SlideShare una empresa de Scribd logo

UdalBerriak_19_ABENDUA2020.pdf

Revista Municipal de Agurain Aguraingo Udal Aldizkaria

UdalBerriak_19_ABENDUA2020.pdf

1 de 48
Descargar para leer sin conexión
www.agurain.eus
1
19.zka
2020·Abendua
AGURAINGOUDALARENALDIZKARIA
REVISTAMUNICIPALDELAYUNTAMIENTODEAGURAIN
19.zeb. 2020ko Abendua.
Iratxe Goikoetxea
D. JON GAUNA BORREGUERO
OBRAS DE MEJORA EN LA IKASTOLA LOPE DE LARREA
APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA DE LA PLAZA DE
BIBLIOTECARIA/O
LIBURUTEGIKO PLAZAREN OINARRIAK ETA DEIALDIAREN
ONARPENA ·
ACTUACIONES DE MEJORA EN MONTE DE UTILIDAD PUBLICA
“SOTOS Y VARGAS”
IMPULSANDO LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
DOS PLANES DE EMPLEO LANBIDE-GOVIERNO VASCO
BI ENPLEGU PLANAK LANBIDE-EUSKO JAULARITZA
EL ALCALDE RESPONDE, OFERTA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO EN
AGURAIN
PROYECTO DE REPARCELACIÓN “CURTIDOS-HARRESI”
“CURTIDOS-HARRESI” BIRZATIKETA PROIEKTUA
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ALBERGUE DE PEREGRINOS
ERROMESEN ATERPETXEA HOBETZEKO EGOKITZE LANAK
HOJA DE RUTA CULTURAL PARA EL AGURAIN
AGURAINUDALERRIANIBILBIDEKULTURALEKOORRIDISEINATZENHASIDA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA CURSOS, CURSILLOS Y
TALLERES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL
MEJORA DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA 2020
ACUERDO MARCO ENTRE ACICSA Y AYUNTAMIENTO DE AGURAIN
AGURAIN INAUGURA SU NUEVO SKATEPARKS
AGURAINEK SKATEPARK BERRIA INAUGURATU DU
ALGUNAS DE LAS OBRAS REALIZADAS(1)
EGINDAKO OBRA BATZUK
APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA DE LA PLAZA
DE AGENTE DEL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. UDALTZAIN
LANPOSTUAREN OINARRIAK ETA DEIALDIAREN ONESTEA
LLAMAMIENTO A LA NO FIESTA ESTE AÑO NO TOCABA ·EZ
FESTARAKO DEIA
AURTEN EZ ZEN TOKATZEN
PAG.33 CONCURSO DE PORTADAS PROGRAMA DE FIESTAS DE
AGURAIN 2020
AGURAIN CELEBRA LA XXXIV EDICIÓN DEL “CONCURSO
PROVINCIAL DE QUESOS DE PASTOR”.
AGURAINEK XXXIV.ARTZAIN GAZTEN LEHIAKETAPROBINTZIALAEGIN DU
ACTIVIDADES EN MATERIADE IGUALDAD PROGRAMADAS PARA2020
VISIBLES, DANDO LA CARA POR LA IGUALDAD AGERIAN,
BERDINTASUNAREN ALDE AURPEGIA EMATEN
PLAN DE CONVIVENCIAYACTIVIDADES EN MATERIADE INMIGRACIÓN Y
CONVIVENCIAINTERCULTURAL.
BIZIKIDETZA PLANA ETA IMMIGRAZIOAREN ETA KULTURA ARTEKO
BIZIKIDETZAREN ARLOKO JARDUERAK
NOMBRAMIENTO DE EUDEL REPRESENTANTE EN ELCONSEJO DEL
PUEBLO GITANO
OBRAS DE LANUEVARED DE COLECTORES
KOLEKTORE SARE BERRIKO OBRAK
RECOGIDANEUMATICANUEVACONTRATACIÓN YACTUACIÓN.
BILKETA NEUMATIKOA KONTRATAZIO BERRIA ETA JARDUKETA
POR UNAGURAIN MÁSACCESIBLE
AGURAIN IRISGARRIAGOA.
UTILIZAELCONTENEDORAMARILLO!
ERABILI EDUKIONTZI HORIA
BUZÓN DE RECOGIDANEUMÁTICADESTINADOARECOGER LA
FRACCIÓN ORGÁNICA
V EDICIÓN DELCONCURSO DE RELATOS CORTOS POR LAIGUALDAD
JORNADAS DE SALUD MENTALVIII EDICIÓN
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
GABONETAKO EGITARAUA
SALUDO DEL ALCALDE / ALKATEAREN AGURRA
04
06
08
10
11
12
17
18
19
25
26
27
28
29
31
33
34
37
39
40
42
46
16
20
24
AYUDAS APROBADAS POR EL EQUIPO DE GOBIERNO PARA MITIGAR
LAS CONSECUENCIAS DEL CORONAVIRUS COVID-19
GOBERNU-TALDEAK KORONABIRUSAREN ONDORIOAK ARINTZEKO
ONARTUTAKO NEURRI ETA LAGUNTZA BATZUK COVID-19
APROBADO PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2021, CON LA
INCERTIDUMBRE DE LA COVID-19
AGURAINGO UDALAK 2021ERAKO AURREKONTUAK ONARTU DITU,
COVID-19 EZJAKINAREKIN BATERA
PRINCIPALES INVERSIONES PROGRAMADAS PARA ESTE EJERCICIO
POR EL EQUIPO DE GOBIERNO
GOBERNU TALDEAK EKITALDI HONETARAKO PROGRAMATU DITUEN
INBERTSIO NAGUSIAK
RETRIBUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL PORTAVOZ DE EH BILDU
RETRIBUCIONES DE ALCALDIA
SIN SUBIDA PARA 2021 LAS TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES.
UDAL TASA ETA ZERGAK EZ DIRA IGOKO 2021ERAKO
32
36
38
44
35
TARTEKA MEDIA
www.tartekamedia.eus
Estimadas vecinas y vecinos:
Cuando tengáis este número de la revista “Udalberriak”
en vuestras manos habrá terminado el año 2020.
2020, un año difícil. El año de la irrupción de la COVID-19,
esa enfermedad que la Organización Mundial de la Salud
ha calificado como “pandemia”, que ha visitado países y
naciones del mundo entero, y que ha cambiado, y de qué
forma, nuestras costumbres y la manera de relacionarnos.
Una pandemia que nos ha sembrado de interrogantes,
nos ha generado dudas, y nos ha enseñado y obligado a
gestionar la incertidumbre, buscando siempre salvaguar-
dar la salud y el bienestar de nuestras vecinas y vecinos.
Una pandemia que no sólo ha afectado a nuestra salud,
también a nuestras costumbres y a nuestra economía.
2021, un año de esperanza. Empezamos un año nuevo
con ilusiones renovadas. Un año en el que la aparición
de las primeras vacunas nos permite ser optimistas, y
vislumbrar la luz al final de este largo túnel.
Es tiempo de esperanza, tiempo de retomar proyectos,
sueños e ilusiones, eso sí, con la sensación de habernos
dejado algo por el camino -seas menor, adolescente,
joven, persona madura o de edad avanzada-, y con el
convencimiento, en este caso personal, de que habrá
un antes y un después de la COVID-19.
Pero no nos engañemos. Sólo hemos ganado una batalla.
Es necesario permanecer en guardia, ahora más que
nunca. Cumplir con las medidas que nos marquen en
cada momento las autoridades sanitarias, en la esperanza
de que llegará la victoria final.
¡Entre todxs podremos con este virus!, seguro que sí.
Este es el mensaje optimista con el que quiero despe-
dirme, no sin antes trasladaros un grato recuerdo y mi
consideración más distinguida a las personas fallecidas
durante este año, y un fuerte abrazo para sus familiares,
amigos y personas allegadas.
Feliz Año Nuevo 2021!
Ernesto Sainz Lanchares
ALCALDE DE AGURAIN
Bizilagun estimatuak:
“Udalberriak” aldizkariaren ale hau eskuetan duzue-
nean, 2020. urtea amaituta egongo da.
2020, urte zaila. COVID-19 agertu zen urtea, Osasunaren
Mundu Erakundeak “pandemia” gisa kalifikatu duen
gaixotasun hori, mundu osoko herrialde eta nazioeta-
ra joan dena, eta gure ohiturak eta harremanak nola
aldatu diren.
Zalantzaz jositako pandemia batek zalantzak sortu diz-
kigu, eta ziurgabetasuna irakatsi eta kudeatzera behartu
gaitu, beti gure bizilagunen osasuna eta ongizatea
zaindu nahian. Gure osasunari, ohiturei eta ekonomiari
bakarrik eragin ez dien pandemia.
2021, urtebeteko itxaropena. Ilusio berrituekin hasiko
dugu urte berria. Urte horretan, lehen txertoak agertzeak
baikorrak izateko aukera ematen digu, eta tunel luze
honen amaieran argia ikus dezakegu.
Esperantza-garaia da, proiektuei, ametsei eta ilusioei
berriro ekiteko garaia, hori bai, bidean zerbait utzi
digutelako sentsazioarekin -txikia, nerabea, gaztea,
pertsona heldua edo adin aurreratukoa-, eta, kasu
honetan, COVID-19 baino lehen eta ondoren bat egongo
dela uste izatearekin.
Baina ez gaitezen engainatu. Borroka bakarra irabazi
dugu. Erne egon behar da, orain inoiz baino gehiago.
Osasun agintariek unean-unean ezartzen dizkiguten
neurriak betetzea, azken garaipena lortuko dugulakoan.
Denon artean izango dugu birus hau! Bai, seguru.
Mezu baikor honekin agurtu nahi zaitut, baina, aldez
aurretik, oroitzapen eta begirune atseginak helarazi
nahi dizkizuet aurten hildakoei, eta besarkada handi
bat senitartekoei, lagunei eta hurbilekoei.
2021 urte berri on!
Ernesto Sainz Lanchares
AGURAINGO ALKATEA
04
www.agurain.eus
ALGUNAS DE LAS MEDIDAS Y AYUDAS
APROBADAS POR EL EQUIPO DE GOBIERNO
PARA MITIGAR LAS CONSECUENCIAS DEL
CORONAVIRUS - COVID-19
Para mitigar las consecuencias derivadas de la declaración del
estado de alarma sanitaria, de las medidas adoptadas y de las
recomendaciones sanitarias, el Ayuntamiento de Agurain ha
aprobado una serie de medidas dirigidas a toda la población,
incluidas las personas autónomas con establecimientos afec-
tados por cierres, reducción de aforo, medidas correctoras etc.
De entre las PRINCIPALES acciones puestas en
marcha por el Ayuntamiento destacan:
1ª/ La compra y reparto de 10.550 mascarillas KN95 a todas
las personas empadronadas en el municipio de Agurain (dos
por persona). Esta acción supuso para el Ayuntamiento un
desembolso de 28.071,05.-€.
Aguraingo udalerrian erroldatuta dauden guztiei
10.550 KN95 maskaren erosketa eta banaketa (pert-
sona bakoitzeko bi). Ekintza horrek 28.071,05 euroko
gastua ekarri zion Udalari.
2ª/ El aplazamiento de la fecha de pago de Impuestos y Tasas
municipales, a quienes lo soliciten formalmente en las oficinas
municipales.
Udal zerga eta tasak ordaintzeko epea udal bule-
goetan formalki eskatzen dutenei luzatzea.
3ª/ La convocatoria de una línea de ayudas directas a personas
autónomas con establecimientos abiertos al público, cuyas
actividades se hayan visto afectadas por la Covid-19. Se trata
de ayudas a fondo perdido, de 750 euros máximo para cada
establecimiento que lo haya solicitado, para destinarlo al pago
de alquileres, intereses del crédito hipotecario en el caso de
inmuebles en propiedad, cuotas de la seguridad social, gastos
corrientes del establecimiento, y en general, todos aquellos
gastos imprescindibles para la adecuación del negocio a los
protocolos de seguridad exigidos por la autoridad competente
para la reapertura de la actividad económica (mamparas, gel
hidro-alcohólico, etc. etc.).
Jendeari irekitako establezimenduak dituzten pert-
sona autonomoei zuzeneko laguntzak emateko
deialdia egitea, haien jarduerak Covi-19aren era-
ginpean badaude. Itzuli beharrik gabeko laguntzak
dira, 750 euro gehienez, eskatu duen establezimendu
bakoitzeko.
Habiendo finalizado el plazo para la subsanación de docu-
mentación de todas las solicitudes presentadas y analizadas
todas ellas, se aprobó conceder subvención de 750,00 .-€ a
30 (treinta) personas autónomas, lo que ha supuesto para el
Ayuntamiento un desembolso total de 22.500,00.- €, cantidades
que ya han sido abonadas a las personas beneficiarias.
750,00 €-tik 30 (hogeita hamar) pertsona autonomora
bitarteko diru laguntza ematea onartu zen. Hori dela
eta, Udalak 22.500,00 €-ko gastua egin du guztira,
eta kopuru hori dagoeneko ordaindu zaie onuradunei.
Además de esas tres importantes acciones, el Pleno del 28 de
mayo aprobó las modificaciones necesarias en las Ordenanzas
Municipales y en el Plan estratégico de subvenciones, a fin de
hacer posible esas medidas, y otras que se citan a continuación,
medidas para ayudar al comercio, la hostelería y el sector
servicios; así como para apoyar su relanzamiento, y poner en
valor su papel como motor económico y social del municipio:
4ª/ Asesoramiento / Aholkularitza:
Un servicio de asesoramiento personalizado a comercios,
personas autónomas, etc., en colaboración con Diputación
Foral de Álava ofrecido desde la Cuadrilla.
Denda, pertsona autonomo eta abarrentzako aholku-
laritza-zerbitzu pertsonalizatua, Arabako Foru Aldun-
diarekin lankidetzan, Kuadrillak eskainia.
GOBERNU-TALDEAK KORONABIRUSAREN ONDORIOAK ARINTZEKO
ONARTUTAKO NEURRI ETA LAGUNTZA BATZUK - COVID-19
Osasun-arloko alarma-egoeraren deklarazioak, hartutako
neurriek eta osasun-gomendioek eragindako ondorioak arint-
zeko, Aguraingo Udalak hainbat neurri onartu ditu herritar
guztientzat, besteak beste, itxiturak dituzten establezimenduak
dituzten pertsona autonomoentzat, aforo-murrizketentzat,
neurri zuzentzaileentzat eta abarrentzat.
Redacción / Erredakzioa. Udala / Ayuntamiento Traducción /Itzulpena. Iratxe Goikoetxea
www.agurain.eus
05
5ª/ Medidas fiscales / Neurri fiskalak:
Exención del pago de la tasa durante el período de cierre y
bonificación del 90 % durante todo el ejercicio 2020, de la tasa
por ocupación y uso de la vía pública (terrazas, veladores).
Eremu publikoa (terrazak, etab) okupatu eta era-
biltzeagatiko tasatik salbuestea itxitura-aldian eta
%90eko hobaria 2020ko ekitaldi osoan.
Estudio de posibilidades para poner en marcha nuevas fór-
mulas de fraccionamiento del pago de impuestos y tasas
municipales, más allá del 31/12/2020.
Udal zerga eta tasen ordainketa zatikatzeko for-
mula berriak abian jartzeko aukeren azterketa,
2020/12/31tik aurrera.
Devolución de la parte proporcional de la tasa de ocupación
y uso de la vía pública (mercados), relativa al período en el que
no haya sido posible disfrutar de esos servicios.
Eremu publikoa (merkatuak) okupatu eta erabiltzeko
tasaren zati proportzionala itzultzea, zerbitzu horiek
erabili ahal izan ez diren aldiari dagokiona.
Exención del pago de tasas correspondientes a las licencias
de apertura de establecimientos, a los nuevos establecimientos
que se abran hasta el 31 de diciembre de 2020.
Establezimenduak irekitzeko lizentzien tasak ordaint-
zetik salbuestea establezimendu berriak, 2020ko
abenduaren 31 arte irekitzen direnak.
Bonificación del 70% en el tramo de cuota fija de la tasa
por suministro domiciliario de agua potable y alcantarillado
correspondiente al período de cierre.
% 70eko hobaria, ixteko aldiari dagokion edateko
uraren eta estolderiaren etxez etxeko horniduraren
tasaren kuota finkoaren tartean.
Bonificación del 70% en la tasa de basuras durante los dos
primeros trimestres del año.
%70eko hobaria zabor tasan urteko lehen bi hiru-
hilekoetan.
6ª/ Medidas económicas / Neurri ekonomikoak:
Acompañamiento a comercios, hostelería, autónomos/
as, etc. a lo largo de todo el proceso de solicitud de ayudas
puestas en marcha por otras Administraciones.
Dendak, ostalaritza, autonomoak eta abarrak lagunt-
zea. beste administrazio batzuek abian jarritako
laguntzak eskatzeko prozesu osoan.
7ª/ Dinamización / Dinamizazioa:
Preparación de un programa extraordinario de dinamización
comercial Bono-Agurain para el fomento de la compra y con-
sumo en establecimientos de Agurain, actualmente en marcha.
Aguraingo saltokietan erosketa eta kontsumoa sus-
tatzeko Bono-Agurain merkataritza dinamizatzeko
programa berezia prestatzea. Gaur egun martxan
dago.
Generación de un programa de eventos y actividades específico
para la dinamización de la hostelería en Agurain a lo largo del
segundo semestre de 2020.
2020ko bigarren seihilekoan Agurainen ostalaritza
dinamizatzeko berariazko ekitaldi eta jardueren
programa sortzea.
Aumentar en un 120 % el importe del convenio de colaboración
con “Lautada Bizirik ACICSA” (hasta los 5.500.-€), a fin de
apoyar campañas de sensibilización de apoyo al comercio local.
“Lautada Bizirik ACICSArekin” lankidetza-hitzarmena
%120 gehitzea (5.500 €-raino).
Ampliación del programa “Kultur-Bira”, incrementando en
un 25 % la cantidad destinada a tal fin, hasta los 10.000.-€,
como elemento de activación de la vida social colectiva del
municipio, y desarrollo de iniciativas de carácter sociocultural de
pequeño formato que potencien y desarrollen el comercio local.
La aplicación de estas medidas no es automática, sino que
requiere la presentación de la pertinente solicitud de las per-
sonas interesadas.
Se trata de un paquete de medidas que complementan a las
implantadas por otras entidades e instituciones, favorecen
la reactivación y buscan paliar los efectos que esta crisis
les está causando, todo ello en una absoluta coordinación
interinstitucional.
Beste erakunde eta instituzio batzuek ezarritakoen
osagarri diren neurri sorta bat da, suspertzea bultzat-
zen dute eta krisi honek eragiten dizkien ondorioak
arintzen saiatzen dira, hori guztia erakundeen arteko
erabateko koordinazioan.
06
www.agurain.eus
EL AYUNTAMIENTO DE AGURAIN HA
APROBADO SUS PRESUPUESTOS
PARA EL EJERCICIO 2021, CON LA
INCERTIDUMBRE DE LA COVID-19
Redacción / Erredakzioa. Udala / Ayuntamiento Traducción /Itzulpena. Iratxe Goikoetxea
AGURAINGO UDALAK 2021ERAKO AURREKONTUAK ONARTU DITU,
COVID-19 EZJAKINAREKIN BATERA.
En el Pleno celebrado el pasado
jueves 12 de noviembre se aproba-
ron provisionalmente con los votos
de EAJ/PNV y el voto en contra de
EHbildu, los presupuestos para el
ejercicio 2021.
Joan den azaroaren 12ko osoko
bilkuran, EAJ/PNVren botoekin
eta EHbilduren aurkako botoare-
kin, behin-behinean onetsi ziren
2021. ekitaldirako aurrekontuak.
Al no haber alegaciones el pre-
supuesto a devenido DEFINITIVO
sin más trámites.
En el ejercicio de 2020 no se han
podido ejecutar todo aquello que
estaba previsto, por motivos eco-
nómicos derivados de la bajada de
ingresos, por la situación irregular
motivada por la pandemia…
En definitiva, que en el Año 2021
volveremos a vernos obligados a
gestionar la incertidumbre derivada
de la COVID-19”
.
2020ko ekitaldian ezin izan da
gauzatu aurreikusita zegoen guz-
tia, diru-sarrerak jaistearen ondo-
riozko arrazoi ekonomikoen-
gatik, pandemiak eragindako
egoera irregularragatik…Azken
finean, 2021. urtean COVID-19
delakoaren ondoriozko ziurga-
betasuna kudeatzera behartuko
gara”
.
El presupuesto del Ayuntamiento
de Agurain para el ejercicio 2021
asciende a la cantidad de ocho
millones ciento sesenta y cin-
co mil cuatrocientos diez euros
(8.165.410,00.-€).
Aguraingo Udalaren 2021eko
aurrekontua zortzi milioi ehun
eta hirurogeita bost mila lau-
rehun eta hamar eurokoa da
(8.165.410,00.-€).

