Kontzientzia presoak, preso politikoak

ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

Behin eta berriz eztabaidatzen da ea zenbait pertsonaren espetxeratzeak izaera politikoa ote duen edo ez. 18 Maiatza 2013 Berria

Zuzendaria:
MartxeloOtamendi
Zuzendariordea:
IñakiPetxarroman
Edizioarduraduna:
AndoniAlvarez
Argitaratzailea:
EuskalEditoreaSM
Publizitatea:Bidera
publizitatea
Legegordailua:
SS-0662/03
Batzordeparekidea:
0712I84059
Egoitzanagusia:
MartinUgaldekulturparkea.
GudarienEtorbidea,z/g.
20140Andoain.
Telefonoa:
(0034)943-304030
Faxa:(0034)943-300943
Webgunea:
www.berria.info
Postaelektronikoa:
berria@berria.info
Publizitatea:
publi@bidera.eu
Harpidetzasaila:
(0034) 943-304345
Date:18/05/2013
Exemplaire:3.072
Editeur:EuskalEditoreas.l.
Directeurdepublication:
MartxeloOtamendi
Comissionparitaire:
0712I84059
DelegationLabourd:
Lisses3,64100-Baiona.
Tel.:(0033)559256220.
Fax:(0033)559254303.
E-mail:lapurdi@berria.info
ORDEZKARITZAK
Araba:BizentaMogel,6.
Postakodea:01008
Gasteiz.Telefonoa:
945-150452. Erredakzioko
faxa:945-148307.
Postaelektronikoa:
araba@berria.info.
Bizkaia:Uribitartekalea,18,
3.C.Postakodea:48001
Bilbo.Telefonoa:
94-4352600. Erredakzioko
faxa:94-4234975.
Postaelektronikoa:
bizkaia@berria.info.
Lapurdi:Lisses,3.Posta
kodea:64100Baiona.
Telefonoa:559-256220.
Faxa:559-254303.
Postaelektronikoa:
lapurdi@berria.info.
Nafarroa:IratxekoMonaste-
rioa,45,13.Postakodea:
31011Iruñea.Telefonoa:
948-366622.
Publizitatea:948-366623.
Postaelektronikoa:
nafarroa@berria.info.
berria
Kontzientzia presoak,
preso politikoak
B
ehin eta berriz ezta-
baidatzen da ea zen-
bait pertsonaren espe-
txeratzeak izaera
politikoa ote duen edo
ez. Hemen, gure inguruan bertan,
argudiatu da demokrazian ez
dagoela lekurik preso politiko kon-
tzepturako, ez eta motibazio politi-
koko indarkeriaren biktima kon-
tzepturako ere. Horiek bezalako
eztabaida kontzeptual eta suha-
rrak garrantzitsuak badira ere,
giza eskubideak urratzen ez diren
—edo, behintzat, gutxiagotan
urratzen diren— demokraziarantz
aurrera egitea oztopatzen digute.
Halaber, suhartasunak sentimen-
duak adierazten ditu, eta senti-
menduak ez datoz beti bat arrazio-
naltasunarekin. Hortaz, gure
ustez, aurrera egingo bada, ezta-
baidan osagai arrazionala sartu
beharra dago.
Demokrazianpresopolitikoak
etaindarkeriapolitikoarenbikti-
makegonaldaitezke?Bai,noski.
Ezdagogobernusistemaperfektu-
rik,etademokraziaberaereezda.
HorretazziharduenWinston
Churchillekesanzueneandemo-
kraziaezdelasistemarikonena;
bai,ordea,gutxienikokerrena.Be-
raz,zenbatetademokraziahein
handiagoanhobetu,orduaneta
akatsgutxiagoizangoditueta,ho-
rrenbestez,motibaziopolitikoko
indarkeriarenbiktimagutxiago,
etapresopolitikogutxiago.Ustez
hainizenonaduendemokrazia
britainiarrak,kasu,motibaziopo-
litikokobiktimaketapresopoliti-
koakeraginditu.Gogoratu,beste-
la,Birminghamgoseiak,Maguire-
gozazpiaketaGuilfordekolaurak.
Beharbada,jainkojatorrikomo-
narkiaabsolutuenaurkakoiraul-
tzaburgesakdirazentzuhertsian
espetxekategoriensailkapense-
mantikosoilabeharlukeenarenja-
torria,jendeaskoespetxeratubai-
tzutengaraikostatuquonagusiari
