Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els centres

PERE MARQUES
PERE MARQUESDirector en Red de Educadores DIM-EDU (Didáctica, Innovación, Multimedia)
Dr. Pere Marquès (2015) http://peremarques.net/ UAB – grup DIM-EDU
Claus de l’èxit per a una
innovació eficaç, eficient i
continuada en els centres (v.17.2)
- Àmbits d’innovació: 3 eixos + 4 instruments
- El pla d’innovació
i el coordinador d’innovació
- La formació del professorat
i la comunicació/col.laboració amb les famílies
- Etapes en el procés d’innovació
i els indicadors de l’impacte de millora
- ANNEX: El currículum bimodal: metodologia innovadora amb la que tots
els alumnes aprenen més i podem reduïr molt el fracàs escolar
Aquesta "posta al dia" dels centres és una INNOVACIÓ D'ACTUALITZACIÓ, que segueix
l'estela dels "centres de referència". Aquests, que ja estan al dia, exploren noves possibilitats de
millora, fan INNOVACIÓ D'INVESTIGACIÓ.
En els darrers 20 anys el món s’ha transformat.
Ara vivim a l’ Era Internet, un canviant escenari
social, econòmic i cultural que ens ofereix fantàstics instruments
que potencien les nostres facultats i ens faciliten i enriqueixen la vida,
però que genera nous riscos i exigeix nous sabers i competències.
Per això, i també per a corregir dèficits formatius actuals,
les institucions educatives han de revisar els seus objectius,
metodologies i sistemes d’avaluació, instruments i organització,
per tal d’adequar-los a l’Era Internet i així contribuir al…
… màxim desenvolupament de cada alumne i
formar-lo amb els coneixements, competències i valors necessaris
per a que dissenyi el seu pla de vida
i el realitzi com a ciutadà bo, feliç i útil a la societat
compromès per un món més just i de benestar per a tots
PER A QUÈ?
PER QUÈ?
Pere Marquès (2016)
PER QUÈ TENIM QUE INNOVAR EN ELS CENTRES?
PER A QUÈ?
NOUS OBJECTIUS/CONTINGUTS
conceptes, fets, idiomes
competències,TIC, emocional
aprenentatge continu
autonomia, valors
NOVES EINES TIC
pissarra digital, continguts digitals
aula 2.0, plataforma educativa EVA
sempre Internet
Nova AVALUACIÓ
nous criteris, memoritzar i fer
“amb la memòria auxiliar”
(apunts, Internet)
NOVA ORGANITZACIÓ
INFRAESTRUCTURES
NOVES METODOLOGIES
grupal: projectes, rols
entorn (local/global)
individual: casa, escola
Pere Marquès (2013)
CANVIS A L’EDUCACIÓ A L’ERA INTERNET
Pere Marquès (2015)
ÀMBITS D’INNOVACIÓ EN UN CENTRE
Eix
Actualització
Curricular
QUÈ ENSENYAR
+ ORG. CURRÍCULUM
Col.laboració
amb Famílies
i Alumnes
TUTORIA
Eix
Actualització
Metodològica i
de l’Avaluació
CÓM ENSENYAR
I APRENDRE
Eix
Integració
Tecnològica
QUINS RECURSOS
+ INFRAESTRUCTURES
Formació
i suport al
Professorat
COMPROMIÍ
D’EQUIP
Direcció
compromesa
LIDERA LA INNOVACIÓ
SER
FER
CONÈIXER
CONVIURE
Competència:
aprendre a aprendre
(metacognició)
Desenvolupament físic/salut
Intel.ligència Cinestésica
Tenir coneixements
i competències
específiques
COMPETÈNCIA:
COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA
Intel.ligència Lingüístico-Verbal
COMPETENCIA:
CIENCIA&TECNOLOGÍA
(mundo físico)
Inteligencia Naturalista
COMPETÈNCIA: CONCIÈNCIA I
EXPRESIONS CULTURALS
(cultural/artística)
I. Musical + I. Visual/Espaial
COMPETÈNCIA:
MATEMÀTICA
I. Lógico-Matemàática
PereMarquès(2017)
14 BASES PEL PARADIGMA EDUCATIU
de l’Era Internet
COMPETÈNCIA:
SOCIAL I CIUTADANA
treball col.laboratiu
Intel.ligència Interpersonal
COMPETÈNCIA: INICIATIVA
I ESPERIT EMPRENEDOR
(autonomia i iniciativa)
Autoconeixement
intel.ligència emocional
autoestima, voluntat
Inteli.lgència Intrapersonal
Idiomas extranjeros
Maduració
moral/espiritual
valors
COMPETÈNCIA:
DIGITAL
Desenvolupament intel.lectual
analític-crític, sintétic-creatiu
STEAM
16 BASES PEL PARADIGMA FORMATIU
de l’Era Internet
CURRÍCULUM
PLURILÍNGÜE +INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES
objectius actualitzats
enfocament competencial interdisciplinar
estructuració: c.comú +c.opcional
assignatures+projectes<>c.per projectes
c. i avaluació bimodal
competències (amb apunts)
+glossari bàsic
ALUMNAT IMPLICAT
CENTRE DE LA ACCIÓ FORMATIVA
aprenentatge servei a l‘aula
tutors, secretaris, col.laborar en les normes
avaluació formativa compartida
continua, aprendre de l’error
autonomia responsable i autoaprenentatge
lifelong learning
FAMÍLIA I COMUNITAT
COMUNITATS D’APRENENTATGE
espais i agents educatius
col.laboren, donen exemple…
ACTIVITATS
INDIVIDUALE I COOPERATIVES
moltes, significatives, lúdiques
exposicions, exercicis i projectes
cada dia: instrumentals
LEGIR, documentar-se, escriure/exposar, crear
organitzar i usar 2 memories
interna i externa + PLE
INSTRUMENTS
+ INFRAESTRUCTURES
múltiples entorns i recursos
aprenentatge ubicu,conecta informal/formal
grups, horaris, espais flexibles
ús intensiu de TIC
PROFESSORS=EQUIP
COMPETENTE INVESTIGADOR, COMPROMÉS
tutoria compartida + pla d’orientació personal
detectar dificultats, autoconfiança, projecte vital
mediador/assessor: planifica, PERSONALITZA,avalúa
tractament de la diversitat, INCLUSIVITAT
crea bon clima, orienta i motiva
S’aprèn fent i reflexionant amb
curiositat i constància
Imprescindible: una direcció
compromesa
que lideri la millora permanen
del centre
A partir del document: PRINCIPIOS DE ENSEÑANZA
PereMarquès(2017)
PISSARRA DIGITAL +
lector documents
CONTINGUTS
I ALTRES RECURSOS
PLATAFORMA
Intranet +
CIBERESPAI
campus EVA col.laboratiu
omnipresent, no hi ha parets
pissarra copiadora
mirall màgic
compartir/debatre
llibre digital, recursos multimèdia, activitats
interactives autocorrectives
robòtica, impressió 3D
DISPOSITIUS DIGITALS
netbook, tauleta, smartphone
BYOD
la meva memòria externa PLE,
web 2.0, apps
sempre disponibles
ENTORN FÍSIC
accés
des de casa
ÚS ADEQUAT DE LES TIC
PereMarquès(2015).
Amb les TIC desenvolupen competència digital i autonomia en el seus aprenentatges
INSTAL.LACIONS
endolls, WIFI..
La condició necessària:
Una direcció competent i compromesa que lidera la innovació
Resulta indispensable, amb independència de la forma que adopti.
- Direcció unipersonal per part del titular.
- Direcció administrativa i direcció pedagògica.
- Equip directiu amb una estructura més o menys vertical.
- Direcció compartida
PD Pere Marquès (2016)
La clau de l’èxit:
Que els professors vegin que les innovacions resulten…
- Necessàries, tenim motius per a innovar (= “posar-nos al dia”, exigència
de la societat actual) i millorar els resultats que obtenim (rendiment
acadèmic, desenvolupament personal dels alumnes…)
- Fàcils i còmodes, les aprenen a aplicar sense problemes ni estrès en poc
temps; els models didàctics són bons, flexibles, controlables.
Imprescindible: bona formació i suports “just in time”
- Útils, eficaces, aporten valor afegit per a realitzar activitats de major
potencial didàctic i assolir més implicació de l’alumnat (motivació i
participació) i millores en el seu rendiment acadèmic (notes) i
desenvolupament personal.
- Eficients, faciliten la labor docent i no exigeixen dedicar més temps ni
esforç.
PD Pere Marquès (2016)
Es realitzarà mitjançant múltiples canals i activitats:
• Presencials:
• Reunions: diverses durant el curs, per informar sobre el que es fa i les
normes, triar pares delegats de curs, torn obert de paraules ...
• Tutories amb assistència dels pares: a principi i final de curs, i quan sigui
necessari.
• Col·laboració en la realització d'activitats: celebracions, setmana cultural,
dia de portes obertes, activitats a classe (parlar dels seus oficis...)
• Activitats de l'AMPA: organitzar extraescolars, reunions amb els pares i
l'equip directiu (Consell Escolar)
• Sessions de formació i orientació a les famílies.
• On-line
• e-mail, whatsApp, xarxes socials (Twitter, Facebook…), YouTube…
• Web i plataforma de centre: .notícies, gestions (menjador, malalties…)
• I els canals tradicionals: telèfon, SMS, agenda de l’alumne, circulars per correo,
taulell d’anuncis…
Pere Marquès (2015)
COMUNICACIÓ I COL.LABORACIÓ AMB LES FAMÍLIES
millores en els aprenentatges de l’alumnat
millores en les notes
reducció d’alumnes
en fracàs escolar
millores en la competència digital de l’alumnat
millores en la satisfacció de l’alumnat a
la classe i al centre
millores en la satisfacció de les famílies
amb els professors i el centre
milloes en la demanda de places al centre
millores en la competència digital
docent dels professors
millores en competència didàctica
del professorat
millores en la satisfacció del
professorat amb el seu centre
millores en la “cultura de centre” (clima
d’ordre, respecte personal, afecte, alegria i
entusiasme per aprendre i fer coses…)
millores en el seu desenvolupament integral i en la capacitat
de prendre decisions positives (intel.ligència executiva)
Què pretenem?
El pla d’innovació de centre
Pere Marquès (2015)
- Fases i aspectes a considerar
- Un exemple
El coordinador d’innovació
(planificació, gestió, suport al professorat, avaluació)
No es tracta només d'integrar les TIC
Es tracta d'actualitzar el currículum a les exigències de l'Era Internet.
Per a això els centres docents necessiten un "pla d'innovació"
Pere Marquès (2014)
FASES PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA D’INNOVACIÓ
Revisar els objectius educatius (què ensenyar?)
Decidir l’organització del currículum
(per assignatures, assignatures amb projectes, proyectes)
Integrar la bimodalidad al currículum (metodològica i a l’avaluació)
Considerar els altres principis del nou paradigma formatiu:
tutoríes, aprenentatge servei, avaluació compartida…
Determinar els espais, equipaments i recursos necessaris (TIC…)
Quina formació requereix el professorat? (per a complementar els seus
coneixements i competències): sobre la matèria, didàctiques, digitals, personals.
Com reforçar els canals comunicatius i de col.laboració amb les famílies?
També es pot considerar oferir formació a les famílies.
Redactar el pla d’innovació a 3 o 5 anys i aprovar-lo (professors, famílies)
VISIÓ I COMPROMÍS COMPARTITS
1.- ON ESTEM? Estimar el nivel actual de innovación del centro, con esta plantilla.
2.- ON VOLEM ANAR?
3.- COM HO FAREM?
4.- PLANIFICAR
El PLA D’INNOVACIÓ considerarà cada curs les compres de recursos i serveis que s’han d’adquirir abans de
començar les clases. També els temps de formació del professorat.
• Prèviament el pla s’haurà exposat al claustre, i s’haurà nomenat un professor coordinador
d’innovació/coordinador TIC. També s’informarà a toda la comunitat educativa del centre
PRIMER ANY
• CURRI: Començar a actualitzar els continguts (i recursos) curriculars (què ensenyar?).
Inclourer la competència digital al currículum dels estudiants. GRUPS DE TREBALL.
• MET: Currículum bimodal “enriquit” amb projectes i aprenentatge servei a l’aula… (com
ensenyar i avaluar?) FORMACIÓ: curs trifàsic a tots els professors.
• TIC: Pissarres digitals o PDI a totes les aules i seminaris. FORMACIÓ: curso trifàsic pels
professors que ho necessitin.
• TIC: Formació bàsica-A “indispensable” de TOT el professorat en competència digital
docent. Inclou: accès a Internet, portal de centre, ús de la plataforma educativa (per part
del professor). FORMACIÓ: mitjançant seminaris mensuals.
• Formació complementària on-line o presencial a la carta.
• Establir canals de comunicació i col.laboració amb els alumnes i les famílies
• Avaluar la implementació de les innovacions metodològiques i l’ús de les TIC, i el seu
impacte en els processos d’ensenyament i aprenentatge i en els aprenentatges dels
estudiants.
Pere Marquès (2015)
PLA D’INNOVACIÓ. UN EXEMPLE 1/3
SEGON ANY