Recomendados

Boletín Informativo Quesada Actualidad número 18. Marzo 2021
Boletín Informativo Quesada Actualidad número 18. Marzo 2021Boletín Informativo Quesada Actualidad número 18. Marzo 2021
Boletín Informativo Quesada Actualidad número 18. Marzo 2021Juan Antonio López
 
Gaceta Oficial N° 41.891
Gaceta Oficial N° 41.891Gaceta Oficial N° 41.891
Gaceta Oficial N° 41.891Brian Vidal
 
Informe secretaría de protección social enero febrero de 2013
Informe secretaría de protección social enero  febrero de 2013Informe secretaría de protección social enero  febrero de 2013
Informe secretaría de protección social enero febrero de 2013Jorge Delgado Berrio
 
UDAL BERRIAK _ 20_Uztaila_2021.pdf
UDAL BERRIAK _ 20_Uztaila_2021.pdfUDAL BERRIAK _ 20_Uztaila_2021.pdf
UDAL BERRIAK _ 20_Uztaila_2021.pdfAguraingoUdala
 

Más contenido relacionado

Similar a UdalBerriak_19_ABENDUA2020.pdf

PLANES DE CONTIGENCIA.. LUISA.pptx
PLANES DE CONTIGENCIA.. LUISA.pptxPLANES DE CONTIGENCIA.. LUISA.pptx
PLANES DE CONTIGENCIA.. LUISA.pptxLuisaPerdomo16
 
PLAN DE GOBIERNO HUGO SOSA GARCIA PROVINCIA DE PADRE ABAD
PLAN DE GOBIERNO HUGO SOSA GARCIA PROVINCIA DE PADRE ABADPLAN DE GOBIERNO HUGO SOSA GARCIA PROVINCIA DE PADRE ABAD
PLAN DE GOBIERNO HUGO SOSA GARCIA PROVINCIA DE PADRE ABADHugo Sosa Garcia
 
Consejo de Gobierno Junta de Anndalucia
Consejo de Gobierno Junta de AnndaluciaConsejo de Gobierno Junta de Anndalucia
Consejo de Gobierno Junta de AnndaluciaRevista TodoJaen
 
Contrato Alcaldía de Girón - Kits Alimentarios
Contrato Alcaldía de Girón - Kits AlimentariosContrato Alcaldía de Girón - Kits Alimentarios
Contrato Alcaldía de Girón - Kits AlimentariosCARCTERNoticias
 
Guía de Orientación Jurídica por Afectaciones derivadas del COVID-19
Guía de Orientación Jurídica por Afectaciones derivadas del COVID-19Guía de Orientación Jurídica por Afectaciones derivadas del COVID-19
Guía de Orientación Jurídica por Afectaciones derivadas del COVID-19Jess Dector
 
Guía de Orientación Jurídica por Afectaciones derivadas del COVID-19
Guía de Orientación Jurídica por Afectaciones derivadas del COVID-19Guía de Orientación Jurídica por Afectaciones derivadas del COVID-19
Guía de Orientación Jurídica por Afectaciones derivadas del COVID-19Jess Dector
 
El decreto sobre teletrabajo y nuevas medicas contra Covid-19
El decreto sobre teletrabajo y nuevas medicas contra Covid-19El decreto sobre teletrabajo y nuevas medicas contra Covid-19
El decreto sobre teletrabajo y nuevas medicas contra Covid-19Jesús Alanoca
 
Chihuahua - Medidas económicas ante el COVID19
Chihuahua - Medidas económicas ante el COVID19Chihuahua - Medidas económicas ante el COVID19
Chihuahua - Medidas económicas ante el COVID19ExperienciasExitosas1
 
Propuesta navidad
Propuesta navidadPropuesta navidad
Propuesta navidad20minutos
 
Decreto 579 del 15 de abril de 2020
Decreto 579 del 15 de abril de 2020Decreto 579 del 15 de abril de 2020
Decreto 579 del 15 de abril de 2020Fundacion ACCION 13
 

Similar a UdalBerriak_19_ABENDUA2020.pdf (20)

Resumen julio y agosto
Resumen julio y agostoResumen julio y agosto
Resumen julio y agosto
 
Consejo gobierno junta.
Consejo gobierno junta.Consejo gobierno junta.
Consejo gobierno junta.
 
LA CRÓNICA 917
LA CRÓNICA 917LA CRÓNICA 917
LA CRÓNICA 917
 
Ppt covid 19 mihsalud actualizado 17-04
Ppt covid 19 mihsalud actualizado 17-04Ppt covid 19 mihsalud actualizado 17-04
Ppt covid 19 mihsalud actualizado 17-04
 
PLANES DE CONTIGENCIA.. LUISA.pptx
PLANES DE CONTIGENCIA.. LUISA.pptxPLANES DE CONTIGENCIA.. LUISA.pptx
PLANES DE CONTIGENCIA.. LUISA.pptx
 
PLAN DE GOBIERNO HUGO SOSA GARCIA PROVINCIA DE PADRE ABAD
PLAN DE GOBIERNO HUGO SOSA GARCIA PROVINCIA DE PADRE ABADPLAN DE GOBIERNO HUGO SOSA GARCIA PROVINCIA DE PADRE ABAD
PLAN DE GOBIERNO HUGO SOSA GARCIA PROVINCIA DE PADRE ABAD
 
Consejo de Gobierno Junta de Anndalucia
Consejo de Gobierno Junta de AnndaluciaConsejo de Gobierno Junta de Anndalucia
Consejo de Gobierno Junta de Anndalucia
 
Contrato Alcaldía de Girón - Kits Alimentarios
Contrato Alcaldía de Girón - Kits AlimentariosContrato Alcaldía de Girón - Kits Alimentarios
Contrato Alcaldía de Girón - Kits Alimentarios
 
LA CRÓNICA 884
LA CRÓNICA 884LA CRÓNICA 884
LA CRÓNICA 884
 
Guía de Orientación Jurídica por Afectaciones derivadas del COVID-19
Guía de Orientación Jurídica por Afectaciones derivadas del COVID-19Guía de Orientación Jurídica por Afectaciones derivadas del COVID-19
Guía de Orientación Jurídica por Afectaciones derivadas del COVID-19
 
Guía de Orientación Jurídica por Afectaciones derivadas del COVID-19
Guía de Orientación Jurídica por Afectaciones derivadas del COVID-19Guía de Orientación Jurídica por Afectaciones derivadas del COVID-19
Guía de Orientación Jurídica por Afectaciones derivadas del COVID-19
 
Prevención covid 19 y turismo
Prevención covid 19 y turismoPrevención covid 19 y turismo
Prevención covid 19 y turismo
 
El decreto sobre teletrabajo y nuevas medicas contra Covid-19
El decreto sobre teletrabajo y nuevas medicas contra Covid-19El decreto sobre teletrabajo y nuevas medicas contra Covid-19
El decreto sobre teletrabajo y nuevas medicas contra Covid-19
 
LA CRÓNICA 871
LA CRÓNICA 871LA CRÓNICA 871
LA CRÓNICA 871
 
Edicion fds
Edicion fdsEdicion fds
Edicion fds
 
Chihuahua - Medidas económicas ante el COVID19
Chihuahua - Medidas económicas ante el COVID19Chihuahua - Medidas económicas ante el COVID19
Chihuahua - Medidas económicas ante el COVID19
 
Presentacion invierno 2011 2012 29-11_11
Presentacion invierno 2011 2012 29-11_11Presentacion invierno 2011 2012 29-11_11
Presentacion invierno 2011 2012 29-11_11
 
LA CRÓNICA 958
LA CRÓNICA 958LA CRÓNICA 958
LA CRÓNICA 958
 
Propuesta navidad
Propuesta navidadPropuesta navidad
Propuesta navidad
 
Decreto 579 del 15 de abril de 2020
Decreto 579 del 15 de abril de 2020Decreto 579 del 15 de abril de 2020
Decreto 579 del 15 de abril de 2020
 

Más de AguraingoUdala

Aguraingo Jaiak 2023.pdf
Aguraingo Jaiak 2023.pdfAguraingo Jaiak 2023.pdf
Aguraingo Jaiak 2023.pdfAguraingoUdala
 
Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23
Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23
Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23AguraingoUdala
 
Programa fiestas 2010.pdf
Programa fiestas 2010.pdfPrograma fiestas 2010.pdf
Programa fiestas 2010.pdfAguraingoUdala
 
Programa fiestas 2009.pdf
Programa fiestas 2009.pdfPrograma fiestas 2009.pdf
Programa fiestas 2009.pdfAguraingoUdala
 
Programa fiestas 2011.pdf
Programa fiestas 2011.pdfPrograma fiestas 2011.pdf
Programa fiestas 2011.pdfAguraingoUdala
 
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdfPrograma fiestas 1902 diseño 1.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdfAguraingoUdala
 
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdfPrograma fiestas 1902 diseño 2.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdfAguraingoUdala
 
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSK
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSKGUIA_UDALA_AGURAIN_EUSK
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSKAguraingoUdala
 
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRAN
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRANGUIA_UDALA_AGURAIN_FRAN
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRANAguraingoUdala
 
Udal Berriak_17 IRAILA.pdf
Udal Berriak_17 IRAILA.pdfUdal Berriak_17 IRAILA.pdf
Udal Berriak_17 IRAILA.pdfAguraingoUdala
 
Udal Berriak_18_APIRILA.pdf
Udal Berriak_18_APIRILA.pdfUdal Berriak_18_APIRILA.pdf
Udal Berriak_18_APIRILA.pdfAguraingoUdala
 

Más de AguraingoUdala (20)

Aguraingo Jaiak 2023.pdf
Aguraingo Jaiak 2023.pdfAguraingo Jaiak 2023.pdf
Aguraingo Jaiak 2023.pdf
 
Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23
Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23
Revista de Agurain Febrero 2023. Aguraingo Aldizkaria. Otsailak 23
 
Programa fiestas 2010.pdf
Programa fiestas 2010.pdfPrograma fiestas 2010.pdf
Programa fiestas 2010.pdf
 
Programa fiestas 2009.pdf
Programa fiestas 2009.pdfPrograma fiestas 2009.pdf
Programa fiestas 2009.pdf
 
Programa fiestas 2011.pdf
Programa fiestas 2011.pdfPrograma fiestas 2011.pdf
Programa fiestas 2011.pdf
 
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdfPrograma fiestas 1902 diseño 1.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 1.pdf
 
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdfPrograma fiestas 1902 diseño 2.pdf
Programa fiestas 1902 diseño 2.pdf
 
Plano Toponimico.pdf
Plano Toponimico.pdfPlano Toponimico.pdf
Plano Toponimico.pdf
 
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSK
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSKGUIA_UDALA_AGURAIN_EUSK
GUIA_UDALA_AGURAIN_EUSK
 
GUIA_UDALA_AGURAIN_ES
GUIA_UDALA_AGURAIN_ESGUIA_UDALA_AGURAIN_ES
GUIA_UDALA_AGURAIN_ES
 
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRAN
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRANGUIA_UDALA_AGURAIN_FRAN
GUIA_UDALA_AGURAIN_FRAN
 
Programa fiestas 2019
Programa fiestas 2019Programa fiestas 2019
Programa fiestas 2019
 
Programa fiestas 2018
Programa fiestas 2018Programa fiestas 2018
Programa fiestas 2018
 
Programa fiestas 2017
Programa fiestas 2017Programa fiestas 2017
Programa fiestas 2017
 
Programa fiestas 2015
Programa fiestas 2015Programa fiestas 2015
Programa fiestas 2015
 
Programa fiestas 2016
Programa fiestas 2016Programa fiestas 2016
Programa fiestas 2016
 
programa fiestas 2013
programa fiestas 2013programa fiestas 2013
programa fiestas 2013
 
programa fiestas 2014
programa fiestas 2014programa fiestas 2014
programa fiestas 2014
 
Udal Berriak_17 IRAILA.pdf
Udal Berriak_17 IRAILA.pdfUdal Berriak_17 IRAILA.pdf
Udal Berriak_17 IRAILA.pdf
 
Udal Berriak_18_APIRILA.pdf
Udal Berriak_18_APIRILA.pdfUdal Berriak_18_APIRILA.pdf
Udal Berriak_18_APIRILA.pdf
 

Último

PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_11_AL_17_DE_FEBRERO_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_11_AL_17_DE_FEBRERO_DE_2024.pdfPRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_11_AL_17_DE_FEBRERO_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_11_AL_17_DE_FEBRERO_DE_2024.pdfredaccionxalapa
 
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82Irekia - EJGV
 
Declaración testimonial del colaborador eficaz Jaime Villanueva
Declaración testimonial del colaborador eficaz Jaime VillanuevaDeclaración testimonial del colaborador eficaz Jaime Villanueva
Declaración testimonial del colaborador eficaz Jaime VillanuevaEsauEspinozaCardenas
 
Presentación judicial de los convencionales contra el DNU de Javier Milei
Presentación judicial de los convencionales contra el DNU de Javier MileiPresentación judicial de los convencionales contra el DNU de Javier Milei
Presentación judicial de los convencionales contra el DNU de Javier MileiEduardo Nelson German
 
Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak
Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak
Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak Irekia - EJGV
 
La declaración jurada de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
La declaración jurada de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de KirchnerLa declaración jurada de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
La declaración jurada de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de KirchnerEduardo Nelson German
 
Juzgado Federal de La Rioja no habilitó la feria por DNU
Juzgado Federal de La Rioja no habilitó la feria por DNUJuzgado Federal de La Rioja no habilitó la feria por DNU
Juzgado Federal de La Rioja no habilitó la feria por DNUEduardo Nelson German
 
La declaración jurada de la vicepresidenta Victoria Villarruel
La declaración jurada de la vicepresidenta Victoria VillarruelLa declaración jurada de la vicepresidenta Victoria Villarruel
La declaración jurada de la vicepresidenta Victoria VillarruelEduardo Nelson German
 
Informativo NC-BC. Boletín 6. Febrero 2024
Informativo NC-BC. Boletín 6. Febrero 2024Informativo NC-BC. Boletín 6. Febrero 2024
Informativo NC-BC. Boletín 6. Febrero 2024Nueva Canarias-BC
 
Demanda de Armando Molina contra el DNU de Javier Milei
Demanda de Armando Molina contra el DNU de Javier MileiDemanda de Armando Molina contra el DNU de Javier Milei
Demanda de Armando Molina contra el DNU de Javier MileiEduardo Nelson German
 
Ingresos diarios por coparticipación en enero a La Rioja
Ingresos diarios por coparticipación en enero a La RiojaIngresos diarios por coparticipación en enero a La Rioja
Ingresos diarios por coparticipación en enero a La RiojaEduardo Nelson German
 
Comunicado de la CNBS referente a activos virtuales
Comunicado de la CNBS referente a activos virtualesComunicado de la CNBS referente a activos virtuales
Comunicado de la CNBS referente a activos virtualesAndySalgado7
 
DIA DE LA FRATERNIDAD APRISTA FEBRERO 2024.pptx
DIA DE LA FRATERNIDAD APRISTA FEBRERO 2024.pptxDIA DE LA FRATERNIDAD APRISTA FEBRERO 2024.pptx
DIA DE LA FRATERNIDAD APRISTA FEBRERO 2024.pptxManuelAntonioPlacido
 
Informe Estudio de Opinión Tuxtepec, Oaxaca.pdf
Informe Estudio de Opinión Tuxtepec, Oaxaca.pdfInforme Estudio de Opinión Tuxtepec, Oaxaca.pdf
Informe Estudio de Opinión Tuxtepec, Oaxaca.pdfmerca6
 
datos reca.pdf
datos reca.pdfdatos reca.pdf
datos reca.pdfJaviGomur
 
La declaración jurada del ex presidente Alberto Fernández
La declaración jurada del ex presidente Alberto FernándezLa declaración jurada del ex presidente Alberto Fernández
La declaración jurada del ex presidente Alberto FernándezEduardo Nelson German
 
Aceptan a la abogada Sabrina Shroff como parte del cuerpo de defensa de JOH e...
Aceptan a la abogada Sabrina Shroff como parte del cuerpo de defensa de JOH e...Aceptan a la abogada Sabrina Shroff como parte del cuerpo de defensa de JOH e...
Aceptan a la abogada Sabrina Shroff como parte del cuerpo de defensa de JOH e...ivanasofiatorres2
 
Calendario laboral 2024 de Tragsatec Madrid
Calendario laboral 2024 de Tragsatec MadridCalendario laboral 2024 de Tragsatec Madrid
Calendario laboral 2024 de Tragsatec MadridCGT Tragsatec
 

Último (20)

PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_11_AL_17_DE_FEBRERO_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_11_AL_17_DE_FEBRERO_DE_2024.pdfPRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_11_AL_17_DE_FEBRERO_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_11_AL_17_DE_FEBRERO_DE_2024.pdf
 
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82
Euskal Soziometroa / Sociómetro Vasco 82
 
Declaración testimonial del colaborador eficaz Jaime Villanueva
Declaración testimonial del colaborador eficaz Jaime VillanuevaDeclaración testimonial del colaborador eficaz Jaime Villanueva
Declaración testimonial del colaborador eficaz Jaime Villanueva
 
Presentación judicial de los convencionales contra el DNU de Javier Milei
Presentación judicial de los convencionales contra el DNU de Javier MileiPresentación judicial de los convencionales contra el DNU de Javier Milei
Presentación judicial de los convencionales contra el DNU de Javier Milei
 
Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak
Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak
Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak
 
La declaración jurada de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
La declaración jurada de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de KirchnerLa declaración jurada de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
La declaración jurada de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
 
