Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Zuzendaria:
MartxeloOtamendi
Zuzendariordea:
IñakiPetxarroman
Edizioarduraduna:
AndoniAlvarez
Argitaratzailea:
EuskalEdito...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Kontzientzia presoak, preso politikoak

Descargar para leer sin conexión

Behin eta berriz eztabaidatzen da ea zenbait pertsonaren espetxeratzeak izaera politikoa ote duen edo ez. 18 Maiatza 2013 Berria

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
  • Sé el primero en recomendar esto

Kontzientzia presoak, preso politikoak

  1. 1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: IñakiPetxarroman Edizioarduraduna: AndoniAlvarez Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:Bidera publizitatea Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@bidera.eu Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:18/05/2013 Exemplaire:3.072 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria Kontzientzia presoak, preso politikoak B ehin eta berriz ezta- baidatzen da ea zen- bait pertsonaren espe- txeratzeak izaera politikoa ote duen edo ez. Hemen, gure inguruan bertan, argudiatu da demokrazian ez dagoela lekurik preso politiko kon- tzepturako, ez eta motibazio politi- koko indarkeriaren biktima kon- tzepturako ere. Horiek bezalako eztabaida kontzeptual eta suha- rrak garrantzitsuak badira ere, giza eskubideak urratzen ez diren —edo, behintzat, gutxiagotan urratzen diren— demokraziarantz aurrera egitea oztopatzen digute. Halaber, suhartasunak sentimen- duak adierazten ditu, eta senti- menduak ez datoz beti bat arrazio- naltasunarekin. Hortaz, gure ustez, aurrera egingo bada, ezta- baidan osagai arrazionala sartu beharra dago. Demokrazianpresopolitikoak etaindarkeriapolitikoarenbikti- makegonaldaitezke?Bai,noski. Ezdagogobernusistemaperfektu- rik,etademokraziaberaereezda. HorretazziharduenWinston Churchillekesanzueneandemo- kraziaezdelasistemarikonena; bai,ordea,gutxienikokerrena.Be- raz,zenbatetademokraziahein handiagoanhobetu,orduaneta akatsgutxiagoizangoditueta,ho- rrenbestez,motibaziopolitikoko indarkeriarenbiktimagutxiago, etapresopolitikogutxiago.Ustez hainizenonaduendemokrazia britainiarrak,kasu,motibaziopo- litikokobiktimaketapresopoliti- koakeraginditu.Gogoratu,beste- la,Birminghamgoseiak,Maguire- gozazpiaketaGuilfordekolaurak. Beharbada,jainkojatorrikomo- narkiaabsolutuenaurkakoiraul- tzaburgesakdirazentzuhertsian espetxekategoriensailkapense- mantikosoilabeharlukeenarenja- torria,jendeaskoespetxeratubai- tzutengaraikostatuquonagusiari aurreegiteagatik.Bazirenmonar- kiaabsolutuhorieilumaetapape- raerabilitaaurreeginzietenak, baietaarmakhautatuzituztenak ere.Denaden,ezzueninorkzalan- tzanjarrihorrekeragitenzuenes- petxealdiarenizaerapolitikoa.Zi- gortuegitenzituztenaldaketabat nahiizateagatik.Monarkiaabsolu- tuakutzi,etadiktaduretara,mo- narkiaparlamentarioetaraeta erregimenerrepublikarretarahel- du.Erregimenhoriekguztiekde- mokraziamailahandiagoedotxi- kiagoakdituzte,motibaziopoliti- kokoindarkeriarenbiktima