• CURRI: Continuar l’actualització dels continguts (i recursos) curriculars (què
ensenyar?). Revisar la integració de la competència digital dels alumnes. GRUPS DE
TREBALL.
• MET: Integració de les bases del nou paradigma formatiu (com ensenyar iy avaluar ?)
FORMACIÓ: curs trifàsic a tots els professors.
• TIC: Dispositius digitals de suport a les aules i 50% aules 1x1. FORMACIÓ: curs trifàsic
pels professors que ho necessitin.
• TIC: Formació bàsica-B “completa” de TOT el professorat en competència digital docent
FORMACIÓ: mitjançant seminaris mensuals.
• Formació complementària on-line o presencial a la carta.
• Avaluar la implementació de les innovacions metodològiques i l’ús de les TIC, i el seu
impacte en els processos d’ensenyament i aprenentatge i en els aprenentatges dels
estudiants.
Pere Marquès (2015)
PLA D’INNOVACIÓ. UN EXEMPLE 2/3
TERCER ANY
• MET-REPETICIÓ: Integració de les bases del nou paradigma formatiu (com ensenyar i
avaluar ?) FORMACIÓ: curs trifàsic a tots els professors.
• CURRI: Revisió de l’actualització de contiguts curriculars: idiomes, intel.ligència
emocional, tècniques de pensament i estudi, competència digital… GRUPS DE TREBALL.
• MET: Revisió de l’ús que es fa dels llibres de text digitals i altres recursos TIC. GRUPS DE
TREBALL.
• TIC: 100% AulEs 1x1. FORMACIÓ: curs trifàsic pels professors que ho necessitin.
• TIC-REPETICIÓ: Formació bàsica-B “completa” de TOT el professorat en competència
digital docent FORMACIÓ: mitjançant seminaris mensuals.
• Formació complementària on-line o presencial a la carta.
• Avaluar la implementació de les innovacions metodològiques i l’ús de les TIC, i el seu
impacte en els processos d’ensenyament i aprenentatge i en els aprenentatges dels
estudiants.
Pere Marquès (2015)
PLA D’INNOVACIÓ. UN EXEMPLE 3/3
EL COORDINADOR D’INNOVACIÓ 1/2
FUNCIONS
• Impulsar/gestionar la integració tecnològica i l’actualització curricular i
metodològica (continguts, metodologies, sistemes d’avaluació…) en el centre.
• Gestionar i avaluar el pla d’innovació. Coordinarà les reunions de professors,
departaments, cicles, famílies… relacionades amb el pla d’innovació. Cada any es
farà una avaluació i ajust estratègic per a que les actuacions i els objectius del
proper curs s’ajustin a les circumstàncies i necessitats reals.
• Gestionar la consegüent formació del professorat. Ell podria impartir algunes
sessions formatives, i també buscarà entre els seus companys especialistes en
temes concrets que poguessin actuar com a formadors dels seus companys.
• Assessorar els seus companys quan ho sol·licitin en la implementació de noves
metodologies i l'ús dels recursos TIC amb els seus alumnes: atendre les seves
preguntes sobre maneig de recursos i aplicacions, oferir-los ajuda perquè facin la
seva web docent o PLE, informar-los de recursos i novetats TIC per les seves
assignatures, orientar-los sobre cursos on-line i xarxes docents per a l'actualització
professional. Veurà d'anar reduint les resistències al canvi.
• Promoure investigacions al centre (i que aquest col·labori amb universitats) sobre
l'aplicació de noves metodologies i recursos en l'ensenyament ...
• Orientar i fer seguiment de la integració dels nous continguts en el currículum de
l'alumnat dels diversos nivells educatius: "competència digital"... Pere Marquès (20105
EL COORDINADOR D’INNOVACIÓ 2/2
PERFIL
• Professor del centre que a més de seguir donant classes als seus alumnes, tingui
una reducció de docència per realçar aquesta funció.
• Professor amb àmplia experiència, que planifica però és flexible / estratègic en la
seva pràctica docent. Reflexiu sobre la seva pràctica diària, experimenta / innova
amb l'aplicació de noves metodologies didàctiques i recursos TIC (quan aporten
valor afegit). Coneix i aplica els principis del nou paradigma formatiu de l'Era
Internet.
• Amb bona formació en el maneig i ús educatiu de les TIC imprescindibles dels
centres (pissarra digital, plataforma educativa, netbooks / tablets, continguts
educatius multimèdia ...). Coneix i aplica amb els seus alumnes els millors models
d'ús didàctic de cada un d'aquests recursos. Li agraden les TIC, aprèn el seu maneig
amb facilitat, li agrada estar al dia de les novetats tecnològiques ...
• Compromès amb els aprenentatges i rendiment dels seus alumnes
(especialment d'aquells als quals els costa més aprendre) realitza un ensenyament
personalitzat procurant el màxim de cada alumne.
• Bé considerat pels seus companys al centre. Li agrada ajudar.
Pere Marquès (20105
Encara que en general el coordinador d'innovació s'ocuparà de la integració de les TIC, en
centres grans pot ser necessari el suport d'un "coordinador TIC" que s'ocupi dels aspectes
més tècnics del maquinari i programari.
El desenvolupament professional exigeix una pràctica reflexiva i una formació permanent
“a mida", que prioritzarà l'adquisició dels coneixements i competències que demanden en
cada moment les tasques docents i el seu context.
Formació continuada del professorat
Els docents són els gestors de la innovació a l’escola
i comunicació i col.laboració amb les famílies
Pere Marquès (2015)
FORMACIÓ CONTINUADA DEL PROFESSORAT 1/4
PRINCIPIS A CONSIDERAR
• Es centrarà en les necessitats del professorat per millorar les seves tasques
docents i especialment els processos d'ensenyament i aprenentatge.
• Convé establir un pla anual o bianual, a partir de les necessitats de formació
identificades. Un bon punt de partida pot ser consensuar entre tots la
formació que es volgués rebre.
• Serà eminentment pràctica i haurà d'oferir solucions a problemàtiques que
exposin els professors (sense que suposi més temps de dedicació)
• En la mesura del possible la formació serà presencial i s'impartirà en el propi
centre (formació trifàsica, seminaris mensuals ...).
• Els formadors tindran una àmplia experiència docent i coneixeran el context
dels professors als quals es dirigeix ​​la formació. Quan sigui factible els
formadors seran professors experts del centre (autoformació).
• La formació presencial es pot complementar amb cursos on-line, però que
l'objectiu sigui aconseguir canvis en la metodologia didàctica convé que sigui
presencial i hi hagi un professor-assessor permanent al centre.
• La formació en TIC considerarà el maneig bàsic dels recursos, però es
centrarà en la seva aplicació didàctica adreçada a aprofitar el seu "valor
afegit" per millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge.Pere Marquès (20105
FORMACIÓ CONTINUADA DEL PROFESSORAT 2/4
FORMACIÓ MITJANÇANT SEMINARIS EN EL CENTRE
• Aquest sistema resulta idoni per a proporcionar informació sobre nous
recursos i metodologies didàctiques, i orientar la seva progressiva
aplicació al professorat.
• Consisteix en realitzar 3 seminaris al llarg del curs:
– SEMINARI-1: el formador presenta els continguts i atén les preguntes
dels professors, que reben l'encàrrec de començar a aplicar-los a partir
d'ara.
– SEMINARI-2 (tres mesos més tard): els professors exposen el que han
fet, els problemes que han tingut ... i el formador tracta d'oferir
solucions i complementa a formació.
– SEMINARI-2 (tres mesos més tard): es repeteix el model anterior, i es
valoren els avantatges obtinguts i la millora en els aprenentatges dels
estudiants.
• Un dels professors del centre amb més formació sobre el contingut dels
seminaris (o el mateix "coordinador d'innovació" del centre) actuarà com a
"assessor intern" i atendrà consultes dels seus companys entre seminaris.
Estarà en contacte amb el formador del seminari.
Pere Marquès (2010)
FORMACIÓ CONTINUADA DEL PROFESSORAT 3/4
FORMACIÓ MITJANÇANT SEMINARIS MENSUALS
• Aquest sistema pot resultar el més adequat per abordar la formació en
temes que contemplen molts àmbits, alguns dels quals poden estar ja
assumits per alguns professors.
• Consisteix a realitzar un seminari (d'unes 2 h.) cada mes (per exemple el
primer dimecres de cada mes):
– A l'inici de curs s'han programat els continguts de cada seminari.
– Cada professor anirà només als seminaris que siguin del seu interès
per completar la seva formació.
• Com en el cas dels seminaris trifàsics, un dels professors del centre amb
més formació sobre el contingut dels seminaris (o el mateix "coordinador
d'innovació" del centre) actuarà com a "assessor intern" i atendrà
consultes dels seus companys entre seminaris . Estarà en contacte amb el
formador del seminari
Pere Marquès (2015)
FORMACIÓ CONTINUADA DEL PROFESSORAT 4/4
FACTORS QUE FARAN FRACASAR AQUESTA FORMACIÓ
• Pla de formació insuficient en temps o amplitud de continguts
• S'estableix un pla de formació que no respon a les necessitats del
professorat (teòrica, no incideix en els seus interessos ...). La formació ha de
facilitar la feina als docents i contribuir a una millora en els aprenentatges dels
estudiants.
• Les propostes formatives exigiran un increment significatiu de treball per
als docents. En la mesura del possible les noves propostes no han
d'incrementar el temps de dedicació docent (tret que permetin alliberar temps en
substituir a altres activitats que es feien abans).
• No s'ofereix suport permanent per a l'aplicació de les noves propostes per
part del professorat a l'aula. Convé que al centre hi hagi un professor que
assumeixi el rol de "assessor" dels seus companys.
• Els formadors són inadequats: saben poc, en saben molt però no saben
adaptar-se al nivell dels professors del curs, se centren en el maneig dels
recursos i poc en la seva aplicació didàctica (en el cas de les TIC)
• S'ofereix formació on-line a cursos que requereixen formació presencial:
iniciació a l'ús de determinats recursos TIC, canvis substancials en les
metodologies didàctiques que s'aplicaran a classe ... Pere Marquès (2010)
Etapes en el procés d’innovació de centre
(prospectiva, planificació, gestió, avaluació estratègica)
Els indicadors de l’impacte de la innovació
Pere Marquès (2015)
INNOVAR no és només millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge:
cal aconseguir millores en els aprenentatges i rendiment dels alumnes.
I en la seva satisfacció i desenvolupament personal.
ETAPES EN EL PROCÉS D’INNOVACIÓ D’UN
CENTRE
1.- PROSPECTIVA
• On estem ara? On volem anar? Com volem que sigui el nostre centre? Considerar:
objectius educatius, metodologies i sistema d'avaluació, recursos ...
2.- PLANIFICACIÓ
• Elaboració d’un pla d’innovació a 3/5 anys, considerant les actuacions a realitzar
cada any en els 3 àmbits d'innovació i la consegüent adquisició de recursos i
formació del professorat, així com potenciar la comunicació i comunicació amb les
famílies.
3.- GESTIÓ
• El coordinador d’innovació gestionarà el pla i facilitarà suport als professors quan
sigui necessari.
4.- AVALUACIÓ ESTRATÈGICA
• Al final de cada curs, el coordinador d'innovació ha d'avaluar el grau de compliment
de les actuacions previstes en el pla, així com estimar l'impacte de les innovacions
en la millora de resultats obtinguts, i en funció de tot això podrà proposar
ajustaments en el pla del curs següent.
Pere Marquès (20105
INDICADORS DE L’IMPACTE DEL PROCÉS D’INNOVACIÓ
• Millores en els aprenentatges i intel.ligència executiva dels alumnes
• Millores en les notes en general dels alumnes
• Reducció d'alumnes en risc de fracàs escolar (que no aproven assignatures)
• Millores en el desenvolupament personal de l’alumnat.
• Millores en la competència digital de l'alumnat
• Millores en la satisfacció de l'alumnat a classe i al centre
• Millores en la satisfacció de les famílies amb els professors i el centre