aurreegiteagatik.Bazirenmonar-
kiaabsolutuhorieilumaetapape-
raerabilitaaurreeginzietenak,
baietaarmakhautatuzituztenak
ere.Denaden,ezzueninorkzalan-
tzanjarrihorrekeragitenzuenes-
petxealdiarenizaerapolitikoa.Zi-
gortuegitenzituztenaldaketabat
nahiizateagatik.Monarkiaabsolu-
tuakutzi,etadiktaduretara,mo-
narkiaparlamentarioetaraeta
erregimenerrepublikarretarahel-
du.Erregimenhoriekguztiekde-
mokraziamailahandiagoedotxi-
kiagoakdituzte,motibaziopoliti-
kokoindarkeriarenbiktima
kopuruhandiagoaedotxikiagoa,
etagauzaberapresopolitikoenko-
puruarekin.
Komenidadefinizioakargiego-
tea:kontzientziakopresoadaarra-
za,erlijioa,azalekokolorea,hiz-
kuntza,sexuorientazioaedokre-
doatartekoespetxeratzenden
edozeinpertsona,baldinetaindar-
keriaerabiliedohorrenaldeegin
ezbadu.Definizioan,motibazioa
indarkeriaerabiliedodefendatuez
izanabezaingarrantzitsuada.Pre-
sopolitikoadakartzelanedobeste
nolabaitatxikiaedukitzenden
edozeinpertsonafisikoa,esatera-
ko,atxilotutadagoena,ezarritako
sistemapolitikorakobereideiak
desafioedomehatxuadirelako,sis-
temaedozeinmotatakoadelaere.
Badirakontzientziakopresoakbai
bainapresopolitikoezdirenak:
adibidez,garaibatekoSobietarBa-
tasunean,erregimenpolitikoaren
aurkaezzeudenpertsonakkartze-
latuzituzten,erlijiokredoamedio.
Badaude,halaber,kontzientziako
presoakezdirenpresopolitikoak,
erregimenariaurreegiteanindar-
keriaerabiliedohorrenaldeegin
zutelako.NelsonMandelakberak
ezzuenindarkeriaerabili,bainabi-
zitzakounezehatzbateanhorren
aldeeginzuenprogramapolitiko-
aneta,ondorioz,kartzelansartu
zutenean,presopolitikobihurtu
zen,ez,ordea,kontzientziakopre-
so.Presopolitikoetapolitikaripre-
sokategoriakereezdiranahastu
behar.RadovanKaradzicenmoti-
bazioakpolitikoakbazirenere,
gehiegikerialarriakzirela-etaes-
petxeratuzuten,abusuengatiketa
gizaeskubideakurratzeagatiksta-
tuquopolitikozehatzbatdefenda-
tzeko(ezaurkaegiteko),statuquo
horretanbertanerantzukizun
handikoposizioanegonda.Horrek
politikaripresobihurtuzuen,ez
presopolitiko.
Zenbaitkasutan,pertsonaba-
tzukpresopolitikoetakontzien-
tziakopresokategorietansartu
diraaldiberean.AleksandrSolzhe-
nitsyn,AungSanSuuKyietaAmi-
nattouHaidarstatuquo-aripoliti-
kokiaurreegiteagatikkartzelatu
zituzten,etapresopolitikoakizan
dira;eraberean,oposizioaindarke-
riarikgabeedohorrenaldeegin
gabegauzatuzutenez,kontzien-
tziakopresoakerebaziren.
«Presopolitiko»terminoagiltza-
petuenkategoriasoilaribainoez
dagokio.Besterikez.Terminosoi-
ladadeskripziomailan.Ezdakar
erantzukizunaarintzea,ezdakar
arintzemoralikbaloraziomailan.
Horrenbestez,pertsonahorienga-
nakoedoeurenjarduerarekikoli-
tekeenbegikotasunak,enpatiak
edoezinikusiakezduloturarikka-
tegorizazioarekin.Nolanahiere,
arlokontrajarriakardatz,bada
egindakoanolabaitjustifikatuedo
ulertzearenbaliokidegisaerabil-
tzenduena,kriminalitatearrunta
bezaintxarraezdelajota,motiba-
ziopolitikoakekintzagoratzen
duelakoan.GeorgeEdwardMoore
filosofoingelesarenesanetan,fala-
zianaturalistalitzateke,aldeko
zenbaitbalorazioegitatebatzueta-
tikbereizinahidirelako.Aurrez
aurre,badaterminoakdemokra-
ziantokirik˘ezdueladioena,eta
hori,kasuoneneanereokerraiza-