Juzgado Federal de La Rioja no habilitó la feria por DNU
Juzgado Federal de La Rioja no habilitó la feria por DNUJuzgado Federal de La Rioja no habilitó la feria por DNU
Juzgado Federal de La Rioja no habilitó la feria por DNU
 
Informe
InformeInforme
Informe
 
La declaración jurada de la vicepresidenta Victoria Villarruel
La declaración jurada de la vicepresidenta Victoria VillarruelLa declaración jurada de la vicepresidenta Victoria Villarruel
La declaración jurada de la vicepresidenta Victoria Villarruel
 
Informativo NC-BC. Boletín 6. Febrero 2024
Informativo NC-BC. Boletín 6. Febrero 2024Informativo NC-BC. Boletín 6. Febrero 2024
Informativo NC-BC. Boletín 6. Febrero 2024
 
Demanda de Armando Molina contra el DNU de Javier Milei
Demanda de Armando Molina contra el DNU de Javier MileiDemanda de Armando Molina contra el DNU de Javier Milei
Demanda de Armando Molina contra el DNU de Javier Milei
 
Ingresos diarios por coparticipación en enero a La Rioja
Ingresos diarios por coparticipación en enero a La RiojaIngresos diarios por coparticipación en enero a La Rioja
Ingresos diarios por coparticipación en enero a La Rioja
 
Comunicado de la CNBS referente a activos virtuales
Comunicado de la CNBS referente a activos virtualesComunicado de la CNBS referente a activos virtuales
Comunicado de la CNBS referente a activos virtuales
 
DIA DE LA FRATERNIDAD APRISTA FEBRERO 2024.pptx
DIA DE LA FRATERNIDAD APRISTA FEBRERO 2024.pptxDIA DE LA FRATERNIDAD APRISTA FEBRERO 2024.pptx
DIA DE LA FRATERNIDAD APRISTA FEBRERO 2024.pptx
 
Informe Estudio de Opinión Tuxtepec, Oaxaca.pdf
Informe Estudio de Opinión Tuxtepec, Oaxaca.pdfInforme Estudio de Opinión Tuxtepec, Oaxaca.pdf
Informe Estudio de Opinión Tuxtepec, Oaxaca.pdf
 
datos reca.pdf
datos reca.pdfdatos reca.pdf
datos reca.pdf
 
La declaración jurada del ex presidente Alberto Fernández
La declaración jurada del ex presidente Alberto FernándezLa declaración jurada del ex presidente Alberto Fernández
La declaración jurada del ex presidente Alberto Fernández
 
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº1069
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº1069LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº1069
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº1069
 
Aceptan a la abogada Sabrina Shroff como parte del cuerpo de defensa de JOH e...
Aceptan a la abogada Sabrina Shroff como parte del cuerpo de defensa de JOH e...Aceptan a la abogada Sabrina Shroff como parte del cuerpo de defensa de JOH e...
Aceptan a la abogada Sabrina Shroff como parte del cuerpo de defensa de JOH e...
 
Calendario laboral 2024 de Tragsatec Madrid
Calendario laboral 2024 de Tragsatec MadridCalendario laboral 2024 de Tragsatec Madrid
Calendario laboral 2024 de Tragsatec Madrid
 