• Millores en la demanda de places al centre (hi ha més sol·licituds)
• Millores en la competència digital docent dels professors
• Millores de la competència didàctica del professorat (perfeccionament i actualització
docent)
• Millores en la satisfacció del professorat amb el seu centre
• Millores a la "cultura de centre" (clima d'ordre, respecte personal, afecte, alegria i
entusiasme per aprendre i fer coses ...)
Pere Marquès (20105
En síntesi…
Pere Marquès (2015)
Revisar els objetius educatius
Integrar “una determinada” tecnologia
Canvi metodològic i en l’avaluació (c.bimodal, a.servei)
L’ERA INTERNET SUPOSA UN NOU ESCENARI CULTURAL QUE EXIGEIX:
I PER AIXÒ NECESSITEM:
Un pla d’innovació de centre
Un coordinador d’innovació
Adquirir “bé” la tecnologia necessària
Formar al professorat
Canals de comunicació/col.laboració amb alumnes i famílies
Fer un seguiment estratègic del pla, estimant el seu impacte
Actualment les investigacions i altres activitats DIM-EDU comptem amb el suport de de
Els centres innovadors…quin impacte
assoleixen?, quines millores?
Pere Marquès (2016)
1.- Aconseguir millores amb les innovacions requereix temps: els centres que ja porten més de 5 anys amb
un pla d'innovació obtenen un impacte significativament més gran. I els centres de referència encara més.
2.- En qualsevol cas, els centres que apliquen el CURRÍCULUM BIMODAL (CB), en general aconsegueixen
encara un major impacte en les notes i el rendiment dels estudiants.
3.- Entre els 100 centres innovadors que aconsegueixen un major impacte de millora en aprenentatges i
rendiment dels alumnes, el 80% s'aplica el CURRÍCULUM BIMODAL (CB).
FONTS D’INFORMACIÓ
(1). Pere Marquès (2015) Cómo innovar en los centros docentes
(2). Pere Marquès (2015) Plantilla para estimar y reflexionar sobre el nivel de innovación de un centro docente Blog Chispas TIC y
Educación
(3). Pere Marquès et altri (2015) Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet
(4). Stefania Bocconi, Panagiotis Kampylis, Yves Punie (2012). Innovating Learning: Key Elements for Developing Creative
Classrooms in Europe. European Commission
(5). Barbara N. Brečko, Panagiotis Kampylis & Yves Punie (2014). Mainstreaming ICT-enabled Innovation in Education and Training
in Europe: Policy actions for sustainability, scalability and impact at system level. European Commission
(6). Alfredo Abad (2015) Plantilla básica de medición de innovación técnica (TIC) en un centro docente
(7). Pere Marquès (2014) Competencias docentes en la Era Internet
(8) OECD (2016) PISA: Low-performing students.Why they fall behind and how to help them succeed
(9) Pere Marquès (2015) Cómo mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar con el "currículum bimodal"
(10) Alfredo Hernando (2016) Viaje a la escuela del siglo XXI Fundación Telefónica
(11) Fundación Telefónica (2016) Preparar tu escuela para la sociedad digital. Claves para sumarse al cambio.
(12) Ferran Ruiz (2016) Las cuatro transformaciones y sus fundamentos pedagógicos e institucionales. Revista Educadores 258
(13) Jesuïtes Educació (2016) Proyecte Horitzò 2020.
(14) Escola Pia (2016) SUMMEM, projecte per a la interdisciplinarietat a l'aula.
(15) FEDAC (2016) Projecte avui x demà: 24 reptes de l'escola del segle XXI.
(16) Generalitat de Catalunya (2016). Projecte Escola Nova 21
(17) Institució Familiar d'Educació (2016). Projecte Aude!
PROJECTES DE GRUPS DE CENTRES
JORNADES: ELS CENTRES INNOVADORS DE CATALUNYA
EXPLIQUEN LA SEVA EXPERIÈNCIA
VOLS PARTICIPAR EN EL PROJECTE “CENTRES INNOVADORS”?
Aquí tens tota la informació sobre el què estem fent i sobre com entrar en el PROJECTE
I Trobada de Centres Innovadors de Catalunya DIM, SCP, 1 juny 2016
Montserrat (B), Torre del Palau (Terrassa), SADAKO (B), IE J.Verdaguer (S.Sadurní d’A.), S.Pau (Tarragona),
Costa Llobera (B), S.Narcís (Girona), CEIP Dr.Trueta (Viladecans), Virolai (B), Montserratina (Viladecans), GEM
(Matarò), Pineda (Hospitalet Ll), E.Vedruna, E.Pia, SINS Dosrius, INS Bernat el Ferrer (Molins R), Garbí i Pere
Vergés (Esplugues), INS Mundet (B), S.Jaume (Hospitalet Ll), El Casal (Castellar V)
Innovació Educativa i Sistema Pedagògic a l’Escola SCP, 5 octubre 2016
37 Jornada DIM: Educación y Tecnología (DIM en Barcelona, 20 diciembre 2016)
La Vall (Bellaterra), IES Rosa Chacel (Colmenar Viejo), IES Nicolás Copérnico (Parla, Madrid), Colegio Vallmont
(Madrid), Colegio Monlau (Barcelona), INS Mundet (Barcelona), Projecte Horitzó 2020 de Jesuïtes Educació,
Projecte AUDE de Institució Familiar d'Educació, Projete avuixdemà de FEDAC
II Trobada de Centres Innovadors de Catalunya DIM (a la seu de la SCP-IEC), 7 juny 2017
Torre del Palau (Terrassa), SADAKO (B), IE J.Verdaguer (S.Sadurní d’A.), CEIP Dr.Trueta (Viladecans), Virolai
(B), Pineda (Hospitalet Ll), SINS Dosrius, Col.legi Fundació Llor (Sant Boi del Llobregat), Col.legi La Farga (Sant
Cugat), Institut Cendrassos (Figueres), INS Joaquima Pla i Farreras (Sant Cugat), CEIP Espai 3 (Sant Joan
Despi),CEIP Pepa Colomer (El Prat de Llobregat), FEDAC-Ripollet (Ripollet), Escola Joviat (Manresa), Institut
Bisbe Sivilla (Calella), Escola Joan Pelegrí (Barcelona). Y presenten experiències puntuals: Escola Sant Nicolau
(Canyelles), Col.legi La Vall (Bellaterra), Col·legi Sant Bonaventura (Vilanova i la Geltrú), Escola Montessori
(Rubí), Fundació Collcerola.
ANNEX
El currículum bimodal:
Metodologia innovadora
amb la que tots els alumnes aprenen més
i podem reduïr molt el fracàs escolar
1. Conceptes clau: s’elabora un glossari
2. Competències: les activitats pràctiques es fan amb apunts
SABER FER
CONCEPTES
DADES
memoritzar
memoritzar
crear apunts
saber on trobar
AHIR AVUI
SABER FER
amb les meves
memòries interna i
externa
amb la meva
memòria interna
SABER FER: AHIR I AVUI
Pere Marquès (2014)
MEMÒRIA EXTERNA
1. CADA ALUMNE CREA ELS SEUS APUNTS-GUIA (memòria externa) on
reuneix de manera ordenada i amb esquemes tot el que creu útil (fórmules,
exercicis, problemes tipus, exemples, conceptes...) per a realitzar les activitats
pràctiques de l’assignatura.
El professor haurà d’ensenyar als alumnes a crear apunts. Opcionalment pot
proporcionar uns “apunts-guia bàsics” que cada alumne ampliarà.
3. CADA ALUMNE ELABORA UN GLOSSARI BÀSIC on inclou els
conceptes i dades que el professor consideri IMPRESCINDIBLES que
memoritzi o quan de menys conegui i utilitzi També inclourà
esquemes/mapes conceptuals i un RESUM DE CADA TEMA.
2. ELS ALUMNES USEN SEMPRE APUNTS AL FER ACTIVITATS PRÀCTIQUES inclús en els
EXÀMENS O PROVES DE CONTROL PRÀCTIQUES. Així es faran hàbils en crear i usar apunts.
Quan el professor ho indiqui usaran també Internet i altres fonts d’informació (no convé que puguin
usar sempre llibres o Internet, ja que aleshores perdrien interès en fer els SEUS apunts)
En els projectes en grup, utilitzaran a més a més tot tipus de fonts de informació i
presentaran el treball públicament a classe (correcció entre tots)
CURRÍCULUM BIMODAL: PRINCIPIS BÀSICS
PereMarquès(2014)
4. I si es fan EXÀMENS TEÒRICS MEMORÍSTICS (on no es podran consultar els apunts), el 70
% de les preguntes es referiran al contingut del glossari.
Cada alumne elabora els seus apunts-guia
i recull en un altra llibreta el glossari de l’assignatura i un resum de cada lliçó.
Pere Marquès (2015)
Bimodalitat metodològica i en l’avaluació
CURRíCULUM BIMODAL: 2 tipus d’activitats
ACTIVITATS PRÀCTIQUES
COMPETENCIALS
SABER FER
consultant apunts, llibres, Internet
(ús de memòries externes)
Cada alumne elabora els seus
APUNTS-GUIA
VOCABULARI BÀSIC
conceptes, persones, fets, dades
MEMORITZAR
Cada alumne elabora:
GLOSSARI amb esquemes
+ RESUM de les lliçons
comprendre, usar, explicar
(memorització reconstructiva)
exercicis de memòria, relacionar,
llegir, expressar-se..
buscar informació, investigar, aplicar, valorar,
crear, projectes, problemes, rols
Exàmens pràctics: poden
usar apunts
Exàmens teòrics: 70% de les preguntes
seran sobre el glossariProjectes grupals:
presentació pública
càlcul
dictats
conversar
…
s’assoleix
EXPERIÈNCIA
+ TUTORIA: detecta dificultats i orienta
intel.múltiples,desenvolupament,sociabilitat
autoestima, emocions, motivació, família
APRENENTATGE SERVEI A L’AULA + fer
moltes activitats amb auto/co AVALUACIÓ
CONTINUADA i exàmens
Ús
TIC
Considerant les 4 investigacions sobre l’aplicación del currículum bimodal (2011-2016)
s’indica el % de professors (mínim i màxim) que van contestar afirmativament Pere Marquès (2016)
reduïm el fracàs escolar tots aprenden més
Investigacions
DIM 2011-16
700 professors
129 centres
PereMarquès(2015)
1.- NOTABLES MILLORES EN ELS APRENENTATGES (en el 80%
del casos, ja que no funciona amb els alumnes que “no treballen”)
i un augment significatiu en les seves notes.
La millora és major en els alumnes que ja anaven bé o molt bé,
però més del 50% dels estudiants que solien suspendre amb notes entre 4 i 5 (i més del 23%
del que suspenien amb nota entre 3 i 4) assoleixen increments del 20% en les seves notes
Per tant hi ha una reducció apreciable del fracàs escolar.
2.- Múltiples avantatges: más del 80% del professorat considera que els alumnes treballen
més i de forma més autònoma, augmenten la motivació i participació, es facilita el treball
col.laboratiu i el tractament de la diversitat, es pot pujar el nivell de l’assignatura... i
agrada als alumnes.
3.- Inconvenients: segons el 65% dels professors als alumnes els costa adaptar-se i un 55%
considera que exigeix més feina al professor ...
3 PRINCIPALS CONCLUSIONS
APLICACIÓ DEL CURRÍCULUM BIMODAL
Per les millores i els avantatges obtinguts…
Al voltant del 90% dels professors ho pensa seguir aplicant el proper curs.
- Es pot aplicar en aules amb o sense netbooks/tablets, però amb videoprojector o PDI
- Es pot aplicar a totes les assignatures i nivells a partir de 3r Primària. És més útil en aquelles
on cal memoritzar molts conceptes o s’usen moltes dades a les activitats pràctiques.
- Els professors poden seguir aplicant els seus mètodes habituals, amb alguns ajustos, que no
suposen major temps de treball (encara que sí l'esforç del canvi).
- S'aconsegueix que gairebé TOTS els alumnes aprenguin més i milloren les seues NOTES (i
facilita pujar el nivell de l'assignatura)
- S'aconsegueix REDUIR EL FRACÀS ESCOLAR (especialment dels alumnes que encara treballant
... no arribaven a l'aprovat o els costava mantenir-lo)
- S’aconsegueix una formació més d'acord als temps (creen i usen LA SEVA memòria externa,
defensen projectes cooperatius davant la classe, realitzen aprenentatge servei)
- No s'aconsegueix que els alumnes aprenguin sols: com sempre hem d'assegurar-nos que
comprenen els coneixements i practiquen amb ells.
- No s'aconsegueix que en un mes els alumnes aprenguin a usar bé els apunts, a buscar bé a
Internet, a crear els seus propis apunts… Això duu temps.
- No s'aconsegueix que els alumnes que no ens treballaven a classe ara treballin SI passa en
alguns casos: al tenir més suports (apunts, tutoria)augmenta la seva motivació
CURRÍCULUM BIMODAL: OBSERVACIONS
Pere Marquès (2014)
EN DEFINITIVA
PROPORCIONEM ALS ALUMNES:
- Entorns de treball propis de l’Era Internet
Bimodal (conèixer/fer), memòria externa, projectes, més autonomia, recursos TIC
- Ajuts “a mida” amb els que tindran èxit
Bimodal (glossari/memòria externa), aprenentatge servei a l’aula, tutoria, recursos TIC
-Més motivació i implicació de l’alumnat
Assoleixen èxit (veure que poden els motiva), projectes, aprenentatge servei a l’aula, tutoria
EL RESULTAT:
Millor formació i molt menys fracàs escolar
1 de 38