teazgain,miopiarensintomada.
Balitekebatzuekukatzeademo-
krazianpresopolitikoakdaudela,
hainzuzen,giltzapetutakopertso-
nenkategoriabatieskubideak
ukatzekomodugisa,nahizeta,na-
zioartekozuzenbidearenarabera,
eskubidehoriekespetxeratuta
egotearekinbaterasortzendiren.
Kasuhorretan,baina,ezlitzateke
miopia,ezikusiarenanahitaegi-
teabaizik.
Esateaterminohorierabiltzea
arrazoinahikoadelaaukerapoliti-
kobatlegezkanpouzteko,itsuske-
rianmerituakeginnahiizateada,
etagizaeskubideenaurkakoaizan
liteke,aregehiagogureinguruan
indarkeriaegoerahoriezdagoene-
an,esperobaituguhonezkerogain-
ditzekobideanegoteabehinbeti-
ko.
Andres
Krakenbergereta
SabinoOrmazabal
Argituz giza eskubideen aldeko
elkarteko kideak
Izatea
B
ideagarbidago,haragizkoa:norbe-
raageriangozoroizatea.Zubi,ha-
rresi,plazaizatea.AskeGuneakondo
bainohobetoerakutsiduhori.Erantzu-
nakdiraordeadenakneurribatean,
erreaktiboak,egoerajakinbatenaurre-
anbiltzea,bildutakojendeaetajende
horrenadoreaosoaintzathartzekoak
izanagatikere.Etaetorrikodiraego-
erainjustugehiago,badakigu
baietz,etabildukodajendea,era-
kutsikoduadorea,elkartasuna,
haragizkobideaegitekogogoa,
etaosoondoegongoda,
sentitukodugunorbera
ageriangozoroizatearen
berotasuna,bainaJonBe-
nitokhainmaiteaduenZi-
zekenesaldiahonaekarrita,zergerta-
tzendaezergertatzenezdenean?
Nolaeginjendeaobraizateko?
Denboratartelabursamarrean,begi-
ratubaterahaindiferenteakizandaitez-
keenbipertsonak,MarcAugéantropo-
logoaketaManuChaomusikariak,biek
alabiekhezkuntzarenbeharraaipatu
dutehaieiegindakoelkarrizketetan.
MarcAugékhezkuntzaunibertsalaren
ideiamodernoadefendatubeharra
aipatzenzuen(baitaEtorkizuna
liburuanere),etaManuChaok,
hezkuntzapublikoaindartzeaz
gain,orainartealborautzitako
gaiakhezkuntzarenbaitan
sartzekoa:elikadura,osa-
suna,kontsumoardura-
tsua…
Bideagarbidago:iza-
tea.
Jira
XabierGantzarain
Politikoak
U
lertzekoadahildako,mehatxueta
jazarpenagatikosaminaezezik,su-
mina.Ulertzekoadahalakorikbiziizan
duenakerasotzailearenganetsaiabes-
terikezikustea;ukatzeaezpolitikoadela
bakarrik,baitajendedelaere.Aldebate-
razeinbestera.Erraietakoada.Baina,
hainjustu,jendeongaitasunetakobat
daerraietatikharatagoaritzea,ins-
tintuasenbihurtzea,etaelkarbizi-
tzabideratzea.Are,horixedaletra
larrizidatzitakoPolitikarenzeregi-
na.
Osobestelaaritudira,
ordea,EuskoLegebiltza-
rrekokideengehiengoa:
politikaridirelaahaztuta,
politikarenkontra,minean
mineragiten.Erraietakojokabidezbaizik
ezbaitaulertzenETAkoetaezkeraber-
tzalekopresoeipolitikoabizenaukatze-
kokasketa,piztiaramurriztubeharra
—besteakbeste,oihalbeltzeanharizu-
riabainonabarmenagodeneandebeku
politikoenondoriozdaudelapresoasko
etaasko—.
Edookernabil,etabai,politikarenpa-
rametroetanulertzendaguztia:Makia-
velorenikaslebizkorrekestatuarrazoia
eskubideororengainetiklehenetsiz
sustatutakoeredupolitikoan.Az-
kenburuan,finkatudutenabaita
hemenezdagoelapresopolitikorik,
ezdagoelakoauzipolitikorik
eta,beraz,eta,bereziki,he-
rriizaerapolitikorik.Tama-
lez,abstentziorajodute-
nenjokabideapolitikake-
rianbainoezdutulertzen.
Bira
IdurreEskisabel
Harian›Iritzia
4 berria 2013komaiatzaren18a,larunbata