UdalBerriak_19_ABENDUA2020.pdf

 • 2. 19.zeb. 2020ko Abendua. Iratxe Goikoetxea D. JON GAUNA BORREGUERO OBRAS DE MEJORA EN LA IKASTOLA LOPE DE LARREA APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA DE LA PLAZA DE BIBLIOTECARIA/O LIBURUTEGIKO PLAZAREN OINARRIAK ETA DEIALDIAREN ONARPENA · ACTUACIONES DE MEJORA EN MONTE DE UTILIDAD PUBLICA “SOTOS Y VARGAS” IMPULSANDO LA MOVILIDAD ELÉCTRICA DOS PLANES DE EMPLEO LANBIDE-GOVIERNO VASCO BI ENPLEGU PLANAK LANBIDE-EUSKO JAULARITZA EL ALCALDE RESPONDE, OFERTA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO EN AGURAIN PROYECTO DE REPARCELACIÓN “CURTIDOS-HARRESI” “CURTIDOS-HARRESI” BIRZATIKETA PROIEKTUA OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ALBERGUE DE PEREGRINOS ERROMESEN ATERPETXEA HOBETZEKO EGOKITZE LANAK HOJA DE RUTA CULTURAL PARA EL AGURAIN AGURAINUDALERRIANIBILBIDEKULTURALEKOORRIDISEINATZENHASIDA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA CURSOS, CURSILLOS Y TALLERES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL MEJORA DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA 2020 ACUERDO MARCO ENTRE ACICSA Y AYUNTAMIENTO DE AGURAIN AGURAIN INAUGURA SU NUEVO SKATEPARKS AGURAINEK SKATEPARK BERRIA INAUGURATU DU ALGUNAS DE LAS OBRAS REALIZADAS(1) EGINDAKO OBRA BATZUK APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA DE LA PLAZA DE AGENTE DEL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL. UDALTZAIN LANPOSTUAREN OINARRIAK ETA DEIALDIAREN ONESTEA LLAMAMIENTO A LA NO FIESTA ESTE AÑO NO TOCABA ·EZ FESTARAKO DEIA AURTEN EZ ZEN TOKATZEN PAG.33 CONCURSO DE PORTADAS PROGRAMA DE FIESTAS DE AGURAIN 2020 AGURAIN CELEBRA LA XXXIV EDICIÓN DEL “CONCURSO PROVINCIAL DE QUESOS DE PASTOR”. AGURAINEK XXXIV.ARTZAIN GAZTEN LEHIAKETAPROBINTZIALAEGIN DU ACTIVIDADES EN MATERIADE IGUALDAD PROGRAMADAS PARA2020 VISIBLES, DANDO LA CARA POR LA IGUALDAD AGERIAN, BERDINTASUNAREN ALDE AURPEGIA EMATEN PLAN DE CONVIVENCIAYACTIVIDADES EN MATERIADE INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIAINTERCULTURAL. BIZIKIDETZA PLANA ETA IMMIGRAZIOAREN ETA KULTURA ARTEKO BIZIKIDETZAREN ARLOKO JARDUERAK NOMBRAMIENTO DE EUDEL REPRESENTANTE EN ELCONSEJO DEL PUEBLO GITANO OBRAS DE LANUEVARED DE COLECTORES KOLEKTORE SARE BERRIKO OBRAK RECOGIDANEUMATICANUEVACONTRATACIÓN YACTUACIÓN. BILKETA NEUMATIKOA KONTRATAZIO BERRIA ETA JARDUKETA POR UNAGURAIN MÁSACCESIBLE AGURAIN IRISGARRIAGOA. UTILIZAELCONTENEDORAMARILLO! ERABILI EDUKIONTZI HORIA BUZÓN DE RECOGIDANEUMÁTICADESTINADOARECOGER LA FRACCIÓN ORGÁNICA V EDICIÓN DELCONCURSO DE RELATOS CORTOS POR LAIGUALDAD JORNADAS DE SALUD MENTALVIII EDICIÓN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS GABONETAKO EGITARAUA SALUDO DEL ALCALDE / ALKATEAREN AGURRA 04 06 08 10 11 12 17 18 19 25 26 27 28 29 31 33 34 37 39 40 42 46 16 20 24 AYUDAS APROBADAS POR EL EQUIPO DE GOBIERNO PARA MITIGAR LAS CONSECUENCIAS DEL CORONAVIRUS COVID-19 GOBERNU-TALDEAK KORONABIRUSAREN ONDORIOAK ARINTZEKO ONARTUTAKO NEURRI ETA LAGUNTZA BATZUK COVID-19 APROBADO PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2021, CON LA INCERTIDUMBRE DE LA COVID-19 AGURAINGO UDALAK 2021ERAKO AURREKONTUAK ONARTU DITU, COVID-19 EZJAKINAREKIN BATERA PRINCIPALES INVERSIONES PROGRAMADAS PARA ESTE EJERCICIO POR EL EQUIPO DE GOBIERNO GOBERNU TALDEAK EKITALDI HONETARAKO PROGRAMATU DITUEN INBERTSIO NAGUSIAK RETRIBUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL PORTAVOZ DE EH BILDU RETRIBUCIONES DE ALCALDIA SIN SUBIDA PARA 2021 LAS TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES. UDAL TASA ETA ZERGAK EZ DIRA IGOKO 2021ERAKO 32 36 38 44 35 TARTEKA MEDIA www.tartekamedia.eus
 • 3. Estimadas vecinas y vecinos: Cuando tengáis este número de la revista “Udalberriak” en vuestras manos habrá terminado el año 2020. 2020, un año difícil. El año de la irrupción de la COVID-19, esa enfermedad que la Organización Mundial de la Salud ha calificado como “pandemia”, que ha visitado países y naciones del mundo entero, y que ha cambiado, y de qué forma, nuestras costumbres y la manera de relacionarnos. Una pandemia que nos ha sembrado de interrogantes, nos ha generado dudas, y nos ha enseñado y obligado a gestionar la incertidumbre, buscando siempre salvaguar- dar la salud y el bienestar de nuestras vecinas y vecinos. Una pandemia que no sólo ha afectado a nuestra salud, también a nuestras costumbres y a nuestra economía. 2021, un año de esperanza. Empezamos un año nuevo con ilusiones renovadas. Un año en el que la aparición de las primeras vacunas nos permite ser optimistas, y vislumbrar la luz al final de este largo túnel. Es tiempo de esperanza, tiempo de retomar proyectos, sueños e ilusiones, eso sí, con la sensación de habernos dejado algo por el camino -seas menor, adolescente, joven, persona madura o de edad avanzada-, y con el convencimiento, en este caso personal, de que habrá un antes y un después de la COVID-19. Pero no nos engañemos. Sólo hemos ganado una batalla. Es necesario permanecer en guardia, ahora más que nunca. Cumplir con las medidas que nos marquen en cada momento las autoridades sanitarias, en la esperanza de que llegará la victoria final. ¡Entre todxs podremos con este virus!, seguro que sí. Este es el mensaje optimista con el que quiero despe- dirme, no sin antes trasladaros un grato recuerdo y mi consideración más distinguida a las personas fallecidas durante este año, y un fuerte abrazo para sus familiares, amigos y personas allegadas. Feliz Año Nuevo 2021! Ernesto Sainz Lanchares ALCALDE DE AGURAIN Bizilagun estimatuak: “Udalberriak” aldizkariaren ale hau eskuetan duzue- nean, 2020. urtea amaituta egongo da. 2020, urte zaila. COVID-19 agertu zen urtea, Osasunaren Mundu Erakundeak “pandemia” gisa kalifikatu duen gaixotasun hori, mundu osoko herrialde eta nazioeta- ra joan dena, eta gure ohiturak eta harremanak nola aldatu diren. Zalantzaz jositako pandemia batek zalantzak sortu diz- kigu, eta ziurgabetasuna irakatsi eta kudeatzera behartu gaitu, beti gure bizilagunen osasuna eta ongizatea zaindu nahian. Gure osasunari, ohiturei eta ekonomiari bakarrik eragin ez dien pandemia. 2021, urtebeteko itxaropena. Ilusio berrituekin hasiko dugu urte berria. Urte horretan, lehen txertoak agertzeak baikorrak izateko aukera ematen digu, eta tunel luze honen amaieran argia ikus dezakegu. Esperantza-garaia da, proiektuei, ametsei eta ilusioei berriro ekiteko garaia, hori bai, bidean zerbait utzi digutelako sentsazioarekin -txikia, nerabea, gaztea, pertsona heldua edo adin aurreratukoa-, eta, kasu honetan, COVID-19 baino lehen eta ondoren bat egongo dela uste izatearekin. Baina ez gaitezen engainatu. Borroka bakarra irabazi dugu. Erne egon behar da, orain inoiz baino gehiago. Osasun agintariek unean-unean ezartzen dizkiguten neurriak betetzea, azken garaipena lortuko dugulakoan. Denon artean izango dugu birus hau! Bai, seguru. Mezu baikor honekin agurtu nahi zaitut, baina, aldez aurretik, oroitzapen eta begirune atseginak helarazi nahi dizkizuet aurten hildakoei, eta besarkada handi bat senitartekoei, lagunei eta hurbilekoei. 2021 urte berri on! Ernesto Sainz Lanchares AGURAINGO ALKATEA
 • 4. 04 www.agurain.eus ALGUNAS DE LAS MEDIDAS Y AYUDAS APROBADAS POR EL EQUIPO DE GOBIERNO PARA MITIGAR LAS CONSECUENCIAS DEL CORONAVIRUS - COVID-19 Para mitigar las consecuencias derivadas de la declaración del estado de alarma sanitaria, de las medidas adoptadas y de las recomendaciones sanitarias, el Ayuntamiento de Agurain ha aprobado una serie de medidas dirigidas a toda la población, incluidas las personas autónomas con establecimientos afec- tados por cierres, reducción de aforo, medidas correctoras etc. De entre las PRINCIPALES acciones puestas en marcha por el Ayuntamiento destacan: 1ª/ La compra y reparto de 10.550 mascarillas KN95 a todas las personas empadronadas en el municipio de Agurain (dos por persona). Esta acción supuso para el Ayuntamiento un desembolso de 28.071,05.-€. Aguraingo udalerrian erroldatuta dauden guztiei 10.550 KN95 maskaren erosketa eta banaketa (pert- sona bakoitzeko bi). Ekintza horrek 28.071,05 euroko gastua ekarri zion Udalari. 2ª/ El aplazamiento de la fecha de pago de Impuestos y Tasas municipales, a quienes lo soliciten formalmente en las oficinas municipales. Udal zerga eta tasak ordaintzeko epea udal bule- goetan formalki eskatzen dutenei luzatzea. 3ª/ La convocatoria de una línea de ayudas directas a personas autónomas con establecimientos abiertos al público, cuyas actividades se hayan visto afectadas por la Covid-19. Se trata de ayudas a fondo perdido, de 750 euros máximo para cada establecimiento que lo haya solicitado, para destinarlo al pago de alquileres, intereses del crédito hipotecario en el caso de inmuebles en propiedad, cuotas de la seguridad social, gastos corrientes del establecimiento, y en general, todos aquellos gastos imprescindibles para la adecuación del negocio a los protocolos de seguridad exigidos por la autoridad competente para la reapertura de la actividad económica (mamparas, gel hidro-alcohólico, etc. etc.). Jendeari irekitako establezimenduak dituzten pert- sona autonomoei zuzeneko laguntzak emateko deialdia egitea, haien jarduerak Covi-19aren era- ginpean badaude. Itzuli beharrik gabeko laguntzak dira, 750 euro gehienez, eskatu duen establezimendu bakoitzeko. Habiendo finalizado el plazo para la subsanación de docu- mentación de todas las solicitudes presentadas y analizadas todas ellas, se aprobó conceder subvención de 750,00 .-€ a 30 (treinta) personas autónomas, lo que ha supuesto para el Ayuntamiento un desembolso total de 22.500,00.- €, cantidades que ya han sido abonadas a las personas beneficiarias. 750,00 €-tik 30 (hogeita hamar) pertsona autonomora bitarteko diru laguntza ematea onartu zen. Hori dela eta, Udalak 22.500,00 €-ko gastua egin du guztira, eta kopuru hori dagoeneko ordaindu zaie onuradunei. Además de esas tres importantes acciones, el Pleno del 28 de mayo aprobó las modificaciones necesarias en las Ordenanzas Municipales y en el Plan estratégico de subvenciones, a fin de hacer posible esas medidas, y otras que se citan a continuación, medidas para ayudar al comercio, la hostelería y el sector servicios; así como para apoyar su relanzamiento, y poner en valor su papel como motor económico y social del municipio: 4ª/ Asesoramiento / Aholkularitza: Un servicio de asesoramiento personalizado a comercios, personas autónomas, etc., en colaboración con Diputación Foral de Álava ofrecido desde la Cuadrilla. Denda, pertsona autonomo eta abarrentzako aholku- laritza-zerbitzu pertsonalizatua, Arabako Foru Aldun- diarekin lankidetzan, Kuadrillak eskainia. GOBERNU-TALDEAK KORONABIRUSAREN ONDORIOAK ARINTZEKO ONARTUTAKO NEURRI ETA LAGUNTZA BATZUK - COVID-19 Osasun-arloko alarma-egoeraren deklarazioak, hartutako neurriek eta osasun-gomendioek eragindako ondorioak arint- zeko, Aguraingo Udalak hainbat neurri onartu ditu herritar guztientzat, besteak beste, itxiturak dituzten establezimenduak dituzten pertsona autonomoentzat, aforo-murrizketentzat, neurri zuzentzaileentzat eta abarrentzat. Redacción / Erredakzioa. Udala / Ayuntamiento Traducción /Itzulpena. Iratxe Goikoetxea
 • 5. www.agurain.eus 05 5ª/ Medidas fiscales / Neurri fiskalak: Exención del pago de la tasa durante el período de cierre y bonificación del 90 % durante todo el ejercicio 2020, de la tasa por ocupación y uso de la vía pública (terrazas, veladores). Eremu publikoa (terrazak, etab) okupatu eta era- biltzeagatiko tasatik salbuestea itxitura-aldian eta %90eko hobaria 2020ko ekitaldi osoan. Estudio de posibilidades para poner en marcha nuevas fór- mulas de fraccionamiento del pago de impuestos y tasas municipales, más allá del 31/12/2020. Udal zerga eta tasen ordainketa zatikatzeko for- mula berriak abian jartzeko aukeren azterketa, 2020/12/31tik aurrera. Devolución de la parte proporcional de la tasa de ocupación y uso de la vía pública (mercados), relativa al período en el que no haya sido posible disfrutar de esos servicios. Eremu publikoa (merkatuak) okupatu eta erabiltzeko tasaren zati proportzionala itzultzea, zerbitzu horiek erabili ahal izan ez diren aldiari dagokiona. Exención del pago de tasas correspondientes a las licencias de apertura de establecimientos, a los nuevos establecimientos que se abran hasta el 31 de diciembre de 2020. Establezimenduak irekitzeko lizentzien tasak ordaint- zetik salbuestea establezimendu berriak, 2020ko abenduaren 31 arte irekitzen direnak. Bonificación del 70% en el tramo de cuota fija de la tasa por suministro domiciliario de agua potable y alcantarillado correspondiente al período de cierre. % 70eko hobaria, ixteko aldiari dagokion edateko uraren eta estolderiaren etxez etxeko horniduraren tasaren kuota finkoaren tartean. Bonificación del 70% en la tasa de basuras durante los dos primeros trimestres del año. %70eko hobaria zabor tasan urteko lehen bi hiru- hilekoetan. 6ª/ Medidas económicas / Neurri ekonomikoak: Acompañamiento a comercios, hostelería, autónomos/ as, etc. a lo largo de todo el proceso de solicitud de ayudas puestas en marcha por otras Administraciones. Dendak, ostalaritza, autonomoak eta abarrak lagunt- zea. beste administrazio batzuek abian jarritako laguntzak eskatzeko prozesu osoan. 7ª/ Dinamización / Dinamizazioa: Preparación de un programa extraordinario de dinamización comercial Bono-Agurain para el fomento de la compra y con- sumo en establecimientos de Agurain, actualmente en marcha. Aguraingo saltokietan erosketa eta kontsumoa sus- tatzeko Bono-Agurain merkataritza dinamizatzeko programa berezia prestatzea. Gaur egun martxan dago. Generación de un programa de eventos y actividades específico para la dinamización de la hostelería en Agurain a lo largo del segundo semestre de 2020. 2020ko bigarren seihilekoan Agurainen ostalaritza dinamizatzeko berariazko ekitaldi eta jardueren programa sortzea. Aumentar en un 120 % el importe del convenio de colaboración con “Lautada Bizirik ACICSA” (hasta los 5.500.-€), a fin de apoyar campañas de sensibilización de apoyo al comercio local. “Lautada Bizirik ACICSArekin” lankidetza-hitzarmena %120 gehitzea (5.500 €-raino). Ampliación del programa “Kultur-Bira”, incrementando en un 25 % la cantidad destinada a tal fin, hasta los 10.000.-€, como elemento de activación de la vida social colectiva del municipio, y desarrollo de iniciativas de carácter sociocultural de pequeño formato que potencien y desarrollen el comercio local. La aplicación de estas medidas no es automática, sino que requiere la presentación de la pertinente solicitud de las per- sonas interesadas. Se trata de un paquete de medidas que complementan a las implantadas por otras entidades e instituciones, favorecen la reactivación y buscan paliar los efectos que esta crisis les está causando, todo ello en una absoluta coordinación interinstitucional. Beste erakunde eta instituzio batzuek ezarritakoen osagarri diren neurri sorta bat da, suspertzea bultzat- zen dute eta krisi honek eragiten dizkien ondorioak arintzen saiatzen dira, hori guztia erakundeen arteko erabateko koordinazioan.
 • 6. 06 www.agurain.eus EL AYUNTAMIENTO DE AGURAIN HA APROBADO SUS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2021, CON LA INCERTIDUMBRE DE LA COVID-19 Redacción / Erredakzioa. Udala / Ayuntamiento Traducción /Itzulpena. Iratxe Goikoetxea AGURAINGO UDALAK 2021ERAKO AURREKONTUAK ONARTU DITU, COVID-19 EZJAKINAREKIN BATERA. En el Pleno celebrado el pasado jueves 12 de noviembre se aproba- ron provisionalmente con los votos de EAJ/PNV y el voto en contra de EHbildu, los presupuestos para el ejercicio 2021. Joan den azaroaren 12ko osoko bilkuran, EAJ/PNVren botoekin eta EHbilduren aurkako botoare- kin, behin-behinean onetsi ziren 2021. ekitaldirako aurrekontuak. Al no haber alegaciones el pre- supuesto a devenido DEFINITIVO sin más trámites. En el ejercicio de 2020 no se han podido ejecutar todo aquello que estaba previsto, por motivos eco- nómicos derivados de la bajada de ingresos, por la situación irregular motivada por la pandemia… En definitiva, que en el Año 2021 volveremos a vernos obligados a gestionar la incertidumbre derivada de la COVID-19” . 2020ko ekitaldian ezin izan da gauzatu aurreikusita zegoen guz- tia, diru-sarrerak jaistearen ondo- riozko arrazoi ekonomikoen- gatik, pandemiak eragindako egoera irregularragatik…Azken finean, 2021. urtean COVID-19 delakoaren ondoriozko ziurga- betasuna kudeatzera behartuko gara” . El presupuesto del Ayuntamiento de Agurain para el ejercicio 2021 asciende a la cantidad de ocho millones ciento sesenta y cin- co mil cuatrocientos diez euros (8.165.410,00.-€). Aguraingo Udalaren 2021eko aurrekontua zortzi milioi ehun eta hirurogeita bost mila lau- rehun eta hamar eurokoa da (8.165.410,00.-€).
 • 7. www.agurain.eus 07 DESTACAMOS A CONTINUACIÓN ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS PRESUPUESTARIAS: En el capítulo de personal la cantidad presupuestada asciende a 1.671.497,00 euros. Se ha aplicado un 1% de incremento retributivo. Destaca una sola novedad respecto a 2020, dado que se ha pre- supuestado consignación para los costes salariales del concejal liberado del grupo EHBILDU. Del presupuesto para 2021, señalar que sigue aumentando la cantidad destinada a gasto social, como ya ocurría en los tres años anteriores. En el Plano del Gasto Social destaca el objetivo de trabajar estudios y acciones destinadas al colectivo de la infancia y la juventud, otra destinada a Red Vasca Antirumores. Sin olvidar que un año más se mantienen en los presupuestos los servicios de “Zaintza Gela” , “Jolastoki” , “Gazteleku” y “Kalekatuleku-Educación de calle” . Programas como Agurain-Lagunkoia que busca mejorar la calidad de vida de nuestros mayores; la diversidad y la interculturalidad para poner en marcha las acciones del Plan de Convivencia y Diversidad de Agurain 2019-22. En lo que se refiere a Medio Ambiente, con respecto a lo previsto en la reciente ley 4/2019 de la Comunidad Autónoma Vasca de Sos- tenibilidad Energética, los presupuestos siguen reflejando el espíritu de esa norma, al menos en “Tres medidas muy concretas en la lucha contra el cambio climático, y en la búsqueda de los objetivos de un desarrollo humano sostenible, “AGENDA 2030” y “PACTO VERDE EUROPEO””: (I) acciones encuadradas en el recién aprobado Plan Energético Municipal de Agurain; (II) la adquisición de un vehículo 100 por 100 eléctrico; o, (III) continuar con el cambio de las viejas luminarias por otras nuevas luminarias que incluyan la última tec- nología led en el alumbrado público, hay una partida de 60.000 € Otro tanto con las acciones encaminadas a dar cumplimiento al Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2020. Hay una partida destinada a la ampliación del sistema de recogida neumática de R.S.U., con una consignación presupuestaria de 30.000,00 € para los próximos cuatro años, para dotar al sistema de recogida neumática de un tercer buzón destinado a la recogida de los residuos orgánicos de nuestros domicilios. En el capítulo de COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS se man- tienen los servicios que se venían ofertando hasta la fecha, que incluyen más y mejor servicio, como ocurre con el de mantenimiento y conservación del complejo deportivo (227.391.-€), y el de limpieza viaria (204.000.-€).Además de estos dos servicios, las partidas con mayor consignación presupuestaria vuelven a ser, el consumo de energía eléctrica en el alumbrado público (150.000 €), el manteni- miento de las zonas verdes (125.000 €), o los cánones a abonar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por depósito de residuos en Jundiz (105.000 €), y el canon de vertido (95.056,00 €). La aportación a la Cuadrilla de la Llanada Alavesa, dividida en partidas presupuestarias diferentes en función del servicio de que se trate (asistencia social, euskera, urbanismo, igualdad, empleo y formación, gastos generales, medioambiente, archivo o cultura) alcanza un total de 184.123 €. Otras partidas de importe significativo son las subvenciones a favor del impulso del euskara (54.675,00 €); a la comisión de fiestas (40.000 €); y a actividades deportivas, así como a subvenciones para competiciones deportivas y clubs deportivos (172.000 €). Así como el importe de las subvenciones destinadas a las asocia- ciones culturales (35.000,00 €). Langileen arloan, 1.671.497,00 euroko aurrekontua dago. % 1eko igoera aplikatu da ordainsarietan. Berrikuntza bakarra dago 2020. urtearen aldean, EHBILDU taldeko zinegotzi liberatuaren soldata-kos- tuen kontsignazioa egin baita aurre- kontuan. Gastu sozialari dagokionez, hau- rren eta gazteen kolektiboari zuzen- dutako azterlanak eta ekintzak lant- zeko helburua nabarmentzen da, eta beste helburu bat Zurrumrruen Aurkako Euskal Sareari dagokio. Ahaztu gabe, aurten ere, “Zaintza Gela” , “Jolastoki” , “Gazteleku” eta “Kale-Hezkuntza” zerbitzuen aurre- kontuek bere horretan dirautela. Agurain-Lagunkoia bezalako pro- gramak, adinekoen bizi-kalitatea hobetzeko; aniztasuna eta kultu- rartekotasuna, Aguraingo 2019-22 Bizikidetza eta Aniztasun Planeko ekintzak abian jartzeko. HHSen bilketa pneumatikoaren sistema handitzeko partida bat dago, 30.000,00 euroko aurrekon- tuarekin hurrengo lau urteetarako, bilketa pneumatikoaren sistemari hirugarren postontzi bat emateko gure etxeetako hondakin organikoak biltzeko. orain arte eskaintzen ziren zer- bitzuek bere horretan diraute, eta zerbitzu gehiago eta hobeak eskaintzen dituzte, hala nola kirol konplexuaren mantentze eta kont- serbazio lanak (227.391.-€) eta kaleak garbitzekoak (204.000.- €). Bi zerbitzu horiez gain, hauek dira aurrekontuan diru-izendapen handiena duten partidak: argiteria publikoan energia elektrikoaren kontsumoa (150.000 €), berde- guneak mantentzea (125.000 €), Gasteizko Udalari Jundizen hondakinak biltzeagatik ordaindu beharreko kanonak (105.000 €) eta isurketa-kanona (95.056,00 €).