Recomendados

Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar por
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolarMillorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolarPERE MARQUES
4.5K vistas34 diapositivas
Competències docents a l'Era Internet por
Competències docents a l'Era InternetCompetències docents a l'Era Internet
Competències docents a l'Era InternetPERE MARQUES
1.4K vistas26 diapositivas
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu... por
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...PERE MARQUES
7.1K vistas30 diapositivas
Bases Per al nou paradigma formatiu de l’Era Internet (v. 4.1) por
Bases Per al nou paradigma formatiu de l’Era Internet (v. 4.1)Bases Per al nou paradigma formatiu de l’Era Internet (v. 4.1)
Bases Per al nou paradigma formatiu de l’Era Internet (v. 4.1)PERE MARQUES
2.4K vistas32 diapositivas
Què fan els centres innovadors? por
Què fan els centres innovadors?Què fan els centres innovadors?
Què fan els centres innovadors?PERE MARQUES
1.9K vistas47 diapositivas
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar por
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolarNoves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolarPERE MARQUES
1.9K vistas20 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2) por
Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)
Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)guestce0d8f
334 vistas29 diapositivas
Processos d'ensenyament i aprenentatge por
Processos d'ensenyament i aprenentatgeProcessos d'ensenyament i aprenentatge
Processos d'ensenyament i aprenentatgeLaura Fernández-Rodrigo
61 vistas16 diapositivas
Competències digitals del professorat (model TPACK) por
Competències digitals del professorat (model TPACK) Competències digitals del professorat (model TPACK)
Competències digitals del professorat (model TPACK) Mireeya
1.2K vistas37 diapositivas
My documenta model d'implementació i cataleg 1 por
My documenta model d'implementació i cataleg 1My documenta model d'implementació i cataleg 1
My documenta model d'implementació i cataleg 1Teresa Torné
1.7K vistas44 diapositivas
Matèries o competències? por
Matèries o competències?Matèries o competències?
Matèries o competències?Sergi del Moral
6.1K vistas20 diapositivas
El valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil por
El valor afegit de les TIC a l'Educació InfantilEl valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil
El valor afegit de les TIC a l'Educació InfantilPERE MARQUES
7K vistas23 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2) por guestce0d8f
Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)
Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)
guestce0d8f334 vistas
Competències digitals del professorat (model TPACK) por Mireeya
Competències digitals del professorat (model TPACK) Competències digitals del professorat (model TPACK)
Competències digitals del professorat (model TPACK)
Mireeya1.2K vistas
My documenta model d'implementació i cataleg 1 por Teresa Torné
My documenta model d'implementació i cataleg 1My documenta model d'implementació i cataleg 1
My documenta model d'implementació i cataleg 1
Teresa Torné1.7K vistas
El valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil por PERE MARQUES
El valor afegit de les TIC a l'Educació InfantilEl valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil
El valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil
PERE MARQUES7K vistas
Recursos TIC-TAC por ximochust
Recursos TIC-TACRecursos TIC-TAC
Recursos TIC-TAC
ximochust24.5K vistas
Informació projecte telemàtic el Roure Gros por cfma2013
Informació projecte telemàtic el Roure GrosInformació projecte telemàtic el Roure Gros
Informació projecte telemàtic el Roure Gros
cfma2013217 vistas
LES TIC A L'AULA por guest7135306
LES TIC A L'AULALES TIC A L'AULA
LES TIC A L'AULA
guest71353066.8K vistas
Utilització i recursos TAC en l’ensenyament por mdiezc
Utilització i recursos TAC en l’ensenyamentUtilització i recursos TAC en l’ensenyament
Utilització i recursos TAC en l’ensenyament
mdiezc1.6K vistas
Competències Bàsiques 2 por Nuria Alart
Competències Bàsiques 2Competències Bàsiques 2
Competències Bàsiques 2
Nuria Alart3K vistas
Ús de TIC's a l'aula por Lemerak
Ús de TIC's a l'aulaÚs de TIC's a l'aula
Ús de TIC's a l'aula
Lemerak278 vistas
Eines 2.0, L'ús de les TIC a l'aula por maxion66
Eines 2.0, L'ús de les TIC a l'aulaEines 2.0, L'ús de les TIC a l'aula
Eines 2.0, L'ús de les TIC a l'aula
maxion663.8K vistas
Eportafoli 2 por Nuria Alart
Eportafoli 2Eportafoli 2
Eportafoli 2
Nuria Alart6.2K vistas
Cas projecte ntic por Nursebma
Cas projecte nticCas projecte ntic
Cas projecte ntic
Nursebma188 vistas
Nou paradigme educatiu por tura
Nou paradigme educatiuNou paradigme educatiu
Nou paradigme educatiu
tura1.1K vistas
Decàleg de bones pràctiques tic por jcalzamora
Decàleg de bones pràctiques ticDecàleg de bones pràctiques tic
Decàleg de bones pràctiques tic
jcalzamora1K vistas
Cas projecte por efontro
Cas projecteCas projecte
Cas projecte
efontro265 vistas

Destacado

Ventajas y peligros de las pantallas por
Ventajas y peligros de las pantallasVentajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallasPERE MARQUES
4.9K vistas54 diapositivas
5 ejes de innovación en las Universidades por
5 ejes de innovación en las Universidades5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las UniversidadesPERE MARQUES
2.5K vistas25 diapositivas
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros por
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros PERE MARQUES
47.8K vistas48 diapositivas
Per què convé aplicar el currículum bimodal? por
Per què convé aplicar el currículum bimodal?Per què convé aplicar el currículum bimodal?
Per què convé aplicar el currículum bimodal?PERE MARQUES
1.3K vistas24 diapositivas
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin... por
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...PERE MARQUES
3.4K vistas26 diapositivas
Com motivar els alumnes? por
Com motivar els alumnes?Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?PERE MARQUES
3.5K vistas16 diapositivas

Destacado(15)