Recomendados

Hau ez da iritzi artikulu bat por
Hau ez da iritzi artikulu batHau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu batKrakenbergerORG
23 vistas1 diapositiva
Biktimak: egia, justizia eta barkamena por
Biktimak: egia, justizia eta barkamenaBiktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamenaKrakenbergerORG
17 vistas1 diapositiva
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak por
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideakEnpresak, gobernuak eta giza eskubideak
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideakKrakenbergerORG
24 vistas1 diapositiva
Eta eskandalua ekarri zuten por
Eta eskandalua ekarri zutenEta eskandalua ekarri zuten
Eta eskandalua ekarri zutenKrakenbergerORG
16 vistas1 diapositiva
Erregistro aldaketa. Berria por
Erregistro aldaketa. BerriaErregistro aldaketa. Berria
Erregistro aldaketa. BerriaKrakenbergerORG
17 vistas1 diapositiva
Biktimen aitorpen zuzena eta plurala por
Biktimen aitorpen zuzena eta pluralaBiktimen aitorpen zuzena eta plurala
Biktimen aitorpen zuzena eta pluralaKrakenbergerORG
20 vistas1 diapositiva

Más contenido relacionado

Destacado

Empresas, gobiernos y derechos humanos.Noticias Gipuzkoa por
Empresas, gobiernos y derechos humanos.Noticias GipuzkoaEmpresas, gobiernos y derechos humanos.Noticias Gipuzkoa
Empresas, gobiernos y derechos humanos.Noticias GipuzkoaARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
139 vistas2 diapositivas
Empresas, gobiernos y derechos humanos. Deia por
Empresas, gobiernos y derechos humanos. DeiaEmpresas, gobiernos y derechos humanos. Deia
Empresas, gobiernos y derechos humanos. DeiaARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
125 vistas2 diapositivas
Topicos que inciden sobre los derechos humanos.Diario Noticias Alava por
Topicos que inciden sobre los derechos humanos.Diario Noticias AlavaTopicos que inciden sobre los derechos humanos.Diario Noticias Alava
Topicos que inciden sobre los derechos humanos.Diario Noticias AlavaARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
197 vistas2 diapositivas
Presos de conciencia, presos politicos y politicos presos por
Presos de conciencia, presos politicos y politicos presosPresos de conciencia, presos politicos y politicos presos
Presos de conciencia, presos politicos y politicos presosARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
159 vistas1 diapositiva
Hau ez da iritzi artikulu bat por
Hau ez da iritzi artikulu batHau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu batARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
217 vistas1 diapositiva
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. Deia por
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. DeiaTopicos que inciden sobre los derechos humanos. Deia
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. DeiaARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
135 vistas2 diapositivas

Destacado(20)