 • 8. 08 www.agurain.eus Curtidosen arloko jarduketak: 684.141,00 €. partida honetan lurzoruak deskontaminatzearen ondoriozko gastuak biltzen dira. Actuaciones en el ámbito de Curtidos: Con una partida de 684.141,00 €. la partida recoge los gastos derivados de la descontaminación de los suelos, obra incluida en el Plan Foral 2018-2019, y cuenta con financiación de DFA. / Además las obras de urbanización del ámbito. El Proyecto de Urbanización prevé un plazo de 12 meses de obras, a partir de la autorización de inicio por parte de la autoridad medioambiental competente.” . San Juan plazako eta inguruko zoladura aldatzea (Olbea de San Juan eta Portal del Rey: 512.936,00 euroko partidarekin, eta zoladura berritzea San Juan plazan, Olbea de San Juanen eta Portal del Rey kalean. Cambio de la pavimentación de la Plaza San Juan y aledaños (Olbea de San Juan y Portal del Rey: Con una partida de 512.936,00 €., y consiste en renovar el pavimento la plaza San Juan, la olbea de San Juan, y la Calle Portal del Rey. Se trata de una obra incluida en el Plan Foral 2020-2021 y cuenta con subvención de DFA. Haur-parkeak: 2021eko aurrekontuetan 55.000,00 euroko partida bat dago. Zenbateko horren zatirik handiena Harresiko haur parkea estaltzeko erabi- liko da. Parques infantiles: Con una partida en los presupues- tos de 2021 de 55.000,00 €. La mayor parte de dicho importe se destinará a la cubrición del parque infantil ubicado en Harresi Irisgarritasun neurriak: batez ere 171.233,00 €-ko aurrekontuarekin, bi ekintzatarako. 1) Foruen kaletik Langarikako Senda plazara irisgarritasuna hobetzea, gasolindegiaren parean; 2) San Martin kaletik Foruen kalera sartzeko igogailua jartzea. Medidas de accesibilidad: Con una consignación presupuestaria de 171.233,00 € principalmente, para dos acciones. 1) mejorar la accesibilidad de la Calle Fueros hacia la Plaza Senda de Langarica, a la altura de la gasolinera; 2) la instalación de un ascensor para acceder a la calle Fueros desde la calle San Martín, esta última, que se ha demandado como necesaria en el programa “AGURAIN LAGUNKOIA” , a través de la participación ciudadana. Para la primera se cuenta con una subvención del Gobierno Vasco. Para la segunda se ha solicitado sub- vención. Disuasio aparkalekua eskola-eremuan: 88.000,00 €-ko aurrekontuarekin. San Jorge auzoko lursail publikoetan disuasio aparkalekua egiteko aurrei- kusitako obrak. Aparcamiento disuasorio en zona escolar: Con una consignación presupuestaria de 88.000,00 € Previstas obras de construcción de un parking disuasorio en terrenos públicos situados en el Barrio de San Jorge, próximos a la zona escolar. Se ha solicitado subvención del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Argiteria publikoan egindako inbertsioak: 60.000,00 euroko dotazioa du argiteria publiko zaharra aldat- zeko gastuetarako. Inversiones en alumbrado público: Con una dotación de 60.000,00 € para los gastos del cambio del viejo alumbrado público por un nuevo alumbrado, moderno, que incorpore la más avanza tecnología “led” , más res- petuosa con el Medio Ambiente. LAS PRINCIPALES INVERSIONES PROGRAMADAS PARA ESTE EJERCICIO POR EL EQUIPO DE GOBIERNO, Y QUE SE HAN VISTO RALENTIZADAS POR EFECTOS DE LA PANDEMIA, DESTACARÍAN: HONA HEMEN GOBERNU TALDEAK EKITALDI HONETARAKO PROGRAMATU DITUEN INBERTSIO NAGUSIAK, PANDEMIAREN ONDORIOZ MOTELDU DIRENAK:
 • 9. www.agurain.eus 09 Igerileku estalietan eta estali gabeko igerilekuetan egin beharreko lanak: 50.000,00 €ko kontsignazioare- kin, estaliak eta estali gabeko igerilekuak hobetzeko obrak egitea aurreikusten da. Actuaciones en las piscinas cubiertas y en las piscinas descubiertas: Con una consignación de 50.000,00 €, se prevé realizar obras de mejora en las piscinas, cubier- tas y descubiertas. Confirman la intención del equipo de gobierno de destinar en próximos años una cantidad importante para renovar estas instalaciones. LAS ANEJASen obrak: 30.000,00 euroko partidarekin, Opakuan hobekuntza lanak egitea aurreikusten da. Obras en las ANEJAS: Con una partida de 30.000,00 €, se contemplan obras de mejora en Opakua; al margen del coste que tendrá la colocación de una marquesina para espera de autobús en Alangua. Bolatoki zaharreko pasealekua konpondu eta argi- ztatzeko obrak: 34.000,00 € eta 17.000,00 €-ko kont- signazioarekin, lauzatzea hobetzea eta inguruko argiztapena hobetzea aurreikusten da. Obras de reparación e iluminación del paseo de la antigua bolera: Con una consignación de 34.000,00 € y 17.000,00 €, se prevé realizar mejora del embaldosado, así como mejora de la iluminación de la zona. Este capítulo de inversiones, inevitablemente, se verá fuertemente condicionado por la evolución de la pandemia por la COVID-19. En cualquier caso… “Habrán de ser unos presupuestos capaces de amoldarse a la cir- cunstancia derivada de un menor ingreso y a la incidencia de la COVID-19. Habrándesercapacesdeatenderlasnecesidades queseplanteen,comolohansidolospresupuestos de2020,quehansidocapacesdeabordaraccio- nes y/o inversiones inicialmente no previstos, por importe de 89.759,94.-€, a fecha de hoy. Así comoindemnizacionesdecontratossuspendidos por la COVID-19 y acciones concretas como los 28.071,05.-€destinadosalacomprademascari- llasquefueronrepartidasentretodaslaspersonas empadronadas, o los 22.500,00.-€ en concepto de subvenciones directas al sector del comercio y la hostelería)”. Nolanahi ere… “Aurrekontu horiek diru-sarrera txi- kiagobatenetaCOVID-19delakoaren eraginari egokitzeko gai izan beharko dute. Planteatzen diren beharrei erantzuteko gai izan behar dute, hala nola 2020ko aurrekontuei, hasieran aurreikusi gabeko ekintzak eta/edo inbertsioak egiteko gai izan baitira, 89.759,94 €-ko zenbatekoan, egunekodatan.Halaber,COVID-19kodean etendako kontratuen kalte-ordainak eta ekintzazehatzak,halanola28.071,05.-€, erroldatutakopertsonaguztienarteanbana- tuzirenmaskarakerosteko,edo22.500,00.- €,merkataritzarenetaostalaritzarensekto- rearentzakozuzenekodiru-laguntzagisa)”. En el capítulo de ingresos, con 8.165.410,00.-€ previstos, destacar que el equipo de gobierno ha decidido actuar bajo el principio de prudencia. Se ha previsto importante bajada de ingresos sobre todo vía FOFEL (DFA), y los provenientes de actividades deportivas y culturales, que bajan considerablemente, aun cuando en este último caso no se haya bajado el nivel de gasto. A la bajada de ingresos también ha afectado la decisión del pasado mes de septiembre de mantener sin subida las tasas municipales, intentando rebajar la presión que con motivo de la pandemia vienen sufriendo las vecinas y vecinos del municipio. Diru-sarreren atalean, 8.165.410,00 € aurreikusi dira, eta gobernu-taldeak zuhurtasun-printzipioaren arabera jokatzea erabaki du. Diru-sarrerak nabarmen jaistea aurreikusi da, batez ere FOFEL (AFA) bidez, eta kirol eta kultur jardueretatik datozenak, nabarmen jaitsibaitira, nahiz eta azken kasu horretan gastu maila jaitsi ez.
 • 10. 10 www.agurain.eus Es decir, al pasar Agurain de los 5.000 habitantes, EAJ/PNV tendría derecho por ley a liberar, pasando por lo tanto a per- cibir retribución del Ayuntamiento, además de a la Alcaldía, a otro miembro de la corporación (concejal o concejala) de su equipo de gobierno, con dedicación exclusiva y con un 100 % de jornada; así como a contratar a una persona eventual, de confianza de la Alcaldía, también con dedicación exclusiva y un 100 % de jornada. En este último caso no sería necesario que fuera concejal/concejala. Teniendo en cuenta las recomendaciones de EUDEL aplicadas en otros ayuntamientos de similares características a las de Agurain (como Astigarraga o Lazkao), y los informes jurídicos a que se ha hecho referencia, la oposición, en este caso EH Bildu, tendría derecho a liberar a un concejal/a, con dedicación parcial y un 50 % de jornada. RETRIBUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL PORTAVOZ DE EH BILDU Redacción / Erredakzioa. Udala / Ayuntamiento Al sobrepasar los 5.000 habitantes, por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Agurain, un concejal de la oposición cobrará del Ayuntamiento Cargos y Personal de Confianza Número de Liberaciones Dedicación Porcentaje de Jornada Concejal/a del gobierno muni- cipal 1 Dedicación exclusiva 100% Concejalía del grupo de la opo- sición (EH Bildu 1 Dedicación parcial 50% Personal eventual de confianza del gobierno municipal 1 Dedicación exclusiva 100% En escrito de fecha 22/11/2019, y en base al artículo 33 de la LEY 2/2016 de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, relacionado con los municipios de más de 5.000 habitantes y hasta 10.000 habitantes, EH Bildu Agurain solicitó: “Se otorgue al portavoz del Grupo Municipal de EH Bildu, Raúl López de Uralde Baltasar, la dedicación del 75% de la jornada laboral con el fin de que las funciones de control y fiscalización del gobierno municipal puedan llevarse a cabo de forma efectiva.”. Recibida esa petición de EH Bildu, el equipo de Gobierno de EAJ-PNV dio traslado de este escrito al Departamento Jurídico para que emitiera dictamen sobre dicha petición, analizando las dedicaciones que según Ley corresponden a los Grupos Municipales de Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y hasta 10.000 habitantes. En el caso de Agurain, la población oficial a 1 de enero de 2018, año de referencia para gestionar dicha petición, ascendía a 5.018 habitantes (al 1 de enero de 2019 el municipio contaba con 5.062 habitantes). En base a los Informes Jurídicos, en relación con las res- ponsabilidades y retribuciones del Ayuntamiento de Agurain/ Salvatierra, en cumplimiento de lo previsto en la legislación, y siguiendo las recomendaciones de EUDEL, a Agurain le correspondería:
 • 11. www.agurain.eus 11 EL PORTAVOZ DE EH BILDU, RAÚL LÓPEZ DE URALDE, PER- CIBE 18.641,99 € DE SALARIO, POR MEDIA JORNADA DE TRA- BAJO, CANTIDAD QUE SE VERÁ ACTUALIZADA, ANUALMENTE, EN LA MISMA PROPORCIÓN AL SUELDO DE LA ALCALDÍA. Con esos antecedentes, se sometió a la consideración del Pleno de fecha 4 de marzo de 2020 la siguiente propuesta: 1º.- El Ayuntamiento de Agurain reconoce, las siguientes dedicaciones para el personal de confianza y cargos públicos de la corporación municipal: 2º.- Establecer la dedicación parcial solicitada por el concejal de la oposición Raúl López de Uralde Baltasar, con un 50 % de jornada, y una retribución bruta al año correspondiente a dicho 50% de jornada, de 18.641,99 euros. Dicha retribución será actualizada en idéntica proporción a la actualización que experimente la retribución de la Alcaldía.” EAJ-PNV manifiesta que su voto va a ser abstención, dado que considera más prudente esperar a que se consolide la población antes de aprobar dichas dedicaciones contando con 5.018 habitantes al 1 enero 2018 y 5.062 habitantes al 1 enero 2019. EH Bildu, solicita un receso para deliberar. Una vez finali- zado el receso, EH Bildu se incorpora a la Sesión de Pleno, y sometida a votación la propuesta ES APROBADA por mayoría simple CON LOS VOTOS FAVORABLES DE EH Bildu (5 VOTOS). Los representantes de EAJ-PNV (7 votos), se abstienen. Por tanto y por resumir, Eh Bildu en sesión de Pleno del 4 de marzo de 2020 aprobó en solitario, con la abstención de EAJ/PNV, las tres liberaciones propuestas (una para su portavoz y dos para EAJ/PNV). De esta forma, EAJ/PNV sostuvo idéntico criterio al aplicado al acordar el sueldo de la Alcaldía, en el sentido de no aplicar a la Alcaldía el salario que la Norma Foral Número 17/2019, de 23 de octubre, establece para los alcaldes de municipios de más de 5.000 habitantes, sino el de aplicar a la Alcaldía, como se viene aplicando, la retribución que establece para los alcaldes de municipios de menos de 5.000 habitantes, aunque como hayamos visto Agurain los supere ligeramente. ADEMÁS, POR PARTE DE EAJ/PNV SE ADELAN- TÓ EN ESE PLENO QUE NO EXISTE, EN ESTE MOMENTO, NI ESTÁ PREVISTO EL USO DEL DERECHO QUE LE ASISTE A LIBERAR A OTRO CONCEJAL/CONCEJALA Y A UN ASESOR DE LA ALCALDÍA, EN AMBOS CASOS, CON RETRIBU- CIÓN, Y CON EL 100% DE JORNADA. RETRIBUCIONES DE ALCALDIA Tal y como se había acordado en el pleno de organiza- ción del Ayuntamiento, en el Pleno ordinario celebrado en diciembre de 2019 se acordó la revisión de las retribuciones aprobadas para la Alcaldía, a fin de adaptarlas a lo recogido en la Norma Foral 17/2019, de 23 de octubre de 2019, aprobada por las Juntas Generales de Álava, proponiendo para el 2020 una retribución por importe de 60.672 euros, que es la cantidad que fija dicha Norma Foral para los alcaldes y alcaldesas de municipios cuya población está entre 1.001 hasta 5.000 habitantes. (en lugar de los 64.240,28 euros que la Norma marca para población de entre 5.001 y 10.000 hab) La propuesta fue aprobada ya que el equipo de gobierno consideró que no sería adecuado proponer las retribuciones que fija la Norma para los municipios de 5.001 hasta 10.000 habitantes, y esto porque Agurain pasa por muy poco de los 5.000 habitantes. A modo informativo se indican a continuación las RETRI- BUCIONES QUE SE MARCAN EN LA NORMA FORAL: HABITANTES RETRIBUCIÓN De 5.001 hasta 10.000 64.240,28 euros De 1.001 hasta 5.000 60.671,37 euros Hasta 1.000 53.533,56 euros 2019ko abenduan egindako osoko bilkura arrun- tean, Alkatetzarako onartutako ordainsariak berri- kustea erabaki zen, Arabako Batzar Nagusiek 2019ko urriaren 23ko 17/2019 Foru Arauan jasotakora egokitzeko. 2020rako 60.672 euroko ordainsaria proposatu zen, hau da, 1.001 biztanle arteko udalerrietako alkate eta alkateentzat. (Arauak 5.001 eta 10.000 biz- tanle bitarteko biztanleentzat ezartzen dituen 64.240,28 euroen ordez). Proposamena onartu egin zen, gobernu-tal- deak uste baitzuen ez zela egokia izango arauak 5.001 eta 10.000 biztanle bitarteko udalerrientzat ezartzen dituen ordainsariak proposatzea, eta hori Agurainen 5.000 biztanle baino askoz gutxiago dagoelako.
 • 12. 12 www.agurain.eus SE MANTIENEN SIN SUBIDA PARA 2021 LAS TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES UDAL TASA ETA ZERGAK EZ DIRA IGOKO 2021ERAKO Redacción / Erredakzioa. Udala / Ayuntamiento Traducción /Itzulpena. Tarteka Media La situación provocada por la pan- demia por la Covid-19 ha hecho que se decida mantener, durante el año 2021, las mismas tarifas vigen- tes en todas las tasas e impues- tos recogidos en las ordenanzas municipales, es decir, no aplicar ninguna subida. Covid-19k eragindako pandemia- ren ondorioz, 2021. urtean udal-or- denantzetan jasotako tasa eta zerga guztietan indarrean dauden tarifa berak mantentzea erabaki da, hau da, ez da igoerarik aplikatuko. Y ello a pesar de que hay tres servicios que vienen acumulando un importante déficit, como son: • “Tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras” , • “Tasa de abonados a las instalaciones deportivas municipales y entradas y alquileres a las mismas” , y, • “Tasa por prestación del servicio de la Escuela Municipal de Música” Se deja para marzo de 2021 analizar si se mantienen o modifican las Ordenanzas refe- rentes a la “Tasa por prestación del servicio de la Escuela Municipal de Música” , “Jolastoki” y “Aula Matinal” . Se mantienen las mismas tablas de bonificaciones, por considerar que son justas y que cumplen con el fin propuesto. 2021eko martxorako utzi dira “Udal Musika Eskola” , “Jolastoki” eta “Goizeko Gela” zerbitzuen tasari buruzko ordenantzak. Martxoan aztertuko da mantentzen diren edo aldatzen diren. Dicho esto, si algo ha quedado claro en esta pandemia que venimos padeciendo es que vivimos una realidad muy cambiante. Lo que vale hoy deja de valer para mañana. Por eso planteamos analizar, en el primer semestre del año 2021, la posibilidad de establecer bonificaciones y aplazamientos en la línea de las que ya se han aprobado y establecido para este año 2020 por acuerdo de pleno. Hori esanda, pairatzen ari garen pandemia honetan argi geratu da oso errealitate aldako- rra bizi dugula. Gaur balio duenak ez du balio biharko. Hori dela eta, 2021. urteko lehen seihilekoan aztertzea proposatzen dugu hobariak eta atzerapenak ezartzeko aukera, 2020. urterako osoko bilkuran onartu eta ezarri diren ildoen ildotik.
 • 13. www.agurain.eus 13 Potencia y clase de vehículo Tarifas Agurain 2020 a) Turismos De menos de 8 c.f. De 8 hasta 11,99 c.f. De 12 hasta 15,99 c.f. De 16 hasta 19,99 c.f. De 20 c.f. en adelante 22,47 € 60,68 € 128,12 € 176,49 € 249,28 € b) Autobuses De menos de 21 plazas De 21 a 50 plazas De más de 50 plazas 148,34 € 211,26 € 264,08 € c) Camiones De menos de 1.000 kg. de carga útil De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil De más de 9.999 kg. de carga útil 75,31 € 148,34 € 211,26 € 264,08 € d) Tractores De menos de 16 c.f. De 16 a 25 c.f. De más de 25 c.f. 31,47 € 50,19 € 148,34 € e) Remolques y semirremolques: Más de 750 y menos de 1.000 kgs. de carga útil De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil De más de 2.999 kg. de carga útil 31,47 € 50,19 € 148,34 € f) Otros vehículos Ciclomotores Motocicletas hasta 125 ccl Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc Motocicletas de más de 500 hasta 1 .000 cc Motocicletas de más de 1.000 cc 7,87 € 7,87 € 13,43 € 26,98 € 53,94 € 107,90 € ORDENANZA Nº3 FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. SE MANTIENE SIN CAMBIOS LA ORDENANZAVIGENTE EN EL 2020 ORDENANZA Nº4 FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONESY OBRAS. SE MANTIENE SIN CAMBIOS LA ORDENANZAVIGEN- TE EN EL 2020 ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES ORDENANZAS QUE SE APLICARÁN EN 2021 2020RAKO ZENBAIT ORDENANTZA ORDENANZA Nº1 FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ORDENANTZA ERREGULATZAILEA T-0 T-1 T-2 T-3 T-4 Nº miembros unidad fami-liar Renta inferior a 12.000 € De 12.001 € a 14.500 € De 14.501 € a 16.500 € De 16.501 € a 17.500 € De 17.501 € a 21.000 € 1 / 2 % 90 % 75 % 50 % 35 % 0 3 % 95 % 90 % 75 % 50 % 15 4 % 95 % 90 % 90 % 80 % 35 5 % 95 % 90 % 90 % 90 % 70 6 % 95 % 90 % 90 % 90 % 90 7… % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 *Importante: DEBE DE PRESENTARSE LA SOLICITUD EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO SE MANTIENE SIN CAMBIOS PARA 2021, LA TABLA DE INGRESOS Y BONIFICACIONES DEL 2020:
 • 14. 14 www.agurain.eus ORDENANZA Nº6 REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO. SE MANTIENE SIN CAMBIOS LA ORDENANZA VIGENTE EN EL 2020 Agua Alcantarillado USO DOMÉSTICO: - Mínimo trimestral, 21 m3: 7,88 € 7,50 € - Exceso sobre el mínimo, hasta 30 m3: 0,483 € 0,433 € - Exceso sobre el mínimo, de 30 a 40 m3: 0,604 € 0,493 € - Exceso sobre el mínimo, de 40 a 50 m3: 0,755 € 0,654 € - Exceso sobre el mínimo, más de 50 m3: 1,157 € 0,905 € Agua Alcantarillado USO DEL PEQUEÑO COMERCIO Y ACTIVIDADES NO INCLUIDAS EN EL USO INDUSTRIAL: - Mínimo trimestral, 21 m3: 7,88 € 7,45 € - Exceso sobre el mínimo, hasta 30 m3: 0,483 € 0,433 € - Exceso sobre el mínimo, de 30 a 40 m3: 0,604 € 0,493 € - Exceso sobre el mínimo, de 40 a 50 m3: 0,755 € 0,654 € - Exceso sobre el mínimo, más de 50 m3: 1,107 € 0,905 € Agua Alcantarillado USOS INDUSTRIALES: - Mínimo trimestral, 21 m3: 10,93 € 8,09 € - Exceso sobre el mínimo, hasta 45 m3: 0,624 € 0,473 € - Exceso sobre el mínimo, de 45 a 60 m3: 0,724 € 0,634 € - Exceso sobre el mínimo, de 60 a 100 m3: 0,865 € 0,694 € - Exceso sobre el mínimo, de 100 a 500 m3: 1,107 € 0,765 € - Exceso sobre el mínimo, de 500 a 1000 m3 1,127 € 0,765 € - Exceso sobre el mínimo, más de 1000 m3: 1,137 € 0,765 € Acometidas: - 1 pul. – 25 mm: 809,16 € - 1,5 pul. – 40 mm: 1.120,72 € - 2,5 pul. – 65 mm: 1.674,31 € - 3 pul. – 80 mm: 2.108,64 € - 4 pul. – 100 mm: 2.524,65 € Altas en el suministro: - Alta en el suministro: 167,78 € - Cambio de titular del suministro: 81,08 - Cambio de titular del suministro entre propieta- rios del inmueble objeto de suministro: 8,12 € Tasa de lectura y conserva- ción contadores Viviendas: 2,44 € - Industrias (solo lectura) 10,09 €
 • 15. www.agurain.eus 15 SE MANTIENE SIN CAMBIOS PARA 2021, LA TABLA DE INGRESOSY BONIFICACIONES DEL 2020, QUE QUE- DARÍA COMO SIGUE: T-0 T-1 T-2 T-3 Núm.miembros unidad familiar Renta inferior a 12.000 € De 12.001 € a 14.500 € De 14.501 € a 16.500 € De 16.501 € a 18.000 € 1 - 2 % 90 % 75 % 50 % 35 3 % 95 % 90 % 75 % 50 4 % 95 % 90 % 90 % 80 5 % 95 % 90 % 90 % 90 6 % 95 % 90 % 90 % 90 7… % 95 % 95 % 95 % 95 8.2.TASA DE LOS ABONADOS A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALESY ENTRADAS Y ALQUILERES EN LAS MISMAS. SE MANTIENE SIN CAMBIOS LA ORDENANZA VIGENTE EN EL 2020 PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR AL PERSONAL TÉCNICO MUNICIPAL. TAMBIÉN SE MANTIENE SIN CAMBIOS PARA 2021, LA TABLA DE INGRESOS Y BONIFICACIONES DEL 2020, QUE QUEDARÍAN ASÍ: T-0 T-1 T-2 T-3 Núm.miembros unidad familiar Renta inferior a 12.000 € De 12.001 € a 14.500 € De 14.501 € a 16.500 € De 16.501 € a 18.000 € 1 - 2 % 90 % 75 % 50 % 35 3 % 95 % 90 % 75 % 50 4 % 95 % 90 % 90 % 80 5 % 95 % 90 % 90 % 90 6 % 95 % 90 % 90 % 90 7… % 95 % 95 % 95 % 95 8.1.TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS. SE MANTIENE SIN CAMBIOS LA ORDENANZA VIGENTE EN EL 2020 TARIFAS (trimestrales): 2020 - Viviendas: 22,90 € - Comercios de alimentación: 43,72 € - Empresas con menos de 5 trabajadores: 34,31 € - Locales destinados a actividades socio-culturales: 65,87 € - Bares y similares: 110,74 € - Casas de turismo rural y/o agroturismo: 88,00 € - Hoteles y restaurantes: 148,02 € - Supermercados de menos de 350 m2: 110,74 € - Supermercados de más de 350 m2 135,39 € - Empresas con 5 hasta 20 trabajadores: 92,82 € - Empresas con 21 hasta 50 trabajadores: 105,56 € - Empresas con más de 50 trabajadores: 157,31 € - Oficinas y locales comerciales en general: 33,63 € - Lonjas sin tramitar actividad comercial: 4,59 € - Plazas de garaje: 0,54 €
 • 16. 16 www.agurain.eus Desde el Equipo de Gobierno hemos hecho los deberes que nos fijamos a mediados del curso pasado, en coor- dinación con la Dirección del Centro Lope de Larrea. Se han pintado las aulas del edificio de “Ikas Bi” con personal del plan de empleo, a quienes tenemos que agradecer que realizaran un buen trabajo. Además, durante los meses de julio y agosto se ha pro- cedido a realizar los trabajos de mantenimiento y mejora. “Ikas Bi” eraikineko gelak enplegu-planeko langilee- kin margotu dira, eta eskerrak eman behar dizkiegu lan ona egiteagatik.Gainera, uztailean eta abuztuan mantentze eta hobekuntza lanak egin dira. Para ello el Equipo de Gobierno acordó acogerse a la línea de ayudas del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, por la que se convocan ayudas a la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras en los edificios de propiedad municipal des- tinados a centros escolares. SE SOLICITÓ SUBVENCIÓN PARA LAS SIGUIENTES OBRAS: 1/ Reparación de cubiertas y terraza de edificios de CEIP Lope de Larrea de Agurain Presupuesto: 32.437,49€ IVA incluido. Impermeabilización de terraza del edificio de “Ikas Bi” , para eliminar el riesgo de goteras en planta baja Reparación de la cubierta de poli-carbonato del edificio de “Ikas Bat” 2/ Sustitución de ventanas en planta baja y escaleras de CEIP Lope de Larrea (Ikasbi) de Agurain. Presupuesto: 25.327,72€ IVA incluido. Sustitución de ventanas de vieja carpintería de madera de planta baja y cajas de escaleras laterales de “Ikas Bi” , por una nueva carpintería metálica 3/ Ejecución de Obras de Mejora en la eficiencia energética de la instalación de calefacción de CEIP Lopez de Larrea (Ikasbi) de Agurain. Presupuesto: 9.501,22€ IVA incluido Ejecución de Obras de Mejora en la eficiencia energé- tica de la instalación de calefacción de CEIP Lopez de Larrea (Ikasbi) de Agurain Sobre una inversión total de 67.266,43 euros, por reso- lución de fecha 27 de mayo de 2020, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco concedió al Ayun- tamiento de Agurain una subvención por importe total de 40.359,85 euros, para la ejecución de las obras reflejadas en los párrafos anteriores. Como se ha indicado, dichas obras ya han sido ejecutadas, corriendo a cargo del Ayuntamiento el pago de la parte no subvencionada. Por otra parte, y dentro del actual escenario de la COVID-19, se han reforzado durante el curso escolar las tareas de limpieza de ambos edificios, como medida de protección y prevención recogida en el protocolo de actuación para la lucha contra la transmisión y expansión de la COVID-19. Bestalde, eta COVID-19 gaur egungo eszenatokiaren barruan, ikasturtean zehar bi eraikinak garbitzeko lanak indartu dira, COVID-19 kutsatzearen eta hedat- zearen aurka borrokatzeko jarduera-protokoloan jasotako babes- eta prebentzio-neurri gisa. Deseamos a todo nuestro alumnado un sano y provechoso curso. OBRAS DE MEJORA DE LOS EDIFICIOS DE LA IKASTOLA LOPE DE LARREA DESDE EL EQUIPO DE GOBIERNO HEMOS HECHO LOS DEBERES QUE NOS FIJAMOS A MEDIADOS DEL CURSO PASADO, EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DEL CENTRO LOPE DE LARREA. Redacción / Erredakzioa. Udala / Ayuntamiento Traducción /Itzulpena. Tarteka Media
 • 17. www.agurain.eus 17 APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA DE LA PLAZA DE BIBLIOTECARIA/O Mediante acuerdo de Junta de Gobierno se acordó por unanimidad aprobar las bases reguladoras de la convocatoria en propiedad de una plaza de Bibliotecario/a, de categoría auxiliar por el sistema de concurso oposición, aprobando también convocar las pruebas selectivas para la provisión en propiedad por el sistema de concurso-oposición de dicha plaza de Bibliotecario/a, de conformidad con la oferta de empleo público del ayunta- miento de Agurain de 2019, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de marzo de 2019, publicado en el BOTHA nº 47 de 17 de abril de 2019. El texto íntegro de las bases reguladores de las pruebas selectivas han sido publi- cadas en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y en el Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha de este último anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias. A fecha de redactar este artículo, ha finalizado ya el plazo de presentación de solicitudes para formar parte en el proceso de selección, por lo que en los próximos meses se procederá a fijar el calendario para la realización de las dis- tintas pruebas que contienen las bases. LIBURUTEGIKO PLAZAREN OINARRIAK ETA DEIALDIAREN ONARPENA Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen onartzea lehiaketa-oposizioaren bidez kategoria lagungarriko liburuzain plaza bat jabetzan betetzeko deialdia arautzen duten oinarriak. Era berean, Aguraingo Udalaren 2019ko enplegu publikoaren eskaintzarekin bat eto- rriz, 2019ko martxoaren 25eko Tokiko Gobernu Batzarrean onartua izan zen eta 2019 ko Apirilaren 17ko 47. ALHAOean argitaratua. Hautaprobak arautzen dituzten oinarrien testu osoa Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean eta Estatuko Aldizka- ri Ofizialean argitaratu da, eta iragarki horren data izango da eskabideak aur- kezteko epea zenbatzeko balioko duena. Artikulu hau idazterakoan, dagoeneko amaitu da hautapen prozesuan parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea. Beraz, hurrengo hilabetetan finkatuko da oinarrietako probak egiteko egutegia. NOTICIAS BREVES ACTUACIONES DE MEJORA EN MONTE DE UTILIDAD PUBLICA “SOTOS Y VARGAS” El equipo de gobierno municipal ha acordado realizar varias actuaciones para mejorar las parcelas nº 1461 y 1462 del polígono 1 del Monte de Utilidad Pública MUP Nº 610 “Sotos y Vargas”, consistentes en Retirada de cierre y creación de uno nuevo en la parcela 1462 del polígono 1 Repaso y reparación de cierres de acotados en la parcela 1462 del polígono 1. Forestación de acotados en la parcela 1461 del polígono 1. Al mismo tiempo, ha acordado solicitar subvención a DFA dentro de la convocatoria del Plan de Ayudas Forestales para el año 2020.
 • 18. 18 www.agurain.eus IMPULSANDO LA MOVILIDAD ELÉCTRICA AGURAIN INAUGURA EL PRIMER PUNTO DE RECARGA MUNICIPAL GRATUITO DE ÁLAVA El Equipo de Gobierno municipal acordó acogerse a las ayudas para inversiones en transporte y movilidad eficiente, convoca- das por el EVE, Ente Vasco de la Energía, para hacer frente a parte de los gastos originados por la instalación del punto de recarga para vehículos eléctricos situado en la Calle Carretera de Zuazo de Agurain. Udal Gobernu Taldeak erabaki zuen garraio eta mugikortasun eraginkorreko inbertsioetarako lagunt- zak jasotzea, Energiaren Euskal Erakundeak (EEE) deituak, Aguraingo Zuazoko Errepidea kalean ibilgailu elektrikoak kargatzeko gunea jartzeak eragindako gastuen zati bati aurre egiteko. Este punto de recarga cuenta con dos tomas de 22 kw cada una que ofrecen una potencia conjunta de 44 kw. Está equipado con conectores tipo II, homologados como standard Europeo y compatibles con los modelos eléctricos que podemos encontrar en el mercado de automoción (Audi A3 E-tron, BMW i3, i8, Renault Zoe, Tesla Model S, Mercedes S500 plug-in, Porsche Panamera, Renault Kangoo ZE, VW Golf plug-in hybrid, VW E-up o Volvo V60 plug-in hybrid...). Actualmente, la media de capacidad de las baterías que equipan de serie los vehículos eléctricos es de 35 KwH. Esto significa que en el punto de recarga de Agurain pueden realizar una recarga del 100% en apro- ximadamente 90 minutos. En relación a este punto de recarga, el Equipo de Gobierno municipal ha decidido que seguirá siendo gratuito a lo largo de todo el año 2021, a fin de sensibilizar a las y los agurain- darras acerca de la conveniencia de apostar por las energías limpias y renovables. Kargatze-puntu horri dagokionez, Udaleko Gobernu Taldeak erabaki du doakoa izaten jarraituko duela 2021. urte osoan, aguraindarrak energia garbien eta berriztagarrien alde egitea komeni dela ohar- tarazteko. EL EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL HA DECIDIDO QUE SEGUIRÁ SIENDO GRATUITO A LO LARGO DE TODO EL AÑO 2021, A FIN DE SENSIBILIZAR A LAS Y LOS AGURAINDARRAS Redacción / Erredakzioa. Udala / Ayuntamiento Traducción /Itzulpena. Tarteka Media
 • 19. www.agurain.eus 19 BI ENPLEGU PLANAK LANBIDE - EJ Enplegua sortzeko tokiko ekimenak babeste- ko azken urteetako ildoarekin jarraituz, joan den uztailaren 15eko Tokiko Gobernu Batzarrean erabaki zen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 2020ko ekitaldirako deialdia onartzea, enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako laguntzak emateko. Horren bidez, diru-laguntza eskatu zen honako hauek kontratatzeko: • 2 ADMINISTRARI LAGUNTZAILE • IGELTSERO BAT. • 7 PERTSONA PEOI KATEGORIARE- KIN Kontratuek sei hilabeteko iraupena izanen dute eta% 75eko lanaldia. Kontratu batzuk urriaren 1ean hasi dira, eta gainerakoak abenduaren 28an hasi dira lanean. Programa honetarako Eusko Jaurlaritzako Lanbi- de-Euskal Enplegu Zerbitzuaren diru-laguntza dago, guztira 169.530,54 eurokoa. 2 administrari laguntzaile eta 3 peoi, lanaldia- ren% 75ean, sei hilabetez, Aguraingo Udalari laneratzeko zailak diren pertsonak kontratatzeko dagokion esleipenaren barruan (1. mota). igeltsero bat eta 4 peoi sei hilabetez lanaldiaren% 75ean, laneratzeko zailak diren pertsonak kontra- tatzeko Aguraingo Udalari dagokion esleipenaren barruan (1. mota, langabezia-tasa handia). DOS PLANES DE EMPLEO LANBIDE - GOBIERNO VASCO Continuando con la línea de los últimos años de apoyar iniciativas locales de creación de empleo, en Junta de Gobierno Local del pasado 15 de julio se tomó el acuerdo de acogerse a la convocatoria de Lanbi- de-Servicio Vasco de Empleo, de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2020, por la que se solicitó subvención para la contratación de: • 2 PERSONAS AUXILIARES ADMINISTRATIVAS • 1 PERSONA CON CATEGORÍA DE ALBAÑIL • 7 PERSONAS CON CATEGORÍA DE PEÓN Los contratos tendrán una duración de seis meses con una jornada del 75%. Una parte de los contratos ha dado comienzo el uno de octubre, el resto han comenzado a prestar servicio el 28 de diciembre. Para este programa se cuenta con una subvención de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo del Gobierno Vasco, cuyo importe total asciende a 169.530,54 euros. 2 personas auxiliares administrativas y 3 peonas/ es al 75% de jornada durante seis meses dentro de la asignación correspondiente al Ayuntamiento de Agurain para contratación de personas de difícil inserción (tipo 1) 1 albañil y 4 peonas/es al 75% de jornada durante seis meses dentro de la asignación correspondien- te al Ayuntamiento de Agurain para contratación de personas de difícil inserción (tipo 1-alta tasa de desempleo) NOTICIAS BREVES Redacción / Erredakzioa. Udala / Ayuntamiento Traducción /Itzulpena. Tarteka Media
 • 20. 20 www.agurain.eus EL ALCALDE RESPONDE Redacción / Erredakzioa. Udala / Ayuntamiento Traducción /Itzulpena. Iratxe Goikoetxea HOY TOCA DAR RESPUESTA A LA SIGUIENTE CUESTIÓN: EXISTE ENTRE LA POBLACIÓN UNA INQUIETUD CRECIENTE ACERCA DE LA ESCASA OFERTA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO EN AGURAIN: ¿Qué opina el Alcalde de Agurain de la oferta de transporte público que une Gasteiz y Agurain? R.: Que es escasa, muy escasa, y que se produce un gra- ve agravio comparativo entre Agurain y otras localidades alavesas. El déficit del transporte público en Agurain es patente, por eso es una de las prioridades del programa de gobierno de EAJ/PNV para esta legislatura. Eskasa dela, oso eskasa, eta Agurainen eta Arabako beste herri batzuen artean konparaziozko bidegabe- keria larria gertatzen dela. No es lógico que entre Alegría-Dulantzi y Vitoria-Gasteiz haya 25 frecuencias, que entre Llodio y Gasteiz haya 33 frecuencias, y que sin embargo, entre Agurain y Gasteiz haya tan sólo 15 frecuencias. El agravio comparativo es evidente. DESDE EL AYUNTAMIENTO DE AGURAIN BUSCAMOS UNA SOLUCIÓN A ESA ESCASEZ DE FRECUENCIAS TRABAJANDO EN DISTINTOS FRENTES: RENFE, DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLA- VA, GOBIERNO DE NAVARRA, Y EMPRESA CONCESIONARIA (LA BURUNDESA).
 • 21. www.agurain.eus 21 Pregunta: ¿Le llega esa inquietud de las vecinas y vecinos de Agurain? ¿Le llegan sus quejas? Galdera: Aguraingo bizilagunen kezka hori iristen al zaio? Iristen zaizkizu kexak? R: Por supuesto. Son muchos los y las aguraindarras que han acudido a verme en mi despacho en el ayun- tamiento para trasladarme esta inquietud, y además de muy variadas circunstancias: estudiantes, personas en edad laboral, personas mayores que tienen dificultades para acudir a consultas médicas en Vitoria, etc. etc. La escasez de frecuencias en el transporte entre Agurain y la capital también resultó ser el principal problema para las y los aguraindarras que respondieron a la encuesta vecinal realizada en el marco del programa “Euskadi Lagunkoia” . En definitiva, somos conscientes de la magnitud del problema, y estamos trabajando desde el minuto 1 en darle solución. E: Jakina. Aguraindar asko joan dira nire bulegora ni ikustera, kezka hori azaltzeko, eta, gainera, era askotako egoerak izan dituzte: ikasleak, lanerako adinean dauden pertsonak, Gasteizen kontsulta medikoetara joateko zailtasunak dituzten adineko pertsonak, etab. Pregunta: ¿Cuál es el principal escollo para lograr una solución a esa falta de frecuencias? Galdera: Zein da frekuentzia eza konpontzeko oztopo nagusia? R: En ambos casos, transporte por ferrocarril y trans- porte por carretera, el principal escollo está en dónde y a quien corresponde tomar las decisiones, y en una legislación que ha quedado caduca y obsoleta. En el caso del transporte por ferrocarril no se nos escapa que la decisión está en Madrid, y eso hace mucho más difícil alcanzar una solución. Bi kasuetan, trenbideko garraioa eta errepideko garraioko oztopo nagusiak dira erabakiak non eta nori dagozkion, eta legeria zaharkitu eta iraungi batean. En el caso del transporte de viajeros por carretera, la solución al problema no está ni en Agurain, ni en Gasteiz, por cuanto la decisión acerca de las frecuencias está en Iruña (Pamplona), sede del Gobierno de Navarra. En efecto, es el Gobierno de Navarra quien decide las frecuentas de autobuses entre Iruña (Pamplona) y Vitoria-Gasteiz, y viceversa, y por tanto, entre Agurain y Gasteiz, y viceversa. Si hablamos del transporte por ferrocarril, a ello se unen sus elevados costes, que rondan los 15 euros por kilómetro, lejos de los 2 euros por kilómetro que tiene el transporte de viajeros por carretera. Trenbideko garraioari dagokionez, ez gara kontu- ratzen erabakia Madrilen dagoela, eta horrek askoz zailagoa egiten du irtenbide bat aurkitzea. Pregunta: ¿No parece un poco ilógico que sea el Gobier- no de Navarra quien decide la frecuencia de autobuses entre Agurain y Gasteiz y al revés? Galdera: Ez dirudi zentzugabea Nafarroako Gobernuak erabakitzea Agurain eta Gasteiz arteko autobusen mai- ztasuna, eta alderantziz? R: En pleno siglo XXI resulta ilógico, y muy difícil de entender. R: XXI. mendean ilogikoa da, eta ulertzeko oso zaila. La explicación está en la Ley Orgánica de Transportes Terrestres del Estado, una ley del año 1987, y del Regla- mento y demás legislación que la desarrolla, legislación que a mi modo de ver y entender, ha quedado caduca a todas luces. Según esa norma legal, la licitación de las líneas de transporte de viajeros por carretera corresponderá al territorio por el que discurra un mayor número de kilómetros. En este caso, como entre Vitoria-Gasteiz y Iruña-Pamplona discurren más kilómetros por terri- torio navarro que alavés, será al Gobierno de Navarra a quien corresponda licitar esa línea, y por lo tanto, definir cómo queda esa línea en cuanto a horarios, paradas, frecuencias, etc. etc. Y todo ello por un sólo motivo: Es menor el número de kilómetros que discurren entre Vitoria-Gasteiz y la muga con Navarra en Egino; que entre Egino e Iruña (Pamplona). Y por ese único motivo el transporte público de viajeros por carretera entre Agurain y Vitoria-Gasteiz, y viceversa, depende del Gobierno de Navarra. Azalpena Estatuko Lurreko Garraioen Lege Orga- nikoan dago, 1987ko legean, bai eta hura garatzen duen Regulamenduan eta gainerako legeetan ere. Lege hori, nire ustez, iraungi egin da.