Ventajas y peligros de las pantallas por PERE MARQUES
Ventajas y peligros de las pantallasVentajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallas
PERE MARQUES4.9K vistas
5 ejes de innovación en las Universidades por PERE MARQUES
5 ejes de innovación en las Universidades5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las Universidades
PERE MARQUES2.5K vistas
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros por PERE MARQUES
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
PERE MARQUES47.8K vistas
Per què convé aplicar el currículum bimodal? por PERE MARQUES
Per què convé aplicar el currículum bimodal?Per què convé aplicar el currículum bimodal?
Per què convé aplicar el currículum bimodal?
PERE MARQUES1.3K vistas
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin... por PERE MARQUES
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
PERE MARQUES3.4K vistas
Com motivar els alumnes? por PERE MARQUES
Com motivar els alumnes?Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?
PERE MARQUES3.5K vistas
El curriculum bimodal en La Rioja por PERE MARQUES
El curriculum bimodal en La RiojaEl curriculum bimodal en La Rioja
El curriculum bimodal en La Rioja
PERE MARQUES2.8K vistas
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016 por PERE MARQUES
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
PERE MARQUES1.2K vistas
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso) por PERE MARQUES
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
PERE MARQUES14K vistas
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu... por PERE MARQUES
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
PERE MARQUES84.7K vistas
Modelo pedagogico centrado en el estudiante por Laura Ramos
Modelo pedagogico centrado en el estudianteModelo pedagogico centrado en el estudiante
Modelo pedagogico centrado en el estudiante
Laura Ramos8.7K vistas
Avantatges i perills de les pantalles por PERE MARQUES
Avantatges i perills de les pantallesAvantatges i perills de les pantalles
Avantatges i perills de les pantalles
PERE MARQUES3.9K vistas
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal? por PERE MARQUES
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
PERE MARQUES5K vistas
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017) por PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
PERE MARQUES16.1K vistas
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s... por PERE MARQUES
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
PERE MARQUES14.4K vistas

Similar a Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els centres

Nous reptes a la web 20 por
Nous reptes a la web 20Nous reptes a la web 20
Nous reptes a la web 20Nuria Alart
694 vistas30 diapositivas
Presentació IMAILE 222052015 a Can Xic por
Presentació IMAILE 222052015 a Can XicPresentació IMAILE 222052015 a Can Xic
Presentació IMAILE 222052015 a Can Xicjbassolasf
299 vistas13 diapositivas
Ins vacarisses setembre_2014 por
Ins vacarisses setembre_2014Ins vacarisses setembre_2014
Ins vacarisses setembre_2014evaristogonzal2
1.1K vistas47 diapositivas
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu. por
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.mavd77
85 vistas1 diapositiva
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu. por
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.mavd77
82 vistas1 diapositiva
Presentacióarticle1 por
Presentacióarticle1Presentacióarticle1
Presentacióarticle1Neus Blacksmith
233 vistas24 diapositivas

Similar a Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els centres (20)

Nous reptes a la web 20 por Nuria Alart
Nous reptes a la web 20Nous reptes a la web 20
Nous reptes a la web 20
Nuria Alart694 vistas
Presentació IMAILE 222052015 a Can Xic por jbassolasf
Presentació IMAILE 222052015 a Can XicPresentació IMAILE 222052015 a Can Xic
Presentació IMAILE 222052015 a Can Xic
jbassolasf299 vistas
Ins vacarisses setembre_2014 por evaristogonzal2
Ins vacarisses setembre_2014Ins vacarisses setembre_2014
Ins vacarisses setembre_2014
evaristogonzal21.1K vistas
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu. por mavd77
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
mavd7785 vistas
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu. por mavd77
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
mavd7782 vistas
Grup3 reunió director_tic_aleix_jael_henar_raquel por URV
Grup3 reunió director_tic_aleix_jael_henar_raquelGrup3 reunió director_tic_aleix_jael_henar_raquel
Grup3 reunió director_tic_aleix_jael_henar_raquel
URV232 vistas
Presentació Colors por Jordi Prat
Presentació ColorsPresentació Colors
Presentació Colors
Jordi Prat146 vistas
Presentacio Xarxa Innovació Educativa por jbassolasf
Presentacio Xarxa Innovació EducativaPresentacio Xarxa Innovació Educativa
Presentacio Xarxa Innovació Educativa
jbassolasf359 vistas
D'una pedagogia que ja anem fent por Irene Pelegrí
D'una pedagogia que ja anem fentD'una pedagogia que ja anem fent
D'una pedagogia que ja anem fent
Irene Pelegrí420 vistas
Tasca 4 presentacio_forma_tic por jomoel
Tasca 4 presentacio_forma_ticTasca 4 presentacio_forma_tic
Tasca 4 presentacio_forma_tic
jomoel254 vistas
Reptes en la formació del professorat por xavier suñé
Reptes en la formació del professoratReptes en la formació del professorat
Reptes en la formació del professorat
xavier suñé451 vistas
treball reunio0 por URV
treball reunio0treball reunio0
treball reunio0
URV234 vistas
Maduresa tecnològica del centre por Itinerarium3
Maduresa tecnològica del centreMaduresa tecnològica del centre
Maduresa tecnològica del centre
Itinerarium3234 vistas

Más de PERE MARQUES

¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018) por
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)PERE MARQUES
2.7K vistas21 diapositivas
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018) por
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)PERE MARQUES
1.1K vistas19 diapositivas
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018) por
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)PERE MARQUES
1.2K vistas49 diapositivas
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico. por
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.PERE MARQUES
2.6K vistas42 diapositivas
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? por
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?PERE MARQUES
1.1K vistas8 diapositivas
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar por
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolarMejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolarPERE MARQUES
15.8K vistas34 diapositivas

Más de PERE MARQUES(13)

¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018) por PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
PERE MARQUES2.7K vistas
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018) por PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
PERE MARQUES1.1K vistas
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018) por PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
PERE MARQUES1.2K vistas
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico. por PERE MARQUES
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
PERE MARQUES2.6K vistas
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? por PERE MARQUES
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
PERE MARQUES1.1K vistas
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar por PERE MARQUES
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolarMejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
PERE MARQUES15.8K vistas
Cómo innovar en los centros docentes por PERE MARQUES
Cómo innovar en los centros docentesCómo innovar en los centros docentes
Cómo innovar en los centros docentes
PERE MARQUES28.9K vistas
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0 por PERE MARQUES
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
PERE MARQUES64.6K vistas
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales por PERE MARQUES
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias SocialesEl curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
PERE MARQUES3.8K vistas
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras por PERE MARQUES
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas ExtranjerasEl curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
PERE MARQUES3.2K vistas
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química por PERE MARQUES
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y QuímicaEl curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
PERE MARQUES3.6K vistas
Tecnología e innovación metodológica en la escuela por PERE MARQUES
Tecnología e innovación metodológica en la escuelaTecnología e innovación metodológica en la escuela
Tecnología e innovación metodológica en la escuela
PERE MARQUES9.7K vistas
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes por PERE MARQUES
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes ¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes
PERE MARQUES10.6K vistas

Último

RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 vistas19 diapositivas
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
9 vistas37 diapositivas
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
89 vistas22 diapositivas
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
15 vistas5 diapositivas
Notícies de la setmana.pdf por
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 vistas4 diapositivas
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vistas48 diapositivas

Último(7)

Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els centres

 • 1. Dr. Pere Marquès (2015) http://peremarques.net/ UAB – grup DIM-EDU Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els centres (v.17.2) - Àmbits d’innovació: 3 eixos + 4 instruments - El pla d’innovació i el coordinador d’innovació - La formació del professorat i la comunicació/col.laboració amb les famílies - Etapes en el procés d’innovació i els indicadors de l’impacte de millora - ANNEX: El currículum bimodal: metodologia innovadora amb la que tots els alumnes aprenen més i podem reduïr molt el fracàs escolar
 • 2. Aquesta "posta al dia" dels centres és una INNOVACIÓ D'ACTUALITZACIÓ, que segueix l'estela dels "centres de referència". Aquests, que ja estan al dia, exploren noves possibilitats de millora, fan INNOVACIÓ D'INVESTIGACIÓ. En els darrers 20 anys el món s’ha transformat. Ara vivim a l’ Era Internet, un canviant escenari social, econòmic i cultural que ens ofereix fantàstics instruments que potencien les nostres facultats i ens faciliten i enriqueixen la vida, però que genera nous riscos i exigeix nous sabers i competències. Per això, i també per a corregir dèficits formatius actuals, les institucions educatives han de revisar els seus objectius, metodologies i sistemes d’avaluació, instruments i organització, per tal d’adequar-los a l’Era Internet i així contribuir al… … màxim desenvolupament de cada alumne i formar-lo amb els coneixements, competències i valors necessaris per a que dissenyi el seu pla de vida i el realitzi com a ciutadà bo, feliç i útil a la societat compromès per un món més just i de benestar per a tots PER A QUÈ? PER QUÈ? Pere Marquès (2016) PER QUÈ TENIM QUE INNOVAR EN ELS CENTRES? PER A QUÈ?
 • 3. NOUS OBJECTIUS/CONTINGUTS conceptes, fets, idiomes competències,TIC, emocional aprenentatge continu autonomia, valors NOVES EINES TIC pissarra digital, continguts digitals aula 2.0, plataforma educativa EVA sempre Internet Nova AVALUACIÓ nous criteris, memoritzar i fer “amb la memòria auxiliar” (apunts, Internet) NOVA ORGANITZACIÓ INFRAESTRUCTURES NOVES METODOLOGIES grupal: projectes, rols entorn (local/global) individual: casa, escola Pere Marquès (2013) CANVIS A L’EDUCACIÓ A L’ERA INTERNET
 • 4. Pere Marquès (2015) ÀMBITS D’INNOVACIÓ EN UN CENTRE Eix Actualització Curricular QUÈ ENSENYAR + ORG. CURRÍCULUM Col.laboració amb Famílies i Alumnes TUTORIA Eix Actualització Metodològica i de l’Avaluació CÓM ENSENYAR I APRENDRE Eix Integració Tecnològica QUINS RECURSOS + INFRAESTRUCTURES Formació i suport al Professorat COMPROMIÍ D’EQUIP Direcció compromesa LIDERA LA INNOVACIÓ
 • 5. SER FER CONÈIXER CONVIURE Competència: aprendre a aprendre (metacognició) Desenvolupament físic/salut Intel.ligència Cinestésica Tenir coneixements i competències específiques COMPETÈNCIA: COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA Intel.ligència Lingüístico-Verbal COMPETENCIA: CIENCIA&TECNOLOGÍA (mundo físico) Inteligencia Naturalista COMPETÈNCIA: CONCIÈNCIA I EXPRESIONS CULTURALS (cultural/artística) I. Musical + I. Visual/Espaial COMPETÈNCIA: MATEMÀTICA I. Lógico-Matemàática PereMarquès(2017) 14 BASES PEL PARADIGMA EDUCATIU de l’Era Internet COMPETÈNCIA: SOCIAL I CIUTADANA treball col.laboratiu Intel.ligència Interpersonal COMPETÈNCIA: INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR (autonomia i iniciativa) Autoconeixement intel.ligència emocional autoestima, voluntat Inteli.lgència Intrapersonal Idiomas extranjeros Maduració moral/espiritual valors COMPETÈNCIA: DIGITAL Desenvolupament intel.lectual analític-crític, sintétic-creatiu STEAM
 • 6. 16 BASES PEL PARADIGMA FORMATIU de l’Era Internet CURRÍCULUM PLURILÍNGÜE +INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES objectius actualitzats enfocament competencial interdisciplinar estructuració: c.comú +c.opcional assignatures+projectes<>c.per projectes c. i avaluació bimodal competències (amb apunts) +glossari bàsic ALUMNAT IMPLICAT CENTRE DE LA ACCIÓ FORMATIVA aprenentatge servei a l‘aula tutors, secretaris, col.laborar en les normes avaluació formativa compartida continua, aprendre de l’error autonomia responsable i autoaprenentatge lifelong learning FAMÍLIA I COMUNITAT COMUNITATS D’APRENENTATGE espais i agents educatius col.laboren, donen exemple… ACTIVITATS INDIVIDUALE I COOPERATIVES moltes, significatives, lúdiques exposicions, exercicis i projectes cada dia: instrumentals LEGIR, documentar-se, escriure/exposar, crear organitzar i usar 2 memories interna i externa + PLE INSTRUMENTS + INFRAESTRUCTURES múltiples entorns i recursos aprenentatge ubicu,conecta informal/formal grups, horaris, espais flexibles ús intensiu de TIC PROFESSORS=EQUIP COMPETENTE INVESTIGADOR, COMPROMÉS tutoria compartida + pla d’orientació personal detectar dificultats, autoconfiança, projecte vital mediador/assessor: planifica, PERSONALITZA,avalúa tractament de la diversitat, INCLUSIVITAT crea bon clima, orienta i motiva S’aprèn fent i reflexionant amb curiositat i constància Imprescindible: una direcció compromesa que lideri la millora permanen del centre A partir del document: PRINCIPIOS DE ENSEÑANZA PereMarquès(2017)
 • 7. PISSARRA DIGITAL + lector documents CONTINGUTS I ALTRES RECURSOS PLATAFORMA Intranet + CIBERESPAI campus EVA col.laboratiu omnipresent, no hi ha parets pissarra copiadora mirall màgic compartir/debatre llibre digital, recursos multimèdia, activitats interactives autocorrectives robòtica, impressió 3D DISPOSITIUS DIGITALS netbook, tauleta, smartphone BYOD la meva memòria externa PLE, web 2.0, apps sempre disponibles ENTORN FÍSIC accés des de casa ÚS ADEQUAT DE LES TIC PereMarquès(2015). Amb les TIC desenvolupen competència digital i autonomia en el seus aprenentatges INSTAL.LACIONS endolls, WIFI..
 • 8. La condició necessària: Una direcció competent i compromesa que lidera la innovació Resulta indispensable, amb independència de la forma que adopti. - Direcció unipersonal per part del titular. - Direcció administrativa i direcció pedagògica. - Equip directiu amb una estructura més o menys vertical. - Direcció compartida PD Pere Marquès (2016)
 • 9. La clau de l’èxit: Que els professors vegin que les innovacions resulten… - Necessàries, tenim motius per a innovar (= “posar-nos al dia”, exigència de la societat actual) i millorar els resultats que obtenim (rendiment acadèmic, desenvolupament personal dels alumnes…) - Fàcils i còmodes, les aprenen a aplicar sense problemes ni estrès en poc temps; els models didàctics són bons, flexibles, controlables. Imprescindible: bona formació i suports “just in time” - Útils, eficaces, aporten valor afegit per a realitzar activitats de major potencial didàctic i assolir més implicació de l’alumnat (motivació i participació) i millores en el seu rendiment acadèmic (notes) i desenvolupament personal. - Eficients, faciliten la labor docent i no exigeixen dedicar més temps ni esforç. PD Pere Marquès (2016)
 • 10. Es realitzarà mitjançant múltiples canals i activitats: • Presencials: • Reunions: diverses durant el curs, per informar sobre el que es fa i les normes, triar pares delegats de curs, torn obert de paraules ... • Tutories amb assistència dels pares: a principi i final de curs, i quan sigui necessari. • Col·laboració en la realització d'activitats: celebracions, setmana cultural, dia de portes obertes, activitats a classe (parlar dels seus oficis...) • Activitats de l'AMPA: organitzar extraescolars, reunions amb els pares i l'equip directiu (Consell Escolar) • Sessions de formació i orientació a les famílies. • On-line • e-mail, whatsApp, xarxes socials (Twitter, Facebook…), YouTube… • Web i plataforma de centre: .notícies, gestions (menjador, malalties…) • I els canals tradicionals: telèfon, SMS, agenda de l’alumne, circulars per correo, taulell d’anuncis… Pere Marquès (2015) COMUNICACIÓ I COL.LABORACIÓ AMB LES FAMÍLIES
 • 11. millores en els aprenentatges de l’alumnat millores en les notes reducció d’alumnes en fracàs escolar millores en la competència digital de l’alumnat millores en la satisfacció de l’alumnat a la classe i al centre millores en la satisfacció de les famílies amb els professors i el centre milloes en la demanda de places al centre millores en la competència digital docent dels professors millores en competència didàctica del professorat millores en la satisfacció del professorat amb el seu centre millores en la “cultura de centre” (clima d’ordre, respecte personal, afecte, alegria i entusiasme per aprendre i fer coses…) millores en el seu desenvolupament integral i en la capacitat de prendre decisions positives (intel.ligència executiva) Què pretenem?
 • 12. El pla d’innovació de centre Pere Marquès (2015) - Fases i aspectes a considerar - Un exemple El coordinador d’innovació (planificació, gestió, suport al professorat, avaluació) No es tracta només d'integrar les TIC Es tracta d'actualitzar el currículum a les exigències de l'Era Internet. Per a això els centres docents necessiten un "pla d'innovació"
 • 13. Pere Marquès (2014) FASES PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA D’INNOVACIÓ Revisar els objectius educatius (què ensenyar?) Decidir l’organització del currículum (per assignatures, assignatures amb projectes, proyectes) Integrar la bimodalidad al currículum (metodològica i a l’avaluació) Considerar els altres principis del nou paradigma formatiu: tutoríes, aprenentatge servei, avaluació compartida… Determinar els espais, equipaments i recursos necessaris (TIC…) Quina formació requereix el professorat? (per a complementar els seus coneixements i competències): sobre la matèria, didàctiques, digitals, personals. Com reforçar els canals comunicatius i de col.laboració amb les famílies? També es pot considerar oferir formació a les famílies. Redactar el pla d’innovació a 3 o 5 anys i aprovar-lo (professors, famílies) VISIÓ I COMPROMÍS COMPARTITS 1.- ON ESTEM? Estimar el nivel actual de innovación del centro, con esta plantilla. 2.- ON VOLEM ANAR? 3.- COM HO FAREM? 4.- PLANIFICAR
 • 14. El PLA D’INNOVACIÓ considerarà cada curs les compres de recursos i serveis que s’han d’adquirir abans de començar les clases. També els temps de formació del professorat. • Prèviament el pla s’haurà exposat al claustre, i s’haurà nomenat un professor coordinador d’innovació/coordinador TIC. També s’informarà a toda la comunitat educativa del centre PRIMER ANY • CURRI: Començar a actualitzar els continguts (i recursos) curriculars (què ensenyar?). Inclourer la competència digital al currículum dels estudiants. GRUPS DE TREBALL. • MET: Currículum bimodal “enriquit” amb projectes i aprenentatge servei a l’aula… (com ensenyar i avaluar?) FORMACIÓ: curs trifàsic a tots els professors. • TIC: Pissarres digitals o PDI a totes les aules i seminaris. FORMACIÓ: curso trifàsic pels professors que ho necessitin. • TIC: Formació bàsica-A “indispensable” de TOT el professorat en competència digital docent. Inclou: accès a Internet, portal de centre, ús de la plataforma educativa (per part del professor). FORMACIÓ: mitjançant seminaris mensuals. • Formació complementària on-line o presencial a la carta. • Establir canals de comunicació i col.laboració amb els alumnes i les famílies • Avaluar la implementació de les innovacions metodològiques i l’ús de les TIC, i el seu impacte en els processos d’ensenyament i aprenentatge i en els aprenentatges dels estudiants. Pere Marquès (2015) PLA D’INNOVACIÓ. UN EXEMPLE 1/3
