ek «oroimen bateratzailea» sortzeko urratsak galdegin ditu por
Argituz-ek «oroimen bateratzailea» sortzeko urratsak galdegin dituArgituz-ek «oroimen bateratzailea» sortzeko urratsak galdegin ditu
Argituz-ek «oroimen bateratzailea» sortzeko urratsak galdegin dituARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
126 vistas1 diapositiva
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek por
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ekBiktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ekARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
139 vistas1 diapositiva
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek por
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ekBiktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ekKrakenbergerORG
17 vistas1 diapositiva
Jose Miguel Etxeberria Alvarez Naparraren desagerpenari buruzko txostena. 198... por
Jose Miguel Etxeberria Alvarez Naparraren desagerpenari buruzko txostena. 198...Jose Miguel Etxeberria Alvarez Naparraren desagerpenari buruzko txostena. 198...
Jose Miguel Etxeberria Alvarez Naparraren desagerpenari buruzko txostena. 198...Irekia - EJGV
29 vistas44 diapositivas
1973ko martxoaren 24an desagertutako hiru gazte coruñarrei buruzko txostena por
1973ko martxoaren 24an desagertutako hiru gazte coruñarrei buruzko txostena1973ko martxoaren 24an desagertutako hiru gazte coruñarrei buruzko txostena
1973ko martxoaren 24an desagertutako hiru gazte coruñarrei buruzko txostenaIrekia - EJGV
33 vistas46 diapositivas
Biktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostena por
Biktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostenaBiktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostena
Biktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostenaIrekia - EJGV
444 vistas11 diapositivas

Similar a Indarkeria politikoaren urraketen mapa aurkeztu du Argituz elkarteak(15)

Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek por KrakenbergerORG
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ekBiktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek
KrakenbergerORG17 vistas
Jose Miguel Etxeberria Alvarez Naparraren desagerpenari buruzko txostena. 198... por Irekia - EJGV
Jose Miguel Etxeberria Alvarez Naparraren desagerpenari buruzko txostena. 198...Jose Miguel Etxeberria Alvarez Naparraren desagerpenari buruzko txostena. 198...
Jose Miguel Etxeberria Alvarez Naparraren desagerpenari buruzko txostena. 198...
Irekia - EJGV29 vistas
1973ko martxoaren 24an desagertutako hiru gazte coruñarrei buruzko txostena por Irekia - EJGV
1973ko martxoaren 24an desagertutako hiru gazte coruñarrei buruzko txostena1973ko martxoaren 24an desagertutako hiru gazte coruñarrei buruzko txostena
1973ko martxoaren 24an desagertutako hiru gazte coruñarrei buruzko txostena
Irekia - EJGV33 vistas
Biktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostena por Irekia - EJGV
Biktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostenaBiktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostena
Biktimen inguruko politika eta ekimenen kudeaketari buruzko txostena
Irekia - EJGV444 vistas
Pertur kasuari buruzko txosterna: gaiaren egungo egoera por Irekia - EJGV
Pertur kasuari buruzko txosterna: gaiaren egungo egoeraPertur kasuari buruzko txosterna: gaiaren egungo egoera
Pertur kasuari buruzko txosterna: gaiaren egungo egoera
Irekia - EJGV86 vistas
Euskadin gertatutako tortura-kasuak ikertzeko proiektua (1960-2013) por Irekia - EJGV
Euskadin gertatutako tortura-kasuak ikertzeko proiektua (1960-2013)Euskadin gertatutako tortura-kasuak ikertzeko proiektua (1960-2013)
Euskadin gertatutako tortura-kasuak ikertzeko proiektua (1960-2013)
Irekia - EJGV281 vistas
Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013 por ARALAR Araba
Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013
Burujabetzari buruzko jardunaldiak - Jornadas sobre soberanía - 2013
ARALAR Araba442 vistas
Txostena 1. seihilekoa 2010 genero-indarkeria.ppt por Irekia - EJGV
Txostena 1. seihilekoa 2010 genero-indarkeria.pptTxostena 1. seihilekoa 2010 genero-indarkeria.ppt
Txostena 1. seihilekoa 2010 genero-indarkeria.ppt
Irekia - EJGV291 vistas
Euskal kasuan gertaturiko giza eskubideen urraketei buruzko oinarrizko txostena por Irekia - EJGV
Euskal kasuan gertaturiko giza eskubideen urraketei buruzko oinarrizko txostenaEuskal kasuan gertaturiko giza eskubideen urraketei buruzko oinarrizko txostena
Euskal kasuan gertaturiko giza eskubideen urraketei buruzko oinarrizko txostena
Irekia - EJGV372 vistas
ETAk mehatxatutako pertsonek jasan duten bidegabekeriari buruzko txostena (19... por Irekia - EJGV
ETAk mehatxatutako pertsonek jasan duten bidegabekeriari buruzko txostena (19...ETAk mehatxatutako pertsonek jasan duten bidegabekeriari buruzko txostena (19...