 • 22. 22 www.agurain.eus Pregunta: ¿Qué pasos se están dando desde el Ayun- tamiento de Agurain para dar solución a este problema? Galdera: Zer urrats egiten ari da Aguraingo Udala arazo hori konpontzeko? R: Desde el Ayuntamiento de Agurain buscamos una solución a esa escasez de frecuencias trabajando en distintos frentes: Renfe, Diputación Foral de Álava, Gobierno de Navarra, y empresa concesionaria (La Burundesa). R: Aguraingo Udaletik frekuentzia-eskasia horren konponbidea bilatu nahi dugu hainbat frontetan lan eginez: Renfe, Arabako Foru Aldundia, Nafarroako Gobernua eta enpresa emakidaduna (Burundesa). Respecto al transporte ferroviario, he mantenido varios contactos con el responsable de Renfe en el País Vasco, y con dos Senadoras de EAJ/PNV, a los efectos de hacer presión en Madrid de cara a recuperar e intensificar, en la medida de lo posible, las frecuencias. El pasado mes de octubre dos senadoras de EAJ/PNV en Madrid, Maribel Vaquero y Estefanía Beltrán de Heredia, visitaron Agurain para interesarse por este asunto. Trenbide-garraioari dagokionez, zenbait harreman izan ditut Renfek Euskal Autonomia Erkidegoan duen arduradunarekin eta EAJ/PNVko bi senatarirekin, Madrilen presioa egiteko, ahal den neurrian maiz- tasunak berreskuratzeko eta areagotzeko. Joan den urrian, EAJ/PNVko bi senatarik, Madrilen, Maribel Vaquerok eta Estefanía Beltrán de Herediak, Agurain bisitatu zuten, gai honetaz interesatzeko. En lo que hace referencia al transporte público de via- jeros por carretera, al poco tiempo de tomar posesión de mi cargo como Alcalde ya solicité una reunión con el Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputación Foral de Álava, manteniendo varias conversaciones con el entonces Diputado Javier Hur- tado y con la Directora del ramo, Patricia Pérez, a fin de trasladarles la gravedad de la situación, algo que repetí cuando se produjo relevo al frente del Departa- mento, con el nombramiento de Blanca de la Peña, a quien volví a solicitar una reunión recién incorporada en su cargo. Con el Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad seguimos en continuo contacto, así como con el Departamento de Equilibrio Territorial de Irma Basterra, y con el gabinete del Diputado General, Ramiro Gonzalez, toda vez que la situación de agravio descrita entre localidades alavesas hace que también se hayan implicado Departamentos distintos al de Movilidad, como el de Equilibrio Territorial. Simultáneamente a plantear el problema en Diputa- ción Foral de Álava, mantuve varias reuniones con los responsables de la empresa concesionaria de la línea, La Burundesa, reuniones que, al igual que las mante- nidas con la Diputación Foral de Álava, me sirvieron para entender las principales claves y la dificultad para lograr una solución a la escasez de frecuencias, toda vez que en ambos casos se apuntaba al Gobierno de Navarra como clave en la búsqueda de soluciones. Pregunta: ¿Llegados a ese punto sólo quedaba con- tactar con el Gobierno de Navarra? Galdera: Puntu horretara iritsita, Nafarroako Gober- nuarekin harremanetan jartzea besterik ez zen falta? R: Así es.Y lo hicimos. Llamamos a la puerta del Gobier- no de Navarra y acudimos a él, poniéndonos en con- tacto con su Directora General de Transportes, Berta Miranda, con la que llevamos en contacto más de seis meses, y con la que todavía seguimos en contacto en la búsqueda de soluciones a la escasez de frecuencias. TENGO QUE DECIR QUE, EN TODOS LOS CASOS, DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, GOBIERNO DE NAVARRA, Y EMPRESA CONCESIONARIA (LA BURUNDESA), ME HAN RECIBIDO CON LOS BRAZOS ABIERTOS,Y HE PERCIBIDO QUE SE HA ENTENDIDO LA LÍCITA Y LÓGICA REI- VINDICACIÓN DE AGURAIN, DESTACAN- DO LA BUENA PREDISPOSICIÓN DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, EMPE- ZANDO POR SU DIPUTADO GENERAL.
 • 23. www.agurain.eus 23 Hala da. Eta egin genuen. Nafa- rroako Gobernuaren atera deitu genuen, eta bertara jo dugu. Berta Miranda Garraio zuzen- dari nagusiarekin harremanetan jarri gara. Berarekin sei hilabete baino gehiago daramagu harekin harremanetan, eta oraindik ere harremanetan gaude maiztasun eskasiari irtenbidea bilatzeko. Tras todo este periplo, he sabido que se trata de un problema muy complejo, que requiere soluciones complejas, y que necesitan tiempo para madurar, pero también creo que vamos por el buen camino, y que todo este trabajo dará sus frutos. Pregunta: ¿Y cuál es la solución que se plantea? Galdera: Eta zein da planteatzen den irtenbidea? R: Digamos que se está trabajando en dos soluciones: Esan dezagun bi irtenbide lant- zen ari direla: Una, la que podríamos considerar definitiva, a medio-largo plazo, que consiste en un convenio entre el Gobierno de Navarra y la Diputa- ción Foral de Álava, por el que el primero facilite a la Diputación Foral de Álava incrementar las frecuencias en las franjas horarias no cubier- tas por la línea Iruña-Pamplona// Vitoria-Gasteiz. Diputación Foral de Álava y Gobierno de Navarra ya están trabajando en ese convenio, aunque repito, esta solución es a medio-largo plazo, toda vez que además de firmarse ese convenio entre ambas instituciones, habría que licitar la línea Iruña-Pamplona// Vitoria-Gasteiz, que ahora mismo está caducada. Por ello, el Ayuntamiento de Agurain trabaja también en otra solución, a más corto plazo, solución que sería provisional hasta que se llegue a esa solución definitiva, solución que pasa por lograr un convenio entre el Gobierno de Navarra y el Ayunta- miento de Agurain, a través del cual el Gobierno de Navarra permitiría al Ayuntamiento de Agurain intensificar las frecuencias de la línea Salvatie- rra-Agurain//Vitoria-Gasteiz.Estamos trabajando en ese convenio. Bata, behin betikotzat har gene- zakeena, epe ertain-luzera; Nafarroako Gobernuaren eta Arabako Foru Aldundiaren arte- ko hitzarmen bat da, eta, horren bidez, Arabako Foru Aldundia- ri Iruña-Iruñea//Gasteiz lineak betetzen ez dituen ordu-tarteen maiztasuna handitzen lagunduko dio. Arabako Foru Aldundia eta Nafarroako Gobernua lanean ari dira hitzarmen horretan, baina, berriro diot, irtenbide hori epe ertain-luzerako da; izan ere, bi erakundeen arteko hitzarmen hori sinatzeaz gain, Iruña-Iru- ña//Vitoria-Gasteiz lerroa lizitatu beharko litzateke, oraintxe bertan iraungita baitago. Hori dela eta, Aguraingo Udalak beste soluzio bat ere lantzen du, epe laburragokoa, eta irtenbide hori behin-behinekoa izango litzateke behin betiko konponbi- de horretara iritsi arte. Irtenbide horrek Nafarroako Gobernuaren eta Aguraingo Udalaren arteko hitzarmena lortzea eskatzen du. Pregunta: ¿Para cuándo entonces una solución a este problema? Galdera: Noizko konponbideren bat arazo honi? R: Como os decía, la solución defini- tiva tardará en llegar. Su complejidad hace que se necesite tiempo para madurar. Pero reitero que estamos en el buen camino. Esan bezala, behin betiko konponbidea laster iritsiko da. Haren konplexutasunak heldu- tasunerako denbora eskatzen du. Baina berriro diot bide onean gaudela. La solución provisional llegará mucho antes. Esperemos que pue- da ver la luz a lo largo del primer trimestre del año 2021, aunque el escenario de la COVID-19 tampo- co nos ayuda al respecto, y añade nuevos interrogantes que deberemos sortear. Behin-behineko konponbidea askoz lehenago iritsiko da. Espero dezagun argia 2021. urteko lehen hiruhilekoan ikusi ahal izango duzula, nahiz eta COVID-19 jokalekuak ere ez digun laguntzen, eta galdera berriak eransten ditu, zozketatu beharko ditugunak. Para finalizar, somos conscientes de que debemos seguir trabajando por un transporte público, y que éste sea de calidad, y por ello en aumen- tar sus frecuencias, pero también somos conscientes que el siguiente paso será trabajar por un transporte público, de calidad, y más asequible, con la instauración del billete único y la tarjeta “bat” , pero ahora mismo nuestra prioridad se centra en lograr el tan ansiado aumento de frecuen- cias entre Agurain y la capital. Maribel Vaquero senadora por PVV-EAJ reclama al Gobierno central un transporte ferroviario de calidad y fiable
 • 24. 24 www.agurain.eus PROYECTO DE REPARCELACIÓN “CURTIDOS-HARRESI” “CURTIDOS-HARRESI” BIRZATIKETA PROIEKTUA Redacción / Erredakzioa. Udala / Ayuntamiento Traducción /Itzulpena. Iratxe Goikoetxea “Curtidos”eremua geldirik dagoela uste bada ere, eremuan jarduerarik ikusten ez delako, erreali- tatetik urrun dago.Tamaina horretako eremu batek behar dituen hirigintza izapideak oso xelebreak eta geldoak dira, beren oniritzia eman behar dieten sail eta erakundeen mende baitaude. Aunque se tenga la sensación de que la zona de “Cur- tidos” está parada dado que no se ve actividad en la zona, nada más lejos de la realidad. Los trámites urbanísticos que requiere una zona de esta enverga- dura son farragosos y muy lentos, ya que dependen de diferentes departamentos e instituciones que deben darles su visto bueno. Con fecha 11 de abril de 2019, por acuerdo de Junta de Gobierno Local se aprobó la escritura de constitución de la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución Discontinua UE 49.1 “Curtidos-Harresi” del municipio de Agurain, el primero de los trámites necesarios. En fecha 8 de junio de 2020, se tramitó la inscripción de la Junta de Concertación en el Registro de Agrupa- ciones de Interés Urbanístico del Territorio Histórico de Álava, adjuntando copia de la escritura de constitución de la Junta de Concertación subsanada, anuncio de publicación en el BOTHA nº 50 de 6 de mayo de 2020, trámite necesario para proceder a la contratación en el portal del contratante. Durante todo este tiempo transcurrido desde la demo- lición de los edificios, se ha trabajado en la aprobación del Proyecto de Reparcelación, que se ha inscrito ya en el Registro de la Propiedad, así como en la apro- bación del Proyecto de Urbanización, al tiempo que se han trabajado y aprobado las bases para la ejecución de las obras de descontaminación y urbanización, publicadas ya en el portal de contratación publica de Euskadi, obras para las que se han presentado un total de 7 empresas, lo que augura una rápida adjudicación, y un rápido inicio de las obras. UE 49.1 “CURTIDOS-HARRESI” Exekuzio Etenaren Unitateko Hitzarmen Batzordeak “Curtidos” eremua deskontaminatzeko eta urbanizatzeko obren kontratazioa lizitatu du • Obren balio zenbatetsia 1.862.130,67 eurokoa da, BEZ bar- ne, eta enpresa lizitatzaileek kopuru hori hobetu ahal izango dute. • Obrak egiteko epea 18 hilabe- tekoa da, 6 hilabetekoa lurzorua deskontaminatzeko azterketa eta azterketetarako, eta 12 hilabetekoa proiektatutako urbanizazio obrak egiteko. • “Curtidos” enpresaren instalazio zaharkituak bota ondoren, obra horien lizitazioari esker, asmo han- diko hirigintza eragiketa bat hasi ahal izango da, eta ingurumen eta aisialdi jarduera garrantzitsua izan- go du, besteak beste, larrugintza- rako lurzoruak deskontaminatzea, ibaiaren ibilgua berreskuratzea eta Aguraingo hiri-parke handiena eta garrantzitsuena sortzea”. Hala, bada, aurrealderako pauso bat eman da, eremu horretarako behin betiko irtenbidea aurkitzeko. Hori da EAJ/PNVren gobernu-taldearen lehentasunetako bat, eta, hala, herritarren aldarrikapen zahar bati erantzun zaio.
 • 25. www.agurain.eus 25 La Junta de Concertación de la Unidad de Eje- cución Discontinua UE 49.1 “CURTIDOS-HA- RRESI” licita la contratación de las obras de descontaminación y urbanización del ámbito de “Curtidos” • El valor estimado de las obras se ha fijado en 1.862.130,67 €, IVA incluido, cifra que podrá verse mejorada por las empresas licitadoras. • El plazo de ejecución se fija en 18 meses, 6 meses para análisis y estudios de descontaminación del suelo, y 12 meses para ejecución de las obras de urbanización proyectadas. • “Demolidas las obsoletas instalaciones de “Curtidos”, la licitación de estas obras posibilitará el inicio de una ambiciosa operación urbanística con una importante actuación ambiental y de esparcimiento, que incluye la descontaminación de los suelos de curtidos, la recupe- ración del cauce del rio, y la creación del mayor y más importante parque urbano de Agurain” El proyecto de urbanización recoge todas y cada una de las actuaciones exigidas por las autoridades competentes en materia medioambiental SE DA ASÍ UN PASO AL FRENTE HACIA UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA LA ZONA, SE TRATA DE UNA DE LAS PRIORIDADES DEL EQUIPO DE GOBIERNO DE EAJ/ PNV” , DANDO CON ELLO RESPUESTA A UNA VIEJA REIVINDICACIÓN CIUDADANA. El plazo de presentación de ofertas para las empresas interesa- das en ejecutar esos trabajos ha concluido el día 26/12/2020. Concluido dicho plazo será la Mesa de Contratación la que, con asistencia de un equipo técnico, decidirá la empresa que resulte definitivamente adjudicataria de las obras, procediéndose inmediatamente al inicio de los ansiados trabajos de descontaminación y urbanización. La fase de apertura de sobres finaliza el día 25/01/2021. OBRASDEACONDICIONAMIENTODEMEJORA ENELALBERGUEDEPEREGRINOS El Equipo de Gobierno municipal acordó por unani- midad realizar obras de mejora y acondicionamiento en el Albergue de Peregrinos situado en la zona deportiva. Las obras han consistido en dotar a la instalación de una nueva dependencia destinada al descanso de los peregrinos, así como en dotarle de más zonas comunes. Para ello se ha habilitado el espacio que anteriormente se utilizaba como garaje. A los efectos de lograr una mejor eficiencia energética se ha sustituido la puerta del anterior garaje, por una pared. El Equipo de Gobierno decidió también acogerse al Decreto Foral 75/2020 del Diputado General de 14 de febrero, por el que se aprueba la convocatoria de ayudas para la realización de inversiones en el sector turístico. Las obras de reforma ya han sido ejecutadas. ERROMESEN ATERPETXEA HOBETZEKO EGOKITZE LANAK Udal Gobernu Taldeak aho batez erabaki zuen hobe- kuntza eta egokitzapen lanak egitea kirol eremuko erromesen aterpetxean. Obra horien bidez, instalazioei beste gela bat jarri zaio erromesek atseden har dezaten, eta eremu komun gehiago jarri zaizkio. Horretarako, lehen garaje gisa erabiltzen zen espazioa prestatu egin da. Eraginkortasun energetiko hobea lortzeko, aurreko garajeko atearen ordez horma bat jarri da. Gobernu Taldeak, halaber, Diputatu Nagusiaren otsai- laren 14ko 75/2020 Foru Dekretuari heltzea erabaki zuen. Dekretu horren bitartez, turismoaren sektorean inbertsioak egiteko laguntzen deialdia onetsi zen. Berritze lanak eginda daude dagoeneko. NOTICIAS BREVES
 • 26. 26 www.agurain.eus Con la participación, diversidad y transparencia como señas de identidad, Agurain ha iniciado recientemente el diseño de una Hoja de Ruta Cultural con el fin de establecer los objetivos y líneas estratégicas que mar- quen el devenir de la cultura en el municipio durante los próximos años. Partaidetza, aniztasuna eta gardentasuna nortasun ezaugarri direla eta, Agurain Ibilbide Kulturalaren Orria diseinatzen hasi da duela gutxi, hurrengo urteetan udalerriko kulturaren bilakaera markatuko duten helburuak eta ildo estrategikoak ezartzeko. Los objetivos del proyecto son: Obtener una imagen actual de la realidad cultural de Agurain, Generar espacios de diálogo entre la Administración, el tejido cultural y la ciudadanía, Definir uno o varios retos culturales y Diseñar la hoja de ruta que haga posible su consecución. La metodología es eminentemente participativa y repartida en 3 fases: Diagnóstico, Construcción y Socialización. Como órgano dinamizador y garante de la acción participativa se ha creado un “grupo motor” del proceso formado por seis personas representativas del espectro cultural y social del municipio. Partehartze ekintzaren organo dinamizatzaile eta bermatzaile gisa, prozesuaren “talde eragile” bat sortu da, udalerriko kultura eta gizarte arloko sei ordezkarik osatua. Se celebrarán sesiones públicas para recoger las aportacio- nes de un “grupo abierto” formado por diferentes agentes culturales y sociales de Agurain (el movimiento asociativo del sector socio-cultural, agentes y empresas del ámbito cultural y de la formación, grupos de música, de folklore, compañías de teatro, danza, etc., y otros agentes relevantes del ámbito cultural; y el conjunto de la ciudadanía, como usuaria de la oferta cultural del municipio). La actual Fase de Diagnóstico tiene por objeto identificar las potencialidades culturales de Agurain y aquellos aspectos a mejorar en cuanto a contenidos, recursos, organización y modelos de relación. Gaur egungo Diagnostikoaren Fasearen xedea da Aguraingo kultur ahalmenak eta hobetu beharreko alderdiak identifikatzea, eduki, baliabide, antolaketa eta harreman ereduei dagokienez. En la Fase de Construcción se creará el marco estratégico de la cultura de Agurain y se diseñará la Hoja de ruta con las acciones a realizar para alcanzar los retos fijados. Eraikuntza fasean Aguraingo kulturaren esparru estrategikoa sortuko da eta ibilbide-orria diseinatuko da, ezarritako erronkak lortzeko egin beharreko ekintzekin. Con la Fase de Socialización culminará el proceso y per- mitirá poner en valor el trabajo realizado y validado; inculcar a la ciudadanía el papel de la cultura en la creación de valores democráticos y de convivencia, en definitiva, en la calidad de vida de las personas; y transmitir la importancia de quienes hayan participado en el diseño del nuevo modelo cultural, defendiendo el proceso participativo realizado como un reto y una oportunidad. Sozializazio-fasearen bidez, prozesua burutuko da eta egindako eta baliozkotutako lanari balioa emateko aukera emango du; herritarrei balio demokratikoak eta bizikidetzakoak sortzeko kulturak duen garrantzia irakastea; azken batean, pertsonen bizi-kalitatea hobetzea. Redacción / Erredakzioa. Udala / Ayuntamiento Traducción /Itzulpena. Iratxe Goikoetxea AGURAIN INICIA EL DISEÑO DE UNA HOJA DE RUTA CULTURAL PARA EL MUNICIPIO AGURAIN UDALERRIAN IBILBIDE KULTURALEKO ORRI BAT DISEINATZEN HASI DA