 • 15. SEGON ANY • CURRI: Continuar l’actualització dels continguts (i recursos) curriculars (què ensenyar?). Revisar la integració de la competència digital dels alumnes. GRUPS DE TREBALL. • MET: Integració de les bases del nou paradigma formatiu (com ensenyar iy avaluar ?) FORMACIÓ: curs trifàsic a tots els professors. • TIC: Dispositius digitals de suport a les aules i 50% aules 1x1. FORMACIÓ: curs trifàsic pels professors que ho necessitin. • TIC: Formació bàsica-B “completa” de TOT el professorat en competència digital docent FORMACIÓ: mitjançant seminaris mensuals. • Formació complementària on-line o presencial a la carta. • Avaluar la implementació de les innovacions metodològiques i l’ús de les TIC, i el seu impacte en els processos d’ensenyament i aprenentatge i en els aprenentatges dels estudiants. Pere Marquès (2015) PLA D’INNOVACIÓ. UN EXEMPLE 2/3
 • 16. TERCER ANY • MET-REPETICIÓ: Integració de les bases del nou paradigma formatiu (com ensenyar i avaluar ?) FORMACIÓ: curs trifàsic a tots els professors. • CURRI: Revisió de l’actualització de contiguts curriculars: idiomes, intel.ligència emocional, tècniques de pensament i estudi, competència digital… GRUPS DE TREBALL. • MET: Revisió de l’ús que es fa dels llibres de text digitals i altres recursos TIC. GRUPS DE TREBALL. • TIC: 100% AulEs 1x1. FORMACIÓ: curs trifàsic pels professors que ho necessitin. • TIC-REPETICIÓ: Formació bàsica-B “completa” de TOT el professorat en competència digital docent FORMACIÓ: mitjançant seminaris mensuals. • Formació complementària on-line o presencial a la carta. • Avaluar la implementació de les innovacions metodològiques i l’ús de les TIC, i el seu impacte en els processos d’ensenyament i aprenentatge i en els aprenentatges dels estudiants. Pere Marquès (2015) PLA D’INNOVACIÓ. UN EXEMPLE 3/3
 • 17. EL COORDINADOR D’INNOVACIÓ 1/2 FUNCIONS • Impulsar/gestionar la integració tecnològica i l’actualització curricular i metodològica (continguts, metodologies, sistemes d’avaluació…) en el centre. • Gestionar i avaluar el pla d’innovació. Coordinarà les reunions de professors, departaments, cicles, famílies… relacionades amb el pla d’innovació. Cada any es farà una avaluació i ajust estratègic per a que les actuacions i els objectius del proper curs s’ajustin a les circumstàncies i necessitats reals. • Gestionar la consegüent formació del professorat. Ell podria impartir algunes sessions formatives, i també buscarà entre els seus companys especialistes en temes concrets que poguessin actuar com a formadors dels seus companys. • Assessorar els seus companys quan ho sol·licitin en la implementació de noves metodologies i l'ús dels recursos TIC amb els seus alumnes: atendre les seves preguntes sobre maneig de recursos i aplicacions, oferir-los ajuda perquè facin la seva web docent o PLE, informar-los de recursos i novetats TIC per les seves assignatures, orientar-los sobre cursos on-line i xarxes docents per a l'actualització professional. Veurà d'anar reduint les resistències al canvi. • Promoure investigacions al centre (i que aquest col·labori amb universitats) sobre l'aplicació de noves metodologies i recursos en l'ensenyament ... • Orientar i fer seguiment de la integració dels nous continguts en el currículum de l'alumnat dels diversos nivells educatius: "competència digital"... Pere Marquès (20105
 • 18. EL COORDINADOR D’INNOVACIÓ 2/2 PERFIL • Professor del centre que a més de seguir donant classes als seus alumnes, tingui una reducció de docència per realçar aquesta funció. • Professor amb àmplia experiència, que planifica però és flexible / estratègic en la seva pràctica docent. Reflexiu sobre la seva pràctica diària, experimenta / innova amb l'aplicació de noves metodologies didàctiques i recursos TIC (quan aporten valor afegit). Coneix i aplica els principis del nou paradigma formatiu de l'Era Internet. • Amb bona formació en el maneig i ús educatiu de les TIC imprescindibles dels centres (pissarra digital, plataforma educativa, netbooks / tablets, continguts educatius multimèdia ...). Coneix i aplica amb els seus alumnes els millors models d'ús didàctic de cada un d'aquests recursos. Li agraden les TIC, aprèn el seu maneig amb facilitat, li agrada estar al dia de les novetats tecnològiques ... • Compromès amb els aprenentatges i rendiment dels seus alumnes (especialment d'aquells als quals els costa més aprendre) realitza un ensenyament personalitzat procurant el màxim de cada alumne. • Bé considerat pels seus companys al centre. Li agrada ajudar. Pere Marquès (20105 Encara que en general el coordinador d'innovació s'ocuparà de la integració de les TIC, en centres grans pot ser necessari el suport d'un "coordinador TIC" que s'ocupi dels aspectes més tècnics del maquinari i programari.
 • 19. El desenvolupament professional exigeix una pràctica reflexiva i una formació permanent “a mida", que prioritzarà l'adquisició dels coneixements i competències que demanden en cada moment les tasques docents i el seu context. Formació continuada del professorat Els docents són els gestors de la innovació a l’escola i comunicació i col.laboració amb les famílies Pere Marquès (2015)
 • 20. FORMACIÓ CONTINUADA DEL PROFESSORAT 1/4 PRINCIPIS A CONSIDERAR • Es centrarà en les necessitats del professorat per millorar les seves tasques docents i especialment els processos d'ensenyament i aprenentatge. • Convé establir un pla anual o bianual, a partir de les necessitats de formació identificades. Un bon punt de partida pot ser consensuar entre tots la formació que es volgués rebre. • Serà eminentment pràctica i haurà d'oferir solucions a problemàtiques que exposin els professors (sense que suposi més temps de dedicació) • En la mesura del possible la formació serà presencial i s'impartirà en el propi centre (formació trifàsica, seminaris mensuals ...). • Els formadors tindran una àmplia experiència docent i coneixeran el context dels professors als quals es dirigeix ​​la formació. Quan sigui factible els formadors seran professors experts del centre (autoformació). • La formació presencial es pot complementar amb cursos on-line, però que l'objectiu sigui aconseguir canvis en la metodologia didàctica convé que sigui presencial i hi hagi un professor-assessor permanent al centre. • La formació en TIC considerarà el maneig bàsic dels recursos, però es centrarà en la seva aplicació didàctica adreçada a aprofitar el seu "valor afegit" per millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge.Pere Marquès (20105
 • 21. FORMACIÓ CONTINUADA DEL PROFESSORAT 2/4 FORMACIÓ MITJANÇANT SEMINARIS EN EL CENTRE • Aquest sistema resulta idoni per a proporcionar informació sobre nous recursos i metodologies didàctiques, i orientar la seva progressiva aplicació al professorat. • Consisteix en realitzar 3 seminaris al llarg del curs: – SEMINARI-1: el formador presenta els continguts i atén les preguntes dels professors, que reben l'encàrrec de començar a aplicar-los a partir d'ara. – SEMINARI-2 (tres mesos més tard): els professors exposen el que han fet, els problemes que han tingut ... i el formador tracta d'oferir solucions i complementa a formació. – SEMINARI-2 (tres mesos més tard): es repeteix el model anterior, i es valoren els avantatges obtinguts i la millora en els aprenentatges dels estudiants. • Un dels professors del centre amb més formació sobre el contingut dels seminaris (o el mateix "coordinador d'innovació" del centre) actuarà com a "assessor intern" i atendrà consultes dels seus companys entre seminaris. Estarà en contacte amb el formador del seminari. Pere Marquès (2010)
 • 22. FORMACIÓ CONTINUADA DEL PROFESSORAT 3/4 FORMACIÓ MITJANÇANT SEMINARIS MENSUALS • Aquest sistema pot resultar el més adequat per abordar la formació en temes que contemplen molts àmbits, alguns dels quals poden estar ja assumits per alguns professors. • Consisteix a realitzar un seminari (d'unes 2 h.) cada mes (per exemple el primer dimecres de cada mes): – A l'inici de curs s'han programat els continguts de cada seminari. – Cada professor anirà només als seminaris que siguin del seu interès per completar la seva formació. • Com en el cas dels seminaris trifàsics, un dels professors del centre amb més formació sobre el contingut dels seminaris (o el mateix "coordinador d'innovació" del centre) actuarà com a "assessor intern" i atendrà consultes dels seus companys entre seminaris . Estarà en contacte amb el formador del seminari Pere Marquès (2015)
 • 23. FORMACIÓ CONTINUADA DEL PROFESSORAT 4/4 FACTORS QUE FARAN FRACASAR AQUESTA FORMACIÓ • Pla de formació insuficient en temps o amplitud de continguts • S'estableix un pla de formació que no respon a les necessitats del professorat (teòrica, no incideix en els seus interessos ...). La formació ha de facilitar la feina als docents i contribuir a una millora en els aprenentatges dels estudiants. • Les propostes formatives exigiran un increment significatiu de treball per als docents. En la mesura del possible les noves propostes no han d'incrementar el temps de dedicació docent (tret que permetin alliberar temps en substituir a altres activitats que es feien abans). • No s'ofereix suport permanent per a l'aplicació de les noves propostes per part del professorat a l'aula. Convé que al centre hi hagi un professor que assumeixi el rol de "assessor" dels seus companys. • Els formadors són inadequats: saben poc, en saben molt però no saben adaptar-se al nivell dels professors del curs, se centren en el maneig dels recursos i poc en la seva aplicació didàctica (en el cas de les TIC) • S'ofereix formació on-line a cursos que requereixen formació presencial: iniciació a l'ús de determinats recursos TIC, canvis substancials en les metodologies didàctiques que s'aplicaran a classe ... Pere Marquès (2010)
 • 24. Etapes en el procés d’innovació de centre (prospectiva, planificació, gestió, avaluació estratègica) Els indicadors de l’impacte de la innovació Pere Marquès (2015) INNOVAR no és només millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge: cal aconseguir millores en els aprenentatges i rendiment dels alumnes. I en la seva satisfacció i desenvolupament personal.
 • 25. ETAPES EN EL PROCÉS D’INNOVACIÓ D’UN CENTRE 1.- PROSPECTIVA • On estem ara? On volem anar? Com volem que sigui el nostre centre? Considerar: objectius educatius, metodologies i sistema d'avaluació, recursos ... 2.- PLANIFICACIÓ • Elaboració d’un pla d’innovació a 3/5 anys, considerant les actuacions a realitzar cada any en els 3 àmbits d'innovació i la consegüent adquisició de recursos i formació del professorat, així com potenciar la comunicació i comunicació amb les famílies. 3.- GESTIÓ • El coordinador d’innovació gestionarà el pla i facilitarà suport als professors quan sigui necessari. 4.- AVALUACIÓ ESTRATÈGICA • Al final de cada curs, el coordinador d'innovació ha d'avaluar el grau de compliment de les actuacions previstes en el pla, així com estimar l'impacte de les innovacions en la millora de resultats obtinguts, i en funció de tot això podrà proposar ajustaments en el pla del curs següent. Pere Marquès (20105
 • 26. INDICADORS DE L’IMPACTE DEL PROCÉS D’INNOVACIÓ • Millores en els aprenentatges i intel.ligència executiva dels alumnes • Millores en les notes en general dels alumnes • Reducció d'alumnes en risc de fracàs escolar (que no aproven assignatures) • Millores en el desenvolupament personal de l’alumnat. • Millores en la competència digital de l'alumnat • Millores en la satisfacció de l'alumnat a classe i al centre • Millores en la satisfacció de les famílies amb els professors i el centre • Millores en la demanda de places al centre (hi ha més sol·licituds) • Millores en la competència digital docent dels professors • Millores de la competència didàctica del professorat (perfeccionament i actualització docent) • Millores en la satisfacció del professorat amb el seu centre • Millores a la "cultura de centre" (clima d'ordre, respecte personal, afecte, alegria i entusiasme per aprendre i fer coses ...) Pere Marquès (20105