Similar a Kontzientzia presoak, preso politikoak

Biktimak: egia, justizia eta barkamena por
Biktimak: egia, justizia eta barkamenaBiktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamenaARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
193 vistas1 diapositiva
Erregistro aldaketa por
Erregistro aldaketaErregistro aldaketa
Erregistro aldaketaARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
174 vistas1 diapositiva
Biktimen aitorpen zuzena eta plurala por
Biktimen aitorpen zuzena eta pluralaBiktimen aitorpen zuzena eta plurala
Biktimen aitorpen zuzena eta pluralaARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
220 vistas1 diapositiva
Ardura ala axolagabekeria? por
Ardura ala axolagabekeria?Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
111 vistas1 diapositiva
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote? por
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
149 vistas1 diapositiva

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI por
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIMEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
74 vistas196 diapositivas
Hacia una memoria compartida. Legazpi por
Hacia una memoria compartida. LegazpiHacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. LegazpiARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
96 vistas196 diapositivas
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328 por
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
355 vistas128 diapositivas
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200 por
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
244 vistas100 diapositivas
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100 por
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
157 vistas100 diapositivas
Memoria Partekatu Baterantz Andoain por
Memoria Partekatu Baterantz AndoainMemoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz AndoainARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
192 vistas272 diapositivas