kopuruhandiagoaedotxikiagoa, etagauzaberapresopolitikoenko- puruarekin. Komenidadefinizioakargiego- tea:kontzientziakopresoadaarra- za,erlijioa,azalekokolorea,hiz- kuntza,sexuorientazioaedokre- doatartekoespetxeratzenden edozeinpertsona,baldinetaindar- keriaerabiliedohorrenaldeegin ezbadu.Definizioan,motibazioa indarkeriaerabiliedodefendatuez izanabezaingarrantzitsuada.Pre- sopolitikoadakartzelanedobeste nolabaitatxikiaedukitzenden edozeinpertsonafisikoa,esatera- ko,atxilotutadagoena,ezarritako sistemapolitikorakobereideiak desafioedomehatxuadirelako,sis- temaedozeinmotatakoadelaere. Badirakontzientziakopresoakbai bainapresopolitikoezdirenak: adibidez,garaibatekoSobietarBa- tasunean,erregimenpolitikoaren aurkaezzeudenpertsonakkartze- latuzituzten,erlijiokredoamedio. Badaude,halaber,kontzientziako presoakezdirenpresopolitikoak, erregimenariaurreegiteanindar- keriaerabiliedohorrenaldeegin zutelako.NelsonMandelakberak ezzuenindarkeriaerabili,bainabi- zitzakounezehatzbateanhorren aldeeginzuenprogramapolitiko- aneta,ondorioz,kartzelansartu zutenean,presopolitikobihurtu zen,ez,ordea,kontzientziakopre- so.Presopolitikoetapolitikaripre- sokategoriakereezdiranahastu behar.RadovanKaradzicenmoti- bazioakpolitikoakbazirenere, gehiegikerialarriakzirela-etaes- petxeratuzuten,abusuengatiketa gizaeskubideakurratzeagatiksta- tuquopolitikozehatzbatdefenda- tzeko(ezaurkaegiteko),statuquo horretanbertanerantzukizun handikoposizioanegonda.Horrek politikaripresobihurtuzuen,ez presopolitiko. Zenbaitkasutan,pertsonaba- tzukpresopolitikoetakontzien- tziakopresokategorietansartu diraaldiberean.AleksandrSolzhe- nitsyn,AungSanSuuKyietaAmi- nattouHaidarstatuquo-aripoliti- kokiaurreegiteagatikkartzelatu zituzten,etapresopolitikoakizan dira;eraberean,oposizioaindarke- riarikgabeedohorrenaldeegin gabegauzatuzutenez,kontzien- tziakopresoakerebaziren. «Presopolitiko»terminoagiltza- petuenkategoriasoilaribainoez dagokio.Besterikez.Terminosoi- ladadeskripziomailan.Ezdakar erantzukizunaarintzea,ezdakar arintzemoralikbaloraziomailan. Horrenbestez,pertsonahorienga- nakoedoeurenjarduerarekikoli- tekeenbegikotasunak,enpatiak edoezinikusiakezduloturarikka- tegorizazioarekin.Nolanahiere, arlokontrajarriakardatz,bada egindakoanolabaitjustifikatuedo ulertzearenbaliokidegisaerabil- tzenduena,kriminalitatearrunta bezaintxarraezdelajota,motiba- ziopolitikoakekintzagoratzen duelakoan.GeorgeEdwardMoore filosofoingelesarenesanetan,fala- zianaturalistalitzateke,aldeko zenbaitbalorazioegitatebatzueta- tikbereizinahidirelako.Aurrez aurre,badaterminoakdemokra- ziantokirik˘ezdueladioena,eta hori,kasuoneneanereokerraiza- teazgain,miopiarensintomada. Balitekebatzuekukatzeademo- krazianpresopolitikoakdaudela, hainzuzen,giltzapetutakopertso- nenkategoriabatieskubideak ukatzekomodugisa,nahizeta,na- zioartekozuzenbidearenarabera, eskubidehoriekespetxeratuta egotearekinbaterasortzendiren. Kasuhorretan,baina,ezlitzateke miopia,ezikusiarenanahitaegi- teabaizik. Esateaterminohorierabiltzea