 • 27. En síntesi… Pere Marquès (2015) Revisar els objetius educatius Integrar “una determinada” tecnologia Canvi metodològic i en l’avaluació (c.bimodal, a.servei) L’ERA INTERNET SUPOSA UN NOU ESCENARI CULTURAL QUE EXIGEIX: I PER AIXÒ NECESSITEM: Un pla d’innovació de centre Un coordinador d’innovació Adquirir “bé” la tecnologia necessària Formar al professorat Canals de comunicació/col.laboració amb alumnes i famílies Fer un seguiment estratègic del pla, estimant el seu impacte Actualment les investigacions i altres activitats DIM-EDU comptem amb el suport de de
 • 28. Els centres innovadors…quin impacte assoleixen?, quines millores? Pere Marquès (2016) 1.- Aconseguir millores amb les innovacions requereix temps: els centres que ja porten més de 5 anys amb un pla d'innovació obtenen un impacte significativament més gran. I els centres de referència encara més. 2.- En qualsevol cas, els centres que apliquen el CURRÍCULUM BIMODAL (CB), en general aconsegueixen encara un major impacte en les notes i el rendiment dels estudiants. 3.- Entre els 100 centres innovadors que aconsegueixen un major impacte de millora en aprenentatges i rendiment dels alumnes, el 80% s'aplica el CURRÍCULUM BIMODAL (CB).
 • 29. FONTS D’INFORMACIÓ (1). Pere Marquès (2015) Cómo innovar en los centros docentes (2). Pere Marquès (2015) Plantilla para estimar y reflexionar sobre el nivel de innovación de un centro docente Blog Chispas TIC y Educación (3). Pere Marquès et altri (2015) Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet (4). Stefania Bocconi, Panagiotis Kampylis, Yves Punie (2012). Innovating Learning: Key Elements for Developing Creative Classrooms in Europe. European Commission (5). Barbara N. Brečko, Panagiotis Kampylis & Yves Punie (2014). Mainstreaming ICT-enabled Innovation in Education and Training in Europe: Policy actions for sustainability, scalability and impact at system level. European Commission (6). Alfredo Abad (2015) Plantilla básica de medición de innovación técnica (TIC) en un centro docente (7). Pere Marquès (2014) Competencias docentes en la Era Internet (8) OECD (2016) PISA: Low-performing students.Why they fall behind and how to help them succeed (9) Pere Marquès (2015) Cómo mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar con el "currículum bimodal" (10) Alfredo Hernando (2016) Viaje a la escuela del siglo XXI Fundación Telefónica (11) Fundación Telefónica (2016) Preparar tu escuela para la sociedad digital. Claves para sumarse al cambio. (12) Ferran Ruiz (2016) Las cuatro transformaciones y sus fundamentos pedagógicos e institucionales. Revista Educadores 258 (13) Jesuïtes Educació (2016) Proyecte Horitzò 2020. (14) Escola Pia (2016) SUMMEM, projecte per a la interdisciplinarietat a l'aula. (15) FEDAC (2016) Projecte avui x demà: 24 reptes de l'escola del segle XXI. (16) Generalitat de Catalunya (2016). Projecte Escola Nova 21 (17) Institució Familiar d'Educació (2016). Projecte Aude! PROJECTES DE GRUPS DE CENTRES
 • 30. JORNADES: ELS CENTRES INNOVADORS DE CATALUNYA EXPLIQUEN LA SEVA EXPERIÈNCIA VOLS PARTICIPAR EN EL PROJECTE “CENTRES INNOVADORS”? Aquí tens tota la informació sobre el què estem fent i sobre com entrar en el PROJECTE I Trobada de Centres Innovadors de Catalunya DIM, SCP, 1 juny 2016 Montserrat (B), Torre del Palau (Terrassa), SADAKO (B), IE J.Verdaguer (S.Sadurní d’A.), S.Pau (Tarragona), Costa Llobera (B), S.Narcís (Girona), CEIP Dr.Trueta (Viladecans), Virolai (B), Montserratina (Viladecans), GEM (Matarò), Pineda (Hospitalet Ll), E.Vedruna, E.Pia, SINS Dosrius, INS Bernat el Ferrer (Molins R), Garbí i Pere Vergés (Esplugues), INS Mundet (B), S.Jaume (Hospitalet Ll), El Casal (Castellar V) Innovació Educativa i Sistema Pedagògic a l’Escola SCP, 5 octubre 2016 37 Jornada DIM: Educación y Tecnología (DIM en Barcelona, 20 diciembre 2016) La Vall (Bellaterra), IES Rosa Chacel (Colmenar Viejo), IES Nicolás Copérnico (Parla, Madrid), Colegio Vallmont (Madrid), Colegio Monlau (Barcelona), INS Mundet (Barcelona), Projecte Horitzó 2020 de Jesuïtes Educació, Projecte AUDE de Institució Familiar d'Educació, Projete avuixdemà de FEDAC II Trobada de Centres Innovadors de Catalunya DIM (a la seu de la SCP-IEC), 7 juny 2017 Torre del Palau (Terrassa), SADAKO (B), IE J.Verdaguer (S.Sadurní d’A.), CEIP Dr.Trueta (Viladecans), Virolai (B), Pineda (Hospitalet Ll), SINS Dosrius, Col.legi Fundació Llor (Sant Boi del Llobregat), Col.legi La Farga (Sant Cugat), Institut Cendrassos (Figueres), INS Joaquima Pla i Farreras (Sant Cugat), CEIP Espai 3 (Sant Joan Despi),CEIP Pepa Colomer (El Prat de Llobregat), FEDAC-Ripollet (Ripollet), Escola Joviat (Manresa), Institut Bisbe Sivilla (Calella), Escola Joan Pelegrí (Barcelona). Y presenten experiències puntuals: Escola Sant Nicolau (Canyelles), Col.legi La Vall (Bellaterra), Col·legi Sant Bonaventura (Vilanova i la Geltrú), Escola Montessori (Rubí), Fundació Collcerola.
 • 31. ANNEX El currículum bimodal: Metodologia innovadora amb la que tots els alumnes aprenen més i podem reduïr molt el fracàs escolar 1. Conceptes clau: s’elabora un glossari 2. Competències: les activitats pràctiques es fan amb apunts
 • 32. SABER FER CONCEPTES DADES memoritzar memoritzar crear apunts saber on trobar AHIR AVUI SABER FER amb les meves memòries interna i externa amb la meva memòria interna SABER FER: AHIR I AVUI Pere Marquès (2014) MEMÒRIA EXTERNA
 • 33. 1. CADA ALUMNE CREA ELS SEUS APUNTS-GUIA (memòria externa) on reuneix de manera ordenada i amb esquemes tot el que creu útil (fórmules, exercicis, problemes tipus, exemples, conceptes...) per a realitzar les activitats pràctiques de l’assignatura. El professor haurà d’ensenyar als alumnes a crear apunts. Opcionalment pot proporcionar uns “apunts-guia bàsics” que cada alumne ampliarà. 3. CADA ALUMNE ELABORA UN GLOSSARI BÀSIC on inclou els conceptes i dades que el professor consideri IMPRESCINDIBLES que memoritzi o quan de menys conegui i utilitzi També inclourà esquemes/mapes conceptuals i un RESUM DE CADA TEMA. 2. ELS ALUMNES USEN SEMPRE APUNTS AL FER ACTIVITATS PRÀCTIQUES inclús en els EXÀMENS O PROVES DE CONTROL PRÀCTIQUES. Així es faran hàbils en crear i usar apunts. Quan el professor ho indiqui usaran també Internet i altres fonts d’informació (no convé que puguin usar sempre llibres o Internet, ja que aleshores perdrien interès en fer els SEUS apunts) En els projectes en grup, utilitzaran a més a més tot tipus de fonts de informació i presentaran el treball públicament a classe (correcció entre tots) CURRÍCULUM BIMODAL: PRINCIPIS BÀSICS PereMarquès(2014) 4. I si es fan EXÀMENS TEÒRICS MEMORÍSTICS (on no es podran consultar els apunts), el 70 % de les preguntes es referiran al contingut del glossari. Cada alumne elabora els seus apunts-guia i recull en un altra llibreta el glossari de l’assignatura i un resum de cada lliçó.
 • 34. Pere Marquès (2015) Bimodalitat metodològica i en l’avaluació CURRíCULUM BIMODAL: 2 tipus d’activitats ACTIVITATS PRÀCTIQUES COMPETENCIALS SABER FER consultant apunts, llibres, Internet (ús de memòries externes) Cada alumne elabora els seus APUNTS-GUIA VOCABULARI BÀSIC conceptes, persones, fets, dades MEMORITZAR Cada alumne elabora: GLOSSARI amb esquemes + RESUM de les lliçons comprendre, usar, explicar (memorització reconstructiva) exercicis de memòria, relacionar, llegir, expressar-se.. buscar informació, investigar, aplicar, valorar, crear, projectes, problemes, rols Exàmens pràctics: poden usar apunts Exàmens teòrics: 70% de les preguntes seran sobre el glossariProjectes grupals: presentació pública càlcul dictats conversar … s’assoleix EXPERIÈNCIA + TUTORIA: detecta dificultats i orienta intel.múltiples,desenvolupament,sociabilitat autoestima, emocions, motivació, família APRENENTATGE SERVEI A L’AULA + fer moltes activitats amb auto/co AVALUACIÓ CONTINUADA i exàmens Ús TIC
 • 35. Considerant les 4 investigacions sobre l’aplicación del currículum bimodal (2011-2016) s’indica el % de professors (mínim i màxim) que van contestar afirmativament Pere Marquès (2016) reduïm el fracàs escolar tots aprenden més Investigacions DIM 2011-16 700 professors 129 centres
 • 36. PereMarquès(2015) 1.- NOTABLES MILLORES EN ELS APRENENTATGES (en el 80% del casos, ja que no funciona amb els alumnes que “no treballen”) i un augment significatiu en les seves notes. La millora és major en els alumnes que ja anaven bé o molt bé, però més del 50% dels estudiants que solien suspendre amb notes entre 4 i 5 (i més del 23% del que suspenien amb nota entre 3 i 4) assoleixen increments del 20% en les seves notes Per tant hi ha una reducció apreciable del fracàs escolar. 2.- Múltiples avantatges: más del 80% del professorat considera que els alumnes treballen més i de forma més autònoma, augmenten la motivació i participació, es facilita el treball col.laboratiu i el tractament de la diversitat, es pot pujar el nivell de l’assignatura... i agrada als alumnes. 3.- Inconvenients: segons el 65% dels professors als alumnes els costa adaptar-se i un 55% considera que exigeix més feina al professor ... 3 PRINCIPALS CONCLUSIONS APLICACIÓ DEL CURRÍCULUM BIMODAL Per les millores i els avantatges obtinguts… Al voltant del 90% dels professors ho pensa seguir aplicant el proper curs.
 • 37. - Es pot aplicar en aules amb o sense netbooks/tablets, però amb videoprojector o PDI - Es pot aplicar a totes les assignatures i nivells a partir de 3r Primària. És més útil en aquelles on cal memoritzar molts conceptes o s’usen moltes dades a les activitats pràctiques. - Els professors poden seguir aplicant els seus mètodes habituals, amb alguns ajustos, que no suposen major temps de treball (encara que sí l'esforç del canvi). - S'aconsegueix que gairebé TOTS els alumnes aprenguin més i milloren les seues NOTES (i facilita pujar el nivell de l'assignatura) - S'aconsegueix REDUIR EL FRACÀS ESCOLAR (especialment dels alumnes que encara treballant ... no arribaven a l'aprovat o els costava mantenir-lo) - S’aconsegueix una formació més d'acord als temps (creen i usen LA SEVA memòria externa, defensen projectes cooperatius davant la classe, realitzen aprenentatge servei) - No s'aconsegueix que els alumnes aprenguin sols: com sempre hem d'assegurar-nos que comprenen els coneixements i practiquen amb ells. - No s'aconsegueix que en un mes els alumnes aprenguin a usar bé els apunts, a buscar bé a Internet, a crear els seus propis apunts… Això duu temps. - No s'aconsegueix que els alumnes que no ens treballaven a classe ara treballin SI passa en alguns casos: al tenir més suports (apunts, tutoria)augmenta la seva motivació CURRÍCULUM BIMODAL: OBSERVACIONS Pere Marquès (2014)
 • 38. EN DEFINITIVA PROPORCIONEM ALS ALUMNES: - Entorns de treball propis de l’Era Internet Bimodal (conèixer/fer), memòria externa, projectes, més autonomia, recursos TIC - Ajuts “a mida” amb els que tindran èxit Bimodal (glossari/memòria externa), aprenentatge servei a l’aula, tutoria, recursos TIC -Més motivació i implicació de l’alumnat Assoleixen èxit (veure que poden els motiva), projectes, aprenentatge servei a l’aula, tutoria EL RESULTAT: Millor formació i molt menys fracàs escolar