 • 27. www.agurain.eus 27 La Junta de Gobierno Local de fecha 12 de febrero de 2020 aprobó la convocatoria de subvenciones para las asociaciones socio-culturales ubicadas en el Municipio de Agurain destinada al desarrollo de cursos, cursillos y talleres específicos de carácter socio-cultural en el ámbito geográfico del Municipio de Agurain durante el ejercicio 2020. En el plazo establecido al efecto presentaron solicitud las siguientes Asociaciones del Municipio: “Uraska” Kultur Elkartea (5), Aguraingo Atseden Taldea, Filatelia Agurain, Sallurtegi Emakumeen Kultura Elkartea (2) Las asociaciones beneficiadas de la subvención, deberán justificar, como fecha límite el 11 de diciembre de 2020, los gastos devengados de las distintas iniciativas. KASTARO ETA TAILER SOZIOKULTURALETARAKO DIRU-LAGUNTZAK Tokiko Gobernu Batzarrak, 2020ko otsailaren 12an, Agurain- go udalerrian kokaturik dauden elkarte soziokulturaletarako diru-laguntzen deialdia onetsi zuen, Aguraingo udalerriaren eremu geografikoan gizarte eta kultura arloko ikastarO eta tailer espezifikoak garatzeko 2020ko ekitaldian. NOTICIAS BREVES APLICADAS LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LOS CRITERIOS QUE EN ELLA SE SEÑALAN, LA PROPUESTA DE SUBVENCIÓN ES LA SIGUIENTE: Esk Elkartea / Asociación Taller Subvención 1 “Uraska” Kultur Elkartea Taller de Costura 1.125,56 € 2 “Uraska” Kultur Elkartea Taller de Aromaterapia 151,32 € 3 “Uraska” Kultur Elkartea Taller de Voz y Canto 600,30 € 4 “Uraska” Kultur Elkartea Klown tailerra 228,15 € 5 “Uraska” Kultur Elkartea Egunerokotasuna entzutea tailerra 228,15 € 6 Aguraingo Atseden Taldea Taller títeres 453,75 € 7 Filatelia Agurain Taller filatélico 577,80 € 8 Sallurtegi Emakumeen Kultura Elkartea Taller multimanualidades 1.785,00 € 9 Sallurtegi Emakumeen Kultura Elkartea Taller aromaterapia 50,02 € MEJORA DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA 2020 ACUERDOMARCOENTREACICSAYAYUNTAMIENTODEAGURAIN Este año más que nunca una buena parte de nuestro comercio necesita visibilizarse, hacerse presente. Para ello, entre otras acciones, la Asociación de Comercio y Hostelería de Llanada Alavesa (Lautada Bizirik ACICSA), en coordinación con el Ayuntamiento, ha solicitado la ayuda “HIRIGUNE 2020” de Gobierno Vasco destinada a incentivar las estrategias zonales de Cooperación, Dinamización y Competitividad comercial urbana ante la COVID19, acogiéndose a la corres- pondiente convocatoria. Con esta ayuda se pretende la mejora del alumbrado navideño, con moti- vos decorativos en calles y plazas del municipio, con el doble objetivo de renovar las luces para ofrecer un atractivo añadido, y fomentar las compras en el comercio local, en un momento en el que se hace imprescindible la reactivación económica. Como decimos, esta solicitud cuen- ta con el apoyo del Ayuntamiento de Agurain a través de un Acuerdo Marco firmado por ambas partes en el cual se recogen los términos de la necesaria colaboración entre el Ayuntamiento y Acicsa. La ayuda vendría del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco Aurten, inoiz baino gehiago, gure merkataritzaren zati handi batek ikusgarritasuna behar du, bere burua aurkeztu, alegia. Horretarako, besteak beste, Ara- bako Lautadako Merkataritza eta Ostalaritza Elkarteak (Lauta- da Bizirik ACICSA), Udalarekin koordinatuta, Eusko Jaurlaritzaren “HIRIGUNE 2020” laguntza eskatu du, COVID19 delakoaren aurrean hiri-merkataritzaren lankidetza, dinamizazio eta lehiakortasuneko zona-estrategiak sustatzeko, eta dagokion deialdia egin du. Laguntza honen bidez, Gabo- netako argiak hobetu nahi dira, herriko kale eta plazetan apain- garriak jarriz, bi helburu hauekin: argiak berritzea, erakargarritasun erantsia eskaintzeko, eta herriko dendetan erosketak egitea, eko- nomia suspertzea ezinbestekoa den unean. CONCESIÓNDESUBVENCIONESPARACURSOS,CURSILLOSYTALLERESDECARÁCTERSOCIO-CULTURAL
 • 28. 28 www.agurain.eus AGURAIN INAUGURA SU NUEVO SKATEPARKS AGURAINEK SKATEPARK BERRIA INAUGURATU DU Redacción / Erredakzioa. Udala / Ayuntamiento Traducción /Itzulpena. Iratxe Goikoetxea El sábado día 8 de agosto se abrió para uso público el nuevo skateparks. Es una de las acciones que formaban parte del programa de gobierno de EAJ/PNV, recogida en los presupuestos del Ayuntamiento para 2020 y es también una de las instalaciones más demandadas por la población juvenil del municipio. Con un coste de 47.824,04 euros es una de las pocas inversiones que para este año 2020 se han mantenido en el presupuesto municipal tras la crisis generada por la pandemia COVID-19, Desde el Ayuntamiento se consideró que era un esfuerzo asumible que se debía hacer para compensar el com- portamiento que las personas más peques y jóvenes vienen teniendo en este tiempo de pandemia que nos está tocando vivir. El skateparks se ubica en zona próxima a la bolera municipal, y dispone de 12 módulos con posibilidad de ampliarse en los próximos años. Se accede desde el Barrio de San Martín por una puerta que hay debajo del puente por el que discurre el arroyo Santa Bárbara Se ha tratado de trabajar, de forma indirecta, las rela- ciones intergeneracionales, al ubicar juntas unas insta- laciones destinadas a la juventud de hoy, con otras ins- talaciones más propicias a ser utilizadas por la juventud de ayer y por ello se ha aprovechado para acondicionar la zona de acceso contigua a la bolera, de forma que se ha habilitado una pista destinada al juego de la petanca; una zona ajardinada; y una zona que incluye aparatos para hacer ejercicio, principalmente destinados a per- sonas mayores; así como varios bancos que permiten presenciar el juego en la zona de petanca y el espar- cimiento, trabajos que junto con la nueva iluminación han supuesto una inversión cercana a los 18.000 euros. ABUZTUAREN 8AN, LARUNBATA, SKATEPARK BERRIA ZABALDU ZEN ERABILERA PUBLIKORAKO. EAJ/PNVren gobernu-programako ekintze- tako bat da, Udalaren 2020ko aurrekontuetan jasoa, eta udalerriko gazteek gehien eskatzen duten instalazioetako bat da. 47.824,04 euroko kostuarekin, COVID-19 pan- demiak eragindako krisiaren ondoren, 2020rako udal-aurrekontuan mantendu diren inbertsio bakarretako bat da. Udalak uste zuen ahalegin onargarria zela, eta hori egin behar zela, hain zuzen ere, bizi behar dugun pandemia garai horretan pertso- na txikiek eta gazteek izaten duten portaera konpentsatzeko Skatepark udal bolatokitik hurbil dago, eta 12 modulu ditu, hurrengo urteetan handit- zeko aukerarekin. San Martin auzotik sartzen da, Santa Barbara errekak zeharkatzen duen zubiaren azpian dagoen ate batetik. Belaunaldien arteko harremanak zeharka lant- zen saiatu gara, gaur egungo gazteentzako instalazio batzuk eta atzoko gazteek erabilt- zeko egokiagoak diren beste instalazio batzuk elkarrekin jarri.
 • 29. www.agurain.eus 29 ALGUNAS DE LAS OBRAS REALIZADAS(1) EGINDAKO OBRA BATZUK Azken urte honetan hainbat obra egin ahal izan dira bide publikoa gure udalerriko hain- bat tokitan egokitzeko, bai eta skate-pistaren gune berria edo HIRIGUNE proiektua sort- zeko ere, Erdi Aroko hirigunea ekonomikoki dinamizatzeko. Besteak beste, jarduera hauek dira: “Skate pista / Petanca jolasgunea / Nagusien ariketa” , “Harresia pasealekurako irisgarritasuna fron- toitik Santa Maria elizaraino” eta “Foruen kalea / Erregearen ataria / Pasabidea kirol-eremua” . Azken jarduera horretarako Eusko Jaurlaritza eta EEEren (Energiaren Euskal Erakundea) diru-laguntza jaso da. A lo largo de este ultimo año se han podido acometer una serie de obras de acondicionamiento de la vía publica en distintos puntos de nuestro municipio, así como la creación del nuevo espacio de la pista de skate o el proyecto HIRIGUNE enfocado a la dinamizacion económica del casco medieval. Entre estas actuaciones se encuentra la “Pista de Skate / zona juego Petanca / ejercicio mayores” , “accesibilidad paseo Muralla desde Frontón hasta Iglesia de Santa María” y “la iluminación Calle Fueros / Portal del Rey / Pasarela zona deportiva” . Para esta ultima actuación se ha contado con subvención del G.V. / E.V.E (Ente Vasco de la Energía) Redacción / Erredakzioa. Udala / Ayuntamiento Traducción /Itzulpena. Tarteka Media Iluminación Calle Fueros / Portal del Rey / Pasarella Zona Deportiva Accesibilidad paseo Muralla desde Frontón hasta Iglesia de Santa María Se ha procedido a reparar los importantes desperfectos que presentaba el parque ribereño Tambien se ha acometido otras obras de manteni- miento como fueron la reparación del “Paseo Ribere- ño” donde el ayuntamiento ha procedido a reparar los importantes desperfectos que presentaba el Parque Ribereño. la mejora del firme de las calles Carretera de Zuazo y Portal de Ula procediendo a mejorar el firme especialmente castigado en varios tramos y la reparación del embaldosado en plaza Santa Clara y Calle Carnicerias. Trabajos de reparación embaldosado en calle Carnicerias y en Plaza Santa Clara, realiza- dos por el personal municipal Mejorar el firme de las Calles Portar de Ula y Carretera de Zuazo especialmente castigado en varios tramos.
 • 30. 30 www.agurain.eus ALGUNAS DE LAS OBRAS REALIZADAS(2) EGINDAKO OBRA BATZUK (2) Redacción / Erredakzioa. Udala / Ayuntamiento Traducción /Itzulpena. Tarteka Media Como se informaba en la anterior revista municipal, el Equipo de Gobierno acordó acogerse al programa “Hirigune” de ayudas destinadas a incentivar las estrategias zonales de Dinamización Comercial Urbana, y solicitó ayudas al Dpto. de Turismo, Comer- cio y Consumo del Gobierno Vasco para la siguiente actuación:“Mejora del Paisaje Urbano y estético en Calle Mayor vinculado a locales sin actividad - colocación de revestimientos de paneles - imagen” Los trabajos finalizaron, y los paneles ya están colocados y los podemos disfrutar en la calle Mayor y en la Plaza de San Juan. Aurreko udal aldizkarian adierazi bezala, Gobernu Tal- deak “Hirigune” programan sartzea erabaki zuen, Hiri Merkataritza Dinamizatzeko eskualdeko estrategiak sustatzeko, eta Sailari laguntzak eskatu zizkion. Eusko Jaurlaritzaren Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila, jarduera honetarako: “Kale Nagusiko hiri-paisaia eta paisaia estetikoa hobetzea, jarduerarik gabeko lokalei lotuta - panel-estaldurak jartzea - irudia” Lanak amaitu ziren, eta panelak jarrita daude dagoeneko, eta Kale Nagusian eta San Juan plazan ikus ditzakegu. PROYECTO HIRIGUNE 2019-2020 Calle Mayor, en el local de la antigua oficina de correos. TRATAMIENTO Y BARNIZADO DE LA CARPINTERIA EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO Y ESCUELA DE MÚSICA Las corcheas de la fachada exterior de la escuela de música necesita- ban un buen repaso, al igual que la carpintería exterior de madera de la casa consistorial. Para ello se ha contratado a “Pinturas Amezkua” y a “Pinturas Jesan” . Musika eskolaren kanpoko fatxadako kortxeek errepaso ona behar zuten, baita udaletxeko kanpoko zur-arotzeriak ere. Horretarako, Amezkua pinturak eta Jesan pinturak kontratatu dira.
 • 31. www.agurain.eus 31 APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA DE LA PLAZA DE AGENTE DEL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL El Ayuntamiento de Agurain en sesión ordinaria de pleno celebrada el día 29 de enero de 2020, procedió a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, en lo concerniente a la plaza de Alguacil, pasando a denominarse Agente del servicio de Policía Local, en cumplimiento de lo recogido en la reciente Ley de Policía del País Vasco. Una vez aprobada la modificación de la RPT, el Ayuntamien- to acordó aprobar las bases reguladoras de la convocatoria en propiedad de una plaza de Agente del servicio de Policía Local, por el sistema de concurso oposición, y convocar las pruebas selectivas para la provisión en propiedad por el sistema de concurso-oposición de una plaza de Agente del servicio de Policía Local. El texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas ha sido publicado en el Boletín Oficial del Terri- torio Histórico de Álava y en el Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha de este último anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias. Ha finalizado ya el plazo de presentación de solicitudes para formar parte en el proceso de selección, por lo que en los próximos meses se procederá a fijar el calendario para la realización de las distintas pruebas que contienen las bases. UDALTZAIN LANPOSTUAREN OINARRIAK ETA DEIALDIAREN ONESTEA Aguraingo Udalak, 2020ko urtarrilaren 29ko bilkura arruntean, lanpostuen zerrenda aldatu zuen alguazil plazari dagokionez, eta udaltzain izendatzera pasa zen, Euskal Herriko Poliziari buruzko Legean ezarritakoa betetzeko. LPZren aldaketa onartu ondoren, Udalak erabaki zuen Udaltzaingoko udaltzain lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez jabetzan betetzeko deialdia arautzen duten oinarriak onartzea eta Udaltzain izateko lanpostu bat oposizio-le- hiaketa bidez jabetzan betetzeko hautaprobetarako deia egitea. Hautaprobak arautzen dituzten oinarrien testu osoa Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean eta Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu da, eta iragarki horren data eskabideak aurkezteko epea zenbatzeko balioko duena izanik. Hautapen prozesuan parte hartzeko eskabideak aurkez- teko epea amaitu denez, hurrengo hilabetetan oinarrietan jasotako probak egiteko egutegia ezarriko da. UDAL BERRI MOTZA ADECUACIÓN DE LA ZONA DE PLAYAS EN PISCINAS AL AIRE LIBRE DE AGURAIN En su día el Ayuntamiento de Agurain se acogió a la línea de ayudas del Programa 2020 de Ejecución de Obras Menores de la Diputación Foral de Álava, para la “Adecuación de las playas en piscinas públicas de Agurain” , concediéndose definitivamente una subven- ción por importe de 22.685,80 euros para dicha obra a desarrollar en las piscinas descubiertas de Agurain. Dichas obras realizadas, antes de su reapertura en verano, han mejorado sustancialmente la zona ane- xa a piscinas tal y como puede apreciarse en estas fotografías…. Aguraingo Udalak “Aguraingo igerileku publikoetan hondartzak egokitzeko” Arabako Foru Aldundiaren Obra Txikiak Gauzatzeko 2020 Programaren laguntza-lerroari heldu zion, eta behin betiko eman zitzaion 22.685,80 euroko diru-laguntza obra horretarako, Aguraingo igerileku irekietan. Udan berriro ireki aurretik egindako obra horiek nabarmen hobetu dute igerilekuen ondoko eremua, argazki hauetan ikus daitekeen bezala... NOTICIAS BREVES Carpinteria exterior de la fachada del Ayuntamiento
 • 32. 32 www.agurain.eus Redacción / Erredakzioa. Udala / Ayuntamiento Traducción /Itzulpena. Iratxe Goikoetxea LLAMAMIENTO A LA NO FIESTA ESTE AÑO NO TOCABA EZ FESTARAKO DEIA AURTEN EZ ZEN TOKATZEN El Ayuntamiento de Agurain, Comi- sión de Blusas y Neskas “Alaitsue- nak” , y “Lautada Bizirik ACICSA (Aso- ciación de Comercio y Hostelería)” unen sus voces en un llamamiento común a la “NO FIESTA”  El Ayuntamiento tomó en julio la difí- cil decisión de suspender las Ferias y Fiestas en honor a la Virgen del Rosario a desarrollarse del 3 al 11 de octubre de 2020, y derivado de ello suspender todas las actividades y festejos que estaban programados para las citadas fechas. El momento mágico del inicio de la fiesta con el txupinazo y sus fuertes emociones, el olor a fiesta, a ganas de divertirse, el bullicio de las cuadri- llas de neskas y blusas, el colorido de las txarangas, etc, etc. El lunes, con la celebración del día de nuestros mayores rebosando sabiduría a raudales, y por la noche, esa verbena con sabor especial para las y los aguraindarras. El martes de Ferias (este año tocaba la 625 edición), en el que vacas, ovejas, cabras, caballos, y más cua- drúpedos toman las calles de la Villa. Por la tarde, el ya tradicional partido de pelota profesional.... Y tantos y tantos otros momentos..... TENDRÁN QUE ESPERAR, y un largo etcétera de sensaciones que este año el virus nos ha quitado. El Ayuntamiento de Agurain/Salva- tierra, la Comisión de Blusas y Nes- kas “Alaitsuenak” , y “Lautada Bizirik ACICSA (Asociación de Comercio y Hostelería) han unido sus voces para hacer un llamamiento, a veci- nas y vecinos, a la “NO FIESTA” , con un mensaje claro y contundente: “ESTE AÑO NO TOCA, TAMPOCO EN AGURAIN, POR RESPONSA- BILIDAD” , poniendo por encima de todo la seguridad y la salud. Aguraingo Udalak, “Alait- suenak” Blusas eta Nesken Batzordeak eta “Lautada Bizirik ACICSA (Asociación de Comercio y Hostelería)” elkarteak beren ahotsak elkartu dituzte “NO FIES- TA”-rako dei batean. Udalak, uztailean, 2020ko urria- ren 3tik 11ra bitarteko Errosarioko Ama Birjinaren ohorez feria eta festak bertan behera uzteko era- baki zaila hartu zuen, eta, horren ondorioz, egun horietarako pro- gramatuta zeuden jarduera eta festa guztiak bertan behera geratu ziren. Azoketako asteartean (aurten 625. edizioa zen), behiak, ardiak, ahuntzak, zaldiak eta lauhankako gehiago daude herriko kaleetan. Arratsaldean, pilota profesionale- ko ohiko partida...
 • 33. www.agurain.eus 33 CONCURSO DE PORTADAS PROGRAMA DE FIESTAS DE AGURAIN 2020 Redacción / Erredakzioa. Udala / Ayuntamiento Traducción /Itzulpena. Tarteka Media El Ayuntamiento, a pesar del COVID-19, y por si la pandemia nos daba un respiro y nos permitía celebrar las Fiestas y Feria de octubre, convocó como viene siendo habitual, a primeros de mayo, concurso a fin de elegir el cartel-portada anunciador de las Fiestas de Agurain 2020. Sólo se admitían dos obras por autor, máximo, y el plazo de presentación finalizó el día 1 de junio. El premio para la persona ganadora del concurso ascendió a 200 euros, y en el texto debía figurar la siguiente leyenda: Aguraingo Jaiak 2020. SE PRESENTARON SEIS TRABAJOS, TODOS ELLOS DE MUCHA CALIDAD. EN LA VOTACIÓN CELEBRADA AL EFECTO RESULTÓ GANADOR EL CARTEL DE ARIADNA MURGUIALDAY. Este año, de manera excepcional, y para amenizar los largos días de confinamiento motivados por la pandemia, se convocó un Concurso Infantil para Fiestas de Agurain 2020. Dirigido a personas empadronadas en el municipio de Agurain, establecién- dose 5 grupos (A, B, C, D y E), desde los 3 años y hasta los 16 años. Una sola persona ganadora, en cada cate- goria, que recibiría un Vale de 50 euros para gastarlo en cualquiera de los comer- cios de Agurain. En la votación celebrada al efecto resultarón ganadores los carteles de Leire Atiega Lafuente (Categoria B), Alain Atiega Lafuente (Categoria C), Irati Martín (Categoria D). Las categorias A y E quedaron desiertas. Udalak, COVID-19 alde batera utzita, eta pandemiak atsedena ematen bazigun eta urriko Jaiak eta Azoka egiteko aukera ematen bazigun ere, ohi bezala, maiatzaren hasieran lehiaketarako deia egin zuen, Agurain 2020ko Jaiak iragartzeko kartel-azala aukeratzeko. Egile bakoitzak bi lan baino ez zituen onartzen, eta aurkezteko epea ekainaren 1ean bukatu zen. Lehiaketaren irabazlearentzako saria 200 eurokoa izan zen, eta testuan testu hau jarri behar zen: Aguraingo Jaiak 2020. Aurten, salbuespen gisa, eta pandemiak eragindako konfinamendu-egun luzeak girotzeko, Agurain 2020 Jaietarako Haur Lehiaketa deitu zen.Aguraingo udalerrian erroldatuta dauden pertsonentzat. Bost talde egingo dira (A, B, C, D eta E), 3 urtetik 16 urtera bitarte. Aguraingo edozein saltokitan gastatzeko 50 euroko balea jaso zuten irabazleek. ARIADNA MURGUIALDAI · PORTADA-LEHIAKETAREN IRABAZLEA B TALDEA· LEIRE ATIEGA LAFUENTE C TALDEA· ALAIN ATIEGA LAFUENTE D TALDEA· IRATI MARTIN
 • 34. 34 www.agurain.eus AGURAIN NO FIESTAS AGURAIN CELEBRA LA XXXIV EDICIÓN DEL “CONCURSO PROVINCIAL DE QUESOS DE PASTOR”. AGURAINEK XXXIV. ARTZAIN GAZTEN LEHIAKETA PROBINTZIALA EGIN DU Del programa festivo de octubre SÓLO se rescató la XXXIV edición del Concurso Provincial de Quesos de Pastor, puntuable para el concurso de Euskal Herria, que se celebró en Agurain, fuera del marco festivo, el día 27 de septiembre, entre las 11:00 horas y las 13:30 horas, a puerta cerrada de un público que si pudo observar desde el graderío y en aforo muy reducido el discurrir del concurso, siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud con motivo de la Covid-19. Decisión tomada por responsabilidad, poniendo por encima de todo la seguridad y la salud ante el riesgo de contagio y de propagación del virus que podría provocar una concentración no controlada de personas. Desde el consistorio se decidió que este año el concurso quedara fuera del marco festivo y que se celebrase fuera de las fechas inicialmente programadas para Ferias y Fiestas. En un claro mensaje de que ¡¡¡ ESTE AÑO NO TOCABA,TAMPOCO EN AGURAIN!!!. La organización decidió que los medios quesos no utilizados en las catas fueran donados al “Grupo de Solidaridad de la Llanada Alavesa” para ser sorteados con el fin de obtener recursos destinados al “Fondo de Emergencia Social de la Llanada” , fondo solidario que presenta más necesidades que nunca durante esta pandemia. Urriko jai-programatik XXXIV.Artzain Gazten Lehiake- ta Probintziala BAKARRIK erreskatatu zen, Agurainen irailaren 27an, 11:00etatik 13:30era, Euskal Herriko lehiaketarako puntuagarria. Lehiaketa Agurainen egin zen, jai-girotik kanpo, irailaren 27an, 11:00etatik 13:30era. Ateak itxita ikusi ahal izan zen, harmailetatik eta oso leku gutxian, lehiaketaren nondik norakoa, COVID-19ren inguruko Osasunerako gomendioak jarraiki. Redacción / Erredakzioa. Udala / Ayuntamiento Traducción /Itzulpena. Iratxe Goikoetxea A esta edición del concurso se presentaron 12 queserías. Losseisprimerospuestosrecayeronen: 1) PATXI L. DE URALDE DE LA LOCALIDAD DE LARREA 2) QUESERÍA AGUIÑIGA (LARRABE) DE AGUIÑIGA-AIARA 3) UNAI LEKUONA DE LA LOCALIDAD DE ARAIA 4) BOSTIBAIETA S.C. DE LEGUMO 5) QUESERÍA LA LEZE DE ILARDUIA 6) ZABALETA S.C. DE MUNAIN