Más de ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

Kontzientzia presoak, preso politikoak

  • 1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: IñakiPetxarroman Edizioarduraduna: AndoniAlvarez Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:Bidera publizitatea Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@bidera.eu Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:18/05/2013 Exemplaire:3.072 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria Kontzientzia presoak, preso politikoak B ehin eta berriz ezta- baidatzen da ea zen- bait pertsonaren espe- txeratzeak izaera politikoa ote duen edo ez. Hemen, gure inguruan bertan, argudiatu da demokrazian ez dagoela lekurik preso politiko kon- tzepturako, ez eta motibazio politi- koko indarkeriaren biktima kon- tzepturako ere. Horiek bezalako eztabaida kontzeptual eta suha- rrak garrantzitsuak badira ere, giza eskubideak urratzen ez diren —edo, behintzat, gutxiagotan urratzen diren— demokraziarantz aurrera egitea oztopatzen digute. Halaber, suhartasunak sentimen- duak adierazten ditu, eta senti- menduak ez datoz beti bat arrazio- naltasunarekin. Hortaz, gure ustez, aurrera egingo bada, ezta- baidan osagai arrazionala sartu beharra dago. Demokrazianpresopolitikoak etaindarkeriapolitikoarenbikti- makegonaldaitezke?Bai,noski. Ezdagogobernusistemaperfektu- rik,etademokraziaberaereezda. HorretazziharduenWinston Churchillekesanzueneandemo- kraziaezdelasistemarikonena; bai,ordea,gutxienikokerrena.Be- raz,zenbatetademokraziahein handiagoanhobetu,orduaneta akatsgutxiagoizangoditueta,ho- rrenbestez,motibaziopolitikoko indarkeriarenbiktimagutxiago, etapresopolitikogutxiago.Ustez hainizenonaduendemokrazia britainiarrak,kasu,motibaziopo- litikokobiktimaketapresopoliti- koakeraginditu.Gogoratu,beste- la,Birminghamgoseiak,Maguire- gozazpiaketaGuilfordekolaurak. Beharbada,jainkojatorrikomo- narkiaabsolutuenaurkakoiraul- tzaburgesakdirazentzuhertsian espetxekategoriensailkapense- mantikosoilabeharlukeenarenja- torria,jendeaskoespetxeratubai- tzutengaraikostatuquonagusiari aurreegiteagatik.Bazirenmonar- kiaabsolutuhorieilumaetapape- raerabilitaaurreeginzietenak, baietaarmakhautatuzituztenak ere.Denaden,ezzueninorkzalan- tzanjarrihorrekeragitenzuenes- petxealdiarenizaerapolitikoa.Zi- gortuegitenzituztenaldaketabat nahiizateagatik.Monarkiaabsolu- tuakutzi,etadiktaduretara,mo- narkiaparlamentarioetaraeta erregimenerrepublikarretarahel- du.Erregimenhoriekguztiekde- mokraziamailahandiagoedotxi- kiagoakdituzte,motibaziopoliti- kokoindarkeriarenbiktima kopuruhandiagoaedotxikiagoa, etagauzaberapresopolitikoenko- puruarekin. Komenidadefinizioakargiego- tea:kontzientziakopresoadaarra- za,erlijioa,azalekokolorea,hiz- kuntza,sexuorientazioaedokre- doatartekoespetxeratzenden edozeinpertsona,baldinetaindar- keriaerabiliedohorrenaldeegin ezbadu.Definizioan,motibazioa indarkeriaerabiliedodefendatuez izanabezaingarrantzitsuada.Pre- sopolitikoadakartzelanedobeste nolabaitatxikiaedukitzenden edozeinpertsonafisikoa,esatera- ko,atxilotutadagoena,ezarritako sistemapolitikorakobereideiak desafioedomehatxuadirelako,sis- temaedozeinmotatakoadelaere. Badirakontzientziakopresoakbai bainapresopolitikoezdirenak: adibidez,garaibatekoSobietarBa- tasunean,erregimenpolitikoaren aurkaezzeudenpertsonakkartze- latuzituzten,erlijiokredoamedio. Badaude,halaber,kontzientziako presoakezdirenpresopolitikoak, erregimenariaurreegiteanindar- keriaerabiliedohorrenaldeegin zutelako.NelsonMandelakberak ezzuenindarkeriaerabili,bainabi- zitzakounezehatzbateanhorren aldeeginzuenprogramapolitiko- aneta,ondorioz,kartzelansartu zutenean,presopolitikobihurtu zen,ez,ordea,kontzientziakopre- so.Presopolitikoetapolitikaripre- sokategoriakereezdiranahastu behar.RadovanKaradzicenmoti- bazioakpolitikoakbazirenere, gehiegikerialarriakzirela-etaes- petxeratuzuten,abusuengatiketa gizaeskubideakurratzeagatiksta- tuquopolitikozehatzbatdefenda- tzeko(ezaurkaegiteko),statuquo horretanbertanerantzukizun handikoposizioanegonda.Horrek politikaripresobihurtuzuen,ez presopolitiko. Zenbaitkasutan,pertsonaba- tzukpresopolitikoetakontzien- tziakopresokategorietansartu