ETAk mehatxatutako pertsonek jasan duten bidegabekeriari buruzko txostena (19...
Irekia - EJGV188 vistas

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI por
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIMEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
74 vistas196 diapositivas
Hacia una memoria compartida. Legazpi por
Hacia una memoria compartida. LegazpiHacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. LegazpiARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
96 vistas196 diapositivas
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328 por
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
355 vistas128 diapositivas
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200 por
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
244 vistas100 diapositivas
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100 por
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
157 vistas100 diapositivas
Hacia una memoria compartida: Andoain por
Hacia una memoria compartida: AndoainHacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: AndoainARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
485 vistas276 diapositivas

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

Indarkeria politikoaren urraketen mapa aurkeztu du Argituz elkarteak

  • 1. Harian› 4 berria 2011kourriaren27a,osteguna ETArenjardunarmatuarenamaieraDBiktimak EdurneBegiristain Gasteiz 1968tik aurrera indarkeria politi- koarenondoriozizandakogizaes- kubideen urraketen mapa osatu du Argituz giza eskubideen alde- ko elkarteak. Euskal gatazkaren ondorioz gertatu diren indarke- riaekintzak,gizaeskubideenbor- txaketak eta askatasunaren aur- kako erasoak oinarri dituen datu bilketaegindu,gatazkareneragi- nez sortutako askotariko oinaze- ak kontuan hartuta. Datu bilketa ez da oraindik amaitu, «etenga- bea» da, eta horregatik mapa «osatugabea» dela adierazi dute Bertha Gaztelumendi eta Andres Krakenberger Argituz elkarteko kideek. Hori horrela, elkartearen lanak aurrera egin ahala giza es- kubideen urraketen kopurua «al- datuz» joango dela nabarmendu dute. Euskal gatazkaren ondorioz hildako eta zauritutako pertso- nen kopurua zehaztu du Argituz- ek txostenean. Hiru ataletan ba- natu du ikerketa: batetik, ETAk etabesteerakundebatzuekhilda- ko eta zauritutakoak jaso ditu; bestetik, kontrolik gabeko talde- ek,taldefaxistek,GALek,BVEek eta beste talde parapolizialek era- gindakoak,etabestetaldebatean Poliziaren indarkeriaren bikti- menkopuruabildudu. Hala, elkarteak gaur egun arte jasotako datuen arabera, ETAk 829 pertsona hil ditu, eta 2.600 in- guru zauritu. Talde horren ba- rruan sartu ditu ETAren adar desberdinek—ETA (m), ETA (pm),ETAVIIetaETAVIII—,Ko- mando Autonomo Antikapitalis- tak eta Iraultza erakunde arma- tuak eragindako biktimak. Bes- talde, elkarteak esan du 72 direla talde faxistek, GAL, BVE eta bes- telako talde parapolizial etakon- trol gabeen esku bizia galdu dute- nak.Taldehorienesku zaurituta- koak, berriz, 330 