arrazoinahikoadelaaukerapoliti- kobatlegezkanpouzteko,itsuske- rianmerituakeginnahiizateada, etagizaeskubideenaurkakoaizan liteke,aregehiagogureinguruan indarkeriaegoerahoriezdagoene- an,esperobaituguhonezkerogain- ditzekobideanegoteabehinbeti- ko. Andres Krakenbergereta SabinoOrmazabal Argituz giza eskubideen aldeko elkarteko kideak Izatea B ideagarbidago,haragizkoa:norbe- raageriangozoroizatea.Zubi,ha- rresi,plazaizatea.AskeGuneakondo bainohobetoerakutsiduhori.Erantzu- nakdiraordeadenakneurribatean, erreaktiboak,egoerajakinbatenaurre- anbiltzea,bildutakojendeaetajende horrenadoreaosoaintzathartzekoak izanagatikere.Etaetorrikodiraego- erainjustugehiago,badakigu baietz,etabildukodajendea,era- kutsikoduadorea,elkartasuna, haragizkobideaegitekogogoa, etaosoondoegongoda, sentitukodugunorbera ageriangozoroizatearen berotasuna,bainaJonBe- nitokhainmaiteaduenZi- zekenesaldiahonaekarrita,zergerta- tzendaezergertatzenezdenean? Nolaeginjendeaobraizateko? Denboratartelabursamarrean,begi- ratubaterahaindiferenteakizandaitez- keenbipertsonak,MarcAugéantropo- logoaketaManuChaomusikariak,biek alabiekhezkuntzarenbeharraaipatu dutehaieiegindakoelkarrizketetan. MarcAugékhezkuntzaunibertsalaren ideiamodernoadefendatubeharra aipatzenzuen(baitaEtorkizuna liburuanere),etaManuChaok, hezkuntzapublikoaindartzeaz gain,orainartealborautzitako gaiakhezkuntzarenbaitan sartzekoa:elikadura,osa- suna,kontsumoardura- tsua… Bideagarbidago:iza- tea. Jira XabierGantzarain Politikoak U lertzekoadahildako,mehatxueta jazarpenagatikosaminaezezik,su- mina.Ulertzekoadahalakorikbiziizan duenakerasotzailearenganetsaiabes- terikezikustea;ukatzeaezpolitikoadela bakarrik,baitajendedelaere.Aldebate- razeinbestera.Erraietakoada.Baina, hainjustu,jendeongaitasunetakobat daerraietatikharatagoaritzea,ins- tintuasenbihurtzea,etaelkarbizi- tzabideratzea.Are,horixedaletra larrizidatzitakoPolitikarenzeregi- na. Osobestelaaritudira, ordea,EuskoLegebiltza- rrekokideengehiengoa: politikaridirelaahaztuta, politikarenkontra,minean mineragiten.Erraietakojokabidezbaizik ezbaitaulertzenETAkoetaezkeraber- tzalekopresoeipolitikoabizenaukatze- kokasketa,piztiaramurriztubeharra —besteakbeste,oihalbeltzeanharizu- riabainonabarmenagodeneandebeku politikoenondoriozdaudelapresoasko etaasko—. Edookernabil,etabai,politikarenpa- rametroetanulertzendaguztia:Makia- velorenikaslebizkorrekestatuarrazoia eskubideororengainetiklehenetsiz sustatutakoeredupolitikoan.Az- kenburuan,finkatudutenabaita hemenezdagoelapresopolitikorik, ezdagoelakoauzipolitikorik eta,beraz,eta,bereziki,he- rriizaerapolitikorik.Tama- lez,abstentziorajodute- nenjokabideapolitikake- rianbainoezdutulertzen. Bira IdurreEskisabel Harian›Iritzia 4 berria 2013komaiatzaren18a,larunbata

Behin eta berriz eztabaidatzen da ea zenbait pertsonaren espetxeratzeak izaera politikoa ote duen edo ez. 18 Maiatza 2013 Berria

Vistas

Total de vistas

97

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

1

Acciones

Descargas

1

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×