diraaldiberean.AleksandrSolzhe- nitsyn,AungSanSuuKyietaAmi- nattouHaidarstatuquo-aripoliti- kokiaurreegiteagatikkartzelatu zituzten,etapresopolitikoakizan dira;eraberean,oposizioaindarke- riarikgabeedohorrenaldeegin gabegauzatuzutenez,kontzien- tziakopresoakerebaziren. «Presopolitiko»terminoagiltza- petuenkategoriasoilaribainoez dagokio.Besterikez.Terminosoi- ladadeskripziomailan.Ezdakar erantzukizunaarintzea,ezdakar arintzemoralikbaloraziomailan. Horrenbestez,pertsonahorienga- nakoedoeurenjarduerarekikoli- tekeenbegikotasunak,enpatiak edoezinikusiakezduloturarikka- tegorizazioarekin.Nolanahiere, arlokontrajarriakardatz,bada egindakoanolabaitjustifikatuedo ulertzearenbaliokidegisaerabil- tzenduena,kriminalitatearrunta bezaintxarraezdelajota,motiba- ziopolitikoakekintzagoratzen duelakoan.GeorgeEdwardMoore filosofoingelesarenesanetan,fala- zianaturalistalitzateke,aldeko zenbaitbalorazioegitatebatzueta- tikbereizinahidirelako.Aurrez aurre,badaterminoakdemokra- ziantokirik˘ezdueladioena,eta hori,kasuoneneanereokerraiza- teazgain,miopiarensintomada. Balitekebatzuekukatzeademo- krazianpresopolitikoakdaudela, hainzuzen,giltzapetutakopertso- nenkategoriabatieskubideak ukatzekomodugisa,nahizeta,na- zioartekozuzenbidearenarabera, eskubidehoriekespetxeratuta egotearekinbaterasortzendiren. Kasuhorretan,baina,ezlitzateke miopia,ezikusiarenanahitaegi- teabaizik. Esateaterminohorierabiltzea arrazoinahikoadelaaukerapoliti- kobatlegezkanpouzteko,itsuske- rianmerituakeginnahiizateada, etagizaeskubideenaurkakoaizan liteke,aregehiagogureinguruan indarkeriaegoerahoriezdagoene- an,esperobaituguhonezkerogain- ditzekobideanegoteabehinbeti- ko. Andres Krakenbergereta SabinoOrmazabal Argituz giza eskubideen aldeko elkarteko kideak Izatea B ideagarbidago,haragizkoa:norbe- raageriangozoroizatea.Zubi,ha- rresi,plazaizatea.AskeGuneakondo bainohobetoerakutsiduhori.Erantzu- nakdiraordeadenakneurribatean, erreaktiboak,egoerajakinbatenaurre- anbiltzea,bildutakojendeaetajende horrenadoreaosoaintzathartzekoak izanagatikere.Etaetorrikodiraego- erainjustugehiago,badakigu baietz,etabildukodajendea,era- kutsikoduadorea,elkartasuna, haragizkobideaegitekogogoa, etaosoondoegongoda, sentitukodugunorbera ageriangozoroizatearen berotasuna,bainaJonBe- nitokhainmaiteaduenZi- zekenesaldiahonaekarrita,zergerta- tzendaezergertatzenezdenean? Nolaeginjendeaobraizateko? Denboratartelabursamarrean,begi- ratubaterahaindiferenteakizandaitez- keenbipertsonak,MarcAugéantropo- logoaketaManuChaomusikariak,biek alabiekhezkuntzarenbeharraaipatu dutehaieiegindakoelkarrizketetan. MarcAugékhezkuntzaunibertsalaren ideiamodernoadefendatubeharra aipatzenzuen(baitaEtorkizuna liburuanere),etaManuChaok, hezkuntzapublikoaindartzeaz gain,orainartealborautzitako gaiakhezkuntzarenbaitan sartzekoa:elikadura,osa- suna,kontsumoardura- tsua… Bideagarbidago:iza- tea. Jira XabierGantzarain Politikoak U lertzekoadahildako,mehatxueta jazarpenagatikosaminaezezik,su- mina.Ulertzekoadahalakorikbiziizan duenakerasotzailearenganetsaiabes- terikezikustea;ukatzeaezpolitikoadela bakarrik,baitajendedelaere.Aldebate- razeinbestera.Erraietakoada.Baina, hainjustu,jendeongaitasunetakobat daerraietatikharatagoaritzea,ins- tintuasenbihurtzea,etaelkarbizi- tzabideratzea.Are,horixedaletra larrizidatzitakoPolitikarenzeregi- na. Osobestelaaritudira, ordea,EuskoLegebiltza- rrekokideengehiengoa: politikaridirelaahaztuta, politikarenkontra,minean mineragiten.Erraietakojokabidezbaizik ezbaitaulertzenETAkoetaezkeraber- tzalekopresoeipolitikoabizenaukatze- kokasketa,piztiaramurriztubeharra —besteakbeste,oihalbeltzeanharizu- riabainonabarmenagodeneandebeku politikoenondoriozdaudelapresoasko etaasko—. Edookernabil,etabai,politikarenpa- rametroetanulertzendaguztia:Makia- velorenikaslebizkorrekestatuarrazoia eskubideororengainetiklehenetsiz sustatutakoeredupolitikoan.Az- kenburuan,finkatudutenabaita hemenezdagoelapresopolitikorik, ezdagoelakoauzipolitikorik eta,beraz,eta,bereziki,he- rriizaerapolitikorik.Tama- lez,abstentziorajodute- nenjokabideapolitikake- rianbainoezdutulertzen. Bira IdurreEskisabel Harian›Iritzia 4 berria 2013komaiatzaren18a,larunbata