inguru direla jaso du txostenean. Segurtasun indarrek,berriz,gutxienez94per- tsona hil dituzte, eta beste 29 ka- sutanikerketasakonagoakbehar direla dio elkarteak. Poliziaren esku zauritutako pertsonak gu- txienez 629 izan dira, elkarteak dioenez. Zifren zurrunbiloa Edonolaere,Argituz-ekberetxos- tenean bildutako datuak ez dira euskal gatazkak eragindako su- frimenduaren inguruan dauden bakarrak. Poliziaren indarkeria- ren eta gerra zikinen biktimen zi- frei erreparatuta, adibidez, alde handia dago Argituz elkarteak eta Euskal Memoria fundazioak emandakoen artean. Izan ere, Euskal Memoria Fundazioak iaz kaleratutako Gernikako seme- alabakliburuan jasotzen duenez, azken 50 urteetan 474 euskal he- rritarrek galdu dute bizia esta- tuenerrepresioarenondorioz,eta horietatik herenak inguru era- kunde armatuetako kide ziren. Argituz-ekemandakodatuenara- bera, ostera, 165 pertsona inguru dira estatu indarkeriaren ondo- riozhildakoakazken43urteotan. Giza eskubideen aldeko elkar- teak landu duen mapan badira zenbait hutsune, gainera. Elkar- teakzenbatugabeutziditu,beste- akbeste,torturakasuaketaespe- txe politikak eragindako bikti- mak. Torturatuen kasuan, iturri askotatik lortutako datuak kon- trajarriak direla dio, eta horrega- tikezduelakopuruzehatzikazal- du.«Egiazkoikerketabateginbe- har da lehenbailehen atal horre- takodokumentazioamodufroga- garrianosatzeko». Torturatuenzifrazehatzaema- tea zaila bada ere, Euskal Memo- riak bere liburuan dio 11.000 tor- tura kasu salatu direla azken 50 urteetan eta guztira hamabi eus- kalherritarhildirelatorturenon- dorioz.Presoensakabanaketapo- litikaren eraginez, berriz, hama- lausenideetalagunekgaldudute bizia errepideetan, 25 preso hil dira espetxeetan, eta zortzik bere buruaz beste egin dute, fundazio- akemandakodatuenarabera. Indarkeriapolitikoarenurraketen mapaaurkeztuduArgituzelkarteak ETAk,talde faxistek,GALek eta Poliziak eragindako biktimen kopuruak bildu ditu giza eskubideen aldeko elkarteak Datu bilketa etengabea dela dio elkarteak, eta horregatik «osatugabea» dela oraindik Andres Krakenberger eta Bertha Gaztelumendi,atzo,Argituz elkarteak osatutako indarkeria politikoaren urraketen maparen aurkezpenean.RAULBOGAJO/ARGAZKIPRESS EuskoLegebiltzarrekobiktimenlan taldeanagerraldiaeginduArgituz-ek DMotibaziopolitikoakeragindakobiktimenegoeraaztertze- ko,EuskoLegebiltzarreanmartxandagoenlantaldeanage- rraldiaeginzutenatzoArgituzelkartekokideek.Bertan,indarkeria politikoakeragindakogizaeskubideenurraketeninguruanlandu- takotxostenarenberriemanzuten.Haiekinbatera,ValentindeFo- rondaInstitutukoJoseAntonioPerezkideakerepartehartuzuen. Ikerlarihorreklantaldeanazpimarratuzuenez,beharrezkoadaar- gitzeazergertatudenindarkeriapolitikoarenalorreanazkenurte- otan.ValentindeForondaInstitutuakfrankismoarenazkenurteak etatrantsiziokohasierakoakikertuditu,tartean,Gasteizkomar- txoaren3kogertaeraketataldekontrolgabeekegindakoerasoak. Perezekadierazizuenez,«azterketasakonetainpartzialgehiago» behardirajustiziaegiteko.
  • 2. ‹Harian 2011kourriaren27a,osteguna berria 5 ETArenjardunarmatuarenamaieraDBiktimak Haatik,Argituzelkartekokide- ek azaldu dute egileen inguruko «desadostasunagatik», ikertu gabe egoteagatik edo informazio gabeziagatik falta direla datu ugari. Giza eskubideen bortxake- tei buruzko lana «erabat osatua» egon dadin, elkartekoek esan dute beharrezkoa dutela jardun- bidea,autoretzaetaerahorretako alorrak «zehaztasun eta inpar- tzialtasunez» konpontzeko argi- bideetaegiaztatzehandiagoa. Indarkeria politikoaren ondo- rioz izandako bestelako eskubi- deen urraketei dagokienez, aten- tatu eta ekintza armatuen eta kale erasoen kopurua bildu du Argituz-ek txostenean. Baltasar Garzon epaileak Batasunaren aurkako sumarioan kaleratuta- ko autoaren datuak oinarri har- tuta, elkarteak dio 2002ra bitarte- an 3.300 «atentatu eta ekintza armatu» baino gehiago izan zire- la eta 1991tik 2002ra 3.700tik gora kale eraso. Erakunde armatuek 79 lagun bahitu dituztela, 2.000 pertsona inguru bizkartzainekin ibili direla eta ondasunen aurka- ko 639 atentatu edo mehatxu ekintza burutu direla ere jaso dute mapan. Horrez gain, elkartearentzat «premiazkoa» da indarkeria poli- tikoaren ondorioz oraindik desa- gertuak jarraitzen duten sei per- tsona non dauden argitzea. Desa- gertutako pertsonak hauek direla dio: Jose Humberto Fouz Escobedo,JorgeJuanGarciaCar- neiro, Fernando Quiroga Veiga, Eduardo Moreno Bergaretxe, Jose Miguel Etxeberria Alvarez etaJeanLouisLarre. Justizia,egiaetaaitortza Argituz elkarteak osatu duen in- darkeria politikoaren urraketen mapak «justizia» ezartzeko tres- na izan nahi duela azaldu du Kra- kenbergek aurkezpenean. Eta justizia horrek bi ardatzetan oi- narrituta egon behar duela esan du: biktima guztiei aitortza eta erreparazioa ematea giza eskubi- deen urraketen egilea kontuan izan gabe, eta biktimei ezarri be- harreko neurriaknazioartekozu- zenbideanoinarritutaegotea. ETAk indarkeria uzteko har- tutako erabakia «urrats positi- boa» dela uste dute elkartekoek, etorkizunari begira eskubideen egoera hobetuko duelako. Indar- keriaren amaierarekin batera «garai latz baten amaiera» etorri dela diote elkartekoek, baina au- rretik geratzen den lana «zaila» izango dela uste dute. Elkarteak hilabeteak daramatza eskubide urraketekin zerikusia duten ka- suak aztertzen, eta lan horrekin jarraituko du aurrerantzean ere. Azaldu dutenez, orain arte zigor- turikizanezdirengertaerakargi- tu, eta «aitortza, justizia eta egia» eskubideak errespetatzea lortu beharradagohemendikaurrera. G Eskubideenurraketenmapa(osatugabea) EPEA (1960an DRILek egindako atentatuarean salbuespenarekin) ITURRIA: ARGITUZ Guztira. Emakumeak. Gizonak. Hildakoak. Bahitzaileek aske utziak. Polizia indarrek askatuak. Zangoetan tiroak zituztela askatuak. Auto gidariak. Bahitutakoak 79 2 77 18 40 6 15 80 Atentatuak eta ekintza armatuak. Kale indarkeriako ekintzak. Mehatxatutakoak. Beste datu batzuk 3.391 3.761 2.000 ETAk eta beste erakunde batzuek 829 hildakoak zaurituak 2.600 ‘Kontrolikgabekoak’,taldefaxistek,GALek, BVEk eta beste talde parapolizialek 72(76) hildakoak zaurituak 324(339) Poliziak 93(122) hildakoak zaurituak 629(666) 1. 2. 3. Emakumeak. Gizonak. 29 urtetik beherakoak. 18 urtetik berakoak. Militarrak eta poliziak. Zibilak. Bereizi gabeko atentatuak, nahasketak, errakuntzak edo bestelakoak. Hildakoak 56 773 242 22 486 343 151 16 10 20 24 4 42 10 22 3 Egileen arabera ETA. ETApm. ETAm. ETA (VIII. Biltzarra). Komando Autonomo Antikapitalistak. Iraultza. Iparretarrak. DRIL. Hoz y Martillo (Zaragoza). Autodefentsa piketeak. Mendeku. Itsasondoko gaztea. Ikerketa gehiago behar dute. 25 17 721 1 31 1 2 1 1 1 2 2 +24 Arrasto fisiko eta psikikoekin. Atentatuaren aldez aurreko helburu izan gabeko zibilak. Haurrak. Zauritutakoak 1.300 1.352 86 Ikerketa gehiago behar dute. Emakumeak. Gizonak. 29 urtetik beherakoak. 18 urtetik beherakoak. Poliziaren zaintzapean. Ikerketa gehiago behar dutenak. Poliziaren kontroletan edo antzekoetan. Ikerketa gehiago behar dutenak. Nahasketa, errakuntza, gehiegikeria edo beste dela medio. Ikerketa gehiago behar dutenak. Zerbitzuz kanpoko poliziekin izandako liskarretan. Ikerketa gehiago behar dutenak. Manifestazio eta mobilizazioetan. Emakumeak. Gizonak. Ikerketa gehiago behar dutenak. Heriotza zigorra ezarrita. Hildakoak +29 10 83 41 12 9 +11 19 +10 16 +5 16 +1 30 4 26 +2 2 Ikerketa gehiago behar dute. Emakumeak. Gizonak. Bahituak eta hilak. Oraindik desagertuak. Ikerketa gehiago behar dutenak. Desagertuak baina hilotz aurkituak. Ikerketa gehiago behar dutenak. Emakume bortxatuak eta hilak aldarrikapen politikoarekin. Atentatu eta erasoetan. 9 hilabeteko haurdunaldia zuena. ETAko kide. Ikerketa gehiago behar dutenak. Mobilizazioetan. Hildakoak +4 11 61 2 2 +1 2 +1 2 61 1 20 +2 3 Ikerketa gehiago behar dutenak. 29 urtetik beherakoak. 18 urtetik beherakoak. 10 urtetik beherakoak. Poliziaren kontroletan. Ikerketa gehiago behar dutenak. Nahasketa, errakuntza, gehiegikeria edo beste dela medio. Ikerketa gehiago behar dutenak. Zerbitzuz kanpoko poliziekin izandako liskarretan. Ikerketa gehiago behar dutenak. Manifestazio eta mobilizazioetan. Ikerketa gehiago behar dutenak. Zauritutakoak +29 80 39 8 47 +7 47 +23 20 +1 515 +6 Ikerketa gehiago behar dutenak. Emakumeak. Gizonak. Atentatuetan (jipoien, bonben eraginez…). Ikerketa gehiago behar dutenak. Emakume bortxatuak aldarrikapen politikoekin (oraindik zenbatu gabeko hainbat kasu gehiago). Zauritutakoak +15 82 199 255 +15 55 Bahitutakoak (inguru bakartietan edo autoetan galdekatuak,mehatxatuak eta torturatuak kasurik gehienetan). Emakumeak. Gizonak. Bahitutakoak 55 9 46 Ondasunen aurkako atentatuak eta mehatxuzko ekintzak. Egileen inguruko desadostasunagatik, ikertu gabe egoteagatik eta informazio faltarengatik, oro har argibide eta egiaztatze gehiago behar dutenak. Beste datu batzuk 639 24 1968 2011 15 urtetik beherakoak. Ekintzaileek pertsonaz nahastutakoak. Bertatik pasatzen ari eta bonba-auto baten leherketak harrapatutakoak. Atentatuarenhelburutzataldezaurretik aukeratuak izan zirenekin bizi edo lagundu zuten senitartekoak. Beste pertsona bati bidalitako bonba-gutun bat lehertutakoak. Lehergailuaren eztandak saltoki edo leku publiko batean zeudelarik harrapatutakoak. Lehergailuak lanpostuan hildakoak. Sukaldari, mekanikari, ile apaintzaile, argiketari, garabi edo auto gidari lan egiten zuten zibilak ziren edo ibilgailu ofizialen gidari soldadutza egiten ari zirenak. ‘Egon behar ez zuten tokietan’ zeuden. Tortura Zifrak oso ezberdinak dira iturrien arabera. Egiazko ikerketa bat egin behar da lehenbailehen atal honetako dokumentazioa modu frogagarrian osatzeko. Eskubideen urraketak eta jasanezinezko tratua espetxeetan Zenbatu gabea oraindik (sakabanatzea gehitu behar zaio honi). Beste datu batzuk